Goudsche Courant, zaterdag 30 juni 1900

i o 8S34 Zaterdag 30 Juni 1900 30s e Jaargang I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon He Ml ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon iVo SS De Uitgave dezer Courant geschiedt pagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN W Ham en E Bos 28 Adrianue onders J M Schouten en A Koppendrajer OVERLEDEN 26 Jnni J Brenkman 55 j GEHUWD 27 Juni G van der Louw en M Streefland J Slnyter en J Vup BeeuwUk GEBOEEN Franeiscus Hnbertua ouders B Kraan en J Verklejj PVESLEDEN W Strayer 8 m J Vermei 2 m GEHUWD P Kompier 22 j en C Hogenelst 23 j ADVERTEI iTIËIN ♦ Voorspoedig bevallen van een Dochter H VAK TR0Ï8ENBUKG COSUK HmDKLBEBG Transvaal 14 Mei 1900 TE HUUR HEERENHUIS Westhaven B 149 bevattende acht Kamers groote drooge Kelder Meidenkamers benevens groote Tafai Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen bii J W SCHOUTEN Een SML Eijwiel is onvermpelïk een STMC H H en MjECUVEaOOI BK It Op den weg z jn de Yankee Style Eijwielen het S K K liS T o a in het Kampioenschap van Nederland Isto pi s hg het verbeteren van het zes uur record 157 K M verbeterd met 25 K M enz enz Fabrikant van KIJWIELEK en MOTOKGYCLËS B A JANSEN sBoscli Leverancier der Cainliler Automobielen e a Agent voor GOUDA J C DM K VITMR Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPAKKBROOK Wie zeker nijn wu d Echte Etkel CaCM te ontvangen twamengeeteld o na v l proefaemingen In den handel gekomen onder de num des uitvinden Dr MlohtMlii varvurdigd p i beat mae iinea in het irweldboKKcO ttabhiiaienwit van Qebl Btollwarok ia Keulen ilaclM JJpTOlclJzaeai Bikel eac o ia vierkanten bossen De ffikkl OKBa i met melk gebsokt Mn angeoune gesioode drank voor dar mkaoh gsbruik een 1 2 thealapela tmi t poeder voor een kop Choodat Aia geneeaktaebtige drank b g vd van diinbee abeiti met water t g bniik i Varkrijgbaar by e vatniMBKta E fl ApotlMicsn OM Prik V Kn V K fn kaju t 130 e 0 90 as6 CNnamlvtrtageniroordign vat IMsr knd j JuRus RattenkMI Amsterdam Kalvetitraat lOS Nieuw onoverlroften Frof Dr Liebera welbekend Ulüir SBACBÏ ELtZIB UUmu eelit met FabnakamiTk tot Toortdnreude radicale en sekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige xestuioMiektenr vooral outataan door afdwaUogea op jeagdigen leeft d tale genezing tan elke zwikte Bleel xacht Beoanwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagp u slechte Bpyavertering Onvermogen Impotena PoUatione enz Uitvoerige proapeetussen i iij i for ürneb R 1 fl 8 fl 87 dubbels floBch fl eVr Centronl Depöt Matth v d VeRte Zaltbomraal Ücpöta M Clrfban Co Rotterdam F Happol B Gnnenhftgo T llalmniRnB de Joug J Ozn Rotterdam Wolif k CkK Gouda fD bii alle droKÏsten 1 o Si s s S O 1 e o A 0 a 2 s mc V7 ±cr3iTia i 3 iDELJLK JE3sr Kort ovarzictit onzer FrJJaoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van ai f 16 50 per 12 fless ROODB en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH U Tnrin 1 50 flesch u 9 V k o a a BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC 4 1 1 75 1 2 25 1 2 75 t 8 25 t 8 75 en 6 SCOTCH WHISKY 2 25 0 Per Fl Per Ank 45 PI l LISTRAC i 0 65 Nto f 27 75 S CHATEAU VALROSE 0 75 31 go St ESTEPHE 0 85 36 i St EMILION 1894 1 42 Sfc S PAUILLAC 1893 1 25 53 ttS o o u 2 GRAVES Witte Bordeanï 0 80 34 S P 1 SAUTERNB 1 42 8 iO ZELTINGEE Moezel 0 90 37 50 E S BOURGOGNE 1 10 47 pg De flesschen zjn in de prezen begrepen en worden A 3 ets per stnk teruggenomen Bj elke hoeveelheid verkr gbaar btj De flrma T CREBAiS Gouda ADYEETENTIËÏf in aUe Couranten worden aang enomen door het Advcrieutie Bureau vaa A BKIi RMA ZOOI JiaadteékBJtinff luet rooda letters Xet voorai op de f lOtnUom ie O MaatsehappfJ tot tkeploitalie van de Vietoria Brou Kantvtr voor JfederUmO Boompje éO Botterdam te GOUDA Voedings Eiwit 1 KHo Vropoti heeft eTeoveel voedinaswaard als 6 Kilo bert nmdTleewh ef 160 B eieren Troi on wordt la het llcbum oamlddelyk tot splcrweefliel ea bloté onsuet Kondor vet to Yormon l ropon heeft by fferegeld ffebnilk eeoe bednldeoé toename n m krachten ten Ri voljre aoowel by sezonden als by aieken en kan aan aUe vyaen a loi ifcroeffu v orden zonder daarvan den Eunaak te bederven Door doa riteil l nii I PITS van Tropon kan ledereen bet alch veraohaffen I ▼ rkrjKbaar bal apotbakara drevlataa an all aalia wlaft M ff Oenoraitl Agenten toot Nederland en Koloniea Roest iiis van der lieyé ICotterdam Standaard Hypotheekbank gevestigd te Rotterdam Kantoor Leuvehaven 78 Maatschappelijk Kapitaal ËEN NILLIOËNGULDEIV SbteUanB Hr H B D CASTIBOUS n B 01 BOT ba De Bank geeft onder controle van het Mlgetmee JdMfnftfratie en Trmêt kmtitoor te Holterdam 4 Fanëbrteee uit tm taJUkea vam f OOO SOO en flOO Coupons 1 Januari en 1 Juli Correspondenten voor Gouda de Heeren M J OGIER Co CeC BETEII adres voor alle soorten SCHOEN WERK als bet Wbrafiaotsch Scbm en Laanteiuaagazijtt Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten HCHitBIV ffKBHi voor het a s Seizoen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk nüinj i Woadwbaliim geUeelo wereld bekend ea geroemd Onoyertroffen middel tegen alle Uor 8 1 LODr Le V erHaagsiekCen luwtiidig zoowel ala ook uitweudig m bijna jalle ziektegeTallea met goed jjevolg aan te wenden Pry per flacon i 1 per post 1 Ifi r vin de jSHk I geroemd TUirry s Wondinalf bezit een alsnog ongekende geneeikraoht en heilzame werking Maakt meestal elke p nlijke en geraarrolle operatie geheet oreihodig Met doze zalf wenl een 14 jaar ond Toor ongeoeesUfk srellODden beengezwel en onlangs een bijna S3 jaar kankcrlUdeu genezen Brengt genezmg en verzachting der p nen b wonden ontstekingen enz van allerlei aard Fr s per pot f l SO per post i 1 60 Centraal Depdt voor Nederland Apotheker UËAIUI SANDER8 Kokin 8 Amsterdam Waar geen depAt ia beatélle men direct un dioSohutHitqwtbeki du A THIBRRYmPregnid bel BohitBoh OesterreifJi Gelieve proBpectua te ontbiedea by bet Centraal Uepót Sauden Kokin S Anuterdun Geen Ënifelsch Echt BOEREFBROOD ta eent d K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 WW Wie werkelijk prjjs stelt necii L ijiK te hebben laat zich iotografeeren in de Votografitehe Mn tHmrlehHmg STTJIDIO ran P v D fl üALlS Fl SINGEL 661 BIERHALLE F HUIJBRECHT voorheen 1 H ROODE BIERHANDEL iHÏugmttiiioh I ulthUa Zeugstraat G 86 GOUDA Limonadelabriek DE CASCADE Depot der Sociétè Générale des Eaux de Vie de Cognac Depot der Niedermendiger KolensJure Geselischalt KAA8HAINDEL Levering per stok aan partioulleren PRIMA KWALITEITEN FBANSCSE STOOMVEBVEBIJ H obeiüiscbe Wasscberij VAK 11 OPPEKHEIMEtt 19 Krtiiskeule Botterdam Gebj veteord door Z M den Koning der Belgen Boofddepftt voor GOUDA de Uem A VAN 08 Az Specialiteit voor het atoomen n vnreBviuialle üeerenen Dame ardeioben alsook alleKindergoederen Speoiale inrichting voor bet fitoou n van plnche mauteU veeren bo flh z Gord nen tafelkleeden eR orden naar de Qteuwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzQ geatoomd of geverld worden onachadelgk voor de gezcmdbeid volgens staal beverlct Gooda Dnik van A BRINKMAN A Zn BulteDlaodsch Overzicht In het Hoogerhnis heeft Lord Salisbury gisteren verklaard Zoover wjj weten is Seymour ontzet èn in veiligheid Wjj weten niets van Mac Donald of van de andere legaties maar er is grond om te hopen dat hun nog geen geweld is aangedaan In het Lagerhuis heelt Brodrick verklaard Het ontvangen bpricht laat geen twjjfel oi Seymour s troepenmacht is bevrijd en te Tientsin teruggekeerd H j had een klein taigbuis genomen ten noorden van Tientsin en had hulp dringend noodig na 40 man door sneuvelen te hebben verloren en 70 gekwetsten De nederzettingen der vreemdelingen te Tientsin zgn van 18 tot 23 Juni beschoten De aangerichte schade is betrekkelijk licht behalve in de Fransche concessie die ernstig leed en in het Engelsche consulaat dat aanzienlijke schade kreeg De Engelsche verliezen hebben bedragen 4 doeden en 50 gekwetsten De verbonden troepen van Takoe en Tientsin zgn aanzienlijk versterkt maar ik weet niet welke maatregelen de bevelhebbers denken te nemen Admiraal Seymour is in den nacht van den 25sten op den 268ten Juni door de colonne uit Tientsin ontzet Het kleine hoopje van admiraal Seymour moet een hangen tijd achter den rug gehad hebben Het was in den ochtend van den lOden Juni uit Tientsin vertrokken en bestond uit 2043 man onder dezen waren 915 Engelschen 350 Duitschers 300 Russen 158 Pranschen 104 Amerikanen 51 Japanners 40 Italianen en 25 Oostenrijkers Het had slechts voor een week mondkost bjj zich In de dorpen in de vlakte van de Pei ho was weinig te halen om dien mondvoorraad aan te vullen en de verbinding met de operatie basis werd spoedig na Seymour s vertrek afgesneden Op de moeilijkheden van het terrein tusschen Tientsin en Peking hebben wg reeds vroeger de aandacht gevestigd In die streek wordt meest mais verbouwd die op het oogenblik manshoog staat en het overzicht over het gevechtsterrein en de bewegingen van de troepen Beer bemoeilijkt Ofschoon het land vlak is stroomen er hier en daar beken en stroompjes door die den opmarsch van een leger belemmeren en de wegen zijn afschuweiyk Ook vallen er in die streek tegen het einde van Juni gewoonlijk hevige slagregens tengevolge waarvan de Pei ho buiten hafo oevers treedt en het omliggende land overstroomt Daarby komt dat men op het FEVILLETOX 17 Zij de gemalin van rijn oom Klonk niet zijn woeate wanhopige lach door de kamer Alice s stiefmoeder Arme kleine Alice wat zal er van u worden Hü gevoelde diep medelijden met het jonge wezen dat daar zoo onbewust van het naderend leed met neergeslagen oogen voor hem zat en met een enkelen slag aUes verloor Alice s lot wa3 misschien toch nog zwaarder dan het zijne en ij was maar een meisje 1 Hij moest leeren vergeten en hij zou t want hij had een vasten wiL Maar een nieuwe gedachte kwam by hem op Gesteld het geval dat graat de Liauran hertrouwde dan aren zijn George s uitzichten op de erfenis vervlogen Voor hem zeil was dat geen bezwaar maar zou Alice er waarde aan hechten Hij lïesloot het eens te onderzoeken en daar hij niet voor diplomaat in de wieg gelegd was ging hij direct op het doel at Hij legde het poüood neer en zag met zijn donkere oogen Alice ernstig aan Ik wilde je een vraag doen Alice en van het antwoord hangt vo w mij eer veel af Vind je het erg prettig rijk te zijn Misschien had Alice een andere vraag verwacht zij werd plotseling zeer bleek Ik weet waariyk niet o ik meen oogenblik dat Seymour met de vreemde troepen van Tientsin vertrok nog geen vermoeden had dat de beweging tegen de vreemdelingen zicb zoo snel zou uitbreiden De troepen hoopten voor een deal met behulp van den spoorweg Peking spoedig te kunnen bereiken en waren daarom vermoedelyk noch van een tros noch van verdere uitrusting voor een eenigszins langdurige expeditie voorzien Had Seymour in plaats van den spoorweg die in noordwestelijke richtipg van de Peiho afbuigt den ouden weg langs de rivier over Toeng tsjou gekozen dien de verbonden Fransche en Engelsche troepen in 1860 namjn dan was het wellicht mogelp geweest hem lanp de rivier proviand en schietvoorraad toe te zenden want bjj eenigzins gnnstigen waterstand varen kleine regeeringsstoombooten tot Toeng tsjou de rivierhaven van Peking de Pei ho op Tegenover de dreigende Chineesche quaestie treedt op het oogenblik alle andere nieuws op den achtergrond zelfs de oorlog in ZnidAfrika lijdt er onder Toch is het einde van den strj d nog lang niet te voorzien ook al begint men iq Engeland te praten over vermindering van het leger in Afrika Lord Roberts zit aan handen en voeten gebonden te Pretoria Rondom zijn legerafdeelingen zwermen de Boeren in kleine bewegelijke troepjes handig en snel den Engelschen afbrenk doende Volgens een bericht uit Maseroe zgn zg er in geslaagd door de Engelsche linies te breken en in zuidelijke richting te trekken Generaal Botha handhaaft zich in ziJn stellingefi aan de Pienaarsrivier van waar hij de gelsche tro pen bestookt Hjj schgnt voornemens te zgn zich bg de Eerste Fabrieken krachtig te verdedigen Vooral Olivier en de alomtegenwoordige De Wet maken het den Engelschen lastig in den rug Men schrijft in een correspondentie uit Londen aan Lord Roberts het voornemen toe met alle beschikbare troepen ongeveer 50 000 man een klopjacht te organiseeren tegen De Wet voordat de aanval op de stellingen van Botha wordt ondernomen Uit dit alles blijkt dat zelfs wanneer de militaire attaches Pretoria verlaten omdat zg den oorlog als geëindigd beschouwen de guerilla nog niet bedwongen en de kracht der Boeren nog niet gebroken is Voor het overige is het stil in de politieke wereld en geen wonder De algemeene toestand is zoo onzeker dat zelfs de regeeringen geen aandacht hebbon voor de zaken daar heb ik nog nooit over nagedacht Omdat je zoo aan overvloedigen rijkdom gewend bent dat de gedachte dat het ooit anders kon worden nooit bij je kon opkomen Tracht je eens rertrouwd te maken met de gedachte hoe het zou zijn als je eensklaps niet zoo rijk waart Als ik arm werd vroeg Alice aarzelend George glimlachte Ik spreek jtiist niet van armoede er is nog zulk een groote atstand tusschen rijk en arm Kijk me eens aan ik ben niet rijk houd je me daarom dadelijk voor arm Alice knikte ontkennend irNu ja zie je ik bedoelde ongeveer xulkc financieele omstandigheden als de mijne toen ik je die vraag deed Ik zal je het trachten duidelijk te maken Neem eens aan dat je getrouwd waart Alice sprong op en kreeg een kleur Maar George Hij liet 4ich niet van zijn stuk brengen maar ging rustig voort je waart getrouwd en je man was lang lang niet zoo rijk als je het tot nu toe gewend waart je wooncie in plaats van in een groot kasteel in een eenvoudig aardig huis had hoogstens het vierde gedeelte van de bedienden en moest je veel ontzeggen Je zoudt bijvoorbeeld s winters gaarne in Parijs wonen en je man zou daarop zeggen Mijn lieve kind dat giat niet dat permitteeren onze omstandigheden niet Geloof je dat het je dan zwaar zou vallen van je wensch af te zien Ik geloof dat ik dien dwazen wensch nooit zou koesteren 1 wilde Alice lachend roepen maar die nog voor weinige wekeii van het hoogste gewicht schenen En waar nog de diplomatieke actie wordt voortgezet daar valt dit niet in het oog Zoo bgv to Konstantinopel waar Rusland ijverig bozig schijnt zich nieuwen Invloed te verwerven zoowel door het patriarchaat als met betrekking tot Armenië Er iijn de laatste weken weer heel wat nota s gewisseld den Sultan worden de duimschroeven aangezet maar Z M begrijpt zeer goed dat hg op dit oogenblik bg geen der mogtndheden steun zal vinden Htt einde van dit alles zal wel zgn dat als 4a crisis in het Verre Oosten voorbij is zal Mijken dat Rusland in het Oosten weer veel heeft gewnnen Ook van Marokko hoort men de laatste dagSB zoo goed als niets Frankrijk gaat in die Mreken kalm zgn gang net als Rusland F bre interpelleerde in de Fransche Kamer over het ontslag van den chef van den generaten staf De minister van oorlog antwoordt in hoofdzaak dat de militaire functifin niet ter beschikking zjjn van hen die ia bezitten maar dat deze ter beschikking ign Van den minister Een motie van goedkeuring door Waldeck Ronssoau aanvaard wordt met 220 tegen 206 stemmen aangenomen AViJ hebben reeds iets meegedeeld over den toestand in Spanje Het optreden van de kooplieden die op audiëntie bij de Koningin waren heeft ernstige gevolgen gehad nJ de schorsing van da grondwettelijke waarborgen te Madrid en in de geheele provincie In de motieven die dit besluit vergezellen wordt gezegd dat de ministerraad gemeend beeft tot dezen buitengewonen maatregel te moeten overgaan om een einde te maken aan de indiscipline Men heeft de handelsvereeniging gesloten dat is de club waar men het verzet tegen de belastingen aankweekte Ten slotte zijn de drie afgevaardigden die bg de Koningin geweest zgn en die aan den rechter van instructie verklaarden dat men hunne woorden verdraaid had en dat ziJ eerbiedig gebleven zijn in de opmerkingen die zjj gedaan hadden gevangen genomen Dat alles wijst er op dat de toeifiand ernstiger is dan de bladen schrijven die trouwens onder strenge censuur staan De schorsing van de constitutioneele rechten zal een gevaarlgke opwinding onder de bevolking doen ontstaan zooals trouwens telkens geschied is wanneer men tot der haar keel was als dicbtgesnoerd de lach bestierf Op haar lippen zij boog het hoofd en in gedacht zag zij zich als de jonge overgelukkige gade van George Wat was rijkdom nu nog voor haar f Konden uiterlijke omstandigheden nog waarde voor haar hebben nu er sprake was van het geluk van haar jong hart Het was ol de hemel o haar was nedergedaald Zij had kunnen juichen en dan weer op de knieën zinken en in gebed haar handen vouwen want waarom o waarom had George haar dat alles gevraagd als niet zij kon er zich niet verder in verdiepen Zij ging met haastige schreden naar het venster als om door het gezicht van het stille winterlandschap rust voor haar kloppend hart te vinden ea zij streek in het voorbijgaan met een onvoorzichtige beweging langs George s porteteuiUe zoodat die op den grond viel en de losse bladen zich verspreidden Het was eene onwiUekeurige onbewuste beweging want zij was haar wensch om den inhoud van de portefeuille te zien vergeten Zij stamelde eene verontschuldiging en bukte zich snel om de bladen bijeen te zoeken Daar maar neen zij schreeuwde het niet uit Alice behoorde tot die naturen die zonder klacht den gang met het krui maken daar was het het schoone bekoorlijke gelaat het lachte haar tegen half spottend half uitdagend met die raadselachtige uitdrukking in de koele vreemde oogen en daar was het weer en al weer Hier eenigszins op zij gezien daar geheel en profiel waarbij de edele lijnen scherp tegen het papier afstaken Wat Alice half onbewust gevreesd had waa gelijke maatregelen zgn toevlucht nam om de orde te herstellen In ieder geval is het de laatste troef die de heer Silvela uitspeelt in zijn strijd tegen de kooplieden en de industriëelen die weigeren belastuig te betalen Wanneer dezen bg hnn houding blijven wanneer de maatregelen ben hoe langer boe meer verbitteren staat men voor de kans geen revolutie maar oen algemeen oproer te krijgen De Regentes die niet hq t willen luisteren naar den wijzen raad van hare liberale vrienden zal verplicht zgn door de omstandigheden gedwongen den heer $ 1vela en zgn vrienden los te laten en den heer Sagasta te verzoeken de Riding der zaken op zich te nemen die sedert don oorlog door de conservatieven in dfe war gestuurd en in discrediet gebracht zijn Verspreide Berichten Fbamkbux Het aantal personen dat Dinsdag de Tentoonstelling bezocht bedroeg f 216 508 Het heet nu dat koning PiCOpold van België eerst in het laatst van Juli een officieel bezoek zal brengen aan de Tentoonstelling Volgens de Intraneigeant heeft de chef van den generalen staf der marine admiraal Bienaimé zgn ontslag ingediend tengevolge van een geschil met den minister van marine De oorzaak van dezen twist zou zyn dat een kamerafgevaardigde belangrijke stukken zijn ter hand gesteld nog voor de marine staf er kennis van droeg Volgens Gaulois en Aurora is ds chef van den generalen staf generaal De Lannes in openlgk verzet gekomen tegen den minister van oorlog Do generaal zou iu zijn bureaux eigeudunkelgke voorschriften hebben uitgevaardigd met volkomen negatie van de bevelen des ministers De rechtbank te Parijs heeft eergisteren uitspraak gedaan in de aanklacht wegens laster door Joseph Reinach ingediend tegen de Echo de Paris Hot nationalistisch orgaan is veroordeeld tot 200U francs boete en het betalen van 1 fr schadeloosstelling conform den eisch van Beinach Na afloop der zitting werd het rijtuig van Reinach door een bende nationalisten met vuil geworpen De stakende grondwerkers te Havre blijven voortgaan met het mishandelen van hnn kameraden die aan het work zjjn ge werkelijkheid geworden wreede zekere werkelijkheid Zij voelde een Binartelijken steek in haar hart en zij legde de bladen m de portefeuille en stond zeer langsaam weer op George had het kleine voorval niet bemerkt Alice nam iets op dat tij op den grond had geworpen en hy was te ver van haar af geweest om haar de behulpzame hand te bieden Hy zag nauwehjks met een vluchtïgen blik dat het zijn portefeuille geweest was en hij zei eenigszins ongeduldig Nu Alice ik wacht op je antwoord I Ken antwoord Zij streek met de hand over het brandende voorhoofd Zg had een blik geslagen in het tooverland dat zijn schatten voor haar ten toon spreidde nu stond iij i oÉt een wreeden slag van het noodlot buiten de gwloten poort en zij was armer dan voorheen f Nu Alice zei George weer bedenk je eens zou het je zeer zwaar vallen je te moeten bekrimpen f Ahce werd doodsble ij perste een oogenblik de lippen vast op elkander en haar oogen staarden ernstig voor zich uit Ja George ik geloof dat ik het onverdragelijk zou vinden ik denk dat ik alleen in een leven van rijkdom en weelde gelukkig zou zijn Sfiij had met harde duidelijke stem zeer luid gesproken alsof zij het zichzelf onmogelijk wilde maken haar gezegde te herroepen Georgelronste het voorhoofd Dat zou ik niet van je gedacht hebben zei hij kortweg U ürdt vtrvolgd