Goudsche Courant, maandag 6 augustus 1900

No 82Ö aOste Jaargang Coiffeur Dubbele Buurt BeveMt zich aan tot het maken van alle soorten Salon voor HAAEKNIPPKN en SCHKKREN Abonnementen teer bUltJk Dinsdag 7 Augustus 1900 AOIIMIHE COVRAIVT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Xo M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco derpost ƒ L70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TalefMB II t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woMen berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Gouda tt Openbare Yerkooping te GOUDA pp MA ANDAQ 20 AO ÜSTÜS 190 des morgens te df nren in liet KolSetiais HAHMONIE aan ds MSrkt ten overstaan van den Notaris ö C FORTÜIJN DEOOGLEEVES van No 1 Een op aangenamen stand gelegen goed onderhOBden WOONHUIS EEF en Iraaien TUIN aan de öonwe Oostzijde Wp C no 61 groot 2 Aron 86 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1900 Het Hnis bevat beneden Voorkamer Binnenkamei Tuinkamer Keaken met Zolder Dienstbodenkamer en Binnenplaats en Keldor met IJzeren Klnis en bsVon 2 Kamers Bergplaats en Zolder het is van velj Kasten en srerdere gemakkëir img aen No 2 Een vrooigk gelegen goedonderlio tóen WOONHUI£i ERF en TUIN asin de Blanwstraat Tnrlmarkt te Gouda wflk H o 11 groot 2 Aren 12 Centiaren Verhnnrd aan eft heer W J VAN Zahbit tot 1 Mei 1901 voor f 300 per jaar Het Huis bevat 5 Kamers Keuken en Kolder on velerlei gemakken No 3 Een goed onderhouden gunstig bij de aaiStegplaats der stöombooten gelegen Koffieliuia met Vergunning WOONHUIS en daaraan annex PAKHUIS ERVEN eli 2 BOVENWONINöEN aan deV Bt te GoUda wgl O no SJ2 606 60§en 605a te zamen groot 1 Are 31 Centiaren Het Kojfleluts Woonhuis en Pakhuis ijn to aanvaarden 1 November liWO de Bovenwoningen zijn verhuurd elk voor I 1 26 perweek No i Twee WOONHBIZEN 1 steenenea 1 houten SCHOUE en groeten TUIN inde Eerste Kade aan de KarnemelkSloot teGouds wp B no 358 en 359 te zamengroot 9 Aren 67 Centiaren Het huis wpB no 359 is te aanvaarden 1 October aanstaande wp E no 358 is verhuurd bü daweek 3 B zomers voor I 1 9t en des wintersvoor 1 1 60 En na 6 E6n HÜIS Elil en TUIN in de 4e ol BagÖBeiika de aan de Karnemelk sloot te Gouda wp E no 459 groot 1 Are 66 Centiaren Te aanvaarden 1 October 1900 D e perceelen zSii te bezichtigen te weton pereeek Ij 14 15 en 16 Augustus van 10 tot 1 aar perpeel 2 U 15 en 16 Augustus van 1 tot 4 uren en 4e overige perceelen 16 17 en 18 Augustus van 10 tot 3 nreij en al dep rceelen op den verkoopdag van 9 tdt 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemdeNotaris tÜE rUUS ÖEÜOÖLEEVER teGouda Zii Gij Doof 77 4 S i Vftüen vta DOOFHIIQ of HARDHOORIGHCtS ctjn nu QMttmÊr öor OOBO iiteuwo ultvIudlBg behtilvfl duut iion welke loot B jjoren zijn Qsgoni tn ila ooran tioud dlrsilf DeiflWJ üw geval Ondontoeklun en raad vtü laau f a tlob met w ljjig onkorfon Ie buis genezoji V § Dr Dalt94t M knrtA Instttntfl i S96 U SaUe Are ClilOAeO JM TE HUIIH HEERENHUI5 Westhaven B 149 bevattende acht Kamers groote drooge Kelder Meidenkamers benovens groote Tuin Voordien van Gas en Waterleiding ïe be vrage b i J M SCHOUTEN iiii I 9Bf Wio werkolp p r 5 s stelt een nsciELijiii te hebben Iaat zich fotograleercn in do Votogriifl eke HtmUlnrichUmg Tan P V D WJkAL § Fl SINGKL 661 HOU ANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW Afdeeling LEKKERKERK en Omstreken I VERLOTING l r gelegènliéid der viering van het 25 iarig bestaan der aideeiing en de daaraan j verbonden Tentoonstelling j floeagekenra bff Honinklijk betlnU Hoofdprijs Een Haasbrlk bespannen met een Faard Voorts P VAEDEN KOEIEN SCHAPEN VAEKENS EIJWIELEN fn TEAKHOUTWAEEN ep LANDBOUWAETIKELEN SHZ Prijs per Lot f 0 50 11 Loten f 5 én 120 Loten f 50 Niet verkochte loten kannen worden teruggegeven voor ol op den 8n AUGUSTUS na dien datum worden geen loten mser teruggenomen De Commmissie der Verloting J ADEs DE JAGEE Leïkerkerk D KAPTEIJN B STEEEFLAND Adeb z A B SWETS i J TOM r ekking 93 Augu§tiis 1 00 S Kort oTsraicht onzer PrUacoijrant S SHESEIES Pal e ên Gold Dry van af 1 16 50 per 12 fless fiOODB en WITTE POETWIJNEN 16 12 S MADERA S droog en zoot 18 12 VERMOUTH U Turin 1 50 flesch BODEGA CHAMP AGNE 135 2 S COGNAC il i 1 75 i 2 25 1 2 75 1 B 25 1 3 75 40 5 3 S SCOrjCH WHISKY 2 25 fl a S Per jri Per Ank 45 FI 1 a Bi LIgTEAC f 0 65 Ntc f 27 75 0 2 3 HATEAU VALEOSE 0 V5 31 S ® 5 2 St ESTEPHE 0 86 36 I 2 PAUIlEaC 1898 i 1 25 68 öh S 2 ÖEAVBS Witte Bordeaux 0 80 34 2 1 2 SAUTEENE 1 42 M = P ü ZEliTINGEE Moezel 0 90 37 60 JC D j5 BOUEGOÜNE 1 10 47 P m Do tiobschen zp iu de prjjzen begrepen en Worden 43 ets per stuk teruggenomen PBvj oJke hoeveelheid verkrijgbaar bij i VOLLE ZOETE MELK k t ets per Liter ÖEEOOMDK MELK k 3 ets EOOM KAENEMELK 3 cts GEPASTEUBISEESDE JiELK h 10 ets per EiterSesch ZOETE EO OM voor de kolfle tO ets per Liter ZUKE EOOM vooruit bestellen 60 ets per Liter SLAGEOOM voor getJak en pudding SO ets per Liter 6 p V KG IIËLK De ttrma T CIliBBAIS Gouaa fSSr V I l U L J Ha ASTEÜ ÏSEEEDEEÓ0MB0i EB 4 O S KEUKENliOTBE 4 O TT A A Cl EOOMKAASJES 4 cttpWhall Kiio K A A GOUCfeCHE KAJSS van SO IS ets pc Kilo X JX J M KJ LEIDSCHE KAAS 4 0 ets per half Kilo Is steeds verkijgbaar bö DE GOTJDSCHE MELKIlIÉICHTniG en wordt tweemaal daag thuislBezorg d Aiiti§epil§elie TaAdpoeder en 1 Aiilfsepllich JMoiIjdtinclmir van K CASSVIO TandaHg te Gou a OVEIflL VSRKRÏÏQBAAR taeedkooptrta en Boliedsi adres voor Vervoer vaii Inboedel oowel binnen als buiUn de atad met getloten wagent i hfl A aRAVEö I JffitJN Bleeke rWugel 287 AU ii irordt tegeti Tr ngptrtsèkad vertekeri Agent voor Nederland Q IJSSELSTUN BlauwstraaO Gouda Kermis te Gouda ZOMEETiiïEATEE standplaats GEOOTE MAEKT Hollandsch Toooeelgezeiscbap van iiet Paleis voor Voilisvlijt te Amsterdam Best EAEENDSE Adm VEEHAGEN Eeg POTHAEST Zondag 5 Augustus 1900 8 uur s avonds Reuzen Suooes QE GEBOCHELDE Beroemd Drama 4 Grand Spectacle in 8 Bedrijven naar het Fransch van Paul Fbval Maandag 6 Augustus 1900 s avonds 8 uur HET ZANGERSFEEST Beroemd Blijspel in 8 Bedrijven door Antos Aitso GEVOLD DOOR Blijspel in 1 Bedrijf PRIJZEN DEE PLAATSEN Ie Eang f 1 25 2e Eang f 1 3e Eang f 0 75 4e Eang f 0 40 ABONNEMENTSKAAETEN Ie Eang 10 stuks 4 f 10 verkrijgbaar aanhetZomertheater ea bij de Hoeren LOUIS LIESKEE Sigarenmagazijn Manufacturenmagazijn DE ZON W J v D KASTEELEN S van WIJNGAAEDEN Sigarenmagazp alle Korte Tiendeweg en J OUDEEKEEK Sigarenmagazp Lange Tiendeweg Bespreek Bureau dageHJk geopend van JO tot 4 uur Overheeriyke Citroen 40 et Franibüzeik 45 Sinaasappel 45 Limonade bij D MlflBIEI KLEIWEG E 100 GËGI BETEfI adres voor alle soorten SCHOENWEEK dan het Noonlbrabanlsch Schoen en laarzeDnagazijn Kleiweg E 80 tegenover de Kleiwegsteeg OPEUIMIN G van verschillende soorten SCUOBMmSUU Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk © giL P U IKE OÜDb t A 4 SCHIEDAMMER QENEVEE aierks NTaHTOAP Verkrngbaar bq i M PEETERS Jz Druk van A BBINKMAN Zn N B Ma bowija van echtheid U oachet en kurk iteodB too xien Tan den naam dei Firma P HOPFB BuHenlandsch Overzicht Het lijk van koning Umberto van Italië zal Woensdagavond naar Eome worden overgebracht en reeds Donderdag worden bijgezet in het Pantheon waar een voorloopige katafalk wordt opgeslagen Het gemeentebestuur van Eome heeft het voornemen den weg dien de stoet zal volgen van een rouwdecoratie te voorzien Koning Vittorio Eraannele ITI zou Zaterdag den gevordenden eed op de grondwet afleggen Na afloop daarvan zonden de ministers naar Eome vertrekken De Koning zal hen heden of morgen volgen Keizer Wilhelm zal zich by de bijzett ng van Umberto s Ijk doen vertegenwoordigen door prins Heinrich van Prutsen Het testament an koning Umberto is nog Diet gevonden Nu is er een bericht gekomen dat 700 Vrijstaters in handen der Engelschen zijn en als de Engelsclien niet dezelfde menschen twee of driemaal g told hebben zouden er nu dan ruim 2900 Vrijstaters zich hebben overgegeven wat op de positio van De Wet van zeer groeten invloed moet ijn De Engelschen zetten in den Vrystaat alles op haren en snaren en zij patten zich nit om eindeliik dezen sinds laiig geannexeerden staat tot rn t te brengen Hoe zij met de gevangen Vrijst4ters zullen handelen f Naar de vriendelijke Engelsche opvatting zijn deze menschen rebellen maar het g at toch niet aan om menschen die niet overwonnen waren eenvoudig voor rebellen te houden en als ïoodanig t behandelen Het Engelsche gemoed zal zich door zulke kleinigheden ecliter niet v n stuk laten brengen Evenals de Engelsche maag kan de Engelsche conscientie nog al veel verdagen Intnsschen krögt De Wet Kitchener op zyn dak die opgetrokken is om eindelülc aan do stoute ondernemingen van De Wet een einde te maken Kitchener mag wel voorzichtig zijn Seeds eens is hij bijna tn der Boeren handen gevallen en het zou zoo n wonder niet wezen als De Wet er iets op vond om dezen geweldenaar naar Lydeaburg te voeren Dat zou Wel aardig weien Hamilton is er op uitgetrokken om Badeil Powel eh handje te helpen die in de door hem vtilkomen tot rust gebrachte streek nu al een dag of veertien zoogoed als gevangen zit Dun yn er weer berichten die zeggen d t Botha zich wel zou wilten overgeven maar daar is natuurlijk geen woord van FEVILLETOX ImieKlaacl we h ben Turijn geheel doorgewerkt en beginnen ona door de et der gewoonte te gevoelen als armwilig kleme atomen als wij op de enorme pleinen staftn en onze hal zen verstuiken bij het opzien naar Marochette a jeusachtige bronzen atan bicl Onze ta k is geëindigd Wij veriwaken ons thans nog slechts met van het heerlijk weder te genieten en verdrijven onze vcrvchog met het beredeneeren van ona vertrek en waar wij na deze stad onze tenten zuUen opslaan Zoo wandskn wy Ums de breedc Via di Po van tyd tot tijd ecïi blik werpend in de uitlokkende winkels die fn hunne schaduwrijke baoggewelven als Verschalen liggen j hrJ gaan de wijde Piftui Vittorio Kdanuele door wij steken de brug over wier y i granieten bogen de kjaaaieke Po overapaonen wij begeven ons naar de overïijde van de Domkerk n bevinden ons wddra op bet overschaduwd voetpad dat naar het Capucijner Klposter voert waarvan het daarvóór gelegen breed tetraa onw gelietkoosde rustplaats ia Hiw kunnen wtj ona rustig nederretten en lien de rivier aan onze voeten de groote stad die zich langs den anderen oever uitstrekt de open vlakte buiten de sbidf en ver zeer ver op waar Ne n zoolang als de Boeren stand honden en Kruger bl tt wie h is lal Eage nd nog niet kunnen zeggen dat de oorlog uit is Li Hung Tsjang moet Woensdag drie dringende telegrammen hebben ontvangen met bevel oa opmiddellijk naar het noorden te vertrekken Hj verkeert dientengevolge in een zeer moeilgk dilemma zegt de correspondent van de Daily Mail teSjanhaï en geeft voor dat hj ernstig ziek is Hij heeft jiotig trachten te bewegéh m t hem naar Peking te gaan maar de slimme Chinees heeftvoof de eer bedankt Men zegt te Sjanghai dat Li Hung Tsjang zich van het leven zon hebben beroofd Men schijnt in Engeland zeer teleurgesteld te zijn over het feit dat generaal Gaselee te laat te Tiëtitain aangekomen is om het bevel op zich te nemen over de voorhoede van bet naar Peking oprukkende expeditiecorps oi liever om mot het Engelsche contingent het e rst op weg te gaan want elk contingent rukt gelijli men weet zelfstandig uit Tiëntsm op De Bussen en de Japanners zjjn de Engelschen v64r geweest en het spreekt van zelf dat als de stoutmoedige poging om met een zoo kleiae troepenmacht Peking te vermeesteren gelukt ijeio twee mogendheden daarvan ook de grootste voordeden zullen plukken Generaal Chaffee en x AmerUtanea verkoeren in dat opzicht iu hetzelfde geval als de Engelschen Een kleine troost voor hen is dat de Bi ssische en Japansche troepen voorop gaande ook den krachtigsten stoot vau de Chineezen Ie doorstaan zullen hebben Het is wel opmerkelijk dat men in lang niets gehoord heeft ov r oneenigbeid tusschen de Russen en de Japanners Zou het er dan van gekomen zijn dat die twee het op een accoQrdje gegooid hebben wat voorhands zeker in beider belang zou zijn f Dat ware een nieuwe teleurstelling voor de Engelschen Het biytt intueschen de vraag of de kleine te Ti 8at8in beschikbare troepenmacht den mersch naar Peking zal doorzetten Er bevinden zich daar volgens de nieuwste opgaaf 2300 Engelschen 1600 Amerikanen 68 Oostenrijkers 53 Italianen 4500 Russen 12 000 Japanners Deze laatsten rukten langs den rechteroever van de Pei ho op en moeten tot dusver nog geen tegenstand ontmoet hebben wat ook de oorregpondenten van de New York Herald mogen beweren Iu den laatsten tijd zijn weer ernstige klachten gehoord over de w ze waarop de Joden in Eumeniö behandeld werden den achtergrond de schi terende sneeuwtoppen der Alpen waar de Montc Rosa en de Cirand Paradis zich ala torcils boven himne broederen verheffen Geen wonder dat wij nan dit vergezicht de voorkeur geven boven kerken paleizen of schilderwerken Wij verzadigen ona in den aanblik en keeren even langzaam als wij gekomen zijn op onze schredpn terug Onder weg naar ons hotel besloten wij zonder bepaalde re 4efi qui het groote plein over te steken het oude aembere kasteel voorbij te gaan waardoor wij op Via dl Seminario kwamen en ona voof de twintigste maal Toor de San Giovanni bevonden ïk bleef st n en wierp weder mijnAoofd achterover om mij voor de zooveelste maal at te vragen j op welke bouwkundige schoonheden zijne marmeren gevel kon roemen en terwijl ik mixn best doe eene oplosaing voor dit vraagstuk te vinden hoor ïh töt mijne verbazing Kenj oti het voorst l doen om het gebouw binnen te gaan irMaar wij hebben een gelofte gedaan antwoordde ik heftn idat wij geen kerksn pjiB uma of andere lokalen v or touristen vxaa zoisden bezoeken fWaardoor schenden zelfe de braafste matmen hunne geloften f Ik veronderstel door een menigte zaken tMaar Atutt Ux zaak in het bizonder Terwijl gij staart op kanteeten en pilaren en het tracht te doen voorkomen alsof g de bekwaamste architect van Europa zijt gaat het schoonste Van alle bezienswaardigheden uw neua voorbij Vt begrijp u en vergeef u de schcodiog Na den Eustóeh Turkschen oorlog bepaalden de mogendheden dat eer Enmenië als onalhanleiijk erkend werd de geiykstelliug van de Joden met aanhangers van andere godtdieiisten iu de Grondwet moest staan Daartegen yerzette EumeniS zich eerst doch moeet toegeven Hoe die gelijkstelling geschied is is nogal raadselachtig Ten minste op het oogenblik vinden wj gezegd dat om het volle burgerrecht a4u alle IsraëSeteo te geven een grondwetsherziening neodijs i iju en deze Wat niet zonder ernstig gevaar voor de Mnnenlandsche rust tot staled lou kunnen worden gebracht De regeering heeft echter een bevel gegeven de Joden niet meer te verhinderen zich op het land te vestigen tot nu toe woondenz jdus blflkbaar nog in ghetto s I Het blijkt evenwel dat kier alleen die Israëlieten bedoeld E n die voldoende kapitaal hebben om een handwerk of een bedrgf uit te oefenen De pieiwe minister Carp moet besloten hebben om de Joden uit hun onontwikkelden toestaai op te heffen hun de bevoegdheid te geven zich voor het oprichten van scholen en kerken te vereenigen in kerkelijke gemeenten Ea daartegen schreeuwt reeds het orgaan van dem antisemietenbond alsof het land aan de Jootn werd overgeleverd l t Beri Tagebl vertelt dat de nitwijklng vaa Bnmoensche Israëlieten naar Hongarije en Oostenrijk dan ook zeer sterk Is DeHonjrawsche regeering heeft getracht deze geheel wiKlIddelde menschen weer overdeBuaeensche grens te zetten maar de Rumeensche regeering weigert eenvoudig ze het land binnen te laten komen Groote Israëli tische vereenigingen als de Alliance Israelite de Wiener Alliani enz en ook particulieren hebben de jhanden ineengeslagen em zoowel i uit weken joden als hen die in het land blijven te ondersteunen Van een protest bg de Ëumeensche regeering heeft men afgezien omdat dit toch niets helpen zou Verspreide Berichten FnASKauk De Tentoonstelling werd Donderdag bezocht door 187 822 personen De brief welken de shah van Perzid voor den aanslag ontving was onderteekend Angelo Bartolozzi en meldde hem 4at te Napels vergaderde anarchisten een makker van Bresci den moordenaar van koning Humbert hadden uitgekozen om hem te doeden Men zoekt dan ook naar bet verband ODzer gelofte Dank u Z is de kerk binnengegaan Ik heb een opwelling van vroomheid en wil dit ook doen Maaf onze sigaren V Werp die we voor de bedelaftrs Neem u in acht voor ktelngeestigheden Gilbert sij worden kter groot Wel wetende dat Kenyon er de man niet naar was om een uitgelezen Havana zonder geldiee redenen pxtjs te geven volgde ik zijn voorbeeld en trad met hem dé sombere kille gewelven der San Oiovaoni binuen Er waa geen dienst De gewone kleine gezelschappen van toeristen wandelden er rond en deden hun best u n een zeer belangstellend gezicht te zetten bij de aanwijzing en verklaring van mtesterstukken waarvan zij niets iMgrepen Hier en daar zaten enkele geestelijken ineenge doken Kenyon zocht ijverig naar de schoonste bezienswaardigheid van allen en eindelijk ontdekte ht haar Kom bierhften zeidc hij laat ons gindache piaaCs nemen daar kunnen wij haar mgemerkt gadeslaan Ik plaattte mij aan zijne zijde en zag eenlge zitplaatsen van ons af een oude Italiaansdhe vrouw in kjiletende houding die vurig sdwsn te bidden terwijl op eon stoel naast haar een meisye zat van omstreeu twee cn twintig jarigen leeftijd Het w 8 een me e wier landaard niet te bepalen was De wenkbrauwen en noerge gen obgleden getuigden dat zij donkere oogen had maar de zuiver bknke kleujr van haar Ijut de tusschen de daad van Bresci en dezen aanslag en in ofllcieele kringen heet het dat er complot bestaat dat het achtereenvolgens doeden van alle sonvereinen zou ten doel hebben De shah heeft zelf de tijding van zijn aanslag naar Teheran getelegrafeerd Toen hg van den moord op den koning vanltalU hoorde telde hiJ De moordenaar is gek en ij gelegenheid van den aanslag op zipi leven richtte hiJ zich tot de hem omringende personen met de woorden Alweer een gek het soort schijnt toch niet loo zeldzaam te ifn Het Avondfeest op de Tentoonstelling is Donderdag niet doorgegaan tengevolge van den moord te Monza maar toch werd verhoogde entree tot de terreinen betaald I De gezamenlijke restaurateurs van het Trocadero hebben een adres aan den minister van handel gezonden om vermindering van dé pachtsommen daar tü met verlies berken Het maritieme gerechtshof te Tonlon heeftden luitenant ter zee Berthier tot 3 jaargevaugenisstraf veroordeeld wegens knoeie rjjen ü de nitbetaling der maandeljjksehe èoldij aan de soldaten Het Hof van Appèl heeft 18 vonnissen bevjestigd waarb werkstakera vau Le Creuaot tot straffen van 1 tot B nUMaden waren veroordeeld EnaCLAHD W Greenwich wordt gemeld dat vier levallen van pest voorgekomen zijn ia Engeland wiarschijnlgk tengevolge van de aankomst van een besmet toomschip Van de Peninsular and Oriental Company komende uit Indië Een telegram van de Goidknst meldt dat de Engelschen de Asjaqti s met groote verliezen ter ggsdreven hebben zy zeli verloren dertig man onder wie 1 majoor en 3 ofncieren gewand OoBTEXBUK HoSaABlJE In een Tsjechisch dorp van Bohemen met een talrijke Israëlitische bevolking Is weder van de verdwüning van een knaap die het ouderlijke huis ontloopen is gebruik gemaakt om het sprookje van de Israëlitiscbe ritneele moorden in omloop te brengen De verhouding ia er zeer gespannen lir is een premie nitgsloofd voor het terugvinden van den knaap DUITSCHLAND Te Dortmund is de algemeene werksta edele üjne trekken en het weelderig bruine baar konden haar tot elke natte doen behoo en hoewel ik indien ik haar zonder dat geleide had aangetroBen gezegd zoude bben dat zij eene Engelsche was Zij wa Qet doch eenvoudig gekleed en uit hare houding kon ik afleiden dat zij gun vreemdeliDge in de kerk was Zij keek niet om zich heen gelijk touristen gewoon zjJn te doen maar zat oiibewegelijk atil totdat hare gezellin haar gebed geöbidigd had Voor zooverkt men naar naar voorkoBocn kon oordeelen bezocht zij de kerk vojr geen biïonder oogmerk noch om te bidden noch om te bezichtigen Waarsfihijnlijk was lij slechts als geleide der oude vrouw naast hattr Merheen gekomen Deze oudt vrouw die het voorkomen had van een vertrouwde dienstbode scheen naar haar hartstochtelijk gebed te oordeelen zee veel aan het Opperwezen te vragen te hebben Ik kon hare dunne lippen oiïophoudelijk zien bewegeti en hoewel hare woorden oobdaroaar waren stond bet vast dat hare snieekin geh uit het hart kwamen en oprecht waren ge meend Maar het meisje aan hare zijde nam geen deel aan hare gebeden en keek zelta geen e ele maal naar haar om Steeds beweginglooa ab een marmeren beeld roet neergeslagen oogen tat zij als in dieue gedachten en naar bet scheen droeve geaachten verzonken terwijl zij niets anders dan haar volmaakt proflei konden waarnemen Kenyon had haar gei is niet te hoog geroemd