Goudsche Courant, zaterdag 11 augustus 1900

V gemeld Het corps zal worden aangevoerd door luitkol Bartels van den generalen staf BINNENLAND Het verslag van het afdeeelingsonderzoek der Tweede Kamer omtrent het nieuwe ontwerp onf evallenwet zal naar wij vernemen morgen in druk worden rondgedeeld Naar de Amersf Crt verneemt heeft mr F D graaf Schimmelpennick besloten ontslag te nemen als lid van de Tweede Kamer voor hot kiesdistrict Amersfoort Gemengde Berichten 0p straat ge len aan het Wed schrjft het ü D Een klein blond kereltje dat voor z n moeder voor npaar cinteu melk gebaald heeft voorzkhtigjes loopende zenuwachtig uitkijkende of op den hoek der straat geen wagens aankomen Bellend en toeterend van uit de zijstraat holt een wielrijder hangend voorover op het stuur van z n wiel rgdende in n vaart alEOt t leven er mee gemoeid is In z n woest gerij zonder zich aan iets of iemand te storen rijdt de sportman het knaapje omver t valt waarbij de melkkan voor moeder s huishouden in duizend stukken valt Een goeiige ouwe vrouw in de nabgheid helpt t knaapje op t bloed gust hem uit een wond boven t oog die aan t politiebureau door den dokter moet worden verbonden De wiBlrj der is hard doorgereden Wanneer zal vraagt hot blad terecht er toch eens paal en perk gesteld worden aan dat onzinnige harde rijden waarmee voortdurend slachtoffers gemaakt worden f Metterdaad die wensch dient ondersteund Er is een systeem van cencuur dat wedgvert in brutale naïveteit met de beruchtgeworden Engelsche oorlogscencnur Weetmen hoe de brave Uuzelmanneu den moordop den koning van Italië te weten ziiu gekomen l De eerste dagen hoorden zy er in het geheel niets van doch toen men den geschikten vorm in het paleis gevonden had werd het volgende bericht aan de bladen doorgelaten De vorst van Italië ia ten gevolge van een beroerte gestorven Toen president Carnot vermoord was werd den Tnrkschen bladen door de Turksche regeering het volgende bericht in handen gespeeld De president verliet per rgtuig de prefectuur Onderweg overleed hg aan een bloeduitstorting Er zgn een aantal menschen die bevreesd voor onzuiverheid van water dat zg by vreemden te drinken krygen buitenshuis de voorkeur geven aan spuitwater meenende dat zg dan volkomen veilig zgn voor bacillon Dat ook hier de remedie vaak erger ju dm de kwaal kan biyken uit het volgende dat voorkomt in een verslag van den scheikundige bg den keuringsdienst van voedingsmiddelen te Rotterdam In slechts enkele fabrieken van kunstmineraalwater bleek het fabrikaat bereid onder zoodanige omstandigheden dat men een bacteriënvry product vorkrggt Algemeen bleek voorts het water direct uit de machjne opgevangen bacteriënarmer dan het ater uit het fleschje van den voorraad in niet weinige gevallen was dit onderscheid z66 groot dat hieruit tot verontreiniging waarBchgnlgk als gevolg van onvoldoende reiniging van het fleschje besloten mocht worden Waar die fleschjes in allerlei handen komen moet geëiacht worden in het belang der openbare gezondheid dat zorg besteed wordt aan de reiniging der flesschen telkens als deze by den fabrikant terugkomen Het aantal opgekomen kiemen bedroeg per c c steriel opgevangen water d i dus direct uit de machine van O tot zeer vele ontelbaar vele tusschen dezelfde grenzen schommelde het kiemgehalte in het ter aflevering gereed staande water Terwgl echter het gemiddelde kiemgehalte van de eerste soort water bedroeg 19 is dit van de tweede soort 3099 in beide gevallen de zeer enkele uiterste gevallen niet medegerekend beide per c c Het eerste kiemgehalte blijft behoudens een enkel geval waar de Wij stellen ons voor schrijft de N Prov Gr Crt dat in de volgende eeuw de een ol ander doctorandus wel zal promoveeren tot Doctor in de Nederlandsche taal op een academisch proefschrift De invloed van het socialisme op de Nederlandsche taal Reeds is het woord onderkiniper bezig te veranderen van boteekenis vroeger duidde men er iemand mee aan die een ander het brood uit den mond trachtte te nemen flgunriyk gesproken altijd maar thans gaat het beteekenen iemand die het werk niet staakt op commando van de socialisten Wat bewuste en onbewuste arbeiders zjn behoeft niet aangegeven Ook organiseert de S D A P steeds weer landelijke meetings en bedoelt daarmede meetings waar mannen uit heel het land samenkomen terwijl een landelijk gezicht een landelijk bedrjf enz toch eene andere beteekenis heeft en bet in vroegere dagen niet best ging iets landelijks in Amsterdam te vinden nu gaat het wel Een kapitale vent werd vroeger door iedereen geacht maar de tijd is aanstaande dat de rechters zullen hebben te oordeelen of het niet eene vreeselijke beleediging is iemand uit te maken voor een kapitalist ja voor een kapitalen ventl Directe SpoorwegverblDdlngen met GOUDA Zomerdlenst 1900 Aaogevaugeo 1 Mei Tyd vas tireeiwlch I I L SOCDA ROTTXBDAUriaa nm H t 5 9 7 11 7 85 8 91 8 88 9 18 9 19 9 88 57 10 85 10 50 11 89 19 18 18 88 19 SS 1 7 8 95 8 88 8 48 4 89 4 54 5 99 8 18 7 9 7 49 8 14 8 17 88 0 14 10 09 10 19 10 40 147 11 08 11 18 11 90 11 99 1 5 01 1 10 a r 8 11 17 5 18 r 1 9 8 4 8 4 08 5 97 6 41 8 3 7 47 8 07 a 1 88 5 10 f ff V ff S 06 ff ff ff 5 90 ff ff ff ff ff io i 10 11 18 11 9 11 0 19 84 18 44 10 08 AllMa la en 9 UuH Bxtn bybflbüeii t Op dt tniaoo i ia Zondig Muiidlg n Diudtg Mnduguliff ntoarkUiotton nmr de Sa kl Terknjsbaar tagao Mkaloit naektprgi S HolUadjelia Spoffr L Ettn ii pUmaat Wwüi SOUOA Tlaa nna ff ff ff ff 1 5 ff ff ff ff 19 58 10 18 11 81 11 46 19 10 ff 10 98 ff ff 10 8 r ff ff ff ff 11 1 1 0 19 81 1 81 BOTTIIDAII 4 7 88 Botterdam Beun Kottardsm D F Bottordam U Capella Nlauwerkark Uoordraehi Soada i iUwa U n 9 Uuaa ettn li tala ff FMnltatie op dan loop kaa aiat gfliakaad wardaa B Hollaadida Ipoor L iKtra lapplameBtbawiji vaa da Oottpafpiie dor Wafoai Idtl 9 8 7 4S 8 89 9 18 ff 3 80 07 8 41 ff l ff S 04 ff 10 88 7 89 7 49 8 84 8 04 9 Ö0 9 89 10 08 10 84 47 SODDA DE N B A A G fflia TBiaa 9 18 lO OO 10 19 10 911 8 19 18 19 9a 19 88 1 8 9 98 8 4 4 19 4 0 9 5 49 18 7 99 ff ff ff 11 11 ff ff 1 10 ff ff ff ff 8 09 ff ff ff ff ff ff ff 11 89 ff ff 1 81 ff ff ff ff 8 18 ff ff ff ff ff ff ff 11 88 ff ff l 8 ff ff ff ff 8 97 ff ff ff ff 9 48 10 8 10 48 11 41 18 09 18 4 18 1 40 8 90 8 58 4 1 4 4 81 1 4 7 7 4 aUan 5 9 04 7 08 7 15 7 89 8 86 8 9 08 9 44 10 1111 95 11 88 1 0 1 80 9 40 8 00 4 00 4 90 4 0 5 99 8 98 7 41 7 58 8 18 9 48 10 9 VoorWj 5 85 10 17 1 88 4 88 98 9 49 Zoelerm Zag 6 9 = a 10 88 1 0 4 0 3 10 08 ZaTanh Mo 08 10 4s 01 5 0I 8 4 10 I4 Qiwda 8 14 SI 7 98 7 49 8 07 9 08 F 9 19 9 80 10 1110 4 11 5 19 08 18 84 8 18 8 09 8 97 4 7 4 47 5 19 4 7 05 09 8 8 8 4 10 96 10 54 ifi HannoniltatniB allaaa la aa 8a UaMa eitoa haUlaa U l RKCU I liaatlna 19 87 9 18 8 18 4 89 S 9 40 8 19 1 09 8 08 8 45 0t 84 7 48 8 18 9 07 10 14 10 14 Ulreelit 18 9 7 47 8 41 9 90 10 10 1IK 11 38 19 09 1 0 8 08 8 90 4 08 4 48 89 53 7 00 7 3 9 00 9 85 10 05 10 48 Weenlen 6 07 8 44 8 09 9 87 10 88 ll 18 97 4 9 7 4 9 I 1 07 Oudaw 5 89 63 8 17 10 41 li 85 4 38 9 94 Qoadt 49 f 08 IM 8 80 9 14 10 4 11 97 11 11 19 1 9 98 8 0 S 4 JO 18 7J4 7 4 9 8 49 10 07 1 W U 98 Verspreide Berichten Fkibksuk De Tentoonstelling werd Dinsdag bezoclit door 216 058 personen Eergistermorgen werd de Tentoonstelling bezocht door 300 Hongaarsche m nwerkers metaalbewerkers en wevers 400 Belgische mijnwerkers en 260 Kussische onderwijzers Het aantal stakende koetsiers te Parijs bedraagt 3800 Alleen de koetsiers Tan l Abeille hebben het werk hervat van de Compagnie générale reden eergisteren 300 rijtuigen Het noordereskader dat gereed lag gm van Brest naar Cherbourg te stevenen heeft eergisteren plotseling van den minister van marine bevel gekregen ofii koers te zetten naar Havre waar admiraal Ménard instructies zal vinden Eergisteravond beelt de ministervan openbaar onderwijs een banket van de studenten te St Germain gepresideerd A s Zaterdag wordt het studentencongres gesloten Den vreem n studenten zijn voor de eerstvolgende dagen voorstellingen in de Opéra en de Comédie Frani aise aangebeten De leden van het perscongres hebben eergisteren een opvoering van Polyencte en jle Médecin malgrè lui door de ComédieFranQaise bijgewoond De Cocarde weet mede te deelen dAt Altred Dreylas op het oogenblik verblijf KI op landgoed vaa Joseph Eeinach te Seine et Oise De staking van ii bootweïkers te Havre heeft zich uitgebreid doordat eerj steren ongeveer 150 beambten van den dienst van bruggen en wegen den arbeid hebben neergelegd Do stakers begaven zich aan boord van do Kapide waar gewerkt werd en dwongen de werkenden tot neerlegging van den arbeid Op geen enkele boot zelfs niet op de sleepbooten wordt gewerkt DuJT BOHLiSD A 8 Zondag zal te Berlijn ie begrafenis plaats hebben van Wilhelm Liibknecht In het Berlnnsche district waarvoor Liebknecht zitting had in den Rijksdag zal door de sociaal democraten dr Leon Arons gewezen privaatdocent aan de Berlijnsche universiteit candidaat worden gesteld In verband melï de pensioenregeling van de met de expeditie naar China vertrokken officieren zal dezer dagen een keizerlijk besluit openbaar worden gemaakt dat bepaalt dat de diensttp in Duitschland dnbbel berekend wordt De Reichsanzeiger deelt mede dat in het h spitaal te Eppendortt een geval van pest is geconstateerd bij een zeeman Bbloie Fabry de secretaris van den Antwerpschetv bootwerkersbond die wegens opruiing veroordeeld en nkar Engeland gevlucht is zal zich in Nederland vestigen Oondi Moordnolit dooi 7 18 Niauweikerk 7 98 0 p lli 7 85 Eolterdtn H 0 95 7 44 BottardamD P Bottatdun B 8 40 8 50 8 7 9 0 8 4 0 08 8 00 1 0 i ff 7 88 4 49 4 58 5 01 5 11 17 1 8 87 8 41 9 03 88 8 8 ff 89 9 09 ff 8 9 14 ff 8 9 08 9 19 9 87 Ooada 7 Seaanh Moero 7 SoatennearZeg 7 Voorburg 7 B iUga t 5 90 88 48 8 08 CloudB Oudev Woard traoht 8 98 8 9 7 04 8 18 Voor het voor China bestemde vrijwilligerscorps hebben zich 400 soldaten en onderofficieren en 700 ond gedienden aan het venster waarbg hy zijn bnnrman voorbyging en aanstootte Deze gaf aen lichten kreet De jonge passagier verontschuldigde zich an zeide dat er zeker een naald in zyta jas had gezeten Ia het volgende station verliet de jonge heer het rytnig en de voorname oade Rus legde zich tegenover den prins te slapen Aan een der volgeode stations kwamernog iemand binnen en fieproefde den ouden man te wekken Toen bemerkte men 4ftt deze dood was Terstond werd daarvan aangifte daan een dokter werd gehaald maar ze kon alleen constateeren dat hy aan den m een hee L Ideine nauwelgks zichtbare wond had waaromheen de hold donker was gekleurd Geen twgfBl of de man was met een vergiftigde naald gestoken Hen meldt uit Den Haag De persbon die een paar weken geleden op een Zondagavond te Schevei iugen werd aangehouden in verband met de misdaad ten vorigen jare op den 7 jarigen Van Wezel gepleegd bevindt zich nog steeds in voorloopig arrest Bgna dagelijks wordt het onderzoek in deze geheimzinnige zaak voortgezet door den recbter commissaris mr CrooekeiWit en worden door hem nieuwe getuigen gehoord t B j hot verhoor zijn dingen aan den dag gekomen die een allesbehalve gunstig lichi werpen op het zedelgk gedrag van den aan gehoudene een Si jhrig tenger persoon nif Leiden afkomstig die hier ter stede woonde en by een bleeker in dienst was Tegenover het beweren van den aangehoudene dat hij van niets af weet wat op de zaakVan Wezel betrekking heeft staan verzwarende verklaringen van getnigen die verzekeren dat zg den man den 25en April 1899 den dag van de verdwijning van den knaap in gezelschap hebben gezien van het jongetje wiens lijk zooals bekend is later in de duinen onder Scheveningen is gevonden Om het onmogelijke van deze getuigenverklaringen aan te toonen moet de aangehoudene zich in de instructie er o a op beroepen hebben dat zgn werk hem niet toeliet overdag te wandelen maar een ingesteld onderzoek heeft bewezen dat de man juist dien bewusten Aprildag van zgn patroon wegens een feestje te diens huize toevallig vrijaf bad gekregen Deze aanwgzingen gevoegd by het zonderlinge gedrag onlangs in de instructie aan den dag gelegd door den aangehoudene toen hy nl trachtte een stuk dat hy op verzoek van den rechter oommissaris had geschreven weder te verscheuren doen een sterk vermoeden ten nadeele van den man ryzen De verdachte biyft echter alle schuld ontkennen Te Alfen is de landbouwer v M gisterenavond door het zolderluik gevallen doordien by misstapte hg kwam met zyn hoofd op een wagen terecht en werd dood opgenomen De commissie tot ondersteuning der werklooze diamantbewerkers heeft besloten naar aanleiding van de uitgebroken werkstaking onder de diamantbewerkers het geld dat nog in kas is uitsluitend te bestemmen voor die werkeloozen welke één week voor het proclameeren der staking ondersteuning van de commissie ontvingen Door dit besluit wordt dus voorkomen dat het geld byeengebracht voor de werkeloozen gebruikt zou worden voor stakers of voor hen die tengevolge der staking w keloos zjn geworden Een geheimzinnige geschiedenis verhaalt het Berl Tagebl Een zyner redacteurs heeft den Russischen prins Apolinof gesproken onlangs van Kieff naar Beriyn gekomen en deze vertelde het volgende 10 19 lO SO 8 1 X ff ff 10 87 ff r 8 10 8 9 85 10 80 10 45 11 90 8 45 ff ff ff ff ff 11 48 ff ff ff ff ff ff 11 45 ff 8 81 S Op do reis van Kieff zat de prins met zgn vrouw tegenover een hooggeplaatst Russisch persoon en naast dezen een zeer elegant gekleed jongmensch die in Ri a met den ouden beer een gesprok begon Toen de nacht aanbrak trad do jonge man naar I0 9 10 84 ff 1 8 ff ff 9 04 ff ff ff 1 89 9 94 i 4 8 48 4 08 4 ff ff ff ff 1 8 ff ff ff 8 08 ff ff ff ff S 09 8 45 0 4 09 I 9 4 9 S ff 9 4 ff U ff t 10 15 4 34 4 44 4 1 01 5 07 90 89 4 T 09 ff ff f 97 ff ff 7 0 7 9 8 81 S ff ff ff w t 84 5 45 11 08 7 8 1 90 8 49 9 47 8 01 8 19 9 17 8 18 I 8 94 U 8 88 E 8 48 8 S 9 44 10 98 10 48 11 99 9 8 9 10 18 10 08 10 17 F10 99 10 19 10 84 10 48 10 54 11 11 11 5f OOUUA AHSTEBOAILSTiiB tna louda S9 8 11 8 38 9 98 10 95 10 9 19 0 1 98 9 48 8 98 4 4 48 5 15 8 48 9 1 lO lO 1 87 10 11 07 A mat W 8 01 8 58 0 S8 10 10 11 09 18 48 18 7 9 09 8 88 4 1i 58 80 7 10 8 9 10 87 7 95 10 5Ï 11 7 8S 8 48 11 01 80 7 00 7 64 S 69 li 89 11 07 4 57 5 85 8 449 8510 85 1 0 11 47 19 00 AjnakC 8 19 9 13 9 87 10 5 11 94 1 08 1 10 9 94 8 88 4 80 U O 9 8 10 011 18 19 09 19 15 ImaLO 8 88 7 1 7 9 1 9 18 9 31 1 1 19 97 19 10 10 11 44 8 10 8 84 4 41 8 91 7 09 8 10 0 94 9 1 Amal W S4 47 7 80 8 1 8 46 9 80 48 11 0 18 49 1 08 9 46 3 98 8 49 00 88 7 9 8 88 0 40 1II 0 flouda 7 0 7 31 8 18 9 07 9 99 10 18 10 3119 811 981 9 8 8 4 18 4 84 8 47 7 4 8 09 9 19 10 87 11 98 ojchine zeer vervuild Woek steeds beneden W r c c by het tweede water overschrgdt in 40 procent der monsters het iiemgehalt de tienvoudige gaarde en in circa 60 procent der monsters tfe vgfvondige w arde H t aantal soorten bacteriën in één monster aangetroffen bedroeg hoogst n 6 in den regel ï i Een enkele maal werd een coUsoort een paar malen een schimmelsoort aangetoond Typhus bacteriën werden niet gevonden hoewel daarop geiykende oeivormen steeds werden aangestipt tot verder onderzoek M i wettigt de boven medegedeelde bevinding een algemeene waarschuwing aan fabrikanten dezer mineraal wateren spuitwater e d nauwlettend zorg te dragen voor behooriyke en telkens herhaalde reiniging huneer machines en flesschen Niet overbodig daarbg schynt het speciaal hun aandacht te vestigen op de caoutchoucringen zooals die bgv by de kogelfleschjes e a in gebruik zyn In aanvulling van een onderzoek in het vorige kwartaal aangevangen werd voortgegaan met het bacteriologisch onderzoek van melk en van water gebruikt tot het spoelen van melkvaten verdacht van te zyn geleverd aan lyders aan typhus of febris typhoidea Herhaaldeiyk werden koloniën aangetroffen welke in uiterlgk herinnerden aan dieder typhusbacteriën het verder onderzoekbracht soms wel de aanwezigheid van mettyphnsbacteriën verwante soorten aan hetlicht maar nimmer die van de typische typhnsbacterie De kosten van de vlootrevuo voor de visschers Ontleend aan de Amsterd Crt Een onzer medewerkers schrgft ons Op den avond der visschersvloftt revue hadden zelfs de voornaamste cafe s druk bezoek van visschers met hunne meestal talryke gezinnen By Kras maakten wg kennis mot een dezer flinke zeelui en verzochten hem ons eens kort te willen mededeelen wat naar zgn beste weten de deelnemers der revue daaraan hadden opgeofferd Aan dit verzoek werd voldaan door den volgenden dnidelgk en netjes geschreven brief Bunschoten 5 Augustus 1900 Kort verslag der Vlootrevne Na het einde der revue waar ik mgn vermaak had gezien was ik nauwelgks in Amsterdam of overal waar ik mg bevond vroeg men Komt n van de vloot revue Natuurlek kon ik niet anders antwoorden Ja mgnheer Dns wel een bewys dat er sympathie bestond onder al de burgers van Nederland voor de revue welke voor niemand anders geschiedde dan voor onze geliefde Koningin En wie gevoelt ook geen sympathie voor dien edelen telg van bet Vorstenhuis f Nu begin ik eens met de visschers Daar ik nooit anders heb kunnen merken als op de meeste plaatsen zjjn de visschers weinig geacht zoo hebben toch nu alle menschen die op en bg de revue waren kunnen zien dat er ook in onze visschersaderen nog bloed stroomt voor onze geliefde Koningin Want twas niet alleen naar Pampus zeilen er komt meer bg Daar anders do visschcr zgn vrouw haar het geld in de hand drukt wat hg heeft verdiend was het deze week met heel wat verminderd omdat wy moesten verzuimen 1 dag anderen 2 of 3 dagen en er waren er ook nog heel wat die er de heele week om moesten verzuimen En nu geloof ik als ik reken dat iederevisscher door hot gunstige vischweder erf 5 per dag schade van heeft gehad dan benik zeker niet ver mis Naar ik vernomenheb waren er 1500 visschersvaartnigeh opde revue byeen geweest Dus dan heeft datop de meeste plaatsen verachte visschersvolker toch nog de som van ongeveer I 22 500 voor oyer gehad Nu breek ik door tgdsgebrek f met chrgven Na groette üw Vriend Eveédb bjj ons is in Italië de doodstraf afgeschaft daar op aandrang o a van prof Fessina een der bekwaamste strafrechtkundigen Het den naam van dezen jorist onderteekend komt thans ua den moord op koning ümberto in de bladen de volgende verklaring voor In alle beschaafde landen zelfs die door 4e omwentelingspartg als toonbeeld worden beschoawd sls de Ver Staten bestaat de doodstraf veor moordenaars In Italië is deze straf afgeschaft en ons land geniet de twgfelachtige eer het vaderland van rooverbeuden en staatkundige mgordenaars te zgn Van Orslul tot Passanuante Angiolillo Caserio Luccheni Aociarito en Breaci maken wy Italianen Yan onze helden van d B dolk zells een artikel van uitvoer Ia naam vatt de gerechtigheid en van onzen goedan aaam in de wereld snoeten dus verlangen dat Toor doodslagers enkoningsmoordfinaars de galg weder opgericht en de doodstraf weder ingevoerd worde Op den humaniteitsroes van domooren 4 dronkelappen antwoorden wg met te wgzen naar de lyken van Carnot C novas keizerin Elisabeth en koning ümberto Ik geloof dat dit afdoende is Onmogelgk kan dit schrgven van prof Pessina afkomstig zgn merkt het Hbl op Het is bigkbaar uit de pen gevloeid van een voorstander van de doodstraf die den naam V9n den groeten tegenstander heeft misbruikt Dit blgkt uit de hoogst onzinnige redeneering Geen jurist van eenige beteekenis zal degenen die de doodstraf blgven afkeuren meeneu te overtuigen met de scheldnamen van domkop pen en dronkelappen die bun roes moeten uit slapen Geen van hen zal gelooven dat men door de wederinvoering en toepassing van de galg de dweepers of boosdoeners zal afhouden van hun toeleg In Frankrgk bestaat de doodstraf en zg wordt er herhaaldelgk toegepast toch worden in dai land een aantal moorden gepleegd en evenzoo in Duitschland Oostenrgk Engeland de Vereenigde Staten Nergens heeft de vrees voor galg of valbgl Let moorden uit wraak hebzucht of dweperg kunnen uitroeien Daarom heeft de redeneering die nu aan prof Pessina wordt toegeschreven niet de minste waarde en kan zg onmogelgk van hem afkomstig zyn tenzg hg door den gepleegden koningsmoord zyn verstand heeft verloren Alleen als middel van afschrikking is de doodstraf verdedigbaar maar als zoodanig is zg tot dusver geen afdoend middel gebleken Als het publiek na een grnweiyken moord een doodvonnis eischt is het in hoofdzaak louter het gevoel van angst en vooral van wraak dat luido spreekt Mag dit richtsnoer zyn voor een beschaafd volk f De moordenaar onschadelgk maken door opsluiting hem doen boeten door bard werk en berooving van zgn vrgbeid zonder senti menteelzachte behandeling welke de afschrikking zou tegenwerken dit is het recht der maatschappg Hem tot inkeer brengen is haar plicht Tevens de misdaden zooveel mogelgk te voorkomen door het verspreiden van volksverlichting door waakzaamheid en verbetering van schandeIgke toestanden Maar elke toepassing van de doodstraf is een bewys van onmacht waarmede de rechtvaardi heid niets heeft uit te staan Sedert eenigen tgd is de gemeente Barendrecht in opschudding door een stcgd die er ontbrand is tusschen de beide predikanten aldaar ds Beversluis de predikant der Hervormde en da Voukènberg de predikant der Gereformeerde gemeente Aanleiding tot dien strgd is geweest de daad van ds Beversluis dio een aan toevaHen Igdend meisje een dienstbode onder magnetische behandeling genomen en daarvoor in zgn woning kosteloos opgenomen had Ds Voukènberg gaf daarover zgn afkehring te kennen in een blad door hem geredigeerd hji noemde de magnetische behandeling dnivelsknnst en zgn ambtgenoot een duivclsknnstenaar Deze liet zich dit niet welgevallen en verdedigde zgn handelwgze in een stnk geplaatst in het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard enIJselmonde Daarop verscheen in t zelfde blad een scherp artikel van ds Vonkenberg die zyn beschttldiglilg handhaafde en ook op een nieuw feit wees Ds B zou een knaap zonder weten igner ouders in het Spiritisme opgevoed hebben In een tweede schrgven verhaalde ds B de me dedeeling over het epileptische meisje en verklaarde dat zy beslist jooruitging en on den weg der genezing was en deelde aangainde dien knaap mee dat deze geheel buiten zgn toedoen dopr lezing van zgne geschriften van het Spiritualisme overtuigd geworden was Ds V heeft niet meer geantwoord maar den vader van het bedoelde hieisje er toe weten over te halen zgn dochter uit het huis van ds B weg te halen Dinsdag 7 Augnjtus vervoegde deze man zich met een agent en met den burgemeester van Barendrecht aan de pas torie van ds B en eischte zgn kind op dat weldra zonder eenig verzet de gastvryo woning waar zg ruim zes weken vertoefde verliet D verontwaardiging over de behandeling ds B door zgn ambtgenoot aangedaan is hier STADSNIEUWS GOUDA 10 Augustus 1900 De h er H F Gorissen dje sedert onheugeiyke jaren als balletmeestïr fungeerde in do sociëteit Ons Genoegen en gisteren dit voor het laatst deed ontving p de bestuurskamer van het bestuur eon souvenir als blgk van tevredenheid De heer Gorissen was zichtbaar daardoor getroffen en dankte onder harteiyke bewoordingen voor bewgs Naar wg vernemen is hedenmorgen in de rivier de Gouwe even voorbg de Spoorbrug onder de gemeente Waddinxveeu het lyk van een 20jarig jongmensch opgeviiiht Beroepen bg de Ned Hervormde Kerkte Waverveen de heer J Kooiman cand te Schoonhoven ScHOosHovii Aangenomen het beroep bg de Ned Herv Kerk te Kootwyk door den heer J Kooiman cand alhier AMERIKAAN8CHE A VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73 aOUDA leteithuou Xo 91 üeiir s van Amsterdam Slotkri l a 93 6 ADO I Vrkrs 8 bJlDiatiSB Uart Ned W 8 9Vi Sl a dilo dito dltc 8 S diM dito dito 3 93 HoHaaa Übl Oouill 1881 93 4 lOOVi Italu Ia alirt TUigl8 8 81 88 Ooanmi OU iu papier 1888 88 V dito in idiei 1888 8 PoïTvaAi Obt met coupon 8 l dito tioket 8 94Vu BniLAllD Obl Binnenl 1894 41 6TV dito Qeoona 1880 4 dtio bij Kotha 18894 9 lldito bji Hop 1889 90 4 9 Vidilo in goud leen 1888 dito dito dito 1884 lOl aHFAim rerpot leliuld 18SI 4 57 TuiKI Qepr Oanv leen 1890 4 t9 i Oer leening aetie D 1 88 Oecleeuin aerieC 8 i tZuiuAri Bp T oblg 18911 6 UlHOO Ob I iiit 8 h 1890 10 TaNEZUlLi Obl 4 onbep 1881 84V yVBTUDAii Obligation 1896 3 900 BoTriasAH Stad leeu 1894 8 91 NlD N Afr Handelav aand 9B l AreQd8b Tab Mij Oertifioaten ê l DeliMaataehappg dito 48 Ara Hypotheekb pandbr 4 Galt Mij derVoratenl AaDd 06Vf Qr U pothoekb pandbr 4 108 Nederlandarhe bank aand 0t i Ned HandelmaatBoh dito 154V4 N W k Pao Hyp b pandbr 8 9 Botl H iotheokb pandbr 41 Utr Hypotheokb dito 4 OoaTBNK Ooat Uong bank aand 1 8 RoBl Hypotheekbank pandb UOl AUBIKA Equt hypoth paodb 4 90 Mai L G Pr Litn eert 89V NiB HoU IJ 8poor Wij a nd 114 ii Hg tot Ibtpl ff St Sp jiand 101 Ked lud Spoorwegm aaad 884 Ned Zuid Afr Spm aand 8 S idito dito dito 1801 dilo 5 100 lALlI Spoorwl 1887 89 A Kobl S 5 Zuid Ital Bpwmij A H obl 8 6 PoLKH Waraohau Weonen aand lOl Bnal Sr J aa Spw Mij obl 4 97 Baltiaobe dito aand n u Fastowa dito aand 6 Iwang Pombr dito aand 5 Va Kurak Oh Aaoir Sp kap opl lOoA dito dito ablig 4 10 AjUUKA Omt Pao Sp M9 obl 6 II41 1 Otio i HartLh W pr C tand dito dito Win 8t Peter obl 7 141 SeBffar Bio Qr Spm oert T a 5 lUinoia Central obl in gond 4 10 Loaiar It Naihiilll Oert r aand 74 Maiico N 8pw Mij lehyp o 1 14V litM Karnat t ipCt pref aagd 87 N Tork Ontaaio k Weat aand i Penn dt Dbio oblig 0 gO Oal lo 3T af 0 d 5 9 8t Paul Hinn k Uanil obl tin Pao Hoof igu obig 48 m dilo dito Line Ooi la hyp O Cakada Oan South Ohett aagd C i Tn 0 Ballw It Na Ie hi d a O AaiBtaTd Otnnibua iij aaod 1 O Bi Uetd TraBl regUaala BBad 910 NlD Stad AmaterdaiD aand 8 108 Stad Boltordam aand 8 10 8 BlW Stad Anttrorpen 1887 9 9 Stad Bruaaal 1888 lOO Holl0 TheiaaRegiillraeBel8eh 4 117 i 0o8T in 8t italaeni 1880 117 i K K Oiiat B Cr l880S 101 SpAajK Stad Madrid 8 1 88 84 Nto Ver B ATb Sp ieLoeit 3 5 tot SPOTPRIJZEN van ZOMERMANTELS DAMES en KIND B B COSTUMES COSTUMES TAILLEUR Blouses en Bamesoverliemden JftponsloR eD en gekl Katoenen l SAMvSOM B l ij ü iï 364 Staats loterij 9 Augustua ii Klaaae Trekking van Donderdag No 19787 8000 No 68S7 100 Frijaen van O 16888 18134 79 83 l 9t 96 1SI50 isns 18 OS 183 1 10540 18684 1 654 18916 1 8 106E9 16954 19760 17081 80386 178 8 30681 17080 10388 919 3970 59 7 8549 9075 18738 75 3t 4 8088 8 09 10011 19811 94 8719 8877 68 1098S 19919 94 78 80 8S17 11141 88 1060 4 113 907 9017 11894 13040 51 98 51 58 11580 18038 1959 4759 7068 80 11838 14184 9S5 4911 7178 9118 18059 14819 9789 51 7360 34 O 161iO 1883 8S 7405 6 1 803 16303 3043 64 8 7731 9B 1 5411 15 84 310S 5748 8181 9384 75 15803 3809 75 VEBSCHEIDENHEID Siameesche tweelingen die van elkaar gescheiden zgn Een merkwaardig operatie is verricht op twee zusters Boealina en Marie die aaneen geboren werden Het geval herinnert aan dat der Siameesche tweelingen maar de moderne wetenschap zal er wellicht in slagen haar elk een afzonderlgk leven to schenken De twee kleine Braziliaantjes die zonder de tusschfinkomst der moderne heelkunst gedoemd zonden zyn eeuwig aaneen te biyven leven zyn ongeveer tien jaar oud Haar ouders die zich over haar toekomst ongerust begonnen te maken besloten dezen winter de hulp in te roepen van doctoren en transporteerden voor dat doeleinde de tweelingen naar het Miscricordiaziekenhuis te Rio de Janeiro waar zy ouder behandeling kwamen van dr Alvara Romos Het geval onderscheidde zich van datder Siameezen in zooverre dat de Brazilianen enger verbonden waren Het aanwenden van X stralen deed zien dat dezevende ribben vereenjgd waren door eenstevige beenachtige zelfstandigboid en datzy tezamen maar een lever bezaten Hetwas niet moeielgk het vleesch on de beenderen te scheiden maar toen het tot eenverdeeling van den lever kwam aarzeldedr Eomos toch Niettegenstaande dat zyn er gevallen voorgekomen waarifa deejen van een zieken lever werden weggenomen hetgeen den dokter aanmoedigde om de poging te wagen Het eerste gedeelte der operatie werd in het befin van den winter uitgevoefd De ribben werden toen gescheiden D schok was zoo groot dat hot voor de patiënten noodig werd geoordeeld cenigon tyd te waofcton alvorens totalgehoelo Verdeeling over te gaan BurgerlVke Stand KeeaviJk OVERLEDEN A Moraal Wed T ob Hertog Moordrecht OEBOEEN Maria ouders P Bikkeren A van Schalk Alberta Johanna ouders J A Thomassen on J B Slotbofcm Neeltje ouders J v d Ban en N Koetsier Anna Maria onders M Tuijnder en h Mondriaan ONDERTROUWD A van Grieken 30 j en 1 Tronwborst 31 jaitr OVERLEDEN h C Termeer weduwe van h Steenbeek 68 j M Bikker 9 d C Noorlander htilBV v an D Bloot 40 j AüVBUTI NTIKN V O fi d e r t r o n w 4 BETSY KEUS JOHAN TEESTEEÖ Luitehant b h 4 Reg InP GouDi 10 Augustus 1900 Heden overleed mgn geliefde Moeder AGATHA MORAAL WedowQ van Trcnis dkn Hrrtoo MARIA E HERTOG RïïOWUK 9 Aug 1900 VAN BlOMMESTEIN S INKT I r fnnüer iridr i l de BESTE en voikomen 0N3CHADELUK RNHOU AND