Goudsche Courant, woensdag 27 juni 1900

0 No 8S31 Woensdag 37 Juni 1900 30ste Jaargang mimm mmm JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon N M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van JEdvertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Xit M De Uitgave dezer Courantg eschiedt pagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN Maatschappelijk Kapitaal Z UOO OOO gehd geplaatsi sprakeiyk stellen het feit blijft onyerantwoordelijk Men ziet tot welken prija enkel wat bet gezichtBorgaan betreft onze jongelieden den toegang koopen tot de meer belangrijke plaateen in Staat en Maatschappij is meer I Mag men er dan in bernsten dat er maar betrekkelijk zoo weinigen geheel ongerept hun bestemming bereiken f De bijziendheid m moge nog zoo n groot kwaad niet zijn de bijziende moge ook zelfs eenige voordeelen hebben het euvel op zich zelf wijst aan dat er op de school kwaad geschiedt het ia eeni indicator der overlading ADVERTENTIEN rilH Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Vader en Behuwdvader de Heer A VAN DANTZIG in den onderdom van 81 jaar J VAN DANTZIG Az R VAN DANTZIÖ HlJKASS M VA5 DANTZIG Az J VAK DANTZIG Haetoob E VAK DANTZIG Az E VAN DANTZIG G VAN DANTZIG F VAN DANTZIG Rotterdam S VAN DANTZIG Gouda 23 Jnni 1900 Mevrouw SCHELTEMA Bleekerssingel B 323 vraagt tegen 1 Augnstus eene flinke zindeiyke DIENSTBODE als tienkeH Werkmetd Van af heden is de prijs der EITQ QASCOEES Geklopte 86 Ct per H L Grove 80 Franco aan huis bezorgd Firma ik JONKRR ZONEN TUiny t Wonderlialsta GEB IJSSELSTIJN Kantoor Vest Gouda In de geheele woreid bekend en geroemd Onorertroffen middel tegen alle Borst L O II t LererHaagztekten enz Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna utU Eiektegerallen mot goed LreYoIg asn te wenden Pr s p r flacon f L per post 1 16 TUnry a Wondinalf bezit eenaUnog ongekende geneeskraclit eu heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gefaarvoUe operatie geUeoI o er odig Met doze zalf werd een Ujaaroud voorouKeneesUtk rehoadSU beenijfezwel en onl utts een bijna 1£3 laar kankerlOden iccuezen Brengt genezing en verzaofating der pijnon bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard FrljB per pot 1 160 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker IIENUI S4NI ER8 Bokin 8 Amsterdam Wwr geen dep t u heitolle men direct un die Sehntzeoipotheke dei A THIBRRÏ in Pragndt bel Kohitach Oeitemieli Oclieve roapMtui teontbiet en b het Centrul ttepöt Stnderi Fokin B Anuterdun K Hit t eit oosflhaMykito tb IB audüMljiutt poettmidd toot Heerei I jH en vooral damM an IQnterKhoinwflrk UI la de Appretuur van C H MUItv k Go BerllR Beiitb 8tr 14 Mcaletttgoed Mfli w op naam en EfctNrlalumcck VarhrMkur k ri tnm WtakcHw hl iBlininrart itiultrtN tfrMwyw itu BeMr a th r HaMUUtArahM Gezamenlijke Slcenkolenhandelaren gfcven hiermede aan hunne Clienleele kennis dal van af heden de prijzen worden g enoleerd voor a l l5peiH L 1 45 1 50 1 20 1 75 1 80 Ruhr Kacheikoleii Haardkoleii Eng Haard kolen Vlanikolen Belg inthracietkolen Kng Anthracietkolen Gouda 26 Juni 1900 S D BOON Co Firma H FRIE Firma A JONKER en ZONEN J DB KOSTER C M KLIJWEG J H 8PIERING8 P DK VROEDT J ZWART Pz LeYensverzekering laatscliappIj DORBRKCBT Goedgekeurd bj Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 VERZEKEED BEDRAG 36 800 000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Sluit AliliK soorten Van veriekerüigen op levens en sterftekansen g egrond De Tarieven z n volgens de laatste sterftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bj den Hoofd en de Provinciale Inspectenrs en bjj de Agenten in alle plaatsen van Nederland Wimrmfwim r zzr mvf w w w PRAËPARATEN VAN Q U n l 9ff ph A c meest krachtige en versterkende KINA W JN tegen zwakte 1 C I vVll loowel bij kinderen als volwassenen gebrekaao eetlust slechte BpHsTerteriDg zenuwhooiülpljn ter versterking na liekte of kraambed koorts en hare gevolgen QUINA LAROCHE FERRUGINEUX in het bijzunder tegen Bloedgebrek Bleekzucht kwalen van IWtischen leeftijd em Verkrijebaar in flacons d 1 00 en 1 P 1fa pgf voedzaam versterkend aangenaani van smaak voordfigelijkscbgeb nik 1 niV vooral voor kinderen zwakken en klierachtige gestellen icer aan te be velen Ab geneeskrachtige drank bi stoornissen der sp sverteringsorganen en diarrhée ook voor tuigcimgen en kleine kinderen Pnjs per bus i Kgr 1 70 4 i Kgr O DO ft Ji Kgr 0 60 in bussen i Kgr O OO Chemisch M AllrcllStrPit Speciaal voor Kindervoeding zuivere ITtClIVOUIlVCI y Yi f o BO Kgr 0 1 AcfHtTlfl l iöüf ffl Hclrooken eener halve Cigarette is voldoende ter bestriirfcOHtU j a S HVll mg van de hevigste aanvallen van Asthma etc In doosjes K6Ö en J 0 06 ZZZ XatnarlnHtf RAnfir nC fruit PURGATIEF tegen Verstopping Aam beien Migraine Congesties etc vooral S kabUxans voor kinderen bewijzen de f ainartnde Öonbons van KRAEl ELIEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kmd begearlijk en de smaak aangenaam is Pnjs per doosje Q öO en O BO Qalmiillfi I SIcillll C algemeen erkend als het BESTE huismiddel Oainil tK r d5lUICa J Hoest Verkoudheid en Keelpyn het is 1 IC jflrun ni öpI3ï5ën3 ën vërïacHtiBnd middel bij ultnemendbeid uitsluitend in H R □ flesclyes verkrijgbaar Prijs 0 20 per flesch e KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AUkili fraeparaten ran KRAKFELIKN ft HOLU te Zeist m atten voortie vai eliquelUM Miaarop ttm naam n Mandie Jkentnff tn verlbrtjffliaar hij de meetle Apoikekert n 1 rogUlen Voedings Eiwit 1 Kilo TOlion heeft evenveel voedinffswurde itU Kilo bMt ni HlTl Mh of ISO ZOO t ierfn IVopon wordt in het lichMm onmiddelfk tot aplerweefiiel en tilosd onuoset zonder vet te vormen Tropon heelt by erejeld eehnük eeiio Iiediilden4a touune van kraoliten ten jovoliie loowel br teionden ala by leken en ku lu U lorMn lot lievoesd worden zonder dauvan den smaak te bederven Door dw tHanTMnn pry van Tropon kan ledereen het lioh verschaffaa Verkrrtbaar bol apoth k ra rotlat B atio il a Ulft H ii deneraalAgenten voor Kederland en Kolonica noest ips van der Iieyé Rotterdam NAAMLOME VENNOOTSCHAP Uationaal Grondtezit te s Gravenhage ae DISECTIE bericht dat de Coupon der obligatlën rervftUende f Juli f 9oo betaalbaar ztjn te s Gravenhage ten Kantore der Vennootschap de HollandBcbe Bank de Voa eu Vreede en d Firma P J Landry Amsterdam bjj de H H Praetorins en Zoon Amersfoort den HeerH J Crooclcewit Arnhem de öeldersche Banli Assen den Heer E A Smidt Ond Beflerland A Koopman Breda de H H Ingen Hoosz en Zoon Doklcnm de H H Fookeraaenvan Kleffens Gorknm do H H C de GiisBlaar k Co Gonda de H H Montjjn en Dort land Groningen de H H Mrs van Viers sen Trip en Peith Haarlem de H H Laane en van Bemmel Harlingen de H H P Posthnma en Zoon Franeker de H H P Posthama en Zoon Heorenveen de H H Gebrs Mispelblom Beijer Jonre de H H Gebrs Mispel blom Beyer Bolsward de H H Gebrs Mispel blom Betjer Leenwarden de H H Gebrs MispelMom Bejjer en P Koumans Smeding Halst den Heer L S Tan Waesberghe Janssens Leiden de H H Lezwjn en Eigeman Maastricht de Geldersfthe Credietvereeniging Meppel den Heer Hk Roelink A Bz Nijmegen de Ntjmeegsche Eflecten bank Martens en Co Rotterdam de Wissel en Eöecten bank Schoonhoven den Heer P A Grenp Sneek de H H Braninga en Ten Gate Tiel de H H Qroenendaal en Top Geldermalsen de H H Groenendaal en Top utrecht de H H Jan Blijdestep en Zoon Waalwijk de H H C A Witlox en Zoon Wageningen den Heer S A van Minden Winschoten de H H G J en A E Groeneveld Zutphen de H H P F C Brnnings en Co Zwolle de H H A van Deven ter en Zoon Nieuw onorerlroflen 1 rof Dr Liobera welbelceud limV XSACBT BLIZIB AllMn ebt met FiWiakimarl tot Toortdarende radicale en zekere geofBziiig van alle zelf de meest hardnekkige enuw Hekten rooral ontataao doot afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleeh iocht Benaawdheid Hoofdpjjn Migraine Hartklopping Maagpp slechte spysTertering Onvermogen ïmpotenz Pollntione enz UitToerige prospectussen i rija per fleiok 6 1 2 fl S dubbelt fiesch fl 6V OentraolDepftt Matth v d VeKte Zaltbommel DepOta M Cl ao Ie Go Botterdam F Happel B Grafcnbage ï llalmmans da Jong J Cbd Rotterdam Wolif k Ca Gouda I n biï alle drogisten i£0JPilk i V IJLS OUÜK SCHIEDAMMER GENEVEE Uerkt NIOHTOAP Verbrjigbaar b i PEETERS Jz Drok vau A BEINKKAN Zn A U bewiji ran echtheid i ewhet en kurk iteeda roor en ran den naam der Firma P HOPPE Bultenlandscli Overzicht De berichten aangaande Tientsin luiden voortdurend zorgwekkender Den 2l6ten seinde de Engelsche schout bij nacht nitTakoe dat hij hoopte dat Tientsin s avonds ontzet zou worden Maar op dien dag werd een colonne Russen Engelschen Duitschers en Amerikanen tot den aftocht gedwongen Don volgenden dag zou de poging met versterkingen hernieuwd worden blükens een telegram van den Engelschen vlootvoogd voor Takoe is echter ook deze poging mislukt De troepen die Donderdag en Vrijdag naar Tientsin waren opgerukt vormden de vijfde aldeoling die iu de laatste weken naar het noorden was gezonden De eerste bestond nil de kleine afdeelingen die tot bescherming van de gezantschappen naar Peking gingen en die in Peking aankwamen toon het daar nog rustig was De tweede afdeeling ter sterkte van ongeveer 2000 mi n en samengesteld uit troepen van alle natiën onder bevel van den Engelschen admiraal Seymour is van Tientsin uit opgerukt en kwam voorzoover men met zekerheid weet tot Langfang waar zij op verzet stuitte zoodat een derde colonne van 1700 Knssen werd afgezonden om haar te versterken en van proviand te voorzien Tot dusver weet man niets zekers aangaande het verblijf van deze troepen al bestaat er gegronde hoop dat zjj te Peking zijn aangekomen Een vierde Hnssische colonne heett daarna Tientsin bezet en deze is het die daar nu den aanval van de Chineesche troepen en Boksers het hoofd biedt Tot haar ontzet opereert nu een vjfde colonne troepen van de verbonden mogendheden tegen Tientsin tot dusver zonder succes Dit ontzet moet spoedig komen anders zal het te laat zijn i de vreemde nederzetting is b8na geheel verwoest en do Eussische troepen hadden reeds in het midden van de vorige week gebrek aan schietvoorraad Het zou natuurlijk beter geweest zijn als de verschillende colonnes niet droppelsgewijs maar als een gesloten massa waren ojgernkt de omstandigheden maakten dit echter onmogeljk De bedreiging van de gezantBchapsgebouwen en van de Europeanen te Peking eischto onverwijlde maatregelen en daarom kon men niet wachten tot alle troepen te Takoe waren samengetrokken Lord Eoberts seint van gisteren Generaal Clomentf heelt eene ontmoeting gehad met eene afdeeling Boeren in de buurt van Winburg Hij dreef hen mot verliezen naar het noorden over de Zandrivier FEVILLETOX Alice maakte de sierlijkste buigmg oor de vrouw des huizes deie richtte een paar vriendelijke woorden tot haar en gaf haar de hand toen werd zij aan allerlei jongere dames gepresenteerd en een aantal hecren verzochten om de eer aan haai te worden voorgesteld Het was toch eigenlijk heel aardig en Allee gevoelde haar gewone vroolijkheid terugkeeren Ginds stond George hij groette haar met de oogen Alice had hem nog met gezien in de uniform die hem leer goed stond Zij vergeleek hem nu in gedachten met den held uit een sprookje die de schoonste koningsdochter om den hals vliegen moet wanneer de tooverprins de armen najur haar uitstrekt Eensklaps stoorde Hubert Deifprges haar in haar droometijen Wij zullen later wat dansen gravin zei Hubert nadat de eerste gewone phrases gewisseld waren Dansen Alice had behalve op de dansles nog nooit gedanst haat klein hart bonsde Zij lou met George rondzweven terwijl zijn arm haar steunde alle anderen waren voor haar op dit oogenbllk bijzaak slechts de noodzakelijke stoffage om een enkel beeld tik ben zoo vrij gravin u om de eerste quadrille te verzoeken AU zweeg zij had nooit De bereden infanterie van Hntton heeft gisteren op enkele mijlen ten zuidoosten van Pretoria eene welgeslaagde schermutseling gehad met voorposten van de Boeren Misschien ondervinden de Boeren reeds een klein voordeel van de crisis in China De marinebrigade bij Buller s leger is teruggeroepen en dit wordt door velen wellicht niet ten onrechte opgevat als een terugslag van de Chineesche onlusten Het is mogelijk dat de brigade nu Bullcr en Eoberts elkaar weldra de hand zullen reiken wel gemist kon worden doch wanneer ze niet elders noodig was had men dit zware geschut waaraan de Engelschen juist zoo n behoefte hebben toch zeker in Afrika gelaten Aan het afsnijden van de gemeenschap van den Oostelijken Vrijstaat met de Transvaal schijnen Do Wet en zjjne mannen zich niet veel te storen Zg bobben wellicht genoeg voorraden en munitie om zelfstandig te kunnen optreden Trouwens zon het den Engelschen toch onmogelijk zjn een goed gesloten cordon te trekken om dat nitgestrekte gebied in het Oosten van den Vrijstaat waar De Wet nu nog met succes opereert De Boeren Wijven daar do Engelsche verbindingslijn bestoken die te zwak scheut te zjn bezet Bj Honingspruit immers dus weer in hetzelfde stuk spoorlijn dat pas wal hersteld zijn weer drie kleine viaducten verbrand En van Bundle hebben wiJ niets meer vernomen sinds den aanval van de Boeren op de yeomanry bij Hammonia Als Rnndle daar succes had zou hot al lang zijn rondgobazuind In Italië is Saracco erin geslaagd een ministerie bjj elkaar te krij n In afwijking van zijn eerste plan heeffhij ook enkele leden der constitutioneele oppositie daarin opgenomen Wellicht tengevolge van den invloed van den Ironing is ook aan ViscontiVenosta oen zetel toogewezen In Frankrijk zal men het behoud van dezen minister van buitenlandsche zaken wel met vreng de begroeten vooral in dit kabinet welks premier in Frankrijk niet bepaald geliefd is Saracco zelf is reeds vriJ oud hij is in 1818 geboren doch nog flink Vroeger behoorde hij tot de rechterzj de maar ging in 1861 naar links over lil de beide laatste ministeries Crispi nam hö de portefeuille van publieke werken waar Zanardelli en Crispi hebben zich niet tegen het ministerie verklaard veel sympathie voor Hubert üeaiorgeb gevoeld Iri dit oogenbllk kwam hij haar onverclra igli k voor maar wat bleef haar over Zy maakte een toestemmend gebaar Dank u I fluisterde Hubert met een Innigheid in toon en blik die Alice deed schrikken en haar het bloed naar de wangen steeg Nu die Alice de Liauran is ook coquet zei een jonge dame ia Gretchencostuum met de traditloneele hchtblonde vlechten Gretchen heette In het gewone leven Loulie du Nord en was ééne en wel de oudste van de vele dochters van een dapperen majoor die in de naburige stad in garnizoen lag Tegenwoordlg zijn zelfs de bakvischjes al op de mannenvangst uit antwoordde bare vriendin Stephanie Gastel van ie de ongelooflljse sage ging dat zij datgene wat zij gewoon was haar liarl te noemen aan Hubert Desforges had verloren Stephanie Gastel was een groote brunette met een wat te frissche kleur en te losse manieren Haar vader eigenaar van een groote Ijzermijn ging voor zeer rijk door en had het alleen aan die omstandigheid te danken dat hij als burger in de adellijke kringen was opgenomen Louise s broeder de kleine ni tige luitenant maakte ook veel werk van Stephanie Het zou voor de geheele familie du Nord een groot geluk zijn geweest als het gelukte dit goudvischje te vingen Voorloojiig waren de jonge dames vriendinnen en gewoon elkander hun gedachten mee te deelen dat wil zeggen tot een zekere grens beiden hielden iets in reserve Met betrekking tot Spanje zijn wij weer in de lastigi periode van telegrammen van do Fransche grens het gewone teeken dat de censuur scherp is of dat journalisten den toestand een beetje willen kleuren Keohtstreeks uit Madrid wordt gemeld dat de wmkclslniting niet lang heeft geduurd want dat de Union nacionale tegenbevel gaf Ben zevental personen die voor de sluiting propaganda hadden gemaakt zijn gearresteerd Aen der bladen is in beslag genomen en de andere gaven nit vrees voor de censuur geen nieuws over den toestand Via Hendaye wordt gemeld dat de ledden der nationale vereeniging alleen in particuliere woningen kannen bijeenkomen en dan nog door de politie worden bewaakt Deze laatste heeft volmacht in alle vergaderingen door te dringen en alle clubs te sluiten waar de toestand besproken wordt In de provincies zijn de maatregelen eveu streng De regeering hoopt den toestand vóór 10 Jnli meester te zijn dat is voor het vertrek van het hof naar San Sebastien Een 200tal te Manilla vergaderde Philippino s hebben het volgende vredesprogram ontworpen lo alg meene amnestie 2o teruggaaf der inbeslag genomen goederen 3o overgang der hoofdofficieren in de nieuw te vormen militie 4o aanwending van een gedeelte van i lands inkomsten ten behoeve van de af te zetten lagere offlcieren 5o waarborging van de burgerrechten overeenkomstig de Amerikaansche grondwet 6o invoering van het burgerlijk bestuur te Manilla en in de provincies 7o nitzetting der geestelijke orden Aguinaldo zou zich met die voorwaarden hebben vereenigd Voor de Vcreenigde Staten zou het een buitenkansje zijn aldus zijn troepen vrij te krflgen voor China en voor Mac Kinley zou de onderwerping der Philippijnen de beste verkiezingsreclame zijn Verspreide Berichten Fkankbuk Vrijdag werd de Tentoonstelliitg bezocht door 235 019 Zaterdag bjj plecht weer door 186 541 personen Zaterdag den verjaardag van den dood van president Carnot heelt de president der Sepnbliek een bezoek gebracht aan het graf van Carnot in Pantheon De nieuwe minister van oorlog generaal André heeft Zaterdag bü de onthulling van een monument te Bar lc duc voor de Geen tien pas van die groep stond Mélanie Desforges In een zacht maar schijnbaar Interessant gesprek met luitenant Potvln De jonge man had een lange te slanke gestalte doordringende donkere oogen en een scherp bleek gezicht welks trekken te lioekig waren om waarlijk schoon te zijn Hij zag voortdurend In Mélanle s gelaat Zijn onderzoekende blik maakte haar verlegen zij bloosde zweeg en verborg haar gezicht achter den waaier omdat zooals zij tot verontschuldiging mompelde de hitte onvêrdragelijk was De jonge man glimlachte een sarcastisch lachje waardoor zijn groote witte tanden zichtbaar werden en vatte kalm don waaier om de dame de noodige koelte toe te wulven U IS afschuwelijk zei Mélanie bijna onhoorbaar lachend Wil u mij nu den dienst bewij zen waarom ik u verzocht mijnheer Potvln V U weet freule dat het voor my altijd een groot feest was als ik u In iets van dienst kon zijn maar In dit speciaal geval weet Ik waarlijk niet wat u bedoelt 0 dat moest u toch wel zei Mélanle en haar stem klonk nu geheel anders bijna koel en zakelijk U moet In de levende beeldeu de rol van Mephisto op u nemen Potvln ignoreerde de verandering in Mélanle s houding tegenover hem h j lwl Isot hij schrikte Ontzettend freule Gelooft u te mogen aannemen dat ik geschikt ben voor die rol ïZeer geschikt zei Mélanie zonder hem echter tian te zien in 1870 gesneuvelden van het bataljon Les Enfants de La Meuse een rede gebonden waarin hiJ o a zeide dat de vaderlandsliefde geen monopolie was van enkelen maar van alle Franschen die in dagen van gevaar zich zullen scharen onder de vaandels om het land te verdedigen Euile Loubet de president der Republiek heelt Zondag in gezelschap van ministerpresident Waldeck Eoussean den optocht bijgewoond van een aantal schietvereenigingen Greboval de voorzitter van den Parijschen gemeenteraad bevond zich met verscheidene nationalistische gemeenteraadsleden in de tribune Toen Loubet aankwam verklaarde Greboval op luiden toon dat hij het zich tot een plicht rekende den president te begroeten maar dat hij zich niet kon vertoonen aan de zjde van Waldeck Ronsseau Greboval ging daarop met zijn medenationalisten he n Zijn houding moet verband hond i mot de incidenten by de werkstaking te Chalons sur Saone DütTSCHLAND De keizer heelt kapitein Lans commandant van de litis die ernstig gewond werd in hot bombardement van de forten van Takoe China begiftigd met de orde van verdienste EsoBUHD Het is gebleken dat de khedive van Egypte aan een besmettelijke keelziekte lijdt Gevaar voor diphtheritns bestaat niet meer Er is verbetering in zijn toestand merkbaar doch ziJn vertrek van Port Victoria naar Londen zal eerst over eenige dagen kunnen plaats bobben Spabje Madrid heeft weder zijn normaal aanzien Alle winkels ziJn Zaterdag weer geopend De strijd is dus ten gunste van de regeeriug beslist POBTUOAL Te Oporto is in het hospitaal een geval van pest voorgekomen OOSTENRIJK HONOABIJE Keizer Pranz Joseph heeft Zaterdag eikoning Milan van Servië ontvangen die tevoren een bezoek had gebracht aan den minister van buitenlandsche zaken graaf Qoluchowski KüBLASD Tot dnsver is er in hof en regeoringskringon nog niets van bekond of de czaar en de czarina zich dit jaar bnitenlands znlleu begeven men meent van niet Hij streek met de hand langs zijn knevel en zijn oogen fonkelden van kwaadheid ffWilt u mij misschien nog de vraag veroorloven of ik deze opmerking als een vriendelijkheid kan opvatten Zooals u verkiest zei Mélanle korbf keerde zich om ea giog naast een oude dame zitten die ZIJ letterlijk met vriendelijkheden overlaadde Potvin ging met langzame schreden door de kamer bier en d ir een woordje wisselend en bleef eindelijk voor een klein donker meisje staan dat met haar onschuldige reeénoogjes vol verwachting tot hem opzag Alice had het kleine tooneel gadegeslagen zij had zich Mélanle s gezegde herinnerd ijaramer dat men hem niet trouwen kan en zij had Innig medelijden gevoeld met den jongen man die zich misschien met ijdele hoop vleide Dat moest zeker zwaar zeer zwaar zijn te dragen Alice bad daar in den laatsten tijd eenige ondervinding van gekregen en kon met moeite tijd en plaats in aanmerking nemend een zucht onderdrukken Daar stond George nog aUijd in dat verre hoekje alsof er geen Alice bestond maar nu misschien had hij bet verlangen in haar oogen gelezen kwam hij eindelijk eindelijk hoelang was haar de tijd gevallen op haar toe Baron Hubert beet zich op de lippen van ergernis en liet Alice en George alleen Amuseer je je goed George vroeg het op onverschilligen toon Dank je heel goed I antwoordde Allee koel