Goudsche Courant, maandag 25 juni 1900

f Direct SpoorwegverblDdlngen met iUlÜA Zomerdlenst 1900 AaDgevaogeo 1 Mei TUd vaR jreeiwick f L 6ODDA llA TTIB0i Urin feii B Oondl 6 68 7 11 7 86 8 81 8 88 9 18 9 19 9 83 9 67 10 88 10 86 ll i9 18 13 iVsS 18 53 1 87 8 88 S SB 8 48 4 89 4 B4 8 88 8 16 7 86 7 48 8 14 d 8 17 8 88 9 14 10 0 10 18 10 40 11 47 Kwrdnohl door 7 18 640 i 11 08 1 i t t i 8 01 3J 10 19 8 81 10 80 Hieunrkerk 7 88 8 60 j 11 18 1 10 8 11 0 p lll4 7 86 8 87 f ll O 8 18 IIP 8 41 J 10 87 Rottgrdun H 6 86 7 44 9 06 9 88 9 40 10 18 10 6 11 88 11 80 18 84 18 44 1 86 i t ti 3 S6 4 08 6 87 6 4 8 86 7 47 8 07 r 8 0 8 B6 9 8i 10 80 10 46 11 86 BoUerdunD F 8 84 t 1118 1 88 6 10 8 46 11 48 Bottndam B 8 09 08 i 10 08 11 86 06 6 80 11 46 Ê A11M Ifl en 8 kluM Bxtra bübaUln Op d trüaeii njn Zmi g ilttnlkg on Dinia g MndugMlia ntoarbiljetten voor do S kl Terkrygbur togon eolulen mslitpr i 3 HolUadMbo Spoor L Bitro mpplomMt bowyi 4 B SOTTEKDAK aOVSA Tlea nru X Eollerdun Beur i v 9i 6 H 46 l 1 r 10 86 RoltenUm D P 7 0B i 68 1 53 8 04 6 87 46 10 84 ottordim M 4 48 8 80 6 07 7 88 7 48 8 89 9 18 47 10 16 11 81 11 46 18 10 f S6 8 84 i 46 3 48 4 08 4 34 6 86 6 89 7 06 7 69 8 81 f 9 86 Oapelle 4 68 8 41 i 10 94 46 4 44 6 89 Kl uwerk rk 8 01 6 61 10 88 1 4 61 6 46 f w 48 f 8 68 Moordrochl B U 6 04 J a 10 48 r 8 08 6 l l 6 66 10 08 Soidl 6 17 6 10 6 88 1 89 7 49 8 84 8 04 9 00 S 10 08 10 84 10 4 11 B8 18 06 18 311 81 9 09 8 41 f 6 4 09 t 84 6 07 iM 7 08 7 86 8 80 8 48 9 47 10 09 10 16 11 08 i Allooi 1 on Se kleao eitn beUlen FMmltntH op du loop ku niet gerekend worden B HoUend ike tfm l Kiln inppl o nir w j ai de Compogiio der Wegou Uti GOUDA D K N H A A 9 rloe Tono Soidt 7 16 8 87 8 41 9 0 9 18 10 00 10 19 10 6911 88 18 16 18 86 11 68 l BS 8 8 8 46 4 19 4 60 i 86 Ó 48 6 18 7 89 8 01 8 89 9 17 9 6S 9 B6 10 18 10 88 10 48 11 9 I llll Moeio 7 88 8 68 11 11 1 1 10 t 8 18 10 08 Soatermen Zeg 7 89 9 01 1 i U l l t t l i i t 8 94 10 17 C 10 89 Voorburg 7 88 9 14 lï M M 8 88 E f Ulg 7 68 9 08 9 19 9 87 9 48 10 88 10 4611 4118 08 18 46 18 66 1 40 8 80 8 66 4 1B 4 4B 6 816 66 6 1B 6 46 7 17 8 43 8 6 i 4 10 19 10 84 10 16 10 64 11 11 U I7 Hollaiidia Broii Haarlem Echt HOLLANDIA TAFELWATER is van af heden tegen sterk concurreerende prijs verkrijgbaar gesteld bij J M F BEUDEKER HOOGE GOUWE Veuve Clicquol de Toussicourt SLOTEMAKEIl Co Delftsghe SlaOlie Hu 6 8 6 04 7 08 7 1B 7 89 8 86 u 8 66 9 08 9 44 10 1111 86 11 88 18 06 1 80 9 40 8 00 4 00 4 80 4 1 0 B 98 6 89 7 41 7 58 8 Voorburg B S8 10 17 1 86 4 86 6 88 O O U I A A U STelIDA ti tmn 1 6 8 11 8 8 88 4 BI 6 8B 6 449 35 lO Si 1 0911 47 00 AjMt 0 8 19 9 13 9 37 10 86 11 84 1 08 1 10 8 84 8 85 4 80 6 It 5 60 9 S8 10 50 11 16 18 08 18 15 4 60 6 43 6 II 6 64 ZoetMiil Z g 6 68 S Zerenh Mo 6 08 1 10 48 Omidi 6 14 6 11 7 88 7 48 07 9 08 F 9 88 9 30 10 11 10 64 11 6118 08 19 84 8 18 8 09 8 87 4 97 4 47 6 18 8 4 7 06 8 09 8 98 8 rf Hannonikntlebi illoen Ie en 9o kliiao ztn kotnlea e O l D A U I K K C H L riee Toru ta 10 14 10 6 18 00 lf 87 8 16 8 18 4 89 6 68 fM 7 10 8 26 11 16 8 88 8S 11 84 8 40 8 1 6 11 7 83 8 48 8 80 6 84 7 46 8 16 6 07 6 86 6 08 7 04 8 18 8 68 S 10 14 10 4 11 47 19 88 1 09 8 08 8 4 6 04 6 80 7 00 7 64 l 69 Antlseptlsche Tandpoeder en ADlIseptiscb Sfondtlncliinr van B CASSVTO Tandarts te Gouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTUN Blanwstraat Gouda l r 6 83 7 15 7 69 8 96 9 18 9 81 11 18 18 87 IS BI 8 8 ll n 8 10 8 84 4 41 6 81 7 09 8 10 84 9 61 Uui W 8 84 8 47 7 80 8 18 8 49 9 80 9 48 11 80 18 4 1 08 10 4 6 I 8 41 8 88 8 4 6 01 6 86 7 86 8 88 9 40 10 06 11 07 foondl 7 10 7 81 8 18 9 07 i S 10 18 10 84 18 611 861 68 8 18 4 18 4 84 6 47 7 64 8 0 9 18 10 87 11 88 UtrMkt 6 18 8 68 7 47 8 41 aO 10 10 10 66 11 88 18 08 1 6i 8 08 8 80 4 08 4 48 5 89 6 Ji 7 00 7 58 9 00 9 85 Toordm 6 07 6 44 8 0 9 87 10 88 11 65 18 87 4 8 J4 i Oudow B a 6 68 8 17 10 41 14 88 4 88 94 Oouda M 7 08 7 84 8 80 8 14 68 10 84 11 7 18 11 18 61 SJ8 8 40 8 86 4 48 5 80 6 18 1 84 7 48 8 48 10 07 strjd tegen de natnurlijke ontwikkeling der gemeenten ia zoover het z tegenhonden een gemeentelijke sociale hervprmingspolitiok onder een kabinet van sociale reclitvaardigheld De vooigestelde regeling is nog slechter dan die van den reactionairen minister Vau Hosten vooral mdat zij niet geeft belasting van nitwonende eigenaren dook minister Borgesins zelf voorgestaan in oen amendement op de wet Van Houten Daarom is het ontwerp eenq regeoring van sociale rechtvaardigheid onwaardig omdat het de rjjken eerst belast nadat de minder gefortnneerden onevenredig zWaar zyn getrofien wat erg onrechtvaardig is vooral voor den borgerman en den middenstand die het gelag znllen betalen Daarom betreurt hy dat inkomsten uit arbeid niet naar lageren maatstaf worden belast Hoe dit zü het ontwerp is onbevredigend maar meenende dat toch iets noodig is stelt hg een motio voor strekkende om de Kegeering in de gelegenheid te stellen de zaak ernstig te overwegen en uit te noodigcn een ander ontwerp in te dienen dat den termgn gedurende welken bestaande gemeenteverordeningen geldig zjjn verlengt Deze motie indien zg voldoende wordt ondersteund zal geiyktgdig met het algemeen debat behandeld worden De heer Zylma betuigt instemming met de hoofdbeginselen van het ontwerp al betreurt hij met den heer ïroelslra dat Minister Borgesins daarin niet heeft uitgewerkt zi n denkbeeld betreffende belasting der nitwonenden ten plattenlande Ofschoon geen willekeurige progressie wensch nde zal hg echter zelf met verdere doorvoering der progressie meegaan De heer Van der Zwaag wgt dpn druk van hoofdelijke omslagen in vele geii ieenten toe aan het vertrek der landeigenaren en schetst de nadeelige gevolgen der regeling Van Houten voor do kleine bnrgers Do minister van financiën bestreed sterk de motie die vele gemeenten in moeilijkheden zal brengen en verdedigde de voorgestelde matige progressie die de heer Schaper uitlegde ten nadeelo der kleine inkomens De heer Van Baalte verklaarde zich voor de motie ala kunnende die leiden tot eene definitieve regeling De regeering verklaarde geen nieuw ontwerp toe te zeggen De motie werd daarop verworpen met 39 tegen 28 stemmen Donderdag is de tweede lezing dor oaderIgke wetten aan de orde De Nederlandsche Zuid Af rikaansche Spoorwegmaatschappij ontving officieel me edeeling betreffende het uitwijzen van UOO Z A S M ambtenaren met hnnne gezinnen Het eerste telegram van den Nederlandschen consul te Johannesburg aan den ConsulGeneraal te Kaapstad vermeldt dat op last Tan de militaire autoriteiten 1400 ambtenaren der Nederl Zuid Afrik Spoorwegmaatschappy met honne gezinnen naar East Londen zullen worden overgebracht van waar zg passage krijgen naar Europa iouda Uudev Wowd Vtrwkt Het tweede telegram van den Nederlandsohen consul te Lonreni o Marques luidt vertaald Volgens vertronwbare inlichtingen is bij proclamatie bekend gemaakt dat Z A S M ambtenaren die weigeren te werken voor BritBche militaire transporten naar Enropa znllen worden gezonden via East Londen Wanneer bg de genoemde Maatschappg omtrent deze zaak iets nader bekend zal zgn zal zg daarmede het publiek of de direct belanghebbenden ten spoedigste in kennis stellen Vragen om inlichtingen bg de Maatschappij is daarom overbodig In de vergadering van den gemeenteraad te Delft werd het voorstel van B en W tot opheffing der Indische instelling op voorstel van den heer E Witte aldus gewgzigd dat de opheffing reeds op 1 September 1900 zal plaats hebben met 16 tegen 4 stemmen aangenomen Geraeng de Berichten Uit don Haag meldt men De snorders houders van stationneerende rijtuigen hebben zich eenige dagen geleden tot don burgemeester gewend mot een request waarin zg klagen over de bevoorrechting van de maatschappij ürbaine hij het geven van standplaatsen voornamelijk op het Stationsplein der H IJ S M waardoor zij veel schade ondervinden Men seint uit Amsterdam De klein houtwerkers aan de Houthaven wier eischen waren ingewilligd en besloten hadden eergisteren den arbeid te hervatten deden dit niet toen zij booten moesten lossen voor patroons die nog niet toegaven Gisteren echter hebben zij weder het werk hervat met het lossen van booten voor de firma s Van Hoek en Key die het nieuwe loon betalen De overige houtwerkers blgven staken De patroons der zagergen en schavei ijen berichten dat zg wèl wiüen onderhandelen met hnn eigen personeel doch niet met het looncomitè De arbeiders wenschen echter niet buiten het looncomitè om te onderhandelen In Friesland komt een vreemdsoortige ziekte onder t jonge rundvee voor en een moordende De ziekteverschgnselen zgn blindheid voel beweging met den kop en dik worden van den buik waaruit men vergiftiging afieidt Sommige veehouders beweren dat er zich in de weide een vergiftige plant bevindt doordat oude slooten zgn schoongemaakt en de vuilnis daaruit opgehaald op don wal is blijven liggen terwgl andoren beweren dat in de weiden waarin de gestorven runderen graasden en die bemest waren mot straatvuilnis uit de steden daardoor vergiftige stoffen zgn gekomen die door t vee genuttigd zijn Voor het gerechtshof te Arnhem heeft oergisteren het O M geëischt bevestiging van het vonnis der rechtbank te Tiol tegen verscheiden inwoners van Maasbommel en Appeltern wegons opruiing en geweldpleging l BO 8 01 Op de tentoonstelling te Pargs zal in de Transvaalsche afdeeling te zien zijn de beker in oudEusiischen stgl welken Moskou als een hulde aan Cronjé aanbiedt Van Pargs zal dit huldeblijk naar St Helena zgn bestemming worden doorgezonden De Heilige Synode van Eusland heeft een geheime ukase uitgevaardigd volgens welke graaf Tolstoi geëxcommuniceerd wordt naar aanleiding van zgn laatste werk De Opstanding De graaf zoo zegt de ukase heeft openlijk getoond een vijand te zijn van de Orthodox Christelijke kerk Het hoofd van de Londensche politie heeft ziJn ambtsbroeder te Brussel bericht dat een geheele bende dieven en oplichters de Belgische hoofdstad met een bezoek vereeren zal waarschijnigk met het doel valsche cheques en biljetten op de Bngelsche Bank in omloop te brengen in de voornaitmste steden van België Frankrijk en Nederland vooral Antwerpen Brusbel Amsterdam Rotterdam en Parg s Tot het edele gezelschap behooren ook de beruchte H Stienlauf B Philipson on Misa Novakowsky Opgepast dusl In Eusland schgnt men nog zeer gemoedelijke opvattingen te hebben over spoorwegen Onlangs verloor een machinist op het traject Paulinenaue Eathenow onderweg zgn pet En wat deed de man nu f Zoodra hg aangekomen was in het eerstvolgend station haakte hg zgn machine af en ging full speed terug om zgn verloren hoofddeksel weer op te gaan zoeken Daarna keerde de locomotief terug naar het station waar hg met hoerageroep werd ontvangen door de reizigers die al dien tjjd kalmpjes gewacht hadden Én zoo sukkelde de trein weer verder I De barbier G van E wonende in den Znidhoek in Charlois te Rotterdam leeft sedert eenigen tgd in onmin met zgn vrouw die tengevolge daarvan met hare beide kinderen haar intrek nam bij hare moeder vrouw de W in de Lombokstraat Vanmiddag vervoegde de barbier van E zich ten hnize zgner schoonmoeder met verzoek of hiJ zjjn kinderen eens mocht zien en spreken Dit werd hem toegestaan en de man ging naar boven waar hg zijn vrouw en kinderen en ook zijn schoonmoeder aantrof Hij nam aan tafel plaats er werd een en ander gebruikt en gesproken over den inboedel om op een geschikte wflze dezen tusschen man en vrouw te deelen Inmiddels was het omstreeks 6 uur geworden kalm zaten allen om de tafel en de schoonmoeder op een stoel bg het raam Toen stond eensklaps de barbaar op hialde een revolver te voorschgn en loste op zgn schoonmoeder een schot De kogel trol haar in het hoofd ging tusschen huid en schedel door en verbrijzelde daarna de ruit waarvoor de vrouw zat Dadelijk na het lossen van het schot verliet de barbier van E de kamer en holde de trap af om de straat te bereiken op zijn vlucht in het portaal nog eon paar schoten lossende vermoedelgk om eventueele vervolgers vrees aan te jagen of misschien ook op zich zelf gericht De beide kogels zijn later in dat portaal teruggevonden zonder dat iemand er door gedeerd is De inspecteur van politie J J A de Koning die zich in de nabijheid bevond nam terstond de noodige maatregelen stuurde den vluchtenden barbier direct twee bereden agenten achterna en stelde de politie in Charlois met het voorgevallene in kennis Dit had tengevolge dat de man nabg den Katendrechtschen dgk door een politieagent werd gegrepen na aan de bereden agenten ontkomen te zgn Op het politiebureau aan de Nassaukade werd hij in verhoor Igenomen en daarna iii arrest gesteld Ook Se verwonde vrouw de W werd gehoord haar toestand bleek niet gevaarlijk te zgn De man wierp in de vlucht zgn rovolver weg Men meldt uit IJselmonde Door de onder Rechtzaken vermelde uitspraak van de Dortsche rechtbank is de bekende heiningqnaestie in een nieuw stadium getreden Nadat Woensdag die uitspraak had plaats gehad is in den zeer vroegen morgenstond van Donderdag de schutting op last van mr Bichon weer geplaatst doch is daarna op hetzelfde uur van den volgenden dag door het gemeentebestuur weder ver wgderd Het publiek volgt in spanning den afioop der zaak Men verneemt dat burgemeester en wethouders eventuoele herplaatsing op grond van een artikel der politieverordening in verband met art 180 der gemeentewet zullen beletten Door do plaatsing der heining waren de bewoners van vier huizen en de passagiers van de ëtoomboot Maas ei IJssel op Eotterdam verplicht door eene particuliere woning een uitpad naar den openbaren weg te zoeken Gisterenmorgen is onder geleide naardenkrijgsraad in het 3e militaire arrondissementte Arnhem overgebracht de soldaat De V di in hdt jaar 1898 in de kazerne vanhet 5e regiment infanterie als schildwachteenige schoten loste op in het waschlokaalzgnde militairen met het noodlottig gevolgdat daardoor doodelgk werd getroffen een milicien en een onderofficier een schampschot kreeg Wegens onderzoek naar de geestvermogens van den dader kon deze zaakniet eerder ni ar den krijgsraad worden verwezen U D Omtreit een op zich zelven onbeduidend strafzaakje voor do Amsterdamsche rechtbank ji ijtt de correspondent van de N E Ct Voor de rechtbank verschenen gister weer vier ex logés van Lammertje Zondag beklaagd van diefstal van chocolade en taartjes uit een kiosk aan den Singel bjj de Heisteeg tot tijdelijken winkel ingericht door den banketbakker Stntterheim wieos hnis verbouwd werd Bij hnn arrestatie werden breekijzers sleutels kolossale vglen en ander inbrekorsgereedschap op hen gevonden al welke instrumenten de beklaagden als de onschuldigste voorwerpen ter wereld beschouwden zy hadden ze van dozen en genen jongen ten geschenke gekregen overigens ontkenden allen het hun ten laste gelegde van a tot z de taartjes en chocolade nog in hun bezit gevonden hadden zij van den groeten onbekende gekocht In de kiosk is bg het onderzoek een uitgespuwde pruim tabak gevonden en een der vier beklaagden bleek in het bezit te ziJn van een zakje pruimtabak Dat de onnoozele pruim den rechter als stuk van overtuiging kon dienen was weer te danken aan de heeren chemici M L G van Ledden Hnlsebosch en dr P Ankersmit steeds gereed om de justitie met hdn kennis en veelzijdige ervaring te dienen De tabak van de half nitgezogen pruim werd vergeleken met de versche tabak in het zakje en bleek bg makroskopisch en mikrosjopisch onderzoek met deze identiek Ala tabak w s een smakelgke Maryland oort van breede snede Een chemisch oniferzoek werd niet ingesteld daar de kpchtige mondspieren van den geroutimerden pruimer alle sappen waarop eenige Wetenschappelijke conclusie zon zgn te gron den uit de pruim plegen te trekken en fcmtendien spmimers speeksel de chennSith o combinaties welke in een versche pruim kunnen worden aangetroffen stellig ontbindt De heeren deskundigen waren echter met het verkregen resultaat niet ten volle tevreden £ r moest aangetoond worden dat de versche tabak in het zakje op normale wgze gepruimd een residu zou geven gelgk aan de uitgediende pruim in de kiosk gevonden Edoch geen der beide heeren durfde het pruimen aan De heer Hnlsebosch heeft wel onlangs een pruimpje van f 25 door zgn keelgat laten verdwgnen in den dienst der gerechtigheid j maar voor het kauwen van de zware Maryland gedurende zöó gernimen tgd als een nauwkeurig onderzoek zou eischen deinsde Z Ed nu toch terug uit hoofde van de te verwachten onaangename gevolgen Een loopknecht van een der heeren bracht hulp in den nood daarvan voor zichzelven profiteerend op den koop toe Met de uiterste bereidwilligheid schoof deze knecht een fiksche pruim nit het zakje in den mond welke pruim hg volle 15 minuten lang naar alle regelen der kunst links en rechts in den mond moest verwerken Men had het voordeel dat de man een droogpruimer was zoodat het keuiige laboratorium van den heer Hnlsebosch niet door het experiment verontreinigd werd Het had gewenschte resultaat De pruim van den knecht den heeren chemici weder ter hand gesteld geleek die van de kiosk uiterlijk en innerlijk als de eene droppel water den anderen Den rechter kon weder een rapport worden overgelegd waaruit de aanwezigheid van een der beklaagden op de plaats des misdrgfs overtnigend bleek Bg het rapport waren de twee verpruimde tabaksprnimcn gevoegd elk in een pillendoosje De vier beklaagden werden bg hun thuiskomst in de Sint Nicolaasstraat met moeite gearresteerd en daarna overgebracht naar het politleburean aan den Singel Hier zorgde een der vier dat ieder precies wist welke verklaring voor den commissaris moest worden afgelegd door overluid te zeggen We hebben voor f 2 chocolade gekocht en nu is alles stuk Een der beklaagden waagde de onderstelling dat de commissaris van politie zelf een pmim tabak nit het gevonden zakje had genomen deze eerst had laten uitpruimen en daarna in de kiosk had neergelegd om aldus een stuk van overtuiging te krijgen Hg vroeg daarom of de pruim nog erg vochtig was toen hg gevonden werd De beklaagde kreeg geen antwoord Het O M heeft tegen drie der vier beklaagden 6 en tegen den vierde 3 jaren gevangenisstraf geéischt STADSNIEUWS GOUDA 23 Juni 1900 Het programma der derde orgelbespeling in de Groote of St Janskerk op Dinsdag 26 Jnni 1900 des avonds ten 7 uur door iden heer J H B Spaanderman met welwölende medewerking van den Heer G C Grefe Violoncel luidt als volgt 1 Choralvorspiel ttber Allein Gott in der H8h Sei Ehr Joh 8 Bach 2 praeludium et Fuga Band IV No 5 Joh S Bach 8 Romance Bduard Napravnik Voor Violoncel met Orgelbegeleiding 4 Sonate No 4 8 De Luige t B Allegro modera to b Andanie c Maestoso e vivace 5 Andante uit de Sona te inFdur Rich Strauss Voor Violoncel met Orgelbegeleiding Andante Cantabile E Paladilho a Serenade C SaintSaens b Wamm Rob Schumann Voor Violoncel l et Orgelbegeleiding 8 Praeludium et Fuga nber B A C H Franï Liszt No a en 4 op verzoek Naar men ons mededeelt is to Harmeien heden morgen een felle brand uitgebroken De toren kerk en twee boerderijen staan te branden Een stoomspuit uit Utrecht is naar Harmeien gestuurd Volgens achterstaande advertentie opent heden avoiifl de heer Jan Rond zgn nienw ingericht magazijn van huishoudelijke arti kelen in de Korte Groenendaal De bouw van dit magazgn is tot op heden in deze gemeente eenig door het inspringen van een gedeelte van den voorgevel krijgt men een schuine hoek en dit trekt attentie en nog veel er zal dit magazgn bezocht worden als men ziet dat daar eene zeer groote collectie huishondelijke artikelen voorhanden is van het gewone tot het fijnste Beroepen bg de Ned Hervormde Kerkte Groot Ammers de heer W Bieshaar cand te De Bildt Utrecht Wjj ontleenen aan de Gas Word van 23 Juni het volgende Onder de prgsverhoogingen van het gas in de laatste week trok vooral de aandacht die van de Gas Light en Coke Cie wegeiA de uitgebreidheid der onderneming Deze gasmaatschappg die het grootste deel van Londen van gas voorziet levert ongeveer 10 maal meer gas dan heel Nederland te zamen Deze prijsverhooging bedroeg 6 pence per 1000 voet of ongeveer 1 ets per M De Financial Times verontwaardigd over deze verhooging is getroffen door de verklaring van den heer George Livesey dir der South Metropolitan gas Cie die zg consulteerde Deze maatschappij verlicht het resteerende deel van Londen Dat deze verhooging zeer natuurlijk het gevolg was der hoogere kolenprgzen en dat zgne maatschappij zoo goed als zeker pretty snve de gasprijs zal verhoogen met 8 pence per 1000 voet dus ongeveer IV ets per M Do prgsverhooging van het gas te Londen is dus vastgesteld op 1 i l ets de M als oorzaak der hooge kolenprgzen NiEuwEEKEEK a d IJsbl Toou de koopman B Vrgdagmorgen 1 1 van nitdenZuidplaspolder naar s Gravenweg zou terugkeeren had hij het ongeluk met paard en wagen waarin drie zoontjes van den landbouwer J R zaten te water te raken De jongens kwamen aan den overkant van den tocht terecht vanwaar zg door een juist daar aanwezigen visscher werden overgezet terwijl paard en wagen met vereende krachten spoedig op het droge werden gebracht ITieuwe PAUASOLS en PARAPLUIES A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepltoon il 3i BurgerlUlie Stand GEBOREN 19 Juni Pieter ouders F van Riemsborgen en G van Kleeft 20 Izaak Anthonie ouders J van Veen en E van Leeuwen Mozes ouders B Gompers en G van Kloeten 21 Johanna ouders C Bakker en J Wiezer 22 Geertrugda ouders P G van Willigen en L Blok Aaltje ouders F Snaterse en G den Haag OVERLEDEN 21 Jnni W Verwaal 17 m ONDERTROUWD 22 Juni A N Jager te Haarlem en B C van Wijk A van Wijngaarden en A C van den Berg T Kolderie te Haarlem en A van den Heuvel R J Vnijk en D Kelder Haastreoht GEBOREN Johanna Maria ouders A Kuif en G Bloos Johanna Helena ouders C W Dnijm en A van Vliet Hendrik ouders A Blanken en G de Ridder OVERLEDEN C van den Hoek 16 m M Blanken 32 j J Lexmond 63 j ONDERTROUWD D Bonefaas en J van der Pool GEHUWD W C van Vliet en J C Rietveld ZOMERMANTELS DAMES en KINDEBCOSTU MES COSTUMES TAILLÜUR Blousen e Damesoverliemden Jap nsloffeg en gekl Kitoeoen in groote verscheidenheid en concurreerende Prijzen D SAMSOM APVI RTEINTIEN Scheiding van tafel en bed Bij vonnis der Arr Rechtbank te s Hage van 19 Juni 1900 zgn HBSDRlCOa KAKEL UABING schoenmaker zich ook noemende en schrijvende HENDRIK KAEEL HARING en diens echtgenoote OEPKB BIION zonder beroep beiden wonende te Hage met onderling goedvinden en op beider verzoek gescheiden van tafel eji bed met al de gevolgen daaraan bg de wet verbonden De Procureur der requiranten Mr P J SNEL Derde Orgelbospeling in de Groote ol SI Janskerk opUiiisda 26Juni 1900 des avonds ten T uur door den Heer J U li SiJpandernmn met welwillende medewerking van den Heer G C GREFE Violoncel Programma s tevens bewijzen van Toegang zijn tegen betaling van tO cent verkrijgbaar bg de Boekhandelaars J van BENTüM ZOON en hij den Koster Sociëteit Ons Genoegen te ö O U D A Reriïiesse d ele op DONDERDAG 9 MUM 1900 Belanghebbenden die PL tifcTSINCl verlangen in den Tuiit der Sociëteit Ons Oenoegeii worden verzocht teneinde in aanmerking te kunnen komen hnnne Inschrijvingsbilletten in te zenden vóór of oi Woentdag 2S Juli a s aan F HERMAN Fz Secretaris Sociëteit Ons Genoegen Crabethstraat Q 242 Gouda 23 Juni 1900 ARROWROOT BIJ Wolff Co WESTHAVEN 198 Opent aar Onderwijs Toelsliiig vao Leerlingen op de Durgerscholen De COMMISSIE van toezicht op het Lager Onderwijs alhier maakt botend dat de iDSCbrIJving van LeerliDgeo wier plaatsing men na het eindigen der zomervacantie in 1900 op bovengenoemde scholen verlangt zal geschieden op DHSDAG den 26n JUNI 1900 des namiddags ten viJf uur De Commissie vestigt er de aandacht op dat hei schoolgeld op de 2e Burgerscholen voor Jongens en Meisjes is verlaagd tot dertig gulden s jaars Voor verdere bizonderheden wordt ver wezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De We Secretarie R MOERKERK GooDA U Juni 1900 TE COUDA De INSCHRIJVING van ÜIKBWB liGKHLiniClKIV voor den Cnrsns 19001901 heeft plaats op Zaterdag 30 Juni e k des nam 4 in het Schoolgebouw en tot dien datum na schriftelijke aanvrage bg den ondergeteekende Hetop n ai e eerste toelatingnexamen begint voor alle klassen WOENSDAG 11 JULI te 9 unr voorm en do candidaten vernemen alsdan de regeling hunner examens De Directeur Dr W JULIUS Gouda 15 Juni 1900 Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Eijks Intercommunaalburean Aanbevelend Op 15 Juni 107 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTEE DE VISCHMARKT