Goudsche Courant, vrijdag 10 augustus 1900

l o 8S69 Vrydag 10 Augustus 1900 39ste Jaargang mmsm mmm I wuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoan I o H9 Do Uitgave dezer Courantgeschied dagelijks met uitzondering van Zon en Feegtdag en De prys per drie maanden is 1 25 franco der post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefwin S M A JD V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regek 4 50 Centen iedere reegel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adveitentiën tot 1 uur des raidd Gouda Druk van A BEINKMAN Z Opeiil3are Yerkooping I te GOUDA op MAANDiG 20 AUÖIJSTÜS 1900 des morgens te élf nren in het Kolflebais HiSMONIE aan de Markt ten overstaan Tan Men Notaris G C FORTDUN DROOGLEEVEE Noi 1 Een op itar ienamen ertond ge lejeuk goed onderbonden WOONHUIS ERF en Iraaien TUIN aan de Gouwe OoBjïiJde Wflk C no 61 groot 2 Aren 86 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1900 Het Huis bevat beneden Voorkamer Binnenkamer Tuinkamer Kenkcn met Zolder en Dienstbodenkamer Binnenplaats en Kelder met I IJzeren Kluis en boven 2 Eariiers Ber laats en Zolder bet is van vele Kbsïen en verdere gemakken voorzien No 2 Een op gunstigeu stand gelegen goe4 onderbonden WOONHUIS en ERF aan de Hoogstraat teöonda wgk A No 114 groot 1 Are 17 Centiaren met een gemeenschappelflken gang naar het water der Zengstraat Terstondte aanvaarden ijet Huis van Gas en Waterleiding vooraien bevat beneden de Winkel met Opstand en Toonbanken 2 Kamers Kenken en Binnenplaats en Achterkamer net Zolder en I boven 2 Kamers en Snite Opkamer en Achterkamer met Zolder en verder een Zolder met Dienstbodenkamer No 3 Twee WOONHUIZEN een steenen en een bonten SCHÜOR en grooten TUIN in de jBer Kade aan de Karnemelksloot te Gouda wijk R no 358 en 369 te zamen groot 9 Aren 67 Centteren Het hui wp R no 369 is te aanvaarden 1 October aanstaande Wflk R no 368 is verhuurd bij da wepk des zomers voor i 1 90 en des winters voor 1 1 60 En no 4 Een HDI8 ERF en TUIN in de Vier e ot Bagijnenkade aan de Karnemelksloot te Gouda wp R no 459 groot 1 Are 66 Centiaren Te aanvaarden 1 October I 190O pe perceelen zgn te bezichtigen te weten perceel No 1 den 14en 16en en 16en Augustus van 10 tot 1 nnr en de overige petceelen den 16en 17eB en 18en Augustus van 10 tot 3 uren en al de perceelen op de i verkoopdag van 9 tot 11 uren I De ter verkoop aang ekondigde perceelen aetn de Blauw8traat en aan de Vest worden niet veracht Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda e CASsrio TANDAUTS Turfmarkt ISB Gouda D g liiks behalve Zondagfs te spreken tot 4 um C ieen Engelsch maar ËcM BOEEEITBEOOD t emt de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 h StoUwerckEchd Borstbonbons gefehrioeerd na vi oin livilt van den I koD Univei sittiits Prof Oehm HoCrad I Dr Harle i lioim hebbö sedcrt riO jaren Ie vemcbtend unidol tegeo hoesten 1 heeeohheid en aandoening der ademing 1 oirgnen uitateekende diensten bewezen B j spoedige ofwibseling vu warme en koudo lucht Is t l ij onder aanberelen 1 wurdig Mn bonbon to gebruiken Vorpuliking Oeolo pakjes i 26 cent Alom vorkrijebaar Tentoonstelling te Gouda op 29 en 30 AUGUSTUS 1900 VAN Paarden Rundvee Schapen Varkens en Pluimgedierten Zaas Boter Vruchten Bloemen en Planten Werktuigen en Gereedschappen Toor Land en Tuinbout bedrijf Bet Bestuur voor deze Tentoonstelling verzoekt beleefd spoedig opgaaf van inzending te doen alsmede aan belangstellenden hiervoor Medailles beschikbaar te stellen J BREEBAART Voorzitter A vis VEEN Stmtaria Indien gij niet wilt hoesten gebraikt lfl allerw e bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlionig Eïtract Meiiamhe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van n 1 VAÜ J§€H JllÜ Co Den Haagr JofleTcranm VAN SOHAIK VAN SOHAIK VAN SOHAIK VAN SOHAIK VAN SOHAIK VAN SOHAIK VAN SOHAIK VAN SOHAIK VAN SOHAIK VAN SOHAIK Oo S lllleliantlie ia het beate middel der wereld Oo S MeUantba geneest Kinkhoeat b Oo S Itleli ntbe genoeat zoowol oud ala jong Oo S Meliantlie mag in geeu huiagezin onthreken OO S Melianthe staat voortdurend onder Scheikundig toezicht ft Oo S Dlellantbe lielpfonhorroopelijk Co s Mellantfae ia bekroond mot Eereiliplotna t Oo S Meliantbe ia bekroond met Goud ft Oo S Meliantbe ia bekroond met Zilver ft CO S Meliantbe n verjjabaar m flaoona van 40 Ct fOCtg en ft b J Th TORKEN Boskoop B T WIJK Oudtwa rr M KOLKMAN Waddir xvetri a BOLLMAN Bodtgravm PlliKSE Niiuwerkerk a d IJttl W J Til DAM HaaUrfM A N viüZESSBN Sehoonhom tnrm WOLFF C Co Westhaven 193 Gouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Oouda E H VA MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN UoordTêkt w I ilLutl§eptl8che Taadpoeder en m Antlseptlëcli JMIoiidtincliiiir van E CASSVTO Tandartn te Gouda OVERAL VBRKRIJQBAAB A ent voor Nederla nd IJSSELSTIJN Blanwstraat Gonda LevensTerzekeriiig Iaatscliappii fiOKDREGHT Goedgelcenrd bfl Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 MaatschappclUk K apitaal 2000 00Q gehdgeptoisi VEEZEKERD BEDRAG 36 800 000 80 September 1899 RESERVE 6 196 000 j Sluit Al tiK soorten van veraekeringen op levens en sterltelcansen gegrond De Tarieven zjn volgen s de laatste sterjtetatels berelcend Inlichtingen te belcomen voor Nederland aan bet HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bü den Hoold en de Provinciale Inspecteurs en b j de Agenten in alle plaatsen van Nederland Standaard Hypotheekbank MaatschappeiUk Kapitaal EEN MILLIOËN GULDEN DitMtomn Mi B B C CA8CT1 BIJK n B Dl MOT ba De Bank verstrekt op zeer billijke voorwaarden geU op eertte hi potheek en geelt ouder contrOle van het Slgemeea Mamlnfttratte en Trutlkautoor te Botteraam 4 j PMMitBBI rCÜV u Conpons 1 Jannari en 1 Jnli verkrijgbaar Correspondenten voor Gouda i de Heeren M J 06IEE 43l Der groMe Brtolg atit imttn Patmt H fKoUe iOlji enm V rthlOBen Jiachahmungen iêttbu Urn ijf $ IWv iiaava jMa tcharfm H oUo mr mn am üntl v Ui loMm flHMaJidl k ihi UMU flêttt f II M iml t lmtl uuiMiiil HL Warnung afe Patent H Stolleïl JAN ROMD Korte Groenendaal I 202 203 GOUDA UZKRWAREN EREEDSCHAPPEN HDISHOlID iKTIKEIiEN FORNUIZEN IM Breukbanden Kleine Zindertjes die last hebben van het Zaur geve men 9 morgens en s avonds een eierlepeltje r uuratroop van Dr THIJSSEN het zuur verdwijnt dan en de kleintjes worden ruBtig VERZEGELDE FLACONS SS eeut bg j VAN OIJE Kleiweg il 2 Coiida Een SÏTEL Rijwiel is onvermgdelp een UTKB ti en ijlC iVIjOOPBM U Op den weg z jn de Yankee Style Rijwielen bet SX K MjM V o a in het Kampioenschap van Nederland Iste prga bg het verbeteren van het zes uur record 157 K K verbeterd met 26 K M enz enz Fabrikant van RIJWIELEN en MOTORGYCIES E A JANSEN s Bosch Leverancier der Cambier Automoblelea e a Agent voor GOUDA J C DMBVITBH Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPARKBROOK Nieuw onovertroften Frof Dr LiebüTS velbekeud mSOV ICSACBÏ BUZH IM m Mht nut FabrMknwl tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelU de meest hardnekkige zenuW Hekten Tooral ontstaan door aid walingen op jeugdiffen leeftgd Totale genezing van elke zvalite Bleël lucht Benaawdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpflo slechte spyavertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectoseen I rjjj fiM 4 ch il 1 8 S dubbele ewh il 6 Oentrtt Dep6t Mattb d VeRte Zaltbommel Dcp6ta M Clébon k Co Sotterdam F Happel B Grafenliago T Halmmaes 4 t J Oia Botterdtm WoUf CA ïoaila en bil alle drogisten FEANSGHE STOOIJVEEVEBIJ eheuiisohc Wauch U 11 OPPEKHEIAIËB 19 Kruiskade SoUerdam Qebrovetetid door Z M den Koning dat Balgen Hoofddepdt voor QOUDA da Hwr A VAN 08 Ai Spacialiteit voor het itoomen en verves van 11a Heeren sn Damosgarderoben alsook all Kindergoederan Speciale inrichting voor het lioom n van pinchemanteli veeren bont ohz Oordgnen tafelkleeden enz wordm naar da nienwite en Wtste methode geverfd Alle goederen hetzg geatoomd of geverfd wordm pnaehadelnk voor de geaondlmd volgena liaiil bewerkt MK H ouduMrkili o i ik aukWrkitsieelimliliMvoorliaKa envoMsUwnMinB a iiM li i Mm nsfc KE IMISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat atarhrift van het proces verbaal betreffende de stemming ter verkiezing van twee leden van de Kamer van Arbeid voor de bouwbedrijven is aangeplakt in den Korten Groenendaal alsmede dat gelijk atschrift op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergele gd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens lo tot des namiddags i uur Ooudi den 8en Augustua 1900 Burgemeester en Wethouders v oornoemd R L MARTINS De Secretaris BROUWER Bmtenlanilscli OviTzlclil Lord Roberts seint uit Pretoria van 7 Angustns Ik vrees dattie b zetting van Elandsrivier tnsschen Reatenbur en Zeerast onder luit kolonel Ifoare krijgsgevangen is gemaakt na tien dagen tegenstand te hebben geboden D elarey hborende dat lan Hainiltion naar Rustenburg naderde en begripendé dat h geeTl kans had om zich van B nden Po well meester te maken haastte zich naar Ëlandsrivipr Int Hamilton rapporteerde dat hotï vuren in te rlchtiiji van Elaudsrivier is opgehouden en bltjkbaar is Soare krggsgevangen gpmaakt Hamilton verliet hedenmor n Rustenburg n bracht Baden Powells strpijiachtmede De Wet begon gisteren de Vaal over te trekkeA lord Kitchener rukt nu o m hbm te achtervolgen I Drd Methuen die op den rechteroever der Vaal staat is bljykbair in coiitact gekomen met De Wet s voorhiïöde daar zyn kanonnen hedenmorgen werden gehoord door lord Kitchener Bü ons departement van buitenlandscbe zaken is gisteren gelp nitden Haag geBeid wordt een telegram ontvangen gedagteekend 8 Augustus i tó eA dat wegens het ctjferscbrift als olücieel en als uit Pe jking afkomstig wordt beschoUjiW De inbond luidt Tsinaya ien wellicht e q telegr ifische fout voor Tsung li Yamen Notre legation détruite par incendie 22 juin Nous deux saufs Nou espérons détivrance dans qninzaine de jonrs Onze legatie door brahd vernield den FEVlLLEiaX 12 Zy gingen mij voorbij ik keerde mij onwiUe keurig om en volgi5c hen met rayne oogen J a het wli3 eene voorbeschikking 1 Nu ik h ar op ïulk een ongedachte wijze had weergevonden zou ik zorg dragen haar met wedter uit het oog te verhezen Ik besloot mijn gevoel niet langer te verbergen De snaar die in mijn ziel getrild had toen ik weder vait aangezicht © t aangeiiéht tegenover haar stond verkondigde niij de waarheid Ik beminde haar Slechts tweemaal had ik haa gezien maar dat was voldoende om mij te overtuigen dat zoo mijn lot ooit met dat eener andere vereenigijt moest worden h t wet dat dezer vrouw moest weien wier naam tehuis en vader land mij onbekend w ren Er restte mij thans nog slechts één zaak Ie doen Ik mp t de twee vrouwen volgen En gedurende een uur oi langer diecd ik dat dan ook op een eerbiedigen alstand fk wachtte voor de winkels die zij binnengingen en wanneer zij hunne wandelmg dan wed r hervatten zette ook ik mijn tocht verder voort Weldra verlieten zij Regent Street en verwlgden hunnen weg tot zij een der rijen huizen in Maida vale bereikten Ik noteerde het huis dat zij binnentraden en toen ik het eenige minuten later voorbij ging tag ik het 22en Juni Vjj beiden ongedeerd Wy liopen op ontzet binnen veertien dagen Met v j beiden worden blgkbaar bedoeld onze ministerresident de heer Knobel on 1 de secretaris tolk de heer Van Duijsberg De N R C teekent hierbjj aan Uit het bericht looals hejj ons uit den Haag gezonden wordt volgt niet dat 8 Augustus da gteekesing is vaji het bericht uit Pekiijg Dat is niet mogèl k ook al brengt m n bet tpsverscbil Tan nog geen 8 uren in rekening want bAalve dat do koeriers uit Peking een onbepaald aantal dagen noodig hebben om Trentsin te bereiken moet efOn telegram vandaar naar Takoe geseind en an por boot naar Tsjiloe overgebracht worden voordat het uit laatstgenoemde plaats kan oïften doorgeseind Ken telegram eergisteren door de Britsche regeering van haar consul te Tientsin out vangen was dan ook reeds Zaterdag van daar verz6nden Misschien is 8 Augustus de datum van afzenüng uit Sjanghai Het telegram van 6 dezer uit Tientsin aan de Daily Express moet aldus worden gelezen dat het totaal der verliezen van de geallieerden 760 tot lOOP man bedraagt Bg he departement van buitenlandscho zaken te Washington is het volgende telegram ontvangen van Conger WiJ worden nog belegerd d toestand ïa zelf hacheigker De OSinaesïhe regeerlug dringt er op aan dat wj Peking zullen verlaten wat onze zekere dood zou zgn Wtj worden eiken dag met geweervuur böschoten door de keizerlpe troepen Wjj hebben overvloed van moed maar weinig ammunitie of levensmiddelen Twee leden van de YaMep die tot dè vooruitstrevende party behooren zyn onthoofd Allen die tot de Amerikaaosche legatie behooren zjn op dit oogenblik wel I Het telegram is niet gedateerd doch waarschyniyk is het niet vroeger algezonden dan 30 Juli en niet later dan 2 Augustus In het Ëngelsphe Lagerhuis deelde de onderminister St John Jrodrick het volgendecyfertelegram mede van sir Clause MacDonald den Engelichen geüant te Peking Peking 3 Augustus Ik heb heden uwcyiertelegram ontvangen dat door bemidde ling vareen Chineeschen gezant verzondenis Het geschutvuur is sedert 16 Juti geëindigd doch het geweervuur wordt et tnsschenpoozeu voortgezet van de Chineeache stellingen die bezet zyn door de Kégeeringstroepen en de Boxars De veWiezen sedert 16 JulO Bn gering Van de geheele bezetting de Engelsche legatie zijn in het geheel gedood 60 man en meisje fftan een der vensters beyg met bloemen in een vaas te sdiikken Het was dus zeker dat ik hare woning ontdekt had Het was dus lotsb schikking t Ik was verliefd en k dus niet anders dau de ingeving van mijn hartstocht volgen Ik moest trachten alles omtrent deï e onbekende te weten te komen Ik moest kennis raet haar maken en zoodoende het recht verkrijgen om in deze vreemdsoortige doch schoone oogen te mogen lezen Ik moest haar taal vernemen Ik lachte weder onwill 3iéurig over de ongerijmdheid mijner liefde voor eene vrouw wier stem tk nooit gehoord had wier moedertaal een mysterie voor irfiij was Maar gij weet lezer liefde is vol van ongerijmdheid I Wanneer zij eenmaal de zweep ter hand genomen heett drijft zij ons voort langs zonderlinge paden I Ik nam een stout besluit Ik keerde op mijne schreden terug en liep regelrecht op het huis toe De deur werd door een xindelijk uitziende dienstbode geopend rZijn hier ook kamers te huur vroeg ik op goed geluk afgaande op mijne veronderstelling dat de onbekende slechts kamers in het huis bewDoode De dienstbode antwoordde bevestigend en op mijn verzoek om de onverhuurde kamers te mogen zien werd mij een eet en slaapkamer in de benedenverdieping vertoond Al waren deze kamers onderaardsche gewelven geweest in plaats zooals het geval was luchtig en gezellig al waren zij ledig en onbehangen ge weest in plaats van behagelyk gemeubeld al had de huur vijftig pond per week bedragen in gevjfbnd 110 De overige Engeiscben in do legdtie zijn wel Wy hebben onza versterkingen hersteld en verbeterd zif u meer dan 200 vrouwen en kinderen in i legatie gevlucht De Ohineesche regeering weigerde ons tot nog toe vergunning om in cyterschrift te seinem De hoer Brodrick las verder peiillelegram voor van admiraal Bruce uit Tsjifoe van 6 AuguAus meldende dat do verbonden troepen ongeveer 12 000 man sterk die morgen in de vroegte de Chineesclie stellingen aanvielen by Hsikoe twee mglen van Tientsin De Ohineezen werden uit hun stellingen verdreven en trokken noordwaarts achtervolgd door de geallieerden die Feitsang bezetten De transporten volgdon de troepen langs den weg en op de rivier De opmarach naar Peking is begonnen Volgens een telegram uit Peking over Sjanghkl van den 29en Juli zyn zeven hooggeplaatste Ohineezen terechtgesteld waaronder twee leden van hot tsoeng li amen Bovendien is er een edict van den Keizer verschenen waarbg gelast worilt de onderkoningen van Hankau en Nangking en Sjeng tiotai van Sjanghai te onthoofden Aanplakbrieven in de provincie Sjantoeng sporen het volk aan tot opstand tegen de Mantsjoes Bfl Wei hai wei z in ernstige onlusten uitgebarsten Twee roorascbe pries ters en zestien inlandache christenen zgn verawrd Naar da Hamburgische BSrseahalla vei neemt h eft do keizer van Rnslund aan graaf Von Waldersee een telegram gezonden waarin tiij zgu vreugde uitspreekt over diens benoeming tot opperbevelhebber in China s Keizers besluip om den jongstén D uitSchen generaalvoWraaarschalk Waldersee te benoemen tot ofiperbevelhebber der Duitsche troepen in China en liem tevens als opperbevelhebber der verbonden troepen voor te dragen aan de bevriende mogendheden die om de benASnuog van een Duitsche veldovarste hadden verzofthL vindt overal in ietmilitaire zoowel als ib militaire kringen grooten bgval Waldersek gaat door voor een der voortrefleiykste legeraanvoerders hj ia even energiek als bemmneiyk ea dus door ijn oersooniyke hoedanigheden berekend voor zfn moeiiyken internmionalen post Buitendien is by in weerwl van zjn 68jarigen leeftjjd ook lichametjk zeer flink Hg is gehuwd met een Ameifikaansche de weduwe van prine Mfii lul de oorlogen van 1865 en 70 onderscheidde hjj zich in den genoralen staf in 1870 J jj militair plaats van den matigen prijs dife er voor gevraagd werd dan nog zou ik ze huurd hebben Ik was in geen gwal vêeleischehd De hospita werd ontboden en de huur onmiddellijk aanvaard Indien dat goede menach mijnc temoedagesteldheid gekend had dan zou zij eea goudmijn van hare benedenit dieping hebben kunnen maken Het ceoige waafiiK ij veeleisc nend was betrof mijne referenties Ik nöffaidc fiaar verscheidene daarop voldeed ik een maand huur bij vooruitbetaling en kreeg verlof om wijl ik pas in Engeland terug was en onmiddellijk een woning noodtg had nog denzelfden avond mijn intrek te mogen nemen Inmiddels zeide ik terloops toen ik vertrok om mijn bagage te doen overbrengen wvergat ik te vragen of u ook andere huurders hebt toch geen kinderen hoop ik f Neen air alleen een dame en hare dienstbode Zij bewonen de eerste verdieping zeer stille menschen iDank u zeide ik ik hoop hier zeer naar mijn genoegen te zullen wonen Ü kunt mij tegen zeven uur verwachten Vóór de ontmoeting met mijn onbekende mijn plan gewyzigd had had ik mijft oude kamers in WalpoTc Street weder betrokken Ik begaf mij dua daarheen en na al hetgeen ik wenschte mede te nemen te hebben ingepakt deelde ik den eige naar mede dat ik gedurende eenige weken bij een vriend ging logeeren Desniettemin moesten de kamers te mijner beschikking blijven Om zeven uur had ik mij te Maida vale geïnstalleerd Wie kan er aan twijfelen dat de hand van het noodlot dit xoo beschikt had Dien morgen was attaché geweest te Parga en later zyn hem ook diplomatieke zendingen opgedragen Nu Moltke s dood ia Waldersee eesige jaren chef van den grooten staf geweest door zgn vrijmoedige aanmerkingen viel hg toen voor een poos in ongenade by den Keizer diï echter den geuialon krggsman weldra wader met eerbewgzon overstelpte VtTspreide Berichten Maandag bedroeg bet aantal bezoekers der Parysche Tentoonstelling 225 974 Toen de gearresteerde anarchist Valetta met Salson den man die do aanslag pleegde op don shah van Perzié werd geconfronteerd vielen de beide anarchisten in elkanders armen en toonden groote vreugde dat zij elkander weor zagen Salson bleef er echter hg dat hy geen medeplichtige had en daar geen wettige bewgzen tegen Valette kunnen aangevoerd worden zal hg weldra in vrgheid worden gesteld Onder de ten huize van Sal son gevonden papieren bevonden zich eenige conrantennitknipsels met het verhaal van den kerkbrand bg Anbervilliers Hy beweerde dat hg die eenvoudig bewaard had evenals atle stukken die op anarchistische dSden betrekking hebben Toth schyut hg twee of driemaal te Anbervilliers te syn geweest Drie anarchisten zgn nog gearresteerd Te SaiatOuen heelt de politie het lokaal bezocht waar zooals gebleken is Breecien zgn medeplichtigen door de Pargsche anarchisten ontvangen zjn Bg Saisoa s ouders moeten zich vorachSnselen van krankzinnigheid hebben voorgedaan met welk feit men bj het onderzoek zat rekening houden Het zal wellicht October word en voor de zaak dient voor het Hoi van Assises Gedurende zjjii verbiyf tePargs heeft de shah voor 500 000 francs inkropen gedaan Alle goederen z pi b t Paleis der Sonverelnen bezorgd I EKoktAND Ew bfrvige atorm heeft eergisteren over E igeland gewoed De storm had een snelheid van 48 ragle n per aar au was oorzaak van verschillende incidenten In Sonthaea woei een circus om gjlukkif nadat de voorstelling afgeloopen was In don Snowdon Range veroorzaakte de wind een hevige bergstorting waardoor groote massa aarde en rotsblokken in het dal tuimelden Vele reizigers durven het Kanaal niet over steken In Londen zyn de straten met dak ik bijna weder op weg naar Turijn om het voorwerp mijner heide te zoeken en heden avond Üevond ik mij met haar onder hetzelfde dok i Terwijl ik hieï zit in mijn fauteud en allerlei schoone vfafocnen verlichamelijkt zie door kron i kelingen van den rook mijner aigaai kan ik aau welijks gelooven dat zij slechts enkele schreden van mij verwijderd is dat ik haar morgen overmorgen altijd altijd zien zal Ja ik ben hopeloos verlietd ik fcégeef mij ter ruste met de gedachte dat ik van haar zal droomen maar waarschijnlijk ten gevolge van mijn nieuw kwar tier zijn mijne droomen minder pangenaam Den ganschen naf ht droomde ik van den bUnde d een vreemd huts bmoenging en daar zulke vretisehjke geluiden hoorde I HOOFDSTUK IV Niet voor liefde oj huwelijk Ep is een week voorbijgegaan en mijne liefde is stetker dan ooit te voren Ik ben nu overtuigd Van de zuiverheid van mijn hartstocht zeker dat deze plotseling ontstane liefde mijn gansche leven zal duren dat hetgeen voorbijgaande en vluchtige gewaarwording was die door den tijd of afwezigneid kan worden uitgewischt O mijit aanzoek zal worden verhoord of met deze vrouw sal mijn eerste en laatste Hetde wezen Tot nu toe ben ik met de bevrediging van mijn verlangen nog weinig gevorderd irordt vtrvolgi