Goudsche Courant, maandag 13 augustus 1900

No 8871 Maandag 13 Augustus 1000 SOste Jaargang KieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon N H ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woi den berekendnaar plaatsruimte Inzending van Adverteutiën tot 1 uur des midd TetalBM M De IJi ve deser Courant g eschiedf dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De priJB per drie maanden is 1 25 tranco der post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN OFEHBABE IMMSi te GOUDA yin Eenen netten goed onderhouden INBOEDEL op DINSDAG 21 AüOüSTUS 1900 aan het Hnia wijk C No 4p aan i öouwo Oostzpe ten overstaan van den Notaris G C FOETUIJN DROOGIiEEVBK De Inboedel bestaat in 2 onderscheidene Ameublementen Zwart en Mahonie Fantasiestoelen Coulisse en andere Tafels 2 twee persoons Ledikanten met Matrassen LinnBn kasten Mangel Gaekronen Gaskachels en 3 Iiichtsgascoailoor 2 Schrijfbureau s Naaimachine Bad met Gegser 2 Schboi 8teenlampen Spiegels Gravures in Igsten en Schilderijen Pendules Speeltafels eene partö Boeken en Muziek Tapijten en Gor dijnen Huisraad enz en oene party Zlti VKRWERK Voorts 2 Brandkasten een zeer goede Fiets 2 Kaaswagens Kruiwagens een Kaasvraag met Gewicht een partytje ¥ yn enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot h uren te zien Kieuw oBovertroflen Prof Dr Lieberfl welbekend zjii V i aACST ii ix8K Mim wbl met Pibrlibmwl tot Toortdnrende radicale en lekere genezing van alle Mlf de meest hardnektigo xenuwHekten Tooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd otale geqezing van elke twakte Bleet tucht BenflQwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpgn lecht pBSTertering Onrermogep Impotau Pollntione onj U tToerige prospectttsn Irijipcrfnoh II 1 1 S 11 3 y dubbele O rli Ootranl bep4t Matth v i Veste Mtbomra l HopÜts M CWban it Co Sottórikm V IK Happel VGravenhage 1 Ilalinmani itk Jong i Clo Bottardam Wclff Cc Rouda n bii oUe drogisten FEANSCHB STOOMVEEVBEU 1 chemisobe WissoherlJ H oppeI iieimer 10 KruUlsade Rotunlam Oebrereteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt voor OOUDA de Beer A VAN 08 Az Bpaoialiteit root hei itoomen en verren van alle Hearen en Dameigarderoben alsook alle Kiadergoederen Bpeoale iDrichting voor het stoom u Tan pluokemantels veeren bont ent Qordynes tafelkleeden eni worden uaar d nienwite en laatste methode geverfd Allo goederen hetiij gestoomd of geverfd worden onschadelnk voor de gezondbeid volgen staal bewerkt I II Thiiny i Wondnlalstm n do geheele worel l bokond on geroemd Onovertroffen middel togen alle Borst LiJDg licverHaatifekten enz luwemkg zoowel all ook aitwondig in bijna alle ïiektegefallon met goed gevjdg taan te mnden PrUs perHacOU t 1 per post t lis Thiury t Ws din lf bflxit een alsnog ongek nd e genqeskrnoh t en beilsame werking Maakt meostal elke pijnlyko en gOTanrvollö operntie gebofti ororbodig Mot dcr e ealf werd een U jaar ond vaor ongeneeslilk gehonilen becngczwel en onlaags een bijna i air kaukeriyden genezen Krengt geuesing en Mrzaobting der pijneu bij wonden ontstekingen en van allerlei aard ïr per pot f l BO per pogff 1 60 Centraal DepSl voor Npderland Apotheker IIGNHI SAKDER8 Hokln 8 Amsterdam Wur g nden4t il beit ilv uenilire tiBn dioSohutlenstiothQke da 1 IHIEIIUÏ in Frtjiniai b l Robitn b Oettamiob Ofbtvft pronpectiii te oatfaMen bij bet Ccntrasl ltepót Sandm Kokin fl amiterdem nakkÉl mnpiMlailiUdslToiMHMria an vooral dsunsa en Kln4 totaBenw rk to de ApjirMint van C Mllv 4 Ce wHi tMUi a r 14 Mm1a s iomI TWtn op naam i fUMekaturk Standaard Hypotheekbank Maatscliappelijk Kapitaal EE AliLLlOËN GULÜEN Olnotians Kt B B C CASfgW IJR a B SB BBST ba De Bank verstrekt op zeer billijke voorwaarden geld op eerête hjfpotkeek en geeft onder controle van het llgemeeu MdmtnMratte en Truttkimloor te nollerdam 4 IPJI l BttlÊCrKIII uU Coupons 1 Januari on 1 Juli verkrijgbaar Correspondenten voor Gouda de Heeren M J OGIEE Co Tentoonstelling te Gouda op 29 en 30 AUGUSTUS 1900 VAN Paarden Rundvee Schapen Varkens en Ruimgedierten Kaas Boter Vruchten Bloemen en Planten Werktuigen en gereedschappen voor Land en Tuinbouwbedrijf Het Bestuur vpor deze Tentoonstelling verzoekt beleefd spoedig opgaaf van inzending te doen alsmede aan belangstellenden hiervoor Medailles beschikbaar te stellen J BRREBAART Voorzitter A VAN VEEN Secretaris Indien gy niet wilt hoesten gebraiki de sllerwegs bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract Méamiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H 1 va ISCHAIK Co üen Haag Hogevracim VAN SCHAIK VAU SCHAIK VAN SCHAIK VAN SCHAIK VAN SCHAIK VAN SCHAIK VAN SCHAIK VAN SCHAIK VAN SCHAIK VAN SCHAIK Co s Meliatlthe u liet beste middel der wereld Co S Melianthe geneest Kinklioeit Co s neliimtbe gonoost zoowol oud al jong Co s lULeliaathe mag in geen huisgezin ontbreken Co B Kteliantbe stnat voortdurend onder Scbeikumlig toe cbt Co b melianthO lielpt onhenoepelijk CO S UeltanthO is bekroond met Ëerediplomn a Co s Mdliauthe is bekroond met Goud Co a UolianthO U bekrooud met Zilver Co s Melianthe is verüfibaar in flacons van O CU TOCU eu fi bü Th tokken Boikoop B V WIJK OitdeuiaHr M KOLKMAN WadJinxmm H ttOLLMAN Bodtgraven PINK8B Nieuwerkerk a d IJ ui W J VAN DAM Baatlrrht A N visZËSSEN Sc hoonhov Pirma WOLFf Co VVestharen 198 Gouda i MJJSBIES Kleiweg E 100 Gouda K tl VAN MlIiÜ Veerstal B 126 te Gouda BOÜMAN Uoordrtit Let vooral op de ECHT JtanitteeJcanJaa jnat rood letterth 3 jOberlahnstein OIRUKUKDtHVICTOntABIlON OBtRUHtlSmil j Overal 42££i£5 verkrijgbaar Mmiwhami toe mja UMoMe van de fietorta Bron KanMor voor Nederland Bo ompje éO Botterdam ADVEETENTlEïf in alle Couranten worden aangenomen door het Adverleiitle Bureaii van A KKI KMA ZOOM te Q t tJDA J Antlseptlsche Tandpoeder en S j Anll§eptiseli Mondtlnetunr T fl van M CAaaVTO Tandarta te QouAa W OrgRAL VERKRIJrOBAAR m Agent voo r Nederland G IJ SSELSTIJN Blanwstraat Gonda P Een SÏEL Eijwiel is onvermndeljjk een S T B H en ijMC iVl OPBX n Op den weg zyn de Yankeo Style Eijwielen het m W K Ij ti f o n in het Kampioenschap van Nederland Iste prjjs bij het verbeteren van het zes nnr record 157 K M verbeterd met 25 K M enz enz Fabrikant van RIJWIELEN en lOTORCYGLES E A JANSEN sBosdi Leverancier der Cambler AntsnioUelen e a Agent voor GOUDA J C DEBVIIBB Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPARKBBOOK Wie zeker u wu d Ecbte £ lK6i VftCftO h ontvangen tceomeneeeteld en na vale pnB emiagen in den bandd gekomen onder des naam dee uitvinders Dr Uiohaelis vervaardigd p de beet maobinea in het wereldbenemde étabbliaaeiMnt van Qebr StollVtrok ts Kenlen elschs J r7I2tel2SLenï Cikel Cacao in vterkmten bnsaei Seza Eikel Oacaa i met melk gekookt een aangenaOM gezonde drank voor iêr nljjkacb gehrnik een k 2 heehpeli van t poeder voor een kop Chocolat Als geneesknobtige drank by gaval van diarrhee BMita met water it gebruiken Terkrygbaar l ii 4e voonuumHa B 1 Apotb srs ni Prijg Ka Vt K r ribu ea f 130 e 0 90 ei ttSS Otnwaa l vw U ige u woordigar voa Keteland iuHus iattenfciMH Amoterdam Kalveistraat 103 H ï tp o E cj S Pi Pain Expeller Deitia jur wordt dit midId Bat TVniMnd neeel tU nrtUlnide idTqTiai uiinwaDd t na BluiuuÜ igjMi t T teodl Mid Pij dan v tioa i Min Ulte ophet biWBl rk Aiik Jl4 1 a6 76o 60 e In da maaata aiietliaksn Te AmsterdBi M THeth Oé ban Ti4 TbjB an Banders HJ iM Ht l tetliinn I t lsr5 j pro fii Zenuw en ilaagflijders wordt nit overtuiging als een werkelpe halp in dea nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adrea per briefkaart ordt d t boekje tranco per poet toegezonden door BIiOEFOEL S Boekb Zaltbommel F OiKX ocpa tftOt i POIKï OOP aEUEVEB f 41 SCHIEDAMMEB kffi ffiUl Merk i NiaHTCAF Verkrijgbaar bji PEETER8 h AU bowij ran eoktboid eaohol en kurk leed rooitien an den naam der nrma P HOPPE Zijt Gij Doof Ilo ecvBllan v n DOOFHEID ot HARDHOORrGHElO Hj GBrtMrtiW doorj Die nionwu uitviiiritTift l liu 7edeg 1 rL J O BO I la oom t Bp Ilmchrijrt Uw geval oi lur OBkini p rami vrijj kiui licb n et weinig oftkoHtu ie hui eixton f Pra DaUon ii Anral iDsÜtuti M ha Sftllc Ave CHIOAMO Jhh I Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Buitenlandsch Overzicbt Er zijn berichten nit Transvaal die zeer onwaarschiJBiyk klinken en wellicht hooldzakeiyk de wereld uigezonden worden om de aandacht der Eugelschen af te leiden van hnn weinig succes daar te lande Beuter bericht bet volgende Ëen aantal personen ia de stad Pretoria dia ia verbinding stonden met den vfjand hadden het plan gemaakt om op den avond van den 7e alle in de stad aanwezige officieren gevangen te nemen en te vermoorden en Roberts naar het naastbjzjinde Boorencommando te vervoeren Het complot werd slechts op het laatste oogenblik ontdekt Tien samenzweerders zjjn m hechtenis genomen Zy waren voornemens om hnn plan nit te voeren onder begunstiging van de verwarring die zou zjn gesticht door het in brand steken van eenige gebonwen Ken tweede telegram zegt De samenzweerders vpien in getal waren bewoners van Pretoria en hadden zich in gemeenschap gesteld met den vjjand Zy waren voornemens om twee groote gebouwen in het Westelflk uiteinde van de stad in brand te steken in de hoop dat de troepen daar daq zouden worden samengetrokken ten einde den brand te blnsschen In de verwarring zonden zg dan de huizen der officieren binnendringen die alle zorgvuldig waren gemerkt de bewoners dooden en intusschen zouden alle Boerenvrienden in kennis worden gesteld van het plan De samenzweerders hoopten dat vele honderden van dezen hen zonden steunen Verscheidene samenzweerders hadden last gekregen om zicU meester te maken van Boberts en haastig met hem naar het naastbjjzijnde commando te trekken voor welk oogmerk de paarden reeds gereed stonden buiten de stad Allen die bj het complot waren betrokken hadden dep eed van onzijdigheid afgelegd die hun veroorloofde om in vrpeid rond te loopen De overheid ontdekte het plan slechts op het laatste oogenblik De verontwaardiging is in het gansche leger hevig men is van meening dat de toegevendheid waarmede de Boeren worden behandeld hen aanmoedigde tot het plan en men hoopt dat de krachtigste maatregelen zullen worden genomen om zulk een grove trouwbreuk te straffen pêltsang is ingenomen en het is eigenaardig dat het succes der verbondenen evenals bjj vorige gelegenheden is gevolgd door het FEVlLhETOX De val van de oude Teresa hoewel hij niet zulke ernstige gevolgen had als i veinsde noodzaakte haar toch verscheiden dagen hare kamer te houden Ik hoopte dat dit mij in staat zoude stellen om mijne kennismaking met hare meesteres te vernieuwen maar deze hoop werd slechts in geringe mate verwezenlijkt In de eerste dagen verliet PauUne zo ver ik wis het huis niet Een enkele maal ontmoette ik haar op de trap en dan toonde ik mijn groote belangstelling m den toestand der oude vrouw en hield haar zoodoende eenige oogenblikken aan de praat Het kwam mü voor dat zij jammerlijk schuw was z66 schuw dat het onderhoud dat ik loo gaarne gerekt zoude hebben al zeer spoedig zijn natuurlijken dood stierf Ik was niet verwaand genoeg om hare schuwheid en blooheid aan dezelfde oorzaak toe te achrijren die mij deed blozen en stamelen als ik tot haar sprak Eindelijk sag ik haar op zekeren morgen alléén het huis verlaten Ik greep mijn hoed en volgde haar Zij wandelde het plaveisel voor het huis op en neer Ik voegde mij bij haar en bleef na mijne gewone intormatie naar Teresa aan hare zijde Ik moest ünmers een poging doen om de zaken tuaachen ons op een beteren voet te ontvangen van eenige geruststellende cijfartelegrammen der belegerde gezanten Het kan natuurlijk louter toeval ïn doch het samenvallen van het succes der vreemdelingen en het verschijnea der telegrammen komt op merkwaardige wijze overeen met al hetgeen wij van de Hemoleche diplomatie weten Alleen geweld schönt in Peking indruk te maken on het is dus te verwachten dat de benoeming van graaf von Waldersee tot opperbevelhebber der verbonden troepen het aanzijn zal schenken aan een vloed van cijtertelegrammen mogelp leiden zal tot een uitnoodiging aan do mogendheden om zich in Paking te komen overtuigen van de vaderlijke zorg en moederlijke teederheid waarmede de Ohineesche regeering do gezanten bewaakt heeft Er is nu een aandoenlijk verhaal hoe de Keizerin vier wagens met levensmiddelen aan de gezanten deed toekomen De vraag is gesteld op welke wijze de cSfertelegrammen nit Peking Europa konden bereiken daar de verbinding met Tientsin verbroken is en welke beteekenis het woord TsoengLi Yamen of Tsina Yamen op de telegrammen had Het blijkt nn dat regeeringsboden telegrammen naar Tsinan de hoofdstad van Sjantoenh gebracht hebben eu daar in het Yamen van den onderkoning verder ziJn geseind De bezetting van Shanghai door de Engelscheu heeft ooals te verwachten is niet de instemming der andere mogendheden Admiraal Seymour handelde heel buiten de consuls om en dezen hebben onmiddellijk geprotesteerd De Fransche consul verklaarde dat als Engelsche troepen geland werden Fransche zouden volgen Zijn Oostenrijksche collega dreigde met hetzelfde De vertegenwoordiger der Vereenigde Staten was minder beslist en bepaalde zich er toe te wijzen op het gevaar dat het landen van vreemde troepen met zich bracht daar het allicht tot gisting onder de Chineezen aanleiding zou geven De daad van Engeland was onder deze omstandigheden niet gerechtvaardigd Chamberlain weet echter niet van terugtrekken Twee Indische bataljons te Hongkong hebben bevel ontvangen naar Shanghai te gaan Zal het hier voor Frankrp een tweede Fashoda worden Het is niet aan te nemen De benoeming van graaf Waldersee tot opperbevelhebber is niet vleiend voor de Fransche eigenliefde der regeering wordt reeds zwakheid verweten zoodat zi deze gelegenheid zal kunnen aangrijpen om te toonen dat Frankrijk niet voornemens is een ondergeschikte rol te spelen brengen irU zijt nog niet lang in Engeland geweest met waar Miss March f vroeg ik Eenigen tijd eenige maanden antwoordde zij Ik zag u in de lente te Turijn in de kerk San Giovanni Zij hiet hare oogen op en keek mij met vreemdsoortige verwarde blikken aan U waart daar op zekeren morgen met uwe oude dienstbode vervolgde ik irja wij gingen daar dikwijls heen U is Engelsche naar ik veronderstel uw naara is geenszins Italiaansch f Mijn vader was een Engelschman Dat zeide zij alsof zij er niet voldoende zeker van was of alsof het haar geheel onversaiilhg liet Dus is hier uw tehuis keert gij niet weder naar Italië terug Ik weet het niet ik kan het niet zeggen Pauline s antwoordra waren dus al zeer onvoldoende Ik spande mij in om iets omtrent hare gewoonte en smaak te weten te komen Speelde ot zong zy hield tij van muziek schilderkunst bloemen het tooneel of was zij een minnares van reizen Bezat zij vele betrekkingen en vrienden Al deze vragen deed ik haar direct of indirect Maar zij scheen mijn vragen te vermijden alsof zij besloten had dat ik niets omtrent haar zou te weten komen o doordien sij ze niet begreep Ik was er zeker van dat vele er van haar in verwarring brachten Bij het einde onzer kortstondige wandeling was lij nog een even groot geheimenis voor mij als voorheen Het eenigst genoegen dat het ilaü verschafte was i dat x met het verUmgen Verspreide Berichten Fbuerui De Tentoonstelling werd Woensdig belocht door 207 906 personen De dader van den fuislukten aanslag op den shah van Peiftië die nu blijkt Salsou en niet Salson te heeten heeft eindelijk een verdediger gekozen Het is mr Lagasse De rechter van instructie zal Salsou echter eerst laten onderzoeken door krankzinttigendokters omdat men er aan twijfelt of hij wel toerekenbaar is De anarchistische dichter en zanger Vallette die gearresteerd was onder verdenking van medeplichtigheid aan den aanslag is op vrje voeten gesteld Het internationaal neeskundig congres is eergisteren te Parjs geslopen Het volgend congres zal in 1903 te Madrid bijeenkomen Heden Vertrekt de shah van Perzie uit Pars President Loubet zal a 3 Zondag te Marseille tegenwoordig zijn biJ het vertrek van bat Fransche ezpeditiecorps naar China In het raadhuis te Batignolles in tegenwordigheid van een groot aantal belangSVUenden hoofdzakelijk studenten en leer fen is eergisteren hethuwelfik voltrokken flMif M doB gewezin abbi U lCharbonnel en Juffrouw Gallay DüITSCHLASD In Juni verspreidde zich in Duitschland hot gerucht dat te Kiel een aanslag was gepleegd op keizer Wilhelm Een drukkersgezel te Bernburg is nu tot 100 mark boete veroordeeld wegens het verzinnen en verspreiden van dat valsche gerucht De Koningin Moeder der Nederlanden is gisteren te Nenwied aangekomen voor een bezoek aan de vorstin moeder von Wied Bai Qie Op aanwijzing van een Engelschen detective zijn gisteren te Antwerpen twee verdachte personen gearresteerd die men vermoedt anarchisten te zijn en opruiende biljetten te hebben aangeplakt BINNENLAND De opening der jacbt op klein wild voor dit jaar in de provincie Zuid Holland is vastgesteld op Zaterdag 1 September met zonsopgang met nitzonderinf van de jacht deed blijken om mij af te schepen Wij wandelden herhaaldelijk voor het huis heen en weer doch zij scheen er niet aan te denken om weder naar binnen te gaan iets wat zij gewis wel gedaan zoude hebben zoo zij van mij bevrijd hadwenschen te zijn Ër was geen spoor van koketterie bij haar te ontdekken hoe kalm en terughoudend ik haar nog vond was zij ten minste eenvoudig en natuurlijk en denk er om zij was zeer schoon en ik was zeer seer verheid Het duurde niet lang of ik ontdekte dat de zwarte oogen van Teresa ons van achter het vensterluik der huiskamer bespiedden Zij moest dus uit haar bed gekropen zijn om te zien öf hare meesteres ook in ongelegenheid kwam Deze spionnage verdroot mij zeer maar het was nu te laat om er aan te denken Vóór dat Teresa in staat was om het huis te verlaten had ik Pauline meermalen op dezelfde wijze gezelschap gehouden Het verheugde mij te gelooven dat het haar genoegen deed als ik mij bij haar voegde De eenige moeilijkheid voor mij was haar aan het spreken te krygen Zij luisterde naar al hetgeen ik zeide zonder vraag of antwoord behalve ja of neen Wanneet zij bij hóoge uitzondering een vraag opperde of een langeren volzin bezigde dan gewoonlijk dan bleek daaruit dat zij mijne bedoeling niet begrepen had Ik Bchreei dit voor een groot gedeelte toe aan hare schuchterheid als gevolg van haar algezonderd leven want de eenige persoon met wie zij zich kon onderhouden wai die ve chrikkelijke oude Teresa Evenwel bewees mij elk woord en elke htundeUng van FauUne dat xg van goeden huize op fazanten en hazen waarvan de opening is vastgesteld op Zaterdag 29 September De korte jacht mag dageljjks de lange slechts op Woensdag Yr dag en Zaterdag worden nitgeoelend Do Koningin Moeder is Donderdagnamiddag tegen 5 nar op Segenhaas het kanteel der prinses moeder von Wied aangekomen Gemeng de Berichten Uit Amsterdam meldt men Zekere H een ontslagen politieagent heelt gisterenmiddag in het Westerplantsoen bniten de Haarlemmerpoort k bont portant twee schoten nit een revolver gelost op dan hoofdinspecteur van politie Poldermans die aan het hooM staat van den politiepost in de Spaandammerstraat De heer Poldermans word in het schouderblad getroffen keerde zich om en zag dat z n aanvaller opnieuw den revolver op hem richtte maar b j ontkwam aan het derde schot H werd door een agent gearresteerd en heeft den aMislag bekend hot was zjjn doel den heer P het leven te benemen De revolver bleek bö onderzoek nog gedeelteMJk geladen De heer F werd in het gasthuis verbonden en ging daarna huiswaarts men heeft den kogel niet gevonden Znn kleeren waren doorboord en het schouderblad toonde een vleeschwond t Is mogelgk dat do kogel nog In het vieesch zit H was vroeger wegens insubordinatie gedegradeerd tot agent en werd toen hy weigerde in deze mindere betrekking dienst te doen ontslagen De heer Poldermans staat bekend als een bedaard eu humaan mensch Men meldt uit Amsterdam De stakende diamantbewerkers vergaderden gister weder in het Paleis voor Volksvlijt De böeenkomst was niet zoo druk bezocht als eergisteren doch en was boter orde Medegedeeld werd dat een aantal kleine eigenwerkmakers de elschen hebben ingewilligd zoo ook de groote jnweliersflrma Gebrs S J Speyer lid der juweliersvereeniging waarvan groote moreele steun voor de zaak der stakers zal biyken Mr Troelstra is kort na zÖne invröheldstelling naar het buitenland vertrokken Een zestienjarig meisje nit Groningen dat op Schiermonnikoog als badgast vertoefde vermaakte zich Woensdagmiddag aan het strand door met ontbloote voeten in bet was en een beschaafde opvoeding genoten had en deswege verbaasde mij hare algcheele onbekendheid met littcrajtuur des te meer Indien ik een schrijver aanhaaldq of een boek bij name noemde dan ging dit onopgemerkt voorbij of staarde ze mij verbaasd ot verlegen over hare onwetendheid aan Hoewel ik haar nu dikwijls gezien had was ik geenszins voldaan met de vorderingen die ik gemaakt had Ik wist ila ik den grondtoon van haar karakter tot nu toT niet getroffen had Zoodra de oude dienstbode duenna vriendin ol wat zij dan ook mocht zijn genezen was vernam ik een tijding die mij ten zeerste verbaasde Mijn hospita vroeg mij oi ik geen goede huurders voor hare apartenienten wist omdat miss March ging vertrekken Ik was er zeker van dat dit een tegenwerking was van die oude heks Teresa Zij had mij reeds venijnige blikken toegeworpen als WIJ elkander op do trap passeerden had mij £ eer norsch en kortaf geantwoord wanneer ik haar vroeg of zij weder geheel hersteld was in één woord ik begreep dat zij mijn vijandin was dat zij mijne gevoelens jegens Pauline had ontdekt en haar beat deed om ons van elkander gescheiden te houden Wel ontbrak het mij aan de middelen om de uitgestrektheid van haar macht of in vloed over het meisje te leeren kennen doch ik had haar sedert lang reeds niet meer als een dienstbode beschouwd