Goudsche Courant, zaterdag 23 juni 1900

If No 83S8 Zaterdag 23 Juni 1900 SOste Jaargang fiOüDSm COURANT iVteiifi en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon a SS De Ui ve dezer Courant fe chiedt dagelijka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 irènco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TeteroM K At ADVEllTENTIEN worden geplaatitt van 1 5 reg ls 60 Centen iedere regel meer 10 Centen üroote letters worden berekend t naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd Goad Drek va A BBINKMAN 4 fc Een sm Rijwiel b onvermydelyk een UT K MM en mtCUVI OOlP KM Op dm weg zjfii de Yaakee Style Eijmelen bet H Sf M Mtll V o a in bet Kampioenschap van Nederland late pr a bü bet Terbeteren van het ze nnr record 157 K M verbeterd met 2 5 K U enz eaz rabrikagl rat lUWIKLIN et M0T0ICYCLK8 B A JANSEN sBoBcL Lererancier der CaaiUcr Auiemobielen e a Agent Toor iODÜA J C DM UVITEB Vraag daar ook naar bet klassieke merk THE 8PAHKBK00K NAAMLOOZEVËNNOOTSCH iF ITationaal Ch o dl ozit te s Gravcnhage De DIRECTIE bericht dat de Conpons der obligation vervallende t Snit iOOO betaalbaar z jn te s Oravenhage ton Kantore der Vennootschap de UolUndache Bank de Vos en Vreode en de Firma P J Landry bjj de Amsterdam Amersioort Arnhem Assen Uud Be jerland Breda JMkkm Oorkun Ooada QroolngeD Biwtn HuUngen Franeker HeereBveen Joare Bolsward Leenwarden Malst I e d n Maastricht Meppel Nymegen Rotterdam SchooBhovui Sne Tiel Oeljermalsen Utrecht Wartwyk Winschoten Zntphen Zwolle H H Praetoriaa en Zoon den Heer H J Croockewit de Oeldersche Bauk den Heer E A Hmidt K Koopman do H H Ingen Housz en Zoon de U H Fockema en van Kloltena de H H de Oijselaar k Co de H H MoBtijn on Dortland do H H Mrs fan ViersBon Trip en Feith de H H Laane en van Bemmel de H H P Posthuma on Zoon de H H P Posthnma en Zoon de H Oebrs Mispelblom BeOer de H H öobrs Mispelblom Beyer de H H Oebrs Mispelblom Beyer de H H Uebrs Mispelblom Beyer en V Koamans Hraeding den Heer Ij H van Waesbergbo Janssens de H H Lezwyn en Ëigeman de Geldorsche Credietvereoniging den Heer Hk Roelink A Bz de NI meegscho Etiectenbank Martens en Co de Wissül en EHoctenbank den Heer P A Grenp de H H Brimings en ToJ Cate de M H Qroenaadaal en Top de H H ïroenendaal en Top de H H Jan Hijdesteyn en Zoon de H H C A Witlox en Zoon den Heer 8 A van Hinden de H H O J en A E Oroeneveld ds H H P ï C Brunings en Co de H H A van Dev enter en Zoon lil si PaiH Expeller Dwill jwrnrtl dllmtd4at mm i wi Mwd imo ei Is HfÉaimO tawil TM m iï ii IMM Bhnitt tkk ii b t v ioiiim n rijD dal na tel Twteö wtör Uta latte f kal IttaWnutlr UiUxt A4 L n a ML4aa ladaaiinliiwtkata Ia iaalaitea li Dll U Cuba n TiTU aa Raadara Wamafü d Kort overzicbt oozer PrUaooarant SHEHEIE8 Pale eii öold 4 Dry van al f 16 50 per 12 fless 2 EOODE en WITTE POBTWIJNES 15 12 3 MADERA S droog en zoet 18 12 £ VERMOUTH U Tnrin 1 50 flesch m B BODEGA CHAMPAGNE 1 75 © £ COGNAC k t 1 75 f 2 25 1 2 75 1 3 25 1 3 75 en 6 1 SCOTCH WHISKY 2 25 J OBORIDE A TJXU si s as Per in Por Ank 45 Fl I g tB H L18TBAC f 0 65 Nto I 27 75 og g 5 CHATEAU VALR08E 0 75 31 5 § St ESTEPHE 0 85 36 S St EMILION 1894 1 42 fc Si S PAUHjLAC 1893 1 25 53 Pïï O 8 GRAVES Witte Bordeani 0 80 34 S f g i SAÜTERNE 1 42 Sï fB S ZELTINÖER Moezel 0 90 37 50 f 5 S W BOURGOGNE 1 10 47 g De Aesschen zgn in de pryzen begrepen en worden k 3 ets per stak ternggenomen g By elke hoeveelheid verkrygbaar bg mm n w nmmw m ii fi ip i wi fi Mttt E r Dlplotna en iou Bekroond PRAEPARATEN VAN Quina Laroche de mee t krachtige versterkende KINA WIJM tegen iwakte w yQ t hi kiiidcton uK volwa ikcnen gebrek aan eetlust slechte l n ter versterking na tlskle of kraambed koorts en hare gevolgen RRUGINSUX in hel bijzonder te rn Bloedgebrek Bleeknicht kwaüa van KrttlKben leeflUd en crkri t lmar in flacons A 1 Q0 en 1 spltiverierlnf MnuwbooTdpl QUINAXAROCHB P RUGINSUX in hel bijzonder Ktv n Bloedgebrek 1 I If af C i o r voedtaam vertrterkend aangenaam van imtikak voor da lijkschgeb ik J voor Jiinderen wakken en klleraebtlge feateUen leer un te be reien AIi geOMBkracHBrt drank stoornissen der apijsverterincaorcai iKir luigehngen ea kleine kinderen PniM H t gr 1 70 i i K T O 00i H K r 60 ChetnlKh sulvere aorganea en dlarrhée ook De ttrina T CREBAS Gouda VlAllrCIlStrAI 6pectaat voor Kindervoeding in bussen i Kgr O OOt k jTlClliaUIR CI Kgr 0 60 Kgr 0 25 Asthma Cij dooajei i O éÜ 3t Üd1 ecntr kuUe Cigarette u voldoende ter bestiij V tvii iHinj van de hevlgsto aanvallen van Atthma etc In t ao TflniSir llH Rnnhon S fruit puroatief te en Verttofiplng Aam W beien Mlgraine Congwtlescte vooral kaUUMüe voor kinderen bewijien de Tamarinde Bonbons vnn KHAKPELIEN HÜI M lieUncrijke dicnuten daar de vorm voor het kmd begeer Ujk en de maak aangena a m i g Prij per dooK c 0 90 en ƒ O W CaltnSalr f ttc4ll kC nlrcin erkend aU bet BKSTS buinnuddel u J Vtrkoudheid en Keelp n het u fl g wn alljnBOploMenJ en vermchtcnd middel by uitnemendheid uiuluitcnd in I MÊk IQ fleschjei veikrijgbaar Friji ƒ 0 30 I er flcstlijc g numrahm mm KKAEPCLUK ft HOLM ta Zeist mï m m Um woorwitm wam iitpotk ittrt VroptthM KRAEPELIEN HOILM Hofleveranciers ZEIST AUUhi Standaard Hypotheekbank gevestigd te Rotterdam Kantoor Leovehaven 78 Maatschappelijk kapitaal KE MiULlOË Ol LUE SiiMlntn yti E 0 CASTmUS m 8 SI UOT lm De Bank geelt onder controle van het t$f emêen 4iiMtetelr l e en Triullca f r Ie Ho$ler4am 4 anébrteeen nli te ttiUiken ean IOOO SOO en f tOO Coupons 1 lanaari en 1 Jali Correspondenten voor Goud de Hoeren M i OGIER Co verkrijgbaar MaaUmhaip Uit JHaspUMaUettm de rietoHa Bnm Kané Hir poor SederianO Boompjta éO SoUerdam ADYEETMTIffl in alK Courajiteii worden aangenomen door het üdvcrtenlIe Bureaii vaa A BHINKMAM ZOON te GOUDA JTAM ROilD Korte Groenendaal I 202 203 GODDA UZKKWJIBEIII tiEBeilWrHlPPE V HllMüWD iKTIKELeSI FORNUIZEN Breukbanden Bi JBSmmmmmmmÊmimmmmiatim FBAKSCHE STOOlfVEBVEBIJ ekeuiMhe Was cherij TA H OPPEIVIIËIAIER 19 Kruiskade BotterOam Oebreretecrd dcor Z H den Somng dor Belnn Boufddep6t voor GOUDA d Hess A TAN OS Az Hpeeialiieit voor het itoomen n vairaKTUi ftUa UeereD n Dame ftrderoben abook alU Kmdergoedenn Specimla iorichting voor het itoom a vu plachft mauteU Twran bont eoz Gordynen tafetkteeden enz worden Qaar de aienwite en luiste methode geverfd A lie goedereu hetsg ge tooind of geiertd worden onichedel k voor de gezondheid Tolgens gtaal bewerkt Tluirry i Wo dirbali m a do gebeote wereld bekoud en geroemd Ouovertroffeu niiddel tegeu nlle Uorst Loui Lever nftRgZlflktCU tut Inwaodig l oowel ft fl ook uitwendig in bijna xiektegevaUen met goed ifevolg nan te wenden Ptt 9 T Amoh 1 1 per Oftt f 116 TUmj a Wondmtlf bezit een alaiiot ongekende geuoeakracht en heilzame werking Maakt meental elke pijnlijke on gevnarroUe operatie geheel overbodig Met dcxQ znif werd eeu li jutroud voor oiifeneef ll k rehoudeu heenfezwel en onlauRs eeu bijna sa jaar kankeriyden ireueaen iirengt genezing en vanaehting der pijnen bij wondon ontstekingen ens van allerlei anrd PrljB per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Depdt voor Nederland Apotheker HEKRI SdNDËRM Rokin 8 Ainsterdam Wtar giwn depot ii beitallc men direct an die SetmtxeDSpotlteka du k THIEKKY m Pregrad b l BohiUch Oeaterreick Sclieve protpeetiu te ontliiedeB bg bet Centraal lMpAt Saodera ftakin 8 Aauttrdua Nieuw onoT rtr fteD I rof Dr Liubers welbekend niïïW SBACBT ILIXaft AUmd eeht met Pabriekuiark tot voortdorende radicale en zekere genezing van alle zeUi de meest hardnekkige nenuwMiektenf Toorad on Uan door afdwalingeo op jeagdngn leeftgd genezing van elke zwakte Blêetr Benaowdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte Bpysvertering OnTermogea InipoteDi Pollntione enz UitToerige proapeotnssen rr japor £ Boh fi 1 tl 8 dubbeldfiaKh Centraiil Depdt Matth r d Tegte ZaltbommcL Dep6ls M Cl n k Co Rotterdam r Koppel s Ornvenhjge I I ahnmana de Joqg J Csn KotterdavWclff fc Co floudt n bii alle drogisten BIëHHALLE P HUIJBnECHT voorheen t H BOODE BIERHANDED liolinnttiiiebi TajlBtioliUag Zeugstraat G 85 GOUDA Limonadelabriek DE CASCADE Depot der Société Générale des Ea de Vie de Cognac Depot der Niedermendiger Kolensïare Gesellschdtt k aashFaSdel Lavering per ituk san parUoullereo PRIMA KWALITEITEN gj aaldialytata w a law liWalvwt llaarg anTCaraldJunaaaaKUiilaiailluMIwasai ladaAniMaB Vaae a MHvata rtli laMli atr M 4Mi op umn an fabrtatoUMil Bultenlandsch Overzicht De berichten uit China bljven zoo togenstrgdig dat men ze niet begrypt Van wat te Peking geschiedt weet men nog niets De Ëngelsche onder minister van buiten landsche zaken de heer St John Brodrick deelde in hot Lagerhuis mede tot zjjn spijt te moeten verklaren dat hg geen authentieke berichten nit Peking heelt ontvangen Hij heelt negen dagen geleden voor het laatst van Sir Claude Macdonald bericht ontvangen De beer Ashmead Barlett vroeg of de overeenstemming die tusschen de mogendheden beet te bestaan ook Japan insluit Minister BaUour antwoordde bevestigend Schout bg nacht Brace seint uit Takoe over Tsjifoe van heden Geen bericht van Seymonr sinds zeven dagen en geen gemeenschap met Tientsin sinds vgi dagen De verbondenen hebben de poorten van ïakoe en Tongkoe krachtig bezet en zullen tot ontzet van Tientsin oprukken zoodra hun getalsterkte groot genoeg is Men gelooft dat er voortdurend om Tientsin wordt gevochten De admiraals hebben besloten een proclamatfe uit te vaardigen waarin gezegd wordt De admiraals der Verbonden Mogendheden wenschen ter keunis van alle Chineescbe autoriteiten te brengen dat zy hnn gewapende macht slechts zullen gebruiken tegen de Boksers en tegen de menseben die zich verzetten tegen hnn marsch naar Peking tot ontzet van hun landeenooten De Amerikaansche Korniraal Kempff seinï via Tsjifoe 21 Juni De Chineezen bombardeeren Tientsin Het Amerikaansche consulaat en een groot deel der buitonlandsche nederzettingen worden verwooat Er is een hulp expeditie naar Tientsin afgezonden waarbij 130 Amerikaansche soldaten zgn De ontzet expeditie naar Tientsin en Peking die nn noodig is gewArden zal wel voomamelgk voor rekening van Rusland en Japan komen die sneller dan de andere mogendheden een voldoende strydmacht in dat deel van de wereld kunnen samentrekken Ruslasd had den ISden al 3000 man nit Port Arthur te Takoe aan land gezet en dezen zgn met een Engelsche en Duitsche aideèliug onverwgld naac Tientsin gerukt waar de Boksers blgkens een telegram van den Engelschen consul reeds een verwoeden aanval In mijn positie went men er spoedig aan overdreven voeligheid at te legden mijnheer de graat misschien leert vin Alice iangramerhand van zelf mij vriendelijk te beèmodelen Altijd die toespelingen op haar sitie 1 Het was bijna belecdigend graaf de Liauran gaf het een onaangei m gevoel hij sloeg met den stok door de lucb Alice ia een dwaas onopgcvoe ï kind dat nog zeer veel leiding noodig heeft oip niet van den rechten weg af te dwalen En die rechte weg voert naat een huwelijk met graal George de Lianran V not komt ge daaraan Pie vraag klonk barsch maar rtiss Eleanor zette haar kin rlijk spel rustig voort 0 het vermoeden lag toch voor de hand Waarlijk f De gra f deed moeite om kalm te blijven met kotue ironie te spreken rDiis faoodt ge mij voor een onden man die voor zich zelf met het levett moet hebben afgedaan f Eleanor wierp haar speelgoed weg zij sloeg langzaam de wimpers op en van onder dien zwarten sluier zagei haar oogen die raadselachtige ondoorgrondelijke sterren den graaf aan tik wist niet dat men aan mijn onschnldige vraag snik aeo diapgaaode beteekenia zou kunnen ambtelgk heeft medegedeeld dat er nog 4000 man Russische soldaten van Port Arthur naar Takoe zijn vertrokken en oen Woensch blad weet bieraan toe te voegen dat Ruïi land in deze mededeeling heütt verzekerd dat bet zich zal houden aan de afspraken van de intervénieerende mogendheden on zgn troepen dus niet in den dienst van zjjn byzondero belangen maar in dien van de ICuropeesche beschaving zal stellen Japan schgnt een dergelgke verzekering gegeven te hebben en moet van plan zQu evenveel troep bn als Rnsland naar den moAd van de Pei ho te zenden Binnenkort zal er in elk geval wel een internationaal expeditie corps van ongeveer 15 000 man bgeen zgn om naar Peking to rukken In 1860 wits de EngolacbFransche landingsdivisie 25 duizend man sterk maar den ISden September waren 6800 man van deze troepen voldoende om by T jingkiawan een gemakkelgke overwinning te behalen ovi r 0 duizend Chineezen De Great NoMhern telegraafmaatschappg heelt aan hot internationale burgau te Bern medegedeeld dat zy binnenkoct met do hulp van de vereenigdo eskaders de gemeenschap tusschen Tientsin Takoe en Tajiloe hoopt te herstellen Het Bondscongres te Paorl heeft besloten don naam Alrikaander bond to veranderen in AfrikaanderDnie Ons land bevat eea krachtig artikel naar aanleiding van do voordeeion die de Wet in den Oranje Vrgstaat behaalt Het blad spreekt de hoop uit dat deze Roberts zullen noodzakert Pretoria weder te ontruimen Een telegram aan do Daily J Express uit Machadodorp licht de bedoelde krügsbewegingon van de Boeren toe üit het verhaal blijkt dat de Engelsche rogeeringstelegramraen daarover allesbehalve juist of volledig zgn De Boeren hebben aan de Rhenostorrivier twee konvooien en vele spoorwagens met benoodigdheden voor bruggenbouw buitgemaakt en driehondordvgltig Engelschen gevangen genomen waaronder driehonderd werklui Piet Viljoen meldt dat hy den spoorweg ten zuiden van de VaaL over een uitgestrektheid van 80 kilometer heelt verwoest De Boeren hebbon 31 Engelschen gevangen genomen die terugtrokken op Volksnutt en Dinsdag negen huzaren De Kabinetscrisis in Italië is het gevolg van oneenighoid onder de ministers ten opzichte van do tegemoetkoming die de Regeering aan de iiukerzyde zou toonen by de behandeling Van do wgzigingen in het reglement vah de Kamer Deze onderhandelingen toebchrijvcn tei zij koel De graaf bracht de hand aan het voorhoofd Ja nij was een dwaas zij kende imn ers niet eens de omstandigheden hoe kon hij een nctcnbedoeling zoeken achter woorden die bbjkljtaar argeloos gemeend waren 1 Zijn gelaat helderde op bij die gedachttf Vergeef mij miss Forest en duid mij tüijn lichtgeraaktheid niet ten kwade Hij vrocjt zoo nederig vergeving hij wien het bevelen een tweede natuur was geworden i enom welk een nietige reden Eleanor verborg den triomfeerendcn blik in haar oogen achter de Unge wimpers Ik heb niets te vergeven zij keerde zich on zonder verder op den gra te letten en wilde langs den kortsten weg naj het kasteel terugkeeren Hij bleet naast haar alsof het loo behoorde hij haalde met moeite adem Ge wilt al een einde maken aftn uw wandeling miss Eleanor Hij sprak voor de eerste maal haar voornairo uit en zyn stem had daarby een eigenaardigen klank Ja zet zij kortaf het wordt tijd Het antwoord was zoo algemeen mogelijk en voor verscliUlepde uitleggia n vatbaar Graaf de Liauran viV4 niet verder hy geleidde haar tot aan het portaal van het slot en nam daar met een diepen eerbiedigen groet atscheid vim haar Graaf de Liauran streek met de hand over voorhoofd en ppgen hij snakte naar adem hij keerde een bekende die eerbiedig naderde den rug toe en ging den weg terug dien hij was ge werden veor do Regoering gevoerd door den nieuwen president der Kamer den heer Gallo Men was het reeds voorloopig zoover eens dat e n door de Kamer te verkiezen commissie waarin de linkerzgdo behoorlgk vertegenwoordigd zou zyn in 48 uur gedurende welke de zittingen geschorst zon worden een nienw reglement zon ontwerpen Da Begeerittg had toegestemd dat daarin de macht van don president en do beperking van de vrgheid van sproken en voorstellen te doen zou worden verminderd maar de obstructie wilde geen duur voor do discussies over eenig punt vastgesteld zien en daarin wilden vooral de hoeren van de rechterzyde in het Kabinet Viiconti Veuosla Bonosi on Carmine niet treden Daarop volgde het ontslag van het ministerie Na is de president van den Senaat do bgna 80iarige Saracco met de vorming van een ministerie beAst Saracco schynt een zeer tatsoeniyk en zeer sympathiek man te z n die tweemaal in oen Kabinet Crispi InlniJter was Het sdiyiit zeer twyfclachtig of hg de man is om dl obstractic te overwinnen misschien kan hg een ministerie iig elkaar krggsn dat genoeg aanhangers heeft om hnn een dteerderheid te verKchatten maar daarmee k de kracht der oppositie niet gebrollon Als dezo door een krachtig optreden zon moeten worden vernietigd dan meent men dat de oude Crispi nog altyd de man xos lijn die daarvoor het meest in aanmerking kwam Versjweide Berichten FaiKKBUx Het aantal bezoekers dor Tentoonstelling bedroeg Dinsdag 202 316 De Pargsche rechtbank heeft Woensdag nitspraak gedaan in hot proces wegens laster door kolonel Picquart tegen den redacteur der Echo de Paris Lepellotior die lid van den Parys en gemeenteraad is begonnen LepelTetier werd veroordeeld tot 2 duizend francs boete en het betalen eener schadeloosstelling van 100 duizend frs De zaak losepb Koinach contra Echo de Paris word een week uitgesteld Woensdag is te Montreuil sous Bois een stollennitstoomerg door brand verniolil Terwgl het vuur op zyn hevigst was ontplofte een vat benzine waardoor 20 werklieden wer4en gewond In verband met de bewering dat ratten en muizen de gverigste verspreiders zyn van de pest hoeft de gemeenteraad van Mar komen met haastige onre lniatige iichreden verder altijd verder tot in de afgelegenste gedeelten van het park waar hij sedert jaren geen voet had gezet Het was alsof hg door die soMle beweging sijn binnenste tot ruit trachtte te brengen Eind Ujk liet hij zich op een verweerden tcenen bank neervallen nam den hoed al en liet den koelen wind om zijn gloeiend voorhoofd spelen zonder te bedenken dat dit met zeer dienstig kon wezen noch voor zijn gezondheid noch voor zijn zorgvuldig geconserveerden haartooi In de verte schemerde een waterspiegel niet de vijver aati de ïijde van het slot op wiens glinsterende vlakte veelkleurige Ijootjes dobberden ea waaruit een fonkelende straal omhoog sprong om als een üjne regen in de diepte neer te dalen het was een droefgeestige bruingroene plas door acaciabiftomen omgeven waarvan de takken in den waterspiegel afhingen Ue Waterpoel werd de kleine vijver genoemd en hij verdierwie geen beteren naam De waterpoel was ongeveer vijftig voet ia het vierkant maat hij moest buitengewoon diep zijn irboderoloos heette het by het volk die altijd gaarne wat overdrijft Geen der bewonera van het kasteel kwam er K it in de buurt de dienstboden waren bijgeloovig en vrouw Greller de vroegere min van graaf de Liauran die op het slot een pensioen e genoot wist zeker dat het om den waterpoel spookte zij had de witte gedaante zeis in den maneschijn gezien De namiddag bracht gasten baïones M anie Deifbrges met haar broeder Hubert seille een prys van 5 centimes voor iedere rat en oen van 2 centimes voor iedere muis uitgeloofd die dood of levend wordt inge f leverd In de laat l 2 weken lyn 502 rat ten en 184 malzeiT ingeleverd BitLaic V Woensdagmiddag is de khedive van Egypte aan boord van bet stoomschip Schelde an Antwerpen naar Vlissingen vertrokken vanwaar hy de reis aan boord van het jacht Osborne van de koningin van iCngeland heeft voortgezet naar Londen ENUKLtKU Dinsdag is te Dnblin de algemeene vergadering gehouden van de lersche nationalisten llosloten werd de lorscho party in hot Parlement krachtig U steunen wier voornaamste doel is de onafhankeiykheid van Ierland te verkrygen Lord Lech oud goaverneur van Kaapkolonie is Woensdag to Londen overleden Van de Gondkust is boricht ontvangen dat weder een hevig gevocht heeft plsati gehad tusschen do tiritschu troepen on de Asjanti s Aan Engelsche zljdo werden een kapitein on zeven soldaten gedood en 27 man gewond De Engelsehen bobben het dorp Kwissa moeten ontruimen BINNENLAND STATEN QENEttAAL T m m m nm M Mmmm Zitting van DondoW 22 Jnni Do heer Vou Kol hield sljn Interpellatie over dü gratie alwyzing van Mr TrooUtra ton overstaan van tampvoUo tribunoe Vooraf VQrklaardo hy dat niet wordt gevraagd gunst o4 g nadü maar handhaving van hot recht maar dut proteHt wordt uitgfïsproken tegen de wyze van rechtapraak tegen het vonntH in naam van het recht Hoe algemeen tegen liet vonnis ia opge koineu tracbt Intorpellant aan te toonen door citaten nit de l ers de Nieuwe Arnhemmer de Amsterd Ct de Kroniek en door berinnering aan de qualificatie van het vonnis als een gruwel door hot Vaderland De2b interpellatie beoogt alleen het Und te sparen voor de Rchande aan de rechtspraak in zake Mr TroeJstra verbonden die ridderlyk genoog zich niet tevreden stelde met zyne parlementaire veraiitwoordüiykheid 8pr beweert dat Mr Troelstra de juHtitie zonder bedoeling buleedigendo djt deed in het Verwoiider je met kmd tn MtManic c phaar bestudeerde lieve manier tot Alice dat ik er al weer ben maar het is om een bijzonder gewichtige reden De reden was waarlijk zeer gewichtig barones Mélanie wilde een grootsche soiree op touw zetten levende beelden dramatische voorstellingen van alles en nog wat Alice s medewerking was onon beerlijk als men ten minste Mélanie s broeder moest gelooven en graaf George moest er ook by zijn o hij was als geknipt vour een iabjeau vivan Méianie toonde zelfteen weinifj enthousiasme en George boog toeHtcnimentt en beloolde tegen alle verwachting er bcrcidwillia zijn steun Hij was eensklapn op de gedachte gekomen dat aSeldiag bet beste thiddel was tegen zenuwachtige overspanning Alice weifelde nog zij zag nadenkend George aan en ieorge s oogen vingen haar blik op tTij kreeg een gevoel van schaamte in den Uatuten tijd was hij zoo geheel door zijn eigen gewaarwordingen in beslag genomen en had daardoor Alice op een onverantwoordelijke manier verwaarloosd Dat moest anders worden hij legde bij zichzelf die gelofte af en set vriendelijk tNatuurlijk muet je daarbij zijn Alit je zult toch ons pleizier niet willan bederven V pat gaf den doorslaff er kwam een blos op Alice s brunachtige wangen zij gaf haar toestemming l ordt vtrwlgé