Goudsche Courant, dinsdag 26 juni 1900

Directe Spourwegverbindingeu met ïUlüA Zomerdiensi 1900 Aangevangeo t Mei TUd vdt Greeowlcli L GOrPi KOTTÏRDlMrloe eru ff d aouda 6 69 7 11 7 36 8 91 S 83 9 18 9 19 9 83 9 57 10 85 10 66 ll t 18 13 18 88 19 68 1 87 8 85 8 85 8 18 4 89 4 54 5 88 8 16 7 S 7 41 8 14 8 17 8 88 0 14 10 09 10 18 10 40 11 47 Moordrrolt door 7 18 8 40 11 08 f 1 t i i i 8 01 t t i 8 94 J 10 19 8 8t 10 80 Viauworhrk 7 88 8 80 j 11 18 1 10 S i i O pelle 7 86 8 6T 11 90 1 17 f 8 18 f e 9 41 J 10 81 Eollordtn M 6 86 7 44 9 C6 9 83 9 40 S 10 18 10 8 11 88 U 80 18 84 18 44 1 88 40 8 66 4 08 6 87 6 4 8 8a 7 47 8 07 RotterdimD P 64 11 18 r l f 6 10 8 8 16 9 84 10 10 10 46 11 86 S 6 11 48 Boltordim B 8 09 9 08 10 08 11 96 06 6 90 11 46 AllMn 1 in 8 Umh Blitr bylMUleii Op da tnioBn i n Zoqdas ICundiff an Dioidag jjudaagwha retonrbtljattaii roor da Se kl Torkr jgbiw togan ankalan Tnohtpr i ff HoUudMihe Spoar L Bttn Hpplameat bewya da HOTTBRDAH aOÜDA iae Tam X Eotterdam Boum p 7 88 9 48 t i t l i 6 li 5 y f 19 IO S Rotterdam D F 7 05 t 9 68 t 18 63 8 04 a 6 87 9 46 10 84 itotterdam U 4 48 5 80 i 07 7 88 7 48 8 89 9 18 9 47 10 16 11 81 11 46 18 10 38 9 84 i 1 48 4 03 4 lt 6 96 6 99 7 06 7 69 8 81 J 9 86 g Oapelle 4 58 5 41 t d l 4 44 Niauwrrlcrl 6 01 5 61 t 10 88 1 8 4 61 8J K f w w 46 a K 6 46 f 9 53 Moordrecht 5 11 4 X l 6 i 1 6 66 10 03 Boada 6 17 6 10 88 7 38 7 49 8 84 8 04 9 00 9 89 10 08 10 84 1149 11 58 18 08 18 811 81 09 8 4 B 4 09 i tt 5 07 5 41 7 09 7 86 IJO 8 49 9 47 10 09 lO U Il Oó d AllaoB la en Se Uejia axtrt betalen t Fumltatief op dtn loop kin niet gerakend worden ff BollandHbe tpoor L Extra inpplemeatbewija Tea de Compagnie der Wegoni Lite eOUDA DEN BaAGfiae rena Gouda 7 16 8 87 8 419 01 9 16 10 00 10 19 10 6 U S9 18 16 19 96 19 68 1 68 8 98 8 46 4 19 4 60 Ó 96 i 4 6 1S 7 99 8 01 8 89 J H 9 68 9 66 10 18 10 88 10 48 11 89 Zerenli Uoero 7 88 8 58 11 11 i 1 10 6 08 8 18 m 10 08 Soatarme r Zeg 7 8 9 08 11 88 1 81 618 8 84 10 17 10 89 Voorburg 7 68 9 14 11 86 1 86 6 97 68 E a H 7 58 0 08 9 19 9 87 9 48 10 98 10 48 11 4118 08 19 46 19 65 1 40 9 9 9 56 4 15 4 45 5 816 55 6 13 6 4S 7 67 8 48 8 i6 41 11 18 10 84 I0 6 10 64 11 11 ll fcT jonge meisje heeft vele zaken in acht te nemen en moet voor hare gezondheid waken Vele jonge meisjes weten echter niet welk middel voor een geregelde en gezonde natuur aan te wenden Mej A van t Veld Hnize Vliet en Burgh te Voorburg heeft dit middel aangewend en ziet hier wat H Ed ons schrgft co aHaga 6 89 6 04 7 09 7 15 7 89 8 85 8 65 9 08 9 44 10 11 11 96 11 86 18 08 1 80 9 40 3 00 4 00 4 90 4 t0 5 88 89 7 41 7 Voorburg 6 88 j 10 17 1 88 4 86 98 Zo torm Zeg 5 58 S 10 38 1 60 4 60 0 43 Zafoni Mo 6 08 10 48 9 01 6 01 64 Oouda 6 14 6 1 7 88 7 49 11 07 08 0 88 9 80 10 11 10 64 11 51 18 03 19 84 8 19 8 09 3 97 4 87 4 47 5 18 6 4 7 06 8 09 8 S 8 d HannonlkBtraiB alleen le en 9 klaaae exlm betalen 18 9 4810 860 GOUDA aIm STEBDAM riaa recia liloud 8 19 8 11 8 8S 9 18 10 9810 19 19 081 99 9 46 8 98 4 O 4 48 6 15 8 48 9 61 10 Ï9 le 87 10 66 11 07 Amat W 8 01 8 68 9 9 10 10 11 00 19 48 18 67 9 01 8 86 4 16 4 57 5 86 6 44 9 8610 8 1 031147 Ot AmtUO 8 1 9 18 9 87 10 85 11 94 1 08 1 10 9 94 8 96 4 80 618 6 60 9 58 10 60 11 16 18 08 19 16 eo L D t II TKIOH r rleerarae 5 80 6 84 7 46 8 16 9 07 9 81 10 14 10 69 19 00 19 87 9 16 8 18 4 88 68 80 7 10 t U 5 86 11 18 8 88 J 86 6 48 8 88 11 84 8 40 8 i8 8 11 7 33 S 4S 6 08 7 04 8 18 8 59 0 89 10 14 10 49 11 47 18 88 1 09 S OS 8 41 5 04 6 80 7 00 7 54 69 6 18 6 68 7 47 8 41 9 90 10 10 10 86 11 38 19 09 1 80 8 08 3 80 4 09 4 48 5 89 6 83 7 00 7 63 9 00 8 35 6 07 6 44 8 09 9 87 10 88 11 66 18 97 4 85 7 91 9 8 6 98 6 68 8 17 10 41 1 86 4 88 9 9t 6 48 7 08 7 94 8 80 14 9 66 10 64 11 97 19 11 18 61 9 98 1 40 8 66 4 46 1 90 18 7 94 7 43 1 26 9 4 10 07 i l tO 6 8J 7 16 69 1 96 9 18 9 81 1 16 18 87 19 10 8 80 1 10 8 84 4 41 6 81 7 09 8 10 9 94 9 61 A ma W 6 84 6 47 7 80 8 18 8 4 9 80 46 11 80 19 49 1 06 8 l 8 81 8 49 6 0 8 88 7 85 8 96 9 40 1 08 l u Ia 7 0 7 81 8 18 9 07 9 89 10 18 10 84 18 611 96 8 8 88 4 18 4 84 6 47 7 64 8 09 9 19 10 97 11 98 toolago tot COO gedurende het tweede jaar en tot 700 gedurende kot derde jaar kan stijgen Indien do aspirant adjunt commiezen na afloop van den termijn van opleiding voldoende bewijzen van geHcUiktheltt hebben afgelegd kan de toelage worden verhoogd tot t 800 per jaar tot aan het tijdstip waarop een vacature ontstaat voor hun opneming in het vaste personeel en voor hun benoeming tot adjunetcommies op eea bezoldiging van t 900 per jaar Het aantal open to stellen plaatsen om tot adjunct comraiés te worden opgeleid wordt jaarlijks door den directsnr generaal vastgesteld In zake het Vennootschap Veheen firma Ledam blijkt liet p waartegenoverUit de schuldenliste crediteurenvoor f838 en Njjterdam voor f8iis Willem Van ZtiJ Deze zou nogplus til voortsop voor f571 d mevr PoolmanFaassen voor fdragen benedenmeeste zper luttipreferent zyn D ben er liocjd mdo administïateif37 r ilIiBseraeht dor Naamlooze enigde tooneelisten voorraS Haspels te Eotterisicf te bedragen f 14 812 1 actief staat van f8324 It blpt d it de voornanmf 3 N Mulder te ütrachi ih en Van Ditmar te fflotWat deiartistep bjMeft len de meest lijdende Aarie vorderen hebben f1B12 kpmt do heer PaolraaB heer A Faassen voor f 4M foor f208 n de beo W 10 de ovoHgen voor bc e 100 wi rvan nog ók e welke dtfarenbovon nog loden vin net orkesthebfi2 tdl flö te vorderen de hoer Boelandï nog hoo B van tot overzetpontj Ibij de SumatfaStraat Terwijl een ftoomtram van Schevonmgen daar stilstand tot hOli Hiitlaton van passagiers had oen botsing plihts met een aphtoropkomenden tran De michinist daaryaUj kon het licbt va de voptttaande tram niet ïlen daar hot achterbalcipH van de stilstaande tram werd vorbrijzqld tengevolge Waarvan zes personen vjjf heereu en oene dame vriJ ernstig werden gekwetst gelukkig deen van allen iioodelijk I I De machmi t van de aanrijdende tram werd van zijne machine geslingerd doch kwam er met vleeschwond n af De conducteur klaagde over inwendige pijnen terwijl eenige passagiers door den schok en glasscherven lichte verwondingen bekwamen Gedurende een uur was de dienst gestremd en later werd op enkel spoor gereden De inspecteur van politie Slotboom dienst doende op het hoofdcommissariaat telefonisch gewaarschuwd begaf zich terstond met tal van agenten brancards en verbandmiddelen naar de plaats waar inmiddels ook de hoofdcommissaris van politie do heer Versteeg was gekomen die met den commissaris Olivier de noodzakelijke maatregelen nam Een gekwetste word naar hot gemeenteziekenhuis overgeoraoht de anderen werden per rijtuigen naar hunne woningen vervoerd iondfe Ondaw Woard Vtraalil Utraoht Woaidaa üudaw Qouda Terstond is oen voorloopig onderzoek ter plaatse ingesteld door don hoofdcommissaris die den burgemeester en den offldor van justitie met het ongeval in kennis stolde De materiéelo schade is vrij groot In een kleine plaats van ons vaderland luidde een besluit van den gemeenteraad dat men s avonds bij het naar hnis gaan niet langs de straat mocht zingen Ondanks dat bevol liep een vroolijk gezelschap zingend en joelend s avonds om elf uur op straat Een nachtwacht hield hot staande on zei op barschon toon Je weet toch wol lat je niet zingend naar huis mag gaan Zeker weten wij jdat antwoordde er een uit ihet gezelschap maar we gaan nog niet naur huis nog lang niet Dat is wat anders sprak de verblufte nachtwacht adat kon ik niet weten lag van den internationalen schaakter gelegenheid Van de tentooi stel arjjs uitgeschreven door den Grand den üercle des echoes is do vol De UI wedstrijl ling te Cerole gende lo prgs Laskar met 14j pelten 2e pr PiUsbory met 12 p i3o en 4e pr MaVoczyen Marshall elk met 12 p 5e pr Burn met 11 p 6e pr Tsiigorin met lOj p 7oen8e pr Mioses en llitrce elk m t 10 punten DsibeiHB extrapjijzen door ba on Albeit deRoiinsctiild nitgoroofd voor de e mooistepartijen ziJn bo kaldjdoo r Miei oé voor een partij togen TaifowsBy en doo ten Enssisclien kampioonj Tsjjgorin vo r een partij itegen Mortimer i De eerste prijlj wa oen pra itigp Sèvresvafts eOTSte grodttp geel fond l u Drouot n francs 5000 1 ijo tweede B kleinere Sèvrcs vlias en frs i i2500 l de l fit ft vdt De wedstrijd heètt Voojal den jongen Amei rikaansqnen matad i Marshall Op don voor1 grond gSbraciit di pas 23 jaar is 8 voorts do supeAoritoiti vai La8kor bevestig op het oogenblit were KikaBipiopn die gcdjirj gausche lourno slfchts éen partij hl loren juist te Auirshall sg die ijtW Op den Britsclialt Centraalspoo nu oen verbinding van Manchester den heeft verkregen rijden sheltreSn in die bijzonder goriofolijk zijn ingericht ZMOstaan uit in elkaiir loopende wagens mot ïlgangou die oen derde deel vat de breedte pslaan Zij heübön enkol le oii 3e klasse maar de 3o is zoo goed als de beste 2e op het vasteland De rug vindt gemakkeljjken steun en de armieuningen zijn vervangen door hooger geplaatste rustpunten voor de ellebogen In elke gang is behalve de onmisbare gelegenheid die in onzo Hollandsche treinen meestal ontbreekt oen waterfllter en in eiken trein die geen oeiwagen hoeft een toonbank waar dranken verkocht worden De plaatsen zijn ruim en tusschen de banken kan een breed tafeltje staan De eetwagen voor d dorde klas is uitstekend ingericht on in elke coupé is aan de venstors een standaard aangebracht waarin men flesschen kan hangen Tusschen de zitplaatsen en de netten voor de handbagage zijn spiegels geplaatst afgewisseld door photographiën van de belangrijkste bezienswaardigheden in plaatsen langs den weg Voorts kan elk compartiment van buiten af worden bereikt zonder dat men door de gang behoeft te gaan zoodat men ook gemakkelijker kan uitstappen en niet mot de bagage door de gang behoeft te loepen De beido uitgangen van de gang zyn niet aan de uiteinden maar meer naar hot midden wat ook het in en uitstappen gemakkelijk maakt Znlkfflkmodelwagens moesten algemeen worden Agovoerd De correspondent van de Times te Pretoria geeft een uitvoerige beschrijving van de geve diten ten oosten ven Pretoria die volgens hem drie dagen duurden De generaals Broad wbodi on Gordon rukten den 9n Juni uit ob linkerflank vande Pienaarspoortheuvels onk te trekken Zyhadden veel kans van slagen omdat deBoeren yeinig voorzorgen hadden genomenom de linkerflank van hun achterhoede tebeschermen Ongelukkig voor deEngelschenwerden de krijgsverrichtingen s Zondagsgestaakt wegons onderhandelingen met Botha door bemiddeling van ïiens vrouw die uitPretoria naar hem toe was gegaan Botha profiteerde van het respijt om zijn stellingte verbeteren on bezette do h avols die Broadwood zou genonusn hebben als het hoofdkwartier hom niet tot werkloosheid had gedoemd Zondagavond v oes Botha verdere onder handelingen af e Maandag zette HamilUji zijn omtroklcende beweging voort Maaj Botha had zijn ijnkerflank hersteld en hst gevecht was hevig Broadwood rukte oj tegen de kopjes 4genover hem waarbj ds bereden infanterio zjjn linker en Gordon s ruiterij zijn recht rfli nk besciiermde Öfeii opening in do gelederen van e Boeren oft Mo ion ni et fiatkartetsen I beproevan Een bat dekkende vanwaar twee grooje i nauwkenrtoheid grai j wieijpep besloot Broadwood j door die opeijing neen te broKi It rjj jijdendB artiMerie werd zondéi en slj de zich op E gen lieden Toen de BdereiJ een kans zij iets ongewpons Een grootejjjïeredeu deeling voen e ia 1 gesloten gelederen aijn charge uit 4 01 Met opBnveld ijt op 600 meters van do battttrij en opende een miiSrddadig geweervuur Er was idechts één manier om de kanonhen weg te krijgen Het 12e lausiers krpeg bevel oen charm te doen Do Boeren wachtten de oskaffiils niet af Kjj verspreidden zich maar zjjjlieton tien doeden en verscheidene gewonden achter Da kanonnen Waren gered maar de cavalerie kwa weer onder vnnr Echter had zij haar dopl bereikt Tegeiykortijd j trachtte oen andere afdeeling Boeren Brffladwood s rechterflank om te trekken De lousehoJd Cavalry zwenkte achter een kopje om en chargeorde Daarop vluchtten de Boeren in wanorde Toen kwam de bereden infanterie en bezette do veroverde stollingen Generaal Gordon was op de rechterflank niet ernstig in gevecht maar hy bleef den geheelen dag in aanraking met de Boeren het 17e lansiers dat by hem was verloor twee officieren Hamilton s infanterie bombardeerde de Boeren uit de laagste punten van hun stelling en bereidde den weg voor een aanval op den volgenden ochtend 10 08 46 10 96 10 6 r 10 87 11 07 10 53 11 01 1 89 11 44 10 06 10 46 11 07 10 S8 11 88 I Gordon handhaafde zich niettegenstaanden zgn flank bedreigd werd Broadwood MBd s ochtends de volgende boodschap aan Hamilton Als Pale Carew u sterk genoeg stennt om uw beredon inlanterie vry te maken en zy mg komt helpen kan ik ogrukken anders moet ik er mj toe bepalen myn stelling bezet to houden Maar Hamilton kon de bereden infanterie niet missen en Broadwood kon dos niet oprukken Het Heidelbergsdhe kommando bedreigde zyn rechterflank maar werd in badwang gebonden door kanon en karabynvunr Het zwaarst hadden het dien dag Hamilton s infanterie en de garde brigade die was uitgezonden ohi hem te steunen Do stelling van de poeren bestond uit een stellen henvelrng mot een plateau er achter en daarachter juier een tweede stelling die kunstmatig versterkt was Het plateau bood weinig dekking daar er geep steonen vartrn en het graf kort gebrand was Onder aekking van oeii vyfduimskanon en vaii veldstnkken rnkti jo infantetie om 2 nuf s middags op tot donl aanval po Derby s waren aan de rocliterflank Me City Ira ierial Volunteers in Het middJi en de SuSsexs aan de linkerflink Zy nffinon hot plateau onder granaatlia tets en Geweervuur Toen zy op den tdp waèen jOpenden de Boereiij een moorddaqig vutir uit hun tweede stelling Zy werdfcn geénfltoerd door een eenpondsmaxim aan i en rechwkanten op korten afstand door granaaUcwletsvnur bestreken Hot was en Engpl clik onmogeiyk om verder te rukken en heMo Coldstream Guards werd gezondeh om hen te steuneii Pogingen om artillerie TOgon de hoogten op te brengen mislukten tfidatde stellifag zoo steil was Twee ufen lang lag de infanterie blootgeMteldi aan een vuur vai alle wapenen B t schoei zegt do correspondent dat wfl eed herhaling zonden krijgetf van den Spionkop en dat onze infanterie uiteengMreven zou woeden b gebrek aan steun véi artillerio vuüt De eeno man na den ani re die plat neerlag word getroffeh Toem zeulde Conolly met inspanning van alle Imachten eindeiyfc de 82o battery togen het plateau op zy spande uit onder een verschi kkeiyk vuur maar dooisto id het Vyftien schoten met ka tetsgranaten op 1000 meters deden hun uitwerking de vyiduimskanonne i vonden de stelljng van de snelvnurders der Boeren en deze weken De l nge linie van plat neerliggende manschappKn die daat den gehpelen dag in de boDau heid was geweest sprong op en de bajonetten Sikkerden in één lyn De stelling van de Boeren word tegen het vallen van den avond genomen De infanterie had omstreeks 100 man P verloren De Boeren ontruimden al hun stellingen en trokken om middernacht terug Woensdag rukte de geheele troepenmacht op naar station Elandsrivier Een gedeelte van de Lisle s korps kwam in aanraking met de wagens van de Boeren maar de vervolging was toeu onmogeiyk Onder de regeering van koning Karel I heerschte eone levendige bodryvigheid in sommige Engelsche veenstreken Daartoe werden de leiding en medewerking van Nederlanders ingeroepen Het znidoostelgk deel van het graafschap York was de streek waarheen velen onzer landgenooten ruim twee en een halve eenw geleden als veenontginnors zyn getogen Ce leiding was by Cornells Vermuyden wiens verdiensten hem het praedicaat Sir voor zyne namen deden verwerven De Nederlandsche vervenera waren destyds in znidoosteiyk Yorkshire z66 talrgk dat vyf zesde gedeelten van de huidige bevolking in die streek geacht worden van hen af to stammen Een zestal jaren geleden nn in 1894 dus zyn er weder zy het op kleinere schaal eenige verveners voornamelyk uit Groningen en Overy sel naari deze streek getrokken Sedert een jaar of acht worden de venen aldaar opnieuw door eenige maatschappyen bewerkt Ook zy konden haar plannen niet zander Nederlandsche medewerking volvoeren Op de eerste nederzetting van 1894 zyn andere gevolgd zoodat er thans eene Nederlandsche kolonie bestaat van ongeveer 500 ii annen vrouwon en kinderen Zy is gevestigd te Moorends langs den spoorweg van Doncarter naar Goole The Morning Leader van 4 Juni waaraan deze bgzonderheden zyn ontleend bevat tevens afbeeldingen van deze kolonistou van een veenkanaal en van een watermolen Dit dagblad hetwelk steeds de beweging der uitlanders in Transvaal naar behooren heeft gebrandmerkt laat zich over deze nitlanders gunstig uit Het wijst op de treffende overeenkomst tusschen dit verveningsdistrict in Yorkshire roet Groningsche en Qverijselsche streken De inrichting de kleur daken der woningen zgn even Nederlandscb als de figuren de taal de kleedy der kolonisten Deze waren tot voor korten tyd woonachtig in Thorne langs het kanaal dat door onze landgenooten onder Vermuydens leiding opiBtroeks 1640 waS gegraven In de stad Thorne schryft het blad waren aanvankeiyk de vreemde taal en kleeding en de eigenaardige got oonten der kolonisten in verband met het feit dat men hun nagaf de ingezetenen te hebben verdrongen de oorzaak van herhaalde botsing Nu en dan werden onder den invloed van prikkelende middelen de geesten verhit pn kwamen er vechtpartyen tusschen de Nederlandsche en de Engelsche stamgenooten voor waarvan één als een misdryf werd vervolgd Thans echter spreken reeds de meeste kolonisten Bngelsch hun kinderen bezoeken de openbare school waar hun gebfek aan kennis van het Engelsch en dos onderwyzers gebrek aan kennis van het Nederlansch een onderwas probleem vormen dat zelfs de vereende krachten van schoolcommissie en inspecteur niet vermogen op te lossen Aan den anderen kant is het proces waardoor deze Nederlanders worden ver Engelscht reeds zoover gevorderd dat drie van hen alsvoorgangers vermaners zooala de Doopsgezinde benaming hier te lande luidde in Wesleyaansche gemeenten plegen op te treden Anderen hebben Engelsche vrouwen gehnwd en aldus luidt het verder Engelsche oommerciSel begrippen overgenomen naar we hopen niet van hetzelfde soort als die commerciëele begrippen waardoor Engelands imperialistische staatkunde zich zelvebrandmerkt Soc Weekblad In het Cecil hotel te Londen is de vorige week een feesteiyke maaltyd gebonden tor herinnering aan Thomas Waghorn die op 20 Juni 1800 te Chatham werd geboren en nog geen 50 jaar oud is overleden na een voor z n tyd hoogst belangryke onderneming tot stand gebracht te hebben de overland mail rDit was de eerste poging om het postverkeer tusschen Europa en Ooat Indiê te versnellen Vroeger gingen de brieven enz met zeilschepen om de Kaap de Goede Hoop en duurde de reis gewooniyk 4 maanden Waghorn trachtte haar eerst door het gebruiken van stoomschepen te v orten en toen de Eng O I Compagnie hiervan niet wilde weten sloeg bij den gedeelteiyken landweg dwars door Europa en over Egypte voor De Compagnie gaf hem in October 1829 brieven mede voor den gouverneur van Bombay waarop hg beloofde binnen 3 maanden het antwoord te zullen overbrengen En hy hield zijn woord ofschoon het stoomschip dat hem van Suez naar Djedda moest brengen nitgebleven was en hy den tocht door de Eoode Zee met een bootje moest afleggen wat 6 dagen in beslag nam en wegens den onwil der roeiers niet zonder gevaar was Hy besteedde daarna eenige jaren om mot de Arabische Bedou ienen bevriend te worden en hen te overtuigen dat het voordeeliger voor hen was de reizigers by den doortocht door de woestgn te helpen dan hen nit te plunderen Toen bezorgde hy twee jaren achtereen de mail door de woestyn naar Suez met subsidie van de 0 I Compagnie maar deze trok haar steun in en dit bracht in 1837 Waghorn er toe met George Whetley een zelfstandigen postdienst op te richten door Egypte en wel met stoombootjes tasseben Alezandrië en Kaïro en van daar niet als tot dusver met kameelen maar mot rytuigen naar Suez In 1845 sloot hi een contract met de PeninBola BAd Oriental Stoombootmaatschappy zoodat van toen af de Indische mail in 31 dagen Londen bereikte Eerst ging de mail over Frankryk Marseille maar toen de Ffansohe regeering moeiiykhedcn maakte werd de route over Duitschland en Triest gekozen later by afwisseling met Marseille De doorgraving van do landengte van Suez heeft aan deze overlandmail een eind gemaakt ofschoon de route nog altyd in Europa over land gaat Wa phorn heeft met veel voordeel van zjn ondernemingsgeest gehad Zgn geheel vermogen en dat van zyn vrouw bracht hg er aan ten offer en stalt eindeiyk tot over de ooren in de schulden Eerst in 1849 erkende de Engelsche regeering zyn verdiensten door hem een pensioen van £ 200 loo te leggen maar nog geen drie maanden later was de uitgeputte man overleden De reizigers die het Suezkanaal binnenvaren kunnen daar zyn borstbeeld zien prgken dat De Lesseps er heeft laten plaatsen voor zgn voorganger En in zyn geboorteplaats Cliattham heeft men een standbeeld voor hem opgericht Planten moot men zóó gieten dat do aarde tot op den bodera der pot bevochtigd wordt Als men herhaaldeiyk maar telkens slechts een zeer kleine hoeveelheid water geeft is do bovenlaag wel vochtig maar de onderlaag waar de meeste wortels zgn biyft droog Men kan dit gemakkelijk ontdekken door onder tegen den pot te kloppen is do klank helder dan is dit het bewys dat de poreuse wand droog is en de plant meer water vraagt is de klank daarentegen dof dan hooft de plant in den eersten tyd slechts spaarzaam water noodig Goed gieten is een kunst die men niet gemakkelflk meester wordt Men moet water nemen dat ten minste een uur of wat aan de inwerking van de lucht is blootgesteld anders is het in vele gevallen te koud Deze voorzorg is noodig onverschillig of men duinwater regenwater of bronwater gebruikt Begieten van rozen moet bg droog weer elkSn avond geschieden ongeveer een halve liter per stamroos De kronen en het blad vau kleinere rozen mag men slechts dan begieten of bcspniten als zg niet moer door de zon verwarmd zyn dus in den laten avond of in dort vroegen morgen stadsnieuws GOUDA 24 Juni 1900 De heer N Quint Gzn die Vrgdag promoveerde tot doctor in de wis en natuurkunde alhier verkreeg daarbg het praedicaat cnm lande Gisteren hield de Postduivcnvereeniging de Lachtbode alhier een Prgsvlucht van uit Orleans de duiven werden te Chatcauroux ten 4 40 uur s morgens losgelaten do eerste duif kwam te Gouda aan ten 2 56 uur namiddag De le prgs werd behaald door den heer C P J Boer 2e 3e elr 4e prgs door den heer J Jongenccl 5e prgs door den heer P M van Waas 6e prgs door den hoer J Boer 7e prys door den heer P M van Waas en 8ste prgs door den heer P J Bgnaarts Gisteren had een verkiezing plaats van Bestuursleden van den Ned R Volksbond afd Gouda uitgebracht werden 83 st van onwaarde 2 Gekozen werden de bh J G Polbarst met 78 J A Donker met 72 P J Honings met 67 en A Willers met62st De bh J Stolwyk en P Jansen verkregen 27 en 13 stemmen Rechtszaken De hoeren Fr en Em Laubohr firma Brttning en Muhren zgn door de vierde kamer der rechtbank te Amsterdam wegens het doen vervaardigen van valsche facturen ter ontduiking van invoerrechten veroordeeld elk tot gevangenisstraf voor den tyd van 6 maanden De Middelbnrgsche rechtbank deed heden uitspraak in de zaak Augustus Carolus Misseghers beklaagd van den bekenden afschnwelyken moord te Koewacht gepleegd te hebben op Prudentia Vervaet huisvrouw van Serapbinus Haeck De rechtbank nam aan dat beklaagde den moord opzettelgk heelt gepleegd doch acht niet bewezen dat hg het met voorbedachten rade heeft gedaan en veroordeelde hem tot 15 jaren gevangenisstraf Beklaagde hoorde met buitengewone kalmte de voorlezing van bet lange vonnis aan Hg zeide nogmaals gansch onschuldig te zg n en geen straf te zullen aannenren Veemarkt te Eotterdam Maandag 25 Juni igoo Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 34 ae kwal 33 3c kwaliteit 29 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 37 ade kwaliteit a5 3de kwaliteit 22 cent per halt KUo Vette Varkens redel aanvoer iste kwaliteit 30 2e kwal 19 3e kwal 18 cent per half Kilo Schapen en Lammeren red aanvQer d De jiandel was voor alles stadig prijsholldend Varkens traag Nieuwe PARASOLS en PARAPLÜIES VAN OS Z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA letepliouH 1 if Steurs van Amsterdam Slotkra 81V 93 18 JUNI I Vrkrs VinmuiiD Cerl Nod W S 91 IV dito dito dllc 8 OS dito dito dilo 8 98 llomia Ubl 6au ll 1881 98 4 lOOl i lIUIE laaohrgTing 1869 81 5 WL w Vi I JOSTIHII Olil in papier 1868 l 88 dito in iil erl868 6 881 roaTUQAl Obl met coupoo 8 dito tioket 8 94 IttlaLiHS Obl Uinoenl 1894 4 65 dito aeeoaa 1880 4 961 dilobiiUolhs 1889 4 96 dito bg Hop 1889 90 4 861 dito in goud leen 1883 6 ditii dito dito 1884 S 101 SP 1MJS Ferpel ichuld 1831 4 57Vi CuiKIu Oepr Conv leen 1890 i 99 t 67 Gb loaning wrie D 1 98 i Gecleenin ser eO 96 fiuiD A Bp V oblg 189 s Mliloo Ob iit Soh 1890 6 10 VlNEZTlRLi Obl 4 onbep 1881 84 yusTllDiH Obligation 1895 3 tOO ItoTTElDU Sted loon 1894 3 91 HtD N Afr Hnndo av aand 9 ArendBb Tub Mg Certifioaton 681 Dali Maataohappü dito 485 Arn Hfpotheeltb pandbr 4 Cult Mij der Voratenl aand 65 a Or HypolUookb pandbr 4 109 Nederlajidetthe bank aaud 904 Ned Handelmaatarti ttito 154t N W k Pao Hyp b pandbr 8 8 Rott Hypothoekb pandbr 4 Utr Hypotlii kb dito 4 losTRNK Öoat Hong bank aand 198 ItUBL Hypotheekbank pandb 6 IIOV Equt hypotb panilb 4 90 Maiw L G Pr Lien cert 6 99V ViD HoU IJ Spoorw Mij aand 114 i Mij tot Eipl V St Spw aand 10 Ned lud Spoorwegm aand 994 Nod Znid Afr 8pm nd 6 986V dito dilo dito 1891 dito 5 100 TUjaSpoor 1887 89 A BoM a 65 Zutd lUl Spwmy A H obl 8 66 OLrtr Waraolian Weoncnaaud 161 HrsL Gr RuBi Spw Mg obl 4 97 Baltiaehe dito aand FaalowR di aand 5 Iwang Pombr dito aand 6 Va Knrak Ch Ajow Sp kap opl 4 100 dito dito oblig 4 100 Vl ntA Cent Pao Sp Mij obl B 114V Ohio k North W pr 0 v aand dito dito Win 81 I otor obl 7 141 Denver Kio Gr 8pni eert v a 59 lllinoia Oootral obl in gond 4 105 Looiav feNaïhtilliOort v aaod 74 76 Mexico N Spw Mij le hyp o 6 104 Misa Kanaas v 4pCt pref aand 87 N Iork Ontaa o It Weal and 951 961 Penn dlo Ohio oblig 6 Oregon Oalif le byp in goud 5 tn l St Paul MiniJ b Manit obl i On Pao Hoof lijn ob ig 6 48 dito dito Liao Col le hyp 0 6 Oahapa Can South Ohert v aan l 58V ViK 0 Ballw k Na lo h d o O Amaterd Omnibua Mjj aand 160 910 NlD Stad Amsterdam aand I 108 Stad Rotterdam aand 8 109 BiLOIl Stad Antwerpen 1887 9 99 Siad Brusael 1886 91 lOO HoKO TheiasRegulllGcaelaoh 4 llTVi Ooslin Staatileenig 1860 5 117 K K Ooit B Cr 1880 101 JpiHJt StadHtdrid 8 1868 84 86 SiD Vet Bez ATb Spoel oert ZOMERMANTELS DAMES en KINDEBCOSTÜMES COSTUMES TAILLEUR Blousen en Damesoverhemden li ionsloiriiu en gekl Katorncn in groote verscheidenheid en concnrreereude Prgzcn il SAMHOitl BLEEKZ8CHT EN BLEEKE KLEUREN Het verlies der achoone kleuren het sieraad van de jonge meisjes het teeken der gezondheid is het teeken der bloedarmoede De dageiyksche bezigheden het gebrek aan trische lucht zyn van groeten invloed Het Mej A van t Veld Volgens portret Ik kan niet nalaten ü mynen oprechten dank te betuigen voor uw probaat middel Sedert jaren vreeseiyk Igdende aan maagpyn kbn ik niets gebruiken waardoor eene groote bloedarmoede was ontstaan Het leven was my een last niets mocht my baten het werd steeds erger Somtyds zulke vreoseiyke pynen in maag rug armen en hoofd dat ik my te bed moest begeven Zelfs was ik genoodzaakt 23 weken te bed te blyven Gelukkigerwyze nam ik myn toevlucht tot de Pink Pillen van Dr Williams en welk een gezegenden uitkomst reeds na t eerste doosje gevoelde ik verbetering Do pynen verminderden van lieverlede en thans is alles verdwenen Ugne gezonde gelaatskleur van voor 5 jaren is terng gekomen Nogmaals dank en in het belang van het lydend menschdom kunt U niüne genezing bekend maken De Pink Pillen zyn den onovertreffeiyken spierversterker zy hergeven kracht aan de zwakken en kunnen voor niemaiid nadeelig zyn zelfs niet voor de teergevoeligsten Zeer werkdadig tegen bloedarmoede rheumatiek zcnuwpgn gevon zy do schoone kleuren terug en handelen iu al de zwakteverschynselen by de vrouw eu oefenen op deu man oene werkdadige uitvverking tegen al de ziekten veroorzaakt door te veel arbeid of buitensporigheden Prys f 1 75 de doos f 9 per 6 doozen Verkrygbaar by Snabiiié Steiger 27 Rotterdam eenig depothonder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrygbaar voor Gouda en omstreken by WoLFP Co Westhaven 198 VERSCHEIDENHEID De Amsterdamsche hoogleeraar Stranb heeft met twee assistenten de boeren N Dinger en J P G van der Meer de oogen onderzocht van 7000 Amsterdamsche leerlingen der openbare on byzondore inrichtingen voor lager middelbaar en gymnasiaal onderwys Wat hy vond is een onweerlegbare aanklacht tegen de school Het meest voorkomende ooggebrek op school is de byziendheid Vormt hot aantal byzienden in de laagste klasse der lagere school niet meer dan één procent van hot getal der leerlingen in de hoopte klassen der middelbare school en van het gymnasium maakt het omstreeks een derde gedeelte van hun aantal nit Voorts toonen de ontledingen van de by het onderzoek der verschillende scholen verkregen cyfers an dat de toeneming van het getal byzienden geenszins op alle scholen on op alle leeftyden geiykeiyk plaats vindt De lagere scholen der gemeente Amsterdam zyn gesplitst in scholen le 2e 3e en 4e kl Een aantal dezer en van de daarmee gelgkstaande confessioneele scholen verden onderzocht In do eerste of laagste klas waren de kinderen der mingegoeden er het ilechtst aan toe by hen waren li pCt dor leerlinpen byziende op de scholen der meergegoeden gemiddeld slechts i pCt Het overwicht op de scholen eerste kl duurt echter niet lang want terwyi op alle scholen nu van klasse tot klasse het aantal byzienden toeneemt is die stygiug des te sneller nai rmate het klassenummer der school hooger is onder de kinderen van 12 4 13 jarigon leeftyd zjn in de scholen eerste kl 4 pCt tweede kl 6 pCt dorde kl 8i pCt en vierde kl 91 pCt byzienden Het aantal byzienden klimt met het schoolgeld of wil men mot de gegoedheid der ouders of liever met den omvang van het onderwys zyn de leerlingen 12 13 jaar gewordoH dan doen de inrichtingen voor middelbaar en gymnasiaal onderwys uit hen hun keuzen En zy hebben in de eerste klasse al dadelyk 10 i 15 pCt byzienden wier getal onder hnn behandeling stygt tot 30 h 35 pCt in de twee hoogste klassen Daar h ft men alzoo het werk der schoolt Hoe zwaarder de studie wordt des te meer wordt het gezichtsorgaan misvormd Den minder doelinatigen druk van enkels schoolboeken minder goede verlichting hier en daar het vele schrifteiyke werk der leerlingen vooral het huiswerk moge men aan