Goudsche Courant, maandag 6 augustus 1900

e d B EOTTEKDAM eOUOA Tioe wrea X ê n Botterdam Beun n 7 88 1 a 9 46 ff ff ff ff 1M5 1 66 ff ff ff ff ff ff 9 18 10 86 Rotterdam D F 7 05 ff ff ff 9 58 ff ff ff ff 1 53 ff 8 04 ff ff ff V 6 87 ff ff ff 9 i6 10 84 Aottordam 11 4 48 5 80 07 7 88 7 43 8 89 9 18 9 47 10 16 11 81 11 48 18 10 86 i 84 2 45 3 48 4 08 4 84 6 86 6 89 7 05 7 69 8 81 8 Capelle 4 68 5 41 ff ff ff 10 86 ff ff ff ff 1 46 ff ff ff ff ff 10 8I f ff ff 4 44 ff S S9 r 9 46 Niauwerkerk 6 01 6 61 ff 4 51 ff 6 46 ff ff 0 6S Uoordieclit 5 11 6 04 ff 1 ff 10 48 ff 8 08 ff ff 6 111 ff 6 68 10 08 f Souda 6 17 6 10 S 7 89 7 4 8 84 8 04 9 00 9 89 J 0 08 10 84 10 49 11 58 18 06 18 81 1 21 8 09 8 4i 6 4 09 4 84 6 07 6 48 7 08 7 86 8 S0 8 48 47 10 0 lO U ll O d Alleen Ie ei ie kleaie eJtn belalen c Itaütatie op len loop kan niet gerekend orden Holluidaelui epoor L Bitra lapplemMlbetaji te de Compagnie der Wegoai UU aaODA UEN H A liee ene Goud 7 16 8 87 8 41 03 1 10 00 10 19 10 69 11 8 U 16 18 16 18 68 1 68 8 8 8 46 4 19 4 60 6 86 f 4 6 18 7 19 8 01 8 89 ff 8 18 9 17 9 68 9 68 10 18 10 88 10 48 1IJ9 iarenli Hooro 7 88 8 58 a i ff ff 11 11 ff ff 1 10 ff ff 5 0 ff ff 10 08 Boetarmeer Zeg 7 89 9 U8 ff 11 88 ff ff 1 81 ff ff ff ff 6 1S ff ff ff 8 14 éa B 10 17 Voorburg 7 68 9 14 ff 11 86 ff ff l 6 ff ff ff ff 6 87 ff ff 8 88 E 10 99 ♦ Hage 7 68 9 08 9 19 9 87 9 48 10 88 10 46 11 41 1 0 18 46 18 66 1 40 8 56 4 15 4 45 5 88 6 66 6 15 6 46 7 57 8 48 t 56 44 10 1 10 84 10 46 10 54 u n 11 57 hs bg het meisje gekomen was was de soldaat door slooten tochten enz leopende ont vlucht zoodat het achtervolgen weinig baatte te meer daar het zeer duister was want het was reeds haU twee in den nacht Zaterdag IS de vermoedeiyke dader door twee ryksveldwaehters op het gemeentehuis alhier gebracht waar verder onderzoek is ingesteld en onze mgezefeae ook gehoord is als getuige S a I5ECIg f L£E Goede SpiJ8vei tei ing S eteekeiit tevredenheid Slechte spgsvertering veroorzaakt dlkwyls een onverdrageiyk Igden en oefent een slechten invloed uit op de lichaamskracht Zy die hieraan onderhevig zgn zien hnn karakter onwillekeorig ver nderea Zg die aan eene maagziekte lyden zyn iferksjyk te beklagen daar zj zeer moeieiyk te genezen zgn Mej H Engelen TJiterlinde Hellevoetsluis bad sedert langen tgd aan deze ziekte geleden Door de genezing harer ziekte gevoelde zg zioh zoo gelukkig dat zy hare tevredenheid openlgk wilde uitdrukken Mot het grootste genoegen schrgft zg maak ik ü het bekomen resuUaat met de Pink Pillen bekend Sedert lang leed ik aan bloedarmoede hevige maagkrampen verlies van eetlust en kon niets in mgii maag houden doch slechts na het gebruik van slechts een paar doosjes gevoel ik mg een heel ander mensch Het vèrbiydt mg ü znlk te kunnen mededeelen De Pink Pillen van Dr Williams zyn werkdadig ia alle ge al en van lichamelgke verzwakkihg zoowel bg de vrouw als bg don map ten gevolge van de verarming van het bloed zooals bleeke elaatsklenr bloedarmoede rheumatiek algemeene lichaamszwakte Zg zyn een hernieuwer van het bloed een versterker dor pieren Verkrygbaar k 1 75 Gld de dooif en 9 Gld de 6 doezen bg J H I Snabiué 27 Steiger Rotterdahi hoolddepothouder voor Nederland Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkry gbaar voor Gouda en Omstreken bg Wolff Co Westhaven 198 Heden Ontwangeii een groote Collectie fljnB HEEREN DASSEE VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOÜDA Teleuhoon Mo ai Directe SporwegverMndlDgeo met GOUDA Zomerdlenst 1900 f Aangevaogen 1 Mei TUd van Grecowlcll GOUDA ROTTIKDAM Ti ri B d 11 18 18 18 J8 19 58 1 97 6 8 86 8 4 4 89 1 54 6 88 6 16 T 96 7 4 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 18 10 40 1147 BurgerlUkB Stand GEBOREN 31 Juli Christiaan traders M Jf öouka en M J do Jong Petrunella Clandia Theodora ouders J H van Straaten en A M Breukol 1 Aug Hendrika Cornelia Maria ouders C H Hensbroek en H Slinkers Martinus Antanius ouders B Grooneyeld en L B Everling 2 Jan Willem Manwel ouders A H Knlik en M Bloot Adrianue ouders J de Gruyi en A C Valke Matthys ouders J 0 de Koster en J T Reynhout ONDERTROUWD 3 Aug F Metaal en M den Ouden C van Es en J Blanken A van der Draay en C F Versaal teAmsterdam C C A van Burg en M A Schneither te s Gravenhage GEHUWD 1 Aug J Eikema en E Simmers M M de Jong en N Geitz P C de Jong en A Boot A Karreman en J van Hanswgk C de Grnyl en M A Prins W de Grnyl en 6 van Groningen A van Zyi en N de Weger 6 68 7 11 7 85 8 81 8 88 9 18 9 19 9 88 9 67 10 86 S 40 8 50 jr f f 8 67 1 f 5 01 1 10 M 1 6 11 17 6 18 l iO S 8 46 8 66 4 03 6 87 iA 6 86 7 47 8 07 1 58 tf ff 6 10 ff ff Ir ff ff 06 ff0ff68Off ffffff m 9 C6 9 88 9 40 All n lo en 3e kluee Bxtia bubeUlen fi Op de treinea i n Zaadag Muadift ea Diudag adaegiehe retoatbitjetten voor de Se kl rerkrügbaar tegen enkelen Ttechtprjji lï Hollendaehe Spoor Z Gitn ii4tplemwt bewge Hago 5 88 6 04 7 08 7 16 7 89 8 85 8 68 9 08 9 44 10 1111 86 11 86 18 06 1 80 8 40 8 00 4 00 4 0 4 J0 5 98 6 8 7 41 7 55 8 18 48 10 86J 8 O O D A A H S T 11 D A M i emu Voorburg 5 88 J 10 17 1 86 4 86 6 88 4 Lou l H 8 U 8 8 9 88 10 8510 6 U 08 1 82 46 8 8 I O Zo Hno Zeg 6 6 10 8 l SO 4 80 IJ 48 5 16 8 48 1 10 19 1 S7 10 56 11 07 Zeionh Mo 6 08 r 10 4S 8 01 6 01 6 64 10 14 AmatW 8 01 8 58 9 1010 11 0 18 48 18 57 8 0 8 86 4 16 Gouda 6 14 6 1 7 88 7 M S 07 9 03 F 9 M 9 30 10 1110 84 11 65 18 08 18 84 8 18 8 09 S IJ 4 87 4 47 5 1 5 4 7 05 8 0 8 88 8 46 10 8S 10 6 4 7 j a j 9 3610 85 1 08 11 47 IS O M Hamonlkatmin alleen Ie en i klaeae estn bolalen jAmaUC 8 1 iaNi 87 10 8611 84 1 08 1 10 8 84 8 86 4 80 6 13 5 6 IJ IV 50 11 16 18 08 18 15 tot SPOTPRIJZEN van ZOMERMANT£L$t DAMES en KINDEBüOSTÜMES COSTUMES TAILLEUR Blousen e Samesoverliemden J poiisloffen en gekl Katoenen e O L D A U rS C H 1 ioe verM 6 34 7 i8 8 16 9 07 9 89 10 14 10 59 18 00 l 37 8 15 8 18 4 38 B H il 11 16 8 88 8 88 11 84 8 40 8 1 6 11 7 04 8 18 8 6 3 10 14 10 49 11 47 19 88 1 09 8 08 S 4 6 04 6 30 7 00 VnatC 6 82 7 1 A7 59 1 16 9 18 9 31 11 18 18 87 li tOS iO 8 10 8 84 i 6 81 7 09 8 10 84 S1 lA ma W 6 84 6 47 7 80 8 18 8 4 80 u 46 11 80 18 41 1 06 8 41 3 8 8 49 6 01 8 86 7 86 8 85 9 4010 06 louda 7 0 7 81 8 18 9 07 8 89 10 18 10 81 lt 61 1 6 1 6 8 38 4 18 4 84 6 47 7 64 8 08 9 1 10 87 11 88 UtraoU 6 18 6 5 7 47 8 41 9 80 10 10 10 56 11 88 19 0 1 69 8 08 8 80 4 0 4 48 5 89 6 53 7 00 7 63 00 9 35 10 05 10 46 WoordOB 5 07 6 4 8 09 9 87 10 88 U 55 18 87 4 85 7 4 9 8 11 07 Oudow 5 8 6 58 8 17 10 41 li 85 4 88 9 84 Oouda 6 48 7 08 7 M 8 80 O li 9 66 10 64 11 17 18 11 11 81 8 840 8 55 4 46 t 0 6 18 7 14 7 41 8 86 9 48 10 07 10 18 ll tS meene stemmen tot alzending van een telegram van deelneming aan koningin Victoria besloten wegens den dood van baar zoon prins AUred van 8aksen Cobarg Gotha DUITSCHIAKB De keizer van DaitscUand gaat heden naar Cobnrg waar hti tot na de begrajenis van hertog Alfred blijft De journalisten zullen niet meer aanwezig mogen zgn by het vertrek van troepen naar China wanneer zjj niet goedvinden dat hun telegrammen door het ministerie van bnitenlaudsche zaken gecenseerd worden Jammer zon het zijn voor de mooie speechen van Keizer Wilhelm Uit Hamburg zal een expeditie naar de Noordpool vertrekken onder kapitein Baneudahl BINNENLAND De geschiedkundige tentoonstelling van het Nederlandsche Zeewezen is sedert de opening den 16en Juli bezocht door i k 6000 personen A1 btjzonderheid z j medegedeeld dat o a een schilderü van Van dor Helst voorstellende de buste van den luitenant admiraal Kortenaer eene inzending van het Eijksmnsenm verzekerd is voor f 30 000 Ook onderscheidene andere schilderden en voorwerpen zijn verzekerd tot een totaal bedrag van circa 7 ton gouds Nog steeds komen nieuwe inzendingen de traaie collectie voorwerpen verreken Zoo werd onder meer uit Amsterdam ter bezichtiging beschikbaar gesteld een admiraalsstal van admiraal Van Meppel oen lepel vork en mes met vergBld zilveren heiten in étui toebehoord hebbende aan De Bnyter en 6 Loosdrechtsche porceleinen borden met beeltenissen van verschillende zeehelden Uit Nijmegen wordt gemeld Naar aanleiding van berichten van do garnizoens commandanten te Dordrecht en Botterdam aan den minister van oorlog dat de werkstakingen op de rivieren een einde hebben genomen is door dien minister ingetrokken de bepaling van het verleenen van militair geleide aui de schepen die dat hebben verzocht Het detachement van het 2e regiment inlanterie uit s Hertogenboseh dat onder commando van den Ie luitenant Laman Eijssonius Wiohers te Nijmegen was gedetacheerd tot versterking van het garnizoen i hedenmiddag te 3 10 naar zijn garnizoen teruggekeerd Do torpedobooten die te N megen gestationneerd waren onder commando van de luitenants ter zee Ie klasse Woldringh en O van Lennep hebben eveneens opdracht gekregen om naar hun standplaats Hellevoetsluis terng te koeren terwijl het riviervaartuig Merva commandant luitenant ter zee Ie klasse Nandin ten Cate dat bij het uitbreken der werkstaking te Dordrecht gestationneerd werd naar zijn standplaats Nijmegen terugkeert Gemengde Berichten Qtiuda Moordrcclit door 7 18 iïieuwerlrerk g 7 98 Oipelle 7 86 aotteMui M 6 86 7 44 RotterdamD P Rotterdam B v y 8 64 9 08 9 09 w Uonda Oudew oerd Utrecht 6 iO 6 86 5 48 6 03 Wij kregen gister bezoek van een der passagiers van de Amndle Castle een spraakzame en een zéér welwillende Neen een pleizierreisje Was t niet geweest die tocht van Pretoria naar Holland vertelde hij Nog lang niet t Bericht dat ze weg moesten uit t Vooral de landreis van Pretoria naar East Londen waar men scheep zou gaan was hard te verduren geweest In zg wind en regendichte wagens werden de vrouwen vervoerd maar o jee t kon er binnen zoo waaien En toen ze door Molteno gingen en de genoemde elenenten zich stil hielden toen hadden daar Engelsche dames voor een harde bui van vuil ea klippen steenen gezorgd Eindelijk dan gekomen op de boot bleek t daar een voortzetten der armoede Ieder kreeg er een hangmat als slaapplaats maar t voedsel was slecht groenten in t geheel ol bijna niet niettegenstaande Alrikaansche magen gewend zijn aan en meer dan broodnoodig hebben plantaardige stol Water met lamsvleesch water met varkensvleesch plumpndding maar van een soort om niet op een diner voort te zetten dat was de hooldspijs Toch zéér zwaar viel hun dat kostje niet Veel beter waren ze t immers in de laatste maanden in hun huis 66k niet gewoon ge En duur dat t toen was Zestig cent een brood bijna een rijksdaalder een pond boter negentig cent een doosje Incilers en zoo alles naar verhouding lekkernijen werden natuurlijk met goud prezen betaald De speech die de heer v d Wall Bake hu aankomst in t moederland tot hen had gericht i had hen zeer bemoedigend geklonken De Z A Spoorweg maatschappj zou voor hen als voor vrienden zorgen dat had volkomen gerustheid gegeven En aller meening was zeide onze bereidwillige zegsman dat de Boeren zonden blijven volhouden Tegen de overmacht wasnatunrliik niets op den duur bestand maarde takharon de ras Boeren met hunringbaardje en onvergetelijk plegma diezouden nooit bukken H Ct Te Almelookad Woensdag avond omstreeks hall 12 een hevige gasontplolflng plaats in een perceel aan de Groote straat waar een gasleiding veranderd was ten behoeve eener daar te vestigen modezaak Men bespeurde een sterke gaslncht en door iemand werd toen roekeloos met een brandende kaars naar het lek gezocht Toen het licht kwam op de hoogte waar zich het ontsnapte gas had verzameld had de ontplolflng plaats De voordeur werd geheel verbrijzeld in den achtergevel moest een raam het ontgelden De onvoorzichtige bekwam hevige brandwonden in het gelaat en aan de handen de overige kwamen met den schrik vrij 10 66 11 08 11 18 ll 0 11 8 11 60 1 84 18 44 10 18 10 56 11 16 10 08 11 85 Een arbeider die gisterenmiddag een overweg tusschen Eindhoven en Neespelt nog wilde passeoren toen een trein in aantocht was werd door de machine gegrepen zoodat hem een been werd algereden Eenige oogenblikken later stierl hij Te Angeren gem Bemmel ia de werkman H Peters op de steenlabriek van den heer Terwindt door een paard zoodanig op het onderlijl getrapt dat hij aan de gevolgen is overleden Bfl dezer dagen uitgebarsten groote werkstaking onder de glasblazers in den omtrek van Charleroi was door de werklui een maand te voren aan de directeuren aangekondigd voor het geval dat dezen den eisch weg zenden de werklui die niet tot de vakvereenigingen behoorden niet inwilligden Algemeen wordt gestaakt te Marchienae en te Courcelles in Jnmet staakt de hellt in Lodelinsart het raeereudeel elders een minderheid De patroons hebben besloten alleen die werklui weer aan te nemen die in persoon hnn wensch om aan t werk te gaan komen mededeelen Volgens de Petit Bleu zgn van de tienduizend drievierde gedwongen stakers die niet werken kunnen omdat de andere niet werken De patroons zjn niet gezind om toe te geven en men verwacht dat de werkstaking maanden zal duren üit Goedereede meldt men dd 2 Aug Hedennamiddag is alhier een plaatsvervanger van den directeur van het post en telegraalkantoor aangekomen zoodat de dienst weer zp gewonen loop heelt hervat Gisteren zijn er weer drie dysenterielijders aangegeven zoodat hun gelal thans 28 bedraagt verdeeld over 14 gezinnen Metnitzondering van één gezin aan tHavenhoold wonen al de besmette gezinnen in de kom der gemeente De werkstaking voor de BiinsleepboDten behoort tot het verleden De aldeeling Dordrecht van den Bond van Machinisten en Stokers besloot Woensdagavond do werkstaking op te hellen voor al de booten wier eigenaars op het contract dat de Zondagsen nachtrust regelt hebben geteekend Met de meerderheid der patroons is dit het geval Slechts een drietal Eijnsleepers te Dordrecht toekende niet Het ongelnkkige oudje Gisterochtend vijl uur is te Rotterdam de 69 jarige wednwe C W wonende Oranjeboomstraat in bed stappende in brand geraakt doordat haar nachtgewaad met een petroleumtoestel jn aanraking kwam Kort daarop is zy overleden Arme ouders Te Nijmegen werd een 1 ijarig meisje dat op straat met andere kinderen liep te spelen door de onachtzaamheid van een voerman door een kar geladen met steenkolen overreden Het kind is kortdaarna aan de gevolgen overleden De politie Onderzoekt de zaak Zede in de West In Onze West leest men 11 0 7 10 8 26 10 87 1 S5 10 61 7 33 8 48 11 01 7 C4 5 I1 88 11 44 Dezer dagen vond hier te Paramaribo een bijzondere plechtigheid plaats op het bureau van politie Het gold de uitreiking van de Nederlandsche driekleur aan dé oudste der marktvrouwen die gelpc men weet met dit va n gewapend de gewoonte hebben op den verjaardag der Koningin in optocht naar den gouverneur te gaan om daar haar compliment al te steken De marktvrouw die tot duiver de vlag onder haar berusting had is eenige maanden geleden overleden Vaddaar de plechtige uitreiking van het vaandel aan de oudste ijet tegenwoordige marktvrouwen Gister was te Ruil Limb en jongmensch bezig een revolver schoon te maken to x deze plotseling alging De schoonzuster va het jongmenscb die aan de talel zat we midden in het hart getrotlen en dverleedna eenige minuten In de dagbladen van Zntpheu en opstreken trekt zeer de aandacht eene uitlating van een der gemeenteraadsleden te Rheden Deze heelt zioh n l in de liiatste vergadering de uitdrukking laten ontvangen dat het er met het ziekmelden der onderwijzers niet beter op zou worden nu zij zsiH een sanatorium hebben Dit klinkt inderdaad als eene beleedigendo insinuatie DeheerBrantseu echter het bewuste raadslid beweert dat zijne woorden verkeerd zjn opgevat en geelt de volgende o i vrjj gewrongen uitlegging aan zijne woorden De heer v Wijland te Hheden heelt verlol gevraagd waarop door de schoolcommissie alwijkend is geadviseerd in overleg met het hoold der school omdat hij zich wilde bekwamen voor een ander vak daar hg niet geschikt is om voor de klasse te staan Hg zon daarna ontslag aanvragen doch men schünt hem dit algeraden te hebben hij heelt het niet gedaan en heelt verlof aangevraagd Wij hebben brieveu ontvangen van den Bond van Onderwijzers waarin werd meegedeeld dat hij zich wilde bekwamen voor de posterijen Dit zou dus gebeuren ten k ste van de Gemeente Burg en Weth hebben echter het gevraagde verlof toegestaan Naar aanleiding van deze verlofaanvrage heeft spr gezegd dat nn de onderw zers zeil een sanatorium hebben het er met het ziek melden niet beter op zal worden Wat er in de locale bladen over is geschreven daar trekt hij zich njets van aan doch nogmaals drnkt spr ef zgn jpijt over uit dat een soiled dagblact als de Ztttphensche Courant dit bericht opnam Rechtszaken By vonnis der rechtbank te Rotterdam van 19 Juni is hg verstek bevestigd een vonnis gewezen door den kantonrechter t Schoonhoven waarbg J v E 27 jaar wMkman te Jaarsveld wegens jachtdelict is veroordeeld tot twee hechteaisstraflen van zeven dagen met verbeurdverklaring en last tot uitlevering van een éénloopsjaehtgewe f 4 J ff 10 19 8 8 i ff ff 10 80 41 J ff ff W 8 8 0 8 56 9 85 10 80 10 45 8 46 11 18 11 45 Tegen het bg verstek gewezen voonis was V E in verzet gekomen en deed gisteren 2 getuigen 4 decharge hooren wier verklaringen zoozeer in strgd waren met die der veldwachters bg den kantonrechter algelegd dat zoowel het O M als de rechtbank het noodig oordeelen dat de veldwachters ge hoofd worden in confrontatie met beidegetuigen DU zal geschieden in eene buitengewone zitting van Uaandag a s des namiddags om twee uur STADSNIEUWS GOüDA i Augustus 1900 Met byzonder veel genoefcen hebben wy gisteravond de voorstelling bögewoond ran het Hollandsch tooneelgMÈlschap van het Paleis voor Volksvlgt te Amsterdam Men gal Von Moser s Onze ffrouwen Het geheel was zoo amusant jöat men in een ecljte kefmisstemming kwM8 en hartoiyk lachte De dames vanjtilyk en Potharst als getrouwde vro ij igG e i jje dames Beersmans en de la 3 yalï 6akïB es waren uitstekend beh we de heeren FStharst Verhagen en Hessetlng ia de hooldrollen beviel ons de heer Harms zeer in zyn rol als huisknecht wy kunnen een bezoek aan dezen schouwburg aan alle kunatlielhebbers aanbevelen Hedenavond gaat het bekende drama De Negerhat van Oom Tom Zoo zorgt de directie voor alwisseling en geelt elk wat van zü gading Niemand zal zyn gang naar dezen schouwburg beklagen Het gezelschap verdient een druk bezoek Het programma der zesde orgelbespsling in de groote of St Jauskerk op Dinsdag 7 Augustus 1900 des avonds ten 7 uur Joor den Heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van den heer Carl Kosskopf BasBariton Amsterdam luidt aldus Concertstttck J ö Töpfer Die urh C Lftwe Voor Zang met Orgelbegeleiding Marche Innèbre et chant séraphiqne Alex Guilmant Praeludiura und Ingaüber d nNaBien B A C H J S Bach a Arie aus Josua G F Haendel b Arie aus Paulns F Mendelssohn Voor ZangnietOrgelbegeleiding Bartholdy Fantasia J S Bach Tonstück Niel W Gade wy bevelen de bywoning van dit orgelconcert ten zeerste aan Het programma is zeer zorgvuldig samengesteld en beloolt oi is een ear van werkelgk muzikaal genot In een onzer vorige nummers staat vermeld dat Dr F L Deterding van Haastrecht voor een jaar herbenoemd is tot gemeentegeneesheer aldaar dit iji onjuist Dr F Jj Deterding is voor het dienstjaar 1900 1901 herbenoemd als geneesheer van de knegt ste Haastrecht By Kouinkiyk besluit is benoenld tot ontvanger d£r directe belastingen en accy nzente Nykerk c a M E van Lith de Jende ontvanger der üeUde middelen te Bode gfttven ca PofcSBKOEK Im en schunr van den veehouder O alhier Intstond Zondag een begin vsn brand doordren waarschgnlflk een niet goe4 uitgedoolde tnrikool in aanraking was gekomen met een hoopje takken Een buurjongen zag de vlammen spelen en kwam waarschuwen zoodat het gevaar nog gelukkig kon worden algewend NiEnwEaKERE i4sf tJsEL Nog eenige dagen en de dag der tentoonstelling is aangebroken Met de werkzaamheilen die aan zulk een tentoonstelling vooralgaan is men aaujgëvangen De tenteu voor de vetscbUlende inzendingen die ónder dak moesten staan zyn zoo goed als gereed evenals de muziektent Kon de aldeeling h t vorige jaar tevreden zijn evenzoo is Sit na het geval Het aantal inzendingen overtreft dat van verleden jaar ver wy willen nu maar hopen dat het weder gunstig zal zyn en dat de tentoonstelling doorvelen mag bezocht worden TS Hbkïkdoep Ter voorziening in de vacature voor lid van den Baad ontstaan door het ovariyden van den heer K Zwanenburg is door Burgemeester en Wethouders feepaaid dat eene verkiezing zal plaats hebben op 21 Augustus a systemming zoo noodig op 28 Augustus a 8 en eene herstemming op 10 September d a v ZïvïspïizBS Ponderdag 1 1 zou eea militair uit öouda jnen spreekt van en tamboer een dienstmeisje met wie hy het feest te Moordrecht had gevierd naar huis brengen zij woonde n l aah dtó Broeden weg onder Moordrecht Toen ig dicht by huis gekomen was trachtte hy haar een portemonn ie te ontfutselen en een prop in den mond te drukken Gelukkig hoort het meisje eeft inwoner dezer gemeente aankomen met een fcondenkar waarom zy om hulp roept Deze repte zich zooveel hf kon maar kon niet beletten dat de beurs aan het meisje werd onbiomeQ met 13 gulden er in Toen tteurs van Amsterdam Slotkrs 81 98 98 l AUS 1 vtkrs Sf Biau KD Uart Nad W 8 V SIV 93 S a lOOV 88 88 Vi 66 96Va 9611 96V 101 671 987 8 l 86 J 10 841 900 91 681 436 6ÏÏ 108 804 164V 96 Vi dito dito ditc 8 dito dito dito 8 Ho OM öoudl 1881 98 4 iTAMl Iiiaalir TiDg 1869 81 6 Ooauim Obl in papier 1868 6 dito in EiWfjrl888 6 fotTVüu Obl met eoapon a dito tiokat 3 57 188 UOV O 991 ll l 101 834 9851 i lOO 66 8t 161V BüiUKD Obl Binnenl 1894 4 dito Oeeona 1880 4 dito bij Sotbs 1889 4 dito J q Hop 1889 90 4 dito iD goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spahj Parpot aahttld 1181 4 Tinna üepr Oon leen l890 4 Öec leening aerie D 1 Geo leeoin eerie C ZviDArrRp v oblg 1898 5 MaiIOO Ob il 8ob 1890 i VraazDlu Obl ♦ onbop 1881 y BTlM A Obligatieo 1895 8 BoTTJKDiM stad leen 1894 8 NsB K Aft Habdelar tn i Aron sb Tab Mg C6rtifio ten DeliMaataehappij dita Am HTOjlbeekb jpudbr 4 OultMg der Voi inl aand Or Hjpolbookb pandbr 4Vi Nederlandiohe baak aand Ned Eiandalmaataoh dito N W 11 Pao Hjrp b pandbr 8 Rott Hjpotbeekb pandbr 4Va Utr Hjpotbeekb dito 4V ÜOBT m Ooat Hong bank aaud Rllai Hf potbeekbaok paudb ü AMTum E ut bypotk pandb Maiw L G Pr tien oert 6 S D HoU IJ Spoorw Mii aind Mij totEipi St Spw aand Wed lud SpoorwegOL aand Sod Zutd Afr Spmi aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 tiLuSpoor l 1887 89 A Bobl 8 98 loofl i 100 1 U4V iV 68 lOS 74 104 76V Zuid Ital Spwmy A H obl 3 l i i ll Waraobau Weonenaand R tt Rr Sua 8pw M J obl 4 Haltiaobe dito aand Faetowa dito aand 5 Iwang Dombr dito and 5 Curek Ch Aaov Sp kap opl i dito dito oblig 4 A MZKIÏA Cent Pao ap Mü old 5 Ohio k North W pr O aijd dito dito Wb 8t Peter obU7 Denver k Bio Gr Spm oert v a UUaoia Central obl in goud 4 Loliat k NaibriUiCert v aand Meiico N 8p r Mij Ie hjp o 6 96V 10 hy Btüa Kaniai 4pCt pref aand 37 N ïork Ontaaio i Woat aand i 86 Fenn dto Ohio oblig 6 1 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 99V St Paol Minn h Hanit obl On Pao Hoof Iqn ob 6 48 dito dito Xino Col le hyp 0 5 OiSiDi Can South Oh irt v aua 68 Vbh 0 Ballw It Na lo b d 0 0 A OBterd Omnibaa Mij aand tl 810 108 lOS 9811 100 U7 117 101 84V Etotterd TTainire MaatB aand Nbd Stad Amatordam aand S Stad Rotterdam and 3 lifWlK 8t d Antwerpen 1887 9 Stad Bruaeel 1888 HoHO Tbeiaa Rogullr Geaalaqb 4 0 8Tlini Slaataleeoig 1860 5 K K Oost B Or l880 3 9Piü ll Sud Madrid 3 1868 N D Ver B z Arb Bwiel sort 8 Vt ADVËRTKl TIËIN V Ondergeteekende betiigt lynen hartelyken dank aan allen die tydens bet langdurig en sraarteiyk Iflden en by bet overiydea van zyue geliefde Echtgenoote JOHANNA v DORTH MouoaoK biyken van belangstelling hebben gegeven A A VA DOETH Zesdo Orgeltespeling in de Groote of St Janskerk op Dinsdag 7 iugostus 1900 des avonds ten 7 nor door den Heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van deu Heer GAEL F ROSSKOPF Bas Bariton Amsterdam Programma s tevens bewflzon van Taegang zyn tegen betaling van lO cent verkrygbaaj by de Boekhandelaars J van BENTIJM IÜ ZOON en by dec JC oster Cileeii Ëngelsch maar Echt BOEREHBHOOD t cent de K Q A SLEGT NDEUWK HAVEN 28 Provincie Zuid Holland Openbaxe verpachting van het vischrectt op de GOIJW £ Do GEDEPUTEERDE STATE der Provincie ZÜIDPOLLAND brengen ter kennis van belanghebbenden dat op MAANDAG den 27 AUGUSTUS a s dt voot midOai t ten hnlf twaalf ure in het Gebouw van het Provinciaal Bestuur bj openbare inschryying m worden verpacht het ïischrecht op de OOCWE in drie pereeelen van 1 OCTOBER 1900 80 SEPTEMBER 1905 De biljetten van inschryVing op behoorljk gexegeld papier geschreven kunnen tot © p den genoemden datum en het genoemd uur worden ingeleverd aan het Gebouw van het Provinciaal Bestuur De voorwaarden van de verpachting liggen van ai 6 AUGUSTUS a s dngelijki uitgenomen des Zondags van 10 4 nnr voor belai hebbenden ter lezing behalve in meergenoemd gebouw by den gaarder aan het Solieerk te Oouda en bjj den veerman aan de OouwenlulH te Ali ken alsmede op de Secretarie der gemeente BonkiMj op de aren waarop deze geopend is 8 OiuVENHAQÈ 31 Juli 1900 De Gedeputeerde Statto voornoemd PATIJN Voorzitter F TAVENEAAT Gritóer BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente II08H00P zyn voornemens op ZATERDAG 11 AUGUSTUS a s des namiddags ten hal een nnr in het Gemeektkhüis te Boskoop aan te besteden Het bouwen van een Gemeenteschool van 12 lokalen met Gymnnstiekzaal De inlevering der gezegelde inschrttvingsbiljctten moet geschieden V uur voor de besteding ter Secretarie der gemeente Boskoop De aanwözing zal geschieden op DINSDAG 7 AUGUSTUS a s des namiddagi te 1 uur op het terrein aan de Achterkade Het Bestek en de Teekening liggen van at 2 AUGUSTUS des v m O tot des n m 18 uur ter visie op de gemeente Secretarie en zyn verkragbaar tegen betaling van t 2 50 Boskoop 30 Jnli 1900 Burgemeester en Wethood rs voornoemd DE GROOT V K De Secretaris N J SCHOOSEL Telephoonnet Cfouda Gereedgekpflien aansluitingen 35 117 Tel No 116 Commissariaat v n Politie Wyk A No Ii8 Jager W A de C ribethstraat tj 26 Hotelhouder Loon M M va Oasinstalleur en Waterleidlngartikelen Dubbele Buurt B 13 lU lïa Steensma Gebr Turfsuigel P 77 en 78 Bloemisten Vroede P de handel in Brandstollen en Kjilonial waren Westhaven 178 Pain £xpelUf CD Derbg jux wontt ditfald M BMt TsmiM d snoiM la pjjnitflLBiidi inwi Tinir in dl BiMftt apothakM Ta ImsUHam W TJiaÜ OébM vtm TayU n Auid ifl S 0 V f