Goudsche Courant, vrijdag 29 juni 1900

OUBA U TRIOH 1 Tiaeniaa 10 69 18 00 18 87 1 16 8 11 4J1 Mi 6 81 7 10 8 96 10 87 11 07 11 16 1 88 Jl 7 16 10 53 11 14 1 40 8 19 VÏl 7 88 8 48 11 01 11 47 11 88 1 09 8 08 S 4S 5 04 6 p0 7 00 7 54 8 59 I1 88 11 44 Directe SpoorwegverModlogen net GOUDA ZomerdleBSt 1900 AaogevaogeD 1 Mei TUd vm Greenwicli QODDS BOTTIÏDAHTiae nnk E d U S 11 18 18 88 11 58 1 87 8 85 8 85 8 48 4 89 4 54 5 88 16 7 30 7 48 8 14 8 17 1 88 14 10 0 10 18 10 40 11 4 7 85 8 11 8 88 9 18 9 19 9 88 9 57 10 85 10 56 f I S 40 11 08 8 60 j 11 18 8 17 Z I 11 9 06 9 88 9 40 10 18 10 56 11 19 8 64 11 16 8 09 9 08 10 08 11 96 1 5 01 1 10 a 5 11 1 17 7 1 6 18 y 11 50 11 84 18 44 1 86 9 46 8 66 4 08 5 87 5 4 6 86 7 47 8 07 1 58 6 10 06 5 80 AUan la en klaua Extra byliataleii Op a M tnlaon tyu Zoadag Uaandag au Diaidag diagaaha ratonrbiljaHan voor da 8a kl Terb gbaar tegaa ankalaa Trashtprija S Hollaadaaha Spoai L Bxtra aapptaiiiaat 5awqa OOyOA Tiee Botterdam Beura Rotterdam D P Botterdam M Oapelle Nieuwelkerli Hoordroeht Soidi i AUaai la aa Se Uaaaa ailra baUlan e laaallaaaf p da loop tan uat gerakend w 4m ir HaUaalaahe apoor i ïitr npplaine lbe iia taa da a 7 05 5 80 6 07 7 18 6 41 5 61 6 04 J 6 10 6 88 7 89 7 49 8 84 8 04 00 8 10 08 10 84 10 16 11 81 11 45 18 10 10 86 10 88 r 11 5111 06 11 81 4 09 4 14 Ooiapagua dar Wageu Ula 5 4 80DDX DEN Biaealee itm 1 18 8 46 4 1 4 60 6 15 6 01 f I 5 18 f 5 17 8 56 4 15 4 46 6 89 6 65 6 15 Qouda 7 16 8 87 8 41 OJ 18 10 00 10 1 10 5 11 81 11 16 11 86 11 68 1 58 Z Teah Moelo f 88 8 88 11 11 i 1 10 Soalormeor Zog 7 89 9 08 11 81 1 11 Voorborg 7 58 9 14 11 86 1 86 a Haga 7 58 9 08 9 19 9 87 9 48 10 18 10 4511 41 11 08 11 46 11 55 1 40 8 90 8 01 8 9 9 17 8 18 y 8 84 88 E 8 48 1 56 P 4t 44 10 1111 85 11 85 11 06 1 80 1 40 8 00 4 00 4 80 4 t0 5 18 6 81 7 41 7 5 8 18 0 48 W if i 9 O U D i l uaTEHOAU Ti a i k lO lT 1 86 4 86 8 88 vl ud 6 39 8 118 88 9 18 10 1510 5 11 081 811 48 8 88 4 10 88 1 60 4 60 6 43 10 08 4 45 j g n jj j j j u 10 48 1 01 6 01 6 54 10 14 1 8 01 8 58 9 J8 10 10 11 09 11 48 18 671 09 8 80 4 15 11 10 54 11 56 18 08 11 84 8 18 8 09 8 17 4 17 4 47 5 11 5 4 7 06 8 0 8 18 8 45 10 1 10 64 5 55 449 8510 85 1 08 11 47 If OO kmatO 8 19 9 18 9 87 10 15 11 14 1 081 10 8 14 8 15 4 80 118 5 60 iS 10 50 11 16 11 01 11 15 aHa 6 81 8 04 7 08 7 16 7 8 8 85 8 56 0S Voorburg 5 88 Zo lerm Zeg 6 51 ZeMuh Mo 6 08 Qoudl 6 14 6 S1 7 18 7 41 8 07 9 08 E 9 11 9 80 10 4 Hanuaibtratl aUaea Ie ea Sa Uaaaa aita letalaa iouda 5 10 6 84 7 45 8 18 07 Il Oudew 5 85 Woerd 6 48 8 88 UtlwU 6 08 7 04 8 18 8 61 9 8 10 14 l nit a 6 81 7 16 T 5 8 16 0 18 9 8111 16 18 87 ll 8 1 8 10 8 84 4 41 6 81 7 09 8 10 1 84 61 k ma W 6 84 6 47 7 80 8 18 8 45 80 9 45 11 80 18 41 1 86 8 41 8 8S 8 4 6 00 6 86 7 85 8 86 40 10 06 lOouda 7 eO 7 81 8 18 9 07 9 19 10 18 10 84 18 51116 1 518 88 4 18 4 84 6 47 7 54 8 0 9 18 10 87 11 98 irtraoht 6 18 6 58 7 47 8 41 9 80 10 10 10 Woerdeu 6 07 6 41 8 09 9 87 10 88 Oudaw 6 11 6 58 8 17 10 41 Goada 4 1M 7 84 8J0 8 14 66 10 64 11 65 11 88 18 01 1 51 8 08 3 10 4 08 4 48 5 8 6 53 7 00 7 68 9 00 9 35 10 06 10 46 11 65 18 87 4 85 7 84 8 11 07 18 86 4 88 84 VI 18 11 11 61 8 88 8 40 8 55 48 6 80 8 18 7 84 7 41 8 18 48 10 07 1 8 11 18 het staatsbestnnr te verzekeren en den regelmatigen gang ran het laatste parlement te heratellen Hg eindigt met een beroep op eendracht Verspreide Berichten FSAKKBIJK De Tentoonstelling werd Maandag door 214 414 personen bezocht Het internationale mjlnwerkerscongres isoergisteren begonnen aan de bespreking vande invoering van den wettig gewaarborgdenachtnrigen arbeidsdag Er waren 71 afgevaardigden onder wie 50 Engelschen vertegenwoordigende 630 000 mijnarbeiders 11 Pranschen voor 163 000 6 Belgen voor 132 000 en 2 Daitschers voor 200 000 mijnwerkers aanwezig Te Havre ia onder de grondwerkers een staking uitgebroken Eergisteren kwamen troebelen voor en een baas werd ernstig gewond De stakers loopon do karweien af jagen de arbeidswiiligen op de vlucht en vernielen het gereedschap In verband met het incident Grébanval Loubet Zondag j l bj het gymnastiekfeest te Parus schrijft de Patrie Onze vriend en medewerker Armand Grèbanval heeft als president van dèn gemeenteraad een daad van kracht verricht waarmede men hem luid moet gelukwenschen Op de gymnastiekwedstrijden in den Tnilerioëntuin heeft hj Loabet niet willen ontvangen omdat deze vergezeld was door Waldeck Bousseau De vertegenwoordiger der stad kon werkelijk het l oofd van het kabinet DreyJusGiletta niet ontvangen Het is goed dat het hoofd van den staat na weet dat de Parijzenaars tegenover hem volmaakt correct zullen zijn maar dat lederen keer dat hij vergezeld zal zju door den vazal van Dreyfus zjj hem geen eerbewijzen zullen brongen De plaats van Waldeck was niet op dit patriottisch feest Zijn plaats is tusschen Droyfas en Picquart Laat Loabet zich dat voor gezegd honden België Het huwelijk van prins Albert met prinses Elisabeth van Beieren is vastgesteld op 20 Septr a s Jules Bara minister van staat ondmi nister van justitie oud Kamerlid en senator is op 65 jarigen leeftijd overleden Bara was een dor hardnekkigste tegenstanders der clericalen en een staatsman van groot talent ESSEUSD De toestand van den khedive van Egypte is zoozeer verbeterd dat hij gistermorgen van Port Victoria naar Londen zou vertrekken BINNENLAND 8TATEN GENEKAAL T tr B B UB U A M BH Gouda 6 51 7 11 Mooidrwht dooi 7 18 SieuverkBtk 7 88 OapeUe 7 85 Botterdui U 6 85 7 44 BotterdamD F Botterdam B 7 88 4 41 4 58 6 01 5 11 5 17 Zitting van Woensdag 27 Juni Bij de verdere behandelmg van het ont werp tot toelating eener wettige progressie bij de gemeentebelastingen nam de heer Bink in zijn amendement tot vrijlating der gemeenten ten opzichte van het ophouden der progressie nit het amendement Knyper over de meerdere vrijheid voor de gemeenten in de regeBSg der lagere aanslagen Nader verdedigde Spr ziJn voorstel om het toezicht der hoogere besturen te bepalen tot het voorkomen van buitensporige progressie ter beschermiiy der gemeentebesturen tegen Ministerieele inmenging en willekeur De heer Veegens betoogde dat in zijn regeling noch een ministerie van conservatieve radicale of zelfs socialistische richting de progressie hooger zou kunnen opvoeren dan de gemeenten zelf willen en dat hiJ door den uitslag der jongste Deventersche verkiezing gernstgesteld is dat s Ministers ambtsvoorganger Van Houten de wet van 1897 vooreerst niet zal herstellen De heer Bastert bestreed als hoogst ingrijpend de wijziging Fokker es De heer Pijnappel wijzigt zijn amendement dusdanig dat ook degressie wordt toegelaten Verder voerde nog het woord de hoeren Van Dedem Meesters en Smeenge die voorstelde progressie te doen eindigen biJ het vijftienvoud van aftrek voor levensonderhoud daar hij het zevenvond onvoldoende acht Dr Kuyper bepleitte nader de mogelijkheid van splitsing tusschen het inkomen uitarbeid of vermogen een scheiding die vooral den breeden kring met kleine inkomens zal baten De Kamer heeft het amendement van den heer Veegens op art 2 van het wetsontwerp tot wijziging van art 240c en 243 der Gemeentewet strekkende tot het geven van vrpeid aan de gemeenten in zake progressie met 49 tegen 27 stemmen verworpen Het amendement Fokker van EaalteWil linge tot uitbreiding der progressie werd verworpen met 46 tegen 31 stemmnen Het amendement van den heer Kuyper strekkende tot splitsing der inkomsten uit vermogens en uit arbeid en bedrijf werd aangenomen met 46 tegen 29 stemmen Het amendement van den heer Kink strekkende om de progressie langzamer te laten klimmen werd aangenomen met 68 tegen 9 stemmen verwerping van het snbamonde ment van den heer van Dedem met 47 tegen 30 Het amendement van de heeren Bastert Pijnappel c s strekkende om groote gemeenten toe te staan van den algemeenen regel af te wijken werd aangenomen met 50 tegen 26 stemmen Het ontwerp werd goedgekeurd met 62 tegen 7 stemmen bo ttikdak 9 45 68 1 48 S 8 18 9 47 10 14 10 49 Na afdoening lier progressie wet ziJn eniïe wets ontwerpen van geringen omvang eii eehige conclusies op verslagen omtrent rogeeringsbescheiden zonder discussie of stemming aangenomen Onder de eersten behooren weder de toekenning eener subsidie van f 322 000 voor de uitbreiding van de Westlandsche stoomtram en van f 220 000 voor den aanleg van een stoomtram van Nijmegen naar Wamel Onder de conclusies op de rapporten betreffende regeeringsbescheiden hebben alleen de inlichtingen omtrent een adres van den Bond van machinisten en stokers in Nederland waarin wordt aangedrongen op het eischen van een examen voor alle bedienaren van stoomtbestellen aanleiding gegeven tot eene gedachtenwisseling tusschen den heer Scha per en den minister van Waterstaat die nog niet geheel is geëindigd Bü dé Nederlandsche Zuid Afrikaansche Spoorwegmaatschappij is een nader telegram ontvangen van den Nederlandschen consulgeneraal te Kaapstad Daarin wordt gemeld dat de hoofdofficier belast met de transporten order heeft gekregen maatregelen te nemen voor het vervoer van Oost Londen van 1300 mannelijke passagiers en 1700 familie leden en daartoe aangewezen heeft de stoomschepen Manhattan German Arnndle Castle en Hawarden Castle dat de consul te Oost Londen seint dat de militaire autoriteiten aldaar nog geen bericht gekregen hebben op welken dag de bedoelde personen aldaar znllen aankomen dat één stoomboot gereed ligt dat autoriteiten voorbereidingen treffen voor hunne verpleging gedurende hun verblijf aldaar en dat de stoomschepen Kaapstad zullen aandoen De consul generaal voegt er bij nadere telegrafische mededeelingen te znllen doen Men schrijft uit Amsterdam Naar wij vernemen is het thans zeker dat de Ned Opera directie Van der Linden het aanstaande seizoen weder in den Stadsschonw burg optreedt De uitkomsten van het exploitatiejaar dat achter ons ligt zijn van dien aard geweest dat de ten vorigen jare g constitueerde commissie daarin een aansporing vond om aan de instelling ook voor het seizoen 1900 1 haar steun te verleenen Zonder de frande gepleegd wegens het niet verantwoorden o m van eenige duizenden aan verkochte couponboekjes zun de exploi tatierekening zonder verlies hebben gesloten Naar men verneemt treft het hoofdbestuur der Ned Zuidafr Verg maatregelen om bij terugkeer der bovenbedoelde ambtenaren en andere repatrieerende Nederlanders nit Zuidafr republiek krachtig steun te verleenen en heeft genoemd hoofdbestnur zich daartoe zoowel met de afdeelingsbesturen als met verschillende particulieren en maatschappijen in verbinding gesteld Naar gemeld wordt wordt het 25 jarig bestaan van de Hoogere Burgerschool met 5 jarigen cnrcns te Eotterdam Maandag 16 Juli in den Doele feesteljjk gevierd met een concert der dd Schutterij De directeur de heer K Mars en de leeraar in wiskunde en boekhouden de heer J W Weevers vieren tegelijk hun zilveren jubilè aan deze instelling welke de heer tarii op 1 Sopt met pensioen verlaat 1 66 1 04 1 86 9 84 3 45 46 1 8 8 41 8 11 46 11 68 4 84 4 44 4 51 6 01 5 07 5 49 6 18 7 8 6 46 7 57 Een rondschrijven is gericht in de eerste plaats tot de leden der Kechterlijke Macht en de Balie in ons land maar verder ook tot andere belangstellenden met de uitnoodighig tot het stichten van eene Vereeniging die zich tot taak zal stellen de meening ingang te doen vinden dat door een wettelijke regeling het kwaad gesticht door onschuldige preventieve hechtenis door den Staat die het berokkende behoort te worden vergoed en die inmiddels zoolang deze wettelijke regeling ontbreekt aan hulpwaardige slachtoffers der preventieve hechtenis zal trachten hulp te bieden Dit schreven is geteekend door de hoereu Mr M W L S Bilderdïk J F L Blankenberg Mr Led S Boas Mr W P A Heileger Mr T J B Hiltermann P H Hngenholtz Jr J H A A Kalff Mr H P de Kanter Mr Frank van Lennep Mr H G Pennink Mr B J Polenaar Mr J C Post Mr C A Eömer Mr H Schaap Mr J van Setten Prof Mr M W F Trenb Mr J Verdam Mr H L A Visser Mr J K Voute H Wertheim H J Westerling en Mr B A Westermann Reeds betuigden hunne volle instemming de heeren Mr A F de Bas Ch Boissevain Mr G Kirberger Prof Dr A Kuyper Mr W E Op ten Noort Mr G Polak Daniels Dr P H Eitter en Mr A Savelberg Gemengde Berichten Men meldt nit Almelo Voor eenigen tp heeft de heer H Hedeman Jr fabrikant alhier een zijner arbeiders die lid is van de Kamer van arbeid voor de textielindustrie voor de keus gesteld 6f te bedanken als lid dier Kamer 6f wel zjn ontslag te krfigen nit zijn dienst Naar aanleidmg daarvan heeft de Kamer van arbeid den heer Hedeman per brief verzocht op dit besluit terug te komen daar de Kamer van arbeid het ten zeerste afkeurt dat een arbeider zon ontslagen worden omdat hg lid is van haar college De heer Hedeman heeft echter aan dat verzoek niet willen voldoen en thans beeft de bewuste arbeider zijn ontslag genomen als lid der Kamer van arbeid Volgens het Amsterdamsche politierapport is eergisteren naar het politiebnreau in de Spaarndammerstraat gebracht een der mannen die de werklieden van eene firma in de Tasmanstraat hadden aangevallen en mishandeld Hij werd door de mishandelde herkend alsmede door twee agenten In datzelfde bureau is gebracht een bootwerker verdacht van mishandeling van een der Nienwendammer werklieden De werkstaking op de fabriek van den heer Timmer te Winsnm is geëindigd Do werkdag wordt een uur verkort Een week geleden heeft zich een werkstaking met hetzelfde gevolg voorgedaan op de fabriek van den heer Nanninga te Onderdendara In jFreemai s Journal het lerschnatio nalistische blad van 21 Juni staat zoowaar het volgende 8 94 jj 10 1 8 8 S 10 80 8 41 X 10 87 6 0 8 66 8S 10 80 10 45 11 86 11 18 11 45 9 18 6 17 7 05 7 69 8 11 sr 7 86 8 80 8 48 9 47 f 10 16 9 46 10 84 86 9 46 9 58 M 08 10 09 10 15 11 05 6 89 6 89 6 46 6 66 7 08 6 10 18 10 18 10 48 11 1 10 08 10 17 10 1 10 84 10 6 10 64 ll It 11 67 E 10 1 lk boor op onaantastbaar gezag dat de opstand der Ashantijnen rechtstreeks het gevolg is van de bemoeiingen van dr Muller den welbekenden politieken agent van den Oranje Vrijstaat in den Haag Dr Muller is verscheiden jaren aan de Gondknst geweest en heeft daar vele vrienden zoowel Europeanen als inboorlingen Door tusschenkomsi van die vrienden en ongetwijfeld ook door een verstandig gebruik van wat goud uit de mijnen van Engelschen in Transvaal was dr Muller in staat te zorgen voor de welgeslaagde uitvoering van het komplot waardoor sir Arthur Hodgson gouverneur van de Gondknst naar Koemassi werd gelokt en toen omsingeld De werkzaamheid van dr Muller verklaart zoowel het feit dat de inboorlingen beter bewapend zjjn dan vroeger en ook dat zij een manier van vechten hebben aangenomen die gelijk reeds opgemerkt is bedenkelflk den schijn heeft van in het ruwe een navolging te zijn van die dar Boeren Maandagavond te 11 nnr w rd brand ontdekt in het in de Bgnhaven te Eotterdam liggende voor eenige dagen van Odessa met graan en hout aangekomen Eng stoomschip Phoenicia Het vunr woedde in een partij hout in het tusschendek Geruimen tjd werden pogingen aangewend om met eigen middelen den brand te blusschen Toen dit evenwel niet gelukte werd de hulp der drij rende stoomspuiten ingeroepen welke 4rie in aantal om twee uur aan het werk gingen en om Vflf nnr het vuur meester waren De lading in het tusschendek is geheel verbrand terwijl een partfl van circa 20 last rogge in ruim twee door water geheel bedorven is Ook het schip zelf leed niet geringe schade daar onder meer twee gaten in hot dek moesten worden gehakt om bü het vuur te komen Verschillende buitenplaten van den romp zullen vernieuwd moeten worden Een hevige donderstorm vergezeld van zondïloedregens heeft Maandag over geheel Engeland en Ierland gewoed De schade aan den oogst is zeer aanzienlijk Men meldt uit Winterswjk Den len Jnli n s wordt hier eene vacantie kolonie van eene bpondere soort verwacht De besturen van Zondagsscholen van den Ned Protestantenbond in Utrecht Leiden Groningen Den Haag Zwolle en enkele andere plaatsen hebben op aanstichting der dames Kern te Leiden en Snellen te utrecht zich vereeuigd om kinderen wier gezondheidstoestand zulks wenschelijk maakt de frissche Geldersche lucht te laten genieten Tot dit doel is tot verblijf gekozen het onder deze gemeente gelegen landgoed Waliën De eerste helft der kolonie 26 jongens en meisjes van tusschen 7 en 12 jaar betrekt door 5 dames begeleid de huizing tot einde Juli om dan tot einde Augustus te worden vervangen door de tweede helft 25 kinderen eveneens onder toezicht van vijf dames Waarschijnlijk zal bovendien een pleegzuster voor den geheelen duur van het verblijf de kolonie vergezellen Het landgoed Waliën is gelegen te midden van lommerrijke lanen en uitgestrekte bosBchen en beslaat met zijne talrijke pachthoeven akkers en gronden eene oppervlakte van ineer dan 130 hectaren Voorheen een riddergoed behoorde het aan de heeren van Hoeckeren thans is t sedert vele jaren eigendom van mevrouw de weduwe J Hugenholtz te Nijmegen Met ingang van 1 Juli voeren 8 S en N C S in een speciaal tarief voor leerlingen van ambachtsscholen aan wie enkele reiskaarten 3e klasse worden verstrekt tot de navolgende prijzen voor afstanden van 110 K M f 0 05 van 11 20 K M f 0 07 van 21 30 K M f 0 09 van 31 40 K M l 0 10 en van 41 60 K M f 0 11 J Dit tarief is uitsluitend van toepassing op leerlingen van ambachtsscholen door het rijk eene provincie o eene gemeente gesubsidieerd met wier bestuur de maatschappijen eene regeling hebben getroffen ten einde de uitvoering mogelijk te maken De kaarten worden afgegeven uitsluitend op werkdagen aan leerlingen der vorenbedoelde am bachtsscholen wonende buiten de plaats waar de school gevestigd is De kaarten zijn slechts verkrngbaar voor reizen van do plaats van inwoning van den leerling naar de plaats waar de ambaehtsschool gevestigd is en omgekeerd In het laatste geval alleen wanneer de zekerheid verkregen is dat de leerling dien dag de school heeft bezocht Werkstaking wordt In t algemeen zooals men weet niet als een force majeur beschouwd waardoor b v een in aanbouw z nd hnis op tp zon behoeven te worden afgeleverd Het Dagelijksch Bestuur van Berlijn heeft bovendien eenigen tijd geleden nog uitdrukkeljk geweigerd om m stedelijke bouwcontracten de stakingsclausule op te nemen als iets dat een gelijke exceptie zon opleveren als force majeure I Nn heeft echter de Bond van JBouwers van Berlijn en omstreken zfnen leden de verplichting opgelegd om in elk door hen te sluiten contract ook mondelinge overeenkomst de bepalmg te doen opnemen volgens een bijgevoegde vaste formule dat werkstaking zoowel als uitsluitmg zullen worden beschonwd als force majeure doordien tijdens den duur vfpken staking of uitsluiting de ondernemer gerechtigd is om het werk te laten stilstaan en de eventueel vastgestelde termijn van voltooiing met den duur van den stilstand te verlengen Een conflict dus met het bestuur van de stad dat ge n andere gevolgen kan hebben dan d t de stad in t vervolg al haar bouw plannen door niet BerliJnsche ondernemers doet uitvoeren Met de Zondag aangekomen Kaapsche mail is eindelijk tijding ontvangen omtrent den len luitenant van het O L leger Ch Asselbergs militair attaclié bij het Boerenleger Genoemde officier werd na het hem en ziju collega Nii overkomen ongeval waarbij laatstgenoemde het leven verloor door de Engelschen gevangen genomen en naar Kaapstad opgezonden Hjj ontving aldaar van de militaire autoriteiten verlof om zich naar Loreni o Marques te begeven doch werd tijdens de reis zoo ernstig ongesteld dat hij door de goede zorgen van onzen consul te Durban den heer Balwé in het sanatorium aldaar werd opgenomen Door de geneesheeren werd typhus geconstateerd in zeer hevigen graad en werd tevens pleuris gevreesd Alhoewel de Ijjder op 2 Juni j l nog niet geheel buiten gevaar verkeerde hoopt dr Domas niettemin dat de patiënt dank zij ziJn sterk gestel alles te boven zal komen ofschoon zijn geheele herstelling zich nog wel eenigen tijd zal laten wachten De patiënt was op 2 Juni nog niet In staat aan zijne echtgenoote te schrijven Over de beweging der Vrijstaters in het noordwesten van hun land geeft de correspondent van de Daily News de volgende beschouwing die van Engelsche zijde komend zeer belangrijk is Het bericht onlangs verzonden dat zich in dit district 1500 Boeren aan generaal Eundle of generaal Brabant hebben overgegeven is zonder eenigen grond hoegenaamd Ik heb zegt do correspondttnt het volledigste onderzoek ingesteld en ben er zeker van dat mijn beweringen in allen deele juist zgn Ik heb onlangs een rit gedaan over een groot gedeelte van het door generaal Eundle veroverde land on ik kan verklaren dat de vijand zeer in opschudding is door de proclamatie onlangs uitgevaardigd die afkondigde dat alle Vrijstaters die na den 24n Juni volgens een vroeger bericht den 14n gewapend aangetroffen worden als rebellen beschonwd en behandeld znllen worden De Boeren beweren dat zij patriotten zijn en geen rebellen De proclamatie heeft den vijand tegen ons verbitterd De Boeren toonen geen plan om zich te onderwerpen en hangen met de grootst mogelijke hardnekkigheid aan hun btellingen Generaal Eundle moet onverpoosde waakzaamheid en rustelooze krachtsinspanning ontplooien om den vijand te beletten door zijn liniën heen te breken en al het werk van den veldtocht ongedaan te maken President Steyn herzamelt de burgers en gebruikt die proclamatie als een verzamelkreet Strpbare mannen komen elk uur tot hem en bedreigen generaal Bundle s ontzaglijk uitgestrekte linie die echter schoon buigbaar tot nog toe ondoordringbaar is gebleken Ik ben van meening dat generaal Eundle den sleutel houdt op al onze tegenwoordige operaties in Zuid Afrika en ik geloof dat de vijand er ook zoo over denkt Ik begrijp niet dat men dit overwegend deel van het vijandelijk grondgebied voor onderworpen houdt Ik geloof dat de vijand zich toerust om eiken duimbreed grond te betwisten De kommandos zwerven bg tusschenpoozen over de kopjes langs ons heele front er op loerende om Bundie te verrassen Zij vertoonen een verwonderlijke beweeglijkheid blijven nooit vele uren achtereen in een stelling Het kom mando dat nu voor ons ligt kan bg het aanbreken van den dag 60 kilometer weg liJn of vannacht door onze liniën trachten heen te komen en burgers op te roepen Toen ik van Winburg uit in gezelschap van Wyndham van de Daily Mail de divisie van Eundle trachtte te bereiken ontsnapten wij meer dan eens ternauwernood aan de Boeren Ik beproefde eerst over Senekal door te komen maar ik werd door patrouilles van den vijand teruggedreven Later kwam ik over Trommel door Ik vond herberging en vriendelijke behandelmg en werd voor gevangenschap bewaard dank zij den goeden naam door generaal Bundle in zijn verkeer met de bevolking achtergelaten De Boeren hebben in alle gevallen die ik heb kunnen waarnemen het leven en den eigendom van Engelsche boeren en hun huizen in de aangeduide districten geëerbiedigd Zjj kommandeerden alleen rijpaarden op voor oorlogsgebrnik Beeds in 1850 is in Frankrijk door de zoogenaamde wetGrammont boete en bj herhaling gevangenisstraf bedreigd tegen degenen die in t openbaar en zonder reden huisdieren slecht behandelen Tegen een overdreven toepassing dezer wet heeft deze week de kantonrechter te Dieppe een belangwekkend vonnis gewezen Een groentenventer was bekeurd omdat hjj zijn karretje door twee honden had laten trekken waarin dierenbeschermers ter plaatse een slechte behandeling zagen De kanton rechter sprak den man echter vrij opgrond van deze overwegingen dat sommige soorten van hondpn zeer goed zich wennen aan het trekken van een voertuig dat niet te zwaar is voor hun krachten en zij na eene oefening daardoor noch vermoeienis noch pijn ondervinden dat voorts vermoeienis als zj niet is veroorzaakt door te zwaren last of te snellen rit niet als slechte behandeling is te beschouwen en het dan ook bij hen die zooveel medelijden hebben met honden die voor karren gespannen zgn niet opkomt een aanklacht in te dienen tegen de jagers die na een geheelen dag in het veld te ziJn geweest met uitgeputte en zelfs bebloede honden thuis komen dat hondenkarretjes bepaaldelijk ter plaatse een groot getal onvermogende oude en gebrekkige lieden en vrouwen in staat stellen allerlei waren rond te brengen en aldus een goedkoop vervoermiddel verschaffen dat het edel is medeljden te hebben met trekhonden maar nog veel edeler belang te stellen in het lot der arme lieden die vaak op groote afstanden waren hebben te bezorgen en daarvan zichzelf en hun gezinnen moeten onderhouden dat in België en ook in andere deelen van Frankrijk van het gebruiken van honden als trekdieren blijkens de ervaring geen nadeelen worden ondervonden on er zelfs iets verheffends in ligt dat aldus de hond zijn armen meester bij diens arbeid bijstaat De rechter overwoog eindelijk dat ook niet is gebleken dat het voorspannen van honden de hondsdolheid bevordert en derhalve het enkel gebruiken van een hond als trekdier zonder dat van misbruik is gebleken niet onder de bedoelde wet valt STADSNIEUWS GOUDA 28 Juni 1900 De hoer W C Haverkamp van Gouderak is aan de universiteit te Amsterdam geslaagd voor het eerste natuurkundig examen De heer C J van Haansbergen is geslaagd bij het eindexamen der Handelsschool te Amsterdam De heer J M Valk heeft te Leidon het theoretisch tandheelkundig examen afgelegd Rechtszaken D v aog of belastlBg verschnldigd is van een gaskachel geplaatst in een schoorsteen die geen verbinding heeft met de buitenlucht is door de rechtbank te Utrecht ten nadeele van de administratie beslist De rechtbank overwoog dat art 14 der wet op het personeel bepaalt dat de belasting berekend wordt naar het getal haardsteden voor elk vertrek dat in het belastingjaar op één of meer dagen vóór 1 April of nö 31 October wordt verwarmd wordt óéne haardstede gerekend Toestellen die gebruikt worden zonder afvoer in een schoorsteen of in de openlucht blijven buiten aanmerking dat in gezegd artikel wordt bepaald dat geen belat ting vers huldigd is van toestellen die gebruikt worden zonder afvoer in de openlucht waaruit blijkt dat de wetgever die beide toestanden heeft gelijkgesteld en slechts heeft willen belasten de haardsteden waarvan de verbrandingspro ducten worden afgevoerd in de opsnlncbt hetzij oor een schoorsteen hetzij op eene andere wijze dat derhalve niet belastbaar is afvoer van verbrandings produeten naar een ander lokaal van het perceel en evenmin indien men een deel van een vroegeren schoorsteen nadat deze is dichtgemetseld zoodat hij niet meer uitgang heeft in de openlucht gebruikt hetzij als zoodanig lokaal zelf hetzij als geleider naar zoodanig lokaal HABXTBBBIOHTBN Goada 28 Juni 1900 Granen heden met matigen aanvoer Stemming voor alle artikelen xeer vaat Tarwe ongeveer 5 cent hooger Tarwe Zeeuwsche 7 10 k f 7 50 Mindere dito 6 80 i ff Afwijkende 6 504 6 75 Polder 6 75 i 7 Rogge Zeeuwsche 6 35 a 6 40 Polder 5 60 4 5 90 Buitenlandache per 70 kilo i Gerst Winter 4 Zomer i CbevaUler 5 5 5i75i Haver per heet 3 40 k f 3 7 Si P kilo 7 50 4 7 75 Hennepzaadi Inlandsche 11 50 4 12 Buitenlandsche 6 4 6 50 Kanariezaai 7 15 4 8 J5 Koolzaad 4 Erwten Kookerwten 4 Niet koekende 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 4 6 15 Boenen Bruineboonen 4 ƒ Witte boonen 4 Paardeboonen 4 Duiveboonen 4 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 6 10 4 6 ao Cinquantine 8 4 825 Odessa 7 4 7 25 Karweizaad per 50 Kilo 4 Veemarkt Melkvee weinig aanvoer handel en preien vlug Vette varkena goede aanvoer handel vrijwel rg 4 ai et per half KG Biggen voor Engeland rcdet aanvoer handel traag 17 4 18 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vrijwel 0 90 4 1 35 per week Vette Schapen redel aanvoer handel matig 18 4 28 Lammeren redel aanvoer handel traag 6 4 ƒ 9 NuchtereKalveren goade aanvoer handel vlug 7 4 11 Graskalveren aanvoer handel 4 Fokkalveren ƒ 8 4 18 Kaas aangevoerd 180 partijen handel vlug re kwal ƒ 26 4 28 ïde kwal 23 4 ƒ 25 zwaardere 29 31 NoordHoUandsrhe 4 Bote r red aanvoer handel flauw Goeboter 1 10 4 r 20 Weiboter 90 4 i ITieuwe FAEASOLS en PABAPLUIES A VA os Az Md TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA Telefhoau Mo 31 Amsterdam Vikrs Sletkn 81 81 S Vll 8 S lOOV 88 88 Beurs van A 17 JUNI KinnuND Oart Nod W B IVi dito dito dllc 8 dito dito dito 8 HoKsiE OU Qondl 1881 98 4 iTillLlntohrgTing 1861 81 5 OoMllI Obl in papier 1868 5 dito in silver 1868 5 PoatuaiL Obl met oonpon 8 dito ticket 8 I 14V RosuilD Obl Binnanl 1894 4 V 66 dito Oeoont 1880 4 06V ditobgBolha 1889 4 6l dito b j Hop 1889 90 4 96 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 lOU 57 HPAXn Perpet schuld 1881 4 67 ToiKllJ Qepr Conv leen 1890 4 8 Get leaning aoiie D iflu Qee laanin serie 0 16 jZoiDAri Rp V oblg 1899 5 Ihiloo Ob I lit Soh 1890 6 10 VlNtsoiLA Obl 4 onbop 1881 841 VWTUDAH Obligation 1895 8 900 BoTTluiAM Stad leen 1894 8 91 Nio N kh Hsndelsv aand 99 Arendtb Tab Mi Certifio teo 681 Deli MaatsehappD dito 486 Aro Hypotbeekb pandbr 41 1 Calt Hij der Vorstanl aand 65 s Or Hypolboekb pandbr 4V 109 Kederlandsohe bank aand 904 Ned Handelmaalaeh ilito 154I i N W k Pao Hyp b pandbr 8 96 Eott Hyiiothoekb pandbr 4 ütr Hypotkeokb dito 4V OoBTnNE Gost Hong bank aand 318 BDlL Hypotbeekbankpandb 6 110 AlUElEA Equt bypoth pandb 4 90 Maiw L ö Pr Lien eert 6 19 XiD Holl U Spoorw Mij ssnd lUU Uij tel Eipl V 8t Spw aand 10 Ned lud Spoorwegm aand 194 Ned Zuid Afr Bpm aand 6 985 i dito dito dito 1891 dito 5 lOO TALII 8poor l 1887 89 A Eobl 8 65 Znid IUl Spwmi A H obl 8 65 PoLFH Warsehaa Weanenaand 161 Bnsl Gr Rusa Spw Mjj obl 4 V7 Bsltisehe dito aand ïastowa dito aand 5 Iwang nomlir dito aand 5 98 Kuisk Gb Asow Bp kap opl 4 lOon dito dito oblig 4 100 AKlUEA Oent Pao Bp My ohl 5 lUV Ohio k North W pr C t aand dito dito Win 8t Peter obl 7 141 Denver k iUo Qr Bpm rerk v a 59 Illinois Central obl in goud 4 105 J Louis fcNa h illlOerl v aand 74 Moiico N 8pw Mij lohvp o 6 104 Hisi Kan asT 4pOt pref aand 87 161 N Tork Ontas o k Waat aand 15 Penn dto Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 1 99 St Paul Minn klianit obl is 68V 160 110 108 108 9911 100 On Pao Hoof lijn obig 6 dito dito Line Ooi Ie hyp O 5 Oaxada Oan South Ohart T aand Tik o Ballw 81 Na lo h d e O Amsterd Omnibus Mj aand Btad Rotterdam aand 8 BlLon Stad Antwerpen 1887 1 Btad BruSMl 1886 Hoxa Theiss Regnllr Quselscb 4 OoBTin Staatsleenig 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Spah Stad Madrid 8 1868 Nln Ver Bes Arb Spoel eert 81 ZOMERMANTELS DAMES en KINDEBCO8TÜMES COSTUMES TAILLEUR Blousen en DamesoTerbemden Japousloiïen en gekl Katoeoen in groote verscheidenheid en concurreerende Prijzen D SAMSOM Burgerlijke Stand GEBOBEN 27 Jnni Barbara ouden Il