Goudsche Courant, zaterdag 23 juni 1900

m ZoDierdlenst 1900 Aangevangen 1 Mei Tyd van Greenwick Directe Spoorwegverbindingen met dfOlüA i I n L 9 8S 57 10 36 aoQDA ROTTSBDAMiix nm E n i 13 18 13 38 13 58 1 37 3 36 8 85 S 43 4 89 4 E4 6 33 6 16 7 36 7 43 j 5 01 r ir f f 6 11 8 18 ir f f g 3 46 8 66 4 03 6 37 6 4 6 3 7 47 8 07 1 68 6 1 0 8 88 9 i3 9 1 9 40 1 1 10 17 1 38 8 81 10 80 8 41 10 87 8 9 8 56 9 8 l 0 10 48 8 45 11 43 v 11 48 Ailm Ie m 8 klMn Bjlr b ib tel ii Op im tniiii iqu Zima g Ihandag Duudtg l g h t toatl ilntt a oor i H Tirtrggbar tegm akdm militprji g KdUaawln Spoat i Bitra lapplamMt tiwüi i E KOTTERDAU SOVSl Tlea Ï 88 I 9 46 9 58 I 7 38 7 49 8 89 9 18 9 47 10 18 11 81 11 46 13 10 2 10 88 10 48 J 10 48 0 7 89 7 4 8 84 8 04 9 00 8M0 08 10 34 10 4 11 53 13 06 13 811 31 O 3 4 e 4 0 6 46 i iUtai 1 au 8a klaua aitn betalaa ï inltatiet ap dei laap kui uet gankaad warien E HcllanJaalia ipaor L Eilra anppliniBilliaidii aaa de Compagiiie dai Wagoaa Liti aO UB A DEN H A A e Tiaa ïaraa 9 16 10 00 10 19 10 5911 83 13 16 13 16 13 68 1 68 8 38 8 48 4 1 4 60 B 36 5 49 6 18 7 89 11 11 i i ii i i o 11 86 l 5 9 4B 10 98 10 48 11 4113 03 13 46 13 86 1 40 3 30 3 56 4 16 4 45 5 8 5 55 6 16 8 46 7 57 8 01 8 1 9 17 9 53 8 18 8 34 ia 8 88 e 8 48 8 8 8 O U U A A MSTÜROAM i i T a OouHa 8 19 8 11 8 8i 9 38 10 36 10 E9 13 08 1 33 3 48 8 38 4 8 4 48 5 15 8 48 9 61 lO iO 1 87 10 86 11 07 lAmil W 8 01 8 68 10 10 11 09 13 48 13 67 3 0 8 88 4 16 4 57 6 86 6 449 35 10 8i 1 03 11 47 i OO lAmitG 8 19 9 13 9 87 10 36 11 341 08 1 10 8 34 8 36 4 80 1 II 6 60 68 10 60 11 18 18 03 13 15 Hue 6 83 8 04 7 3 7 15 7 88 8 86 8 65 09 9 44 10 1111 35 11 85 13 08 1 80 3 40 8 00 4 00 4 30 4 80 6 33 6 33 7 41 7 66 8 YooSiag 6 88 1 1 10 17 1 86 4 S8 6 38 f Zoet rm Zeg 5 63 10 83 1 60 4 60 8 43 Zevenh Mo 8 08 10 48 8 01 6 01 8 54 Snudl 8 14 6 nl 7 38 7 48 O 08 9 33 9 30 10 11 10 64 11 56 13 08 13 84 3 13 3 09 3 37 4 37 4 47 6 13 6 4 7 05 8 0 8 18 8 lO Haraanitajnl allaan la au Sa klaaai ailw ktalai OUDA UTRXCHrTlaa tena lood 6 30 6 84 7 48 8 18 9 07 8 8 10 14 10 59 13 00 13 87 3 16 8 18 4 83 8 58 80 7 10 8 28 10 87 11 071 Oudow 5 85 11 16 3 83 7 85 10 81 Woerd 6 48 8 83 11 94 8 40 S i 8 11 7 88 8 48 11 01 utlMht 8 08 7 04 8 18 8 53 0 89 10 14 10 4 11 47 13 83 1 0 S OS 3 4S 6 04 6 80 7 00 7 54 f i 11 44 UlteoU 6 18 6 63 7 47 8 41 30 10 10 10 55 11 88 18 03 1 60 3 08 8 30 4 03 4 48 6 3 6 63 7 00 7 68 9 00 9 35 10 05 10 46 Woerdon 6 07 8 44 8 0 9 87 10 88 11 56 19 87 4 3 7 34 9 19 11 07 Oudow 6 38 6 68 8 17 10 41 H 86 4 88 9 34 Qoïdl 6 43 7 08 7 34 8 80 9 14 9 66 10 14 11 87 13 11 11 81 3 38 8 40 8 56 4 48 5 30 6 18 7 34 7 43 38 9 43 10 07 V inal 817 16 1 69 ll 6 18 81 1 16 13 37 18 50 3 80 3 10 8 84 4 41 t 31 7 09 8 10 3 84 9 61 A 11 W 6 84 8 47 7 80 8 13 8 4 9 80 9 46 11 80 13 43 1 06 3 tE 3 3 8 49 6 0 6 88 7 35 8 36 9 40 10 06 Jouda 7 0 7 81 8 18 9 07 9 39 10 18 10 84 13 811 36 1 63 8 81 4 18 4 84 5 47 7 54 8 09 9 13 10 17 11 33 m algemeen belang door de uitspraak het recUsgevoel van het volk gekrenkt en het prestig der rechterlijke macht geschaad en dat do opinie heer chte in alle kringen men zal er alweer een bewfls van klasse jnstitie in zien De repntatle van de rechterlijke macht heeft door het vonnis een slag ontvangen die den indrnk geeft dat de justitie er al een is voor de bezittende klasse De voorzitter acht die quaestie gelegen buiten de interpellatie De heer Van Kol wpt op het verband tnsschen klassejnstitie en de onrechtvaardigheid der strat Nooit had Mr Troelstra gratie mogen onthouden worden zells al hoelt hvj haar niet gevraagd Ook Spr vraagt geen gunst alleen recht en de regeering had onrecht moeten voorkomen Ten slotte zegt Spr dat Mr Troelstra s vader tegen den zin van zgn zoon gratie vroeg Welke drijfveer nu heeft de Regeering om de harde straf vol te houden P De Miiister van Justitie beantwoordt de eerste vraag omtrent de mate der strat Hj acht zich niet geroepen daarop inlichtingen te geven omdat de meening van den Minister van Justitie niet vatbaar is voor debat Dergelijke uitspraak is geen rogeeringszaak on ligt buiten de controle van den Minister en de Kamer Wat de tweede vraag betreft acht de Minister het recht van gratie onbeperkt mits niet strijdig met het algemeen belang een recht dat echter niet wordt uitgeoefend naar willekeur doch naar vaste regels o a deze dat de gratieverzoeken worden afgewezen bij gebreke van nieuwe omstandigheden s Ministers verantwoordelijkheid bü gratieverleening is zeer zwaar Maar de Minister protesteerde tegen het scherpe oordeel van den heer Tan Kol over de partijdigheid der rechterlijke machten en vraagt of de Amsterdamsche ondorteekenaren dan zoo onpartijdig zijn Ook weerspreekt de Minister dmt in de laatste 10 jaren geen gevangenisstraf opgelegd is wegens smaad of smaadschrift Evenmin achtte hiJ het verantwoord om voor een Kamerlid uitzondering te maken op den regel om voor dergelijke straften geen gratie te verleenen Do Minister betwijfelt zelfs of interpoUant zelf wel zulk oen voorrecht verlangen zou De heer Van Kol acht den minister wel degelijk geroepen inlichtingsn te geven Spr wil ook geen debat over de wijze van rechtspraak wèl over de vraag of de gevangenisstraf in dezen geoorloofd was Hy houdt vol dat gratie in dezen ware toe te passen door den minister en niet door den rechter Z i handhaafde de ministor weer te veel de ambteiiaren en vervult hj weer de go vone passieve rol Daardoor is het prestige van het recht weer geschaad Spr houdt vol dat de rechterlijke macht onbewust een klassenbelang voorstaat al erkent hy dt t toekomstig socialistische rechtbanken ook niet onpartijdig zullen zijn Gelach Spr geeft zich gewonnen wanneer de minister de voorbeelden kan noemen van veroordeeling met gevangenisstraf wegens mondelfngen smaad De voorzitter kan niet alle uitdrukkingen 8 83 7 11 door T 18 7 98 7 88 8 35 7 44 8 50 8 67 9 06 8 54 9 03 RolterdamD P Botterdam B Botlerdam Böur Rottordam D P Botterdun U Oapelle Nieuwerktrk lioordiwht Soid 5 30 6 07 6 41 6 61 8 04 8 10 6 38 4 48 4 53 5 01 5 11 6 17 Soudi 7 16 8 87 8 41 0 0 Zannli Moero 7 38 8 63 SotterffiMi Zeg 7 89 9 03 Voorburg 7 58 9 14 Hagfc 7 68 9 08 9 19 9 87 M Ooida Sftordmiht Hieuwerkerk Otpalle Kotletdim M Ltoricht tegen de rechterlijke macht toelaten I De heer Van Kol hoopt tot dusver daarvan geen gebruik te maken gelach I De interpellant betoogt verder dat door 1 het vonnis Mr Schiramelpenninck s eer toch f fordt gered do straf te zwaar is niet rantwoorden en het vonnis abnormaal rgelijking met andere uitspraken die op uitliepen en toch lage doeleinden ten hadden 3cn Mr Troelstra kreeg voor een goed doel gevangenisstraf daarom vraagt Spr acht de Minister van Justitie de aan Mr Troelstra opgelegde straf 1 maand iA evenredigheid met het gepleegde f ƒ Mot het oog op het algemeen belang hal interpellant een lichtere straf yerwacht Acht de Minister haar niet te zWaar voor iemand die onschuldigen uit den kerker wilde houden y ZiJn tweede vraag luidt kan de Minister mededeelen op welke gronden het request om gratie voor Mr Troelstra is afgewezen V Waar z i gratie recht is ware de regeering verplicht kwijtschelding der straf te verleenen Spr vraagt ten slotte den steun der Kamer vooit do volgende motie die hjj voorstelt Dc Kamer van oordeel dat door de uitvoering der aan Mr P J Troelstri opjjelegde gevangenisstraf het rechtsbewnstzyn niet wordt bevredigd betuigt haar leedwezen dat op het ingediende verzoek om opheffing of wijziging der straf afwijzend is beschikt on gaat over tot de orde van den dag De motie wordt ondersteund door de hoeren Nolting Ketelaar Schaper Pyttersen Lieftinck en Troelstra De Minister deelt aan den heer Van Kol mede dat in de laatste 10 jaren honderde veroordeelingen tot gevangenisstraf zijn uitgesproken wegens smaad Overigens acht de minister zich niet verantwoord om met afwijking van de dusver gevolgde regels ten bate van Mr Troelstra oen gratie beslnit te contrasigeeren De heer Ketelaar meent dat hier een bijzondere omstandigheid aanwezig is in het feit dat iemand gebruik heeft gemaakt van het middel van smaad ten einde een rechtsgeding uit te lokken Hij betreurt zeer dat Mr Troelstra zelf moest opstaan om de motie te steunen en in behandeling te brengen De heer Troelstra Dat is een schande De heer Ketelaar betreurt ten zeerste die houding der Kamer De Voorzitter komt op tegen die opvatting De heeren Verhey en Liottinck stenndon de motie en hij zou niet nagelaten hebben de Kamer er op te wijzen indien er nog ondersteuners ontbraken De heer Pyttersen betoogt dat de legeering de Kroon had moeten bewegen gebruik te maken van het recht van gratie te meer daar twee collegi6n in verschillenden zin hebben beslist daarop had do regeering moeten letten Tevens meent hij dat ten slotte de Kroon in deze zelfstandig moest beslissen Neen roepen verschillende leden nadat de voorzitter den heer Pijttersen verzocht had t Hoofd van den Staat niet in het debat te mengen 10 66 11 08 11 18 11 30 11 39 11 50 13 84 13 44 10 18 10 16 11 16 11 86 De heer Van Kol wijst er nog op dat de rechterlijke autoriteiten die hetzij in de zaak Hogerhuis hetzij i 1 zaak Troelstra hebben gefungeerd beloond zju met ridderor den of bevorderingen Wordt de motie verworpen dan zullen de socialisten nog meer geprikkeld worden in hun klassenstrijd en gesterkt in hun strjd voor recht en humaniteit die in deze Kamer geen steun vindt De heer Lohman acht de Kamer niet bevoegd door aanneming der motie te verklaren of gratie al dan niet had moeten worden verleend Daarom kan de Kamer met de motie niet meegaan De heer Troelstra constateert dat de Minister de opgelegde zware straf niet beeft verdedigd en betoogt dat by gebreke van gevangenisstraf voor politieke misdrgven elk gevangene als een boet wordt behandeld ofschoon spreker overtuigd is dat de Kamer in hem geen boet zal zien en er dus alleszins ruimte geweest ware om do straf te wflzigen of in boete te veranderen Ook meent hy dat in t rekwest verschillende omstandigheden voor gratie zjn gerechtvaardigd Ook hy vraagt geen gratie voor zich doch voor het recht Een land dat zich zoo warm maakte over de rechtspraak in een vreemd land blameert zyn nationale eer By handhaven van dit vonnis dat het rechtsgevoel krenkt besluit spr al krflgt de motie geen onkele stem al moet hy in de gevangenis krachtens besluit der Kamer znllen de leden ondervinden dat het volk meer rechtsbewustzyn heeft dan de Kamer De heer Staalman vraagt splitsing der motie omdat hy is voor het tweede deel daar hy het rechtsbewustzyn heeft dat de straf te zwaar is Ook hg betreurt dat de Kroon geen reden vond tot wyziging De minister van Justitie die het recht moet handhaven miskent dat rechtsgevoel door gratie at te wgzen En verder meent hy dat het besluit regelende do gratie den minister ook vryiaat zonder den rechter te hooren zyn beslissing te nemen waar Spr van rechtvorkrachting gewaagt verzocht de voorzitter hem zich te matigen De motie Van Kol werd met 60 tegen 13 stemmen verworpen en met nog iets grooter meerderheid de motie van den heer Staalman die alleen eene afkeuring over de weigering der gratie wilde uitspreken De motie van den heer Van Kempen waarin met het oog op de Zondagsrust der postambtenaren op slechts èène postbestelling op den Zondag werd i angedrongen is na een vry onbeduidend debat ingetrokken De minister van waterstaat beloofde met alle kracht in den geest der motie werkzaam te zyn en ook zooveel mogelgk de Zondagbestellingen tot één terug te brengen Volgens de meening van Zyn Exo zou evenwel de maatregel op zich zeil genomen nog niet afdoende zijn omdat het aantal der te bestellen stukken juist op den Zondag en vooral by 4e eerste bestelling in den regel zoo buitengewoon groot is Er wordt overwogen gedrukte stukken op Zondag in het geheel niet te doen bestellen en verder door versterking van het personeel enz de Zondagsrust te bevorderen 18 46 13 58 1 65 3 04 1 83 3 34 l 45 46 1 8 3 08 4 34 4 44 4 51 5 5 07 18 9 4810 861 9 4 10 03 10 1 1 46 10 35 10 54 kl De interpellatie van den heer Van Dedem die in zake de bevordering van Eykswege van de afschatllng der tollen op de provinciale gemeenteiyke waterschapen particuliere vaarten en wegen met den minister Pierson niet recht kan opschieten is door den interpellant omgezet in eene motie welke later zal worden behandeld Na goedkeuring van het ontwerp tot subsidieering van den bouw eeneiTiieuwe schutsluis te Zaandam is de beraadslaging begonnen van het wetsontwerp betrekkeiyk de progressie by de gemeentehefSngen De heer Willinge wilde de grens van progressie verder uitgezet hebben De heer Meesters achtte den maatregel onvoldoende gemotiveerd Na verdediging door den minister is de voortzetting der algemeene beraadslaging tot heden verdaagd Volgens de N K C is de nieuw ingediende Ongevallenwet reeds van den Eaad van State terngontvangen Het bestuur der Haagsche Kookschool heeft besloten om aanvangende met den nieuwen cursus in September a s vooreerst geen candidaten voor het examen van huishoudleerares of van kookleerares meer op te leiden Op andere kooken huishondscholeu bestaat daartoe voldoende gelegenheid en men verwacht dat de gewone opleiding zal winnen wanneer de speciale opleidingscursus voor deze examens kan vervallen De gelegenheid om na tweejarigen cursus na voldoend afgelegd examen het diploma voor huishoudkundige te verkrygen biytt echter bestaan terwjl ook de overige cursussen waaronder die voor dienstboden de lessen aan do herhalingsscholen de volkslessen e a op den bestaanden voet zullen worden voortgezet Men scbryft uit Friesland Aan de Londensohe markt wordt tegenwoordig veel Friesche boter aadgeboden vermengd met margarine Het schgnt dat deze vervalsching in het t zuiden des lands geschieden de natuurboter gekocht wordt te s Hertogenbosch werwaarts tegenwoordig veel Friesche boter verzonden wordt omdat de prgs er hoog is Friesche boterhandelaars lydon hierdoor groote schade ook hun boter wordt niet meer aan de Engolsche markten vertrouwd Zooals men weet bemoeide de Londensche Kamer van Koophandel zich met deze zaak doch zonder succes want de aanvoer van vervalschte boter wordt elko week grooter Gemengde Berichten Men meldt ons uit Haarlem Den gewezen hoofdopzichter dor reiniging wordt ten laste gelegd dat hg als zoodanig in de eerste maanden van 1900 zich wederrechteiyk toegeëigend heeft een bedrag van f 1400 en wel 29 Januari f 17 10 betaald door C Warmendam 31 Januari 67 20 van H Cornelessen 23 Februari f 70 20 van J Laras 24 Februari f 183 door G Boosman per aangeteekenden brief toegezonden 12 April 1390 door J van Delden per aangeteekenden brief toegezonden 13 April 1 4 06 postwissel 1 Maart f 251 van Q P J Beccari in Maart van Jac Prins f339 80 en op 12 Mei van denzelfdon f20 Mei van denzelfden f 168 40 Op 10 Mei vluchten by Men meldt uit den Haag In den nacht van Dinsdag op Woensdag 8 14 8 17 8 88 9 14 lO O ll 13 10 40 4 5 10 1 U 47 t lt 11 38 48 8 37 7 06 7 69 8 31 9 88 9 48 f 58 U 08 7 38 1 30 8 43 9 47 10 09 10 16 6 3 8 89 6 48 8 58 7 03 Ui 38 10 84 11 05 9 68 10 08 10 17 10 39 10 84 10 18 10 38 10 48 11 3 1 44 in 19 10 16 10 64 11 11 11 67 besloot een student wat in zee te Scheveningen te gaan zwemmen In het duin ontdeed hy zich van zyn kleedoren en ging te water Toen hg genoeg verlrischt was kon hg ign kleeren niet meer vinden Hg is daarop de duinen weder ingeloopen en kwam eindeiyk terecht op Meiendaal te WaSsenaar Door den b ifoner is hg van kleederen voorzien en is met dezen gegaan naar het politieposthuis nabg het Kurhaus Vandaar word hem een agent medegegeven die na eenig zoeken de kleederen terugvond in het duin even voorbg villa Golfzich de laatste villa voorbg het Oranje hotel Nadat de student zich in het genoemde posthuis van zyn eigen plunje had voorzien is hg vertrokken Gisterenmorgen om kwart voor elyenhad aan de Vredenoordkade te Rotterdam een ernstig ongeluk plaats De 51 jarige verversknecht Petrus Wittebol wonende Adrianastraat 86 aldaar was in een vensterbank van de zolderverdieping van pand 11 aan de Vredenoordkade werkzaam op een hoogte van circa 14 meter zich met de rechterhand vasthoudend toen hg vermoedelgk uitgleed en viel Zwaar gekneusd vooral inwendig werd hg opgenomen en dr Van Zwet die juist in de buurt was verleende den ongelukkige de eerste hulp Bewusteloos werd de man per brancard naar het Ziekenhuis vervoerd Uit Hamburg wordt bericht dat de visscherg reedera aldaar in overwegdig hebben genomen hun stoomschepenterharingvisschery uit te rusten met planktonnetten Daar een zekere soort plankton het boofdvoedsel der haring is en deze visch daarheen trekt waar die rgkelgk voorhanden i hoo pt men door die netten de goede vangplaatsen te vinden zoodat de visschers niet meer zooveel als nu zoekende zullen hebben rond te varen Men verlangt dat ook de visschergktnisers met planktonnetten zullen worden uitgerust om visschers en reeders bericht van hun bevinding te doen toekomen Gravin von Schliebon eigenares van een villa te Steglitz buiten Berlgn is in do gevangenis van Moabit opgesloten onder beschuldiging van brandstichting Haar woning was veel te hoog verzekerd en verschillende malen trachtte de bewoonster het buis in brand te steken Terwgl zg met haar echtgenoot op reis was werd een sterke gaslucht opgemerkt Toen men in het huis drong vond men alle gaskranen geopend Later keerde de gravin alleen terug en dadelgk daarna was er tweemaal een begin van brand dat echter telkens gebiuscht kon worden Londen is tegenwoordig de stad waar de jnweelendieven met de meeste kans op succes hun slag kunnen Haan Het Igstje der bestolenen kan worden aangevuld mot den naam van prinses Radziwill De dieven drongen in haar woning door en stalen een kistje dat een waarde aan ruim f 100 000 aan edelgesteenten bevatte Een stuk was byzonder kostbaar een halsband van paarlen 6000 pd st waard Eenige dagen geleden had de prinses die slechts voor enkele dagen te Londen was afgestapt zich met haar juweelen laten pbotographeeren Het stoomschip Palmas van Liverpool met jenever geladen wilde gisterochtend omstreeks 11 uur de brng over de Binnenhaven op Fegenoord uitvaren Door weigering der machine ging het schip by het manoeuvreeren echter achteruit in plaats van vooruit en kwam het daardoor in aaavaring met een drietal lichters die evenals bet remmingswerk vhn het Poortgebouw zwaar beschadigd werden Voorts werd een roeiboot plat gedrukt en kregen ook nog eenige andere in de nabgheid liggende schepen eenige averg Bgna geen der schippers die schade bekwamen was geassureerd Het ongeval wekte een groote paniek De Palmas zelve heeft het roer gebroken en een schroefblad verloren waardoor het niet vertrekken kan De kolonie te Blaricura Het gemeenschapshuis van de kolonie der Internationale Broederschap dat voor eenige weken door de kolonisten betrokken word is Zondag op leestelgke wyze geopend Op het terrein voor het huis wapperde een witte vlag met rooden wimpel Ongeveer 50 of 60 personen hadden voldaan aan de litnoodiging om bg deze teestelgke gelegenheid tegenwoordig te zy fl Kylstra voorheen dominee te Eottevalle Fr hield een toespraak De kolonie zeide hg is voortgekomen uit het besef dat wy ons leven met de uiterste inspanning moeten inrichten voor ons geloof De kolonie is een revolutionaire daad en ene van socialisme Een ieder werkt naar zgn kracht en ontvangt naar 7 yn behoeften De kolonie is anarchis tiach Klasse en standenverschil zgn verdwenen Een meester en een meerderheid kennen wg niet dan de meerderheid van meerdere kennis Gelgk in het woord van JezuB willen wg eerst zoeken naar het ko ninkryk Gods om daarna te vinden de schatten der wereld De genoodigden werden onthaald op krentenbrood en vruchten Orgelspel en zang werden gegeven en s avonds werden door Heyenbrock lichtbeelden vertoond In het geheel heeft de kolonie 10 H A grond in ëgendom waarvan 7 H A in cultuur zgn gebracht Reeds in October van het vorige jaar was een gedeelte in bewerking genomen tot verbetering daarvan is er gespit tot op een diepte van 1 M Op dezen grond zgn moestuinen aangelegd en vruchtboomen geplant Een ander groot deel dat in achtereenvolgende jaren dezelfde bewerking zal ondergaan is beplant met boomen en rogge weer een ander ib met Inpine bezaaid ter verbetering van den bodem Er wordt kunst zoowel als andere mest aabgewend De kolonie is bevolkt met 26 mannen en vrouwen en eenige kinderen op beden zgner nog eenige personen tydelgk aanwezigDe gemeenschappelgke eetzaal dient tevenstot vergaderlokaal voor 80 personen De gezinne hebben ieder een alzonderlgke kamer en de ongehuwden ook ieder eene maar van kleinere afmeting Hot Volk De kersenhandel is aangevangen De eerste pluk voor verzending naar Engeland heeft thans in de Betuwe plaats Men bestrfdt een lagen prgs en wol 14 a 16 cent Fjf l ilo STADSNIEUWS GOUDA 22 Juni 1900 Nader werd ons bericht dat gisteren niet 108 partyen kaas waren aangevoerd maar 208 partgen Op de bovenzaal van het café Harmonie bad gisteren de driemaandeiyksche algemeene vergadering van Providentia plaats Volgens de rekening en verantwoording sloot dit kwartaal met een nadcelig saldo van f 141 23 Het geheele kapitaal der vereeniging bedraagt f 1301 89 met 632 leden Aangenomen werd een voorstel van het bestuur om art 4 huish rogl zóó te wyzigen dat voortaan twee weken contributieschuld voldoende zyn om een lid te kunnen rogeeren Heden werd aan de Universiteit van Amsterdam tot doctor in de Wis en Natuurkunde bevorderd de beer N Quint Gzn geboren te Amsterdam leeraar aan de rgks hoogere burgerschool alhier met een academisch proetscbrift getiteld Isotherinbepalingen voor mengsels van chloorwaterstof en aethaan Woensdag namiddal is by Bergstoep in de rivier de Lek verdronken de 18 jarige dekknecht B van de SchoggUveusche stoomboot Johan II De jongeMnÉ Wilde een touw uitwerpen naar eene e t waarmede goederen moesten woro TO il aald maar hy verloor daarbg het eflbnwicht viel in de rivier en verdween onmitjdellgk in de diepte Zgn lyk is nog niet teruggevonden Rechti zaken Het gerechtshof te s Gravenhage gisteren uitspraak doende in de naar dit college door den Hoogen Eaad verwezen zaak van H Pb Haas wegens oplichting door de rechtbank te Amsterdam tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld overwoog dat het niet uit wettige bewysmiddelen de overtuiging heeft geput dat do beklaagde zich heeft schuldig gemaakt aan de hem ten laste gelegde feiten voor zoover die aan s Hots kennisneming zyn onderworpen Mitsdien is het vonnis der Amsterdamsche rechtbank dd 2 Ang 1899 voor zoover de schuldigverklaring en veroordeeling van bekl Haas betreft vernietigd de beklaagde vrygesproken en zg n onmiddellgke invrgheidstelliug bevolen met bepaling wyders dat de door hem gemaakte kosten tot dagvaarding en schadeloosstelling van getuigen hem zullen worden vergoed Met de vryapraak van Haas is het laatste bedryf van dit geruchtmakend rechtsgeding afgespeeld De rechtbank te Amsterdam wgdde 24 zittingen aan de zaak het Hof aldaar 5 zittingen daarna werd het cassatieberoep onderworpen aan s Hoogen Raads oordeel en ten slotte na vernietiging van het arrest van het Amsterdamsche gerechtshof op grond van fouten in den vorm deed het Hot te s Gravenhage de bovenvermelde einduitspraak De ten laste gelegde oplichtingen ten nadeele van graaf Spaur en van de ürma Heldring en Pierson waarvan Haas werd vrggeaproken bg vonnis der Amsterdamsche rechtbank waren aan het oordeel van het Hof te s Gravenhage niet meer onderworpen Dit Hof oordeelde dus alleen over de tenlastelegging ïaiW Hffl oplichting ten nadeele van den commienmair in effecten J F Boger d De vrggesprokene bevond zich sedert Januari 1899 in voorloopige hechtenis Hiouwe FAUASOLS en PARAPLUIE8 A VAN os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA leleiihoeu Ulo 3Ë Hours van Amsleidam 18 JUKL 1 ïikrs Slotkrs NflMELAND ü rt Nwl W S 3 81 81 dito dito dllc 3 3 i 8 liu dito dito 8 3 S HONOAI übl Qoudl 1881 93 4 100 iTALlLlnüohrgTing 1863 81 5 88 OoaTKMa Obl in papier 1868 6 8 Vl dito in zilver 1868 6 88 Vl PosTUOAL Obl met coupon 8 dito tioket 3 1 8 l ïl l RoiLim Obl Bionenl 1894 4 85 duo Oooona 1880 4 98 dito bij Botha 1889 4 96 dito bfi Hop 1889 90 4 6V dito in goud leen 18S3 6 dito dito dito 18S4 5 101 ÜFASiE Furpet Boliuld 1831 4 67Vi 87 Tü HU Qopr Oonv leen 1890 4 98V Qk Iceoing serio D 8S Gec lflanin Ber eC l Zmo Ara Kp V oblg 189 1 Mliloo Ob liLSoh 1890 6 10 84V Vbnmdiia Obl 4 oubop 1881 yiUTUDijc Obligation 1896 8 900 BomaDAM Sted leeu 1894 8 1 Nan N Afr H indela aand Areni Bb Tab M i Cortifioaton 631 Delt faatschappg dito 485 Arn Hypotheekb paodbr 41 1 CulL Mij dor Voritonl aand 65 a Or llypolhcekb pandbr 41 103 Noderlandarhe bank fnnd 304 Ned Handelmaataob dito 164 N W trail Hjp b pandbr 8 98 Rott Hyiiotheekb pandbr 4i lltr Hypotheekb dito 4V GoariNK Ooat Hong bank aand 128 KusL Hypotheekbank pandb 5 110 AvauKA Eqnl hypotb pandb 4 0 Maxw L G Pr Lii n eert 6 29 VÊD H0II IJ Spoorw Mij aand 114 i Hg tot Kip r 8t Spir aand 10 Ked lud Spooriregm aand 324 Ned Zuid Afr Spm aand 6 1 85 dito dito dito 1891 dito 6 100 TAUl8poor l 1887 89 A Kobl S 56 Zuid Ual Spwmij A H obl 8 56 PotlfK Waraobau Woeneu aand 181 BüSL Or Bum Spw Mij obl 4 7 Baltischa dito aand Fasiova dito aand 5 Ivaug Dombr dito aiind 5 98 lOO V Eunk Oh Aaov Sp kap opl 4 dito dito obllg 4 100 AIMEIICA Cent Pao Sp Mg obl 5 114 Okie k North W pr C v aand dlta dito Win St I eter obl 7 1411 Denver b Blo Gr Spm eert v a 63 Illinois Central obl in goud 4 106 Louiav tt Na hvilliOorl v aand 74 76 Mexico N Spw Mij Ie hyp o 6 Mias Kancas v 4pCt pref aaod 104 87 N Tork Onlas O fc West aand 251 Vi Penn dto Ohio obllg 6 Oregon Cahf lo hyp in goud 6 1 Bt Paul Minn k Manit obl Uu Pao Hoofiüa obig 6 Vi dito dito Line Col lo hyp 0 5 OiKADA Can South Ohett v aand 68 1 Vvv 0 Kallw k Na lo h d 0 0 Amslord Omaibus Mij aand 180 810 NlD Stad Amsterdam aand 1 108 Stad Bolterdam aand 8 108 BlUHl Stad Anlnerpen 1887 3 9911 Stad Bruasel 1886 3 100 HONO Theise Begulli Qpselsoh 4 117 K K OoBt B Or l880 8 Spakjf Stad Madrid 8 1868 84 1 85 NiD Ver B51 Arb Spoel oert ZOMERMANTELS DAMES en KINDERtJOSTÜMES COSTUMES TAILLEUR BlouseQ en Damesoverlieuden JiipottstolleD en gekl Kitloenen in groote verscheidenheid en concurreeronde Pryzen D SAMSOM VEESÜHEIDENHEID Te Syracuse een stad in de Vereenigde Staten beeft men op denopenbare scholen voor jongens en meisjes oen zonderling systeem van zelfregeering ingevoerd dat als volgt werkt Alle leerlingen te zamen zgn de burgers die uit hun midden een burgemeester een gemeenteraad wethouders en andere overheidspersonen tot zelfs politieagenten kiezen Het hoofd van de school en de onderwgzers hebben zich door deze regeling in t geheel niet meer bezig te houden met orde en tucht De jongens knappen dat zaakje onder elkaar wel op De leden van den raad het ia in Amerika dusnatunc lyk zgn ook meisjes er lid van vergaderen eenmaal per week De rechtbank houdt daarentegen twee keeren zitting om recht te spreken in de gewone overtredingen Schoolverzuim zonder medeweten der ouders bg ons ook wel Bchielokeren genoemd luiheid te laat komen ongehoorzaam zgn enz De straffen bestaan uit berispingen stokslagen afkeuringen en atzondering van andere leerlingen De onderwgzers kgken dat lieve leventje maar aan zonder er zelf een woord in mee te sproken Een eigenaardige bepaling in de wetten die voor deze scboolmaatscbappg geldend zgn is deze dat een gemeenteraadslid jongen of meisje dat tweemaal gestraft is onzet wordt uit zgn ambt Naar men zegt moet dit nieuwe stelsel uitstekend werken vooral ook daardoor dat het de leerlingen vroeg gewend aan de maatschappelgke instellingen en aan de functiën welke zg in de maatschappy zullen te bekleeden hebben hetzg als politieagent ambtenaar of gewoon burger Nu de gouden regen is uitgebloeid en groene peultjes draagt is bet niet overbodig er weder eent op te wgzen dat deze zeer vergiftig zgn zoodat men moet opletten dat kleine kinjoren deze niet in den mond steken Een zonderlinge en vooral hy de Haarlemsche straatjeugd welbekende oude vrouw is na herhaalde doch vergeefsche aanmaning uit het door haar bewoonde huisje aan het Nauwe Geldelooze pad gezet moeten worden omdat dit krot als onbewoonbaar al geruimen tyd geleden voor afbraak was aangewezen Met mestvork en schop moest het vuil verwy derd worden waarna men op de helt een aantal gouden en zilveren sieraden en effecten in de smerige van ongedierte wriemelende massa optdekte De Heer en Mevrouw M vah ESSO betnigen ook namens wederzydsche ADVKRTKNTIKIN Cat familie hunnen bartelgken dank voor de v lo bewyzen van belangstelling by hun huweiyk ondervonden GouDi 20 Jnni 1900 hm imijiunu ijiiumi u 111 1 en een flinke JONQBN kunnen geplaatst worden by A BRINKMAN ZOON Lange Tiendeweg 3onda TE KOOP Een soliede KEAAM 4 Meter lang met soliede sluiting Te bevragen bg A VAN HELLEMONDT Lange Tiendeweg Gouda Een SNEL Eijwiel is onvermgdeiyk een HTK H H en IjICUT ÊéOO P Km U Op den weg zyn de Yankee Style Eijwieleii bet K 11 H F o a in het Kampioenschap van Nederland Iste prys by het verbeteren van het zes uur record 157 K M verbeterd met 26 K M enz enz Falirikaiil van IJWIELE en MOTOItCÏClES B A JANSEN sBosdi Leverancier der Cambler kuloraobielen e a Agent voor GOUDA J C DE UVITSM Vraag daar ook naar bet klassieke merk THE SPAEKBROOK Pain Expcller Dailif ja iroidt dit midid mat wiaaavid sueoea ak ptiaatiUanda imnqvuit aiuawend togw Bhauualiak JiokVV oudluil pua Dit ha rug tot preafda del Tarook iadan vaitemwen liaa lette m kal bWiakawrk Anker ldriJe 78a ailS0a lel bi8 aa4oa otl b L Iel ABUtariau M ülotli ae l baa Tas Tn ao Sanders 1 f H i tgtt iimttii