Goudsche Courant, maandag 6 augustus 1900

Maandag O Augustus lOÓO No 8365 110ste laar an mMM COURANT Dlieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleftton io ti De Uitgave dezer Coupntgeschiedt dagel ks met Tjiitzondering van Zon en Fee tdag en De prijs per drie maaiiden is 1 25 franco der post 1 70 Telerosu IVa M ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Afzonderlijk JVommers VIJF CENTEN TE HUUR HEERENHUIS Westhaven B149 bevattende acht Kamers groote drooge Kelder Meidenkamers benevens groote Tnin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen bï J W SCHOUTEN BIERHALLE P HUIJBItE€HT voorheen 1 H BOODE B IERHANDEL iMlusBittlMhi Tki utohUag Zeugstraat G 86 GOUDA Limonadelabriek DE CASCADE Depot der Sociêté Générale des Eanx de Vie de Cognac Dènot der Niedermendiger Kolensaure Gssellscliaft KA4SHANDEL tóverlni per stuk aan particulieren PRIMA KWALITEITEN Zenuw en xWaagflijders ordt Bit orertuiging als eon werkelgke h p in de nood het boek aanbevolen L Na ontvangst van ndresper bnefkasrtvtorttt d t boekje franco per post toegmonden door BLOKPOEL 8 Boelih Zaltbommel GENEVEE Merk NIGHTCAP f T SCHIBDAMMEli Vorkrgdba r bijl M PEETERS Jz ff B Mb brtwiJB van aobthe i is p oftoliiit on kurk steotlB vLKir f H I E D A M 2ieD van don niiam lor Finn p r opPE Een Sl L Eijwiel is onvermödelïk een T K B H en l tC tVI OOP KW U Op dan weg ziJn de Yankee Style Uijwiéleii het mr EfjM T o a in het Kampioenschap van Nederland l te prp bfl het verbeteren van het zes uur record tö7 K M verbeterd met 25 K M enz enz Fabrikant van RIJWIEIES en MöTOSCÏCLES B A JANSEN sBoscli Leverancier dsr Cambter Automobleleu o a Agent voor GOUDA J C DE II VIIMJl Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPARKBEOOK Geen Ëiig elscli maar Hcht BOEHENBROOD f cent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 rt Hst tieiti onsduiblrlate n m nuklulykiU poWtmWdri vooc Hetfel ivooraliUmMMiItUi to it Apwttuut vm C M MülHr fc Co Iirlln Beoth Slr 14 Mtn Wt o l op naam en fabrlidtdmedc HflT Wie werkelijk prija stelt een te hebben laat zich lotografeeren in de fr t0grafi che Huuêtlnrichling STTJIDIO tan IP V I WAALS I SINGEIi 661 M 7l I e iiriit wM ty r Indien gy niet wilt hoesten gebmikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extract mmH uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H X VAI SCHAIK CO D n Haagr Iloflevaranciers VAN SCHAIK CO S Melianthe ii ha beste middel del wereld TAN SCHAXK CO B Melianthe geuoest Kinkhoest VAN 8CHAIE Co s Meliintbe genoost zoowol oud als jong VAN SCHAIK Co s Melianthe mag in geen huisgezin ontijreken VAN SCHAIK Co s Melianthe staat voortdurend onder Scheikundig toeziobt VAN SCHAIK Co s Melianthe liolpt onhorroopelijk VAN SCHAIK Co S Melianthe is bekroond met Eerediplome VAN SCHAIK Oo g Melianthe i bekroond met Goud VAN SCHAIK Co S Melianthe is hokrooud met Zllïor VAN SCHAIK CO f Melianthe i vorüghaar in flacons jm 0 Ct$ iTOCU en fi i V Firma WOLFF Co i Tn TORKEN Boeioi p WIJK Oudeaalir M KOLKMAN Waddinxvmi H iOLLMAN Bodegraven PlNjESE JVi uw ri riod IJ il VI J TAB DAM Haa treeht A il vabZESSEN Sch oonhovt Westhaven 198 Gouda D laiMBlES Kleiweg E 100 Oouda E H VAK MILÜ Veeretal B 126 te Gouda BOÜMAN Moordrekt LeYensverzekerJng IaaWappij DORI IlKCDtr Goedgekeurd hy Kon beftLvanlONov P73 JNo l Maatschapp lijk Kapllaai 2000 000 geheel itojli BUREAU te Dordrecht en en de Provinci ile van Nederland zn r oniC TFish alge een i irLe tl Mei S rc lHijIönia en Gouti 3c co i RAEPARATEN VAN VERZEKERD BEDRAG SG SbOOQO 30 Septem er 1899 RESERVE eilkoOO f t Sluit iA1 L ü soorten van verzekering op Ipvens eji sterftekansen gegn De Tarieven zfin vjlgons dorfaatste sterftetajels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland han bet HOOPDBURBA de BIJKANTOREN te Amsterdaiy en te Rijjt wdara bü deh HooidInspectenrs en bij de Agenten in Wie plaatsi SC QllSno I arnrht de mee tkracbtlgcen versterkende KINA WUN tegen rwakte Uin l L riJV U ioowcl liij kinderen il volwassenen gebrek aap eetliut slechte spllsverterlnc zenuwkooMpljn ter versterking na nekte of kraambed koortt en h re sevolE WraA ïlAROOHE PERRUGINEUX m hel bijïonder tegen Bloedgebrek Bleekjucht kwalen van Krltlschen leeftijd git Verknieliaar m flacons a y 1 90 en L fllrat r n voedzaam versterkend aangenaam vBnsnin l voordageli kBcheeb nik CIIVCI V €H IV vooral voor kinderen zwakken en kherachtige gestellen zeer aan te beAU geneeakrachtlge drank l ij toormssen der spiisverterlngsorganen en dlMThée ook n Belmc n en kiene kinderen Fn iWer bn a Kgr a 70 a M Kery0 90 i Hi Ker 0 50 Chemisch MollrcllSIrAt Speciaal voor Kindervoeding in bussen i Kgr ƒ0 90 zuivere jyiClliOUIIVV y Kgr 0 60 JJ gr 0 25 Acs tm MA l af 4iaH Het moken eener hah e Cigarette IS voldoende ter bestrijAStnnia V lgglVllC ding van de hevigste aanvaUen van Asthma etc In Joosjei a y Ó 6Ö en y ü bu 1 TomorinHA RnnhonC FRUIT PURGATIEF tegen verstopping Aam lalTlarinUC D tmUUI IS i ien Mlgralne CongeBtlesctc vooralookalsIalans voer kinderen bewliien Ie IWarinje bS SÏÏons van KRAEPELIEN HOI M belangrijke dienden ita de vorm voor het kind tegeer H k e de imaak aangenaam is Prijs per aoosje 0 90 eny 0 5U C tminXr Dac SIloC algemeen erkend als het BESTE huismiddel aalnliaK raollliea v Hoest verkoudheid en KeelpSn het U een slljmoplossend en verzachtend middel blJ uitnemendheid uitsluitend in □ fleschjes verkrijgba ar Prijs ƒ 0 20 per llesch je Pr umrakn ywf KRAIPÏLIEK HOLM te Zeist f allm mrjlm ra KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AlÜlkÜ ADYEETENTIM in alle Couranten worden aang enomen door het Adverteiitie Bureaii van A BKIKKNAi ZOON te OOUDA Let vooral op d eCHT Jtaadtaelceainff met rooSè letters jOberlahnstein Maettaéhappfj tot MeploUalie wm de FietoriOfBron KaaUQor voor JSfederttmO Boompjes éO Boiterdam GEEK BETER adres voor aUe soorten SCHOENWERK dan het NoorilbrabaDtsch Sdvenjilaarzenmagazijn Kleiweg E 30 tegenov e Kleiwegstoeg OPRUIMING van verschillende soorten Aanbevelend f C SMITS Alle reparatien en ajufeemeten werk mmE stJmveËvüE oheniiscbe iiMScberij flIEIMËR Botterdam M den KoninA IfUDA de HMr t omen en verven wn deroben alsook alle H OPPE 19 Kruiêkaule Qebreveteerd door f T HoofddepSt voor 7 A VA IV ripeeialiteit voor het alle Ueeron en Dame Ifindergoederen het Btdom n nz Ijworden naai id deverid gestoomd óf jgevrnd d gezondheid I Speciale inrichting Hbicbe mantflls veeren Gordjjnen tafelkleetl In uw8fce en laatste mi 1 Alle goederen het orden Oiiinchedelflk 1 ilgena staal bewerkt M ierkniteBiilfaaalJ Den Sikiil OM Ik eeil umunMiiw gaiÉiDd gtlpsch g bn een t t pndcr voor mq kop ChoooUta gensenkiiwhtig draak bQ ml diarrbte tbeiita net vat r gébnilkaB Tokrügbui by 4e tommmmI B 1 Apotbekan wa y Ka V X imOMj 1 1 80 9ö ëno OwtrwlVMtt wDoOiK VMT XMv land Junus lattsnkMI Amsterdam Ealventmt lOt E CASSl TO TANDARTS Turfmarkt 185 Gouda Zondags Dag elijks behalve te spreken tot 4 uur Tlueny s Wondirbalatm in do geheflio wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel teg n alle Borst loMit IcverNaagziekten enz Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna allo ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden PrU per flaCOB 1 1 per post t 1 IS TUsny s Wonduialf bezit een alsnog ongekends geneeskracht en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijko en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een 14 Jaar ud voor ongeneeslijk irehonden hcengezwel en onlangs een bijna gS jaar kaukeriyden genezen Brengt genezing en verzachting dor pijnen bij wonden ontstekingen enz vaa allerlei aard Prtjs per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker IIENKI SAJiDBKH Bokin 8 Amsterdam Wsar geen depSt is be t 11 men dir t ai S hul polh k il TlflERRÏ in Pregraa bel Rohit ih Oestorreieb M ïr p t te ontbiïT b hel C ntr I ep4t S nder Pokin 8 Amitvrduu JTAW roud Korte Groenendaal I 202 203 GOUDA UZERWAREK CEREEBSCH tPFEJI HDISHOUD IKTIKELEN FORNUIZEN wd Breukbanden Hi Gouda Druk van A BRINKMAN tt Zn i 1 f EGGER DER Wegen en Vo etpaden BURGEMEESTER en WETHOUDERS An Uda f i l Ktengen ter algciafeene kennis daï door h n voortoopig is vastgCKeld een nieuVe LECiSER DLR WEGEN EN VÜETPAÜEN iri dezej Ge incente weike ter voldoehing aan arpkel 3 van ftot Regieraat op de Wegen en VÓetpadötp m m Provincie Zuid Holland vanat heden gedurende t én maandtop de Secretarie Ier lezing 13 neAr Bf sd r I iljloutia 2 AugUbtijis 1900 Burgemea ter ett Wethoutiers vootttoeiAd it R e MARTENS i 1 i üi Secretaris t l Ull n BROUWER De BÜEjGEMEESTJfR der gemeente üouda maakt bekend dat de stukken bedoeld bij art 6 en ter voldoening aan art 7 der Wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad no 125 betreffende den Spoorweg Tramweg van Gouda naar Schoonhoven voorzooveel die m de gemeente Gouda zal zijn gelegen ter gemeente secretarie ter inzagfe van een ieder zullen worden nedergelegd van 6 Augustus tot en met 6 September igoo en dat belanghebbenden binnen dien termijn hunne be xwaren mondeling ol schriftelijk moeten opgeven aan het College van Burgemeester en Wethouders Gouda den len Augustus 1900 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Bultepapdscli Overzicht Cl aInberlain zeide in het Engelsche Lagerhuis dat in de archieven te Bloemlontein en Pretoria particuliere brieven gevonden zjjn waaronder alachrilten van twee brieven welke door een Engelsch lid van het parlement geschreven moeten zgn voor het uitbreken van den oorlog De Britsche regeering heelt ook afschriften van brieven die door twee andere leden van het parlement even voor het begin van den oorlog zouden geschreven zjn De brieven bevatten geen verraad maar het paste geen Engelachman zulke brieven te schrijven terwjjl de regeering met moeielüke onderhandelingen bezig wis De regeering zou het antwoord alwachten van de vermoedelöke schrijvers der brieven alvorens te beslissen over de openbaarmaking FEÜMLLETOX MLWO iliill 8 Zij hadden mij eenmaal gespaard doch voor een tweeden keer kon ik geen genade verwachten Waarom zou ik mijn leven wagen door onthullingen te doen die toch niet gelooid zouden worden als beschuldiger optreden tegen heden die mij ten eenenmale onbekend waren Welk goeds kon ik er mede doen F Thans moesten de moordenaars elk spoor van hunne misdaad hebben uitgewischt en zich in veiligheid bevinden Waarom zou ik mij aan de bespotting blootstellen die een onwaarschijnlijk verhaal als het mijne allerwege moest uitlokken Neen laten de afgrijselijkheden van dien nacht gelijk een droom blijven Laat hen verdwijnen en in de vergetelheid verzinkeu Spoedig heb ik aan geheel iets anders te denken aan iets dat wel geschikt is om zulke afschuwelijke herinneringen mt mijn geest te bannen Mijn hoop is in zekerheid veranderd Ik ben bijna zinneloos van vreugde De wetenschap heelt gezegevierd Mijn wreede vijand heeft mij rerlaten en men heeft mij verzekerd dat zijn terugkeer bijna tot de onmogelijkheden behoort De wereld is weder vol licht Ik kan zien I Maar mijne behandeling was langdurig en vervetend Mijne beide oogen werden geopereerd tcn een en toen het welslagen van dese operatie t i Ui De Westm Gazette meent dat de gisteren ontvangen berichten uit Tientsin die aan een afzonderlek optreden der Japansche en Russische troepen deden denken onvolledig n Wat de Japannqr deden kan niet meer geweest zijn dan eBn verkenning maken zjj werden daarbij teruggedreven doch de Rassen rukten toen op en dreven de Chiueezen uit de forten De geheele joloiBie uit Tientsin zegt het blad waarbij ook e Engelsche en Amerikaansche troepen zich bevopden is nu reeds achttien mijlen opgerukt op tien weg naar Peking en kan binnen acht dagen in de hoofdstad ziJn Voegt men hierbij dat naar de Express S eldt de tocht reeds Maandag begonnen is 1 dat de eerste opmarsch uitmuntend is geslaagd daij begrijpt men het bericht in de Engelsche bladen die verwachten dat de geallieerde troepen Dinsdag 7 Augustus voor PeHing zullen zij Er schijnt nog een ti eede Japansche colonne op weg te ziJn van Sjan hai Kwan naar Peking die verwacht wordt Donderdag 9 Aug voor de hoofdstad te zullen aankomen Zonderling is bet echter dat de geallieerde troepen nog steeds geen opperbevelhebber bezitten De onderlinge naijver is zoo groot dat men niet tot de kenze is kannen overgaan Volgens de Daily News zïHen de operaties evenals lie om Tientsin geleid worden door samenwerking en bespreking van de leiders der verschillende troepenafdeelingen De Daily Mail verneemt dat in Engeland plan bestaat den hertog van Connaught uit te zenden waardoor het een dubbele aanspraak krijgt op het opperbevel doordat zijn generaal de oudste in rang en bovendien van koninklijken bloede zal zijn Een onweerlegbaar bewijs dat de gezanten op 21 Juli nog leefden is het lange telegram dat de Times ontving van zijn correspondent te Peking dr Morrison dat waarschijnlijk per bode naar Tientsin gebracht on van daar geseind is Het telegram geeft zeer uitvoerig do gebeurtenissen weer die in den tyd van spanning hebben plaats gehad In zijn proclamatie aan het taliaansche volk prijst Victor Emanuel UI ziJn vader en zegt dat h j de taak zal voortzetten hem door zj n vader nagelaten de verdediging der instellingen tegen al wie deze mocht bedreigen HiJ zal uit de overetenstemming van denkbeelden met zijn volk en uit de liefde van ziJn volk de kracht putten om zich te wpen aan de bescherming van de vrijheid en van de monarchie grondslagen verzekerd was ook het andere Er gingen maanden overheen eer het mij vergunS werd mij aanhet licht bloot te stellen Het werd mij slechtsschaars en met de grootste voorzorgsmaatregelentoebedeeld Doch wat Jiinderde dit nu ik wistdat er ook voor mij weer licht zou doorbreken Ik was geduldig zeer geduldig en dankbaar Ikvolgde de voorschriften van Mt ay letterlijk op wel wetende dat ik door zoo te doen dt grootstebelooning zou oogsten Mijn geval is behandeld geworden volgens de meest eenvoudige en zekere methode V n operecren de eenige die altijd gekozen wordt wanneer het karakter der kwaal en de leeftyd van den patient het toelaat zij wordt isolutie of oplossing genoemd Toen alles voorbij en elk gevaar voor ontsteking geweken was toen ik bevond dat ik met behulp van convex geslepen glazen voldoende kon zien wenschte Mr Jay zoowel zich zelven als mij geluk Hij üeide dat het de gelukkigst geslaagde kuur belootde te worden die hij ooit voibra cht had Het moet iets buitengewoons geweest zijn daar mij werd medegedeeld dat elk oogheelkundig werk dat sedert verschenen is mijn geval tot voorbeeld van behandeling vermeldt Tot aan mijn dood zal ik het oogenblik gedenken waarop mijne genezing geconstateerd werd toen het verband werd afgenomen en mij gezegd werd dat ik thans spaarzaam van mijn gezichtsvermogen mocht genieten De vreugde bij het ontwaken uit dien oneindigen nacht en de zon de sterren de wolken aan het blauwe firmament weder te zien I Groene takken te zien bewegen door de koelte en zachte van het hoogste belang van het land en waarborg voor do oenheid van Italië die in den naam Rome saamgevat wordt Meer en meer wint de overtuiging veld dat do vermoording van Koning Humbert werkelijk het gevolg is van een anarchistisch complot Achteraf zijn er natuurlijk tal van personen die als zooveel verdachte individuen met rare uiterlijkea en geheimzinnige handelingen de aandacht trokken Kn tal Van verhalen doen de rondte Zoo weet een plaatselyk blaadje in Brescia te verhalen dat den avond voor den moord in een kroeg standjes ontstonden waarbij een dronken man uitriep Wacht maar morgen zullen denkelijk de vlaggen balfstoks waaien De oude juffrouw bij wie Bressi de laatste dagen voor den aanslag inwoonde vindt nu ook dat een blondharig jongmensch die met Bressi was erg vreemd deed In verband met al dergelijke praatjes worden verschillende personen gevangen genomen maar de blonde jongeling is tot nog toe aan de nasporingen der politie kunnen ontsnappen De bladen hechten veel aan de inhechtenisneming van een zekeren Lanner in Irea Men meent dat deze het plan had om indien de aanslag te Monaa mislukte eene nieuwe poging te doen te Irea waar Koning Humbert met de Koningin binnen kort militaire feesten zouden bijwonen In verband hiermede laten wij het uit New York ontvangen bericht dat tegelijk met Bressi twee personen Qaintoyalli en Lana Lanner f uit Amerika vertrokken niet onvermeld Te Rome komen af en toe kleine standjes voor Bij de aankomst van den Konihg en de Koningin wekten twee personen die Leve de anarchie riepen de verontwaardiging der bevolking op Zij ziJn gearresteerd Voor de bnreelen van de Avanti hadden opstootjes plaats wegens de scherpe uitvallen van dit blad In de nabpeid van het Piazza Colonna trachtten eenige socialisten de driekleur te verscheuren die door een troep monarchisten werd rondgedragen Het Ij k van Koning Humbert zal bij aankomst te Rome door den priester van het Quirinaal worden gezegend en daarna in het Quirinaal worden ter bezichtiging gesteld De kardinaalvicaris Eespighi heeft de geestelijkheid aangeschreven haar uiterste best th doen opdat de begrafenis zoo plechtig mogelijk zal zijn Verspreide Berichten Pkabkbijk Het blijkt dat kort voor den aanslag welke eergistermorgen op den shah van PerziS te Parijs werd gepleegd een andere schaduwen op mijn pad werpend De bloesem te zien j gister nog een knop heden een bloem De groote ontzaglijke zee te zien schitteren door het purper uit het westen Schilderijen menschen bergen stroomen te zien en vorm kleur gedaante en tint te kennen Pe bewegende lippen en den blijden lach van hen die mijn hand grijpen en mij vriendelijk toespreken niet slerhts te hooren maar ook te zien Aan mij scheen in deze eerste dagen van herboren licht het gelaat van Ike vrouw man of kind even welkom als dat van den een of anderen verloren g waanden doch wedergevonden dierbaren vriend Langzamerhand kon ik de zwaar gesiep n glazen door lichtere vervangen en na verloop van twee jaren kon ik daar even goed mede zien als mijne medemenschen Toen begon ik het leven weder te genieten Ik kan niet zeggen dat ik in die jaren ni t meer aan dien veif chikkolijken nacht terugdacht ik wendde echter geen enkele poging aan om het geheim te ontraadselen of iemand te overtuigen dat dit voorval geen spel mijner verbeelding was Ik begroet de geschiedenis van mijn avontuur in mijn hart en sprak er nimmer weder van Voor eenige gebeurlijkheid stelde ik al de bizonderhedcn op schrift en trachtte toen de herinnering aan al wat ik toen gehoord had uit mijn geest te bannen Dit gelultte mij ten slotte tamelijk behalve ééa zaak Ik kon mijn gedachten niet gedurende langen tijd afhouden van de herinnering aan het weeuen van dio vroUw aan den klagenden overgang dier stem van de zoetste melodie tot de uiterste wanhoop Wanneer man in de nabij heid van den dader is gezien die den dader tot den aanslag scheen aan te zetten Op het oogenblik dat het rijtuig van den shah wegreed sprong de man naar voren slapte met den rechtervoet op de trede terwijl hjj zich met de linkerhand vasthield en richtte een revolver op de borst van den shah De grootvizier die naast den shah was gezeten greep hem met zijn vuist biJ den arm en in hetzelfde oogenblik kreeg de man van den shah zelf een klap met den wandelstok op het hoofd en van een majoor die het rf tuig escorteerde een klap met de platte sabel welke de revolver uit zijn hand deed vallen In korten tiJd was hij gebonden en werd hij naar het commissariaat overgebracht Wie hij is kon niet worden uitgemaakt Hy weigert eenig antwoord te geven daaromtrent Zijn linnengoed is gemerkt G M maar het nummer op den gordel dien h j droeg is volgens zj n verklaring volstrekt geen aanwijzing om zijn identiteit vast te stellen BJ fouilleering werd nog een mes op hom bevonden Het blijkt dat de revolver eenmaal geweigerd heeft af te gaan en hoogst waarschijnlijk heeft dat toeval het leven van den shah gered Uit het weinige dat de man gesproken heeft heeft men knnnen opmaken dat hg een sterk Zuidelijk accent bezit Hjj is dus waarschijnlijk uit Zuid Prankrijk afkomstig of zoo men vermoedt uit ItaliS Toen hij in het Italiaansch werd ondervraagd zeide hij evenwel niets dan Fransch te verstaan HiJ is omstreeks 80 jaar en heeft donkerbruine oogen Zijn kleeding is die van een werkman Toen hö gearresteerd was riep hfl zün vrienden te hulp die evenwel niet kwamen opdagen en schreeuwde Leve do kinderen van het volk Hij betuigde zjn spijt dat de aanslag niet was gelakt Voor zjjn vertrek uit het Paleis der Souvereinen moet de shah een brief gekregen hebben te Parijs op de post gedaan maar met Napels als opschrift waarin hiJ voor den aanslag werd gewaarschuwd De shah behield na den aanslag ziJn tegenwoordigheid van geest en vertrok naar Sevres waar de porceleinfabrieken werden bezichtigd Ook bezocht hij het graf van Napoleon De shah heeft om een portret van den moordenaar gevraagd Waarschynlijk zal de jonge koning van Spanje een bezoek brengen aan ParSs op uitnoodiging van den president EMOELANn W Het Kaapsche Parlement heeft jnet alg e ik ooit van dien nacht droomde verstoorde die kreet mijn rust en als ik dan ontwaakte klonk deze kreet mij in de ooren en richtte ik mij bevend doch dankbaar dat ik thans wel gedroomd had overeind I HOOFDSTUK IIL Het schoonst gezicht van allen Het is lente de heerlijk schoone lente van Noordelijk Italië Mqn vriend Kenyon en ik wij slenteren door de rechtlijnige straten van Turyn als een paar der gelukkigste straatslijpers die men zich denken kan Wij hebben hier reeds een week doorgebracht dus lang genoeg om al wat men hier verplicht is te bezichtigen in oogenschouw te nemen Wij hebben San Giovanni en de kerken bezocht Wij of beter geiegd onze muilezels hebben met ons La Superga bestegen waar wij onze Oogen over het mausoleum van Savoye s vorstelijke grenslinie hebben laten wijden Wij hebben ons verzadigd aan den aanblik van het sombere oude Palazzo Madonna dat het uitzicht van ons hotel tegenover de Piazza Castello belemmert Wij hebben ons verbaasd over het onbelangwekkend uiterlijk van Palazzo Reale en hebben ons vroolijk gemaakt om de groteske versiering V4n het Palazzo Cangnano Wij hebben ons oordeel geveld over de sobere schilderijen galerij fTor ft vervolgd