Goudsche Courant, vrijdag 10 augustus 1900

Directe SpoorwegverbtDdingen met GOUDA Zomerdieist 1900 Aangevaogeo 1 Mei TUd van Greenwicb L BODDi BOTTSEDAMtue H Ooudt 6 68 7 U 7 86 8 81 8 88 9 18 9 19 9 88 9 87 10 16 10 66 11 S9 18 18 IS SS 18 63 1 17 8 86 8 86 3 48 4 89 4 64 6 88 6 18 7 86 7 48 Utordnciïl door 7 18 8 40 11 08 1 6 01 sriwwerltnk 7 98 8 80 i 11 18 1 10 3 5 11 i Oipalle 7 38 8 67 11 80 1 17 6 18 Bollerdun H 6 86 7 44 9 C6 9 83 9 40 10 18 10 16 11 99 11 60 18 34 11 44 1 86 i 1 46 8 68 4 03 6 87 6 4 6 86 7 47 8 07 EottordimD P t 54 11 16 1 68 6 10 Botttldam B 8 09 9 03 10 08 11 15 06 5 80 8 14 8 17 8 8 9 14 10 09 8 8t a 8 41 J r 8 S 8 66 9 83 10 30 8 16 10 11 10 40 10 19 10 80 10 81 10 46 ll t 11 46 1147 IM K i B ROTTIBDAlt eOlIDA Tin TUH BoMerdsm Bonrs 7 88 9 48 H 6 1 RottanUm D F 7 06 9 58 t i8 8 8 04 r Bo 6rd m M 4 41 6 80 8 07 7 18 7 4 8 89 9 18 9 47 10 16 11 81 11 46 18 10 86 8 94 i 45 3 48 4 08 4 34 6 16 pellt 4 51 1 41 t 10 16 46 h 4 44 Hiauwefteik 6 01 5 51 10 88 1 8 4 61 UoalAtm 6 11 6 04 Jl 10 48 p 8 08 6 1 Soada 6 17 6 10 6 18 7 89 7 49 1 34 8 04 9 00 9 89 10 08 10 S4 10 49 11 68 lf 06 ll Sl 1 81 1 09 1 41 ri6 4 ri9 t 84 6 07 6 44 X 0 9 18 6 97 6 19 7 05 7 59 8 1 L S 6 89 I f R 6 46 f5 66 7 08 7 86 1 10 8 419 47 t ff f 9 16 9 86 9 46 9 63 10 08 1 1 09 lO U 10 16 10 84 11 08 1 d illinl 1 n UuH itn biUln e runlUtH t lu loop bn siit genkna vorign E Holludidio ipoor I Estn iDpplomnlIiowjji n da Conp piii lo Wigou Lili GOUO OBN H A 0 viw VMM Siudt 7 16 8 87 8 41 9 09 1 10 00 10 19 10 59 11 88 11 16 18 16 11 58 1 68 1 1 8 45 4 19 4 60 6 16 S 4 18 7 M 8 01 8 9 9 17 9 58 9 16 10 18 mh Mo ro 7 88 8 68 11 11 1 10 5 8 18 10 08 8MtarmMr Zeg 7 89 ul t t 11 18 1 11 I 8 14 10 17 Toorbutg 7 58 9 14 11 86 1 85 t 8 E F 10 99 HlUge 7 58 9 08 9 19 9 87 9 43 10 88 10 4611 4111 0111 46 11 66 1 40 1 80 1 65 4 16 4 45 6 8 6 66 6 16 6 46 7 67 8 48 8 S6 4 1M9 10 34 10 6 10 88 10 43 11 89 10 64 11 11 11 67 0 I D A u i aic H i vico variA 10 69 11 00 11 37 1 15 3 1 4 31 1 58 6 8 710 8 26 11 16 l Sl 16 11 14 1 40 3 S9 6 11 7 83 8 43 11 47 11 81 1 09 8 118 S 4 1 6 04 6 30 7 00 7 64 l 69 9 44 10 1111 18 11 85 11 66 1 30 1 40 8 00 4 M 4 80 4 t0 6 88 6 18 7 41 7 56 8 18 9 48 10 16 B O U U 4 i U s T E B D i U Iti tn IS il X t f J J 5 lü iJ I ovl l 6 H9 8 11 8 83 9 18 10 16 lO tO 18 08 1 191 46 8 18 1 Jï 1 60 4 80 6 43 10 08 iMi i 8 48 9 61 I0 i 87 10 66 11 07 10 48 1 01 6 111 6 64 lo n j g Dl j jg IJ 15 u i j 5 q jgj 4 11 44 I 6 85 6 440 3610 31 1 0311 47 0 jAmit 0 8 1 9 18 9 87 10 15 11 1 1 08 l lu 1 14 8 16 4 80 6 18 H ga 6 81 6 04 7 01 7 16 7 89 8 86 8 56 9 0 Voorburg 6 88 Zoelnm Zeg 6 61 = = Zgvenh Ho 6 08 rn Onudf 6 14 6 S1 7 88 7 48 1 07 9 08 F 8 H 9 80 10 11 10 54 11 66 11 08 18 84 8 11 8 09 8 17 4 7 47 6 116 4 7 06 8 09 8 S 8 46 O tilO 64 W HumoiitVMii lUaei lo is So Uua tn botela 6 60 9 S8 10 60 11 16 11 01 11 16 6 84 7 45 8 16 9 07 9 89 10 14 6 8J 7 15 7 69 9 18 9 81 11 18 1 17 ll O 1 80 H IO 8 84 4 4S 6 11 7 09 8 10 9 14 9 61 Ami W 6 84 6 47 7 80 8 13 8 4 9 81 V 46 11 30 11 41 1 01 l ti 8 16 8 49 5 0 I 6 86 7 16 8 85 40 10 06 lou l 7 80 7 31 8 18 9 07 9 19 1118 lO St 11 511 1 1 61 8 88 4 18 4 34 5 47 7 64 8 09 9 11 10 17 11 18 10 14 10 49 Utieoht 6 18 t 5l 7 47 8 41 9 10 10 10 10 61 11 88 11 01 I IO 8 08 8 80 4 08 4 48 6 39 6 6 7 00 7 63 9 00 9 33 10 06 10 46 WoenleB 6 07 6 41 8 09 9 87 10 38 11 56 18 87 4 1 7 I4 9 8 11 07 Oudaw 5 11 6 68 8 W 10 41 U 86 4 88 8 84 Ooldt 6 41 7 08 7 14 8 80 9 14 8 85 10 64 11 87 11 11 11 51 1 18 8 40 S 66 M 6 11 7 14 7 41 8 16 9 41 10 07 10 18 11 18 y pannen Bcboorsteanen gebroken ramen enz bedekt en in de parkan iga de wegen door de omgevaUen bosmen versperd Nog nimAier beeft men znlk een weder in Angaatns gezien Te IiDoden hèerscbt iuSneuza DUITSCHLASD Bg de antbnlUng Tan het monament van den grooton kenrvorat t Bieleleld hooft de keizer een redevoering gebonden waarin by zeide dat het hem misschien gegeven zon z n den wonsch van den groeten kOTrvorst te verwezenlgken om een groot keizerrjk van noord Enropa te stichten dat alle deelén van het Dnitschs vaderland zou vereenigen Verder zeide d keizer dat hot leger toonde dat de arm van den keizer van Dnitschland zells reiken kon tot de verst verwijderde gedeelten van don aardbol BINNENLAND Op de geschiedkundige tentoonstelling voor hdt Nodirlandsche Zeewozen zSn nog ter bezichtiging beschikbaar gesteld een ivoren cheepsmodel en een eigenhandig door Willem V vervaardigde watervcriteekening tan een schip Nederlandsche Opera Directeur C van der Linden Wï vernemen dat in do maand September behalve de Proleet nog znllen worden opgevoerd de volgende opera s TannhaUser Fanst Herodiade Romeo en Julia Kleopatra en Zi eunerbaron Maandag bad met goeden uitslag in tegenwoordigheid van den directeur generaal der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen mr Sprengor van Ejjk en verschillende taoofdambtenaren de verschniving plaats van de groots overspanning der nieuwe spoorwegbrug over den I jsel te Westervoorf ZÓoals bekend znllen er naaat elkaftr drie overspanningen op de pijlers komen te rusten de zuidelijkste voor het verkeer van personen en voertuigen en de beide andere voor het spoorwegyerkeer in de twee tegenovergestelde richtingen Eergisteren na was de zuidelijkste dezer twee aan de beurt om van den steiger waarop zij gesteld is geworden naar de voor haar bestemde plaats te worden verschoven Dit geschiedde gelyk de eerste vprsehuiving op Maandag 12 Maart 1 1 Slechts was er thans dit verschil dat de al te leggen weg nit den aard veel korter wop terwgl het gewicht van het gevaarte zooveel zwaarder omdat het voor het spoorwegverkeer bestemd ia grooter was omstreeks 800 000 K O wot een druk van n er atmosleeren noodzakelijk maakte 1 6 sedert 1 Juli lungeereude directenrgeperaal maakte van deze gelegenheid gebruik het geheele werk onder begeleiding van den hooldingeniear in oogenschonw te nemen H wc de vele belangstellenden merkten we 0 a ook op den Burgemeester der gemeente Arnhem baron Sweerts de Landas WPorgh met den wethouder jhr van Nispen 6 10 6 86 5 48 6 08 Ondiw Woaril Utrsokt 8 18 8 51 9 39 7 14 8 18 Zoodra na ook de derde of laatste overspanning opgesteld is zuUen de gezamenlijke werken zóOver gereed zün dat zij spoa4ig daarna in exploitatie kunnen worden geno men Men mag aannemen dat dit omstreeks het einde van dit jaar of begin van t volgend jaar het geval zal zgn üemeng de Berichten Uit Deventer schrijft men Deze week is des nachts een koe die nit een weide onder TweÜo was losgebroken over de schipbrug gekomen Het dier is een gedeelte der stad doorgeloopen en zoekgeraakt De vorige eigenaar van de koe woont in do buurtschap Epse bij Gorssel en toen men op don inval kwam om daar eons te laten informeereq bleek het dat de koe daar rustig in de weide liep te grazen Na r wijnit zeer vertronwbaro bron vernemen zal ook de Zeenwsche visschersvloothet volgend jaar zich tot een revue vereenigen Het oorspronkelijk plan dat ookde Zeenwsche visschers aan de op 3 dozer gehouden revue zouden deelnomen ging niot door daar de organisatie der revue nietbijhet bestuur der Jlederlandsehe Visscherijvereenigingen maar bj een particuliere commissie berustte waardoor de vastgesteldedatum de deelneming der Zeenwsche visschersvloot die zich in een anderen tijd vanhet jaar jroor een deel naar de Zuiderzeebegeeft tot het inzamelen van mosselzaad onmogelijk maakte Amst Ct Een echtpaar nit Nieuwpoort was per rijtuig op weg naar Willeakop en moest ongeveer tot Montfoort van den Damweg afkomende was het eigenlijk te Willeakop doch in plaats van rechtsaf de gemeente W in te rijden ging het linkaal naar Oudewater Hier gekomen reed het paar straat in straat uit tot het eindelijk den weg vragende naar Willeskop weer buiten de stad kwam en nn den weg naar Haastrecht insloeg Ongeveer twintig minuten gaans biJ hot zoogenaamde Vette Varken ontmoette het Iemand wien het weer den weg naar Willeskop vroeg Nn weer terug Maar biJ het keeren van het rijtuig liep dat ook al niet zonder ongelukken af want in een ommezien zat het rijtuig in een sloot Daar uit gered kwam het paar eindelijk dan toch na al deze wederwaardigheden op den goeden weg De Weser Zeitnng meldt dat de twee Duitsche transportschepen die het laatst uit Bremerhaven ziJn vertrokken den 5den Augustus op de hoogte van Duinkerken gepraald zijn door het Nederlandsche hospitaal taalen kerkschip dat langs de kost kmist Aan de beide Duitsche stoombooten erd geseind om bij te draaien en het Nederlandsche schip liet daarop eenige booten te water met bier jenever tabak en sigaren De kapitein van het hospitaalschip overhandigde deze geschtjpken aan den bevelhebber van de Dnitsche troepen als versnaperingen voor de manschappen op de lange zeereis De geschenken waren volgens de Weser Zeitnng bijeengebracht door een comité van Amsterdamsche en Eotterdamsche kooplui aan het Loofd waarvan de heer Koepke uit Amsterdam een vroegere Hamburger stond De oproermakers bevredigd heeft De gemeenteraad van Hilversum zijo besluit tot afschaffing van de kermis met 9 tegen 5 stemmen ingetrokken En d irvoor hebben verleden jaar soldaten op hun medeburgers moeten schieten 1 Overigens geen hoopvol verschijnsel voor de voorstanders van de local option tegen drankgebruik Want dit besluit is een gevolg van den uitslag van tusschentjjdache verkiezingen voor drie plaatsen in den gemeenteraad De drie nienwe leden stemden allen voor de intrekking Te Oedelem achter Maldeghem een plaatsje bij de Belgisch Zeeuwsche grenzen werd de bakker P H door gerucht gewekt Toen h j op dit rumoer naar buiten ging werden eenige schoten met een revolver op hem gelost waarvan een hem in de longen trof de man was terstond dood Als vermoedelijke dader wordt genoemd zekere v B die te slechter naam en faam bekend staat In het dorp Boertange woont oen 56 jarige arbeider die sedert 30 jaren volslagen blind is maar toch geheel alleen zjjn boerderijtje bewerkt Hij bebouwt zijn akkers en houdt de vruchten zuiver van onkruid vreemde hulp heeft hj alleen uoodig om den oogst in de schuur te brengen Begaan met zjjn lot gaan eenige ingezetenen op een avond al ziJn koren maaien Maandag arriveerde in de gemeente Eethei en Spaland een van Schiedam komend motorrijtuig In een oogenblik verzamelden zich de gemeentenaren op het Kruispark om dit verboden rijtnig van den oenen weg naar den anderen te zien rpen telkens verplicht weer terug te keeren tengevolge van de onverbiddellijke aankondigingen Verboden rijweg voor motorrijtuigen Onder homerisch gelach der gemeentenaren vertrok het motorrijtuig Weder langs denzelfden weg over welken het gekomen was De Londensche correspondent der N H Ct schrijft In een telegram uit Pretoria aan de Standard komt het volgende voor De Britsche overheden hebben de overdracht verboden van een belangrijke som gelds welke in de banken lag ten name van personen die in dezen oorlog een hoofdrol ge speeld hebben Een soortgelijk bericht was mij al eenige dagen ter oore gekomen maar ik heb het toen niet overgebriefd niet omdat ik aan de juistheid er van twijfelde maar om andere redenen 11 07 ai oi 1 S1 11 44 Ik zie thans echter geen aanleiding om het zwSgen over de zaak nog langer te bewaren Ik weet dat onder de menachen wier geld op de bedoelde manier vastgehouden wordt zich ook bevindt dr W J Leyds Aan anderen laat ik het over te beslissen of de Britsche veroveraars van Transvaal eenigerlei bevoegdheid bezitten om geld op den naam staande van particulieren en volgens hun verklaring enkel dienende tot verellening van hun persoonlijke zaken aldus in beslag te nemen dan ol wj hier weder staan voor een der al te talrijke rechtsschendingen waaraan de Engelschen telkens wanneer zij meenen het straffeloos te kunnen doen zich in Zuid Afrika hebben schuldig gemaakt Is het ook overeen te brengen geweest met de eerste regelen van internationale kiescheid dat Lady Roberts te Bloemfontein heeft rondgetoerd in een rijtuig van de vrouw van den gewezen staatspresident f Van de Belgische grenzen wordt geschreven Hot mond en klauwzeer begint in België evenals in ons land zeer te vermindereu In de eerste helft van de vorige maand kwam geen enkel geval meer voor in de provinciën Limburg Luxemburg en Namen slechts één in de proVmciën Antwerpen Lnik en West Vlaanderen terwjl in de overige drie provinciën te zamen maar 17 erven meer besmet waren Ook hoort men in den laatsten tijd niet meer van het voorkomen van mond en klauwzeer onder het Nederlandsche vee in de qnarantainestallen hier spottend besmettingsstallen genoemd zoodat van tijdelijke sluitingen van sommige grenskantoren voor den invoer van Nederlandsch vee in de laatste maanden weinig of in het geheel geen sprake is geweest STADSN IEUWS GOÜDA 9 Augustus 1900 Aan het Reglement der Nationale Kegelwedatröden alhier uitgeschreven door de kegelclub Alle Negen van 2 23 September ontleenen wj het volgende Afdeeling A Korpswedstrp op Zondag 2 9 Maandag 10 Zaterdag 15 en Zondag 16 September Afdeeling B Eere wcdstrijd der prijswinnende clubs op 23 September Afdeeling C Personeele wedstrijd van 2 tot en met 23 September Afdeeling D Wedstrijd om het Kampioenschap van öouda van 2 tot en met 23 Sept Afdeeling E Vrije Baan wedstrp van 2 tot en met 23 September Te behalen zijn tweo Lauwerkransen 26 Medailles of Kruizen voor den korps en eerewedstrijd voor de personeelen wedstrp 4 kunstvoorwerpen 16 medailles of kruizen en voor den vrije baanwedstrijd een aantal prachtige prijzen De nieuw benoemde luitenant bij het wapen der genie A M de Blauw korat te utrecht in garnizoen MooEDEBOHT 6 Aug Op dou leeftijd van 7i jaar overleed Woensdag te Prinsenhage in het St Lucia gesticht de ZEw hoer A J van der Drift die eertijds gedurende ongeveer 36 jaar in deze gemeente als pastoor met ijver en liefde werkzaam was De overledene die in 1891 wegens ziJn slecht gezicht deze bediening neerlegde zou den 15den Augustus zgn gouden priesterfeest gevierd hebben ScHOONHOvBK Gisteron is te s öravenhage o a geslaagd voor het examen Fran che taal 1 o mej J M A Schaly alhier Stolwuk 6 Aug Verleden week heeft zich hier het zeldzame geval voorgedaan dat men zich op het gebied der natnnrigke historie totaal vergist heeft Een vader toch deed aangifte van de geboorte van een zoon en vier dagen later kwam hjj de burgemeester verklaren dat de jonggeborene een meisje was Nu mogen de stemmen verdeeld zjjn over de vraag aan wien of wie de schuld dezer vergissing ligt zeker is het dat zulk eene schijnbare kleinigheid niet zoo gemakkelijk is goed te maken aan de registers toch van den burgelijken stand mag niets veranderd worden zonder toestemming der rechterlgke macht 1 Bkekbiiwoüdk 6 Aug Voor de verkiezmg van een hoofdingeland in de plaats van wijlen den heer Van der Bas zijn 167 stemmen uitgebracht Gekozen werd de heer A Boor wethouder alhier met 148 stemmen De overige stemmen werden op den heer W Scheer uitgebracht Kbmpek a d IJsïL 4 Aug De werkman A D V d Z werkzaam op de scheepswerf alhier heeft het ongeluk gehad een stukje ijzer in het oog te krijgen hij is terstonji onder geneeskundige behandeling gesteld I N Q E Z O M D E H De Nederlandsch Zuid Afrikaansche Vereeniging en het Algemeen Nederlandsch Verbond gaan alle Hollanders er aan herinneren dat de belangstelling in den vrpeidsoorlog van hun stamverwanten in Zuid Afrika niet mag verminderen omdat de kansen der Boeren niet meer zoo gunstig schijnen als voorheen De beide vereenigingen willen het Nederlandsche volk opwekken om juist thans d zaak der Boeren meer dan ooit te steunen Tot dit doel zal weldra een circulaire in grooten getale verspreid worden De inhoud ervan is als volgt Aan het Nederlandsche volk Toen het altijd maar goed ging wilde ieder alles doen wat hem gevraagd werd om de Boerenzaak te bevoordeelen Stjjgende met elke nieuwe overwinning was de offervaardigheid en toewSding zóó groot als zelden in ons laud te voren De tegenslag viel onverwacht en van nu al gingen de belangstelling en werkzaamheid dalen Men was ontstemd over de ontmoediging der Boeren vergetende dat men zelf buiten alle gevaren en ellende een oneindig minder rechtmatige moedeloosheid toonde Maar weet men dan niet dat de oorlog ginds niet nit is Dat zoo ooit thans oftvermoeide pogingen in het belang der Republieken plicht zijn f Aanbonden steeds aanhouden met de verbreiding van het geloof in hun goed recht kon juist in deze dagen nu ook Engeland de lasten zwaar gaan drukken meewerken tot eindelijke zegepraal Daarom doen wij een beroep op alle kringen in ons land waar men zich vroeger opwond voor de Boeren om thans nog een onderneming mee vruchtdragend te maken die in omvang en doortastendheid schaars in ons landje is geëvenaard Dat is het Special Araerikaansch Zuid Afrika nummer van HoUandia waarvan de uitgevers reeds 120 000 ei kosteloos in Amerika hebben verspreid en waarin door don heer L Simons HoUandia s krachtige redacteur op pakkende wijze de hoofdpunten zijn weerlegd der valsche beschuldigingen en dat bestemd is om vooral in Amerika tegen den strijd by de stembus de sympathie voor de Boeren te versterken z66 dat hun kansen op onalhankelgkheid daardoor kunnen worden gebaat Wie zelf in Amerika vrienden of kennissen heeft koope het nummer tegen een minimum bijdrage van vjltig cent en verzende het aan hem bekende adressen Maar wie dit niet heeft zende alleen ol in verbinding mat anderen geld in biJ den secretaris van een der onderstaande vereenigingen ol bjj den directeur der Uitgeversmaatschappij Nederland den heer P A Nierstraszln Den Haag uitgever van HoUandia die nog over een 100 000 ongebruikte adressen in Amerika beschikt en op zich neemt voor elke vijftig cent bgdrage een vgltal exemplaren doelmatig te verspreiden Men heeft dan zeil geen moeite en draagt biJ tot de mogelSke redding der zaak die eens zoo na aan het hart bleek te gaan Qeen klacht dus dat men zoo graag iets zou willen maar niet kan Men kan en wie kanneade nalaat bljjlt in gebreke De Nederlandsch Zuid Alrikaansche Vereeniging gevestigd te Amsterdam ö L A MIDDELBERö Voorzitter PAUL DK TEX Secretaris Leidsche gracht 10 Amsterdam Het Algemeen Nederlandsch Verbond gevestigd te Dordrecljt ProL Dr H KERN Voorzitter Dr H J KIEWIET de JONÖB Secretaris Dordrecht Anuterdam Aaguatus 1900 Dordrecht 364 Staats loterij 2a Klasae Trekking vaa Woeuadag 8 Auguatua No 16868 ƒ 80000 No 8668 tOOO No 8187 en 7116 ieder IMO No 8897 f JO No 58 8453 6892 12669 13893 en 14014 ieder 100 PnJEen Tan 80 61 3178 6610 8158 11326 13646 16978 18611 98 78 73 8807 78 63 16 29 66 151 89 6680 57 11418 69 80 18752 68 8139 67 98 89 13721 73 3 70 SS 4 69 9054 78 37 16116 18880 SS 79 5737 6 to 68 78 6Ï 303 74 44 9111 94 13845 86 ni 61 3414 k838 480 68 8M4 74 96 6 16 1 66 77 11668 18901 31 111008 71 79 6181 9248 11636 91 61 61 88 3626 6911 9347 67 2 16305 74 91 18 81 61 11783 I4I41 57 97 609 63 6398 9466 49 14 01 59 19187 10 90 6439 9604 118 8 89 80 19196 43 3601 6 51 9686 6 14309 83 97 61 9 61 9708 76 1 94 19411 96 16 88 CO 78 91 16404 29 614 86 1 702 6i 11986 4416 47 76 S3 69 35 76 71 16 73 97 91 98 60 9897 12027 74 1664 19626 136 9S 6 68 9913 41 94 16639 211 61 3718 7047 82 61 14569 88 80 885 46 88 82 1 102 92 16719 19799 70 66 93 10056 4 14684 16848 19881 900 64 7I9J 0114 19286 66 16901 19920 41 8801 97 97 12311 14 il 48 86 96 17 7il6 10116 17 14839 81 66 1131 41 9 85 78 68 77 83 6 43 7334 60 18436 14980 1 187 20010 91 63 93 58 12607 6034 29 47 91 81 7448 68 13 86 11221 72 99 98 48 70 17 71 74 73 1841 4036 99 77 126 0 83 99 93 60 37 7386 10310 16 91 1730 i011 i 83 60 96 84 44 16161 17438 82 91 71 7749 9 1 11701 169a 17 66 1689 4215 61 08 11 41 48 72 99 90 76 10435 41 43 76 98 1699 4308 811 74 l 640 72 17620 20202 1741 19 67 91 66 79 60 38 66 416 7930 10610 85 1 800 I77U 44 1831 S9 46 21 12907 20 17801 66 qS6 4 10 68 89 51 83 10 20 138 1914 66 8001 68 96 89 87 71 84 86 74 80 13060 1540 34 81 914698 8110 10634 89 14 00 80 0 3879 4197 28 10118 1SI4I 20 17946 44 2321 49 6 67 20 62 68 94 20600 61 36 8981 49 86 74 18128 20662 140 6021 91 71 87 85 61 86 19 39 96 80 18246 15601 76 807Ï6 46 6 39 8830 10842 69 0 87 70 47 76 4 63 13306 16 8220 20857 3706 86 St 10961 26 61 1B371 2094t 1 5237 8412 11011 34 80 18407 7 66 60 8526 1118 13418 16664 19 99 63 81 94 59 11669 16775 60 9491 2816 6312 ESSS 11225 63 16801 69 14092 2955 6413 64 39 67 91 l 62l 94 91 81 11302 68 16904 73 3063 5621 85 7 13644 69 18600 3ln7 akQoop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen Veiling 8 Augustus ten overstaan van den Notaris Mr L MOLENAAR Houtzagerij met annexe woningen enz en Machineriën te Waddinxveen Perceel 1 3 1 1410 k Th J B Bres ser te Rotterdam Perceel 4 7 1 3990 k C Jongenburger te Waddingsveen Perceel 8 1 640 k C Verzijden te Waddingsveen Perceel 9 1 650 k A Kleiweg te Waddingsveen Perceel 10 31 1 13365 50 k J en G Alblas te Waddingsveen Veiling 9 Angustus ten overstaan van den Notaris W J REIJNDERS Bonwmanswoning met eenige perceelen Weien Hooiland onder Hekendorp 111220 k J van der Steegt te Woerden Eenige perceelen Wei en Hooiland onder Hekendorp 1 5200 k P en J VerheiJ te Hekendorp AIAR TBEBICHTIÜM Oouda 9 Aug 1900 Tengevolge het zeer ongunstige weer der laatste dagen bestond er voor Tarwe goede kooplust tot hoogere prijzen Overigens onveranderd Tarwe Zeeuwsche 7 i ƒ 7 50 Mindere dtto 6 70 i 6 90 Afwijkende 6 i J 6 p Polder 6 60 i ƒ 6 80 Rogge Zeeuwiche 6 il ƒ 6 25 Polder Buitenlandsche pet 70 kilo ii ƒ Gerst Winter i Zomer Chevallier 5 S i 5 75i Haver per heet i f per 100 kilo 7 60 it 7 90 Hennepzaad 1 Inlandsche 11 50 k f 12 Buitenlandsche ƒ 6 i f 6 50 Kanariezaad 7 25 k f 8 a5 Koolzaad i Erwten Kookcrwten k f Niet kookende ƒ 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo i Boonen Bniineboonen k f Witte boonen k ƒ Paardeboonen k Duiveboonen k f Mais per too Kilo Bonte Amerikaansehe 5 50 k 5 60 Cinquantine 7 50 k 8 Odessa ƒ 6 75 k f 7 Karweizaad per 50 Kilo k f Veemarkt Melkvee aanvoer handel van geene beteekenis Vette varkens goed aanvoer ha ndel vrij wel 19 i Ji ct per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vrijwel 16 k 7 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel matig o 8q k f 1 20 per week Vette Schapen goede aanvoer handel flauw 14 i 2a Lammeren weinig aanvoer Handel traag k f Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel vlug ƒ 6 i 10 GraskaWeren Aanvoer handel k Fokkalveren 8 i 16 Kaas aangevoerd 142 partijen handel zeer vlug 10 kwal 27 k 29 2de kwal f n k f 26 zwaardere 30 NoordHollandsche 4 ƒ Boter red aanvoer handel afloopend Goeboter i ao k f 1 30 Weiboter i k f 1 10 AMERIKA ANSCHE A VAIV OS z Md TaUlenr Kleiweg E 73 GOUDA Teiepnoon JVo 31 itnirs van AmsLerdam Vtkrs 1 Slolkn 1 l s 8 98 lOOV 88 8 V 88 88 Vi 6 l 96 101 67V 57 8V l l 10 84 f ooVi SI 681 435 5 10 iOi l 164V 96 1 1S8 nov 90 I9V ll l 10 1 n 885 lOOV 58 65 mV T i 8V 100 100 1141 141 6 105 74 7 V 104 87 86 6V 9 V 58 160 T ilO 108 1 108 9 11 100 U7V 117Vl 101 84 8IV 6 AUG I f IDBRLA ND Cflft Nod W 8 Jl l dito dito dllc 8 dito dito dito 3 UoHOiB Obl Goudl 1881 B8 4 Italib InsohrgriDg L86S 81 6 OoBTBKK Obl in pxpier 1868 I dito in iilTerI468 5 PoKTueiL O il mot oc upon S dito ticket S RüauMO Obl BinDODl 1694 4i dito Qeoona 1880 4 dito hij Rothg 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito to gouif leen 1883 O dito dito dito 18S4 B Spamjb Forpet Bcbuld 1881 4 TuBKBH Oepr Conv leen 1890 4 O0i WnÏDg serie D Oe e leenin serie O ZüiDAFERp T oble 1893 S I Uizioo Ol it Soh 18B0 6 ViNFZDBLi Obl 4 ODbep 1881 yilBTBBDi H Obligatien 1895 3 BoTTBBDAH Stod leeu 1894 8 NiD N Afr HtndeiBT aand Arendab Tab Mij CertifioatBQ Deli MaataohappÜ dito Aro Hypotbeekb pandbr 4 1 Oalt Mij derVarBteD sttnd b Gr Hypotbeekb pandbr 4 1 NederlandBche baHlc aand Ned HandfllmaatBob dito N W k Pao Hvp b pandbr 8 Rott Hypotheekb pnndbr 4i ütr Hypotheekb dito 4V OosctVA Öoat Hoog bank aand Rdsl Hypotheekbank paodb 1 Ahimka E iit hypoth paailb 4 Blazw L Ö Pr Litn eert 6 Xbd Holl IJ Spoorw My aand Mij tot Kxpl V St Spw aand Ned Xnd Spoorwegm aand Ned Zuid Aft Spm aand 6 dito dito dito 1891 dtto K TALIS Spoorwl 1687 89 A Eobl 8 Zuid Ital Spwmij A H obl 3 PoLEH Warsehau Weonen aod RoiL Gr Russ 8pv Mg ob 4 Baltisohe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang DoDobr dito aand 6 Kursk Cb Asow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AuBBiKA Gent PaftSp H obl 6 Ohio k North W pr C t aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver h Rio Gr Spm oert v a Illinoia Central obl in gond 4 1 LouisT k NashrilHOert r aaDflJ Uexico N Sptr Mij Ie hYp o d HiSB Kanflas t 4pCt prei aaad N Tork Ontaa o k West a ad Penn dto Ohio oblig 8 Or OD Calif Ie hyp in goud ft St Paul Minn k Manit obl Un Pao Hoof lljii ob ig 0 dito dito Lino Ooi Ie hyp O 6 OiMADA Oan South Chert T asnd Vim C Baltw Na lo h d o O AmBtard OmnibuB Mjj aand Rotterd Tramve Maata aand Nbd Stad AmBterdam aand S Stad Rolterdam aand 8 BiLsiE Stad Antwerpen 1887 S i Blad BraSBel 1888 SV Uoiie Theifls Regnllr GoielBeh 4 Oonnnt StaalBlmnig 1880 6 E K Oost B Cr 1880 8 Spjju t Stad Madrid S 18 68 Hm Ver Bbz Arb SpoeL oert tot SPOTPRIJZEN van ZOMERMANTELS DAMES en KINDEBGOSTUMES COSTUMES TAILLEUR Blause en Damesoverliemden JiponsioiïeD en gekl Katoeneo D SAM80M yEfiSCHEIDENHEID De bezoekers van bot aqnarinm op de Tentoonstelling bobben Zondag een ongewenscht bad ontvangen Het aqnarinm was vol menschen en daar reekt onverwacbts een van de rniten voor de bassins De bezoekers verrast door deze plotselinge innndatie begonnen te scbreenwen en tracbtten een heenkomen te vinden Middelerwijl steeg bet water hen tot aan de knieën Eindeljjk z jn de beambten van het aqnarinm erin geslaagd de watertoevoerbnizen at te slsiten De Pruisische minister van binnenlandsche zaken beeft beslist dat niemand voortaan zgn lamllienaam mag veranderen zonder de toestemming der regeering Tot dusver behoorde de beslissing in dezen Itot de bevoegdheid van de provinciale overheid doch er werd misbruik van gemaakt Er bestaat n l in Pruisen een familie Möllbansen waartoe de bekende schrijver Baldwin Möllbansen behoort Een Israëliotische familie Levinsobn genaamd ging tot den Christeljjken godsdienst over en koos den naam Möllbansen De schrijver protesteerde doch vergeefs omdat het feit eenmaal had plaats gehad In het vervolg zal nu de naamsverandering eeo onlerwerp van nauwgezet onderzoek uitmaken BurgerlUlie Stand GEBOREN 6 Aug Sophia PetroneU oodera F Stroeve en J M Beszelzen 7 7 Arnoldns Petrus ouders W B Streefland en C H M van Lierop Johanna Maria ouders J Middelweerd en C Weerdenburg AdrianuB ouders C vaTi den Nieuwendijk en A de Korte 9 Adriana ouders D Graatsma en C J Blesgraaf OVERLEDEN 7 Ang Y C SUedreoht i j 11 m E Kejjser wed J Sauerbier 7é j GEHUWD 8 Aug J van der Kemp en A Spieringshoek L van de Bovenkamp en M J de Jong G J van Willigen en N Lel j J M Schoouenberg en C F G de Jong C J van der Klegn en A van dor Heij 9 Aug W vanderStraaten en M M J Sprujjt ADVEilTENTIËtN V Getrouwd t W VA DRB STRAATEN ï M M J SPRÜIJT Gouda 9 Augustus 1900 De Heer en Mevrouw van dse STRAATENSpkoijt bedanken ook namens wederzgdsc e Familie voor de vele blijken van belangstelling b j hnn huwelp ondervonden mm Heden overleed mgn geliefde Moeder AGATHA mORAAL Wednwe van Teunib deK HBEToa MARIA DE HERTOG RuEuwuK 9 Aug 1900 Ondergeteekenden hebben de eer het geachte publiek van Gouda en omstreken hunnen bartelijken dank te betuigen voor de trouwe en veelvuldige opkomst gedurende de Kermis weder ondervonden Z j geven hierbö de verzekering dat de achting en sympathie bon dit jaar weder bewezen voor hen een blijvende herinnering zal z fn H H Autoriteiten geachte Familiën en allen die hen hebben begunstigd roepen z j een tot bartelgk weerzien toe Hoogachtend UEd Dw Diedaren BARENDSE VERHAGEN enPOTHARST By vonnis der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam d d 21 Mei 1900 is het huwelijk tnsschen ALIDA GEERTRUIDA FIKKERT zonder beroep wonende te Rotterdam en AHY JOHANNES STRUIK zich schrijvende en noemende STRÜYK zonder beroep mede wonende te Rotterdam door eehuehetdlng ONXBONDEN verklaard De Procureur van Eischeres Mr A 0 VA BLOMMENSTEIN ia