Goudsche Courant, zaterdag 30 juni 1900

M SS 4 81 8 8 1 81 7 10 s 6 10 87 7 15 10 53 U 7 88 1 48 11 01 04 6 80 7 00 7 64 s 1 8S Directe SiraorwegverblndlngeD met UuUDA Zomerdleust 1900 AaoKevaggeo 1 Mei TUd vai Greenwlcb lOOni ROTTXEniBIiiM tm i M 9J9 9 i9 9 88 9 57 10 85 10 58 ll SV 11 18 U 88 11 58 8 40 11 08 i 1 8 60 f 11 18 1 10 M 8 IT 11 10 1 17 8 08 9 88 8 40 10 18 10 56 11 19 11 0 11 84 11 44 1 18 c V ff H 11 16 r V V 1 8 10 08 11 85 06 1 85 8 85 8 41 4 89 4 54 5 18 6 15 7 16 7 41 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 11 10 40 il 47 f 5 01 f t4 10 19 f f 5 11 i 8 8t 10 80 IS 41 J 10 87 46 8 8 4 08 5 87 5 4 6 86 7 47 8 07 r O i 8 16 9 8 S 10 80 10 48 1 f f 8 45 t ffffffdOj K K a AUa It 8 kluM Extara byb Ulan g Op dua trainan ign Zoudaf Uaandajt an Diaidtg Mndaagaaha ratoarbiljattan voor da Sa kl Tarkrugbaar tagan aakalaa Traahtprüa H Hollandaaka Spoar L Rttra aftpplainaat bawiJB SOU BI Tiaa Tam 18 45 1 66 11 68 1 04 10 16 11 81 11 4 11 10 1 86 1 14 9 45 10 18 46 10 88 1 8 r p 1 08 11 6111 06 11 811 11 S OO 1 41 6 7 05 5 80 6 07 7 18 41 1 1 t 6 04 I X 6 10 8 18 7 89 7 49 8 84 8 04 9 00 9 89 10 08 10 14 6 1 4 09 1 84 i AUaaa la a la klaaaa altn batalaa faaulUUal op lai laop ku liat garakaiid wardas B Halludaaka apoor 1 Iilta anpplaMaalbawga a da Coapagmia dar Wagou Llti 5 4 90DDA OEN HAiSriaa larn Qoud 7 16 8 87 8 41 9 0J 9 1 10 00 10 19 10 6911 81 11 18 11 18 11 8 1 68 1 18 8 46 4 19 Zneah Hoen 7 18 8 58 i 11 11 1 10 Boetormear Zeg 7 81 9 08 i t 11 18 1 11 i f Voorburg 7 8 9 14 11 86 1 1 a Hagfc 7 68 08 9 19 9 87 9 48 10 18 10 48 11 41 11 01 11 46 11 56 1 40 1 10 1 56 4 16 4 45 1 01 8 99 9 17 9 58 8 18 M 8 84 a 8 88 P 8 48 8 6 e O I U 1 i M S T E B O A M jnm aana ioilla 6 9 8 11 8 88 9 18 10 16 10 19 11 08 1 18 1 46 1 11 4 48 5 15 8 48 9 1 lO iO la S7 10 6 11 07 4Bat W 8 01 8 58 9 11 10 10 11 09 18 48 11 57 8 01 8 86 4 1 4 7 6J 44 9 S 10 8 1 0 11 47 If OO Ajnat 0 8 ie 9 18 9 87 10 18 11 14 1 08 1 10 1 14 8 85 4 80 18 1 0 9 18 10 O liao 11 01 ll K 9 44 10 11 11 16 ll S 11 06 1 80 1 40 8 00 4 00 4 80 4 80 81 11 7 41 7 8 18 9 48 lO K 10 17 1 86 4 86 88 9 49 Zoatenn 2 g 5 61 JJ 10 88 1 50 4 80 6 43 10 08 7aTanll Mo 08 10 48 1 01 nl 6 4 10 14 Onuda 6 14 6 117 18 7 41 07 08 B 9 1 9 80 10 11 10 54 11 5 18 0811 841 18 8 09 8 17 4 17 4 47 6 115 4 7 05 8 09 Ü IS 8 46 10 1 10 51 M HaraioaikaMi allaan la ai la klaaaa aita katalaa ViatO 8 7 15 7 59 I6 9 18 9 81 11 11 ItJ7 U iO 1 80 8 10 8 84 4 4i 8 11 7 09 10 1 14 9 1 km W 14 47 7 80 8 18 8 4S 9 80 9 4 11 80 11 41 1 0 l tl 8 18 8 49 0 1 6 36 7 15 8 16 9 40 IP Ot 1 u la 7 0 7 81 8 18 9 07 9 19 1 18 10 84 U d 118 1 1 18 4 114 94 47 7 4 8 09 9 1 10 87 11 1 6 18 6 8 7 47 8 41 9 80 10 10 lO h U 88 11 01 1 0 S OS 8 80 4 01 4 48 89 3 7 00 7 3 9 00 85 10 08 10 46 07 41 8 09 9 87 10 88 ll 11 17 4 1 i 7 84 9 8 11 07 11 8 17 10 41 l 4 88 9 41 7 01 7 14 8 80 0 14 9 10 4 11 17 11 11 It d 1 18 8 40 8 8 4 4 5 10 6 18 7 14 7 47 4 16 9 43 10 07 lO U 11 11 bleven Eergisteren is ten 59 iarige aardwerker die zich naar zgn werk begaf door een troep stakers halfdood geslagen DUITBOHLAKD Het proces inzake de troebelen aan de Bosenthaler Thor to Berlijn bg gelegenheid van de werkstaking van het trampersoneel heeft 5 dagen gednurd Wegens Unlug vernieling huisvredebreuk en oproer ziJn 15 beklaagden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 6 dagen tot 9 maanden De Italiaansche arbeiders dio werk zaam zgn aan den aanleg van den spoorweg bg Oberuhldiugen nabg Constanz hebben het werk gestaakt waarbg het tot ernstige ongeregeldheden kwam De gendarmes ign versterkt en hebben 9 personen gearresteerd Het hoogferraadproces tegen den jonrnalist Leitgeber g e die beschuldigd worden te hebben aamgezworen om Polen s onafhankelijkheid te herstellen is te Leipzig geüindigd Leitgeber is veroordeeld tot 1 jaar vestingstrat met aftrek van 3 maanden voorarrest Kolenda en Melerowichs werden vrijgesproken BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL T W E B n B M M HÊ B R Zitting van Donderdag 28 Jnni Aan den hoer Pyttersen is verlof verleend later aAn de Kegeering te vragen hoe zij de pnalhankelijkheid van de leden der Kamers van Arbeid zal verzekeren nu een fabrikant te Almeloo een werkman plaatste vóór ontslag uit liJn dienst of ontslag als lid der Arbeidskamer De Kamer vereenigde zich met het verzoek aan de regeering om te bevorderen de verwerving van het diploma voor bediening van eenvoudige stoomwerktuigen na verwerping met 49 tegen 4 stemmen van het voorstelSchaper tot het instellen van een eenvoudig examen voor alle machinisten en na schorsing der vvgadering gedurende 10 minuten omdat het voreischte ledental voor stemmenmeerderheid ontbrak Voorts is behandeld het ontwerp tot onteigening voor een nieuwe brng over het NoordZeekanaal en voor de Visschershaven te Scheveningeu Omtrent den stand van het onderzoek naar eene van Engeland onalhankelgke telegrafische gemeenschap kon do Begeeiing niets naders meedeelen Verder goedgekeurd de kosten voor uitzending van den oorlogsbodem naar de ZnidAtrikaansche wateren en de toepassing der Qeneetsche conventie op den zeeoorlog De wetten betreffende de ouderlijke macht en voogdy en de strafrechtspleging voor do jengd bij eindstemming aangenomen zonder stemming Ooiid 8 51 7 11 7 85 8 81 Moordreebt door 7 18 g Xieuwerlri 7 18 Oapelle 7 81 Ketlafdia H 95 7 44 BotterdtmD P t 8 4 Rotterdam B 8 09 9 08 7 88 Botterdut Beun Rotterdnn D F Jtotterdui U Oapolle Kienwurkerk Moordrooht Sonda 4 48 4 1 1 01 5 11 5 17 5 81 6 04 7 01 7 16 7 89 8 86 8 55 9 0 aHan VoorDorg 5 88 g 7 4 8 18 Oouda Oadew Woerd Vtraekt 10 8 84 88 48 8 08 7 04 8 88 8 IB 8 1 9 89 Utreatit Woenleo Oudav Ooada Na de bestendiging der voorloopige vicariemaatregelen gaat de Kamer over in Cumitè Generaal om na behandeling van het reglement voor de stenographic en do huishoudelijke raming op reces niteen te gaan H M de Koningin beeft de jittnoodiginig tot liet bgwonen der visschersvlootrevne op de Zuiderzee voorbereid door de beeren L C Koiff en H J Calkoen burgemeesters van Wieringen en Edam aanvaard De revue za nu worden gehouden op den 3en Augustus dezes jaars Heeds ziJn 900 vaartuigen ingeschreven de genoemde hoeren wekken op tot nog grootere deelneming en hopen dat ook de vrouwen en kinderen niet op de schepen zullen ontbreken De bewerking der uitkomsten van de achtste atgemeene volkstelling vordert spoediger dan men verwacht heeft doordat vlug gewerkt kan worden met een goed georganiseerd personeel waarvan hot eene deel over dag en het andere deel in de avonduren onder leiding van het Centraal Bureau voor de Statistiek werkzaam is Om het werk geregeld te kunnen doen voortgaan heeft daarom de Begeering verhooging van den voor dit jaar uitgetrokken post met f 13 000 aangevraagd zoodat volgens mededeeiing van den directeur hoogstwaarschijnlgk reeds in dit jaar de bewerking van de uitkomsten der gewone volkstelling zal knnnen afloopen en met de bewerking van de uitkomsten der beroepstelling zal knnnen warden aangevangen Deze verhooging maakt de kosten der volkstelling niet zwaarder omdat nn in 1901 daarvoor minder noodig zal zijn De Ongevallenwet De Besidentiebode noemt de wetsvoordracht een triomf niet slechts voor de Eerste Kamer maar ook voor hen die de Staatsinmenging tot haar uiterste noodzakelijkheid willen beperken de indlvidneele vrgheid zoover doenlijk ongerept willen houden en in het algemeen decentralisatie voorstaan Het blad meent echter dat het voorstel op vele punten onvolledig is te noemen o a door bet landbouwbedrgl buiten de verzekering te houden Mot de moeilijkheden echter rekenende aan het volledig maken van het wetsvoorstel verbonden gelooft het dat het Fransohe spreekwoord hier niet uit betoog mag verloren hetwelk het betere den vgand van het goede noemt En het goede is zoo nabij mogelijk bereikt na de gedaantewisseling welke de regeering haar door de Eerste Kamer verworpen ontwerp deed ondergaan Op biliyke wijze is aan de billijke bezwaren in de verworpen amendementen der Tweede in het votum der Eerste Kamer uitgesproken tegemoet gekomen Do Bode vertrouwt dat de tegenstand thans gebroken zal eijn na er aan dé bezwaren van dccentraliseerenden aard in beide Kamers voorop gesteld raimsohoots is tegemoet gekomen Hopen wij dat de principieele strijdvraag over publiekof privaatrecht thans naar den achtergrond wgken en tot geen verder academisch debat aanleiding geven moge maar dat de praktijk des levens haar eischen gelden doe en deernis gevoele en betoone met het lot van hen die in de toekomst slachtoffers zullen worden van den arbeid XOTTIKDIX 9 8 9 5S 7 4 8 89 9 18 9 47 3 o V S 4 T a ü H 1 ilaa ni 10 14 10 60 11 00 11 87 1 15 8 11 11 16 1 81 11 14 1 40 8 8 10 49 11 47 11 81 1 09 8 08 8 45 Hopen verwachten vertrouwen wj dat do Ongevallenwet zonder verdere ongevallen eerlang in bet Staatsblad prijke Het beitnnr van den A N W B heeft big kens de Kamp mededeeiing ontvangen van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij dat het haar voornemen is om aan personen die hnn rgwiel als bagage hebben laten inschrijven te laten afgeven plaatsbewijzen enkele reis tegen betaling van den halven retonrprijs mits op vertoon van het bagagerei a Beeds is de goedkeuring van den minister op dozen maatregel gevraagd en de directie vertrouwt dien op 1 Juli te kunnen invoeren lerHl ei De Kampioen schl In ons vorig nummen ben onze le rs kennis genomen van een vriendelgken maatregel ingevoerd door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen waarbg van reizigers die hun rgwiel onverpakt aan de Staatsspoor als bagage ter verzending toevertrouwen een schriftelijke verklaring wordt geeischt waarin zg afstand doen van alle rechten op vergoeding van de eventneele schade tijdens het vervoer aan hun rgwiel ontstaan In verband met dezen maatregel heeft een der leden van het dagelijksch bestuur van onzen Bond dezer dagen een onderhond gehad met den secretaris van den raad van toezicht der Staatsspoorwegen en het is ons aangenaam thans te knnnen berichten dat de ukase die allerwegen protest heeft uitgelokt hoogstwaarschijnlijk binnenkort weer zal worden opgeheven Gemenjfde Berichten Naar wg vernemen is thans het politieonderzoek geëindigd en vanwege de justitie de instructie aangevangen in zake het stoomtramongeluk van Zondagavond te s Qraven Van den trein die gisterenmorgen te 8 uur van Vlaardingen vertrok naar Hoek van Holland ontspoorden bij het overgaan van den wissel de twee achterste personenwagens De reizigers kwamen met den schrik vrg en konden in een anderen wagen overstappen waarna de trein met een J uur vertraging met achterlating der ontspoorde wagens kon vertrekken 8 48 4 08 4 34 4 44 4 51 6 ni 5 07 4 0 5 86 4 0 18 7 11 01 ar 13 8 87 81 5 55 6 15 6 46 7 W 11 07 11 44 Twee jonge Hollandsche caféchantant artiesten Ednard Bamberg de kleinzoon van den popnlairen tooneelspeler en Carel Slier gaan van Botterdam loopen naaf Parijs Zij nemen als eenige bagage hnn gekleede zwarte pakken in een rolletje mee omdat ze wellicht in dien tyd hier en daar zullen optreden Want zg willen gedurende den tocht in hun onderhoud voorzien Bamberg door zijn liedjes te zingen en Slier door te spelen op een van de talrijke instrumenten die hij geleerd heeft Ze verwachten veel van de uitwerking hunner muziek op de boeren Bamberg zou schrijven aan den burgemeester van Bgswijk die zgn grootvader heel goed gekend heeft om een bewijsje dat ziJ zingen en spelen mogen in de Antweipsche koffiehuizen En dan hebben zij natuurlijk veel vrienden in dat groote internationale korps van café chantant artiesten om hnn gaetvryheid vermaard De jongelui stappen Maandagochtend om 6 uur den Dordtschen straatweg op zoo loopen zg over Bosendaal naar Antwerpen over Brugge en Gent naar Brussel on over Bergen en Mons naar Pargs Zo zullen hnn cabotins avontnren opschrijven en door autoriteiten laten waarmerken dan hopen zjj interessant genoeg te zijn om op de tentoonstelling engagement te krggen De jonge Eduard steekt grootvaders portret in zijn zak die was zoo beroemd overal dat ze in t buitenland den kleinzoon niet in den steek zullen laten meende hj In het Volk verscheen dezer dagen eene advertentie waarin allen die sympathie gevoelen voor mr Troelstra worden nitgenoodjgd de volgende maand met hem te gaan hongerlgden Het genoemde blad vat deze advertentie op als een mop en zefet er heden van Uit welken hoek zg kwam bleek reeds uit het papier waarop zjj was geschreven en dat bedrukt was met het hoofdje Nieuwe of Litteraire Sociëteit s öravenhage Wij zouden er dan ook geen oogenblik aan gedacht hebben het dwaze ding te plaatsen indien er niet bjj geschreven stond over een dag of vier zal f 140 gezonden worden voor advertentiekosten ingesloten vast een muntbiljet van f 10 Had onze grappenmaker van de Witte Sociëteit er 150 gulden voor over dan zoo meenden we konden we helh gerust een handje helpen om zün dwazen inval onder de advertentiën op te nemen Gisteren ontvingen we de resteerende f 140 de onbekende inzender heeft dus woord gehouden en we zgn verplicht zgne advertentie tot 1 Augustus te laten staan Men meldt uit Vg fboerenland De plukkers uit de Betnwe die hier jaarlijks f 1 50 per dag verdienen willen voor niet minder dan f 2 dagelgks werken Ook schijnt er gebrek aan plukkers te zijn want de fruitbazen hebben bericht gekregen dat er slechts een beperkt aantal kan overkomen Vele plukkers wérken eerst in de Betuwe en gaan vandaar naar do Vgfhoerenlanden waar de pluk in den regel een week later begint Te Haamstede op Schouwen komt een geval van nona voor bü een 21 iarig meisje dat sedert eenige dagen slaapt Alleen vloeibaar voedsel kan haar worden toegediend De uitvoer van grondstoffen en fabrikaten bg de papierntjverheid in Dnitschland is sedert 1872 van 18 1 tot 106 millioen mark gestegen De invoer vermeerderde in dien tgd van 8 8 tot 27 5 millioen Onder den uitvoer zijn echter niet begrepen de ook zeer gestegen waarde van kunstdruk wtarvan met inbegrip van koper en staalgravnres en houtsneden in 1899 voor 62 millioen werd uitgevoerd De geheele productie in de fabriekmatige papierngverheid heeft in 1897 het hooge cijfer van 550 millioen mark bereikt 11 16 11 41 11 45 L 9 11 t f lo ia I 9 4 10 84 9 86 9 46 9 58 lO U 11 05 6 17 6 19 7 06 6 196 46 8 8 7 08 7 16 t lO 1 41 9 47 7 59 8 11 ï 10 18 10 41 II 9 5S 10 18 10 08 10 17 10 89 10 84 10 16 E I t 4l 10 19 10 54 11 11 11 7 Wie te s Gravenhage woont en dagelijks voor zaken naar en van Amsterdam wil sporen zal misschien denken zegt Do Tgd het voordeeligst te handelen door een trajectabonnement te nemen Men betaalt nl voor 12 maanden reizen in de drie klassen resp f 517 f 388 en f 259 op de Hollandsche Ign via Haarlem en f 421 50 f 340 en f 204 op de Staatslijn via Gouda Intnsschen geven beide maatschappijen ook groepenkaarten uit en nu is het opmerkelijk dat men een kaart voor Groep I Holl Ign nemende daarvoor betaalt in de drie klassen resp f 398 278 en f 199 Niettegenstaande dit aanmerkelijk minder is kan men met zulk een kaart niet alleen reizen op de Ign s Graven hageAmsterdam maar bovendien ook op de Ignen naar Leeuwarden Medemblik Helder Botterdam Rozendaal Hoek van Holland Zandvoort en Scheveningeu Op de Staatslijn een kaart voor Groep III nemend betaalt men resp f400 f300 en f 200 ook dan heeft men dns voor minder gold het recht om niet alleen op de liJn s Gra venhageAmsterdam te reizen maar ook op de lijnen naar Emmerik Leiden Winterswijk Zwolle Gronau Salzbergen Kleef Rotterdam en Dordrecht Een en ander is een staaltje uit onze ondoorgrondelijke tarievenregeling In den nacht van 24 Mei werd de heer De Dnmon ond burgemeester van den Ham wonende te Velp op straat ipor zekeren B Hartgers oud 21 jaar bleekersknccht aldaar aangevallen en met een stok zoo duchtig toegetakeld dat hg verscheidene ernstige verwondingen bekwam o a werd een slagader aan den slaap getroffen H was onder den invloed van sterken drank Dr van der Feltz verleende spoedig geneeskundige hulp aan den verwonde wiens kwetsuren bg minder spoedige behandeling door het groote bloedverlies levensgevaarlijk geweest zonden zijn Een veldwachter trachtte H aan te houden doch deie verzette zich zoo krachtig dat do veldwachter van zijn sabel gebruik moest maken maar er toch niet in slaagde H te arresteeren Den volgenden dag werd H aangehouden hg betreurde het toen geen mes bij zich gehad te hebben om zoowel den heer D als den veldwachter dood te steken H als beklaagde voor de rechtbank te Arnhem terechtstaande hoorde zich Dinsdag j l wegons mishandeling zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebbend en wegens verzet tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeelen De aisch was één jaar Da eerste fabriek van papieren rijwielen is opgericht te Springfield in den Amerikaanschen staat Mossachusets Men maakt er de rijwielen van een zeer dnnne gekleurde papiersoort die met ammoniakzout wordt behandeld om ze grooter weerstand te geven en die gewonden wordt om dunne ronde vormen welke precies de afmeting hebben van de verschillende te monteeron rgwieldeelen Nadat een vorm met papier is bedekt wordt er warme kleefstof opgebracht en dan een tweede papierlaag er omheen gewikkeld Zoo worden er 40 lagen boven elkaar gebracht die ten slotte worden saamgeperst tnsschen twee rollen Neemt men den vorm dan weg dan houdt men een soort papieren bnis over die zeer sterk hard als steen en toch zeer licht ia Alle rjjwieldeelen het frame de stuurstang de wielen de pedalen enz wordon er van vervaardigd Het gewicht van het zwaarste papieren rgwiel is hoogstens 10 K G Racemachines wegen sleebts 6 18 K G De aandeelhouders in deze fabriek zijn bepaald menschen met veel durfl Kamp Te Machadodorp zijn 500 Engelsche soldaten met hun offlcieren aangekomen die in den Vrijstaat gevangen waren gemaakt Toen zij den spoorwegwaggon van president Kmger voorbij gingen salneerden zfl en do president lichtte zgn hoed af De koude Is vinnig maar de gevangenen worden goed verpleegd Het gerucht dat de Boeren besloton had den dnizend Engelsche soldaten naar Dela goabaai te zenden bigkt onjuist Integendeel president Krnger schijnt niet gezind het verzoek van den Engelschen consul in te willigen strekkende om 70 zieken aan hem nit te leveren tenzij zekere belemmerende bepalingen ten aanzien van den invoer van militaire voorraden voor de Boeren werden ingetrokken Sedert de overbrenging naar Nooitgedacht j er zeven Engelsche gevangenen overleden De gevangenen van Waterval die door de Engelachen bevrijd zgn zjjn vereenigd tot een samengesteld regiment onder bevel van de bevrijde officieren Toen generaal French de gevangenis opende namen de manschappen van de batterij rijdende artillerie die te Sannaspost gevangen waren genomen het Boeren mazim dat de gevangenis bestreek en sleepten het 19 KM ver tot Pretoria De rechtbank te Potsdam heeft een pottenbakker J nicke die behalve dit bedrijf dat van toovenaar nitoefeode wegens moord ter dood veroordeeld De toovenaar had een arme vipge maar bjjgeloovige naaister overgehaald hem al haar spaarpenningen af te staan voor allerlei toovergeu en haar ten slotte naar het Duivelsmeer bjj Potsdam gebracht onder voorwendsel dat hij met haar een groote bezwering zou ondernemen waardoor zg in het bezit van onmetelijke rijkdommen zou komen Onder het uitspreken van verschillende tooverspreuken gaf hü haar daar een kopje water te drinken waarin hjj van te voren strychnine had gedaan zoodat het arme slachtoffer dadelgk dood neerviel J nicke s schuld kwam aan het licht toen hg daarna de woning van de vrouw trachtte te plunderen De rechtbank moest zich drie dagen lang met allerlei zonderlinge hocnspocus bezig houden met toovenaars zwarte kunst tooverboeken en bezweringsformnlieren want JSnicke gaf voor zelf aan zgn tooverkunst te geloovea en den dood van zijn slachtoffer enkel door onvoorzichtigheid en te groot vertrouwen in een bezweriugsformulier dat het gebmik van strychnine voorschreef veroorzaakt te hebben Bij de behandeling van de zaak bleek dat nog een groot aantal menschen aan de kunst van Jilnicke geloofden want hij had een uitgebreide clientèle en er kwamen verscheidene andere toovenaars aan de zaak te pas die blijkbaar ook zeer goed hun brood verdienden Wnicke beweerde het doodeiyke I recept te hebben gevonden in een boek Kabale und Liebe ven dr Fanstulus een werk dat de rechtbank irttusschen niet heeft kunnen opsporen en dat vermoedelijk ook niet bestaat Daarentegen lagen by het proces andere boeken op de tafel van de rechtbank met veelbelovende titels ala Het zesdeen zevende boek van Mo es Tooversalon van Bellachini Lndwig vooi Cypiian de bedwinging van de hel door de wereldwijze Volledige verzameling van gedrukte on ongedrukte geheime middelen De wijsheid uit deze orakelboeken werd door do goedgeloovige menigte met graagte geslikt Een knecht die behoefte had aan geld en liefde moest op raad van Jilnicke de volgende smeekbede tot een geest richten Waarde geest ik verlang van u dat mevrouw Frederike v B van dit uur tot aan het einde mg liefheeft boven alles en mij dadelijk uit liefde 150 mk schenkt Later moeten mevrouw H en mevrouw G mg liefhebben met deu heelen gloed van haar hart Deze drie vrouwen moeten geen anderen man liefhebbon dan mg alleen Waarde geest als gg maakt dat al deze vrouwen mij liefhebben zal ik n eeuwig dienstbaar zijn Ofschoon dit briefje met bloed werd geschreven moest de getuige tot zjjn leedwezen erkennen dat het niet had geholpen evenmin als andere bezweringen die Jilnicke met hem uitvoerde STADSNIEUWS GOUDA 29 Juni 1960 De heer J C P J Vorster is te s Hertogenbosch geslaagd voor het eindexamen van het gymnasium OuDEWATEB Bg dozo gemeente is een wielrgder in volle vaart van den dgk af den IJsel ingereden De man een goed zwemmer wist zich te redden dook daarop ook naar zgn fiets kwam met zgn kar boven water bracht de fiets aan wal en reed een nat spoor achterlatende naar huis terug Rechtszaken Voor de arrondissements rechtbank te Rotterdam stond gister o a terecht De 37 iarige G Knoppers rgksveldwach ter opziener der jacht en visscherg te Maassluis die zich voor het volgende feit had te verantwoorden Te Haastrecht werd zooals op zooveel andere plaatsen gedurende den winter van het vorige jaar voorbereidend militair onderwijs gegeven waarbii geweren werden gebruikt die door den smid G Knoppers een oom van bekl werden schoengehouden Voor dit werkje zou hij f 7 krijgen Na afloop van den cursus zond de 2e luitenantkwartiermeester Chr Roos een briefje aan den smid meldende dat deze zgn geld kon ontvangen aan do Jernsalemstraat no 9 te Gouda Door een toeval kwam deze brief echter in handen van den veldwachter Knoppers te Maassluis Deze ging er mede naar Gouda teekende voor voldaan en stak de 7 galden in zijn zsk Bekl erkende Eet geld ontvangrn te hebben doch te goeder trouw te zp geweest Het was hem bekend dat zgn oom evenals hg G Knoppers heette en te Haastrecht woonde Of hg smid was wist hij niet wel dat hg werkman was Maar toen hij den brief ontvangen had was hg van gedachte geweest dat het geld hem nog toekwam uit den dieuit want in 83 had hg te Gouda in garnizoen gelegen en was hg belast geweest met het onderhond der geweren Nooit had men hem echter er over gesproken dat hij geld daarvoor krggen zon De getuigenverklaringen stemden niet met zgn bekentenis overeen Terwgl hjj beweerde de enveloppe ook aan den luitenant te hebben vertoond bleef deze get er bg alleen den brief in handen gehad te hebben Bekl had hem echter weer mede teruggenomen om zooals hg zeide den brigadier te overtuigen dat hy in Gouda was geweest Dadelijk na ontvangst van don brief was Knoppers naar den brigadier geloopen en had hem van het buitenkansje dat hem te beurt gevalleu was verteld De brigadier twgfeldo echter te meer daar bekl zelf erkende meer schuld dan goed te hebhen gehad toen hjj den dienst verliet Voor z n oom kon het niet wezen want die was 60 jaar en niet in dienst geweest En er stond wel op het adres Knoppers werkman maar dat was hg meende bekl Do brigadier raadde hem maar aan de enveloppe ook over te leggen voor alle zekerheid En eindelijk hadden een korporaal en een sergeant in Gouda hom gezegd dat het twijfelachtig was of hot geld hem toekwam voor de diensten die hij als militair aan hctrgk had bewezen I Het O M bij monde van mr Cohen Tervaert vond vooral een der uitdrukkingen van bekl n l dat hg wel goed lezen kon maar niet alles begreep wat er in den brief stond zeer in zijn nadeel pleitende Spr vond het een bedrifevend feit dat hier een veldwachter terecht stond voor znlk een misdrijf De officier deelde een staaltje van de verregaande brutaliteit van bekl mede Een paar dagen geleden was hij nameiyk bz den officier gekomen met verzoek het Rotterdamsch Nieuwsblad te vervolgen omdat daarin het bericht gestaan had van de verwijzing zgner zaak naar de terechtzitting Natuurlijk kreeg hg nul op t request 1 Wat de officier van de zaak dacht P vroeg Knoppers Over znlk een brutaliteit was de officier terecht verontwaardigd Met een herinnering aan de zaak die eenige maanden geleden dlendo en waarin Knoppers zgn ambtseedig proces verbaal herroepen had vorderde het O M 9 maanden gevangenisstraf Bekl vond die straf wel een beetje te zwaar Vervolgens werd 3 maanden gevangenisstraf geöischt tegen W B 45 jaar bouwman ta Stolwjjk die den 3 Mei een krnik cognac van den kastelein J 0 den Hoed en 2 wollen doeken van G van Meyeren zou hebben weggenomen In deze zaak vroeg de verdediger mr E S Hollander oplegging van een geldboete Uitspraken Vrijdag 6 Juli Ï OSTBR IJ B CT Do directeur van het Post en telegraafkantoor meent het publiek er aan te moeten herinneren dat frankeerzegels briefkaarten en briefomslagen oud model uitorlgk 30 Juni tegen exemplaren nieuw model knnnen worden ingeruild en dat na dien datum de gelegenheid daartoe niet meer zal bestaan Gouda 29 Juni 1900 De Directeur voornownd U C HENNEQIIIN ViiRr 4DI lllll6V4NDENIiliMEIiKTeR4 D VRIJDAG 29 JUNI 1900 Voorzitter De Burgemeester Tegenwoordig zgn do hh Noothoven van Goor Jager Herman Bellaart Prince van Galen Luger van Iterson de Lang Krook Donker Straater Dessing Jaspers en de Raadt Afwezig zgn de hh Viogerling en van de Velde met kennisgeving De Notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd De Voorzitter Ik kan mededeelen dat door Ged Staten zgn goedgekeurd Ie het kohier der plaatselijke directe belasting over 1900 2e het raadsbesluit tot overneming van een weg langs de Breovaart van P Ooms en 3e het raadsbesluit tot wgziging van den dag der vrge paardenmarkt Worden aangenomen voor kennisgevmg Ingekomen 1 De rekening der dd Schutterij over 1899 Wordt gesteld in handen van eene Commissie waarin worden benoemd de hh Dossing Prince en Krook 2 Het rapport der raadscommissie belast geweest met het onderzoek van de rekeningen der gesubsidieerde instellingen van weldadigheid tot goedkeuring adviseerende Het rapport met de rekeningen worden ter viiie gelegd Een brief van den gemeente ontvanger tot oninbaarverklaring van 55 posten over 1899 Ter visie Een brief van B en W tot nadere rege ling van het schoolgeld op de lagere scholen Ter visie 6 Een voorstel van B en W om de subsidie aan de huisvlijtschool rechtstreeks aan den onderwgzer uit te keeren Een voorstel van B en W tot het aanstellen van een conciërge voor het Politiebureau en kantoor van den gemeente ontvanger Een voorstel van B en W tot het aanstellen van een conciërge voor de Muziekschool Een voorstel vail de Comaissie voor de Bank van Leening tot vermindering van het bedrijfskapitaal Een voorstel tot het uitgeven van grondin erfpacht aan de Coöperatieve Broodbakkerii Ons Voordeel Een voorstel tot het in bruikleen afstaan van het gymastiek lnkaal aan de Spieringstraat Een voorstel van B en W tot wijziging der gemeente begrooting Een voorstel van B en W tot verhooging van den gasprijs No 5 tot i zyu gedrukt en voor heden aan de orde 12 Een schrgven van F Weil Tz dankzeggende voor zyne benoeming tot raarktmeester Aangenomen voor kennisgeving 14 Een adres van de afd Gouda en Omstreken van de Holl Maatschappg van landbouw een subsidie van f 800 verzoekende ten einde de weekmarkten op te heffen In handen vali B en W om berieht De Voorzitter De gemeente ontvanger vraagt aan den gemeenteraad vergunning om van 10 Juli tot 7 Ang verlof Wordt toegestaan Aan de orde 1 De benoeming van een lid Benoemd wordt de heer D C W van der Laar met alg st Aan de orde 2 De benoeming van een geneesheer voorhet Hoffman s Gesticht Benoemd wordt de heer H J de Voogt met 14 St 1 biljet in blanco Aan de orde 3 Het voorstel om den heer G N KmishOerals hoofd over te plaatsen van de Tusschenschool naar de in aanbouw zQude schoolin de Korte Akkeren Ing St No 42 Aangenomen Aan de orde 4 Het voorstel tot aanstelling van een concierge voor het commissariaat van politieen het bureau van den gemeenteontvanger Ing St No 51 Aangenomen Aan de orde 5 Hot voorstel tot aanstelling van een concierge voor de Muziekschool Ing St No 52 Aangenomen Aan de ordO 6 Het voorstel om de toelage voor de huisviytschool der opgeheven vereeniging Volksonderwys voortaan te verleenen rechtstreeks aan den heer J van Kempen Ing St Nd 50 Aangenomen Aan de orde 7 Het voorstel tot vermindering van het bedryfskapitaal der Bank van Leening Ing St No 53 Aangenomen Aan de orde 8 Het voorstel tot wyziging der gemeentebegrooting dienst 1900 in verband met de kesten der tienjarige volkstelling Ing St No 56 Aangenomen Aan de orde 9 Hot voorstel tot ingebruikgeving van het gymnastieklokaal aan de Spieringstraat aan den onderwijzer D vaaDnurcn Ing St No 55 Aangenomen Aan de orde 10 Het voorstel tot uitgifte in erfpacht van een stukje gemeentegrond aan de Coöperatieve Broodbakkerg Ons Voordeel Ing St No 54 Aangenomen Aan de orde 11 Hot voorstel tot verhooging van den prijs van het gas Ing St No 57 Over dit punt had discussie plaats de hh van Galen Donker en de Lang voerden hierover het woord en gaven te kennen dat zy zonden tegen stemmen De Voorzitter repliceerde de verschillende sprekers Het voorstel werd daarop in stemming gebracht voor stemden de hh Bellaart Dessing Jager de Baadt Noothoven van Goor Straater Herman Krook en Prince Tegen de hh van Galon van Iterson Jaspers Donker Lnger en de Lang Het voorstel is aangenomen met 9 tegen 6 stemmen Niets meer aan de orde zjjude vordt de vergadering gesloten 111 MB III