Goudsche Courant, zaterdag 30 juni 1900

Maalschapi lijk Kapitaal 2 000 000 geheel geptai Z i Uieuwe PAUASOLS en PAI1APLUIE8 A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA lelephoon Ko 3t Beurs van Amsterdam Slotkn ny nar tv Vrkrs 81 9S V 98 100 88 88 h 8t 981 Vil 987 lOl s 9 A4 10 uf 900 91 99 s 891 485 651 lOi 204 U4V 99 87 JUNI I 8811 Vi tfisuuKD Curt Ned W S i V dito dito diic dito dito dito 8 HoHSia übl Qouill 1881 934 taxie InacbrgTiDg I669 8l 6 OoaTlHX Obt IQ papier 1868 I dito ia 2ilrerl868 6 FoBTUQAL Obl met toupoQ 8 dito tioket ST s 88 IIOV 90 9V 114 10 i 884 9851 T 56 161V 97 8V loofi 100 114 141 68 106 74 104 87 S6 ls 88V 981 yi 681 180 110 108 10 9811 100 U71 U7V 101 841 86 Kntuxii Obl Binntnl 1894 dito OMom 1880 4 dito bij Botbi 1889 4 dito by Hopj 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 i 8 liJ Ferpet lokuld 1881 4 TtltKIu Qepr Oonr leen 1890 4 öeo loening serie D Oeo leemn ierieO Zvis An Bp r oblg 1891 5 Uiiioo Ob Dit BoE 1890 VmtlvUJL Obl 4 onbop 1881 yoitUDAH Obligation 1895 3 BoTTliDiH Sted leeu 1894 3 NlD N Afr Uimdeltr aand Areiiasb Tab M Certifioaten DetiMaatBCbapp dito Aru Hypotbeekb pnudbr 4 OuU Mij dor Vontoul aand Or Hypolbeekb pandbr 4V Nederlandanho bank aand Ked Handelmaatioh dito N W k Pao Uyp b pandbr 8 Kott Hypotheakb pandbr 4i Ulr Hypotheekb dito 4Vi OoBTSMK Ooat Hong bank aand llusL Hypotheekbank paadb Ahiuka Equt hypoth pandb 4 Maxw L G Pr Lien cert 8 Ni Holl IJ Spoorv MiJ aand Hij tot Bipl r 8t Spw aand Ned lad Spoorwegm aand Ked Zaid Afr 8pm aand O dito dito dito 1891 dito TUIlSpoorwl 1887 89 A Bkibl 8 Zilid IUl Spwmij A U obl 8 PoLRN Warschau Weenen aand IlSBl Or RuiB 8pir H i obl 4 Baltiaohe dito aand Faatowa dito aand S Iwang Dombr dito aand 6 Kunk Oh Aaoir Bp kap opl 4 dito dito oblig 4 AicimiKA Cent Pao Sp Mij obl ft Chic k North W pr 0 ï aand ditoditoWio St Petar obl 7 DeuTer k Eio Qr 9pm oert v a Illinois Central obl lu goud 4 LouisT h Nashvilli Gort v aand Mexico N apv Mg Ie hyp o 8 Mias Kansas T 4 pGt prei aand N Tork Onlaaio k West aand Pann dto Ohio oblig 6 Oltgon Oalif Ie hyp in goud t 8t Paul Hinn kUanit obl I On Pao Hoof lijn ob Ig 8 dito dito Line Ooi Ie hyp O ft OlNJina Can South Chert T aaDd Tik o Ballw k Na lo h d o O Amslerd Omnibus Mij aand Uottord TrBmwe Maats aand NlD Stad Amsterdam aand i Stad AoUortlam aand 8 BlLan Stad Antwerpen 1887 8 Stad Brussel 18801 KoKO Theiss Eogullr Oesolsoh 4 OosTiMB Stsatsleenig 1880 6 K K Oost B Cr 1880 8 Spjlhii Stad Madrid 8 1888 NlD Ver B x A b Spoel oert ZOMERMANTELS DAMES en KINDEBCOSTÜMES COSTUMES TAILLEUR Blousen en Damesoverbemden JapoiislofTen en gekl K loenen in groote verscheidenheid en concurreoronde PrgzOB ü SAMSOM ADVi RTKl iTIEI J V De Heer en Mevrouw H J NEDERHORST Ju vis Vkscmisobs geven kennis van do geboorte van een Zooii Gouda 29 Tirni 1900 Wordt plaatsing gezocM voor een JONGM 17 j ter opl in den H SU I I L Br ü lett X JOH VERHAVE S Bookbanflel Aablandebvxid dorp Indien gij niet wilt hoesten gebroikt de aUerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Bniiven Borstlionig Extract mmh uit de Koninklijke Stooiniabriek De Honingbloem van H tl A HCniklKSLCO Denllaagrjuflevmcm VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIE 8CHAIK SCHAIK SOHAIE SCHAll BCHAIK SCHAIE SCHAIK BCHAIK aOHAlK Co s Mellantbe u hot beste middel der wereld Co 8 Kelianthe geneest Kinkhoest Co s Meli Utbe geneest zoowel oud als jong CO S Uelianthe mag m geen huisgezin ontbreken Co 8 Moliantbe staat voortdurend onder Scheikundig toezicht Co 8 niellanthe helpt onherroepelgk Co 8 Meliauthe is bekroond met Ëerediploma s CO B Melianthe is bekroond met Goud Co a Mollanthe is bekroond met Zilver j CO B Melianthe is venj gbaar in flacons van 40 Cl tOCtê en ft bg J Th TORKKN Bo koop B V WIJK Oudmalfr M KOLKMAN Waidinmttn H EOLLMAN Bodegtatm PINK8B Nimatrktrk a d Uu l W J TAï DAM Haaitrtcht A N riNZGSijËN Schoonhoven Firm WOLVf db Co WesthtTen 193 Joada D JUIEBIES Kleineg E 100 Gouda V H VIN MILU Veerstal B 126 te Gouda A BÜUMAM Moordrtkt PELrfSCHE SLArQiyiE LeTensTerzekering Iaatscliappij l OK lt CIIT Goedgekeurd bfl Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 VERZEKERD BEDRAG 36 800000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Slnit AI L I soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zj n volgen de laatste steritetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Arasterdam en te Rotterdam bj den Hoold en de Provinciale Inspecteurs en bó do Agenten in alle plaateen van Nederland wimm Duut CciteMh Rlijamccn K tnb volcii If tflTI Met Eere Dlploiti en Ooud Bekrooi de PRAEPARATEN VAN w i w i r i nw B Ollitlfl I arrtf ll Eee vcr8terlcendeKXNA WUNtegenïwakle VfUllla L ai Wllw loowel bij kmdeicii als volwissenen gebrek aaD eetlust Slechte pllsVerietlng xenuwhoomp n ter versterking na ziekte of kraambed koorte en hare gevolgen ÓUINA XAROCHE M RRUGINEUX m het bijzonder tegen Bloedgebrek Bleekxucht kwalen Tan Krltlachen leeftyd em Verkrijgbaar m flacons i f 1 90 en 1 pSI j porv voedzaam versterkend aangenaam VansraaaV voordagehjkschgA mk l l vooral voor kinderen zwakken en kUerachtlge gettellen er aan te bevelen Als geneeakrachtige drank bij atoornlssen dtr spijsverterlngaorganen en diarrhea ook voor luigelmt en en kleine kinderen Fr s perbusa Kj r A 70 ft M Kgr 0 90 ft Kgr 0 60 Chemisch MolL cilil t Speciaal voor Kindervoeding m bussen i Kgr O OO lulvare ITlCIlVomiV l y Kgr f O BO Kgr ƒ 0 26 rooken eener hahc Cigarette is voldoende ter beitrij van de hevigste aanvallen van Aathma etc In r Asthma Cigaretten S l löo ie O BO en ƒ 3 Ao TsitnarinHp Rnnhnrm fruit purgatief tegen veratopping Aam lalllalIllUC £ JMmUilO beien Iig alne Congeaties etc vooralookalslaiana voor Icïmleren bewijzen de tamarinde Ëonbona van KKAJ l ELIEN HOLM heUngnjke diensten daar de vorm voor het kind begeerlijk en de sma ak aangenaam is Prijs per doosje 0 90 en O BO Qolmlal OoC niAC ak cniecn erkend als het B£STE huunuddcl J tlIlllalV I a OUllCa i j Hoest Verkoudheid en Kealpyn het is B i u al moploasend HR o fleschjes verkrijgbai verxachtend middel by uitnemendheid uitsluitend m Pnjs 0 20 ptr flcs hjo fra pa alt vtm KRAWELEEN k HOLH te ZcUt atltn foormttH pam tNgu lUH maarop th naam m handleeJteniHff tn tvfirw r iij de meetlt k ApolAéljri en Droffüten Patent H Stollen iC Miciifi j p imiifin uimlili Ui iUUi mi dKUflrtliIU ritmti KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST J iy Woi Der grofise Brfotg tf n JittL Patent H StoUm trrangtn hèt Anlau lu nr uhimanm wvritdns it Nachahmtèstff n ja M Uêh kauft dahv unsure tUe a ckarfe n H oU h mo roo uiti Jinol odar fa lotobêii ütwhindiun en ü ADVEETENTIÜIf in alle Couranten worden aangenomen door het Ad¥erleiitle Bnre§ p A BH1 KMA v ZOON t € TE HUUR HEERENHUIS Westhave B 149 bevattende acht Kamers groote drooge Kelder Meidenkamers benevens groote Tnin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen bij J W SCHOUTEN FEANSCHE ST00M7EEVEEIJ Rïf ohemischf W sscberiJ H OPPEXHEIMEIl 19 Kruiithade Rotterdam OebrevetivirJ door Z M den KnninK der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de lïuer VAN OS Az specialiteit voor het ttoomcn au verven van tlle lieereu en Oameigarderoben alsook He Kiiïdergoederen Spociale inrichting voor het Atoom u vsq ptnchematttels veeren bont enz Gord nen tafelkleedeu enz worden uaar d nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of gevertd worden onechadel k voor de gezondiieid volgens staal bewerkt BIERHALLE I HUIJBIteCHT voorheen J H BOODE BIERHANDEL iMtoBiitiioha TaflattohUag Zeugstiaat G 85 GOUDA Limonadelabrielt DE CASCADE Depot der Société Générale des Eani de Vie de Cognac Depot der Niedermendiger KolensSure Qesellachalt KAAS HANDEL Lerering per stuk aan partioulleren PRIMA KWALITEITEN EENIB DEPOT 7ANTEEB Heu wordt verzocht op t HERK te let n UIT aST MaQVKIJN VA K M RAVENSVVAAYZÜNFA QORINOHEM Deze THEEËN worden afgelt rerd in verzegelde pakjes vau oy ve f een half en een Ned one met Termelding ran Nommer es iPr s voorzien van nerenataand lUerk volgens de Wet gedept neerd Zich tot de uitroenDK van geëerde orders aanbevelende i BREEBAART VI StoUwerck sche Borstbonbons gefcbrioeerd na voornJinfi van di MO Universiteits Prof Oelim Hofrad Dr Hlriad Bonn hebbea 8edert 50 Jaren tb Tenachtond middel tegen hoeetsn heeflobhedd en aandoening der ademings 1 organen nitsteekende dionsten bewezen I B spoedigo afwisseling van warme 1 en koude lucht is t bijzonder aanbev len 1 wardig een bonbon te gebruiken Terpakking Oeele pakjes 26 cent Alom verkrijgbaar Qoada Drnk van A BBINEHAN Zn