Goudsche Courant, donderdag 9 augustus 1900

1 Ie Prijs A Kool en G Hoogerv arj 2eprtjs A Kool en eerv vïHSeldiSg A Kool Sonijnen aff Prflk C van der Wilt Landbouwgereedschappen 2e prgs De Jotlge en Co Se prjjs J A P van VliBt Melk on Zuivelgereedechappen Ie prijs D Spoor 2 prjjs knities Bakker Zadelmakersger edscbapsen Ie prjjs P Z de Jong eerv verm Di Koning en A van Diest Rijtuigen Ie Prjjs L van Bommel 2e pr a Q jm Beurden Graansoorten Ie Prgs M Vente Se prgs J van Beekumen eerv vermelding J Ktaywijk Voederartikelen Ie prgs M Vente eerv verm G Dirkzwager Oliefabriek te Delft en Wed A vanBeekum Kunsfmeststo en Ie prgs Tj van der Ploeg Sportartikelen Getuigschrift W J D van Rjjmenam en J C de Rnijter en eerv vermelding P Roozenbotnn Beurs van Amsterdam Slotkra 81 8 Zomerdlenst 1900 AanRevangeD 1 Mei TUd vai fireenwlcli Directe SpoerwegverbiDdlngen met GOUDA 9 67 10 85 SOBDA aOTTlBDAUtiaa laria 1 86 8 85 8 4 4 89 4 64 6 8 8 15 7 i 7 41 f 5 01 r r r V r v 5 11 n t t t f V r 5 18 r g K 8 48 8 68 4 0S 5 17 6 4 8 88 7 47 8 07 f 5 10 f f f f f a6 0 f f u V H IB U 8 18 68 i f 11 60 18 84 U 44 l Ooada 6 6 7 11 7 85 8 1 Uooidnokt dooi 7 18 Hituwnlcnk 7 S8 Onpellt T 8S totteidun U S5 7 44 RotterdamD P 8 54 S ottardun B 8 09 9 08 Allgcm la ei S klam Extra lüketalan Op dala baiiiaa lyi Zondaf Uaaulai aa Dinadag naaagaalia ralooiliUiattoii or da 9a U Tarbügbaai tagaa aakalaa maktfrija B HoUanaaata Spoar l tiira a Mi lama airüa aOODA Tiea 7 88 7 06 I 9 58 7 18 7 48 8 89 9 13 47 a t 7 8 7 49 8 84 8 04 ToO 8 10 08 lo 4 6 85 11 81 11 45 H IO 11 58 lt 08 U Sl 1 81 AUa la 8 klaaa a t batata ltaBd 4 k 1 1 g k i w a fl B ll i a d apa X fa a p la tka ü da CwpU da Way Ml 80DDA UKN H A A e riaa taiaa 10 19 10 5911 88 ll le II IO 11 58 1 58 8 S8 8 46 4 1 4 50 6 86 5 4 11 11 1 10 11 18 1 81 11 8 1 8 10 4511 41 li OI 11 45 18 58 1 40 iO 65 4 16 4 45 8 01 8 8 8 18 8 14 ia 8 88 C 8 48 8 b 9 48 10 88 6 O U D A A HSTIRDAH i a nna iond 1 8 11 8 88 8 88 10 86 10 6 18 08 1 S8 4 i 88 t 6 88 8 04 7 08 7 16 7 8 8 86 8 65 03 44 10 1111 86 11 85 18 0 1 80 8 40 8 00 4 00 4 80 4 J0 6 28 8 88 7 41 7 56 8 18 9 48 10 6 j 10 17 1 88 4 88 9 4 f B a e 1 60 4 60 43 10 08 j j 01 I i lA i tW 8 01 8 58 10 10 11 09 U 48U 578 098 884 U Gouda 8 14 8 11 7 18 7 48 8 07 9 08 f 80 10 11 iÖ 64 11 56 11 08 18 84 siÜ S Ot 8 87 4 87 4 47 5 18 6 4 7 06 8 09 8 88 8 46 10 83 10 64 i Bimoiik tniii allaan la ai 8a klaiaa ait katilai 4 57 5 86 8 449 85 10 8S 1 0811 47 II O imtt 0 8 1 9 18 87 10 85 11 84 1 08 1 10 8 84 8 16 4 88 6 18 5 50 S81 60 11 18 11 01 11 16 6 0 UD A U TSICU l Tlaaralal 84 7 46 8 18 9 07 It 10 14 10 59 18 00 18 87 8 15 9 18 4 8 6 58 8 89 11 18 1 81 11 14 1 40 8 i U 10 14 10 4 11 47 18 88 1 0 8 08 8 4S 6 04 8 80 7 00 Vilit C 8 88 7 16 6 8 78 18 8in l ll Hl S l M S IO 3 84 4 41 6 81 7 0 8 10 14 9 51 Anu W 6 S4 8 47 7 80 8 18 8 4i 80 V 45 11 80 11 41 1 05 I 4I 8 111 8 4 6 01 8 88 7 86 8 85 I 40 1K 08 louda 7 0 7 81 8 18 07 9 89 10 18 10 8111 511 88 1 5 8 88 4 18 4 84 6 47 7 54 8 0 9 11 10 87 11 18 8 18 51 7 47 8 41 0 10 10 10 65 11 88 li OS 1 51 8 08 8 S0 4 0 4 48 6 89 6 5 i 7 00 7 68 9 00 9 35 10 06 10 48 5 07 8 41 8 0 87 10 88 11 66 18 87 4 1 7 14 11 07 5 81 8 68 8 17 10 41 H 86 4 88 i4 t 0 7 08 7 8 80 9 14 9 66 10 54 11 87 18 11 18 61 8 18 8 40 8 55 4 48 6 10 18 7 14 7 4 8 88 4 10 07 10 18 1I 8 Eet jonge paar is thans naar Semendria om er eenige dagen door te brengen en zal daarna een reis door Servië doen Zooala men weet zijn de ministers van het afgetreden kabinet kaal van de reis gekowen De koning heeft gezegd dat zjjn ongenade hen treft wijl zij in plaats van beboorlyk de staatszaken te behandelen tot er een nienw ministerie was eenvondig die zaken in den steek hebben gelaten nog voordat hun ontslag was verleend en zij zich daardoor openlijk hebben geplaatst tegenover den Koning en hetgeheele raderwerk van staat tot stilstaan hebben gebracht in één woord dat zfl alles hebben gedaan wat staatslieden die het vertrouwen van de Kroon genieten niet mogen doen Djordjevits de oud minister van onderwijs en eeredienst en Nesjits de oud minister van openbare werken waren bijzonder schuldig de eerste omdat hg als minister den metropolitaan had pogen te bewegen zich tegen den wil des Konings te verzetten en de laatste omdat hü de verloofde van den Koning had trachten over te halen om Servië te verlaten Nn is het vorstelijk paar in de witte broodsweken of het Servische volk onder zijn vorstenhuis thans gelukkig worden zal wie zal het zeggen f Verspreide Berichten Fbaskeuk Zondag werd de tentoonstelling te Parijs bezocht door 483 979 personen Zeker zou het getal het hajf millioen overschreden hebben wanneer de avond niet zou koud was geweest Te Abbeville is een anarchist met name Valette gearresteerd die met Salson de man die den aanslag op den shah van Perziè pleegde in briefwisseling heeft gestaan Valette is een volbloed anarchist die er zijn werk van maakt nieuwe bekeorlingen voor zijn leer te maken en ook waarschflnluk Salson tot de propaganda door de daad heeft aangezet Hij heeft reeds 8 veroordeelingen achter den rug Uit de in beslag genomen correspondentie blijkt dat Valette geld gezonden heeft aan Salson en zich bereid verklaard heeft hem het noodige voor den aanslag te verschaffen Meerdere aanslagen blijkt verder nit de briefwisseling werden beraamd Valette is naar Parijs overgebracht en zal met Salson aan wiens identiteit men thans niet meer twijfelt geconfronteerd worden De shah heelt eergisteren het Lonvremu seum bezocht Men verzekert dat de politie op de flets znlk een indruk op den vorst gemaakt heeft dat hij in Perzië onmiddellijk een corps wielrijdende politie agenten zal aanstellen In de Parijsche wjk des Grandes Carrières zgn een aantal plakkaten aangeplakt met de woorden Leve de Italianen Weg met de regeeringen 1 Leve de Anarchie Bravo Bread t De politie zoekt naar de daders Ehqelahd 8 88 9 40 8 60 8 67 08 Rotterdam B ur RoUeidim D F Bottwlim M 0 p n Kiiawerkerk Moordreobt Soad 4 4 5 80 8 07 4 5 8 41 6 01 6 61 6 11 8 04 6 17 10 88 QoDdl 7 10 8 87 8 41 0 terenli Koero 7 18 8 68 Boatormeer Zag 7 8 9 0 Tooibnig 7 58 14 HhK 7 58 08 9 19 9 87 w Hm Voorburg 5 88 Zortem Zeg 6 68 ZBTenli Mo 8 08 8 80 6 85 5 48 08 Uoodl Oudav ffoerd Ijlreolit 8 88 8 18 8 68 8 Ulraoht Woerden Oude a dl De sjonwers te New haven belast met het lossen der koopvaardijschepen hebben het werk gestaakt omdat hun eisch verhooging van loon niet is ingewilligd De handel in vruchten ondervindt daardoor veel nadeel De prins van Wales is te Londen teruggekeerd van de begrafenis van hertog Alfred te Cobarg Hg nam zijn weg niet als gewoonlijk door België maar over Oberhausen Vlissingen OoSTniRUK HOHOilBUli De mijnwerkers in Bohemen dreigen opnieuw met een staking Eenige maanden geleden legden ziJ het werk neer en kwam de regeering tnsschenbeiden die hun beloofde b i de maatschappijen op verhooging van salaris aan te dringen en den duur van den arbeid bij een wet te regelen De regeering is echter gestnit op den onwil der directies en de obstructies van deTsjecken Oaat de staking door dan kan een verhooging der kolenprijzen worden tegemoet gezisn De knaap nit Neu Benatek in Bohemen wiens verdwijnen voor eenige dagen het sprookje van de rituëele moordaj der Israëlieten weer heeft doen herleven is gezond en wel te Hovata teruggevonden en bleek wegens slechte behandeling bet ouderlijk hnis ontloopen te zjjn BINNENLAND De heer Julian Ralph de liefhebber en kenner van muziek en klenren die hjj beide in zön verslagen over den strp in ZuidAfrika zoo juist wist te pas te brengen waardoor zijn correspondenties boven die van andere uitmuntten heeft aan ons land een bezoek gebracht ter bijwoning van de vlootrevne Hij geeft van deze revue en al hetgeen er gebeurde voordat de boot de Zuiderzee bereikte een zeer levendige schets af en toe ietwat te schetsachtig hetgeen echter niet kwalijk kan worden genomen van een vreemdeling die misschien voor het eerst ons land bezocht Jnist begon het koninklijk salunt van de forten aan land zoo schrijft hiJ o a De Koningin de Koningin klonk het onmiddellijk un duizenden kelen en in een oogenblik waren zestienhonderd masten van doode boomen veranderd in zestienhonderd tulpen ieder bloeiend met drie vlaggen de rood wit blauwe van Holland en den wimpel en de blauwe witte of Oranje vlag tot teeken waar de boot thuis behoorde Letterlijk waren mjlen van den horizon vroolük en trillend gemaakt met deze kleuren die in den wind been en weder wapperden Van de kust kwam dan plotselmg de jonge Koningin in een buitengewoon prachtige roeiboot een galei goud en wit maar met prachtige reliefs in gesneden goud figuren van Neptunns van Ariadne Venus van Aphrodite van engelen dolfijnen en van cupido s Onder een troonhemel gedragen door gegroefde zuilen die nit goud konden ziJn gebeeldhouwd zat Wilhelmina voor wie de menigte zich heesch schreeuwde Stoomfiniten gilden bellen klonken de visscherliedeu haalden hnn tnlpaohtige bloesems neer en borgen de vlaggen aan de steven 10 58 11 08 11 18 ll SO 11 8 8S 10 18 10 68 n i 10 08 ll 5 KOITIKSAX 9 46 10 18 10 18 10 88 10 48 10 4 a 10 17 10 88 10 48 Als een paarl in goud gevat zat de Koningin der Nederlanden in do bo t van wit en gond die snel heengleed naar den kant der zeevaarders naar haar vermetele doorzoekers van de zee De sloep hield aan bij het Koliiuklgk jacht en de achttien riemen stonden recht in de lucht toen ziJ de valreep opliep met haar Koninklijke moeder Beiden zaten even later neer op de Koninklijke stoelen met de kroon Zoo dus als de waarachtige heerscheres van een zeevarend volk ging zg met de golven op en neer langs de lanen welke door de booten waren gevormd als Flora zelfs zou gegaan zgn langs da paden van een tuin tusschen de bloembedden door Koningin Wilhelmina was geheel in het wit gekleed en geleek een witte lelie tnsschen stengels van een gouden plant Het was laat in den namiddag toen t ons outsiders en pleizierreizigers vergund werd een blik te slaan op haar frisch en lieflijk meisjesgelaat om haar gratievoUen groet te ontvangen en de indrukwekkende groep van generaals en admiraals te bestudeeren die zich op bet jacht bevond dat achter Haar aanstoomde Een lichtstreep dan het gelnid van een schot iedere botter haalde zijn pikzwart of helwit zeil op en weg gingen zg allen zeewaarts Toen zag de kleme Koningin van land en zee haar sloep van gebeeldhouwd goud en zwaanwitte kleur weder naderen en de dag was voorbij Gemengde Berichten Men seint uit Amsterdam In het Paleis voor Volksvlijt heeft gisterenavond de openbare vergadering van den A N D B plaats gehad belegd om te beslissen over bet voorstel der juweliers strekkende tot verhooging der loontarieven met 10 pet De groote concertzaal was stampvol Door den overweldigenden toevloed aan de voordeur gelukte het niet ieder van een stembiljet te voorzien Br werd daarom besloten in den tuin te stemmen nadat de bondsvoorzitter Polak het advies van het bondsbestunr zou hebben medegedeeld Teiwgl hg sprak gingen reeds eenige aanwez en stemmen vóór of tegen zonder te weten wat dit ten slotte zon beteekeuen Dit had tengevolge dat men later eenige moeilijkheden had te ramen om tot een zuivere stemming te geraken Het advies van het bondsbestunr luidde ongunstig voor het voorstel der juweliers Polak rekende T091 dat 10 pet verhooging slechts een vermeerdering van inkomen met f 2 25 i f 2 70 per week beteekent Het bondsbestnnr beval dus eene algemeene werkstaking aan ondanks het vooruitzicht dat deze allicht twee maanden zou kunnen duren Nadat nog door enkele bondsleden een enkel woord gesproken was begaven de duizenden aanwezigen zich in den tuin om daar schriftelijk te stemmen vóór of tegen de staking Bg het opnemen der stemming bleek dater 3659 stemmen waren uitgebracht vóórstaking 1612 tegen en 40 blanco zoodatalgemeene staking wordt geproclameerd Men meldt uit Den Haag 1 87 a 1 58 0 1 45 18 58 1 56 S 04 1 38 S 4 2 46 48 l 8 8 08 1 09 8 4S 118 4 84 4 44 4 61 5 111 5 07 18 7 89 5 0 t 5 18 5 87 5 81 6 56 i l6 8 40 7 67 11 07 710 7 86 7 88 7 64 10 87 10 53 11 01 11 88 8 48 8 59 11 44 Het Igk van den man die Zondag door een stoomtram der SS ter hoogte van de Maliebaan ia overreden is herkend als dat van een Eaagschen letterzetter Vermoed wordt dat dronkenschap oorzaak is geweest van het ongeval Men meldt nit Haarlem Eergisteravond heeft op de kermis een vreeselijk ongeluk plaats gehad Daar stond de 17 jarige S in een Inchtschommel en hoe het is gebeurd valt niet te zeggen doch opeens liet hg de handen los sloeg achterover en bleef met den voet aan een koperen staaf hangen en werd toen met het hoofd tegen den vloer der tent geslagen en wel zóó dat hg dadelgk dood wa Men schrijft aan de N R C Hoe groot het drankverbruik is in het naburige België waar lailgen tgd geen drankwet in den eigenlijken zm des woords heeft bestaan blgkt uit het volgende Vóór 40 jaren dronk de Belg in het jaar B è 4 liter per hoofd thans 13 i 14 liter Br waren toen 50 i 60 000 herbergen thans zijn er 165 000 behalve do zoogenaamde geheime krotten die op 30 000 geschat worden In 1860 werden verbruikt 25 millioen liter sterke drank in 1899 meer dan 80 millioen In 1840 hiel de staat 2 millioen francs rechten thans 65 millioen Volgens berekening werd in 1899 voor 500 millioen francs sterke drank verbruikt dat is 89 millioen francs meer dan al het geld dat op de spaarkas staat Het is maar 15 millioen francs minder dan de opbrengst van den Belgischen landbouw en 50 millioen minder dan de waarde van den geheelen Belgischen veestapel Het is bgna dubbel zooveel als het bedrag dat jaarlijks in België aan brood wordt uitgegeven Voor 40 jaren waren 3 4 4 procent der inwoners behoeftig in 1899 telde België meer dan 10 procent noodlijdenden In 1884 werden 20 000 personen veroordeeld voor misdaden in 1899 43 000 In den loop van 15 jaren 1872 1887 steeg het alcoholverbrvik met 15 pet en klom het getal krankzinnigen met 5 pet de bedelarij net 15 pet Vijftien pet der lotelingen werden voor den dienst geweigerd als ongeschikt In al deze zaken speelt zooals men weet het misbruik van sterke drank een groote rol STADSNIEUWS GOUDA 8 Augustas 1900 Omtrent de gondeltocht met verlichte vaartuigen welke op den avond van 31 Angnstos zal worden gebonden deelt men ons nog mede dat ze zal plaats vinden op de Kattenen Bleekerssingel Een verlichte stoomboot waarop de schutterijmnziek zich zal doen hooren sleept de groote booten terwijl de kleinere meer vrijgelaten worden in hun bewegingen De subcommissie belast met de regeling rekent op uitgebreide deelnemmg gedachtig aan t succes dat de wedstrijd met verlichte vaartuigen verleden jaar had 8 14 8 17 8 88 14 10 0 lO l 10 40 11 47 S 4 10 1 8 81 £ 10 80 8 41 X 10 8 8 8 68 8 10 80 10 45 ll 1 11 45 l 9 18 10 18 4 18 84 7 7 06 7 5 8 ii 8 9 48 9 68 10 08 7 t 8 0 8 48 47 lO O 10 15 11 03 J 8 89 6 4 8 68 7 08 9 17 9 58 9 58 10 18 10 88 10 48 11 1 10 08 10 17 F10 8 f 4t 11 1 10 84 10 48 10 64 11 11 11 57 Het effect zal nu er een tocht door de Singels wordt gemaakt veel grooter zgn Beeds een zestal deelnemers hebben 2lch aangemeld om te dingen naar de uit te loven prgzen omechter de deelneming algemeen en ook mogelgk te maken voor personen die wel over een vaartuig beschikken maar geen verlichtingsmiddelen bezitten heeft de commissie de volgende vrijgevige bepaling gemaakt Desverlangd kunnen tien deelnemende vaartuigen elk voor een waarde van vjjf gplden aan verlichtingsartikelen ontvangen Wel een bepaling die velen naar men hoopt ook clubs en vereenigingen animeeren zal om mee te doen Want met vijf gulden aan lampions b v geïllumineerd kan men met een schuit een praam een roeibootje enz zeker naar een eerste prgs dingen t Hangt in hoofdzaak af van de smaakvolle wg ze of t aardige idee waarop de verlichting is aangebracht Zjj die mee willen doen of inlichtingen wenschen knnuen zich nn reeds vervoegen hij den heer van Dissel Qouwe C 201 Naar wij vernemen zal Ds ö Wisse Jr met het oog op zijn vertrekken naar Amsterdam op den laatsten Zondag in deze maand alhier zijn afscheid preeken De afdeeUng Zuid Holland van den Nederlandschen Bond van Gemeenteambtenaren hield te Qonda een algemeene vergadering Er werd o m besloten een adres aan de Tweede Kamer der Staten Generaal te zenden met verzoek om in het aanhangige ontwerp van wet houdende technische verbeteringen van de Kieswet alsnog eenige wijzigingen ain te brengen leidende voor de gemeenten tot besparing van arbeids krachten en van geld Ook werd besloten naar aanleiding van het in handen der afdeeling gestelde rapport van de commissie nit den Bond belast met het onderzoek naar de wenschelgkheid en mogelijkheid tot oprichting van een Bondsorgaan aan bet hoofdbestuur mede te deelen dat naar de meening der afdeeling de oprichting van een weekblad gewenscht is en zulks op den voet van gemeld rapport mogelijk schijnt De volgende algemeene vergadering der afdeeling zal in November a s te sGra venhage gehouden worden Heden morgen werd het garnizoen alhier op het ezcercitieterrein geïnspecteerd door den Kommandant van de Ie divisie der Infanterie Jhr Laman Trip Aan het programma van de nationale zwemwedstrgden op Zondag 19 Augustus 1900 in de zweminrichting aan de Houtmansgracht te Gouda ontleenen wg het volgende Afdeeling A Snelzwemmen op den buik 1 Baan 40 Meter Open voor Adspirant Leden Prgzen Kuiitvoorwerpen 2 Baan 80 Meter Open voor Juniores Prgzen Zilveren en Bronzen Medaille benevens een Zilveren Medaille voor het snelste lid der G Z C 4 Baan 200 Meter Open voor Juniores n Seniores Prgzen Verguld Zilveren Zilveren en Bronzen Medaille Aideeling B Snelzwemmen op den mg 3 Baan 80 Heter Om het Kampioenschap van Nederland Open voor Juniores en Seniores Prgzen groote zilveren Kampi oensUedaille v n den Ned Zwembond Zilveren en Bronzen medaille 5 Baan 40 Meter Open voor Juniores PriJKB Zilveren en Bronzen medailles Aideeling C Duiken Duiken naar de pop gekleed Diepte2i Meter Prijzen Verguld Zilveren Zilve I ren en Bronzen medaille Het gewicht der kleeren moet droog minstens 2 KG bedragen Aideeling D Waterspringen Drie verplichte sprongen van de springplank Drie vrije sprongen des verkiezende van de hooge of lage sprmgplank Verplichtende sprongen 1 Keizorsprong 2 Snoekspronk B Salto Deze sprongen moeten met aanloop en afzet met beide beenen gedaan worden De hooge springplank is 3 Meter de lage 1 M boven den Waterspiegel Prijzen Zilveren en Bronzen Medaille Een Waterpole Wedstrgd zal als no 8 gehouden worden indien zich daarvoor ééna Vereeniging aanmeldt Prgs Zilveren Medaille voor de winnende Vereeniging Onder begunstiging van prachtig weder werd heden morgen aan den Hoofdweg te Nienwerkerk a d IJsel de tentoonstelling geopend van Paarden Rundvee Schapen Varkens en Plnimgedierte Landbouw en Znivelgereedschappen Zuivelproducten en voortbrengselen van land en tuinbouw Deze tentoonstelling was uitgeschreven door de afdeeling Nienwerkerk a d IJsel Capelle a d Usel en omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw Ingezonden waren 288 nummers Onder de juryleden kwamen o a voor onze stadgenooten de bh J N Both voor paarden J Homeman voor schapen en varkaïa en M Slingarland voor Kaas De volgende hekrooningen verden toegekend Paarden van 4 jaar en onder Iste prijs Ph van der Breggen te Waddinxveen 2e prgs D C Marck te Zevenhuizen 3e prijs W v d Dussen te Nienwerkerk a d IJsel Eerv vermeldingen werden toegekend aan de bh M Graafland te Haastrecht en J Maayeu te Papekop Paarden van 3 jaar Ie prijs Ph van der Breggen 2e prjjs P Leeflang eerv vermeldingen A van Zanten en Wed W Visser Paarden van 2 jaar Ie prijs B Zwijnenburg 2e prgs Ph van der Breggen eerv verm C Lekkerkerker en J H van der Torren Paarden van 1 jaar Ie prjjs R Doornenbal 2e pr$s J J AUemekinders eerv verm W Verburg Jz en R Doornenbal Paarden met veulen 1ste Prijs Ph van der Breggen 2de prgs C Pleizier eerv vermelding D van den Dool Hz Hitten Bestuursprgzen C Verkleij en P Verhoef eerv vermelding W Erberveld Vette koeien slechts twee inzendingen die geen prgs werden toegekend Vette kalveren Ie Prjjs R den Hollander Melkkoeien van 4 jaar Ie en 2e Prgs E van der Wring Melkschotten geboren in 1897 Ie Prgs J van den Hoek 2e prje A M Mgulieff Drachtige Schotten en Melkvaarzen geen inzendingen Drachtige Vaarzen minstens 7 maanden drachtig Ie Prijs A van der Dussen 2e prgs A M Mjjnlieff Pinkvaarzeu geboren in 1899 Ie Prgs A M van Dorsser 2e prgs C de Jong Stieren 2 jaar en onder Ie Prijs Joh Schouten 2e S Kop Pinkstieren geboren 1899 Ie prijs A Breedijk 2e prgs S Paul 3e prgs P Tol Bestuursprijzen M Schinkel en C Breedgk Graskalveren Ie en 26 prijs J Oudgk Stierkalveren Ie prgs J A van der Stok 2e prijs C Breedgk Bestuursprgs A Breedijk Ooilammeren Ie prijs Wed A van Cappelle 2e prg W Verbnrg Jz Ramlammeren Ie Prgs Wed A van Cappelle 2e prgs J Bos Dz Oude Rammen Ie Prijs K van der Knoop Boeren Ie Prijs D Seegers 2e prgs H Dullaart Zeugen met biggen en Weivarkens geen inzendingen Zoete melksche Kaas minstens 8 Kilo Ie Prjjs C Graveland 2e prijs H van den Heuvel Zoete melksche Kaas minstens 4 Kilo Ie Prijs A C Koolmees 2e prgs A Krijgsman eerv vermelding P Leeflang Zoete melksche Kaas van J KG 2e Prijs T van Vliet eerv vermelding J Brouwer de Koning Roomboter Ie Prgs G Streng 2e prgs J Reijm Groenten Ie Prgs B A Walop eerv vermelding P van Tol en J Kleg Nz Bloemen en Planten Ie Prijs 6 J Bier Vruchten Ie prijs R Scheffers Kippen Brahmapoetra s en Cochin China s 16 prgs J J van Zwienen 2e prgs J Valk eerv verm L van Zanten Langshans en Plymouth Roeks Ie en 2e prgs Elizabeth Schenk Eerv verm L van Zanten Wyandottes en Andalusiërs Ie prijs E Schenk eerv verm dezelfde Orpingtons en Spaanscbe witwang Ie prijs J Schenk 2e prgs J J v Zwienen Leghorns en Minorca s Ie prijs A Kool 2e prp H P T van Roosendaal Eerv verm J J van Zwienen en A Kool HoU Witkuiven en Padua s Ie prijs A Kool 2e prgs H F T van Bübsendaal eerv verm A Kool Hamburgers enFriesche pellen Ie en 2e prjjs J Valk Yokohama s Maleiers en Vechthoenders Ie prjjs E Schenk Ie prgs H Stolk eerv verm G Hoogerwaard jKraa oppan enz Ie Prjjs C V d Wilt en J J van Zwienen 2e prjjs J da Bruin en N Verwejj en een oerv vermelding J J van Zwienen Fazanten Ie Prijs A Gelderhlom Mandarunen en Carolina s Ie en 2e Prjs H P T van Roosendaal Andera Senden 8 A0Q I Vikri f Dl lA D Crt Ned W 8 V 81 a dilo dito due 8 98U dito dilo dito 8 98 Hoxaj Obl Qoadl 1881 93 4 lOOVa lTAl n IiisehrgTiDgl8 8 81 6 WL 8811 Ooinia Obl in papier 1888 6 88 V dito ie liliarl8 8 6 88l PoETUOAL Obl met coupon 8 Ai dito tioket 8 84Vii SDal Aini Obl Binneil 1894 4 86 dito Geoou 1880 4 98 ditobijBotha 1889 4 96 dito bjj Hop 1889 80 4 9 dito in goud leen 1883 6 dito dilo dito 1884 6 101 87 8PA1UI Perpel wbuld 1881 4 67 ToiKin Oepr Oonr leen 1890 4 98 Geo leaoiDg Mrie D 8 i Gao leenin wrieO 98 ijZoiDAnHp I oblg 1898 5 k Mïlloo Ob utSoh 1890 8 10 VmraiiiiA Obl onbop 1881 841 yMTJlDili Obligilien 1895 8 900 BolTlaDAll Sled leeu 1894 8 91 KiD N kir Hsndelar aaud 99 Aieudab TBb Ug Oerlifioitan 681 Deli HiiUcbappIj dito 435 Am Hypotheakb paadbr 47 Si a Or Hypolbeekb pandbr 4 108 Nederlandache bnk aand 804 Ned Handelmaalaeb dito 164 N W k Pao Hyp b pandbr 8 98 Bott Hypolbeokb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito OoatlNl Ooat Hoog bank aand 188 Koil Hypotbeokbank pandb 6 110 AkIuia Equt bypotb pandb 4 90 Maiw L G Pr Lien cert 99 N D HoU U Spoorir Mö aand 114 ii Hij tol Bipl T 8t 8pir aand 10 Ned Ind Spoonregm aand 114 Ned Zuid Afr 8pm aand 8351 dito dito dito 1891 dito 5 lOO lALIl 8poor l 1887 89 A £obI 8 65 Zttid Ital Spwmg A H obl S 65 PoLtH Waruhau Weenen aand 181 Butl Gr Bu Spw Mjj obl 4 97 Baltisobe dito aand Faatowa dito aand 6 Ivang Sombr dito aand 5 8 KunlCb Aioir Sn kap opl 4 lOOU dito dito oblig 4 100 Ajuuxa Cent Pao Sp Mjj obl 5 1141 Ohio fcNortb W pr O T aand ditoditoWin gt Fetar obl 7 1411 Denver fc Bio Gr 8pm oert T a 51 IlUnoia Oentnl obl in goud 4 105 T V LouUr k NaabfilU Oert T aand 74 Ueiiao N 8p Mij la byp o 104Vj i a KanaaaT 4pCt pre aand 37 l i N Tork Outaaio k Weat aand 16U Fenn dto Ohio obllg 1 Oregon Oalif 1 e byp in gond 6 9 i 8t Fanl Min n k Manit obl Dn Pao Hoof Ijjn ob ig 48 dito dito Lino Col Ie byp O 6 681 Tm 0 Ballw k Na Ie b d e O Anitaid Ommbua Mij aand 180 Botl rd Trimirog MaiU aand 810 Kin Blad Amaterdam aand 8 108 Stad Bolterdam aand 8 108 BnelI 8tBd Antwerpen 18871 9911 Btad Bruaael 1888 100 HOlca TbeiaaBegnllrGeBelaob 4 117V Ooann 8tulaleanig I8 0 5 117 3 5 Opri K E Ooat B Or l880S 101 SrAWi Stad Madrid 8 1888 841 K Var Bat Arb 1 eert tot SI 3TPBIJZEN van ZOMËRMANTELS DAlttES en KINDER COSTUMES COSTUJVIES TAILLEUR Elousen en Damesoverhemden JtpoBslollïD en gekl Kttoenen D SAMSOM amerikaanSche iiaiiuiJuuuLi irjn iinujuuiiuw VAN OS z 4 Md Tailleur Kleiweg E 73 ÖOUDA Telenkoon A 31 364 Sti ats lotenj ia Klaaae Tcékking an Di i lag 7 Aiig Muii No 6875 on V097 ieder 16 0 N 87 8 1000 No 680 U8je en 1 4S0 ieder It O o 5888 t 70 15004 en 18088 ieder 100 frga n van 80 8 8840 630 9 0 103 llUtl l 00 J8S88 68 68 4 U 88 13819 i 88 94 8 80 tlOO 58 18118 18488 18 70 5811 8 10406 113 8 18 84 5 1 87 8 6408 88 63 49 48 tSi 77 66 71 78 17 14 87 8878 5618 801 10578 L34I7 46 78818 8 19 94 68 77 91 71 18868 19 83 6709 8S18 10787 18131 fl 6B 4Sg 1 14 10811 f 89 88 18808 689 tos 8 77 r 6 13888 18809 53 8141 6881 8481 1IIB88 18733 80 88 77 78 91 8631 1 058 VJiil 184S3 87 88 3808 1908 46 89 I 61 48 38 17 18 64 88 84 5S 78 7Sa 3447 8000 73 1U74 80 lDi 810 3 11 50 74 11 18940 18644 48 18 34 VO 78 USU 1407s 88 98 78 6 188 8888 31 14184 96 litlfi 9S6 i 70 8716 69 74 118 1918 016 870 8881 47 83 78 7 19887 61 88 8S 81 88 97 18715 19888 1101 56 8410 98 98 14880 18808 19148 41 3817 47 3818 11108 14308 87 19649 70 18 80 44 41 8 19 58 77 8 85 7 88 14441 86 11171 79 89 7 86n 8908 11658 98 ill 811868 69 39 9088 llSl i 11580 16916 38 S8 H 88 9148 88 14484 96 8 n 4008 818 88 11705 78 45 83 1 18 4108 tUO 78 61 14 11 98 19948 Sb 19 33 87 63 1 9 3 170 6 80088 1 8 4 68 9870 78 r 8 i 8 1818 8S 78 88 98 81 17108 l l 87 4145 98 97 1M 16D 8 17 91 41 69 8886 9306 9 60 1 11 80145 1719 O 8986 31 11909 88 88 68 60 4883 81 69 81 88 17480 98 88 4411 81 0467 1 008 lil30 1750 9088 184 87 95 75 lilU Cl 98 75 63 4618 7000 Oa 80 88 17888 S08S4 1915 89 7108 9581 71 87 66 78 9 49 60 98 19 88 91 17781 71 78 58 7181 9605 48 97 49 80 1898 85 41 41 8 15870 67 88 8083 7 48 9781 97 88 68 78 8 48 6 7863 88 184 6 16384 81 ill6 8 8194 4718 9 85 18600 8 17118 18 2880 17 7486 9807 1 16610 86 89 41 43 87 41 90 15701 38 84 67 66 7581 9934 19805 80 60 0 00 8319 80 68 78 18769 96 8 8 87 8 9 100 7 18804 168 0 t798 81 86 98 7848 10118 6 48 86 48 98 4803 774S 88 89 64 9 1038 8416 4T 47 1 8 8 18004 48 48 10 6 10818 18 88 1680S 18114 6 78 81 88 f 38 87 84 99 9616 4908 84 108 0 48 48 18138 10908 84 86 7801 14 69 81 69 69 97 6081 88 18 18188 l Oll 18807 8 67 98 ADVERTEINTIEIN Heden overleed onze innig geliefde Moeder Behuwd en Grootmoeder Mevrouw de Wed J SAÜERBIER geb KiuzER in den onderdom van ruim 74 jaren Uit aller naam J F SAÜERBIER Jzs ÖOUDA 7 Augustus 1900 V Heden overleed mgn geliefde Moeder AGATHA MORAAL Weduwe van Tbuhib den HnBToa MARIA DE HERTOG REEUWIJK 9 Aug 1900 ♦ Met de voltrekkiijg van hun buweljjk betuigen ondergeteekenden hannen harteljjken dank voor de vele blgken van belangstelling zoowel van familie als vrienden en bekenden ondervonden C J VAN DEB KLEUN ALBEBDINA VAS dke HEIJ Gouda 8 Augustus 0 VAAi ITEKSOIV is tot 22 AUGUSTUS AFWEZIG