Goudsche Courant, woensdag 8 augustus 1900

1 genau Olrectc SpoorwegverMndtagen met GOUDA Zomcrtlenst 1900 AaopvaDgen 1 Mei TUd va Greenwlcli 11 39 18 1 18 88 18 M 1 87 8 1B 8 S 4i 4 89 4 4 t t 8 14 7 80 1 48 8 14 8 17 8 M 9 14 10 09 10 18 10 40 1147 1 I Ol I I 84 J 10 1 1 10 3 5 11 U Z 10 80 l n f 8 18 t p 8 41 X 10 87 l M J 8 48 8 48 4 0S B I7 4 4 t M 7 47 t 7 r S iO 8 4 t tS 10 80 10 44 1 48 6 10 8 44 ll t 0e 810 11 41 7 86 8 81 i w afia fi s 7 io s8 lo te o as 4D Rotterdam B 8 09 9 08 10 08 11 16 a SOTTIRDAMi SOVBA tiM nna 18 46 11 68 10 16 11 81 11 46 18 10 10 88 II 10 88 r I 10 48 r II J0 49 11 68 ItM 18 S1 1 81 7 89 S ti 1 8 li 8 84 8 Ó4 9 00 9 8t 10 08 10 84 b B4 8 Ö V 1 ö lu wp A F iu irf 4 ta M b a ri a HJtoad i fct pi ni j w t U OOtiPA BBN B A A 8 iae t 10 1 10 69 11 8 11 1 11 86 18 88 1 68 X 8 46 4 1 4 80 6 86 S 4 18 7 M 11 11 1 1 U I8 1 lil T 11 88 i s ï lO lS 10 88 10 48 UJ 8 01 a l8 8 84 t S8 8 48 Geadr 7 14 8 87 8 41 9 03 9 18 10 00 ZeTen l Moer 7 88 8 8 Soeteimeei Zeg 7 9 U8 Toolbon 7 68 9 14 a Hate 7 68 9 08 l 9 87 aUa a 6 88 6 041 0 7 16 7 8 8 86 8 Bt 9 03 44 10 1111 86 11 86 18 00 1 80 8 40 8 00 4 00 4 80 4 80 6 88 4 88 7 41 7 66 8 18 9 4810 86 Vooibwg 6 88 10 17 1 86 4 8 4 88 9 4 Zoelam ïeg 6 68 = 10 88 1 0 4 10 5 4 10 08 ZeTaok Mo 4 0 10 48 8 01 5 I J 64 10 14 Ooudi 4 14 Hl 1 88 1 48 8 07 9 0 9 30 10 1110 64 11 46 18 08 18 84 8 18 8 0 8 81 4 17 4 47 6 18 4 4 7 04 8 0 8 88 8 46 10 8110 64 M Eaimonaatnia allm U n Uan eiM Main 10 10 64 11 11 U 4 9 48 10 88 10 46 n 18 0 18 46 1 66 1 40 8 8 6 4 14 4 46 6 84 6 66 l 8 4 7 47 8 48 4 IM S O UJ A A M S T I R Dl iaB ma Ivada l I IIMS 9 38 ItM 10 I9 11 08 l SS 1 48 8 88 4 O I 4 48 6 16 8 48 1 lO i 1 S7 10 66 11 07 AmiLW 8 01 8 8 t 1010 11 09 1M8 11 47 1 09 S 88 4 16 4 67 8 449 3410 i 1 I S11 47mI 00 ABBt C 8 19 9 18 tJSl 10 16 11 14 1 08 1 10 1 14 8 16 4 80 6 18 60 9 S 10 11 18 ll Oi lf 6 ÜTHtüH 1 ai nna 11 81 1 16 8 18 4 S 4 6 8 80 7 1 1 88 1 1 40 8 11 7 88 1 0 8 08 S tS 6 04 80 7 00 7 84 07 10 14 8 10 0 84 7 46 6 88 6 48 l SS 7 04 8 18 8 8 9 80 10 14 10 49 Vaiat C 3 7 1 1 7 l t 18 811 l ll f 1 11 lp l M I 1 10 8 84 4 44 8 11 7 0 8 10 1 14 41 Ama W i t4 8 47 7 80 8 11 8 4S 80 46 U S 18 41 l l I II 8 18 3 f9 5 0 S 7 86 8 86 4010 08 l mda 7 0 7 81 1 9 07 10 18 10 8111 81110 1 11 4 18 4 34 5 411 64 t O ll 10 11 11 18 18 I 7147 8 41 t lO 10 10 10 8 1U8 18 01 1 40 08 8 80 4 08 4 48 30 4 61 7 00 7 68 8 00 O SS 10 06 10 40 6 07 44 8 0 9 87 10 88 11 65 18 87 4 14 1J4 11 01 6 11 68 8 17 10 41 U 86 4 88 I4 1 41 7 08 7 14 8 80 14 10 64 11 87 11 11 18 1 1 88 840 1 6 4 4 t ln It 7 4 7 48 1 14 4t 10 07 10 88 11 81 steeds niet duidel k wat hjj daar eigentlgk nitvoert Verleden week heelt h herhaaUeUJk bevel ontvangen om naar het noorden d i naar Peking te gaan Maar heel veel last heelt bg niet om aan dat bevel te gehoorzamen Dientengevolge zegt Li ziek te zgn wat waarBchgnlgk aanleiding heelt gegeven tot het gerncht van zjn dOpd Z a onderhandelingen die tea doel moesten hebben t beletten dat de geallieerde troepen naar Peking oprukten Z n vrjwel mislnkt Hy heelt den last van de Begeering te Peking niet kunnen uitvoeren en vteest thans voor de straf die ditmaal wel eens niet kon bestaan in het ontnemen van het gele vest en van de panweveer maat in het ontnemen van zgn eerwaardig hoofd dat niet vaster op zgn schouders zit dan bg de onthoofde leden van den Ya Men De Amorikaansche consul te Shanghai Goodnow de eenige die Li Hoeng ïsjang in den laatsten tgd nog au serienx nam meldt dat nn de troepen naar Peking zgn opgerukt Li niet voornemens is het verzonden telegram aan den Franschen gezant te doen overhandigen en dat geen enkel bericht aan de gezanten zal worden overgebracht Verapieide Berichten Feaskbue Het aantal bezoekers der Pargsche Tentoonstelling bedroeg Vrpag 189 743 en Zaterdag 173 987 Aan het Austerlitz station en aan het Sceaax liimourB station to Parijs kwamen dit jaar 409 934 bezoekers aan tegen 811 171 personen in hetzelfde tpvak van 1899 dat is dus een vermeerdering van 31 o I e stijging van het aantal paasaglijrs op den Noorder Spoorweg bedroeg 142 percent Het panorama van Transsiberiö in het Tiocadéro op den Tentoonstelling heeft door deip storm van Zaterdagnacht aanzienlgke schade geleden waardoor het eergisteren voor het publiek moest gesloten blSven Het blgkt dat de revolver van Salson waarmede hy op den shah wilde schieten geketst heeft Men twijfelt er aan of Salson de eigenlgke naam van den dader is sommigen z jn van oordeel dat Ug Hoby heet en van Corsica afkomstig is Zijn ouders ziJn brave lieden Bij zijn verhoor heeft hj verklaard van plan geweest te z d op den gewezen president Casimir Perier te schieten doch het was hem niet gelukt Het goiiacht gaat dat Salson de geheimzinnige dader is van den aanslag op mr Labori te B nneB Legrand president van do rechtbank voor handelszaken heelt een brief ontvangen waarin wordt medegedeeld dat het gebouw van de rechtbank in de lacht zal vliegen Ooadl 8U 7 11 Uooi imU dooi 7 18 KirawMkerk 7 88 Oapelle 7 88 Koftardui M J 44RottBrdamD PRottardam B S 40 8 10 8 57 a os 8 84 9 08 Battardam Baifia Rotterdam D P Hotteidaiii U 4 48 Capella 4 68 Hiiuwerkatk 8 01 MoordMokt 6 11 da 4 17 1 06 7 88 4 80 4 07 4 41 6 61 I 8 04 4 10 8 88 d AU a 1 m Um otr katal 8 10 8 B8 UOnda üxdew Woerd Uti ik UtiaoU Woéidea Oudew ae u EnCieLand Over het zuidelijk gedeelte van Engeland heeft een hevige storm gewoed vergezeld van vreeseiyke slagregens Er is veel schade aangericht aan de vrnchtboomen In het Kanaal hebben verscheidene schepen te lijden gehad De ronte welke de prins van Wales naar Cobnrg volgen zou is verscheidene malen veranderd in verband ael eveutlieele aanslagen onderweg In jlaats van over Keulen ging hg over Oberhansen Een vliegende colonne Engelsohen is tot driemaal toe door de Asjanti s aangevallen Een inlandsche soldaat werd gedooiï drie inlandscho ofScieren en 12 soldaten gewond en een officier een onder offlcier en 17 soldaten licht gekwetst Onder de gewonde ojflcieren behoort majoor Bsddoes de aanvoerder der colonne die uitgezonden was om de telegrafische gemeenschap tnsschon Fumsu en Konisa te herstellen De verliezen der Asjanti s waren aanzienlgk DüITSCHLASD In tegenwoordigheid van den keizer den prins van Wales en andore voorsten had Zaterdagmiddag de Igkdienst Voor wyien hertog Alfred vanSaksen Ooburg Golhaplaats De ronwstoet trok van het slot naar de Mauritzkerk De generaal snperinteudant Bahnsen hield de lijkrede de generaalsuper intendant Kretchner zegende het l k Na afloop der plechtigheid bracht de keizer een bezoek van rouwbeklag aan de hertogin wednwe t Des avonds werd het Igk overgebracht naar het mausoleum en in den grafkelder geplaatst De keizer vertrok naar WilhelmhShe BINNENLAND Herziening der Kieswet Aan het slot van een artikel over de herziening der Kieswet schrgft het Hbld 11 08 11 18 11 10 10 t 11 89 II ÏS 11 60 18 84 18 44 10 18 4 9 Bt 9 18 9 41 1 48 8 89 A B O L p A 10 69 18 00 11 10 11 84 11 47 18 88 Waarom het te doen is dat it niet dunkt on te zoeken naar de ware beteekenis van het woord technisch dat te kwader ure bg dit vj aagStnk is gebezigd Maar wal om iets heel anders iets veel goWichtigets Het is te doen om het verkrjgen van een kiezerscorps samengesteld vols gens de grondslagen der bestaande wet maar een van de ernstigste gebreken gezuiverde wet een wet die niet langer den eenen burger het kiesrecht verleent en het den ander die volstrekt niet minder waarborgin aanbiedt onthoudt wegens de g rekkige omschrijving der grondslagen Die grondslagen ziJn positieve kenteekenen waaruit een zekere vastheid van levenastelling biykt van geschiktheid en maatschappelijken welstand belasting betalen vastheid van woning of inkomen eenig bezit of gebleken bekwaamheid Voorziening in eigen onderhend en dat van het gezin werd ook door den minister Van Houten aanvAard als de grondeisch waaraan voldaan moet worden en hj heeft nog onlangs zich er te recht op laten voorstaan dat hjj de eerste Is geweest die lang v66r Tak en anderen dezen eisch voor een rationeel kiesrecht heeft geformuleerd Zeil heeft hiJ echter in zjjn kieswet bg het zoeken en omachrijvwn der kenteekenen deze veel te bekrompen en te benepen geformuleard De taak yan den wetgever die hier wil herzien Is tos duidelgk aangewezen Of op den duur een kiesrecht naar positievs kenteekenen ingericht houdbaar is word door velen betwijfeld maar is een vraag geheel vallende buiten de thana te vervnïlen taak Jui moet door eerst dit stelsel zoo volmaakr mogelgk uit te werken de proef op de som geleverd wordep In dien geest had de regeering haar ontwerp behooren samen te stellen nn zg een herziening der kiesw t op haar werkprogram heeft gestpld Andera had zg beter gedaan zich geheel te ontbonden Nu zg zelve bguir taak zoo beperkt heeft opgevat is het de plicht der Kamerleden die in onze meening d len door amendementen te trachten een regeling op den grondslag van positieve kenteekenen geheel tot haar recht te doen komen Van de 89 candidaten die deel hebben genomen aan het examen voor surnumerair der fost rijen hebben er 5 voldaan waarvan de 35 noramers aan den minister voor eene benoeming zgn voorgedragen Gemengde Berichten Men meldt uit Middelburg De kermis alhier die Zaterdag was geëindigd werd Zondagavond van 8 tot 12 aur weder heropend De burgemeester had daartoe vergnnning gegeven omdat belanghebbenden tengevolge van den storm van Vrijdagnacht en Zaterdagmorgen aanmerkelgke schade hadden geleden T De stéïgi heeft Vrijdagnacht in België veischeiden menschen het leven gekost en veel schade aangericht In Brussel werd een kelnerin door den wind zoo hard tegen een huis gesmakt dat haar hersenpan werd ingedrukt haar toestand was hopeloos Apder menschen werden in het geraas overreden of kregen dakpannen op t hoofd en werden eveneens doodelijk gewond In het lage gedeelte van Brussel stroomden de goten over 2 odat de kelders onderliepen Op de velden In den omtrek en in het geheele land groote verwoestingen De mailbdot nit Dover naar Ostend was vijf nnr te Uat de boot had noch reizigers noch de mail kunnen meenemen Dè sneltrein naar It eenen ging twaalf uur te Iaat weg Een treurig ongeval had te Venloopliats op den Minderbroedersingel na afloop dar parade Door het struikelen en vallen van het pa rïl werd de h Eaar van Bommel nit het zadel gelicht en op den grond geslingerd Toen by poogde op te staan zonk hg tengevolge der Jiovige pgn aan zgn linkerbeen bewusteloos aehterover Tgdens dat naarde kazerne vervoermiddelen werden gehaald werden den patiënt door liefdergke menschen versterkingsmiddeleu toegediend met het gunstige gevolg dat hy het bewustzgn herkreeg Men meldt nit Leiden 1 46 8 04 M 8 84 J 4J S 48 1 44 f l S 8 08 f 8 09 8 43 04 4 19 4 08 4 S4 4 44 4 1 6 1 6 07 8 10 87 11 07 10 5 1101 1 88 11 44 8 48 Gistermiddag om kwart voor éénen heeft de stoomtram komende van Voorschoten op den Haagweg nabij Leiden een onbekenden man overreden die op de plaats dood bleet De man lag reeds nabj de rails toen de tram te 12 nar van Lelden naar voorschoten en Den Haafi vertrok en de machinist heeft toen gestopt om hem op zyde te doen gaan De machinist van Voorseii n komen de zag door m krcmming vtin den weg en een aldaar geplaatsten hoop steenen den man die zich weder by de rails had neergelegd eerst toen hg op een paar passen van hem genaderd was en niet zoo vlug kunnende remmen heeft hy gebeld waarop de man zich omdraaide en met de beenen ovet de rails ging liggen waardoor het ongeval plaats voni Het is giet zekerheid uit te maken ot de man den dood gezocht heeft dan öI drankmisbrnik in deze oo Tzaak is Over het ongeluk dat den heer N Van Doorn theologisch student te Groningen B een gtds onlangs overkwam by het bestggen van den Ortler wordt in de Tiroler Nachrichten het volgende meegedeeld De gids Platzer had nog slechts enkele trappen te hakken toen de heer Van Doorn uitgleed en P mK in de diepte sleurde Op geringen afstand zag zgn oom dr Van Dobbon de Bruyn uit Den Haag die niet zgn gids en weinig hooger stond en t moeiei Igkste gedeelte reeds achter zieh had den vreeselgken val Na en zeer moeielgken tocht van eenige uren kwamen dezen over de Payerhot te Trafoi aan Den volgenden dag een expeditie op weg om de ongelnkkigen op te zoeken vyf uren later keerde ie terug met het Igk van den gids wiens hoofd verbrjizeld was Van den heer v D was de hoed gevonden den volgenïen morgen vond men ook zyn Igk Te Munchen waar by politieverordening het waarieggen en kaartleggen verboden is wordt dat winstgevend bedrgf nog op groote schaal uitgeoefend Dezer dagen heeft de politie een huiszoeking gedaan bg een medewinkel i la Coralie et Co nl een waaraan zg een keurig ingerichte waarzeggery verbonden vond Dit verklaarde waarom een zoo groot getal vrouwen velen in eigen rytuigen den modewinkel langdurige bezoeken brachten De kamer Waar de toekomst werd onthuld vond men voor het doel nitstekend ingericht Boven eenige beelden van heiligen brandde een eenwig licht waarvoor een hnisaltaar met bidstoeltjei stond Drie duiven fladderden vry door het Wtrel Daar gaf de waarzegster haar orakels t zy nit kaarten t ïg doer geknield voor het I altaar als een moderne Pvthia ingeestverkvoering heilol onheilBpelIende woord n nit te Bpreken Dit laittste mi4f l was het duurste en werd met 6 tot 10 m rk betaald I De krijgsraad te Leeuwarden heeft uitspraak gedaan in de zaak van den korporaal J F van bet Ie reg huzaren te Deventer die zich beklaagd had over een hem door den ritmeester J 0 C H opgelegdje stral van vier dagen politiekamer De krggsraad heeft de klacht niet ongegrond bevonden wat betreft de kwalificatie d straf en last J geven tot verbeterlsg daarvan in het strafregister van den betrokkene 11 84 t 18 0 4J7 7 01 7 69 8 11 S 9 8 JE 4 y a IOjOS 7 8 A 19 48 47 10 09 10 UJ1J86 4 19 8 8 44 8 7 08 8 44 M 9 17 68 6 10 08 10 17 10 8 10 S4 P Deze week kan een der belangrijkste meteoren stroomen worden waargenomen de zwerm van vallende ïterren die zyn naam ontleent aan het itÉfrenbeeldTerscn De ig vallende sterren zgn gedurende den geheelen nacht zichtbaar maargewoonlyk lÉomt het maximum na middernacht en dikwyis eerst in de morgennren De Perseiden zgn het talrgkst tnsschen 9 en 13 Angustns waarschijnlgk zal 10 Angustus de dag van bet maximum zgn De meeste Perselden bewegen zich snel n laten een lichtend spoor na dat niet zelden biyft nalichteu PostorUeo en Telegrapbie Vacante directie Post en telegraalkantoor Btoltzgl JaarWedde 1 1600 en vrge woniflg Pensioengrondslag 1 1800 Borgtocht f iOO reëel Ofschoon aan do ambtenaren Vat de beide dienstvakken vrg heid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Koninklgk besluit van 21 Maart 1891 no 17 de telegraafambtenaren Voof deze directie den Voorrang Sollicitatiën in te zenden vóór 19 Augnstns B Benoemd 1 A Ug Tot brievengaarder te Ermelo G v n den Boa en te Woudsend J A Boey eng thana brieven en telegrambesteller te Snoek 1 Sept Tot directeur van het pa i en telegraalkantoor te Qeertruidenberg Q J de Jong thans in gelgke betrekking te Blokzgl Verplaatst 1 Aug De commies der postergen 3de klasse C A Hanegraaff van Eotterdam naar Bozendaal de mmiezen der posterg en en telegraphic ide klaise E M J van der Ven van Amsterdam telegraafkan toor naar Rotterdam postkantoor enJ Benier van het spoorw postkautoor no 2 te Amsterdam naar dat te Rotterdam de klerk der postergen en telegraphie 8 le klasse B Alfing vad Amsterdam te tegraafkantoor naar Bi p de brievengaardster Mej D Schoonder qark van Ërmelo naar Velewyk Aug De adspirant opaichter der telegrapbie F A Bomgn van Hoorn naar s Bsrtogenbosch Aug Do telephonisten Mej P W Dan enbMgh van tJtiecht naar Eindhoven Mej J H L Offerbaus van Leeuwardenitt r Helmond MJej J G Dwars van Hengeloo naar Utrecht en Mej G M C PoBller van s Gravenhage naar Hengeteo 1 Sept De adspirant op ichter der tclegraphie C P M va Dangeifi van s Hiirtogonbosch nhar Hoorn de telegjfufist P Verhagen van het btjpost en telegraalkantoor Prin Hendrötkade te Eotterdam naar Baarn de klerk der postergen en telegraphic 1ste klasse J 0 Sonneborn van Baarn naar Amersfoort Bepaald dat de director van het posten telegraafkantoor te E nd 4an Zee JH W van Bommel mot ingang van 1 Augustus den titel zal voeren van directeur vanhet postkantoor in verband met de terugbrenging van het telegraafkajitoojr qt tplephoonkantoot i i Ingetrokken 16 Julii De verplaatsing van den klerk der postergen en telegrafie 1ste klasse J C Sonneborn van Baarn naar Z dist en van den klerk der postergen late klasse J Sonne eldt van Zei t naar Baarn 1 Aug De verplaatsing van den commies der postaryen 4de klasse 3 Willinck van het bgposttantoor Spiegelstraat te AmBterdam naar het spoorwegpostkantoor no 2 te Rotterdam met bepaling dat deze commies werkzaam zal zyn aan het spoorwegpostkantoor no 2 te Amsterdam STADSNIEUWS GOUDA 7 Augustus 1900 Naar wg vernemen heelt de koUekte gehouden door de commissie voor openbare leesten te Gouda ter viering van de a s verjaardag der Koningin voldoende opgebracht om hoewel op bescheid j voettoch een feesteiykeu dag aan de jilgèzetenen e bereiden zyn W goed ingelicht dan zal ds leestviering onder meer bestaan s forjèin uiteen kinderoptocht met versierde portkarrenenz s iniddage nit ringrjderg pp ip markt en a avonds nit een gond Dcht tUet Mrltchte booten door de singels ëo groot vuurwerkook op de markt i BÜ gelegenheid der kioder kearmis in de Sociëteit ëna Genoegen was sedert vele jaren de tooverlantaarn ee i der grootste vermakoiykheden voor de jeugd Het bestuur van geMemde Sociëteit beeft thans een accoord gesloten met de cinometograaf die op de kermis was geplaatst en zal gu alle kinderen daarop vergasten Hede morgen om 10 nnr erd door de hoogste klaise der Ryks n6rmaalschool alhier oitder leiding V den heer Dsi Oaditen een bezoek gebraeiU aan de Goudsche melkinriehting Achtereenvolgens werd aangetoond hoe de melk gew9gen afgekoeld en afgeroomd wordt Boterbureiding kaasniakcn pasteuriseeren nz werd op duidelgke wgze verklaard Opgetogen waren de leerlingen over de zindejjjkheid en Icischheid die in de labriek heerschen twee zaken die stellig mede werken om de afname der producten te verhoogen Verrassend was de tractatie door hoeren directenren aan het slot Wat het schoolreiRje zelf aangaat kunnen wij niet anders dan zulke uitstapjes aanbevelen Een bezoek aan eene dergeiyko inrichting komt hot onderwgs ten goede moge bok inrichtingen waar zuivere bacteriënvrge producten geleverd worden er wel bg varen Gisteren avond werd voor een talryk publiek in de Schonwburgtent op de Markt opgevoerd bet blgspel van G von Moser Het Zangersleèst Het publiek amuseerde zich kostelgk don geheelen avond door was een gnlie lach waar te nemen De bh Barendse Potharst ten Hoonte van Elzen en Harms begverden zich om het publiek door hun spel te boeien en dit lukte volkomen ook de dames hadden veel succes van hun spel Het publiek werd in een vrooIgke stemming gebracht en bleel dit den ge heelen avond Er werd keurig gespeeld en men amuseerde zich jcostelgk Bg de politie te Rotterdam is de opsporing verzocht van een melkkoe onder Capellea IJsel uit de weide ontvreemd MooBBBKCHT 7 Aug Oistor avoud ia een w i en van de Kerksteeg komende tegen het kerkhak aangereden zoodat dit voor een gedeelte is gebroken Het paard heelt daarbg nog iéa biessun ontvangen Men zegt dat de voerman een weinig beschonken was en dat proces verbaal is opgemaakt Rechtszaken In eene gisteren gehouden buitengewoneteAcht itting van de rechtbank te Eotterdam werd ïoortgezetde verdere behandelingder zaak tegen J v E 28 jaar werkmante Jaarsveld zooals reeds gemeld is was v E bg vonnis van het kantongerecht te Schooahovon wegens jachtdelict o ni veroordeeldtot twe hochtenisstralïen van evon dagen Hy zon zich nl op 8 Januari 19 0 des nkmiddags omstreeks ten 10 nnr alzoo desnachts in de polder B tnwe onder de gemeente Jaarsvaïd met een geladen eenloops jachtgeweer in jagende houding hebben bevonden op oen perceel bouwland toebehoorende aan de Ned Herr Diaconie te I opjkerkap j Appemint erkende op genoemde dag en uur daar geweest te zyn en wel in bgzgn van W V D 23 jaar en J B 18 jaar arbeiders te Jaarsveld echter niet in jagende bonding Met hun drieën haddon zQ zgn huis verlaten na alvorens het geweer niteen genomen te hebben Hg had de loop gedragen V de koll Hy bad de patronen by zich Tot zt door de veldwachters waren aangehOBden hadden zy het geweer steeds zoo gehad Hejt was niet in elkaar geweest Uit zon eerst gebeurd zgn als zy lasanten In de toornen hadden opgemerkt Deze Wyven toch zitten ooik al loopt men daar H i en V D hadden zich verzet tegen de algilte omdat zg niet gejaagd hadden en het geweer niet in elkaar was geweest In geiyken feest hadden Vrgdag T D en B als getnigen k décharge verklaringen algelegd De verbalisanten J M Elenbaas en C vanRhenen krachtens beschikking der rechtbanktegen gisteren opgeroepen verklaarden v jE in het bezit te hebben gezien van hetgeheele geweer Zg hadden gezien dat dezen£et uit elkander had genomen Van E had de loop behouden terwgl hg de koll aan v D had gegeven Het was dien avond lichtebaan Van D en B dezen laatste erg enuwaohtig hielden hunne verklaringen Vrgdag algelegd staande Bniten tegenwoordigheid van den beklaagdeWerd B daarop ernstig aangemaand de waarheid te zegnn daar het alle Schgn heeltdat hg dit met doet Hy bleel echter vol harden Het openbaar ministerie vroeg daarop schorsing der verdere behandeling dezer i tA en dat de rechtbank rechtsmgujig verleen met last tot instructie on gevtagenneming tegen de getuigen W v D en J B ali verdacht vut meineed Na schorsing kwam getuige B op zgne verklaring teng en achtte iiot mogelgk dat het geweer in zyn geheel is geweest en hy dit niet heelt gezien Tegs getuige v P verleende de rechtbank rechtsingang met bevel tot instructie en gevi ngenneming èa gelastte zyne overbrenging iiaar de stralgevangeniü aan de Noordsingel INQEZONOBN M de Redacteur In verband met uwe raededeeling dat de heer HesseHsg n 4e itmea de la Uk m Beersmans niet meer deel uitmaken van het Hollaiidsch tooneelgezelschap zou ik de Directia beleefd willen vragen waarom zy dan in haar tent tegen 5 cent programma s laat verkoopen waarop steeds die namen voorkomen Dat was Vrijdag het geval en nn ook weer gisteravond EEN SCHOUWBURGBEZOEKER Ook oni vHU dit opgtvaUm wij hebhen one daarom M de Directie geieend die me mededeelde dat deze programma e waren wm vroeger datum Bbd AMERIKAANSCHE A VAN OS Az Md TaUlenr Kleiweg E 73 GOUDA leteffhoim il 3Ê beurs aii AuislerUaiu Slotkn 98 98 Vrkr 81 t 88 i 8 4V l 941 101 67 ll A4 10 J 881 4S lOS 104 1 4 1 AÜQ Aa 84V I Svavjuna Cn Ned W 8 dito dito dllc 3 dito dito dito 8 HollBa Obl Ooudl 1881 98 4 TAL2B lDaelw viDg 1848 81 6 OoatlK OW m papier 184 6 dito in lilToi 1841 PoanaAL Obl met ooupoa 1 dito ticket t 67 188 uov 90 89 l u WJ 886 ir 6 l l KnaLUU Obl Binnaiil 1894 4V dilo Oooooi 1980 4 dito bij Botha 1889 4 dito bji Hop 1819 90 4 dito 10 goud teeo 1888 O dito dito dito I8S4 SrAMil Perpot iobtild 1881 4 Tuaaiu Qapr CooT loen 1890 4 Gae iHecingaeneD GecIeèiua MrieO ZlIIl A Bp r oblg 189t 6 Hliiii tOb lilt Bob 1890 4 TINUUIU Obl 4 onbep 1881 Y unu JiH Obligatieo 1896 8 aonuDAU ated 4feii 1894 3 Sm N Aft H ndel f aand Areod b Tab M j Oorlillcatao DeliHaataehappjj dito Ara Hypolheekb paodbr 4Vi Ci U Mij der Vorateol aand a Qr Hypollteekb pandbr 4Vi Nederlaadaofae baal aand Hed Haadelnaaliob dito N W k Pao Hjp b pandbr 8l Bott Hjrpotbeekb paodbr 4 a Üt liypotbeokb dito 4VJ OoariHa Ooat Hong baak aaad Kuil Hypotheekbank paadb I Ahiufa Equt bypoth paadb 4 Maiw L O Pr Llen eert 8 S D Hoil IJ Spoorw MÜ aMid My lo Bipl r 8t Spir aand Ned Ind gpadnregm aand Ned Snid Afr Bpni aand dito dito dito 1891 dito 6 TAUlSpoorvl 1887 89 A EobU 88 loofl 100 I luv ir 105 74 104 87 7 y 8 V 4 l 68 1 0 810 108 10 1 9 V 100 1 7 U7V 101 84 Zuid Ital Spwmij A H obl 8 OLSK Waraofaau WesDenaand Bual Or Koaa 86 MANTELS tot SPOTPRIJZEN van i DAMES en KlNDJlB COSTUMES C TUME TAILLEUR Slousen e Oamesoverliemden JapoiistoB eii ta ffkl Katoenea l AM80M Veemarkt te Rotteriiam Dinsdsg 7 Aug 1900 Vette Ossen en Koeien red aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 35 30 kwal jaViiJC kwaliteit 30 cent per half Kilo Magere Oasen Melkvee en Vaarkoeian goed aangevoerd Vette Kalveren red aanvoer i kwaliteit 37 ide kwaliteit 15 tde kwaliteit ta cent per balt Kilo Stieren goed aangevoerd Bij flinke handel was alles vlug prijshoudend 364 te Staats loterij ia Klaue Trokking fan Maandag Aognatua No 6840 en 17134 iadei 1000 No t1 614 88 11974 en 80044 ieder ƒ 400 No 49 18 800 No 1881 9b08 U0 8 en 80649 ieder 00 Prjaen aan 80 S444 991 4603 10843 13437 U940 18778 7 76 87 47 44 74 48 18803 41 89 47 61 0908 O 34 I6 7 3748 Oil 98 13 18711 14008 4 10 3810 89 8t 4 78 81 84 884 77 4190 31 11148 74 43 9 861 8903 384 8781 I1804 38 88 18940 1 86 61 89 311 8 8904 86 4019 6640 46 660 6 41 90 4184 38 til 87 788 7t 9t 891 88 48ft 8 1890 10 48 9008 118 S 918 4310 88 89 34 3 94 1 7030 6 11888 13818 14104 46 4 11 39 19 18 99 1 l 7 I90II4 7 88 14318 81 7 t 13960 98 3 3 88 91 1 8 9 6 11444 140 7 14411 IsUl 49 117 4 90 88 44 1 4 14140 184 8 8 43 48 19 73 8 11 38 4100 14784 19381 tt 73 14398 43 87 94 8 88 4 194 3 080 4449 40 9103 08 84 98 48 84 4 7101 87 1 1073 O IWOl 1 6 8 SS 4611 U49 t 1 O 1808 4486 1897 4768 88 89 1 3U 14407 1 71 41 64 70 14 01 30 00 68 837 80 69 17003 1 3 67 O 13343 7 44 84 6 3 U70 O 1400 88 7300 347 J 10 17144 78 76 8 ïD 4 1 488 14313 43 7 1834 480 64 9431 37 149SS 1 3 4 1 780 41 9 71 4 70 30 8 47 3 4984 74 8 9688 13106 17313 Iftlt l al 60 74 7 4 1 011 88 bt 48 78 300 4 77 17404 37 1743 38 9 39 13 81 0 8 8 718 8 9 9 84 14 303 19 30339 38 64 81 O 9031 8 7 8 38 13733 9189 109 ir 7 37 1 118 93 8 S 64 849 8 3 UI 711 1 O 3 O 84S4 78 7780 9908 18818 14334 8718 6808 7864 89 O 88 17108 80413 89 6880 87 7 13940 4 78 37 74 64 97 l 09il 64 64 89 41 9888 64 7 7974 3 7 16384 17786 30 31 9 41 80II 10837 80 34 43 8079 49 16 6 13007 88 180 8 80 18 8091 9 S8 O 10 164 6 98 47 438 7U0394 34 7 in4S 0708 3180 64 73l 4 7r 9t 47 33 3341 78 8104 M i 9 13 3 78 lOtK 18138 16676 18318 O Sdl7 79 11 48 74 14 00 8 80t07 6 6708 1910881 183 0 30 1880 47 3478 68 8811 33 1 786 63 49 9 3tei 14 77 8 14 I 916 8 19 804 77 188 8 O O 84 1 8 8 77 3 9 8 89 SI 910701 03 78 13431 309 3 S 99 44 1 89 18430 91 9 34 9 3 IS1 1j8I7 1 9 O 4 13 81 34 4 9ln30S 13 08 78 13717 BiD gerlUka Stand GEBdilSN 2 Aug Ditje ondere8 Boot en J H de Weger 3 Johanna Sopfcl ondersaH Dries en C vanlder HoolV André JohanlfWillem ouders A A M Jager en J A Hoogendoorn 5 Bernardgs Wllhelmna Johanoe Clemens ouders J B 0 Niohott genaamd Weming en A J C d Kootwijk tMari Adriana ouders C J van Iperen en K J van der WéSd n 1LetAdert ouders 3 Broekhuizen on 0 dt Rijk Johanna Hendrica oaders H B Straver en J de Jong OVERLEDEN 8 Aug A Tan VUet loisTr van A Anders 55 j 6 T Hoogendoorn 104 ADVEHTEiNTllSN V He den overleed tq ome diepe droelheid onze lieve f UDA CATHARUIA in den aanvalligen leeityd van bjjna 6 jaar W SLIE0EECHT C SlilEDRECHT Jxxsui öooDA 7 Aug 1900 Bal beata a vooral danaa ao KMaraalKMSwackt la4aA n wn e li HWtVftCa Hnl laM Sb l4 2ÏÏ v