Goudsche Courant, zaterdag 23 juni 1900

No 8329 Maandag 25 Juni 1900 39ste Jaargaii r ftOUDSÖIE COIRAOT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon ito 81 De üitg ave dezer Courantg eschiedt dagelijks met i itzondering van Zon en Feestdagen De pry 8 per drie maapdep is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers Vl jF bEKTEN Telefoon No At ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Jenten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Geen Ën elsch maar Echt BOEHEITBROOD g cent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Thiinj B Wondniialtra Q do gelieole woreld bokönd ea geroemd Oaovertroiïen middel tegen alle Korst L O II ar LeverHaagziekteii enz Inwendig zoowel uls ook uitwendig in bijna title ziektegevallen met goed cerolg aan te wenden PrUspefflaCOn 1 1 iwr post l is TUany s Wondtnolf bezit eenalsuog ongeteiide geneeflkraolit en heilzame werkiDg Maakt meestal elke pijnlijke en geTaarvolle operatie gohoel orerbodig Met deze zalf werd een U jaar oud Pbor oiig enee8lljk Cehondeil been ezwel en onlani s een bijna Jaar kankeriyden genezen Brengt genezing en v rzacliting der pynen bij wouden ontatekingon enz ran allerlei aard Prijs per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENRI S4EV0fiHH Kokin 8 Amsterdam Wau geen dep6t u beiUllo men direct aan die Sohutienapatlieke dei A THIEKRY in Pregradi bel HohiUch Oeit rreich Oelicve prospeotui te ontbieden by bet Centrasl Uepót Sanders Fokm S Amatcrdam Wie aekfcr ijr i i Lcisu IV geEiteld D namely iia fi miCï U ir 1 r Sa handel gekumen unl Ul I d vuu iLïJ p de beste maoUuii a ih lo wectiHbe ë 1 rcNOde étabbliaörm üht vm GcoiJ Slo J p w rok te Koultn elachu J p n2iel2S elïS Bikel Caeao in Tierkanton bi tMn Dez Eikul Oicn i Ai aiS a pitoulu eene mugoniiniï goa i iv Jnne rcor ilagdgksoh gebruik o o è J tLfolopftlH v irj t pcsder Tuor een kcp Ti txlatb Alt j geneeskracÈHgo drenk bi geTïü van diarrhee elöwits icet Ai atür tü gabniiken Verkrijgbaar j de rour£a CQte H Apotbeksro enz mi Pri Vt Ko Vi ïo prjafl iif3jo81 f 1 80 o 90 tt 0 35 G neraalT rtegenwoorJig r tjs Jïaisrland Juflus Mattenklodt Amoterdam Kalvcistraat 101 FEANSCHE STOOMVERVEEIJ IN oheiniscbe Wasscherij TAM II OPPEl HEIMER 2f Kruiskade Botterdam GabreTet iord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt Toor OOUDA de Heer A VAN Ü8 Az Specialiteit roer het gtoomen en Terren van ftUe Üeeren en Oamesgarderoben alsook alle Kindergoedereu Speciale inrichting voor het atoom Q van pluchemantelR veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden enz worden naar de nienwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzjj gestoomd of geverta vorden onschadelgk voor de gezondheid volgens fltaal bewerkt Zenuw en Ulaag lijders wordt nit orertoiging als een werkelyke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvaDgst van adres per briefkaart nordt d t boekje franco per post toegeionden door BLOKFOEL S Boekb Eaitbommel Indien gy niet wilt hoesten gebrnikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract iMeiiaDik uit de Koninklijke 8toor ifabriek De Honingbloeni van iTjriinciers H 1 ¥ A V i €IIAIIi €o Denllaag l VAN 8CHAIK Co S Meliantbe kot beste middel dor wereld VAN SCHAIK Co s Meliantbe teneost Kmklioeat VAN SCHAIE Co S Meliintbe goneost zoowel oud als jong VAN SCHAIK Co S Meliantbe mag m geen huisgezin ontbreken VAN SCHAIE Co S Meliantbe staat TOortd rend onder Scheikundig toezicht VAN SCHAIK Co S Kleliantbe helpt onherroepelijk VAN SGHAIE Co s Meliantbe ia bekroond mat Eerediploma a VAN SCHAIE Co 8 Meliantbe is bekroond met Goud VAN SCHAIK Co s Meliantbe bekroond met Zllwr VAN SCHAlE Co S Meliantbe i venj iibaai m flacons van 40 Ctt JOCt en ft b i TIh TORKKN Biiioap B V WIJK Oudematrr M KOLKMAN Waddinmetti a EOLLMAN Bodegrkitim PINK8B Nieumrkerk a d Uu l W J TiN DAM Haaltrtcht A N visZKSSEN Schoonhoven Firma WOLFF £ Co Westhaven 198 Gtmda D MIEBIBS Kleiweg E 100 Oouda V E H VAN MILÜ freeratal B 126 te iluda A BüpMaN Mcfirdrtkt Leveüshrerzekiing IaatpcÜOTti i DOkèllKCHTÏ Goedmkeurd bj K on pl tan XO oY i lk Nol 30 è ptenA rl l89 i l VEEZEKEKD EESEEVE Sluit AliEili SQorie De Tarie Inlichtingen tö bekomwi uui j niuüii w u uau l iiv wi de BIJKANïOBEN te 4mstetdam en te Eotterdam btj den Hoold m de Inspecteurs oni bO do A ijjten in ajle plaatsen van Nederland BBDEAG 36 800 000 6 196 0 Maatsclia i H k Raplt al 2 0 f o4i ael pM Voedings Eiwit I Kilo VroDOD heeft eveuveel voedlnsawoarde als 5 Kilo best rundTleewh of 180 200 loren Tropon wordt in het lichaam oamiddelyk tot spiervreeAel en bloed omeezet zondtsr vet te vormen Tropon heeft by Kerosold irebruik oene beduldande toename in krachten ten eevolue zoowel hy gezonden als by zieken en kan aa alla ipnen loegcvoQsd worden zonder daarvan den smaak te bederven Poor dea ittcnl lacen prys van Tropon kan iedereen het Eieh verschaffen V rkrvKba r b l pothaksrs drevlatoa a kll 11 akvlloiB OeneraalAgenten voor Nederland en Koloniën Bocst OlitM van der Ijeyé Kotterdam Xet vooral op dé hojxdteékeiainQ met rood9 ÏGtterSè jOberlahnstein OHUCTCUKDtRVICTOKIMBROH OBCHlAHHSWI Overal 4£££l£ft verkriigbaar Maatsehapp tot Explottalie van de Fietorüt Bron Kantoor voor Nederland Boompjes éO Rotterdam ADVERTENTIES in alle Couranten worden aang enomen door het Advcrteiitle Bureaii van A BHIVKMA Z00 te GOUDA N WMLOME VEVNOOTSCH P ÏTationaal Grondbezit Bte sGravenhaffe De DIEECTIE bericht dat de Conpons der obligatièn vervallende f JuU fl0OO betaalbaar zp te sQÜfvenhage ten Kkntore der Vennootschap de Holfandsche Bank de Vijs en Vreede en de Firma P J Landry AmMferdam bfl de H H Praetorins en Zoon AililMoort den HeerH J Croooke wit de Creldersche Bank den Heer E A Sqiidt peijerland n A Koopman de HiH Ingen Housz en Ziponi I de H H Fgckemaenvan Kleöens da H H C de GijsÈlaar Co de H H MontSn en Dort la d dei H H Mrs van Vwrs so Trip en Peith Jj dmH H Laane enfïan B imel dJH H P 1 oon Ffeféer de H H P it v n D de HtH teiS 1 bldm jBoÜBrJ IdejHJl jbldmiBeiJ de Hm iblom ieaciiju j HUl Meppel Nijn egen Eotterdam Schoonhoven Sneek jTiei Gejdermalsen Utrecht Waalwjk Wageningen Winschoten Zutphen Zwolle i de l H tG i rs JJUspel blon Beie en Kon niB4 8nidi d jtuCHelr jlj ir van WaesbergheiiVailjmns de H H ï ozTiu l enEigeman Ij i de Geldersrae OTQd et vereeniging ij i den Heer Ht Koelink A Bz do N jmeegsche Effectenbank Martens eh Co de Wissel en Eöectenbank den Heer P A 0foiip de H H Brnnings Bnïeil Cate do H H Groenendaal en Top de H H Groenendaal en Top de H H Jan Blijdesteijn en Zoon de H H C A Witlox en Zoon den Heer S A van Minden de H H G J en A E Groenevold de H H P F C Brunings en Co de H H A van Deventer en Zoon A t SCHIEDAMMER GEÏTEVEE Merk NIGHITOAP Verkr gbaar b f i M PËETER8 Jz N B A ls bewija van oohtheid U cachet en kurk ateedi voor zien ran den naam der Firma P HOPPE Alteaw oaoverlruffeii 1 rof Dr Liobers welbekend imuv XB CBï iLizia lllMn eoht met Fabriiktmuk tot voortdurende radicale en tekere genezing van alle zelfa de meeat hardnekkige zenuwKiekten vooral ontstaan door afdwalingea op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke Kwakte Bleeb zacht Benauwdheid Hoofdpfln Migraine Hartklopping Maagpyn slechte BpÜBvertering Onvermogen Tmpotenz Pollntione enz Uitvoerige prospectossen IVijapcr fl ch fl 1 fl 2 fl 3 dubbele fleaoli fl 6 i OentraidDepöt Matth v d Vente Zaltbommal Dcpóla M Clébaa k Go Eotterdam F Happel a GraTcnhage Halmmaoi de Jong J Czn Rottardam Wolff fc Co Oouda fn bii alle drogisten Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Builenlandscli Overzicht Do Engelsche Onder minister van buitenlandsche zaken Me heer St Jolin Brodrlck deed in het Lagerhuis de volgende mededeelingen De Eegeoring heeft berichten nit Peking doch van het expediöckorps Per loopor is uiR Tientsin van 15 Juni bericht ontyöSigen dajt verschillende aanvallen werdén gedaan doch werdeti afgeslagen Den 17en bjpmbaj deerden de fchineezen de buitenlandsch nederzetting het ganiepgde Bnropeesche korpsjviel de Chineesche militaire school aan di afbrandde De Verdedigers werden gedop Df Enssen bewezen uitstekende diensten Jmet vi stokken zwaar veldgeschut B ericltten van 20 Jmü uit 4 ientsin melden dat let vechten voortduurt én versterkingen noodig zjjn De Britsche 6ehont lqj nachl seinde gistej n uit Takoe Ik hoop dat Tientsin hedenavond zal worden ontzet Geen berichten van den iippperbeveljiebber De Britsche Eegeering heeft maatregelen genomen om de zeer aanzienlgke macht aan te vullen die reeds bevel heeft gekregen om nvir China te gaan De Duilsche chef van het kruiserseskader te Takoe meldt van Woensdagavond Een nit Tientsin aangekomen Fransch officier bericht dat Tientsin sedert drie dagen door de Chineesche troepen wordt beschoten en dat de voorraad munitie van de Europeesohe troepen klein is Verder meldt de commandant van 21 dezer De Irene is mot 2i0 mariniers aangekomen die dadelp met 380 Engelschen en 1500 Enssen tot ontzet van Tientsin zijn nitgerukt Do spoorbaan is van Takoe tot op 15 kilometer van Tientsin in orde Van Peking en de daarheen gezonden troepen is geen tjding De toestand der gewonden is bevredigend Het gemis aan ofücieele berichten nit China maakt dat tal van alarmeerende verhalen de wereld worden ingezonden waardoor men hoe langer hoe meer in het duister raakt Volgens de dépêche aan de Fransche regeering waarvan minister Delcassé in de Kamer gewag maakte waren de vreemdelingen den 17en nog gezond en wel Daarnit zon dos Mpen dat de aanvallen op de gezantschapshotels welke in den nacht FEVILLETOX iPrachtig prachtig juichte Mélanie zoo luid alA met haar welopgevoedheid was overeen te brengen je zult zien mijn liedje het wordt uniek ik heb al een tableau vivant voor je ia petto waarin je er snoeperig zult uitzien Vraag je nu in het geheel niets ben je niet nieuwsgierfëf Alice behoefde niet te antwoorden het was thcetijd en miss Forest die tot nu toe onzichtbaar Was gebleven voor de gasten kwam het sakm binnen Ah zei barones Desforges en m dat ah lag een mengeling van verbazing nieuwsgierigheid en af uijiat Graaf de Liauran stelde de Engelsche voor en mengde haar toen in het gesprek als wilde hij daarmee aantoonen welke positie hij haar in het gezelschap wenschte te zien huemen Mélanie begreep dat dadelijk graaf Liauran s positie was te verheven en onaantastbaar om er ook maar aan te denken een duidelijk gebleken wenschvan hem niet te respecteeren Zij was zeer vriendelijk tegen miss Forest al was het ook niet meer dan natuurlek dat die vriendelijkheid eenigszios afdalend was Ëlean4r scheen dat niet op te merken het was haar tactiek iets onaangenaams eenvoudig te igno van den 14en op den 15en plaats hadden Werden afgeslagen zooals trouwens reeds by geruchten in Londen was vernomen Het is nn echter de vraag waarvandaan kreeg de Fransche regeering dit bericht is het een betrouwbare tijding of een dier verhalen diie I in de Chineesche steden in d $ laatste dkgen de ronde doen en zoo vaak tegenstrijdig zyn die werft overgeseind door een ijverig Fransch consfl De bron noeipt de minister niet en dit doet ons aan het twijfelen raken ofschoon wij van harte hopen dat bet waarheid is Maar de toestand is en blijft toch dezelfde en na den 17en kan heel V6e geb6urd zijn Dat zoo spoedig mogelijk krachtig dient te worden opgetreden bigkt ook nog if t het teilegram dat melding maakt van het bombardeeren van Tientsin door Chineezeu die het natuurlijk op de wgk waar de vreemdelingen wonen badden begrepen en deze banrt vernielden Twee dagen hield het bombardement aan en honderd slachtoffers van Cbineezenhaat tegenover den Westerling zijn er genaakt en wie weet hoevelen er nog later te vermelden zullen zijn Het bericht dat de Petit Sleu brengt is ook al niet erg betrouwbaar omdat er te weinig bijzonderheden bj vermeld worden Het zegt niet welke firma het telegram ontving en ook niet vanwaar het kwam on van wie en doet ons daarom denkm aan de beuri gerucbten hier ter stedo en elders die de eerste zes maanden van den EngelscbZuid Afrikaanscben oorlog liepen Ook toen ontvingen firma s wier namen nooit bekend werden uit goede doch onbekende bron berichten van schitterende overwinningen die later geheel uit de lacht gegrepen bleken De toestand is en blijft zeer ernstig en wiJ dienen met gelatenheid te wachten op nadere geloofwaardige berichten om een juist oordeel te kunnen vellen over hetgeen er in China in de laatste weken is voorgevallen De militaire specialiteit van de Westminster Gazette drukt de vrees nit dat het nienws van de gebeurtenissen in China door president Krnger beschouwd zal worden als een teeken des hemels ten zijnen gunste en dat deze gedachten hem tot grooter tegenstand zal aansporen De schrijver gelooft niet dat er te twijfelen valt aan den eindnitslag in verband met de Chineesche crisis toch meent hg dat de oorlog lang zal duren en dat Engeland zgn troepen uit Afrika niet zoo spoedig terug zal knnnen trekken als reeren Zij was kalm en waardig voelde zich blijkbaar volkomen op haar gemak zonder zich ook maar in het minst op te dringen het zou moeilijk zyn geweest iets op haar aan te merken Zij behoefde zich dan ook niet op den voorgrond te plaatsen om opgemerkt te worden een Eleanor Forest zou nooit over het hoofd gezien worden ffHoor eens schatje Mélanie had Alice s arm genomen en haar naar den haard getroond lik zou in jou plaats mij niet zoo door die Engelsche laten overschaduwen Mélanie zei dit op haar allerUefsten fluisterendcn toon dien zij steeds gebruikte wanneer het geheele gezelschap iets niet mocht hooren zij nam daarbij een der kleine Chineesche pagoden die op den schoorsteenmantel stonden en scheen die aandachtig te beschouwen Men kon dus denken dat haar opmerking die snuisterijen gold Alice s arm beefde Vindt je iets op haar aan te merken Allereerst dat zij veel te mooi is fluisterde Mélanie Het is een ongehoorde ongepermitteerde schoonheid ik heb nooit zoo iets gezien I Om naast dat wonder van schoonheid te willen staan moet m n geen spoor van ijdelheid hebben of zelf een Venus zijn Ik zeg je kind maak dat je die miss kwijt raakt of je zult er berouw van hebben Ik ben niet bang zei Alice glimlachend met bleeke lippen en haar hartje kromp ineen Mélanie had gelijk duizendmaal gelijk maar zij was zoo machteloos wat kon zij doeo Zij dacht aan het sprookje van den bcózen vampyr die het zich voorstelde De meeste bladen laten zich in hun kolommen op klagenden toon uit over den ongelukkigen samenloop van omstandigheden die Engeland drie oorlogen tegelijk op den hals schuift De Engelsche expeditie die voor China gereed wordt gemaakt zal waarschijnlijk van Calcutta vertrekken Geen der officieren die er deel van uitmaakt zal iets aan de pers mogen meedeelen De inlandsche troepen zullen zoo snel mogelijk vejtrek n Men berekent dat Indié wel 20 C0e man zon kunnen leveren plus de inlandsche troepen daar zg altjjd zou kunaen beschikken over haar reserven en de keizerlpe troepen Zij zou de aanwerving voor het leger knnnen vermeerderen en een groot aantal Afridisregimenten op do been kunnen brengen Men bereidt zich in alle gevallen op de gebeurIjjkheden voor Verspreide Berichten Fai NERUE Woensdag werd do Tentoonstelling bezocht door 199 713 personen De kroonprins van Griekenland bracht Donderdag een bezoek aan de Tentoonstelling HiJ zal een week te Parijs blijven Toltaire meldt dat eenigen t d geleden door een Italiaan Zappino genaamd tegen Cernusky den mysterieusen getuige uit hettweede Dreyfusproces te Eennos een aanklacht wegens oplichting was ingediend bij de Parijsche justitie Dezer dagen heeft Zappino zijn aanklacht ingetrokken op verzoekvan generaal Mercier De Senaat heeft met 211 stemmen tegen 41 een voorstel aangenomen volgens hetwelk persdelicten tegen hot hoofd van den staat tegen de leden van hot Parlement en tegen sommige hooge ambtenaren niet meer alleen voor de gezworenen maar ook voor de correetioneele rechtbank kunnen worden vervolgd In don Parjjschen gemeenteraad zal denationalist Galli voorstellen de receptie vanluit kolonel Marchand in het Hotel de Villetoch te doen plaats vinden in weerwil vanhet verbod der regeering Andere nationalisten zullen voorstellen de Eue de Courcelles een der meest elegante straten van Parijs te verdoopen in Eile de la Mission Marchand DülTSOHLASD Dr Lieber de leider van het centrum uit s nachts de slaapkamer binDenfladdert op den rand van bet bed gaat zitten en den slapende het hartebloed uitzuigt zij kreeg een ijskoud gevoel m haar hart en legde er de hand op als had ze pijn Je bent zoo bleek Alice voel je je nietweU George was ongemerkt nader gekomen en hij zei het ernstig bezorgd want hij schrikte er van dat Alice er zoo slecht uitzag Z i haalde diep adem als ontwaakte zij uit een diepen benauwden droom schudde het hoofd en zag George ernstig aan fMij mankeert niets George las in dien blik weer een verwijt voor zichzelf Hij had immers besloten dat het anders zou worden en hij zei haastig e zit te veel in de kamer neem wat beweging in de buitenlucht ik heb mij in den laatsten tijd zoo door mijn harthtocht voor de jacht laten meesleepen dat ik mij zelf moet verwijten al een zeer ontrouwe cavalier voor je te zijn geweest Zouden wij morgen niet samen een rit kunnen maken P Je kunt immers rijden V lik zou het heel prettig vinden met je te rijden zeide zij eenvoudig knikte hem nog eens vriendelijk loe en ging toen Mélanie opzoeken die in de beschouwingen van albums verdiept scheen maar intusschen met listige blikken de verschillende groepen in de kamer gadesloeg £ en uur later waren Hubert en M nie op den terugweg Hoor eens Lanie zei Hubert die er een waar genoegen in vond zijn zuster te ergeren den Eijksdag gaat een lange studiereis door de Vereenigde Staten maken in verband met do aanstaande debatten over de vernieuwing der handelsverdragen De redacteur Siomiatkowski van de Pacra is te Posen veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf wegens het verachtelijk maken van de commissie voor nederzetting en de kolonisatiewot Keizer Wilhelm heeft eergistermorgen een bezoek gebracht aan het te Kiel liggende Nederlandscke oorlogsschip NoordBrabant Op keizerlijk bevel is bij de te Mainz in garnizoen liggende inlanterie regimenten gevraagd wie zich vrijwillig bij het expeditiecorps naar China wil aansluiten Het aanbod overtrof verre de vraag BINNENLAND STATEN GENERAAL T KT B a u a u at B u Zitting van Vrijdag 23 Juni Bij de verdere algemeene beraadslaging over het ontwerp tot invoering eener matige progressie in de gemeentebelastingen nam de heer Fokker als vaststaande aan den onhoudbaren toestand die progressieverbod voor vole gemeenten oplevert in zoover do regeling de vermogenden bevoordeelt ten koste van den middenstand en de laagst aangeslagenon Toch zal het ontwerp dien toestand niet verbeteren omdat het den gemeentebelastingwetgever nog te veel beperking aanlegt Hg wenscht dus een ontwerp dat den gemeentebesturen meer vrpeid geeft in zake gemeentebelastingen en hun taak niet alleen beperkt tot vaststelling van tarief en percentane gelijk in dit ontwerp Met behoud van oen waarborg tegen al te groote progeasie wenscht hij liever regelen te stellen waarnaar gem ienten hebben te handelen bjj belastingregeling De heer Troelstra ontwikkelt dat groote beperking der gemeentelijke zelfstandigheid inzake regeling der gemeente belastingen niet overeenstemt met de taak en positie der gemeenten heden ten dage en dat de W jze waarop dit ontwerp 4e belastingvrpeid beperkt niet voldoet aan eischen eener democratis ihe belastingpolitiek en de sociale rechtvaardigheid Immers ingrriiu L van de bevoegdheid dor gemeenten bij hsH van inkomstenbelasting die Engelsche is een kapitale vrouw En wat weet tij met haar schoonheid te woekeren Arme kleine daarbij val je geheel In het niet De duisternis gat Mélanie gelegenheid om haar ergernis te verbergen zij zei zeer van uit de hoogte terwijl zij met haar zakdoek de roos wolk verdreef die de ongalante broeder haar onder den neus blies j Je ligt natuuriijk het mannelijk karakter is bekend in de boeien der nieuwe sirene en denkt met meer aan Alice de Liauran Maar dierbaar zusje vergun my je tegen te spreken Zie je deze miss is bctooverend schoon ongetwijfeld de schoonste vrouw die ik ooit gezien heb ot nog zien zal maar Alice bevalt mij beter iMaar ik heb je toch al zoo dikwijls gezegd dat Alice voor George bestemd was die kleine entente ci rduüe zag er zoo r cht vertrouwelijk uit I a Ia zusje niet zoo doorslaan ik begrijp niet waarom die geschiedenis je zoo opwindt Ik zeg je mijn action staan beter dan ooit Ik heb allen eerbied voor je opmerkingsgave maar je bent altyd eel te druk met je zelf om een goede opmerkster te zijn Ik zal je mijn inzichten nu dus mededeelen Baron Hubert rekte zich op zijn gemak uit Daar heb je graat de Liauran de Liauran senior bedoel ik die naar het mij voorkomt op weg ia een kolossale domheid te begaan Werdt v rvolgd J