Goudsche Courant, donderdag 28 juni 1900

i o 8338 30ste Jaargani Donderdag 38 Juni 1900 fiotDscïïE mmmi Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken B Telefoon a De Uitgave dezer Courant geschied pagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No Hi ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Inilien gy niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en Tcereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract tieiianüie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van II 1 M k iS€HAIIi €o Uenllaatr lloOmanciers J Th TORKKN Boihoop B V WIJK Oudewatn M KOLKMAN Waddinxvee U KOLLMAN Bodegraven PINKSB NUumrterk a d JJêe l W J T4K DAM Baanrecht A N visZESSEN Sdwonhoven Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 36 Juni igoo Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 34 2e kwal 31 3e kwaliteit 29 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkocien redelijk aangevoerd vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 27 ade kwaliteit 24 3de kwaliteit aa cent per halt Kilo Stieren groote aanvoer De handel was tste kwaliteit vet vee en vette kalveren duur mindere loorten traag melkvee prijahoudend stieren minder in prijs I I I BurgerlUke Stand ÖEBOEEN 22 Juni Johanna Maria ouders L van Blokland en J L M Spruijt 23 Johannes ouders T Laurier en C L Braat 24 Cornells Maartinus oudersP Verkerk en C Janssen Johanna ouders D den Haag en A Zeltenr ch 25 Everard Jacobus Marinns ouders J Schinkel en N H van Dijk OVERLEDEN 23 Juni H Meijer wed J Bezemer 77 j A van Dantzig 81 j A W Steinder wed C Sijne 82 j ADVERTErMTIEN Een SKEL Eijwiel is onvermpelp een UT iS B K en fjICnriiOOP um U Op den weg zijn de Yankee Style Eijwielen het Hmni tjM T o a in het Kampioenschap van Nederland late prp bü het verbeteren van het zes uur record 157 K M verbeterd met 25 K M enz enz Fabrikant van 8IJWIKLGN en lOTORCÏCLES B A JANSEN s Bosch Leverancier der Cambler Antomobieleii e a Agent voor GOÜDA J V UEBVlrmt Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPARKBROOK FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ RN oheiuisclie Wasscherij Ti 11 OPPEI IlËimEU 19 KruUkaOe Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt voor OOUDA de Hem A VAN OS Az Speoialiteit voor het atoomen en verven vau alle Heereo en Üameigarderoben alsook alle Einderi oederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar d nionwBte en laatste métliode geverfd Alle goederen hetz gestoomd of geverfd worden onsohsdelök voor do gezoiidtieid Tolgens staal bewerkt Geeii Ëngelsch maar Echt BOEHEraROOD ëX cent de KM A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Nleow oneverlroften I rof I r Liehers welbekend ZSil1 W 2BACST II IIIta AllMn echt met FibrUkimerk tot voortdurende radicale en sekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige xenuWtiekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftyd genezing van elke iwakte Blae Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte pijavertering Onvermogen Impoteni Pollntione en Uitvoerige prospectussen rrij l por Seaoli J 1 11 d Si dubbeh liosrli n 6V OentradDepêl Mattk v d VeRto Zaltboraratl Dtpöta M Otóban h Co Rotterdam V Happel 8 GraTenliage T I almmans do Jung J Czn Rotterdam Welf t Co Oouda D bii alle drogisten i v ricrisrH j 3sriDEij i £33 fid Kort overzicht onzer Frtjsoourant SHERRIES Pal en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless 3 EOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 50 esch S BODEGA CHAMPAGNE 1 76 5 COGNAC è t 1 75 1 2 25 l 2 75 l 3 26 i 8 75 en S SCOTCH WHISKY 2 25 as Per Fl Per Ank i5 Fl I g S LISTRAC t 0 65 Nto I 27 75 fi i CHATEAU VALROSE 0 75 31 S 5 St ESTEPHE 1 0 85 36 i H TS l St EMILION 1894 1 42 fc i g PAUILLAC 1893 1 25 53 ttg 2 I GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 1 1 2 S SADTERNE 1 42 gS X o ZELTINGBR Moezel 0 90 37 50 oEj BOURGOGNE 1 10 47 P Sj De SesBchen zjin m de prijzen begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flrma T CREHAfi Gouda VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIR SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCUAIE ft CO a Meliantbe is bet beste middel der wereld Co B Meliantbe geneest Kinkhoest CO S Meliintbe geneest zoowol oud als jong CO S nSeliautbe mag in geen huisgezin ontbreken CO S Meliantbe staat voortdurend onder Scheikundig toezicht Co S Meliantbe helpt onhon oepelijk CO fi Meliantbe is bekreund mf t Ëerediploma s Co B Meliantbe ia bekroond met Goud CO S Meliantbe is bekroond met Zilver CO B Meliantbe is verlj baar in flacons van 40 CU TOeit en ft hg Firma WOLFF Jb Co Westh v n 188 Gouda D MIKBIBS Kleiweg E 100 Jtandteoienijxff met roode lettersé Let vooral op de Maatschappij tot Eoeploitalie van de Pietoria Bron Kanttor voor Nederland Boompjeê éO Botterdam Oouda B H YiN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BüUMAN Moordriit Aiiti§epti§clie Tandpoeder en Aiiti§epll§eli Mondllncluur van R CASSVTO Tandarts te Gouda OVERAL VEBERIJQBAAB Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda GEEN BETER adres vooralle soorten SCHOENWERK al het Noordbrabanisch ScUn en LaamnmajjazyD Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten SCUOK V lyKHK voor bet a s Seizoen Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk Pain Expclier Dvtit jus wndt dit mid d nat TVnarnd saoou la fÜHMUbnd kwqjTiiii iancrrsnd Una Bhnaia lilk riolltVnCoadka d pün iBdM Bit if ooki dan Tutamwin Hn latte opkM Miriakinwik loknl M L96 76o 50ad ll tadanMataiBotlukui Te Imsierdam Tnotli Oibaa vaa ToyO an Saaders a t l4ttitIi tittn iom 1 Wie zektii zijn wu a Eclite MkCl CaCao te ontrangon teaamen gostetl en na vele proefnemingen in den handel gekomen ondei den naam des uitvinders Dr Mlohaelis vervaardigd p de beste maebinee in het wereldHftroemde étabbliaaenMnt van Qebra Stollwerck te Keulen elsoha Eikel Cacao in vierkantoa bosaen Deze lakel Cacao is met melk gekookt een aangename genusde dnok voor d mlijksoh gebruik een i i theelepels na h p Bder voor een kop Ohooolato Al geneeakraeiitige drank bij geval vu diarrhee sleciits met water I gebrniken Verkrijgbaar bij de vounmunate H H Apotbekarz en Ko V K yrefbuije f 1 80 o 0 90 ft aSB Öen r lv rtegenwoordig r voflr Hedor snd JuBus MattenkkKtt Ameterdam Kalverstnat 103 ThUn s Wonderbslstm ïq de geheele wereld bekend en geroemd Ouovertroffen middel tegen nlle Horst 1 O n r LeverUaaiczlekteii enz Inwendig J zoowel a 8 ook uitwendig in bijna id tiektegeTaUen met goed evolg aan te wenden Prys per ftftCOU i 1 per post M IS TUarr o WoaderieJf bezit een alsnog onbekende geneeskracht en beib me werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel orerbodig Met deze zalf werd een U jaar ond voor ongeneesU k fellOUden beeutezwel en onlaugs een bijna 82 jaar kankeriyden genezen Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Frija per pot f l SO per post f 1 60 Centraal Depot voor NederUnd Apotheker HEKRI S lAiUeR8 Rokin 8 Amsterdam WuT geen depAt ia beetelle men direct un t dieSohutHutpotheke dei A THIERKV in Piegrad bel HeUtidi Oeitamteli Gelieve pretpeetui te ontbieden bij het Ceutrul DepSt Sanderi Pokin S Amiterdun m SCHIEDAMMEK E1IE7EE Uerkt NIGHTOAP Verkrüsbsar b i PEÈTERS Jz AIb bewijs van eohtheid is oaohet en kurk attedi voorz on ran den naam der Firma P HOPPB E CASSrTO TANDARTS Turfmarkt 185 Gouda Dagelijks behalve Zondags te spreken tot 4 uur Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Bultenlaodscb Overzicht Volgens Wa Volgens de Daily Express had de Engelsche regeering troepen uit Znid Afrika naar China willen zenden maar Roberts heeft dit geweigerd zeggende dat hji onmogelijk troepen kan missen hetgeen hier verrassing en teleurstelling wekt De Daily Express vindt de beslissing van Roberts moeilijk uit te leggen Bijjkbaar verwacht Roberts nog oen moeilijke taak of hy ziet niet in dat de toestand in China ernstig is In beide gevallen is hiJ niet te verdedigen De Daily Mail verneemt nit Sjanghai Negenhonderd Sikhs en driehonderd Welsche fuseliers ziju te Takoe ontscboept en voegen zich bij het korps dat tot ontzet van Tientsin oprukt Het verlies dat dit korps in de vorige week geleden heeft is ernstiger dan eerst gemeld werd Het moet verscheidene tukken geschnt en veel schietvoorraad in zijn vlncht hebbon achtergelaten De correspondent vaegt erbij dat de geallieerden feitelijk niet eensgezind zijn Hunne troepenmacht is geheel ontoereikend Er zijn zoo spoedig mogelp vjftigdnizend man noodig De correspondent van de Times te Sjanghai seint in gelijken geest De geallieerden in China hebben een goeden aanvoerder noodig en ipiisschien organisatie Zg hebben gebrek aan transportmiddelen De Daily Express verneemt uit Sjanghai Volgens betrouwbare opgaven is de Chineesche macht in den omtrek van Peking 360 000 man sterk en beschikt zü over 220 zevendnimsche Crensot 18 Kruppkanonnen en 160 Maxims Zjj heeft een onuitpnttelijken voorraad munitie die in de fabriek te Carlowitz is vervaardigd Rnssische troepen zijn te Peitaho en Sjanghaikwam geland om een Chineesche macht die uit Mantsjoerjle is gekomen te beletten Tientsin te bereiken Do onderkoning te Sjanghai heeft den Engelschen consul verwittigd dat hiJ aan de vijf Chineesche kruisers bevolen heeft naar Nangking te stoomen alwaar de gisting onder de bevolking toeneemt Gokte Tsjifoe neemt de onrust toe De Chineezen hebben daar versterking aan troepen en geschut gebracht FEViLLETOX 5 Daarbij klopte haar hart bijna hoorbaar en zij had haar zaligheid gegeven voor een woord van liefde uit zijn mond Ga je graag uit vroeg George verder f Dolgraag loog Alice dapper met gloeiende wangen en tonkelende oogen Zij wenschte lich op dit oogenblik thuis op haar koele stille kamer waar geen nieuwsgierige blikken op haar rustten deiv toon van Bijn onverschillige stem te ontvluchten die haar zooveel pijn deed George vermoedde niet hoe het er in Alice s hart uitzag hg sprak kalm verder op zijn koel verstandige manier fik vind lulk een maalstroom cigenlgk een last dat bonte gewemel benauwt mij ik ben nauwelijks in staat kalm te denken En toch was je dadelijk bereid je in dien maalstroom te storten I zei Alice spottend Zij had onbewust een gevaarlijke herinnering opgeroepen George s gcïicht betrok opvallend hij haalde diep adem Wij kunnen niet alles wat wij gaarne willen Alice had diep berouw over haar ondoordachten uitval zij voelde dat zij hem had gekwetst al wist zij ook niet waardoor wBen je boos op mij George Hij tag haar verbaasd aan De Chineesche kooplieden hebben wegens den stilstand welke in den handel heerscht hunne winkels gesloten en zijn gereed om te vertrekken Lipingheng de aan de vreemdelingen vijandige gouverneur van Sjantoeng ging van Kiangjin naar de forten aan do Jangtse zwerende de Engelschen daar te zullen weerstaan Te Hongkong verwacht men toeneming dor onlusten in Koeloen De Engelsche overheid neemt maatregelen ter verdediging van de stad Bij deze uiteenzetting van den toestand moeten wiJ het voor het oogenblik laten in den stroom van andere berichten ligt zelfs geen flauwe aanwijzing van wat voorvalt Alleen dit is zeker dat een grooto krachtsinspanning der Mogendheden noodig zal zijn om het naast gelegen doel te bereiken d w z tot Peking door te dringen en den weg daarheen vrij te houden Natuurlijk zjn Rusland en Japan het eerst in staat met een voldoende macht in het veld té komen daar de andere mogendheden hnn troepen uit Europa moeten aanvoeren Dat Rusland een gedeelte van zijn leger mobiliseert schijnt nu waar te zijn maar Brodrick durfde niet bevestigen dat een Russische macht van 40 000 man in het NoordOosten van China was gedrongen en op Urga aanrukte De Rnssische regeering heeft het onderwijl noodig geacht haar standpunt in het openbaar uiteen te zetten en deelde daartoe in do Regeeringsbode mede dat ziJ sedert do eerste onrustbarende berichten uit China niet geaarzeld beoft door haren vertegenwoordiger te Peking van de Chineesche regeering krachtige maatregelen tot herstel der orde te eischen Tegelijkertijd kreeg de gezant von Giers aldaar de opdracht de opmerkzaamheid van het Tsungli Yamen te vestigen op de gevaarlijke verwikkelingen die de Chineesche vreemdenhaters noodwendig doen ontstaan en om de Chineesche regeering verantwoordeiyk te stellen voor alle gevolgen der onlusten Ongelukkig scheen de nalatigheid der waardigheidsbekleeders uit de provincies in de oogefi der opstandelingen een begunstiging van hun misdadigen arbeid die bovendien bü de regeeringstrocpeu sympathie vond De opstand nam met lederen dag grootere afmetingen aan Den 26 Mei verbrandden de Boxers de kerk in het orthodoxe dorp Dauton en wilden het gebonw der orthodoxe zending eveneens verbranden Het leven en het eigendom der inNoord Neen hoe dat zoo P Ik fou niet weten waarom Hij zei het zeer verstrooid terwijl zijn gedachten ver weg waren en Alice het het hoofd op de borst zinken j Weet je al welke rol men je of liever ons heett toegedacht ï Alice knikte ontkennend zonder op te zien Ons fNu ja ons men wil ons samen de beroemde ongelukkige gelïelden Romeo en Julia laten voorstellen George s toon h id spottend geklonken en Alice richtte het hoofd op en zeide droomerig Julia was niet ongelukkig Niet ongelukkig f herhaalde George verbaasd Je kent het verhaal misschien nauwelijks Alice lette niet op zyn zegde fjulia was niet ongelukkig neen zij was gelukkig buitengewoon gelukkig zalig Of is de dood dan het grootste ongeluk dat de raenschen kan treffen Zij was jong schoon zij beminde en werd bemind en zij stierf ik wenschte Julia te zijn George had met zichtbaar ongeduld geluisterd Alice s overdreven openhartigheid midden in het vreemde gezelschap deed hem onaangenaam aan Je bent een kind en phantaseert als een kind Hij had niet luid maar toch zeer duidelijk gesproken en Alice zag hem met groote verschrikte oogen aan en werd bleek Zij gevoelde dat ly niet begrepen werd en de kleine handen vouwden zich onwillekeurig George zag de beweging hij zag hoe haar lippen beelden en hij werd boos Cliina wonende Russische onderdanen scheen ernstig bedreigd Daar slechts 75 man ter beschikking van den Rnssischen gezant waren vond de keizerlijke regeering het noodzakelijk tot bescherming der Russische diplomatieke vertegenwoordiging en tot veiligheid van het leven en het eigendom der Rnssische onderdanen verschillende maatregelen te nemen Het bericht sluit met de woorden Uit het bovengemelde volgt dat de in de naburige territoriën binnengedrongen Rnssische troepen over het algemeen geen China vijandelijk doel beoogen in tegendeel de aanwezigheid der troepen ia de bevriende Staten kan met het oog op de tegenwoordige afwisselende gebeurtenissen der regeerinj te Peking wezenlijk van dienst zyn in deit strijd met de oproorlingen en de herstelling van den wettigen toestand in het belang van China zelf bevorderen Het Ituliaansohe ministerie is samengesteld zooals wij vermeld hebben alleen is de heer Chimirri er nog bijgekomen als minister van finan iën Dat markies ViscontiVenostn toch weer minister van buitenlandsche zaken is geworden wijst er wel op I dat het ministerie wat kleur betreft niet I veel verschilt van het vorige De oppositie I die zich binnen da grenzen En de radicalen en socialisten die gehoord hebben dat het nieuwe ministerie niet van I plan is aan al bun wenschen ten opzichte van I het reglement van orde der Kamer gehoor te geven beloven een obstructie waarbij al I het voorafgaande maar kinderspel is geI woest Deze bedreiging is hoofdzakelijk gericht tegen de vroegere meerderheid die op 3 April het tegenwoordig reglement met I zijn beperkingen aannam Er is alle kans dat I op die manier onder bet nieuwe ministerie I met meer zal worden uitgevoerd dan onder I het oude Versjireide Berichten Fkankkuk De Tentoonstelling werd Zondag door 443 767 personen bezocht De vroegere minister president Charles op zichzelf Vergeef mij Alice ik wilde je geen zeer doen maar vergeet in het vervolg nooit weer dat men niet altijd en overal zijn gevoelen kan uiten Ik zal het probeeren zei Alice halfluid en verward beschaamd wendde zij zich van George af Het toeval kwam haar te hulp de repetities voor de levende beelden zouden beginnen En nu volgde een ongelooflijke verwarring zooals dat bij zulke gelegenheden meer voorkomt Er waren dingen niet te vinden die volstrekt noodig waren en men vond dingen die men in het geheel niet gebruiken kon Mevrouw Desforges die zelf de leiding van het geheel op zich genomen had kon met haar zwakke stem het gedruisch niet overstemmen en luitenant Potvin bood aan haar tot spreekbuis te dienen Eindelijk verdween een gedeelte der vertooners in de kleedkamers en daardoor ontstond er vooreen oogenblik rust De familie Desforges had een groot aantal costumes gehuurd de repetities konden dus dadelijk in de bij de rollen passende costumes gehouden worden Ten slotte liep alles beter van stapel dan men verwacht had Luitenant Potvins krachtige stem bewees onschatbare diensten en na verloop van een halt uur was alles op zijn laatB De levende beelden waren vrij goed gelukt en de muzikaaldramatische vo rdrachten zouden zeker na ettelijke repetities ook vrij goed slagen En nu aan het dansen De tonen van de muziek overstemden het lachen en praten Dnpuy is te Le Fuy gekozen als senator met 569 van de 690 uitgebrachte stemmen De Académie des sciences morales et politiqnes heeft den Auditfret prijs 16 000 francs die bestemd is voor het beste werk dat de meiischheid ten goede komt toegekend aan dr Yersin den uitvinder van het serum tegen de pest Verscheidene radicale bladen verlangen dat de chef van den generalen staf generaal De Lannes disciplinair zal worden gestraft omdat hy de ofllcieele nota waarin hy den generalen staf de afw zing van zgn verzoek om ontslag mededeelde in nationalistische bladen heeft laten publiceeren en omdat hy geweigerd heeU de door den ministor van oorlog tegen zyu wil btooemde stafofflcioren te ontvangen De nationalistische gemeenteraadsleden van Pargs Evain en Barillier zullen a B Zaterdag terechtstaan wegens mishandeling van politieagenten by de opstootjes na de begrafenis van den nationalistischen advocaat Falateuf DCKKXABKIIK Onder het personeel van de Forenede Dampsklbselskab te Kopenhagen de grootste Deensche stoomvaartmaatBchappü dreigt een werkstaking Alle beamten eischen het ontslag van den administratioven directeur EsailLAllD Prinses Lodewük van Battenberg geboren prinses Victoria van Hessen heeft eergisteren een zoon het leven geschonken Zondag is de Engelsche colonne van Prashn tot ontzet van Kooraassie opgerukt OOSTEKRUK HOSOARUE Het huweiyk tusschen den aartshertogtroonopvolger Franz Ferdinand en gravin Sophie Chotek zal 1 Juli a s te Reichstadt voltrokken worden zonder eenig hofceremonieel Het huweiyk is een morganatisch gravin Chotek krggt geen recht op den titel van keizerin als Franz Ferdinand keizer wordt en haar kinderen zullen geen recht hebben op den titel van aartshertog of aanspraken kunnen doen gelden op den troon A s Donderdag zal aartshertog Franz Ferdinand den desbetreffendcn eed afleggen Gravin Chotek krygt waarschyniyk den titel vorstin van Reichstadt Na aartshertog Franz Ferdinand zal de troonsopvolging overgaan op zyn broeder Otto en diens kinderen 1230 Beambten by de tramwegen te Budapest hebben het werk gestaakt Het Alice danste den eersten dans met George en een quadrille met Hubert Deaforges die iets fluisterde van het groote geluk dat Alice hem door dien dans verschafte en daarbij de hand op zijn borst legde maar Alice s kinderoogen zagen hem zoo naïef verbaasd aan dat de hand haar veelbl teekcnende plaats verliet en Hubert gauw een ander gesprek begon Ik ben doodmoe zei Alice toen zij uren later op den arm van tante Adèle geleund de trap opging Je hebt te veel gedanst hernam de oude dame vriendelijk Het kan zijn zeide Alice onvcrschdlig en volgde den bediende die met licht vooruitging George was de laatste hij liep met gebogen hoofd zonder een blik te gunnen aan de sierlijke voetjes die voor hem uit gingen Boven aan de trap stond Alice stil om hein al te wachten Wij wilden je goeden nacht zeggen George Hij was in twee sprongen boven Zullen wij morgen of liever vandaag het is al lang over twaali samen teekeoen Alice Ik zou graag een portfct van je hebben als Julia het costuum kleedde je zoo goed Wd je een paar uur voor model staan Een zoete schrik greep Alice aan Hij wilde haar portret O Alice drukte beide handen op het hart dat dreigde te barsten van overmaat van geluk en zij zeide aarzelend jAIs je t aardig vindt zeker gaarne Goeden nacht tante goeden nacht George f