Goudsche Courant, donderdag 28 juni 1900

8 0 l S A u rmu H 1 rieorej NO 10 69 18 00 18 37 8 15 8 18 4 88 848 6 8 7 10 8 88 10 87 11 18 8 38 7 85 10 5S 11 84 8 40 8 18 6 U 7 88 8 48 1101 11 47 18 38 1 09 8 08 8 41 5 04 8 80 7 00 7 4 59 l 8a geen overwegend bezwaar en over het voorstel Pijnappel laat hj aan de Kamer de beslissing onder voorwaarde van volkomen vrijheid voor de regeering om afwijkende van de regels al of niet goed te keuren Na de paifze wordt besloten nog enkele wetsontwerpen van de lijst der werkzaamheden af te voeren en andere daaraan toe te voegen o a de onteigening voor een visschershaven bj Scheveningen terwfll de voorzitter heden zal voorstellen nog te behandelen de Genoefsche Conventie De Kamer heeft het voorstel van de meerflerheid der Centrale sectie om het nieuwe ontwerp der Ongevallenwet a s Vrijdag in de af deelingen te onderzoeken aangenomen na verwerping met ib tegen 33 stemmen van een voorstel van den heer Savornin Ijohman om dat onderzoek uit te stellen tot Woensdag 19 September Gemengde Berichten Be gevonden eieren welke bjj nauwkeurig onderzoek goed schoon blijken te zijn worden tegenwoordig hoofdzakelijk in kisten verpakt naar t buitenland gezonden Ook z n in sommige dorpen der Groninger kuststreek kobbeneieren verkrijgbaar terwgl ze op die dorpskermissen welke in den voorzomer gehouden worden veelal eveneens zijn te bekomen Zij die des zomers een zeetochtje naar Eottumeroog doen scharen zich daar gewoonlijk om den disch des strandvogels en gebruiken een kond maal met kobbeneieren Wordt de terugtocht aanvaard dan neemt menigeen een aantal dezer eieren mede om ze te schenken aan verwanten of kennissen De gevonden eieren welke bij nauwkeurig onderzoek goed schoon blijken te zijn worden tegenwoordig hoofdzakelijk in kisten verpakt naar t buitenland gezonden Ook z n in sommige dorpen der Groninger kuststreek kobbeneieren verkrijgbaar terwgl ze op die dorpskermissen welke in den voorzomer gehouden worden veelal eveneens zijn te bekomen Zij die des zomers een zeetochtje naar Eottumeroog doen scharen zich daar gewoonlijk om den disch des strandvogels en gebruiken een kond maal met kobbeneieren Wordt de terugtocht aanvaard dan neemt menigeen een aantal dezer eieren mede om ze te schenken aan verwanten of kennissen Nieuwe PARASOLS en PARAPLUIE8 VAN OS Z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA TeUpkoon Xo 31 Nieuwe PARASOLS en PARAPLUIE8 VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA TeUpkoon Xo 31 De directie der Staatsspoormaatschappij heeft een onderzoek ingesteld naar het ongeluk van jl Zondagavond Twee inspecteurs Van tractie hebben een proefrit gemaakt ten inde na te gaan in hoeverre het voor den machinist van de achterop gereden tram mogelijk was het roode lantaarnlicht te onderscheiden Inderdaad moet zijn vastgesteld dat zulks zoo niet onmogelijk dan toch zeer moeilijk was Dientengevolge wordt overwogen de overbrenging der seiulichten op eene meer zichtbare plaats aan de tramrijtnigen De inwendige verlichting der Wagens bleek op dien avond in orde zoodat de machinist aan het schijnsel dat het licht op den weg wierp had knnnen bemerken dat op de plaats van bet onheil een tram halt hield t meer daar op dit punt van den weg alle ajidere verlichting ontbreekt Het door de justitie ingesteld onderzoek loopt dan ook in de eerste plaats over de vraag in hoeverre wellicht door verzuim of nalatigheid vin den bestuurder der machine het ongelnk kan veroorzaakt ziJn Nog verneemt men dat enkele van de passagiers op het achterbilkon bet gevaar der botsing zagen naderen zoo zelfs dat een der verwonde dames Inidkeels haar ongerustheid uitriep Een jongmensch die het ook inzag verliet nog bijtijds het platform door onder den afslnitingsketting doorkruipende van de tram te springen nadat hij vergeefs getracht had den afsluitketting los te maken HiJ kwam tegen een boom terecht en kreeg een ontvelling aan het oor Eergisteren zijn aan het station te Amsterdam vier arbeidaijs der H S M betrapt op het stelen van te verzenden goederen allen z jn direct geschorst In den steenoven van den heer Dekker te Kerkdriel werd een stoker door een rad van de machine gegrepen en eenlge malen rondgeslingerd waarbj de kleeren van het lichaam werden gescheurd De ongelukkige werd zwaar aan het hoofd verwond en met een paar gebroken ribben voor dood opgenomen De politie te Scheveningen werd eergisterenavond gewaarschuwd dat zich in het Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1900 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwicb GODDi SOTTIBDlUrin nm B ll ïV 18 18 18 88 18 58 1 87 8 85 8 86 8 48 4 89 4 64 6 88 16 7 8 7 48 8 14 8 17 1 till S 88 9 18 9 19 9 88 9 67 S 40 8 60 j 8 5T 9 C8 9 88 9 40 10 60 11 08 11 18 11 80 11 89 1 5 01 I 1 10 3 8 11 1 17 6 18 iv 11 50 18 84 18 44 1 88 J 4 8 58 4 03 5 87 6 4 8 86 7 47 8 07 1 68 6 10 8 08 f 5 80 ff g m 10 16 11 1 11 85 10 08 Allaen 1 ba Ss Uut Eitn bubeUlen Op dsH trelnan iijn Zonfikg Uuadaft en Diuitg Mndaagioh ntoarbiljattea voor d 8 kl Terkrijgbur t g ii flnkeloii rkektprgi B HolUadMba Spoor l Bitra nppUmMt bov t BOTTIBDIH SOVDA tIm 9 46 9 68 7 88 7 4 8 89 9 18 3J 6 86 10 18 10 8 10 88 10 48 10 49 11 81 11 45 9 47 6 t5 7 89 7 49 8 84 8 04 9 00 9 89 10 08 10 84 11 68 1 0 18 81 1 81 d AUm lo en 8 Uean eitrt boUlon o FiealUtie op den loop km niet genkond worden B HoUindielie ipoor L Ixtrt inpplementbewije via de Compognie der Wegone Lite SOUDA DBN B A A 8 Tiea reren 10 19 10 50 11 88 18 18 18 88 18 68 1 58 8 88 8 46 4 19 4 60 6 88 11 11 1 10 11 88 1 81 11 88 V 1 85 f V 9 48 10 88 10 4111 41 18 08 19 45 18 55 1 40 8 80 1 65 4 15 4 45 8 01 8 9g l7 9 68 8 18 8 84 i 8 88 C V 8 48 8 66 4I 10 18 lUagg 6 88 8 04 7 08 7 15 7 89 8 86 8 65 9 03 9 44 10 1111 85 11 86 18 04 1 80 8 40 8 00 4 00 4 80 4 10 5 88 8 88 7 41 7 36 8 18 9 48 10 86 Voortuig 5 88 10 17 1 86 4 88 8 88 9 4 Zoeterm Zeg 6 6 i 10 88 1 60 4 60 6 43 10 08 Znrenh Mo 8 08 10 48 8 01 6 H 8 54 10 11 Oondl 8 14 Hl 7 88 7 48 S 07 08 9 88 0 30 10 11 10 64 11 65 18 08 18 84 8 18 8 09 8 87 4 17 4 47 6 18 6 4 7 06 8 09 8 18 8 46 lO S J 10 6 d Hamonlkntnin tUeen Ie en 1 klaelo eiln betalen e O U 1 A A VITeaDAM riae eereo ioudk 8 19 8 11 8 8S 9 83 10 86 10 S9 18 08 1 88 8 4 8 88 4 O 4 48 5 16 8 48 9 61 0 i9 ia S7 10 56 11 07 Afflit W 8 01 8 68 9 lt 10 10 11 08 18 48 18 67 8 03 8 88 4 16 4 67 6 85 6 44 9 3610 35 1 0811 47 1 00 AbutC 8 9 13 9 37 10 85 11 84 1 08 1 10 8 84 3 85 4 80 6 18 6 tO 9 58 10 SO 11 16 18 09 18 16 8 84 7 48 8 18 9 07 89 0 14 Vmet C 8 11 7 15 7 69 S K 9 18 9 81 1 18 11 17 ll Ol lO 8 10 8 34 4 45 8 81 7 09 8 10 9 84 9 51 Ami W 1 84 8 47 7 80 8 18 8 41 9 80 t 46 11 10 11 41 l M 8 8 88 8 49 6 01 6 3 7 85 8 16 9 40 1 0 lundn 7 0 7 81 8 18 9 07 9 89 10 18 10 84 18 61 1 18 1 68 8 38 4 18 4 84 5 47 7 64 8 09 9 11 10 87 11 81 10 14 10 49 Utiaullt 18 8 68 7 47 8 41 9 80 10 10 10 86 11 38 18 08 1 80 8 08 8 80 4 08 4 48 6 89 8 53 7 00 7 58 9 00 8 86 10 05 10 48 Woorden 6 07 8 41 8 09 9 87 10 88 11 56 18 97 4 81 7 84 9 8 11 07 Oud 6 88 68 8 17 10 41 H 36 4 38 9 84 aoldl 48 7 08 7 14 8 80 9 14 9 66 10 64 l 1 11 11 11 51 1 88 8 40 8 66 4 4 5 80 8 18 7 84 7 41 5 88 9 41 111 07 10 18 11 81 verkeer is zeer beperkt en hier en daar zgn wagens met steenen gebombardeerd De directie heeft de stakers dio één vrijen dag per week en loonsverhooging om de 2 jaar eischen ontslagen BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL T tr B B It B MJ M e H Zitting van Dinsdag 26 Jnni Bjj de voortzetting van de behandeling van het ontwerp tot toelating van een matige progressie in de gemeentebelastingen bleek dat de heer Rink in zjjn amendement de beperking der progressie handhaaft binnen de regeeringsgrenzen doch dat htj wil verwijderen de tweede beperking dat de gemeenten niet vrijgelaten worden in het mazimnmpercentage Daarin ligt eene vrijheidsbeperking die de gemeente belemmert in een billijke lastenverdeeling met het oog op hare behoeften en toelcanden Daarom wil hij de gemeenten vrijlaten met heffing van het accress voort te gaan boven het zevenvond ran het minimnm levensonderhond Dr Kuyper ontwikkelde bedenkingen tegen de wijzigingen zoowel van den heer Veegens als van do heeren Fokker e s omdat die voorstellen schijnbaar gemeentelijke aatouomie hnldigende de gemeenten overlaten aan willekenr en de mogelijkheid openen de hoogste inkomens onevenredig zwaar te belasten Spr stelde een nieuw amendement voor strekkende lo om deelen van het inkomen voortspruitende uit een vermogen van f 13000 en hooger op hun werkelijk zuiver bedrag te berekenen met bevoegdheid de overige deelen met ten hoogste 26 pCt te verminderen 2e de middelmatige vermogens iets meer te verlagen en de geleidelijke stijging in het amen dementVan Dedem te handhaven De heer Smeenge meende dat bet ontwerp do hoogeM vermogens nog te veel ontziet De minister van binnenl zaken stelde bij de bespreking der amendementen voorop dat de regeerjng allo elementen van twist in haar voorstel heeft weggelaten on hij een onderzoek naar progressie vermeerdering belovende bepaaldelijk opcenten heffing op ongebouwde eigendommen uitsloot zeker wetende dat die maatregel in de tegenwoordige Kamer geen meerderheid zou krijgen Tegen het amendement Fokker had de Uinister dat de daarin gestelde progressieregels niet goed zijn de reeds bovenmatige progressie daarvan nog meer opgevoerd kan worden derhalve geen waarborg biedt te hooge progressie maar evenmin oen waarborg tegen te hooge belasting der kleine lieden Daarentegen bevat het regecringsontwerp beide waarborgen Waardoerende hunne bedoelingen acht de minister dat amend Fokk r c s allerminst aannemelijk gelach De Minister zegt nhder te overwegen het pas ingediende amend Knyper ofschoon in beginsel voor onderscheid tnsschen inkomsten uit arbeid en vermogen De door do regeering voorgestelde regels noodzakelijk achtende bestrijdt hiJ daarom het voorstel Veegens dat algeheele vrijheid voor de gemeenten wil Tegen het voorstel Bink heeft do regeering 6 68 7 11 doot 7 18 7 88 T 85 8 85 7 44 Oondt Moordnekt Kieawerkerk 0 pelle Kotterdua M 8 54 9 0 S BotterdamD F 8 09 Botterdam Beun Rotterdam Dl f Aotterdam U Oapelie Kiettverkerk Uoordreoht oada 7 06 4 48 4 68 6 01 5 11 6 17 6 80 8 07 6 41 6 61 04 10 88 Sonda 7 1 8 87 8 41 9 0 9 18 10 00 ZaTesli Moani 7 88 8 68 BoelennewZeg 7 81 9 08 Vootbtug 7 68 9 14 Hagt 7 58 9 08 9 19 9 87 Uoadi 5 80 Oudev 5 86 Woord 6 48 VtlMkt 8 08 7 n4 8 18 8 88 8 68 9 89 Eotterdam B Hotel Witte Brag een heer bevond die zeer zonderling deed Het bleek te zg n de heer J B chef van het bankiershnis L te Rotterdam die op verschillende wijzen getracht had zich van het leven te berooven Hj had zich verwondingen toegebracht aan hals en polsen prooeerde daarna zich onder een electrische tram te werpen terwijl hij klaarbl keljjk reeds in het water had gelegen Hij werd naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd ilen schrijft uit Groningen D socialistenvereeniging de afdeeling Groningen van de Bociaal democratlsche arbeiderspartij lö socialistische jongeliedenvereeniging de arbeiderskiesvereeniging en tien vakvereenigingen hadden tegen eergisterenavond in het gebouw De Toekomst een openbare vergadering belegd waarin zou worden gesproken over de boycot van den heer I Oppenheim uitgever van hej Dagelijksch Advertentieblad Het is in De Toekomst zelden voller geweest De vergadering werd gepresideerd door den heer Kaspers die zeide dat het comité zich bewust was een zeer ernstige zaak te ondernemen Maar het was een stap die de arbeiders moesten doen een zaak als deze mochten zij niet laten sloeren De heer Oppenheito had eerst onderkrniperswerk verricht te Amsterdam en daarna had hiJ drie van zijn letterzetters voor de keus gesteld of te bedanken als lid van den typografenbond of ontslagen te worden Later had hij door tnsschenkomst van den heer Schaper dezen eisch in zoover verzacht dat twee werklieden de derde was al ontslagen lid van den bond mochten biyvei maar een hunner die bestuurslid was van de afdeeling Groningen van den bond moest als zoodanig bedanken De heer Oppenheim had niet alleen het vereenigingsrecht geschonden tegenover zgn personeel maar ook tegenover dej gezamenlijke Groninger arbeiders Brieven van den secretaris van het plaatselijk arbeiderssecretariaat geschreven namens dertien arbeidersvereenigingen werden door den heer Oppenheim niet beantwoord Waar hij de arbeiders niet wilde kennen moesten de arbeiders hem niet meer willen kennen Men mocht zeggen dat de heer Oppenheim de vrijheid van keus had welke werklieden hjj in zijn dienst wou hebben de arbeiders hadden daartegenover de vrijheid van keus welk blad zij wilden lezen en bij wien ziJ wilden koopen bij iemand die in Oppenheim s blad adverteerde of bij iemand die dit voortaan naliet Vervolgens trad als spreker op de voorzitter van den typografenbond de heer Sleef van Amsterdam die het vooral had over het vereenigingsrecht dat de arbeiders als een heilig recht hadden te beschouwen Waar haalde een patroon het recht vandaan te zeggen wat z n werklieden buiten zijn fabriek of werkplaats al of niet mochten zgn Had men er ooit van gehoord dat arbeiders tegen hun patroon hadden gezegd mag niet lid zijn van het bestuur van een liberale kiesvereeniging 18 45 18 58 18 10 1 55 8 04 1 88 8 84 1 45 48 1 8 8 08 09 8 41 I8 4 34 4 44 4 61 6 1 6 07 4 09 4 84 1 49 8 18 7 80 5 08 618 6 87 6 81 5 55 8 15 8 48 7 57 11 07 11 44 De arbeiders zoggen nn trachten den heer Oppenheim in zijn eurs te treffen en de boycot moest zoo streng mogelijk worden doorgevoerd opdat ze een geduchte les voor hem en andere patroons zou worden om zich wel tweemaal te bedenken vóór iemand te dwingen te bedanken als lid van het bestunr van een werkliedenvereeniging De arbeiders hadden aan deze boyoot vast te knoopen het sterk maken van de vakvereenigingen Verder protesteerde de heer Sleef tegen een artikel over werkstakingen eo over de voorgenomen boycot in het NieuwAlad v h Noorden dat anders bü tjd en wjle nog wel eens zekere werkmansvriendelijkheid tentoonspreidde maar waarin nn aanranding van het vereenigingsrecht verdedigd was Door een der comitéleden werd de volgende motie voorgesteld De groote openbare vergadering gehoord de lage en afkeurenswaardige handelingen gepleegd door den heer Oppenheim uitgever van het Dagelijksch Advertentieblad besluit van af heden dat blad niet meer te gaan lezen geen winkelier meer iets te gunnen die in Oppenheim s blad gaat adverteeren geen café meer te bezoeken waar Oppenheim s blad nog ter lezing ligt en verder alles in het werk te zullen stellen om Oppenheim in zijn zaak te treffen Deze motie werd met op één na algemeene stemmen aangenomen De heer T sens verklaarde zich tegen de motie hij zou hebben willen hooren de werklieden van den heer Oppenheim dAook door de boycot getroffen zouden worden De heer Bljstra de ontslagen typograaf vond dat dit feitelijk hun eigen schuld was ziJ waren te lamlendig geweest om voor hem en voor de beide andere met ontslag bedreigde gezellen op te komen De heer Hollander was van meening dat de heer Thijsens logisch had gehandeld met tegen de motie te stemmen want hij was een van hen die bj de werkstaking in 1894 onderkruipersdiensteu hadden verricht Er was ook nog iemand die een motie tegen den uitgever van het Nienv bl v h Noorden won voorstellen maar dit werd door den heer Sleef ontraden ƒ De heer Kaspers maakte er vergadering op attent dat op alle tafeltjes briefjeswaren neergelegd zoodat ieder dadelijk gelegenheid had zjjn abonnement of bet Dagelijksch Advertentieblad op te zeegen Hetcomité zon zich graag belasten met de bezorging van de bedankjes Aan de uitgang werd gecollecteerd ter bestrijding der kosten van de verspreiding van strooibiljetten en van wat verder gedaan zou worden ten behoeve van de uitgesproken boycot In het belang van de vele Nederlander die wellicht in den loop van dezen zomer zich naar Parijs denken te begwen kan het ziJn nnt hebben mededeeling te doen van moeilijkheden door reizigers uit NedorUnd ondervonden welke zelfs geleid hebben tot het inroepen door de laudgenooteu van de tusschenkomst onzer consulaire vertegenwoordiging te Parijs 88 9 14 10 09 10 18 10 40 11 47 84 J t 2 10 19 10 10 8 41 J 10 87 8 tO 8 58 9 SS iMO 10 45 11 8 11 4 f 9 18 10 88 8 87 4S 10 84 7 06 7 69 8 81 f 0 S 9 4 t0 63 10 08 7 86 80 8 48 9 47 10 09 10 16 11 05 89 89 4 S 8 7 08 9 58 10 18 10 18 10 48 11 89 10 08 lO IT 10 89 10 84 10 18 10 64 11 11 11 57 Die tnsschenkomst werd onlangs dooreen HoUandach echtpaar uit Amsterdam gevraagd in zake eene bejegening waaraan zg bloot gestaan hadden van de zijde van een Parijschen hotelhouder De koetsier had de reizigers gebracht naar een ander hotel met den eigenaar waarvan vele koetsiers een soort contract hebben dat hnn 10 francs belooning geeft voor eiken gast dien zij daar brengen Er ontstond een geschil met den hotelhouder die beweerde dat het echtpaar de woning voor een geheele week genomen had en dienovereenkomstig betaling eiscbte waarvoor hj beslag op hun reisgoederen legde De commissaris van politie aan wien de zaak van wege het Nederl Consulaat pchriftelijk was uitgelegd liet de zaak voor den vrederechter brengen Beeds bij voorbaat en zonder de uitspraak van dien rechter af te wachten heeft echter Hr Ms gezant te Partjs den prefect van politie gewezen op de handelingen van den commissaris van politie die zonder zelf op te treden de zaak op zulk eene omslachtige en voor onze landgenooten hoogst bezwarende wijze als een procedure voor den vrederechter van zich heeft afgeschoven ofschoon toch te FarJB alle hotelhouders onder de rechtstreeksche contrDle der politie staan Middelerwijl heeft de gezant stappen gedaan om te verkrijgen dat het reisgoed van den Amsterdammer onmiddellijk aan hem werd ter hand gesteld zonder de eindbeslissing van den vrederechter af te wachten De flacre koetsier zou zeker niet de opzettelijke vergissing hebben durven plegen van de reizigers naar een verkeerd hotel te brengen zoo dezen het nnmmerbriefje van het rijtuig hadden opgevorderd omdat het bezit daarvan den koetsier in handen van de politie had knnnen doen vallen In het belang van het reizend Nederlandsch publiek is het derhalve te weten dat het noodzakelijk is te Parijs nimmer een hnurrgtuig te bestijgen zonder van den koetsier het nnmmerbriefje op te vorderen ten einde zich zoodoende voor onnoemelijke moeieljjkheden te vrgwaren ATJEH De correspondent der N R Ct te Batavia seint dd 26 Juni Benden van den pretendent sultan plunderden in Qedong Onze troepen vielen den vijand aan Deze liet 61 doeden en 37 ge weren achter kan onze zpe werden gedood 2 manschappen en gewond de luitenants Dijkstra en Lamberts en 11 manschappen stadsnTeuws GOUDA 27 Juni 1900 VERG ADERING van den GEMEENTERAAD op Vrijdag den 29 Jnni 1900 des namiddags ten 1 ure Aan de orde 1 De benoeming van a een lid van do Commis ie van Toezichtop de Stedelijke Zweminrichting b een geneesheer voor het Hoffman s Gesticht Het voorstel om den heer G N Kuisheerals hoofd over te plaatsen van de Tnsschenschool naar de in aanbouw zjjnde schoolin de Korte Akkeren Ing St No 42 Het voorstel tot aanstelling van een concierge voor het commissariaat van politie en het bnrearfvan den gemeente ontvanger Ing St No 51 Het voorstel tot aanstelling van een concierge voor de Muziekschool Ing St No 52 Het voorstel om de toelage voor de hnisvlijtschool dor opgeheven vereeniging Volksonderwijs voortaan te verleenenrechtstreeks aan den heer J van Kempen Ing St No 50 Het voorstel tot vermindering van hetbedrpkapitaal der Bank van Leening Ing St No 53 Het voorstel tot wgziging der gemeentebegrooting dienst 1900 in verband met dekosten der tienjarige volkstelling Ing St No 56 Het voorstel tot ingebruikgeving van hotgymnastieklokaal aan de Spieringstraataan den onderwijzer D vanDuuren Ing St No 55 Het voorstel tot nitgifte in erfpacht van een stukje gemeentegrond aan de Coöperatieve Broodbakkers Ons Voordeel Ing St No 54 Het voorstel tot verhooging van den prjsvan het gas Ing St No 57 Bj het heden afgeloopen admissie eiamen voor het Gymnasium zijn toegelaten tot de Ie klasse E C A Franke C J Hoek Mej M Bétiy Mej A S van der Breggen voorw H fftflor W Vrglandt voorw J Slagter J C Grebe Afgewezen 2 lie klasse Toegelaten D Grenp Dzn Een candidaat voor de Vle klasse heeft zich gedurende het examen temggetrokken Bedankt voor het beroep bü de Gerei Kerk voor Bameveld en Nnnspeet door ds A Yoogeï alhier BiJ Koninklgke besluiten zgn met ingang van 1 September 1900 benoemd tot leeraar aan de Rgks hoogere burgerschool te Gouda D van Duuren tijdelgk leeraar aan die school tot leeraar aan de Rijks hoogere burgerschool te Gouda J H Scholte tjdelijk leeraar aan die school en hem machtiging verleend tot gelijktijdige waarneming van het ambt van leeraar aan het gymnasium te Gonda tot leeraar aan de Rgks hoogere burgerschool te Gouda N Quint G zn tijdelijk leeraar aan die school en is hij gemachtigd tot gelijktg dige waarneming van het ambt van leeraar aan het gymnasium te Gonda De Bond van Nederl Onderwgzers Afdeeling Gouda e o zal op Vrijdag 29 Jnni 1900 des avonds hall negen eene openbare vergadering houden in het Café de Harmonie Markt waar als spreker zal optreden de heer A H Gerhard hoofd eener school te Amsterdam Onderwerp het nieuw vraagpunt van het landelijk onderwijs comité In hoeverre mag de lagere school al of niet een voldoende voorbereiding voor het practlsche leven genoemd worden Het programma der mnziekuitvoering in de tent in het Plantsoen door het muziekcorps der d d Schutterij onder directie van den heer J G Arentz op Donderdag 28 Juni 1900 des avonds ton 7t ure Inidt als volgt Marsch Heil Europe F van Blon Ouverture confidence W van Perck Walzer Eola Jos Kessels Fantasie nn jour de Fête M Krein a Ernestine Polka ponr piston G Joh van Dam b La Guerrière polka ponr piccolo G Tack Mosaiqne StradeUa Flotow Walzer An Sud C Faust Potpourri No 3 Benand Uit Zevenhnizen schrijft men ons Buiten af schijnt men ook niet goed op de hoogte te zijn met de ligging dezer gemeente dezer dagen werd een brief ontvangen van wielrjders waarin zij te kennen gaven omdat zjj bij een wodstrgd bemoeilgkt waren dit is vermoedelijk te Hilligersberg of te Terbregge gebeurd dat zjj Zondag met revolvers en stokken gewapend de gemeente Zevenhuizen weder zouden bezoeken Tot geruststelling kan dienen dat de heeren niet in onze gemeente zgn bemoeilijkt en dat zg zeer net zullen worden ontvangen De aanranding is niet onder deze gemeente geschiedt De inwoners van Zevenhnizen zijn veel te voorkomend om anderen te bemoeilijken Haastrecht Alhier bestaan voor ontspanning van geest en lichaam verschillende vereenigingen Sinds langen tijd werd behoefte gevoeld aan een vereenigingslokaal Mevrouw de wed Le Fèvre de Montigny heeft aan deze vereenigingen aangeboden zulk een gebouw te doen stichten De opdracht hiervoor werd gedaan aan den heer H van der Straaten architect te Gouda naar het plan te oordeelen zal het een sieraad worden voor de gemeente Gisteren namiddag werd in tegenwoordigheid van de edele geefster de eerste steen gelegd op een prachtig loor vlaggen versierd terrein Schuins tegenover de kerk der R C gemeente werd deze arbeid verricht door het zoontje en het dochtertje van den EdelAchtbaren heer J T C Viruly burgemeester van Haastrecht en Vlist in tegenwoordigheid van ZEA s vader den HoogEdelGestrengen heer T J P Vimly lid der Eerste Kamer der StatenGeneraal zijne echtgonoote en zuster benevens de directeuren van het muziekgezelschap Prima Volta de gymnastiekvereeniging Olympia en de voorzitters der Redergkerskamer t Ontluikende bloempje en Ons vermaak Na het verrichten van de steenlegging werd onder het aanbieden der eerewijn het woord gevoerd door onzen burgemeester en den heer Arentz directeur van Prima Volta dat onlangs zulk een prachtig festival heeft georganiseerd Jammer dat een regenbui de feestvreugde een weinig kwam verstoren dat ten gevolge had dat het feestterrein spoedig ontvolkt was Boskoop A De Bruin alhier is met ingang van 1 Juli a s tot postbode aangesteld tnsschen Waddingsveen en Boskoop Zevehhotzïn De voordracht voor onderJ wijzer aan de openbare school No 1 bestaaft nit de heeren V W Past te Nootdorp H C Spruit te Gonda en N Schinkel te GouihL VERSCHEIDENHEID Op Eottumeroog worden ieder voorjaar dnizendeu eieren van zeevogels verzameld t Zgn vooral de vuilgroene en zwart gestippelde eieren der kobben ol zilvermeenw n welke daar in groote menigte worden gevonden Ook worden er de eieren van bergeenden en enkele andere grootere vogelsoorten nit de neiten gehaald Amsterdam Slotkn 81 98 98 lOOl 88 8S i SSU u Amsterdam Slotkn 81 98 98 lOOf 88 8S i 88 Beurs van 8 JUNI 1 ïrkr JlBIBLAllD Oert Nod W 8 Si 81 dito dito dito 8 9S l dito dito dito 3 lloHOiB Obl Gouill 1881 93 4 iTAJLlB InsehrgTlng 1888 81 6 OoalBMB Obt in papier 1888 6 dito in EilrerlU8 6 POBTOftAJ Obl mot eoupon 8 dito liokel 8 llDaI AXD Obl HiuDenl 1894 41 dito Geeons 1880 4 d lo bij Bulhs 1889 4 dilo bü Hop 1889 00 4 dito in gond leen 1888 6 dito dilo dito 1884 6 dPAHJB Ferpet flohuld 1881 4 TDBKBTJ Gepr Cojir leen 1890 4 Oei leening aorie D Oee leenin aorie C ZdidAfb Rp T oblg 1893 nMBiloo Ob likSoh 1890 Vbnesdbla Obl 4 onbep 1881 V aiBBDAH Obligation 1895 8 KoTTKBDAH Sled leeu 1894 3 Nbd N Afr Hendelsv aand Arendsb Tab Mg CertificatenDoHHaatschaTipij ditoAra Hypotheekb pandbr 41 Cult Mü der Voreteoi aeod s Gr Hypotheekb pandbr 41 Nederlandsche baak aand Ned Handelmaatsoh ditoN W It Pao Hyp b pandbr 8 Botl Urpotbeekb pandbr 4 Utr Aypotbeekb dito 4l OoSTBNB OoatHoog bank aand RoBL Hypotheekbank paodb Ambbika Bqul hypoth pandb 4 Maiv L G Pr Lien rert 6 NlD Holl lJ Spoorvr Mij aand Mg lot Elpl r St Sptr aand Ked liid Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand dito dito dito 1891 duo 5 lALlB Spoorol 1887 89 AEobl SZuid Ital Spirmij A H obl 3 i OLBV Warsohau Weenenaand KOBI Gr Russ Spw Mij obl 4 Baltiacbe dito aand Pastowa dito aand 5 Iwang Domhr dilo aand 5 Kuxsk Oh Aaow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AuBBiKA Gerit Fao Sp Mij obl 5 Chic k North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Rio Gr Spm oart r a lllinoia Central obl in goud 4 liOuisT b Naehvilli Gert T aand Mexico N Spw Mij Ie hrp o 8 MiBS Kaneae r 4pCt pref aand N YorkOulasiofc West aand I 85l Penn dto Ohio oblig I Oregon Calif Ie hyp in gond 6 9llVi St Paul Minn h Hanit obl Un Pao Hoof l n obig dito dito Lino Col le hyp 0 5 Cakada Can South Chert r aand Vek 0 Rallw k Na lo h d 0 0 AmBterd Omnibus Mij aand 1 0 Rotterd Tnimwe MaatB Band 110 NsD Stad Amsterdam aand 8 108 Stad Bolterdam aand 8 101 BlLOtB Stad Antwerpen 18871 9911 Stad Brussel 1888 1 100 HoNO Theiss Regullr Oimelsch 4 117 OotTBltB StaaUleenig 1880 1 ll7 K K Oost B Cr 18801 101 Beurs van 8 JUNI 1 ïrkr 98 98 Vu Vu i Vi i Vi 84 5 961 9611 101 671 98 1 J 10 841 OO 91 99 631 486 6V 101 SOt 1641 96 il 5 961 6 l 4 101 67 98 1 J 10 841 00 91 V 631 486 6V 101 SOt 1641 96 JlBimtAiiD 0 rt Nod W 8 Si 81 jdilo dito dito 8 9S Viidito dito dito 3 lloHOil OU Gouill 1881 93 4 iTAJLlB IaaohrgTlDg 1888 81 6 OoBTlMB Obt in papier 1888 6 dito iu silver 1888 6 POBTDOAJ Obl mut ooupon 8 dito liokol 8 57 57 188 IIOV 90 S9V 10 814 1351 100 66 66 181V 1S8 llOV 90 S9V 10 7 884 3351 100 66 66 181 97 18 loofl i 100 1141 Kl 58 105 74 104V 87 18 loofl i 100 1141 1411 58 105 74 104 37 7 78 8 V 8 V l 681 l 681 160 110 108 101 99 100 117 101 M llD I AXD OIll HinoeDl 1804 4V dito Geeon 1880 4 d lo bij Bulhs 1889 4 dilo bü Hop 1880 00 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 dPAHJB Ferpet nohuld 1881 4 TDUKBTJ Oepr Cojir leen 1890 4 OoQ leeoing Mrie D Oec leeain urie C ZdidAfb Ep T oblg 1891 n Mliloo Ob likSoK 1890 Vbnesdbla Obl 4 onbep 1881 V aiBBDAH Obligatien 1895 8 KoTTKBDAH Sted leeu 1894 3 NflD N Afr HendoUv aand Areodeb Tab Mg Oertificateo DoHHaatsobaTipij dito Ara Hypotheekb pandbr 4Vi Gutt Mü der Voreteoi aeod Or Hypotheekb pandbr 47 Nedarlandst he baak aand Ned Handelmaatioh dito N W It Pao Hyp b pandbr 8 Botl Urpotbeekb pandbr 4 Utr Aypotbeekb dito 4 OoSTBNB Ooflt HoDg bank aand HoBL Hypotbeekbanlc paodb Ambbika Bquf hypoth pao lb 4 Maiv L 1 Pr Lien rert 6 yiD HoU lJ Spoorvr Mij aand Hg lot Elpl r St 8ptr aand Kod li d Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand dito dito dito 1891 duo 5 lALlB Spoorol 1887 89 A Eobl S Zuid Ital Spiraij A H obl 3 i OLBV Warwshau Weenenaand Koal Or Ruu Spw MiJ oU 4 Baltiacbe dito aand ïaslowa dito aand 5 Iwang Domhr dilo aand 5 Kuxtk Oh Acov Sp kap opl 4 dito dito obtig 4 Ambbika Gett Fac Sp Hij obl 5 Chic k North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Rio Gr Bpm oart r a lllinoia Central obl in goud 4 LouisT b Naehvilli Gert T aand Mexico N Spw Mij Ie hrp o 8 Hias Kaneae r 4pCt pref aand N YorkOulaaiofcWeat aand I 85l Penn dto Ohio oblig I Oregon Oalif Ie hjrp in goud 6 9llVi St Paul Mimi h Hanit obl Uo Pao Hoof l n obig dito dito Lino Ooi Ie hyp O 5 Cakada Oao South Chert r aaad VtK 0 Rail t Na lo h d o O Amaterd Omnibua Mij aand Rotterd Tnimve MaatB Band KsD Stad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aand 8 BaurE Blad Antwerpen 1887 11 Stad Brasiel 1888 1 HoNO TheÏBS Regullr OiHielBoh 4 OoaTBn Staataleenig 1880 1 K K Oost B Cr 18801 SrAiili Stad Madrid 8 1888 Nbd Yer Bez ZOMERMANTELS DAMES en KINDER COSTUMES COSTUMES TAILLEUR Blousen en Damesoverliemden JaponsloReo en gekl Katoenen in groote verscheidenheid en concurreerende Prgzen U SAM80M 1 s Hasï 27 Juni 1900 de Ie as dt Pt dl kl h 0 hj ai Gisteren avond had de 3e Orgelbespeling in de Groote Kerk te Gouda plaats waarbij de heer G C Grefe zjn medewerking verleende Wanneer deze cellist deze concerten assisteert is zooals wij van een confrère daar ter stede vernamen de opkomst van het publiek steeds zéér talrijk een feit dat wü dankbaar releveeren doch waar ook veel voor te zeggen is want de heer Grefe is een degelijk Ijn gevoelend cellist die altp even fïhig en altijd met een merkwaardig goed repertoire voor den dag komt Wjj kennen hem reeds langer dan hjj hier verblijf houdt wij werkten vroeger in één qnartett mede en daarom durf ik zoo vrg mijn oordeel over s mans muzikaliteit uitspreken hy is een dilettant die de grenslijn tot de artisten wereld heeft nitgowischt P ui II VI h Hij gaf ons gisterenavond de mooie Romance nit de 2e cel suite van Ednard Napravnik het heerlijk doorwerkte Andante nit Richard Strauss Sonate op 6 en de zangerige Serenade nit de cel suite op 18 van den groeten Saint SaSns dat hg door het Warum van Schumann liet volgen al kl r hl 01 a hl B in N VI L m 01 g bi dl Het een was al mooier dan het ander en als we zeggen dat we hebben genoten dan komt deze appreciatie ook voor de helft op rekening van het geacheveerde spel van den heer J H B Spiaanderman waarlijk een organist van beteekenis dien ik gisterenavond voor het eerst met zooveel genoegen hoorde Met het grootste gemak speelde hij twee Bach en choral vorspiel über Allein G in der Höhe sei Ehr en praeludinm et Fuga No 5 waarbij biJ blijken gaf tot den geest van dien Heilige te knnnen doordringen Liszt s kunstig en grootsch werk werd uitmuntend vertolkt en was de cloture van dit orgel concert waaraan ik met het grootste genoegen zal terugdenken en voor welks bijwoning ik me gaarne een verplaatsing uit de residentie getroostte X INO£ZONDEN Het lager onderwijs en hel prakliese ben M de Redakteor N n ni d la h O De afd Gouda e o van de Bond van Ned Onderw belegt a s Vrijdagavond hall negen op de bovenzaal van tkafé Harmo ƒ nie Markt een openbare vergadering wiw de lieer A H Gerhard hoofd van n openbL w lag school te Amsterdam zal spreken over het nieuwe vraagpunt van het Landelik Onderwijs comitee n hoevtrre mag de lagere echoot al of niet een voldoende voorbereiding genoemd worden voor het praktieee Uven d n s K V d z V h e d Bij de beantwoording hebben niet alleen de schoolantoriteiten en de onderwijzers maar ook de ouders een woordje mee te spreken Schoolmannen en onders vaij schoolgaande kinderen beiden hoopt het bestunr van de afd Gouda aanwezig te zien en van de ouders in de eerste plaats de georganiczeerde in de vakverenigingen welke het vorig jaar reeds aan de onderwijskongressen hebben deelgenomen De gestelde vraag ia er nn eens geen van polietiek maar een van de nuchtere praktijk en alle praktiese mensen zijn verplicht zich hierover een oordeel te vormen Dankend voor de plaatsing Uw dw P DB VOS Zevenhnizen 27 Tnni 1900 M de Redacteur I a 1 I In de Schoonhovensche Conrant komen van tp tot t jd berichten voor nit deze gemeente dan weer dit en dan weder wat anders de correspondent der Scboonhovensche Conrant fantaseert en geeft berichten op die geheel onwaar zijn 1 1 Het bericht van de vorige week Woensdag betreffende het in bet water geraken van een rgtuig is geheel onwaar Meerdere berichten uit Zevenhuizen zijn geheel overdreven of onwaar EEN INWONER VAN ZEVENHUIZEN AÜVKRTËINTIËIM Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor peroeelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlug en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgke Intercommunaalburean Op 15 Juni 107 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Burean ACHTER DE VISCHUABKT