Goudsche Courant, donderdag 9 augustus 1900

Donderdag O Augustus 1000 No 8268 39ste Jnargang CS o o lm s ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefeon Ne 9 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd X u a a u o o s Telefoon A e S9 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco der post 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN o o u zy Kermis te Gouda ZOMEETHEATER standplaat s OROOTji IARKT Holl fldsch TooDeelgezelscliap van het Paleis voer Volksvlijt te Amsterdam Best BARENDSï Adra VERHAGEN Eeg POTHARST Afscieids Voorstelling Woensdag 8 Augustus lUOO 8 nnr s avonds wegens Uerhaalde aanvragen van eenige geacbte lamiUfin 9e OPrOEBina van WTmwisTKi r öroot schitterend Toover melodrama il Grand spectacle in 3 tpvakken ol 12 talereelenen een Apotheose naar het H ogdmtsch vanF Kaikoïd Muziek van Kohrad Kheutzkk Mot nieuwe Coupletten Chansonetten Quodllbets Duetten Koren enz Geheelnieuwe decors van Jan Maanuao en Gebr BoEOMAN te Berlin Machinenën vanNiawitskie TlieaterMechaniker te woenen PRIJZEN DER PLAATSEN Ie Hang l 1 25 2e Rang t 3o I nK 0 ie Rang i 0 10 ABONNEMENTSKAARTEN Ie Rang 10 stalls i t 10 verkrggbaar aan hot Zomertheater en bij de Heeren LOUIS LIESKER Stearenmagazijn Mannfacturenmagazvin UJ 7M Vf J V n KAHTEELEN S van WIJNGAARDEN Bigavenmagazp alle Korte Tiendeweg en J OUDERKERK SigarenmagazSn Lango Tiendoweg Benpl eelc Bureau daaeltjke geopend van 10 tot 4 uur naPjk P OIltB OUDE f 8CHIKDAMMEH GENEVEE M erli NIGHTOAP VmtaijabaaT l ji PEETERS Iz E CASSIÏO TANDARTS Turfmarkt leö Gouda Zondags Ddgjlijks behalve te spreken tot 4 uur AU bwwys van echtlioul ib oaohot en kurk atooda voon en WQ den naiuu ilor Kirma P HOPPE Zenuw en Maaglijdcrs Tordt nit overtuiging al een werkelgke hulp in des nood het boek aanbevolen g f 1 Ha ontvangst van adra per bnafkaartfcordt dt boekje frauoo per post toegazonden door ULOKPOëL S Boekh Zalttrammel Paiii £xp4lkr Daitig juï ordt dit midill mat yamawad uoom ak pi utilL ndo mvrqTing tlak Jil t TaSoi dl d PI mam Dtt ba M rag ant proafda liantlaa dal yar daTBvart aphatU Ad l In dama Anutarii ban van roQvan grialanur Teo an lata nth mbfu TayD tn Uaa lattr Aajef I Oo te eken Te loth OéSaodani Hitttrtoin amiMiimii Kort overaioht onaer Prt scourant SHERRIES Pale en Gold Dry van al t 16 50 per 12 flesa g ROODE en WITTE PORTWIJNEN l 1 MADERA S droog en zoet 1 i m VERMOOT H la Tnrin fS O BODEGA CHAMPAGNE J 1 COGNAC i 1 1 75 f 2 25 l 2 75 3 25 f 3 75 en 5 r SCOïCH WHISKY 2 25 w M 3 Per Fl Per Ank 45 Fl I g t i S LIsTRAC f IF § § CHATEAU VALROSE 0 5 31 g St RSTEPHE 0 85 36 g g St EMILION 1894 J f2 fj g PAÜILLAC 1893 1 26 3 g H S S GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 H S sAüïERNE ftS aïM la s o ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 5 D BOURGOGNE 1 10 47 P g De flesschen z in in de prjzen begrepen en worden è 3 ets per stuk teruggenomen yBij elke hoeveelheid verkrijgbaar biJ A ndteékBning xnet roodo Mttaiaehappfi iot XkepMUHie aw de neU Ha Bran Kantotn voor NedetUmd JPoomplea éO Eoüerdam De flrma T CREBAIS Gouda Voedings Eiwit 1 Kilo prra van Tropon kaït ledurften het clLh verschaffen T rkrjBba r li l ft otli k rB rB lat ii ii 11 aoUA IttfcéU OeneraalAgeuten voor Noderland on Kolonion a ntocst Gips van Ier Ivpjé KotterdMU ADVEETENTlBïf in alle Couranten worden aangenomen door hrt lverteiitle Biireaii Viui A lUiiVklHA te GOUDA aaBte v Patent H StolleB itlIIRkUt Ml HiHi tnt litfarnung órritném tiat Antêu lu rtr Uéii kmif dilnr mtêrê vtn Hrhttrfeii H üfittlanuf na lUi Jinct odar la lolcimt iltBahanillurgsn k dtntti üÊitr Plêkêt firk mbêoMmé aufliaiiH m Geen Engelsch maar Echt BOEREITBIIOOD 12 e U de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 TUiny s Wondsrbalim in do geheele wereld bekend on geroemd Onovertroifen middel teiran alle Horst Lonr LeverHaagzlckten eni Inwendig J zoowel nia oolc uitwendig in bijna uUe ziektegeTnllen met goed gevolg nnn te wenden CrUs per flacon t 1 p r poal f 1 15 TU9r7 i Woadinalf bezit eenalatiog ong ekeude ge neeakraoh t en heilzame werking Maakt meeatal elke pijnlijka en gevaarvolle operatie geheel overbodig Jfet dcse zalf werd een U jaar ottl voor ungeneesll k relionden beengezwel en onlanga een bijna at Jaar kaukerlU teu geuezen Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wonde ontatekingen eni van allerlei aard PrUs per pot f l BO per post f 1 80 Centraal Dop6t voor NederUind Apotliakar HENRI SitüDEUN Rokin 8 Amaterdam Wiar geendepAt ü bwtellemendjreetun di SohaUenipottuka iu A THIEHRY ia Pregradi bel Hohitach Oeatwreich flclieve provpectuB te oatbiedan bf hit Cantraal Oeptt Sandaaa Kokin 8 Amiterdam Wie zeker zyn vu d £eht Ëlkel Cacao t ontraagMi tmmengegteld en aa v l pnafiiemiogen 1 den handd gekomen onder dea aum des oitvindni Dr Hiohaalit vemirdigd p da beat BUohiiMs in het wertldMnsmde étabblianant ran 0 bi BtoUwerok ta Kenta InIm Bikel aeao Ja vtarkmten buaM Deze XflnUtew h Ml melk letookt een laofcaeme g eiw J e dnodtveor 4 nlijkioh gdniik een t thediftb na t podai Toor een kop ChoaoUM Ib ceneeebioktiae dnuk tQ gtm tb SiaRbee abeüta met nlar te giknaBa Vekijhbear 14 4 veeeMMet B A Apotbakan mm rsir Pi i ïTjBïrTïjsr lulliN laitMkMi Amsterdam Kilraabrack 101 IFBAZTSGEI ST00M7EB7EBIJ chcniisohe Wusolierij VAM Ha OPPE HEIMER 19 Krui eade IbMerdMm Oebieveteerd door Z H den Koning 1 dei Belgen i BoofddepAt tooi QODDA dk Heei A VAN 08 Az ijptcialiteit voor het toornen en veivon van klle Hoerenen Dameigaideroben alsook alle ICindergoederen Speciale inrichting voor het itoom n van elnche mantels veeren bont enz Gordijnen tafelkleaden enz woiden naai de nieuwste en laatate methode geveild Alle goederen hetij gestoomd of geverfd worden onsohadelak voor de gejondheid frolgens staal bewerkt H P Vfie werkelflk prijs stelt een VlBAIiliUIK te hebben laat zich fotograleeren in 4o Wtografitehe UtmMimrietMmg STTJOIO m P V O WAALÜ Fl SINGEL 661 Zijt Gü Dooft 1 gevanan van DeOFHUD of HUDHeiMieHUD a a aa BlHaitalr door onaa nieawo nlModteg bttaWa daoanaa wdko doot nbpnn aUn Baiana In la oaraa MlllMal n BeaobiljR üw gOTali ondoraoaklng en laadvTUi nMl kan aloh mat wotolg onkoatan t hala anaaaa Dl naltoB Ainl lutltate iM U 8aUe Ave OmOASO SSitt feouda Drnl van A BHOIKHAN 4 U Buiteoandscb Overzicbt Nieuws van het oorlogsterrein in ZnidAfrika is er niet behoudens de merkwaardige mededeeling van verschillende correspondenten dat Springs een belangrp steenkolen en apoorwegcentrum aan de Rand door de Boeren is bezet nadat het Britsche garnizoen is algetrokken Waarom dit laatste was gebeurd weten de correspoudenten niet waarheen dat garnizoen is gegaan melden zij nie Men heelt bier dus een ruim veld voor gissingen dat wij echter niet zullen betreden alleen willen wjj er op wijzen dat deze bezetting een daad van belang is de Boeren maakten eenige locomotieven en een aantal wagens buit waarvan er reeds weinig genoeg zju zegt de Standard Bovendien dreigen zij de steenkolenmijnen te vernielen die voor de Engelscheu van groot belang zijn Wij kunnen dan ook volkomen begrijpen dat de Standardcorrespondent ziJn telegram begint met de moedelooze opmerking Er it nog in het geheel geen verbetering gekomen in den staud van zaken in den omtrek van Pretoria Elders lezen wij dat een regiment uit Pretoria is afgezonden om Spring te hernemen Als dit regiment dan beschikbaar was zou men geneigd zijn to vragen waarom toch wel het garnizoen van Springs is weggenomen Elaarblijkelök gebeuren er in den omtrek van Pretoria dingen die tot dusver voor de Eugelschen nog niet heel gunstig loepen Maar de censoren honden de handen op de telegraaltoestellen In het Lagerhuis deed minister Chamberlain de volgende mededeeling Ik heb mij op de hoogte gesteld van de meeningen van Canada en de Australische koloniën omtrent de hoofdpunten van de toekomstige regeling in Znid AIrika De Britsche Begeering is het met hen eens over de noodzakelijkheid van de inlijving en van ie instelling van een regeering ondersteund door een leger met de verwachting dat later aan beide kolonies een representatief zelfbestuur ziri worden gegeven Toejuichingen De Pol Korrespondenz heeft van iemand die sedert lange jaren in nauwe betrekking staat tot het Italiaansche Hof eenige mededeelingen ontvangen over koning Victor Emannel IH waaraan het volgende ontleend is I De persoonlijkheid van den nieuwen KoI ning kon uit de verte tot nog toe niet oij I baar voUe waarde worden geschat wgl hg I all kroonprins zoo weinig in het openbaar FEViLLÉTOX n I Verscheiden jaren Dat zou ik niet verwacht hebben omdat de signor zidi niet heeft geoefend in de Éngelsche eigenschap die van meer beleekenis is aan uitspraak of taaleigen Kenyon zweeg en keek den man zoo onschuldig vragend in het laat dat hij in de val liep tEn welke eigenschap is dat als ik u vragen mag zeide hij Zich met zijn eigen zaken te bemoeien antwoordde Kenyon op korten scheepen toon den spreker den rug toekeerend ten teeken dat het onderhoud geëindigd was Het gelaat van den man werd vuunood van woede Ik hield hem goed in het oog omdat ik vreesde dat hij mijn vriend zou aanvallen Hij oordeelde het txhxtz geraden dit niet te doen Onder het uiten van een vloek keerde hij zich om en daarmede was het incident getiindisd Terwijl dit onderhoud gevoerd werd had de oude Italiaansche vrouw haren als geleerde uitzienden vriend verlaten en nadat zij zich weder bü het jonge meiqe had gevoegd vervolgden zij tezamen hunnen weg Onze boosaardige Italiaan begat zich nu naar den man die in gesprek was geweest met de oude dienstbode nam hem onder den arm en verwij is opgetreden Daardoor kon men zoomin in het buitenland als in Italië zich een denkbeeld vormen van den Koning Doch hen die gelegenheid hadden met hem in aanraking te komen moeten een indruk ontvangen die hen vervult mot groote verwachtingen voor het bewind van koning Victor Emanuel Hij is voor zijn hoog ambt zorgvnldi voorbereid en heeft zelf een hooge opvattmg van ziJn plicht De natuur schonk hemeen vasten wil eu een scherpe opmerkingsgave Door ijverige studiën en door vele reizen heeft hij zijn gezichtskring uitgebreid en veel omvattende kennis verworven Op staatkundig gebied is hü ook geenszins een nieuweling HiJ heeft een groote kennis van staatszaken die hij vooral dankt aan de groote vertrouwelgkheid tot zijn vader die hem in alles liet medewerken daardoor heeft koning Umberto ziJn zoon in alle staatsqnaesties ingewgd Italië mag met vertrouwen op zijn nieuwen Koning zien de verwachtingen die hij als kroonprins bij zijn omgeving heeft gewekt zal hij als Koning niet beschamen zegt de Pol Korrespondenz Het lid van den Duitschen Rpsdag Wilhelm Liebkn echt is gisterennacht overleden Wilhelm Liebknecht was een bekende figuur onder de Dnitsche sociaal democraten Hij was 29 Maart 1826 te Giessen geboren en studeerde daar en later te Berlijn en Marburg in de philologie en de phiiosolle In 1848 nam hjj deel aan den opstand in Baden en werd daarbij gevangen genomen Tot Maart 1849 bleef hiJ in hechtenis Onmiddellijk na zijn invrijheidstelling zette hij zijn revolutionnaire agitatie weder voort en nam hij deel aan den opstand voor de invoering van de groudwet in Baden Na de onderdrukking van dien opstand vluchtte hg eerst naar Zwitserland later naar Engeland In 1862 keerde hjj naar Dnitschland terug hij werd journalist en aan de redactie van de Noorddeutsche Allgemeine Zeitnng verbonden Doch tevens had hij kennis gemaakt met de leerstellingen der sociaal democraten en deze met groote liefde tot de zgne gemaakt Hij was een ijverig propagandist voor die theorieën geworden en werd in 1865 wegens zjjn voortdurende agitatie voor de sociaaldemocratie uit Pruisen verbannen Hij vestigde zich metterwoon in Leipzig waar hij een blad oprichtte dat de beginselen der sociaaldemocratie zou verbreiden Dat blad het Democratisches Wochenblatt heette het orgaan der volkspartij eu van de Duitiehe arbeidersvereenigingen Als redacteur van dit blad kwam hiJ in derde zich met hem in een tegenovergestelde richting Spoedig waren zij uit het gezicht verdwenen Kenyon deed mij geen voorstel om het eerste paar te volgen terwijl ik al hadde ik dit ook gewenscht te bloode was om het hem te verzoeken Toch vrees ik dat het besluit om den volgenden dag San Giovanni weder te bezoeken in m n gemoed rijpte Maar ik zag haar niet weder Ik durf niet zeggen hoe dikwijls ik mij naar deze kerk begaf Maar zoolang ik mij te Turijn bevond ontmoette ik noch het schoone meisje noch hare geleidster weder Onzen brutalen vriend kwamen wij verscheiden malen op straat tegen en werden dan vereerd met een duisteren dreigenden blik waaraan w ons echter niet stoorden maar het lieve meisje met dat bleeke gelaat en de vreemdsoortige donkere oogen kregen wjj niet weder te zien Het zou dwaas klinken wanneer ik beweerde dat ik verliefd geraakt was op eene dame die ik slechts eenige oogenblikken gezien had tot wie ik nimmer een woord gesproken had wier naam en woonplaats mg onbekend waren maar ik moet bekennen dat zoover blikken dit kunnen teweeg brengen ik meer belang stelde in dit meisje dan in eenig ander dat ik ooit gezien had Hoe schoon tij ook was kon ik mij niet verklaren waarom ik deae bekoring voor haar gevoelde Ik had zeer veel schoone vrouwen ontmoet En toch slenterde ik alleen ter wille van de onbeduidende kans om deze weder te zien door Turijn totdat het geduld van Kenyon mjjn blijmoedigen en goedaaidigen vriend waa uitgeput en hij ver kennis en in nauwere aanraking met Bebel on in 1872 werden de beide vrienden wegens hoogverraad tot twee jaren vestingstral veroordeeld die zij op den Hubertusberg onderguigen Tijdens zijn gevangenschap werd hij in 1874 in het koningrijk Saksen gekozen tot lid van den Duitschen Rijksdag En sedert heeft hij daarin steeds zitting gehad van 1888 af voor het 6o district van Berljjn In 1879 werd hij tevens gekozen tot lid van de Saksische Tweede Kamer Als afgevaardigde in den Rijksdag heeft Liebknecht een groeten invloed uitgeoefend Dat was het veld van ziJn werkzaamheid bet parlementaire steekspel waarin hij nooit de gelegenheid liet voorbggaan om zijne beginselen de beginselen der sociaal democratie luide te verkondigen Liebknecht was daarbij tevens een handig debatter en een onversaagd te vreezen tegenstander die het Centrum en de Agrariërs vaak harde Waarheden heeft te hoeren gegeven Hü was een heftig Prniseuhater en droeg dien haat over in de sociaal democratische partij en in de pers Want ziJn jonrnalistieke werkzaamheid heeft hg steeds aangehouden Met Bebel redigeerde hjj sinds jaren de Vorw4rt8 het orgaan van do S D partij in Duitschland Liebknecht woonde oorspronkelijk te Leipzig doch werd in 1881 op grond van de Socialistenwet uit de stad verbannen Hij vestigde zich toen in Berljju In de voorstad Borsdorf en verhuisde later toen de socialistenwet was opgeheven in 1890 naar Charlottenburg Dientengevolge werd hjj vervallen verklaard van den zetel in de Saksische Kamer waardoor hem slechts de Rijksdagzetel overbleef Liebknecht was een volgeling van Marz en dus een tegenstander van het wetenschappelijk stelsel van Lasalle Toch heeft hjjdit stelsel om der utiliteits wille stilzwijgend goedgekeurd als grondslag voor het Dnitsche socialistisch program H erkende ondanks zijn radicaal theoretisch standpunt de noodzakelijkheid van een practisch optreden hjj hield de parlementaire propaganda in het belang zijner partjj voor noodig en was daarom tot op zekere hoogte een voorstander van hervormingen op den bodem der bestaande toestanden Het behoeft niet betoogd te worden dat hij in dit opzicht niet algemeen gevolgd werd zelfs niet door zjjn medeleiders eu sedert de opheffing der socialistenwet den druk op de partij heeft verminderd kon men dan ook op de partijdagen een steeds dieper gaand verschil in den boezem der Dnitsche sociaal democratie opmerken Behalve een groot aantal brochures waarin hj de grondstellingen der sociaal democratie klaarde dat als ik niet besloot te vertrekken hij alleen op reis zoude gaan Ten laatste gaf ik toe Tien dageii waren voorbijgegaan zonder de ontmoeting waarop ik wachtte En wij vertrokken dus Van Turijn begaven wij ons westwaarts naar Genua Florence Rome en Napels en andere plaatsen van minderen rang daarop staken wij naar Sicilië over en werden te Palermo volgens overeenkomst ontvangen aan boord van het jacht van een anderen vriend Wij hadden onze reis zonder overhaasting voortgezet en in elke stad die wij bezochten zoo lang vertoefd als het ons behaagde zoodat op het tijdstip dat het jacht zijn kruistocht volbracht had en ons naar Engeland terugvoerde de zomer bijna ten einde was Herhaaldelijk had ik sedert ik Turijn verlaten had aan het meisje gedacht dat ik in de 9an Giovanni gezien had ja zoo dikw ls aan haar f edacht dat ik om mijn et n dwaasheid lachte ot nu toe had ik nog nooit zoo lang de beeltenis eener vrouw in mijn geest bewaard De aard harer schoonheid moest bepaald iets betooverends voor mij gehad hebben Ik herinnerde mij eiken trek ik zou indien ik schilder ware geweest haar portret uit mijn geheugen hebben kunnen schilderen Ik mocht zooveel om mijne dwaasheid lachen als ik wilde maar kon mij zelf toch niet verhelen dat hoe kort ik haar ook gezien had de indruk dien zij op mij gemaakt had roet den dag sterker in plaats van zwakker werd Ik beschuldigde mij dal ik Turijn verlaten had zonder haar nog eens ontmoet te hebben al had ik er mijn verblijf ook maanden moeten rokken heeft aangegeven schreef Liebknecht eenige groote werken o a een geschiedenis der Fransche revolutie en Een blik in de nieuwe wereld a m Wij hebben al geloerd hoe voorrichüg men moet zjjn met de berichten van de Daily Express daaruit volgt echter niet dat ze per se onwaar zijn De voorstelling die het blad van de jongste gebeurtenissen te Tientsin geeft moge overdreven zjjn maar te verklaart ten deele sommige duistere berichten telegrammeu van de Morning Post en andere De Cbineezen zouden dan de Europeanen weer ernstig in het nauw brengen in de Chineesche stad Tientsin zelf I Den len Augustus zouden zjj de vreemdelingen hebben aangevallen en wel is waar ternggeworpen zijn maar toch met het behoud van stellingen waaruit zjj zelfs het spoorwegstation kunnen beschieten terwjjl de vreemdelingeu in de nauwe straten der Chineesche wijken niet vooruit kunnen Do bewegingen der Bussen en Japanners in de richting van Pei tsang zouden meer ten doel gehad hebben zich lueht te verschaffen dan een groeten tocht naar Peking aan te vangen van dezen laatsten kan natnnrljjk geen sprake zjjn zoo lang de basis niet vrij is Wat daarvan is kan men niet uitmaken wegens de censuur te Takoe znn de berichten van bet oorlogsterrein in China al niet Teel vertrouwbaarder dan die ran het oorlogsterrein in Afrika en de telegrammen die langs een omweg verzonden worden Igden natuurlijk zeer groote vertraging a De Koning van Servië is nu gehuwd tegen den zin van zjjn vader en tegen den zin van velen zjjner Staatslieden maar gebeurd is het en we hopen dat Z M meer echtelijk geluk moge beschoren zjjn dan hy in bet huis zjjner ouders heeft gekend De vorst heeft op den trouwdag zjjn bruid van haar woning gehaald en reed met haar gevolgd door de beide getuigen den Rus Mansoeroff in plaats van den Czaar en Nestorovits den voorzitter van de Skoepsjtina en andere officieele personen o a een buitengewoon gezant van Frankrijk naar de kerk Mevrouw Masjin zegt een correspoudent scheen aangedaan Z wus zeer schoon Aan den ingang van de kerk wachtte de metropolitaan het paar op zegende ze en f ing buu voor de kerk in waar de buitenandsche diplomaten stonden Na de huwelijksinzegeniug werden de Koning en de Koningin buiten door bot volk met gejuich ontvangen s Middags was er feestmaal en daarna ontvangst van de vreemde gezanten Het was mij te moede als haddé ik door d stad te verlaten een kans verloren die sïdi slechts éénmaal tn s menschen leven Voordoet Kenyon en ik wij scheidden te Londen Hij vertrok naar SchotUnd om te jagen doch daar ik nog geen bepaalde plannen voor den herfst gemaakt had butoot ik in elk geval nog eenige dagen in de stad door te brengen Was het toeval of voorbeschikking f Den eersten morgen na mijne aankomst te Londen voerden mij mijne aangelegenheden naar Regent street Ik wandelde langzaam door de breede straat maar mijne gedachten waren ver van daar Ik trachtte een verlangen dat zich met kracht aan mijn geest opdrong te bestrijden namelijk hel verlangen om onmiddellijk naar Turijn terug te keeren Ik dacht aan de sombere kerk en het schoon jong f eUat dat ik daar voor drie maanden genen had n toen ik in mijn verbeelding dat meisje hajre oude gezellin in de kerk ontwaarde keek ik op en zie hier in het hart van Londen stonden zij voor mij 1 Hoe verbaasd ik ook was kwam de gedachte aan eene vergissing geen oogenblik bij mij op Tenzij het een droom of illusie was kwam zij aan wie ik zoo vaak gedacht had mij tegemoet met de oude vrouw aan hare zijde Het was ot zij zoo even de San Giovjumi verlaten hadden Het uiterlijk der oude vrou had een kleine verandering ondergaan zij was nu meer als een Éngelsche dünstbode gekleed maar het meisje droeg dezelfde kleeding Zij was schooner dan ooiti Het was of mijn hart van vreugde opsprong M rai vtrwtid I