Goudsche Courant, woensdag 8 augustus 1900

Woensdag 8 Augustus lÖOO No 8267 39ste Jaargang fiOIIMMCOIlUm ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoea He ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën töt I uur des midd Telcfimn Au M Ue Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks uiet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco der post 1 70 Afzonderlijke Nomnif rs VTJF CENTEN m 1 mB imuR HEÊRENHmS Westhaven B149 bevattende cht Kamers groote drooge Kelder Meidenkamers benevens groote Tuin Voorzien van Gas en Waterleiijing Te bevragen bij J W SCHOUTEN Geen Ëngelsch maar EcM BOEREUBROOD t cent de K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Tluiny i Woadirbilem 1 in do geheele wereld bekflnd en 1 geroemd ODovortrofftiii middal tegea all Borst l o D c Lever aftgrzt kteil ent lawendig I t zoowel als ook uitwendig in bijnit 1 alia ziektegevalfón met goed gevolg 1 aan to wenden fry tierflftcon u l l per post t 1 1 TUnrj i Woadorialf beiit een alsnog ongekende genoeskrachi en heilzame werking Maakt raeeBtal e e pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel oierbodig Met deze zalf werd een 14 jaar oud voor ou eneeBlijb Keboodeil beeOKezwel en onlangs een b na Jaar kankeriydeu genezen Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontatekmgen enz van allerlei aard FriJs per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENRI SAKDEUN Eokin 8 Amsterdam Wur Kcea depot i beBt lle men direct aan dteSchatzeaapotlkeke d i A THIKKRY in Fregradi bel llohiUth Oestcrreich eelieve pioapectut te outbieden by het Centraal Depöt binders Fokiu 8 Amaterdam Paln Expeller s dl Dutic JUI vordt dit midU nel Temuwnd snooe to pmutmndi jnymsmi uiit r d Hg Bhiura tU JiohtVjAooömd MO in du l JM injiil dal T diS SfeSTTcm l tt oplirtl tei i n k ji l Ad l a6 76o m iO d ll iiiil in toiKitli9k i Te AiMtedïm bó VXoüi dobuil Tm TuTll B lil tn to IMtttttai Nieaw onotertroften 1 Prof Dr LieboM ivelbakond tSXQW KRACBÏ II IXBE Alleen eeht inet Fabrieluiiiulc tot voortdurende radicale en zekere genezing vah alle zeUa de meeat hardnekkige xenuwKiekten vooral ontstaan door I atdwalingen op jeogdigen leeftgd Totale genezing van elke swaJite Bleelftücht Benauwdheid Hoofdpan Migraine Hartklopping Maagpgn slechte sp evertering Onvermogen I Impotenz PoUutione enz UitI roerige prospectasBen rrijaror fescli fl 1 fl 11 3 duhbela flosiii I c Zijt Gij Doof He snaUen tu DOOFHHD of lUÜDHOOntHUD iQn ml BMIMkur door onse nieuwe uitvinding Ijebalvo deRenen alke doof boren rijn Oagaal In da aaran haadtllraal H BeaobiIJn Uw gevalt onderzOekinK m raad yrlj man Sm aloti met weinig onkoBten te bnla geneien Dr Dalton Anral Iigtltnte tM U eWb Xi OBaCASO SUL II 6Vi OentmilDepöt i Matth v d Vegte Zaltbomnwl ÜepÖta M Cléban Co Uotterdam F Happel 8 Gra enhage T ralmmans do Jong J Czn Rottordam Wolff Ca fiouda in bii alle drogisten Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de sUerwege bekroonde eo wereldberoemde Superior Druiven Borsttaig Extract Meiiaoibei uit de Koninklijke Stoomiabriek De Honingbloem van H V A J§€HAIIi €o Den tlaagr HoOev ncier $ SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK JC Co s Uelianthe ii lust beite middel der weield VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co s Melianthe goneeat Kmiclioeat Co s Meliiiatbe genoesl aoowel oud als jong Co s Mellanthe mag io geen huiagezm ontbreken CO fi Meltonthe ataat voortdurend onder Sclieikundig toeziobt Co s Ueliantbe belpt onberroepelijk Sc Co s Hellantbd bekroond milt Eerediploma e Co s Meliantbe is bekroond met Goud Co s UeliApthe ia bekroond tliet Zilver C0 S Meliantbe ia verljfibaar il flacons S Th torken Boikoepl B V Wijk Oudevater M KOLKMAN Waddinxneef H UOLLMAN Boihgravtn PÏN KSE Ninwerkenk o d Uu ff J VAK DAM Boa ttreht l A N visZESSEN Sthoonhove Firma WOL f F éb Co Westhaven 198 Gouda D MIBBIES Kldweg B 100 Gouda E H VAH MILD Veerstal B 126 te aouda A BüUMAN Moordrtkt van 40 CU tOCtl en ft b AMmnmiM m aUe CouraEten worden aangfenomen door het A4lverleiitl Bur an van A BKINRMA ZOOIN te GOUDA Standaard Hypotheekbank MaalschappelUk Rapltaat E E M 1 1 J O E X G U L I E Übiottuia Mr 3 B C CASnU BUK m B DS SWl Iia De Bank verstrekt op zeer billijke voorwaarden eM op eertte hppothepc en geelt onder controle van bet slgemeen Jdmtnittratie enTrutlkauioor te noltertfaat 4 PMHIUUUI VÊiX alt Conpons 1 Januari en 1 Juli verkrijgbaar Correspondenten voor Gouda de Heeren M J OGIEE Co LeTensverzekering laatscliappij IKIRDRKCHT Maatschappelijk Ka pitaal yz OOO OOö üéeel gepbisi Goedgekeurd bü Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 VERZEKERD BEDRAG 36 800 000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Sluit ALIiE soorten van verzekeringen op levens en sterltekansen gegrond De Tarieven zp volgens de laatste sterltetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht ei de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rottordam bij den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs en bj de Agenten in alle plaatsen van Nederland Mei ecrs tfflloma en Oüud Bekr cndo nfnwrfWfmi tOllStlQ I oa ftfVia demeeslktaoIitlgecnveralerkeiideiaNA WÖNtegenlwalUe I m apiisvertering zenuwhootdpljn ter versterking na ziekte of kraambed fcoorta en hare gevolgen I t QUINA LAROCHE FERRUGINEUX in hel bijsonder legen Bloedgebrek Bleekiucht I P kwalen van Kritischen leeftijd cm Verkrijgbaar lo flacons a 1 90 en X I L ï ilf I KC flpflO voedzaani veraterkend aangenaamvansniaak voordageli kschgeb uik I F a v av VF yj Qj j j kinderen zwakken en klierachtlge geatellen er aan te beI P vtkii Ab geneeskrachtige drank bij stoornissen der apijsverterlngaorgBnen en dlarrtlée ook I U voor zuiSttgen en kleine kinderen Prij per bes 1 i Kgr ƒ 1 70 4 Kgr 0 90 X Kgr O SO F Chemisch JUlalli ciliVckr $ pecUal voor Kindervoeding m busaen t Kgr O SO I E zuivere IWCIKSUlKCr r ƒ q bq Kgr ƒ 0 85 m AQ Vima SAaa ca44An llcliooken eener halve cigarette is voldoende teTiieatrii F fVailllIlrt V l trCUCII i g de tievlgste aanvaUen van Asfkma etc In r Joonjes a 0 64 e S SÓ t Tamarinde Bnnhnnsi pR purgatief tegen verstopping Aam E I tlllttl IIIUC PUnPUllo beien Mlgralne Congeatiesctc voor lookalslaMn8 W voor kinderen liewijzen de f amarinde Öonbona vin KUAEPFI TEN HOLM belatign ke diensten daar de vorm voor liet kind begeerl ijk en de smaak aangenaam is Trya per doosje ƒ 0 00 en O BO alminlf Palifnipti algemeen erliend als het BESTE huismiddel 1 Verkoudheid en Keylpijn het U frmpt ralni wm KRAEPBUEN HOLB te Zelat Mlm ncnim w Hpctluker m t reirMen KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST éMiM Aiïti8epll§che Taiidpoeder en itiitl§epli§cli mondtluctiiur i M n VASSDTO Xandartn te Ooitda OVERAL VEKKHIJQBAAK Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda i een a jmoplosaend en verzachtend middel blJ uitnemendheid uitsluitend in □ aeschjes verkrijgbaar Prijs ƒ 0 20 per fleichje mr Wie werkelijk pr s stelt een nfe es i iJiK te hebben laat zich fotograleeren in de Votegrafitche HunêUnric Ung m P V O 1¥AALS Fl SINGEL 661 Een MMi Rijwiel is onv miJdelp een S T B £ en rjMCiiVtOOPBm U Op en weg zijn de Yankee Style Eijwielen het SX E MjS T o a in het Kampioenr schap van Nederland Iste prjjs bS het verbeteren van het zes uur record 157 K M verbeterd met 25 K M enz enz Fabrikanl m RIJWIELEN en HOTOKGYCLES B A JANSEN s Bosch Leverancier der Cambler Automobielen e a Akent voor GOUDA J C ÜM R ÜITSU Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPARKBROOK JAÜ ROID Korte Groenendaal I 802 Si03 GOUDA UKERWAREN ERGEDSCHAPPEN HUISUOIJD ARnKELEN FORNUIZEN IM Breukb den 1 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ cbeiiiisebe Wasscherij H OPPEfiÏHËIlllËlt 10 Krutii cade Rotlerdnm QebrevetoOrd duor Z M den Koiiiuit dra Belgen BoofddepM voor QOUDA de Heer A VAN OS Az Speoialitelt voor het atoomen en vervelt van Ue Boereneo Dameagarderoben aliook Ue Kindergoederen Speciale inrichting voor tet toom i ivan plutAe mantek veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden ent worden n de nienwBte en laatste methode geverfd I Alle goederen heiz gestoomd of geverid worden onaohadeljk voor de gezondheid I volgen staitl bewerkt Wie zeker zyn wu d Eebt 1 Elkel CacaO t otvangan tMuaengectdd en Ba v l prafrwühigen in den handel gekanwn dar dn nam de xMadta Dr Ui ba Us TOVMidigd p d bwt maoUnea in het wratldberaad taOMiannnit vaa GWbiiL BtoUp rtk te Keulen toeto la Ttarkniea ImagM I I cnSfaii OMMi BetattIk t okt geBew H i f ttia dank dWbea ahiUt BM BMt watar t tiMkm mie Ito V Sa J 1 8 i 0 JaRw tttMkMI Amsterdam gMvetitnt 10 GEEN BETER adres voor alle soorten 8CH0ENWERK dan het Noordbrabanyi Schoen en Laanetniaijazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPRUIMING van verschillende soorten mCBOÊUKtTBHU Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Gouda Druk van A BKQ KUAN Zn BuIt naD l8cb Overzicht De Italiaansche Kamerzitting van gisteren werd bijgewoond door alle ministers voorts waren o a aanwezig Crispi Zanardelli Giolitti Rudini en Sonnin De voorzitter Villa bracht hulde aan de nagedachtenis van koning Umberto de Kamer juichte deze woorden levendig tbe Men riep leve de Koning 1 De minister president SaraOco sloot zich bij de woorden van den voorzitter aan To n Tnrati namens do socialisten en Pantano namens de republikeinen bun afschuw van den moord uitsprakenj barstte er een groot rumoer los Pantano riep Wij specnleeren niet als g op de bedreven misdaad Hat hevige rumoer verhinderde Pantano voort te gaan De voorzitter kondigde aan dat de Koning a s Zaterdag den eed zal afleggen Kamer en Senaat besloten dat de zitting zaal gedurende zes maanden een rouwversieriag zal hebben De Bnreau s zullen adressen richten tot den Koning en de KoninginWeduwe en ter nagedachtenis van koning Umberto zal oen onvergankelijk monument opgericht worden Koningin Margherita beeft een gebed opgesteld voor de zielsrnst en de nagedachtenis van haar echtgenoot dat zü aan den bisschop van Cremona een viiend van haar ter goedkeuring heelt voorgolegcf De bisschop hoeft het daarna 9j tenbaar gemaakt met een opwekking aan de geloovigen om het te hWden In den Italiaanschei ministerraad is besloten de zaak van Bresci niet te behandelen voor den Senaat maar voor de gewone rechtbank te Milaan Volgens de Tribnna heeft het Vaticaan de geestelijkheid in heel ItaliS gelast deel te nemen aan de ronwplechtighedea voor koning Umberto Dit is de eerste maal dat do geheele Italiaansche geestelijkheid meedoet aan nationale demonstraties De bisschop van Pistoja had toen hij het bericht van den moord veniam zijn vlag halfstok laten valleh Dit heelt in de geheele stad veel voldoening gewekt s Luit kol C de WitschrijftindeN E Ct Als naar gewoonte wordt hét door de Engelschen in den VrüstaaJ behaalde voordeel langzamerhand tot zijne ware afmetingen teruggebracht In plaats van 5000 zooals eerst werd gemeld hebben zich tot nu toe 2000 Boeren overgegeven afgaande op vroegere cijfers komt ons dit aantal nog FEViLL EIOX PmSodiiiii xo Haa gelaat had een zeldzame aaiftrekkelijkbetd voor mij waarvan volgens mijn oordeel de buitengewone gemoedsrust de grootete bekootl kheid uitmaakte Ik werd al meer en meer rertangend om haar gelaat geheel te zien doch wijl ik daartoe niet zondfer onbescheidenheid kon geraken was ik genoodzaakt te wachten tot zij toevallig haar hoofii mocht omwenden Weldra scheen de oude Italiaansche haar tAk volbracht te hebben Toen ik zag dat zij zich gereed maakte oni zich uit hare knielende houding op te richten stond ik op en b gaf mij langzaam naar den uitgang Na eenige minuten gingen het meisje en hare gezellin mij voorbq en was ik in staat liaar nog beter te zien omdat zij hier wachtte totdat de oudp vrouw hare vingers m het wijwatervat gedoopt had Zij was ongetwijfeld r schoon maar hare schoonheid was van vreemdsoorügen aard Tot deze ontdekking kwam ik toen hare oogen voor een kort oogcnblik de mijne ontmoetten Hoe donker en schitterend deze oogen ook waren lag er een droomerige afgetrokken blik in een blik die over iemand he n scheen te gaan en staarde op hetgeen zich achter het voorwerp waarnaar zij zag bevond t eze blik maakte een vreemdsoortigen indruk op eenigszins overdreven voor en het is best mogelijk dat men eenigen tijd geleden in Engeland het geloof wilde doen veldwinnen dat de inwoners der nieuwe kolonie voor het grootste gedeelte met den nieuwen stand van zaken ingenomen waren en dat slechts ongeveer 3000 kwaadwilligen om een bij ons welbekenden naam te gebrniken zich om en bü Bethlehem ophielden doch dal nu een overwinning moet worden geboekstaafd het getal overwonnenen wordt opgedreven om den roem der aanvoerders te verhoogen Hoe het zij na de Wet heeft Olivier getoond dat een doorbreking niet onmogelijk wi B en zonder nu aande schrijftafel gezeten den stal te willen brekofi over mannen die maanden lang het veld hebben gehondjsn en na den vjand felle slagen te hebben toegebracht eindelijk voor de overmacht het hoofd hebben gebogen voelen ij bijzondere bewondering voor de beide aanvoerders die trots den afval van zoo velen nog steeds niet versagen nog stoeds het pleit niet gewonnen geven Olivier is met eèn aantal manschappen en 5 kanonnen doorgebroken naar het district Harrismith De stad van dien naam ligt ongeveer 100 K M ten oosten en eenigszins noordwaarts van Fonriesburg en van Harrismith voert een groote weg noordwaarts over Vrede naar Standerton het in den laatsten tijd dikwijls genoemde station aan den Natolschen spoorweg Waarschijnlijk zal Ofivier trachten om Vrede links latende liggen ergens tusschen Standerton en Volkrnst zich te vereen g en met de commando s die zich daar nog ophouden voortdurend den spoorweg bodreigen en waartegen Hildyard zich moet verdedigen Gelakt die poging dan wordt de taak van dezen Engelschen bevelhebber en van Clery die de opdracht hebben de veiligheid van de llJn tusschen Volksrast en Heidelberg te yorzekeren al weer zoo veel moeilijker Tpenwéns uit alles biykt dat de veiligheid langs deze lijn alles behalve verzekerd kan heeten telkens toch lezen wjj dat de Boeren verjaagd z n waaruit van zelf spreekt dat zü ook telkens weder terugkomen De overige Vrptaters onder de Wet schonen nog steeds bü Beitzbnrg te staan ten minste wij hoeren niets van hen maar de Ia Eey schjjnt voortdurend tegen den spoorweg Kmgersdorp Potchefstroom te ageeren althans Methuen was den 29ep Juli bijFTBderiksstad een station 20 K M ten noorden van Potchefstroom voortdurend door de Boeren lastig gevallen Is de Wet nog op dezelfde plaats dan worit zijn toestand bedenkelijk met Methnen voor en Brondwood achter zich kan hS niet mij maar daar mijne oogen slechts gedurende eeiie seconde de hare ontmoetten kon ik niet zeggen of deze gewaarwording van aangenamen of onaangenamen aard was Het mei e en hare gezellin draalden et weinig bij de deur zoodat Kenyon en ik vóór hen het ipebouw verlieten Wij bleven echter buiten wachten Dit moge een weinig onbescheiden zyn gclyeest doch wij waren belden verlangend om het mei e wier verschijning ons zoo veel belang had ingeboezerttd te zien verSrekken Terwijl wy de kerkdeur uitgingen merkte ik een man op die dicht btj de trappen stond een man van middelbaren leeftijd met het Voorkomen van een gentleman Hij had een eenigszins hoogen rug en droeg een bril Indien ik er eenig belang bij zoude hebben gehad om zijn tand in de maatschappi te bepalen dan zoude ik gezegd hebben dat hi een geleerde Was Omtrent zijne Dhtionaliteit kon geen twijfel bestaan j hij was op en top Italiaan Blijkbaar wachtte h op iemand en toen het meisje door de oude vrouw gevojlgd de San Giovanni uitkwam stapte hij voorwaarts en sprak hen fln De oude vrouw slaakte een zachten uitroep van verrassing Zij greep zijn hand en bracht die aan hare lippen Het meisje bleet blijkbaar ongevoelig Men kon zien dat de gentleman alleen met de oude dienstbode te maken had H y sprak eenige woorden tot haar en haar daarop ter zijd nemende wandelden deze twee tot op eenigen atstand onder de schaduw ter kerk en schenen in een ernstig gesprek gewikkeld waarbij cij van veel anders doen dan oostwaarts marcheeren en trachten om en bü Pargs over de Vaal te komen Maar misschien is terwü wg dit schrüven de toestand reeds veranderd lang zoo bljven kan hü niet Roberts schjnt evenwel niet veelvertronwen in lyiethnen te hebben want Kitchener de zwervende ohef van den staf is afgezonden om operaties tegen de Wet te leiden En weer is bij Kroonstad een trein in handen der Boeren gevallen en door hen verbrand En un dringt zich van zelve de vraag bg ons op w lk commando is hier aan het werk geweest P Heeft Broadwood zünen vijand nit het oog verloren f Hü stond toch volgens de laatste berichten tusschen de Wet en don spoorweg Of zonden er niettegenstaande de overwinning bü Fonriesburg toch nog andere commando s in het veld zün die de operatielün bedreigen Hoe het züi uit dit feit blgkt genoegzaam dat de commnnicatie tusschen Pretoria en Kaapstad nog steeds niet verzekerd kan heeten In het westen bü Eustenburg is de toestand blijkbaar ernstiger dan men uit de eerste beriohten zou vermoeden en Hamilton is er heen om Baden Ponrell te ontzetten Uit een en ander valt op te mal n dat Roberts voorloopig niet over züne geheele macht kan beschikken om tegen Bothn te ageeren vaoral het gemis van Hamilton zal hü voelen zoodat hfl vooreerst wel te Middelburg zal biyven Bustenburg en Reitzburg zjin de plaatsen waar nu waarsehünlük de eerste krügsgebeurtenissen zullen plaats hebben wel geen gebeurtenissen die een einde aan den oorlog op welke wyze dan ook zullen maken maar die het bewfis zullen levflfen dat nog steeds over het gansche grondgebied van Transvaal de worsteling in vollen gang is Tvee berichten nit China zün ontvangen die de vraag doen stellen wat van den toestand nu eigenlük moet gedacht en gehoopt worden V Tot 1 Augustus Bchünt het waren da vreemdelingen nog niet en masse vermoord Na de berichten van verleden week zün nog enkele raededeeliogen ontvangen die de goede verwachtingen hieromtrent zün komen bevestigen Bon officieel Cnineesoh bericht waaraan weinig waarde zon te hechten zün zoo het alleen stond doch dat nn het bevestigd wordt dient te worden medegedeeld zegt dat de gezanten op 30 Juli nog all well waren De Dïily Express jmeldt dat iemand te Westonsuper Mare een partionlier telegram ontvangen heeft van zün neef die te Peking tijd tot tijd een bhk wierpen in de richting waar het meisje was blijven staan Thans waren wij in staat hare buitengewone choonhcid te bewonderen Een weinig verderop utaanjJflö konden wij haar ronder beleedigend of oqbescheiden te zijn beschouwen 9ij is een vohnnkte aofaooaheid tide ik meer tot m j elf dan tot Kenyon fNiet zoo volmaakt als ik dacht antwoordde hij er ontbreekt iets aan ik weet niet of het bezieling of leven is dat zij mist Ik kan geen gjemis bespeuren hernam ik zoo vol geestdrift dat Kenyon luid begon te lachen rZijn Engelsche gendemen gewoon hunne landgenooten op zulk eene wijze te beschouwen en hen op qpedbare plaatsen te roemen zooals gij dit deye dame doet f Ot hebt gq u deze gewoonte t6n voordeele der Italiaansche schoonen eigen gemaakt Deze beleedigende vraag klonk mij op t onverwachtst in de ooren Wij keerden ons snel om en zagen een stank man van dertigjarigen leeftijd vUk achter ons staan Zijne gelaatstrekken waren regelmatig doch terugstootend Men bemerkte bij den eersten oogopslag dat sijn grijnzende mond overschaduwd werd door den zwaren knevel en lat die donkere oog en en wenkbrauwen in staat waren zich door plotseling opkomenden toom te fronsen Voor het oogenblik was de uitdrukking van s mans gelaat ten zeerste beleedigend een r achtige lach waarmede de buitenlanders meestal Engelschen beschouwen Dat hij een buitenlander was kon men onmiddellijk opmerken niettegenstaande het onberispelijke Engelsch wuuin verblgf houdt Dit telegram is gedateerd 1 Augnséns en meldt dat de vreemdeling veilig zgn in de Britsche legatie Hiermede houdt echter bet goede op De toestand in Peking Is in elk opzicht onrustbarend zegt de Morning Post Jhlneesche vlnchtelingen nit Peking die te Sjanghai zün aangekomen doelen mede dat er in de stad de meest volslagen anarchie heerscht De Boksers en de keizerlüke groepen vechten tegen elkander De huizen van vele lüke inwoners en van de vreemdelingen niet alleen worden geplonderd en in brand gestoken door de dappere troepen van Yoeng loe en Yoeng loe Sian En volgens een mededeeling door LiHoeng Tsjang gedaan aan den heer Goodnov den Amerikaanschen consul te Sjanghai zün twee leden van den Tsoeng Li Ya Men op lalt van Li Peng Hing onthoofd omdat zü voorstellen hadden gedaan tot bescherming der vreem delingen Deze Li Peng Hing de meest fanatieke vreemdelingenhater de man die last gaf tot de rooordtooneelen te Pao ting de man die leden van den Va Men laat ombrengen omdat zü de vreemdelingen willen beschermen is hg keizcrlük edict benoemd tot vicecon troleur en generaal adjndant van generaal Yoeng loe Deze benoeming geeft te denken Yoeng loe is de generaal die naar men meldt tot nog toe zooveel mogelgk de vreemdelingen beschermd heeft Yoeng loe is de generaal van wien gemeld werd dat hü de slachting der gezanten te Peking tot nog toe heeft weten tegen te gaan Yoeng loe is een Chinees van vooruitzienden geest die kennis gemaakt heeft met de Weetersehe begrippen en die weet wat de moord der gezanten voor China ten gevolge zal hebben Een oogcnblik scheen het dat de invloed van Yoengloe in regeeringSkringen voor zoover men in Peking nog van een regeering spreken mag overheerschend worden zon Dat was in de dagen die gevolgd lün op 18 Juli den dag van de overwinningen bg Tientsin Sedert chünt echter de invloed van Yoengloe veel verminderd te zijn En de benoeming van Li Peng Hing als zün dwarskgker van LiPeng Hing die zelfs leden van do Ya Hen Iaat onthoefden wegens hunne sympathie voor de vreemdelingen is een veeg teeken Het gerucht eergistsr door Beuter nit Sjanhai gemeld dat Li Hoeng Triaog elfmoord zou hebben epleegd 4s géblekeD onjuist te zün Li zit nog te Sjanghai maar het is nog hij ons toesprak Ik had reeds een scherp antwoord gereed doch KenyoB die een eer geestig en welbespraakt jongmensch was voorkwam mij Hij lichtte zijn hoed op en maakte een zwaaiende buiging die even goed voor beleefdheid als voor bespotting iton worden aaMeowi t SigDor zeide hij een En l3chm tn reist door uw heerlyk lancl om al wat Natuur en Kunst schoons bevat te zien en te bewonderen In lien onze bewondering u beeft beleedigd vragen wij u vergiffenis De man aarielde wijl hij niet wist of mijn vriend schertste of iil ernst sprak Indien wij iets onbetamelijks mochten gedaan hebben wil de tignor dan onze verontschuldig aan de dame aanbieden i Zijne echtgeooote of moet ik zeggen i zijne dochter Daar de man nog jong waa kkink de huUote vraag tamelijk aarcaatisch Ztj is gaen van beide snoinnle hij Kuyon boog opnieuw Ha een vriendin dus Dan maak ik den sigoor mijn hartelijk compliment evenals over zijne bedrevenheid in onze taal De man raakte blijkbaar in de war Kenypn sprak op zulk een vrooHjken en oogekunstelden toon tik heb verscheiden jaren in Engeland doorgebracht zeide h kortirt Wordt vtrwif l