Goudsche Courant, vrijdag 10 augustus 1900

No 8S70 Zaterdag IJ Augustus 1000 308te Jaargang G0UD8CHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Qmstreken Telefoon Sio gf De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzonderiDg van Zon en Feestdagen j De pr J8 per drie maanden is 1 25 franco der post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT TF CENTEN Telefoon No M ADVERTENTIE n worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gioote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Een Familie te Rotteedaii VRAAGT een BLEEKER die de wasch geheel klaar thuis bezorgt Brieven fr letters K B S Alg Advertentie Bnreau NIJÖH VAN DITMAE Eotterd m tfOV Jk POIK K OUDE ▼ t SCHIEDAMMER GEITEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar bijl Jz N B Al bewija ran whtlieid ia oaohet en kurk at da tooizien van den naam der Firma P HOPPE PEETERS ThuRj i WoBdirbtlira n do geheele wereld bekend on geroemd Onorertroffen middel tegen alle Borst lone lever Baagzlekten enz Inwendig oowel ala ook uitwendig in bijna uUe Kiektegerallen met goed gevolg aan te wenden Prtjs per flacon t 1 per post t I IS ThUrry b Woadenalf bezit een alsnog ongekende geneeakraclit en heikame werking Maakt meestal elke pynlqke en gevaarvollo operatie geheel oTerbodig Met deze zalf werd een 14 Aar oud VOOr Oiig 6nee8ll k echondeil beeU OZWel en onlauxs een bgna SÜ ar kaukeriydeii irenezeu Brengt genezing en ïerzaoliting dor pijnon bij wondon ontstekingen enz Tan allerlei aard Prijs per pot 1 160 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENRI SANDERS Kokin 8 Amsterdam Wur goendepAt il Uit lle men direct aan dieSchulzenipothfke dM A TIIUCRBY in Pngrada bel llobiUcli Oeaterreioh fielisTB proipeetus te ontbloilin b het Uentraal Uepót Sinderi Fokin 8 mit idaiii O o I Pain Expeller S5 aniamid diastdaa dan TaitronwttD o kot lakii tametk liikai Id l 26 76o aoll0 d in da meeata anetliakan Te iMlerdai W THoth Oéban van Tnyll n Baaderfl jli 14tnt mrtiraL Dertig jaai wordt dit middel met Temaaond anooe ala pünataimdt inwrigTing aangewaod lana Hhaarna tiek B ili t T riondt id piio f Wie werkelijk p r p stelt een te hebben laat zich fotografeeren in de Votégrafltche UauttturtchUnii van I V D WAALIS Fl SINGEL 661 EENieiEFOTTANTSEB üen wordt verzocht op t JIEKK te letten UIT HET Mi0 4ZUN TA RAVKNSWAAYZÜNEN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgele Terd in verzegelde pakjes van vy twee èn een kalf en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prys voorzien van nevenstaam Merk volgens de Wet gedepo oeerd Zich tot de uitvoerini van geeerde orders aanbevelende 1 BREEBAART LZ lieeii Engelsch maar EcM BOEEEHBUOOD tg eent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Tentoonstelling te Gouda op 29 en 30 AUGUSTUS 1900 Van Paarden Rundvee Schapen Varkens en Phimgedierten Kaas Boter Vruchten Bloemen en Planten Werktuigen en Gereedschappen voor Land en Tuinbouwbedrijf Het Bestuur voor deze Tentoonstelling verzoekt beleefd spoedig opgaaf van inzending te doen alsmede aan belangstellenden hiervoor Medailles beschikbaar te stellen J BREEBAART Voorzitter A VAS VEEN Secretarie Rljwielbauduorabrlek Eiiand Schoonderloo 9 Rotterdam levert prima kwaliteit EIJWIELBANDEN tegen buitengewoon lage prijzen A Buitenbanden 1 jaar garantie i 6 60 B Buitenbanden i jaar garantie t 5 C Buitenbanden zonder garantie 1 4 D Buitenbanden zonder garantie 13 Binnenbanden prima zonder garantie I 2 50 Binnenbanden 1 jaar garantie 1 3 25 Onderdeelen en benoodigdheden tot prijzen beneden elke concurrentie oi uitverkoop Probeer mijne prachtige CONCÜBENTIE ACYTELEBNLAMP 4 I 2 50 Het is de beste der besten Prima kwaliteit Enkel en Dubbelbuisbanden Ook Cuchoubanden H H Handelaren groot rabat Vraag mijne prijzen aan X 3 s D O o a 6 o s B B es s o 9 Kort orerzlcht onzer Prijscourant SHERRIES Pale en Gold Dry van at f 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 16 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH lo Turin 1 60 flesch BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC i i 1 75 i 2 25 t 2 75 i 3 25 3 75 en 5 S V O SCOTCH WHISKY 2 2 H BOIRIDEljfLTJX ia § Per Fl Per Ank 45 Fl I ff M LIgTRAC f 0 65 Nto I 27 75 rjg if CHATEAU VALROSE 0 76 31 SnSt ESTEPHE 0 86 36 St EMILION 1894 1 42 wg £ PAUILLAC 1893 1 26 53 ta S GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 S t o £ S SADTERNE 1 42 S ZELTINGER Moezel 0 90 37 60 g BOURGOGNE 1 10 47 B g De flesschen zijn in de prijzen begrepen on worden i 3 ets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flrma T CREBAIS Clouda RAEPARATEN VAN éS Quina Laroche f Me loowel bij kinderen versterkende KINA W N tegen fwakte s volwassenen gebrek aar eetlust slechte dlarrhée ook 0 8U d Ji Kgr O eO bussen H Kgr 0 90 spijsvertering zenuwhoofdpijn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen QUINALaROCHE FERRUGINEUX in het bi ionder tegen Bloedgebrek Bleekxucht kwalen van Krltischen leeft id ent Verkrijgbaar in nacons t f 1 90 en 1 Fïl z l f n ï voedzaam versterkend aangcnaam van smaak voor dagehjlcschgeb alk T kinderen zwaliken en klierachtige gestellen leer aan te bevd n Ats geneeskrachttee drank Ijij stoornissen der spijaverteringgo voor luigelingen en kleine lyndertn rnisperbusa S Kgr yi VQ a J Kgr Chemlach Mölb cnit Ar Speciaal voor Kindervoeding in zuivere lTlCIK UIK Cr j 0 50 j KgT ƒ 0 26 I Het rsjoken eenerhahe Clgiitetu ding van de hevigiitc aanvallen van Asthma etc In ► Ac4lima Pio ariaffpn lï t r ken eenerhahe Clgittette is voldoende terbeBtrijr ASIiinia V lggrcXICn i g van de hevigste aanvallen van Asthma etc In doosjes ft Ö 80 tn O BO Tamarinde Bonbons K i r n S r S rS ir VOO HnJ n bewijic U Tamarinde Bonbo n KRAEPELIElf 1101 M enjke die ► daiir de vorm ioor hel kind begeerlijk en 1e smaik aanEenaam is I rijs per dooKjc 0 90 en 0 60 Sal miak Pa stilles t c iS m t een Himoploasend en teraachten d middel bU uitnemendheid uitsluitend ra a fleschjes verkrii ebaar Friji ƒ 0 20 per üescl iie fraeoaraUM rm KRAEPEUEN ft HOLM te Zel t ijti alhH y wrtieH fOM Hpoi ifrt M Sreeütt Anti8epll§cbe Tandpoeder en Antl§epli§cli Moiidtlncluur van E VAS8DTO Tandarts te Gouda OVBSAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST i M FEANSCHE STOOMVEEVERI It ckeniKclie Wassclierij tl OPI Ei llli l IËR tf KriilsJ ri le ffotterdnm Gebrevatocrd ücor Z M deu Koiivjj der Belgen Hoofddep t Toor ÜOIJDA de e ir A VAN 08 Az specialiteit voor bet stoomen en verveu va tlle Beeren en Dameigarderoben alBook alle KindergoedereQ Speciale tnrichting voor het atoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ent worden naar de nienwBte en laatite methode geverfd Alle goederen hetzfl gestoomd of geverid worden onschadelflk voor de gexondceid volgens staal bewerkt Een SITEL Eijwiel is onvermpelijk een A V K R H en IjMC Va OOP ÊiHI It Op den weg zjn de Yankee Style Uiiwiekn het HlViCliH T o a in het Kampioenschap van Nederland Iste prys bij ket verbeteren van het zes uur record 167 K M verbeterd met 25 K M enz enz Fubrikaoi van RIJWIILEN en HOTOBCYGLlIi B A JANSEN sEoscL Leverancier der Canibler lutomobleleu e Agent voor GOUDA J C DM RU ITS Jt Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPARKBROOK K CASSUTO TANDARTS Turfmarkt 185 Gouda Dig Iijks behalve Zondags te spreken tot 4 uur I Wie inkar zijn wii d Echte L I gesteld en na v le prcefaemingen in deu H I handel gekomen onde den naam dea I oitvtndera Br MiohMll v rv aidigd I I p de beate maoliiiies in M wereldbeH 1 nsmde étabbliaaenMnt van Oebi Stoll I werok te Kenlen lacba J pTQle zaeIiV I Bikel Cacao 1 I in vieikantm busMn I Se EiktJ Oioao i met melk gekookt I een uogenan gezcode drank voor d I gelijkaoh gebruik een i 3 theele iaU vn I t poeder tow een kop Owoolat Ala I geneedraobtiga dnnk bij gonl nm I diarrhee tkoiitx met water te gebruiken I VerkTijgbaar by de TooniMBiito H B I Apotheken ni I I 130 e 0 90 a36 I Q iMor ilv rtegaiwo ndig voer IMn I ud I I JuHus llattenklMll s I I I Amsterdam Ealverstnat 103 GEE BETER adres voor aUe soorten SCHOENWKEK dan liet Noordbraiiantsé SchoeD en LiumiiiagaziJB Kleiweg E 30 tegenover de Eleiwegsteeg J3PRÜIMING van verschUlende soorten Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Gouda Drnk van A BRINKMAN Za Bultcnafldsch Overzlclit Lord Roberts seint uit Pretoria dd 8 Augustus Er zjn in de districten Bethlehem en Harrismith 41 0 Boeren gevangen genomen De meesten gaan naar Ceylon Ruim 4000 paarden en ponies z n bnitgemaakt en groote hoeveelheden munitie vernietigd De bezetting aan de Elandsrivier bestond uit 300 man Australiërs en Rhodesiërs Carrington kwam te laat Lord Methuen die met Lord Kitchener tegen de Wet samenwerkt heelt Dinsdagochtend bij Venterskroon een deel van de Wet s troepen aangevallen en hen verdreven 7 van het eene kopje naar het andere zij verdedigden hun stellingen hardnekkig De verliezen der Engelschen waren 7 man ge dood en i officieren gewtjnd Laöan seint uit Pretoria Vphonderd Boeren met twee kanonnen zijn weer verschepen te Pyramieden op 13 KM ten Q van Pretoria De correspondenten te Amersfoort seinen bizouderheden van Buller s aankomst met troepen van alle walenen De Boeren hielden hem zoo lang mogelflk tegen tot ziJ eindelijk een i eeks kopjes ten N van AmerslDort ontruimden aldoor op de Engelschen vurend De coitespondent der Standard seint dat Bulier wacht op zjn vertraagden tros alvorens verder te rukken en dat BOtha van plan is BuUer het hoold te bieden Botha heeft do voornaamste burgers van Waïkerstroom die zich aan Lyttelton onderworpen en geweigerd hebben weder te vechten in hechtenis genomen Zy worden te Carolina in den tronk gezet en moeten te Ermelo terecht staan Hot voormalige Volksraadlid de Jager publieke aanklager te Wakkerstroom is tegen vijfduizend pond borgstelling vrjgelaten BoerenberiQjiten over Lourenijo Marqnes melden dat de Boeren een overwinning hebben behaald tegen Carrington tusschen Zeernst en Rnstenbnrg De Engelschen werden teruggeslagen met een verlies van 150 dooden en gewonden De Daily Mail verneemt nit Colombo i Driehonderd krijgsgevangen republikeinen zijn hier gezond en wel aangekomen en gaan heden kampwaarts Er zijn mannen van erlei nationaliteiten onder maar weinig Boeren De Fransche minister van bnitenlandsche zaken heeft het volgende telegram ontvangen Sjanghai 9 Augustus Het diplomatenkorps heeft juist van de Chineesche regeering aanzegging gekregen dat do mogendheden FE VILLEIOX miimwn Siiiii 3 Ik zie haar eiken dag omdat ik haar bij haar uitgaan en binnenkomen gestadig liespied en telkens wanneer ik haar sie vind ik nieuw bekoorlijkheden op haar gelaat en gratie in haar voorkomen En toch had Kenyon gelijk Hare schoonheid is van een vreemdsoortigen aard Dat onschuldig bleek gelaat die donkere droomerige afgetrokken oogen gelijken in geenerlei opzicht op die van andere vrouwen Dit kan wel een gevolg rijn van de tooverkracht die zij op mij uitoefent Hare houding is recht en statig sij beweegt zich altyd met denzelfden stap haar gelaat staat altoos ernstig en het schijnt mij toe dat zij zelden het woord richt tot die oude gezellin of dienstbode die haar geen oogenblik verlaat Ik begin haar als een raadselachtig wezen te beschouwen en betwijfel of ik de oplossing van dat raadselachtige wel ooit zal vinden ïk ben eenige kleinigheden omtrent haar te weten gekomen Haar naam is Pauline een lieve naam Pauline March Zij is dus een Engelsche hoewel ik haar somwijlen eenige woorden in het Italtaansch tot de oude Teresa hare dienstbode hoor spreken Zij schijnt geen kennissen te hebben en zoo ver ik gewaar kan worden weet niemand meer omtrent haar dan ik want herhaaldelijk verzocht he tb n dat wiJ Peking onder geleide zonden verlaten De Chineesehe regeering verzocht ons dat vertrek te regelen en den dag te bepalen Wij antwoordden het tso ng li jamen dat wij onzeji post niet kunnen verlaten zonder bevelen van onze regeeringen waaraan wij ons wenden Ik moet u mededeelen dat wij ons slechts van Peking kunnen verwijderen als de vreemde troanen tot hier komen Het geleide moet sterk genoeg wezen om de veiligheid te verzekeren van 800 vreemdelingen 200 vrouwen en kinderen 50 gewonden en 8000 inlandache Christenen die wiJ niet aan de slachting kunnen prijs geven In g3en geval moet een Chineesch geleide goed gevonden worden Het Oostenrijkache departement T n bnitenlandsche zaken heeft een telegram van den Oostenrijkschen gezant te Peking ontvangen dd 4 dezer meldende dat de gezantschapsgebonwen en archieven Verbrand zijn en bevestigende dat een deel van het Fransche gezantschap verwoest is Een kapitein en drie matrozen zijn gedood en drie man gewond Van het oorlogsterrein in China ziJn de berichten nog scuaarsch Wij weten dat Zondnp een groote slag geleverd werd bfl Peitsang op den weg van Tientsin naar Peking die eindigde met de nederlaag der Chineezen Maar tevens weten wi dat dieoverwinning don verbonden troepen groote offers heeft gekost Het beste bericht over het gevecht vinden wjj in de Daily Express die nit Tientsin de volgende mededeelingen ontvangt De Chineezen hadden zich met een groote strydmacht aan beide oevers van doPeihoopgesteld To drie uur of hallvier in denmorgen werd het gevecht begonnen De Engelscke Japansche en Russische troepen rukten vooruit en openden het vuur met vier batterijen op de vijandelijke stelling Ofschoon dit geschutvunr groote verliezen bij de Chineezen ten gevolge had slaagden de geallieerden er eerst tegen 10 unr in de Chineezen uit de eerste positie oosteljk van de rivier te verdrijven Nadat de strijd nog twee uur met groote hardnekkigheid was voortgezet begonnen de Chineezen den terugtocht In goede orde trokken zij over de brug die de beide oevers van de Pei ho verhond en lieten deze daarna in de lucht springen om de vervolging te bemoeileken Een gfoote afdeeling Japansche troepen waadde onder hevig vuur door den stroom waarbij ziJ zeer aanzienlijke verliezen leden maar hun koene aanval bespoedigde den ik weet ten minste dat zij van Turijn kwam en dat wisten mijn berichtgevers zelf ook niet Ik bewoon nog steeds mijne kamers ten einde er mijn kans af te wachten Het is een Tantalusmarteling om met haar die men bemint in een en hetzellde huis te wonen en zelfs geen gelegenheid te vinden om eene kennismaking aan te knoopen Pie oude Teresa bewaakt hare tneesteres gelijk een volbloed Spaansche duenna Hare donkere oogen werpen mij steeds een haastigen en achterdochtigen blik toe wanneer ik de twee vrouwen ontmoet en haar als een wellevend medebewoner een goeden morgen of goeden avond toewensch Tot nu toe heb ik het nog niet verder dan deze koele beleefdhoids vormcn gebracht Pauline s oogen of voorkomen verschaffen mij niet de minste bemoediging Zij beantwoordt mijn groet ernstig koel en afgemeten Het is mij thans duidelijk dat liefde aie op het eerste gezicht ontstaat niet noodwendig wederzijds behoeft te wezen Ik troostte mij echter met de geffiichte dat het lot nog iets voor mij bewaard moest hebben anders zoude het Pauline en mij nimmer weder in elkanders nabijheid hebben gebracht Dus is al wat ik doen kan achter de dikke roode gordijnen voor mijn venster op de loer te liggen en m ne geliefde te bespieden als zij onder de bewaking van die oude Teresa uitgaat of tehuis komt Tegenwoordig moet ik ook d drbij de meeste voorzorg in acht nemen daar de duenna mij eenmaal opmerkte en thans zie ik telkens als zij uitgaat haar doordringende oogen op mijn schuilplaats gericht Waarlijk ik begin een hekel aan Teresa te krijgen terugtocht der Ohineenen De Russen leden oök groote verliezen de gezamenlijke verliezen der verbonden worden op 750 tot 1000 man aan dooden en gewonden geschat De geallieerden zetten de Chineezen lang6 de rivier na Doch het bleek dat de vijand de djken boyen Peitsang had doorgestoken wat de moeilijkheid van den opmarscli teer verhoogde Tientsin wordt beschermd door 6000 man der verbonden troepen met 14 stukken geschat Men vreest dat een Chineesche troepenmacht van 15000 man met artillerie uit het zuiden oprukt tegen Tientsin De stellingen der Chineezen bjj Peitsang waren op wetenschappelijke wflze naar Enropeesche methode aangelegd zij strekken zich over een groeten afstand aan beide zgden van de rivier uit zoodat i an een omtrekkende betrcging geen sprake was Langs andere Verdedigingswerken trokken de Chineezen terug naar een nieuwe stelling die vier mijlen meer westelijk gelegen was Volgens jongste berichten is ook deze stelling genomen en ligt de weg naar Peking open Graaf Waldersee de Duitsche generaalveldmaarschalk is benoemd tot opperbevelhebber van alle in China opereerende verbonden troepen In Duitschland is dit bericht met groote instemming ontvangen het doet den Dnitschers goed dat na zoolang gezocht te hebben zonder tot eenstemmigheid te kunnen komen de mogendheden ten slotte een Duitsch generaal aan het hoofd der verbonden troepen hebhen geplaats Het Beri Tageblatt noemt Waldersee de rechte raoji op de rechte plaats Dit blad wijst er op dat er heel wat moeilijkheden te overwinnen waren voordat de mogendheden tot een besluit koiiden komen mantde miliUire chaos in China maakte het noodzakelijk dat eindelijk een afdoende maatregel werd genomen wilde men niet Jat door do oneenigheid der verbondenen do vijand de overhand bebonden zou Met trots herinnert het blad er aan dat Duitschland herhaaldelijk ziJn groote generaals aan het hoofd van vreemde troepen heeft zien strijden Het was de Duitsche generaal Von Strenben die het bevel voerde over de Amerikanen in den onafhankelgkheidsoorlog majoor Von Moltko die de TuJksche troepen aanvoerde in den veldtocht tegen Egypte en thans weder zal een Dnitsch generaal do verbondenen aanvoeren in den strijd tegen de Chineezen Maar al ben ik dan ook weinig gevorderd ik ben toch in hetzeltde huis en adem dezelfde lucht in als Pauline ik ben een geduldig man en in staat de gelegenheid af te wachten Ziehier op welke wijze die kwam Op zekeren avond hoorde ik een val het gerinkel van porselein en een angstkreet Ik snelde mijn kamer uit en vond Teresa luid schreiend op de trap liggen te midden der ruine van het kostbaarst theeservies der hospita Mijn kans was daar Met de schaamtelooze huichelarij der liefde snelde ik haar te hulp en verleende haar mijnehulp alsof zij mijne moeder ware geweest Ik trachtte haar op de zorgvuldigste wijze op te heffen maar zij zonk weder neder terwijl zij herhaaldelijk kermde dat zij een harer voetengebroken üad k bemerkte terstond dat Teresa s kracht niet in het spreken van de Engelsche taal was gelegen dus vroeg ik haar in het Italiaansch wat haar overkomen was Toen zij haar moedertaal hoorde verhelderde plotseHng haar gelaat en vernam ik dat zij haar knie zoo ernstig bezeerd had dat zij niet in staat was zich op te richten Ik zeide dat ik haar naar hare kamer wilde brengen en zonder haar antwoord af te wachten beurde ik haar op en droeg haar naar boven Pauline stond bij de trapleuning Hare groote donkere oogen waren wijd geopend en haar gansche voorkomen verried de grootste ontsteltenis Ik rustte een oogenblik en verklaarde haar wat er gebeurd was daarop droeg ik de vrouw naar haar eigen kamer en legde haar op haar bed De dienstbode van het huis werd om een geneesheer De Jaak die hem wacht is zeker een hoogst moeüSke Op een geheel vreemd terrein onder levensvoorwaarden en in een klimaat die hem onbekend zjjn te moeten opereeren met een bonte troepenmacht waaraan elke samelihang ontbreekt en die als legercorps nog moot worden georganiseerd is geen benijdenswaardige taak dach zij kan hem licht worden gemaakt door de samenwerking on de wapenbroederschap van alle bevelhebbers Ilnn volkomen toewijding zonder ijverzucht en betweterij moot hem steunen opdat nie het ooflogsterrein in China een herhaling zal te zien geven vau den kl inzieligen stryd tusschen de mogendheden Bij de begrafenis van koning Umberto was een cordon yan troopen opgesteld langs deif geheelen weg dien de lijkstoet nemen moest De trein die het atoffeip overschot van den Koning nit Monza bracht kwam te halfzeven aan de hertog van Aosta de graaf van Tnrijn prine Victor Napoleon en de èertog van Oporto vergezelden het lijk Aan het station werd het lijk ontvangen door koning Victor Eraannel III dpor de Italiaansche en vreemde prinsen door de leden van het diplomatieke korps en door de hoogwaardigiieidsbekleeders van het koninkrjk Te 7 uur zette de stoet zich in beweging Een escadrsn cavalerie opende den stoet laaiop volgden troepen afdeelingen en detachementen van bijzondere korpsen Vervolgens kwamen de ambtenaren Van hot civiele en militaire huis de presidenten van den ministerraad van den Senaat ea van de Kamer en Koning Victor Emanoél ging achter den lijkwagen gevolgd door de prinsen van het koninklijk huis en de vreemde vorsten daarna kwamen de bijzondere missies van verschillende hoven Een groote aandachtige menigte was op do been die met eerbiedig zwijgen den stoet liet voorbijgaan De begrafenis die om elf uur afgeloopen was maakte een majestueuzen indruk De koningin en de prinsessen woonden de godsdienstige Ijjkplechtigheid bjj in het Pantheon Er heerschte de meest volmaakte orde slechts op enkele plaatsen had eenig gedrang plaats en als gevolg daarvan eenige opschndding maar zonder beteekenis uitg onden en toen ik mij verwijderde dankte Pauline mij op kalme doch naar het mij toescheen onharteltjke wijze voor mijn hulp Hare droomerige lustelooze oogen ontmoetten de mijne doch schenen het nauwelijks te weten Ja ik was verplicht het te bekennen mijne godin was uiterst ongevoehg maar dan hare schoonheid De edele regelmatige trekken de kinderlijke doch onberispelijk gevormde figuur het lange bruine haar en zelfs deze vreemde donkere oogen Gewis geen vrouw ter wereld kon bij haar vergeleken worden Bij het afscheid nemen gaf zij mij de hand een kleine traai gevormde zachte hand Ik kon mij nauwelijks weerhouden om er mijne lippen op te drukken en haar te bekennen dat ik gedurende de laatste ma inden aan h iir en aan liaar alleen gedacht had maar zoude zulk een handelwijze bij een eerste ontmoeting als eene onbescheidenheid hebben kunnen worden aangemerkt zij zou dit gewis geweest zijn nu Teresa op haar bed lag en niettegenstaande hare pijnen elk mijner bewegingen met arendsoogen gadesloeg bijj gevolg kon ik slechts mijn wensch uitdiukken om haar ook verder van dienst te mogen zijn en ik verwijderde mij met eene beleefde buiging Maar het ijs was gebrok wij hadden een handdruk gewisseld Pauline en ik waren geen vreemdelingen jpeer voor elkander I