Goudsche Courant, dinsdag 26 juni 1900

So 8230 Paiii Expeller D li JU wwdt dit BildM iii t TWiuniul nccai la pgoBtiUaiida inntvug unfewaiid tnnu Hhiiiuii tiA Jiclt t T rti udl l pnii Udm Bit S Telefoon a St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTE ziek op het jacht Osborne van koningin Victoria te Port Victoria Hjj Ijjdt aan een keelontsteking die gemakkelijk in diphtheritis kan ontaarden Daar de ziekte besmettelp is wordt niemand bij de khedive toegelaten Zgn bezoek aan koningin Victoria dat op Vrijdag was bepaald is nitgesteld tot na a s Woensdag De staking der Londeische dokwerkers schijnt te verloopen men meent dat zij op de helft der volgende week geëindigd zal zijn ZWITKKLAHD 14 Augustus a s wordt te Zilrich door de Servische jongelingschap een protestvergadering gehouden tegen de overheersching van Servië door ex koning Milan SfiSJB De zalen der Vereeniging van Industrieelen te Madrid die door deze vereeniging ter beschikking gesteld waren van i de Vereeniging van Winkelierf welker lokaal door de overheid was gesloten zijn eveneens op last der regeering gesloten In de provincie is het rustig Do inbeslagneming wegens belastingweigering wordt voortgezet onder het uitI jouwen van de belastingambtenaren door I troepen betoogers Er waren echter Vrjdag I meer winkels open dan Donderdag De teI genstand schijnt zwakker te worden Bultenlandsch Overzicht 1 Een telegram van adiéiraal Kempff over 1 Tsjiloe van 23 Juni meldt 1 De Amertkaansche matrozen onder majoor I Waller en 400 Russen hadden een gevecht I met het Chlneesche leger bij Tientsin Z 1 konden zich ni t door de v andelijke linie breken Admiraal Kempff voegt er bij dat de po 1 ging nu zal worden gedaan door een strijd 1 macht ter sterkte van 2000 man 1 Groote beteekenis wordt gehecht aan het 1 feit dat het het Chineesche leger is dat tegen I de vreemdelingen vecht I Het Chineesche gezantschap te Berlgn 1 ontving bericht uit Shanghai dat alle ge I zantschappen te Peking ongeschonden en alle 1 gezanten veilig zijn De correspondent van de Standard te Berlijn meldt dat daar bij het Chineesche gezantschap is ontvangen een belangrijk telegram van Li Hung Chang Li kondigde daarin aan dat hg Vrijdag uit Shanghai naar Peking zon vertrekken Hj wil instaan voor het herstel van orde en rnSt in China doch verzoekt de mogendheden geen versterkingen meer naar het verre Oosten te zenden daar zulks zjn toch reeds moeilijke taak nog bezwaarlgker zal maken Hij zou in dat geval niet kannen instaan voor een hernieuwing van de aanvallen op de vreemdelingen door het reeds zoo zeer geprikkelde gepenpel Bovendien zeide Li in zijn telegram is h t duidelijk dat de versterkingen niet zullen aankomen voordat de tegenwoordige opstand onderdrukt is Men beschouwt dit telegram van den algemeen geachten Chineeschen mandarin algemeen als een grondslag van verdere onderhandelingen tussohen Li en de mogendheden en verwacht wel dat Li de Keizerin zal kunnen bewegen zSn raadgevingen op te volgen BINNENLAND De leden van de Eerste Kamer der StatenGeneraal z jn byeengeroopen tegen Dinsdag 3 Jnli des avonds te half negen In sommige rangen by de Exploitatie Kaatschappü i een verandering gebricbt De klasse tot dusverre bestaan hebbepie in do betrekkingen van chef de bureau en commies zyn aigesch lt terwül tusschen den rang van comnlios en dien van eersten klerk een betrekking is ingelasclit en wel die van adjunct commies De adj commiezen worden uit de eerste klerken gekozen Ter opleiding Tan adjunct coramiazen kannen evenwel ook worden aangesteld aspiranlen adjunct com miea waarvoor in aanmerking kunnen komen longelieden met diploma eindexamen eeoer hoogere burgerschool met 5 jarigen cursus of I van een gymnasium Voor de opleiding dier I aspiranten is als regel een t jdvak van drie I jaar bepaald Aan den aspirant adjunct 1 commies zal worden toegekend een toelage I van t 500 gedurende het eerste jaar welke Als Roberts gelijk heeft dan hebben de Engelschen een niet onbelangrijk voordeel behaald Roberts toch seint Hamilton s colonne bereikte Donderdag Springs op weg naar Heidelberg waar zij zich met Bullers troepen vereenigen zal die dien dag Paardekop bereikten en Zaterdag te Standerton zullen zijn Hierdoor wordt de communicatie tusschen Pretoria en Natal geopend en een vereenigd optreden van Transvalers en Vrijstaters tegengegaan Ook BuUer stuurt bericht over deze operatie en meldt dat de infanterie na een marsch van 35 K M te Kantbosch aankwam De Hij richUe daarbij zulk een vurigen bÜk op haar schoon gelaat dat Eleanor met goedgespeetden meisjesachtigen schrik de lange wimpers neersloeg en een zachte blos de bleeke wangen bedekte Speelt u schaak miss Forest Graaf Liauran bleet eindelijk ataan zichzelf met geweld tot kalmte dwingend Zij glimlachte bijna onmerkbaar lk heb het wel eens geprobeerd Nu dan wilt u het van daag met mij probeeren Gaarne Zij boog fier het hoofd alsof een hooggeplaatste dame een onbeduidenden jongen man een groote gunst bewees en toen zaten zij tegenover elkander schijnbaar geheel m het spel verdiept maar graaf do Liauran s oogen rustten meer op de sbnke vingers die dikwijls langen tijd beslui téloos een figuur vasthielden dan op de figuren i zelf en Eleanor vond ondanks alle oplettendheid voor het si el den tijd nu en dan het gelaat van den graat te bestudeeren Wanneer zou zij haar spel het groote siwl dat zij roet levende figuren I speelde waarbij zij zelf de inzet was winnen I iGoddank Ueve kind dat je die roodharige I rniiss niet bij je hebt I zei Mélanie Desforges tot I Alice terwijl zij haar van den pelsmantel ontdeed I Mélanie bracht de gasten bij haar moeder 3 I Zijn drie en vijltig jaren zijn niet opgewasaeti I tegen den aanval van wveel achoonheid en be 1 ntinnelijkheid Ik bedoel den roodharigen satan pardon chère soeur je begrijpt mij wel He plan van een huwelijk tusschen Alice en haa neef vervalt daardoor van zelt Zonder het inajoraat is George slechts een middelmatige partij bovendien schijnt hij mij ook ontvlamd voor de roodharige Wat de kleine betreft zoo hm donna è mobile ik zweer je dat zij een allerlief ste barones Desforges zal worden en ik zal als een verstandig echtgenoot niet zoo dlyaas zijn jaloersch te wezen op het verleden van mijn vrouw Nn Mélanietje wil je me niet leliciteeren f Je bent onuitstaanbaar zei Mélanie op een toon aan welker oprechtheid niet viel te twijfelen Haar broeder lachte zacht en zij zonk terug in den hoek van het riituig alsof zij vast sliep om verdere vertrouweltjkheden den pas al te snijden ZEVENDE HOOFDSTUK Miss Forest was Alice s geielschapsjuSrouw dat wist iedereen op het kasteel en daarom was het zoo vreemd dat men ze bijna nooit samen l prdt iurv0igd Een Sm Rijwiel is onvermpelijk een MT K BH en IjMCêêV IjOOP aX U Op den weg zijn de Yankee Style Eïjwielen het m m liH T o a in tet Kampioenschap van Nederland Iste prijs bij het verbeteren van het zes nar record 157 K M verbeterd met 25 K M enz enz Fabrikant van RIJWIELEN ea MOTORCYCLES B A JANSEN sBoscL Leverancier der Cambier lutomoUelen e a Agent voor GOUDA J C DBBVITBB Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPARKBBOOK Het reelame merk GOUDA mnnt nit door iijne kwaliteit en prachtige brand Groot Koaboilel f M Uaoilwerk In elke kist bevindt zich eene FOTOCRAPHie Stadsgezicht Kenze in 20 verschillende foto s r 9 50 per I4i§t Warden e Tiendeweg a OUBEG SIGARBTTEN Doosjes 20 stnks lO Cent DoozenlOO O Cent ok os verkrggb BIERHALLE P HUIJBRECHT voorheen i H ROOOE BIERHANDEL bo ganiMltinhi Ttflatlohtiag Zeugstraat G 85 G O U D A Limonadefabriek DE CASCAD Depot der Sociëté Générale da Eaoz de Vie de Cognac Depot der Niedermendiger Kolens nre Gesellschaft KAA8HAINUEL Levering per stok aan partioulteren PRIMA KWALITEITEN met repetitie Slagwerk uit de Fabriek van GusTAV Beoker te Freibnrg van 10 14 daag loopend met slag srroot 98 c M met Muxlek welke honderden stnkken knnnen spelen op het uur Oroottte sorteering Laagtte prfjxett A UITTENBOGAARD Oosthaven B 16 STAALWATEH voor zwakke en aan bloedarmoede Ijjdende personen HS centen per Sesch nOLÜKDIA U VICTOilU TilFüLWATER op heele en halve Flesschen Verkrijgbaar bij den Agent der bron J m OIJE Kleiiruj No GOUDil Heden avond OPENING van het nieuwe NagjizIJn In Huishoudelijke Artiiieleu FORinnZEll TmNUEUBELEll BRAIVDWAARBORGKASTEIV Ëi Z BELEEFD AANBEVELEND JA1 RO D Korte öroenendaal I SOl 2oS 203 MAGAZIJN van Staalwaren Gereedschappen en alle soorten IJZEREN KOPEBWAREN AUERiKAADlSCHE ORGELS gedurende etntge Oageu aangeboden voor OPRUIlVIINGSPRIJS è contant in termijnen 6 hooger Dezelfde Garantie Da gaUgenbeids pr ieii z u Tiii U6 tot 810 L C DE LANG SCHOËKEX en LAAHZENMAGAZIJi E DE EOODE LAARS en DE GOEDKOOPE WINKEL zijn beslist de GROOTSTE de GOEDKOOPSTE en 80LIED8TE adressen van GOUDA en Omstreken Laag§ie prijzeu Zl Etalage Aanbevelend a 2 9 a ê SMsL J van Zonneveld w ij iq H A i3riDBL H BiDsr Kort overzicht onzer Prysoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van at f 16 50 per 12 fless 15 18 1 60 1 75 5 2 25 12 12 flesch ROODE en WITTE PORTWIJNEN t s MADERA S droog en zoet VERMOUTH la Tnrin BODEGA CHAMPAGNE a COGNAC i 1 75 i 2 26 1 2 75 i 3 25 1 3 75 en SCOTCH WHISKY BOI IDE TJX Is S S LISTRAC a CHATEAU VALROSE Per Ank 46 Fl 0 65 Nto i 0 75 0 85 1 25 0 80 oigö 1 10 l 27 75 31 36 42 63 34 42 37 50 47 St ESTEPHE St EMILION 1894 PAÜILLAC 1893 GRAVES Witte Bordeam SAÜTERNE ZELTINGER Moezel BOURGOGNE d i 1 i o © 2 f aomen De flesschen zjn in de prijzen be grepei en worden i s ets per stnk ternggeiBS elke hoeveelheid verkTflgbaar biJ u rei uggci Bc ftrma T CBEBAlS Goada Per PI tOoedkoopsteeaBoIiedst adres voor Vervoer vaii luboedel loowel binnen ali bniten de atad met gealoten wageni A GRAVEÖTEIJN Bleekerssingel 287 AVU vmiedt tegen TrmisporUmhade vertielurd dM Ttrtroawao op li t kbritkimait iskati 5 in d iii Ht mothakm To imtKdrn W trioüi Oébu Tio TayU a Suders TEICOTOgPEBGOEDEEEir ONDERLIJFJES in twit dito half gebleekt dito zonder mouwen CORSET LIJFJES met mouwtjes dito zonder mouwfjes SCHINK k Z E p Mm Tiendeweg 59 SPECIALITEIT IN ALBOID vernikkeld brittannia metaal Cristal en Porcelein met Nikkel gemonteerd JPB Wie werkelijk p r ij s stelt een UEOKLIJIK te hebben laat zich fotografeeren in da Fotoffraftache Unn UnrtehUng ST CriDIO van P v D WAALl Fl SINGEL 661 jSepii PDIKE ODDa t SCHIEDAMMER GEÏÏEVEE Merk NIGHTOAP Verkrygbaar b§i M PEETERS Jz N B AU bevgs ran echthaid n Mcliet en kurk at dda toon CHIEPAMT ri8 n den nwwder Finn P HOPPE OverbeerUJke Citroen 40 et Frambozen 45 Sinaasappel 45 Limonade bij B iflieBIEfil G W E BETEB adres voor alle soorten SCHOENWERK als hetNoorêratiaDlscli Schoencd Laarzeninajazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN aUe soorten SCUOKS irUHK voor het a s Seizoen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiên en aangemeten werk TE KOOP Een soliede KEAAK 4 Meter lang met soliede sluiting Te bevragen bij A VAK HELLBMONDT Lange Tiendeweg Gouda Gouda Druk van A BRINKMAN Zn 39ste tfaargang Dinsdag 36 Juni 1900 ftOMCHE COHANT ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon do ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd cavalerie heeft zonder slag of stoot Standert n bezet De vjand had het Donderdag ver I laten na de spoorbrug in de lucht te hebben 1 laten sprmgen en andere schade te hebben aangericht 1 t L jkt heel mooi Da Vrijstaters dus af gesloten van de Transvaal en weldra natuur I lijk van munitie enz beroofd en dan door allerlei Engelsche kolonnes in een hoekje I gedrongen Maar wij zullen zien wat er I Tan komt Te vroeg juichen is de gewone I fout van de Engelschen 1 Het Engelsche bericht zegt niet welken I weg de Boeren hebben ingeslagen Waar I schijnlijk naar het Noorden om Botha op I te zoeken wellicht ook naar het Zuiden 1 daar de Noord Oosthoek van den Vrijstaat I een wildernis niet ongelijk aan de omstreken 1 van Ljdenburg nog veilig is De spoorlgn I volgend zouden de Boeren spoedig te Held 1 1 berg ziJn dat reeds door do Engelschen is 1 bezet De weg van Standerton naar Heidel 1 berg zal wel zooveel mogelgk vermeld zijn Intusschen de herstelling van den weg is een quaeatie van tijd en de Engelschen hebj beu goede ingenienre bij zich Toch het 1 houdt al weer op en als men de Engelsche I kranten inziet begint de lange duur van I den ooijog te werken als en schrik Daar I is reden voor Niet het lood van de Boeren I is thans de groote vijand der Engelschen j maar het klimaat do talrijke zieken onder I mensehen en paardw I W j hebben meermalen opgemerkt dat het cijfer dier zieken bestendig verzwegen I wordt door de Engelschen zoo nu en dan I hoort men er iets van door particulieren en I dan bljkt t cijfer inderdaad shocking te zjjn I De vorige week zijn o a aan ziekte overleI den 184 personen De meest voorkomende I ziekte is typheuse koorts In het begin van den oorlog meenden de Engelsche artsen dat een inspuiting met serum een behoedmiddel tegen die koorts kon zgn Gedurende den veldtocht zijn daarmede proeven op groote schaal genomen hoewel niemand gezegd wordt gedwongen geweest te zijn om zich te laten inenten Erkend wordt thans dat dit serum geen escherming tegen de typheuse koorts heeft opgeleverd en dat evenmin de eenmaal aangetasten doorvroegere inspuiting grooter kans op herstel bleken te hebben eer schijnt het tegendeel beweerd t kunnen worden Onder de overledenen be port prof Tom Jones die uit Manchester naar het oorlogstooneel was gegaan als chef van een der militaire hospitalen Het enorme cijfer der zieken is ook oorzaak dat er voortdurend mensehen en paarden moeten worden gezonden ter aanTulling Troepen heeft Roberts genoeg tot zijn be schikking nu ook hot korps van Bulier vrij 1 komt Men meent te Londen dat het plan I van Roberts nu is een deel van Bullers 1 troepen naar den Vrptaat te zenden ten I einde de Vrijstaters in den Noord Oosthoek 1 in den rug te vallen De andere beschik 1 bare krachten zouden Botha in het Noorden 1 van Transvaal moeten opzoeken Dit plan ligtzoo voor de hand dat men 1 geen militaire specialiteit bohoeft te zijn om I het nit te denken Het ligt voor de hand I dien weg zal het uit moeten Maar op papi r I kan men geraakkelSk daarover redeneeren 1 Het uit te voeren is iets anders De Engel 1 scheil komen nu op ongebaande wegen n I half woest land waar de Boeren alle schuil 1 plaatsen kennen Zonder langen provian trein kunnen de Engelschen niets beginnen 1 De Boeren omzwermen de transporten m t kleine afdeolingen die verdwenen zijn wan neer men meent ze ingesloten te hebben 1 I Geregelde gevechten zullen waarschynlijk weinig meer geleverd worden omdat de 1 macht der Boeren daarvoor niet groot g noeg is Hun tactiek zal ziJn den vijand overal afbreuk te doen af te matten in I hinderlaag te lokken en niemand kan zegge i I hoeveel maanden die guerilla nog kan worden I volgehouden De Boeren willen hnn groeten I bondgenoot den typhus tyd laten om het I gehaele Engelsche leger te infecteeren I Verspreide Berichten I FSASKEUK I De Tentoonstelling werd Donderdag door I 223 648 personen bezocht Koning Leopold I van België zal naar het heet 3 Juli a I s voor een officieel bezoek aan de Tentoonstelling te Parijs arriveeren Het gepantserde kunstvaartnig Tempête is Vrpagnacht in het bekken van het arsenaal te Toulon van zijn ankers geslagen en op de kademuren lek gestooten zoodat het gedeeltelijk gezonken is De gepantserde kruiser Amiral Tscharner die naar China moest vertrekken heeft te Brest averij bekomen en is nu in reparatie DOITSCHLASD De mobiliseering van twee zeebataljons en de uitrusting van schepen voor China veroorzaakt groote drukte in de militaire arsenalen Het aantal manschappen dat zich aanbiedt als vrgwilligers voor het expeditiecorps naar China overtreft verre de beboette ESOKLAIII van den dag maakten Op bepaalde uren moest I Alice met de Engelsche mubiceeren lezen praten I wandelen en de graaf zelt gaf rijn dochter daartoe de strengste bevelen 1 AHce was woedend maar daar zij haar onmacht 1 gevoelde sprak zij geen woord tegen Siij beet de 1 kleine tanden vast op elkander en had m Elea I nor s gezelschap het gevoel van een jong wild 1 veulen dat voor de eerste maal in het gehate 1 tuig moet loopen Zij was zeer tragisch gestemd George sloot xich somtijd bij de beide jonge dames aan maar hij was dan altijd zoo ontstemd dat Alice zich er over verontrustte De kalme harmonie in ïijn binnenste scheen geheel verstoord De eerste repetitie voor een soiree bij de familie Desforges bracht een gewenschte afwisseling in dit niet zeer aangenaam samenzijn Alice had nooit veel van de Desforges gehouden raaar nu gevoelde zij zich al gelukkig bij het denkbeeld I een paar uur van Eleanor s geielschap bevrijd te zijn Alice reed dus naast tante Adèle naar het teest terwijl zij vergeefsche moeite d ed George die I tegenover haar zat uit zijn gedrukte etemming I op te wekken I U wilt mij alleen laten miss Forest vroeg 1 graaf Liauran verwijtend toen deze nadat het I rijtuig was weggereden aanstalten maakte om de I kamer te verlaten I Eleanor bleel weifelend staan I lik vreesde u door mijn aanwezigheid lastig te 1 vallen I Vfu u daar waarlijk bang voor ï I D5 khedive van Egypte ligt nog altgd gravin f vroeg Eleanor I FEViLLETOX Neen dank u 1 zei Alice koud 1 Of wilt u liever een wandeling maken I Dank u herhaalde Alice zoo mogelijk nog I een graad stijver Mag ik 11 dan misschien iets voorlezen V t stelde Eleanor voor altijd met denzelfden lieven I glimlach om de volle lippen alsof zij AUce s on 1 vriendelijkheid niet bemerkte 1 Ik lees niet graag en wat ik lees lees ik he I Helst alleen Eleanor had geen geluk met haar voorstellen zij liet het er voor het oogenblik bij maar toen graaf de Liauran eenige minuten later de kamer binnentrad stond zij op en ging hem tegemoet gevoel mij verplicht een andere betrekking te zoeken mijnheer de graaf Dit klonk den graaf als een donderslag in de ooren hij ontstelde en vatte met de hand de leuning van een stoel Heelt men u beleedigd gekwetst vroeg graat Liauran zijn dreigende blik zocht Alice die met het gezicht van een verstokte zondares aan het I venster zat I Ik ben niet zoo licht geraakt zei Eleanor I glimlachend I Nu dan den graaf viel een last van het I hart hij trachtte er nu een grap van te maken I dan lal het verschil wel zijn bij te leggen Met I een weinig goeden wil van uw kant zal de zaak I wel in orde zijn te brengen daarover spreken I wij nog later I Het gevolg van dit gesprek was dat graal zag ÏHeeft u ook lust wat met mij te musiMeren I Liauran en mtsi Forest unen een vaste indeeling