Goudsche Courant, maandag 13 augustus 1900

Goud 6 58 7 11 7 85 8 91 u fit 0 19 9 88 9 87 10 85 t ordrMlit door 7 18 8 40 ff ff Kiasweikerk 7 88 8 50 n i ff Cpella 7 85 8 57 V ff Boftenlui H 85 7 44 0 9 88 9 40 S 10 18 10 66 BotterdamD F n t 8 54 r ff H r il U Rotterdam B K 8 09 9 08 H 10 08 11 85 Opx u iaao iza g tot SPOTPRUZEN van ZOMERMANTELS DAMES en KINDEBCOSTUMES COSTUIVIE8 TAILLEUR Blousen en Dameso7erliemde J pons olf D en gekl KaloencD ö SAMSOM ADVt RTKIMTIEIN Telephoonnet Goiida Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en ondcrhouil gratis Het net is aangesloten aan het Ryks lutercommunaalbureau Op 3 Augustus 116 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan hot Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Bessen Jenever Aanbevelend SLOTKMARKR Co Wie werkelgk prgs stelt een to hebbmi laat zich fotografeeron in de Voiografi9che HunsUnHcMinff STTTODIO aii P V D WAALfii Fl SINGEL 661 IKIHAAH KKViDEK by WOI VV € o WESTHAVEN 198 OIrccte SpoorwegverblDdlngeo met GOUDA Zomerdlenst 1900 AanRevangeD 1 Mei TUd vaa Greenwlcli GOODA RÖTTÏEDA M iw vem B 4 11 3 1S 18 It SS 1S 58 1 S7 S I5 8 8 8 S 4 S9 4 B4 6 18 15 7 8fi 7 4S 8 14 8 17 8 88 14 lO f 10 11 10 40 1147 1 ff ff ff ff 5 01 1 10 M t 6 11 ff ff ff 1 17 ff ff ff 5 18 ff ff ff 1 86 i 8 48 8 16 4 08 6 87 6 4 6 88 7 47 8 07 ff 1 68 ff ff 6 10 ff ff ff ff ff ff SiOO ff ff6 80ff ff ffff ff AUwa la B 8a Uawe Bitn bgbatalan Op daia traioea iga Zondag Mtudag an Oiudag Mndaigaalie ratoarbUjattan voor da Sa kl Terkrggbaar tegen enkelen Traehtprgi B HolUndHbe Spoar L Eitra i 4tplema t bewye BOniKDAK BODOl ffiae Tam 9 46 ff ff ff 1M li ff 9 6t ff ff ff l 3 ff 8 04 ff ff ff 9 47 ff 10 18 11 8 11 46 18 10 86 8 84 4 46 3 48 1 08 4 84 ff 10 18 ff I ff ff 48 ff ff ff ff 4 44 I 10 88 ff ff ff l S I ff ff ff 4 61 ff Il f ff ff 6 ri 11 61 18 08 19 811 81 8 09 8 4 1 08 4 09 4 94 8 07 7 88 7 48 6 8a 9 18 ff d ff 7 8a 7 4a 8 84 8 04 9 00 9 89 10 08 10 84 5 46 d jiUaan In an 8a Uum altn baUlen 0 Faenltatiaf ap dan laep kin ni t gerakend worden M Balla beka apoor X Eitn anpplemaatbewija aan da Compagnie der Wagona Idta GOtJDA ül N HAAOriaa varia 10 18 10 5911 18 18 18 11 18 11 68 1 68 1 88 8 45 4 19 4 50 6 16 48 6 18 7 89 I ff ff 11 11 ff ff 1 10 ff ff ff l l V ff ff ff ff ff ff 11 18 ff ff 1 11 ff ff ff 11 ff ff ff ff ff ff ff 11 88 ffff 1 16 ff ff ff ff 7 ff ff ff ff 9 48 10 18 10 4611 4111 0111 45 11 56 1 40 1 10 1 66 4 16 4 46 5 816 56 8 16 6 46 7 57 8 01 8 89 9 17 9 58 8 18 1 8 14 i 8 88 P 8 48 8 it t 19 19 Hage 6 81 6 04 7 01 7 15 7 8 8 86 8 56 08 44 10 1111 15 11 85 11 06 1 80 1 40 8 00 4 00 4 10 4 iO 6 81 8 81 7 41 7 65 8 Voorburg 6 88 J 10 17 1 88 4 86 6 18 Zoatatm ïeg 6 68 a joj i jo 4 60 6 43 Za anb Mo 6 08 10 48 9 01 6 01 8 54 Gmida 6 14 8 tl 7 18 7 41 07 03 9J1 8 80 10 1110 54 11 66 18 08 18 84 1 11 8 01 8 17 4 87 4 47 6 19 6 4 7 05 8 09 8 98 8 il HarmonikaMn lUaaa la en 9a klaaaa erin batalaa S O U U A A MSTCIDAH iaa aviib 6 19 8 11 8 88 9 18 10 85 10 9 18 08 1 98 1 46 ll 4 1 4 48 6 16 8 48 9 61 lO il ln 37 10 65 11 07 8 01 8 68 a 8 10 10 11 09 11 48 11 57 8 09 1 86 4 16 4 67 5 85 S 44 9 3510 8 1 1 0811 47 k 00 AmikC 8 1 9 18 e 37 10 96 11 841 08 1 10 8 84 8 86 4 10 118 6 50 9 s 10 60 11 16 11 01 11 16 U l D A U 1 B KU U I ilaaTeraa Uoud 6 10 6 84 7 45 8 16 8 07 1 81 10 14 10 50 11 00 11 87 1 15 S U 4 31 6 5S 6 80 7 10 S SS 10 87 Ottdaw 5 81 11 18 8 88 7 15 10 58 Woard 6 48 8 88 11 14 1 40 S if 6 11 7 88 8 48 11 01 Utnakl 8 08 7 04 8 18 8 11 8 81 10 14 10 49 11 47 19 89 1 09 8 18 8 4 6 04 6 30 7 00 7 64 1 59 li Sa lmat C 6 89 7 15 7 59 8 18 9 18 9 31 U ll 18 17 11 10 l W I IO S 8t 4 4 6 81 7 09 8 10 1 84 9 61 A ma W 5 84 6 47 7 80 8 18 8 4i 9 80 9 46 11 30 11 41 l M 1 41 8 18 S 4 6 011 6 86 7 16 8 15 9 40 1II 08 Inada 7 U 7 81 8 18 9 07 9 99 1 18 10 34 11 511 1 1 11 l U 4 18 4 S4 6 47 7 54 8 09 9 11 10 17 11 98 6 18 6 61 7 47 8 41 9 10 10 10 10 56 11 88 11 01 1 6 8 08 8 80 4 01 4 4 5 89 6 S 7 00 7 63 9 00 9 86 5 07 6 4 8 09 9 87 10 88 11 56 11 17 4 1 7 84 9 18 5 11 6 68 8 17 10 41 H 86 4 83 0 84 5 48 9 08 7 14 8 80 11 14 Il 10 51 11 17 11 11 11 11 1 11 MO 8 55 4 48 aa 8 11 7 14 7 41 8 86 8 48 10 07 zeewater te baden Vrienden en kennissen varep in haar nabpeid Plotseling verdween zy zoodat men mag veronderstellen dat z j in eene diepte geloopen is WaarschSnljk is zg door den stroom meegevoerd zoodat het den omstanders niet is mogen gelukken haar te redden Ifit Goedereede meldt men De inspectenr van het geneesknndig staats toezicht beeft thans de dysenterie in deze gemeente epidemisch heerschende verklaard In de bewaarschool worden 4 patiënten verpleegd het aantal dooden bedraagt nn 6 en er zjjn 39 personen aangetast in 2fi gezinnen In een dorpje bg Dnisbnrg is Dinsdagavond een laaghartige moord gepleegd Zekere Lonis Eeemers vroeger koetsier by den stalhouder W de Roij te Helmond had zich naar Dnitschland begeven om werk te zoeken Daarin geslaagd zgnde bezocht hif des avonds een paar kameraden in han koethnis Eenige oogenblikken nadat hg deze woning had verlaten kwam hg weer waggelende binnen met de woorden Ze hebben me gestoken Binnen enkele minuten gal hg den geest De moordenaar een ongunstig hebend staand persoon die reeds vgj jaren in de gevangenis doorbracht schijnt om tot nog toe onbekende redenen den Hollander opgewacht en hem een tweetal steken toegebracht te hebben Hy is dadelijk in hechtenis genomen Het klinkt ongelootelgk maar toch is het een eit dat de gebeurtenissen in China tot een paniek onder spaarders in Dnitschland hebben geleid Uit verschillende plaatsen komt het bericht dat veel geld is terugbetaald daar bet gerncht verspreid was en geloofd werd dat het geld naar China zou worden gezonden I Zells in de groote stad Posen heeft deze onzin tot talrgke opvorderingen geleid In Juli is daar 183 000 mark meer uit de spaarbank genomen dan er is ingelegd en de inleg is in de laatste drie maanden met 200 000 mark afgenomen Oeen betuigingen of inlichtingen konden de angstige lieden weerhonden hun geld terug te nemen dat nu wellicht spoedig verdwenen z l zijn Omtrent den Rotterdamschen fabrikant TMi valsche postwissels meldt men ISenige maanden geledon gaf do directeur van het postkantoor aan de politie kennis dat op de verschillende bijkantoren valsche postwissels aangeboden en uitbetaald waren allen z g uit Schiedam verzonden Een onderzoek deatgds ingesteld leidde echter tot niets Betiardain Baura Rotterdasi D F Rotterdam U 4 41 Oapalla 4 58 Niauvarkerk 6 01 Hoordreabt 5 11 eoada 5 17 7 06 7 18 5 80 8 07 6 41 ff 5 61 I 6 04 ff 8 10 8 88 Gouda 7 18 8 87 8 41 9 0 9 18 10 00 Saffenb Moero 7 88 8 68 a ff 8oatarmaar Zeg 7 89 e Ol ff ff r Voorburg 7 68 1 14 t Haga 7 58 a o8 a ia a s7 Vaaokt Woarilaa Oudaw Ooiula Maandag werd weer zulk een postwissel na nit Delft gedagteekend aangeboden op het bökantoor Prins Hendrikkade De handteekening en de zenuwachtigheid van den aanbieder trokken de aandacht van den ambtenaar belast met de uitbetaling en zoo kreeg de politie den verdachte in handen De directeur van het postkantoor liet terstond op de andere bgkantoren informeeren en nu bleek dat op alle eveneens een postwissel van f 10 uit Delft was gepresenteerd en uitbetaald De aangehoudene die aanvankelijk een valschen naam opgaf legde weldra door het bgbrengen van verschillende bezwarende getuigen en bewijsstukken oen volledige bekentenis al Hg heet J J d B 43 jaar en is kleermaker met een groote voorliefde om zich te oefenen in alles wat op de graveerknnst betrekking heelt Na de vroegere vervalschingen gepleegd te hebben nam hg de wgk naar België keerde later weer terug en woonde eenigen tijd in de Rosestraat toen zoo zegt hg armoede hem noodzaakte naar middelen nit te zien om aan geld te komen Toen liet hy zich uit Delft een postwissel toezenden die hem als model diende voor zgn verdere operntiën en waardoor hg tevens in het bezit kwam van handteekeningen en stempels Die stempels sfcod hy in lood uit kocht eenige formulieren maakte met bedriegelgke juistheid handteekeningen en datums na vnide op al die valsche postwissels f 10 in en ging ze toen innen op de bgkantoren De politie liet inmiddels de B s vrouw opsporen zg werd aangehouden in een logement aan de Rnyterkade te Amsterdam met oen koffer die in haar bezit was In dien koffer werd gevonden een blikken bus 0 m inhoudende graveerstiften Oostindische inkt stempels passerdoos schuurlinnen en andere benoodigdheden voor t vervalschen De vrouw zei geheel onwetend te zgn van de praktg kcn van haren man hetgeen deze bevestigde Zy is daarom weer op vrge voeten gelaten Bg de begrafenis van koning ümberto is in de Via Nazionale te Rome eergister een tribune ingestort waardoor een paniek ontstond De burgers verbraken de militaire gelederen en de stoet werd er een tyd lang door opgehouden Later werd bg het Nationale Theater ümberto s lievelingspaard dat achter het lijk aan den tooy werd gevoerd schichtig wat weer een paniek verwekte Zelfs de jonge koning dreigde daar door de verbysterde menigte te worden meegesleurd de hertog van Aosta de graaf van Tnrgn en andere officieren schaarden zich daarop met getrokken sabel om den koning tot een aldëeling knrassiers aankwam en onder de gillende menigte met geweld den weg vry baande Er zgn veel gewonden vooral vrouwéh en kindoren vermoedelijk hajt 50 tal waarvan oergisteravond een telegram sprak Gisterenmorgen is te Hillegom de rangeerder G Pat bfl bet samenstelleu vg r een trein tussohon de buffers bekneld getaakt Den ongelukkige werd de borstkas ingedrukt In hopeloozen toestand is hg hiibWaarts gebracht 10 66 11 08 11 18 11 80 11 89 11 60 19 84 18 44 Door de hooge prgzen der steenkolen begint men in Friesland in onderscheidene fabrieken turf te stoken waardoor naar deze brandstol veel vraag is en de oude turf in de veendergen die sedert langen tgd op alscheping wachtte spoedig opgeruimd zal zgn Door t bevrachten der schepen hebben vele arbeiders en ook vrouwen in de veendergen druk werk terwgl de vervenervoor de turf een goeden prgs kan bedingen Een Amsterdammer de heer D is weer het slachtoUer geworden van de zakkenrollers in den D trein Te Dnsseidorf werd hem nit een binnenzak van zgn jas dien hg toegeknoopt en met een speld gesloten had zyn portefeuille ontstolen waarin 1 500 zat Hij heeft het bg de politie aangegeven De beide kinderen van den heerArkema vlasfabrikant te Obergnm prov Groningen een jongen en een meisje hadden zich Donderdagmorgen tegen 8 uur op weg begevennaar school en moesten om daar te komen de spoorrails passeeren van de Ign Winsum Boodesehool die niet ver van de woningverwgderd zgn Plotseling ziet de heer Arkema die juist voor de vensters zgner woning stond en de kinderen na zag ol zereeds de rails gepasseerd waren met t oogop den naderenden trein die 7 30 nit Winsum vertrekt naar Eoodeschool dezen vlak by den overweg stil staan Terstond vermoedt de vader een of ander ongeluk envreest voor het lot zyner kinderen Hg rentoogenblikkelgk het huis nit en ziet ook reedsvan de andere zgde mannen toesnellen Helaas Het was geschied Op de rails lagzgn eenig dochtertje een meisje van 9 jaar roerloos met verbrgzeld lichaam De geheeletrein was over de borst van het kind gereden had dat gedeelte van het lichaam geheel verpletterd en haar ongeveer 10 meterver meegesleept Het jongetje een paar jaarjonger is voor dat vreeaelgk onheil gespaardgebleven Hy liep een weinige achter zgnzusje en had nog geroepen doch t was reedste laat de trein had haar gegrepen en hjjbleef er alleen staan N Gr Crt In oen openbare bgeenkomst dezer dagen te Blackburne gehouden bepleitte eene Afrikaander depntatie bestaande uit de heeren de Vos Botha de Wet en du Plessis de zaak der Boeren Toen de heer Botha vertelde hoe een Engelsch officier in een der districten waar de krygswet was afgekondigd een Kaffer deed neerschieten omdat deze zorgeloos was mweest stond een onderofficier van het Army Medical Corps die de vergadering bgwoonde op en schreeeuwde Dat is een leugen Een Engelsch officier doet zoo iets niet Ik tart n het te bewgzen De heer Botha ging Zitten te midden van een groot spectakel en weigerde voort te gaan Daarop bestegen de onderofficier en een kameraad het spreekgestoelte en stelden de sprekers onder een storm van toejuichingen en afkeuringen vragen De Afrikaanders erkenden dat eenigen van hen leden waren van den Afrikaanderbond maar wilden geen verdere bgzonderheden geven betreffende het geval van den Kaffer behalve dat het te Colesberg was gebeurd Een socialistisch spreker merkte op dat Engelsche officieren erger dingen hadden gedaan dan dat maar het rumoer werd zoo geweldig dat hg niet door kon spreken Andere sprekers kwamen op tegen de verzekeringen van de Afrikaanders en de byeenkomst eindigde met toejuichingen geschreenw en het zingen van Soldiers of the Queen 18 1 48 10 16 ZlSiJ = boa T6 ojUo T4l 11 07 10 05 10 40 U 07 Donderdag namiddag bevonden zich te Delft in het kanaal aan den Oostsingel 3 personen in een roeiboot waarmede zg eerst eenige tochten door stadsgrachten hadden gemaakt in zoo n opgewonden toestand dat door hunne gymnastische bewegingen twee van hen te water geraakten doch den wal nog konden bereiken De derde bleef inde half vol water getoopen boot zitten doch bg pogingen om zgn hond op te halen die hg eerst te water had geworpen sloeg de boot om en kreeg hg ook een nat pak Zekere P mocht het gelukken door het toesteken van een sloothaak hem op het droge te krggen en met behulp der politie naar huis te brengen De hond echter moest de grappenmakery met den dood bekoopen In het Hotel de Twee Steden te s Grv venhage zgn aangekomen de doctoren Kerckhoff en Bunini die in Znid Afrika deel uitmaakten van eene ambulance ingericht door een damescomité te Semarang D Ct Rechtsaak ei Eergister was voor de Amsterdamsche rechtbank een zaak die de ernstige Jgevolgen directe en indirecte van drankmisbruik duideiyk liet zien In de Planciusstraat aldaar woont een hnisgejin v E bestaande uit vader moeder en een a7 jarigen zoon Vader is een werkezel die dag en nacht zwoegt Hy is een goed echtgenoot behalve wanneer hy een paar slokjes op heeft wat nog al eens voorkomt dan slaat trapt en mishandelt by zgn vrouw en hebben er nog andere ergerlgke tooneelen plaats De zoon is een luilak die ofschoon fiink van lichaam liever langs den weg loopt en op vaders zak teert dan de handen uit de mouwen te steken De harmonie tusschen vader en zoon wa dus zeer middelmatig Zoo had de vader hem eenigen tyd geleden de deur uitgestuurd toen er een betrekking voor hem gevonden was Maar i zoon verliet zyn post met de noorderzon en werd den 7n Juli weder lieldergk opgenomen door de ouders De volgende dag een Zondag werd zeer genoeglgk en zonder ruzie doorgebracht Maandagavond echter toen de zoon niet thuis was kwam de vader in abnormalen toestand in zgn woning Gevolg ruzie met moeder slaan en mishandelen en voor dit geval werd de vrouw zelfs buiten da deur gezet en het huis gesloten Toen de zoon thuis kwam klaagde de moeder hem haar nood waarop hy partg trekkende voor zyn moeder in drift ontstak en de ruiten aan den voorkant vernielde om de woning binnen te dringen denkende daar zgn vader te vinden maar niemand was er in de woning te vinden De zoon stak toen een broodmes in zgn buikband terwgl buren hoorden zeggen Dat doelende op het mes is zgn god en dergelgke uitroepen meer Toen de vader thuis kwam viel de zoon hem aan sloeg en trapte hem wierp hem tegen den grond en gaf hem een steek in den imkerborst die gelukkig niet diep was Maar de deskundige verklaarde dat het gevaarlgke alleen afhing van de diepte f 84 J ff 10 19 8 St 10 80 8 l ff 10 57 8 0 8 5 9 SS 10 80 10 46 11 88 8 46 Il i9 11 48 9 13 ff I0 9 8 48 10 84 8 87 7 05 7 59 8 11 6 19 6 89 8 48 6 58 7 08 ï 9 88 ff ff ff r 48 ff ff ff ff 68 ff ff ff ff 10 08 ff ff 7 86 8 10 8 48 47 19 09 lO li 11 01 10 18 10 88 10 41 11 8 9 56 10 08 10 17 10 1 10 84 10 J8 10 54 11 11 U 7 En nu stond de zjwn vOjor de rechtbank Hem werd ten laste gelegd mishandeling van zijn vader en verwonding met een scherp angdend voorwerp na een in kalm beraad genomen beelnit Vader en moeder legden onder eede omstandige getuigenissen af De president wees den vader nadrukkeIgk op het zeer alkaurentwaardige van zyn gedrag en wierp de schuld indirect op zgn drankmisbruik Het O M zei in zgn reqnisitoir dat het gebod Eert uwen vader en uwe moeder dikwgls overtreden wordt maar zoo erstig als dezen keer toch gelukkig zeldzaam De mishandeling staat vast De voorbedachte raad kan bg de rechtbank een punt van overweging vormen voor het O M staat ook bg vast Het O M requireerde op grond van de artt 300 301 en 304 Wb v Strafrecht een gevangenisstraf voor den tgd van vier maanden STADSNIEUWS GOUDA 11 Augustus 1900 Onder vele teekenen van belangstelling herdacht Mej de Wed A J Zoet Berlgn Dinsdag j 1 den dag waarop zg v6dr 25 jaar aangesteld werd als onderwgzeres in de Vrouwelgke handwerken aan de Tweede kostelooze school alhier Het hoofd der school met Zgn personeel vereerde haar een fraai geschenk de meisjes leerlingen der hoogste klasse bleven niet achterwege en nog velen buiten de school beyverden zich om dezen dag voor haar een onvergetelgken te maken Moge het der waardige vrouw gegeven zyn nog vele jaren tot heil van Gouda s jeugd werkzaam te blgven Hedenmiddag te ongeveer U uur uur viel in het water Achter de Vischmarkt een 7 jarig jongetje van T Koot Schipper T de Hoog die juist aankwam sprong te water en redde hem van een wissen dood By de heden gehouden aanbesteding voor het bonwen van een schoolgebouw te Boskoop was hoogste inschrgver C Krngt te Gouda voor f 59800 laagste was E de Knoe te Alblasserdam voor f 36500 Bg Kon Besl is de kapitein L C Dgxhoom van het 3de regiment vesting artillerie met ingang van 1 September op pensioen gesteld en het bedrag van het pensioen bepaald op f 1872 Bjaars AicMERSTOL Donderdag was t hier voor de Ammerstolsche jeugd een heuglgke dag Beeds lang te voren had men de toebereidselen gemaakt voor een schoolreisje met de kinderen der vier hoogste klassen naar Den Haag en Soheveningen en nu zon t eindeiyk gebeuren t Scheen wel of Augustus daarvan wist zulk heeriyk weer was t dien morgen vergeleken by den onophondelgken regen en wind der andere dagen alleen s avonds toen t niet meer hinderde regende het s Morgens om kwart over 6 ging men op de Schoonhoven ordelgk en met een kloppend nieuwsgierig hartje en ordelgk kwam men er s avonds kwart over 8 af verlangend om alles aan vader moeder en thuisgebleven broertjes en zusjes te vertellen Van Rotterdam van t spoor van Den Haag t Haagsche bosch en t gebouw der Ie en dat der 2e Kamer van de Scheveningsche boschjes dien speeltuin en dat panorama en eindelgk van Soheveningen t strand en de groote bruisende zee Ja men heeft genoten en als de onders die verhalen hoeren van de Verrukte kinderen zullen zy meegevoelen en dankbaar zgn jegens allen die dif reisje zoo prachtig deden slagen waaronder voorzeker behoort de vriendelgke leidsman uit Den Haag Lekkerkerk Volgens het programma van de te houden tentoonstelling alhier worden in 52 nommers vpor mededinging 116 prgzen uitgeloofd bestaande in i vergnld zilveren medailles en 10 gulden 5 verguld zilveren medailles 29 zilveren medailles 40 bronzen medailles en 38 getuigschriften Gezamenlgk bedrag + f 700 Bovendien heeft een lid der aldeeling aan de commissie beschikbaar gesteld als 1ste prys 1 2 50 en als 2de prgs 1 1 50 voor zoetemelksche kaas gemaakt in 1900 Inzending van 6 stuks van ± 1 kilo Gtonda vorm NiEDWRKEXRK a A IJsssL By do op 8 Aug alhier gehouden ringrgderg met paartjes behaalde C Van Beekum alhier den Isten prgs O Van l ageningen van Capelle a d Usel den 2en en L Nieuwland van Hillegersbert den 3en prgs PonsBBOKK Bg de op j l Dinsdag gehouden verkiezing voor een lid van den gemeenteraad in de plaats van wglen den heerG van der Heeden zyn tot candidaten gesteld de h h M de Heer en J A Zyderlaan De stemming is door B en W bepaald op Vrgdag 17 Augustus a s ScHooiiBovEs Van de instructie compagnie alhier zgn met ingang van 11 dezer 15 kor poraalstitulair in den effectieven graad bg de regimenten vesting artillerie en het korps pantserfort artillerie overgeplaatst Een ieder zorgt voor zijn levensgeluk Een ieder zoekt zyn leven en zgn bestaan volgens zgn beste goeddunken in te richten en te verlengen De regeling is evenwol onzeker en aan een hoogeren wil onderworpen waartegen de mensch niet kampen kan Diegenen die den groeten broeden levensweg glanzend voor zich zien betreden dezelve met vasten tred evenwel hoevele hindernissen doen er zich niet voor en de slimste dezer hindernissen is zekeriyk wel het verlies der gezondheid Een plotselinge ziekte kan voor immer de rast onzer dagen storen en smart en pgn is daar waar vreugde moest heerschen Wat is er kostbaarder dan de gezondheid Vermogen gelukkig familieleven of vriendschap verliezen hunne waarde wanneer het door ziekte verzwakte lichaam lydt Het middel daartegen in te gaan en het bestaan weder aangenaam te maken is thans onder een ieders bereik men moet het slechts kennen en te dien einde tot verspreiding en tot bekendmaking zgn deze regelen geschreven De eerste eisch voor eene krachtige gezondheid is een zuiver en krachtig bloed Door verschillende oorzaken verliest het bloed die zuiverheid en kracht De heer 7 v d Eng te Akkersloot Noord Holland wiens zoon waarvan het ingezonden portret hier boven had eene ziekte die men eigenlgk geen naam kon geven hg was lusteloos en ging van dag tot dag achteruit thans schrglt hy ons ii mgn zoon door het gebruik uwer Pink Pillen v Dr Williams krachtig en levenslustig hg heeft zgne gezondheid aan Uwe pillen te danken Deze Pink Pillen geven door hunne werking genezing en kracht aan de zieken Bloedarmoede Bleekzucht Zenuwziekten Eheumatiek en algemeene zwakte by man en vrouw welke de oorzaak ook zyn gaan door hun gebruik voorby Verkrggbaar h 1 75 Gld de doos en 9 Gld de 6 doezen bg J H I SKAoaiÉ 27 Steiger Rotterdam hoofddepothonder vooP Nederland Franco toezending tegen Het bloed zyne kracht hernemende geeft nieuwe sterkte aan het organisme door de spieren te versterken gaat men deze storingen tegen die de oorzaak zgn van zooveelIgden Vele ziekten zgn verschuldigd aan de verzwakking der spieren en van het bloed en worden genezen door een spierversterker zoo werkdadig als de Pink Pillen Ook echt verkrygbaar voor Gouda en omstreken by Wolfi Co Westhaven 198 VERSCHEIDENHEID Sommige onders hebhen er sehik in hun nakomelingschap te begiftigen met belachelijke voornamen en bekommeren er zich niets om dat zy onwillekeurig hun kinderen nadeel kunnen berokkenen Een lieve i ngedame zal byvoorbeeld nooit haar lot willen verbinden aan dat von een mynheer Broek De jongste overwinningen der Engelschen in ZnidAlrika hebben op deze manie invloed gehad Modderspruit en Koffiefontein zyn zeer gewild voor pasgeboren meisjes De Daily Telegraph vermeldt nog het volgend geval Een brave huisvader te Londen had zgn eerstgeborene den voornaam Alpha gegeven Daar steekt geen kwaad inl Een tweede spruit kwam Daar de goede man de serie gesloten achtte gaf by hem den naam Omega Maar ide verraderlgke natuur ber dde hem een onaangename verrassing Jen derde kind werd geboren Na lang nadAiken loste de vader de moeielgkheid op nummer 3 zal zgn heele leven Supplement heeten BnrgerlUke Stand gEBOREN 7 Augustus Johannes Cornells onders H P Teurlings en M C M Loomans 11 Comelis ouders G Radix en M van der Klegn OVERLEDEN 9 Aug G Nieuwenhnis 4 m J v n der Steen 75 j 10 A Kleiman 6 jbl f ê Verm j 4 m ONDERTROUWD 10 Aug W J Borst en J E Deins te Montfoort J Tersteeg en E Keus AMEiaiKAANSCHE A VAN OS Az Md Taillènr Kleiweg E 73 GOUDA Irlepttorni Xo tl IW urs van Amslenlain Slotkrs l s 98 98 8 AUG I Vrkrs 81 aBlau iiD 0an Ned W 8 1 81 dilo dito dllc 8 98 dito dito dito 3 98 HoHOi OH Goudl 1881 98 4 lOOV IlALH InM r mg 1868 81 5 88 OoBTim ObL m papier 1868 1 88 dito ia itlter 1868 6 88U PomTUaii 01 1 met coupon 3 M dilo tiokol 3 S4Vu aiIBLun Obl BinDeol 1894 4 65 57 dilo Oeooni 1880 4 98Vidilo bij Botha 1889 4 96 dilo b j Hop 1888 90 4 96 adilo ia goad leen 1888 6 dilo dito ilito 1884 5 lOl iSpisra Perpel lohuld 1881 4 67 Toaiau Oepr Oonf leen 1890 4 98 Ger leeniog aeria D 18 i Geo leenin BarieC 86 ZuiD AraEp y oblg 189 8 6 MaiIoO Ob uit Set 1890 6 lO j VaKEZMLi OM 4 onbep 1881 34 VOanaDAK Obligation 1895 8 900 VoTrnonu Stad leeu 1894 8 91 NiD N Afr H ndoli aand Wl Arendab Tab Mg Oorlifioateu 681 Delilfaataohappü dito 485 Paiii Exptlief Dattit jaai ofdt dit middal aiat TatTasaaod aueeaa tla püaatfllaada iawninnf aaogawvd tocan Bhaamallak Jleh t Tartoudb si l pqa in dsD liiip lulI a Dtt haEr £ pi aMa M Am Hypolbeokb paudbr 4V CuU H dor Voralenl aand e5 Gr Hypothsakb pandbr 4Vi 101 Nederlandache bank aand 804 Nod Handelmaalieh dito 164 118 110 L 90 89 11 10 994 886 100 56 181 97 g dal var ok U daza Tartronwen Maa lette op hel fahrla kl m ar k Ankert A4 1 86 T5e aa60a da0 in da maaata aoothakaa Te Amaterdaia W lüoth aiban van TnyU Q Baadare fP gtil tnlib ittRliiin 98 1 1 V 100 114 141 76 N W k Pao Hyp b pandbr 8 96 Bolt Hypolheekb pandbr 4 ütr Hypolheekb dilo 4 OoaUN Oj t Hong bank aand RosL HypotheiikbanV pnndb AHlaiKA Ëqnt hypolh pandb 4 Mal L G Pr Lien cert 6 f D Uoll U Spoorir Mg aanil Hij lol Eipl V St Spiff aand Ned Ii d Bpoorwegm aaad Ned Zuid Afr Spm aand 6 dilo dito dilo 1891 dilo 5 TAUa Spoorivl 1887 89 A Eobl 8 Zuid Ital Spwmij A H oW 8 PftV N Wartokau Weonen aand txtu Gr Ham Spw If j obl 4 Baltiaohe dito aand FaatoTa dito aand 5 Ivang Pombr dito aand 5 Kurak Oh Axow Sp kap opl 4 dito dilo oblig 4 ilÉCBKA Cent Pao Sp Mij obl 6 Ohio k Norlh W pr O T aand dito dito Win 8t Hater obl 7 Denver It Bio Gr Spm eert r a j 68 Illinois Central old in goud 4 105 Louiav liNashTilllCert r Band 74 Moiiro N 8p Mij Ie hjp o 6 104 Miaa Kansas ff 4pGI pre aand 87 N ïork Ontasio k West aand 5i Fenn dto Ohio oblig 6 1 Oregon Calif lo byp in goud 6 99V BI Paul Minn Se Hanil obl i On Pao Hoof lijn ob ig 6 48 dito dito Line Col Ie hyp 0 5 OaKADa Oan South Oherl r aand 68 VlH 0 Ball k Na Ie h d e O Aoislerd Omnibus Mij aand 160 IlOtlord TrimwQ MaaU sand 110 Kin Stad Amstordam aand I 108 Hlsd Bolterdam aand 8 10 B I aIt StadAnl arpea 18371 9ti Stad Brussel 1886i 100 lioiis TheissBogunrG selseh 4 117 OoanKa StaaUleenlg 1800 6 117 K K Oo8l B Cr l880 8 101 8 VJ Stad Madrid 8 1868 I 84 Ka Ver Bi z Avb SpooL eert Gepastenriseerde Roomboter bC De prijs onzer priraa kwaliteit = Gepasteuriseerde Boomboter is tot nado re g g aankondiging f 1 40 per K Gr ë Gepasteuriseerde Roomboter voor 5 Keukengebruik f4 30 per KGr s Anli§eptlsche Tandpoeder en Antlgeptlsch Moiidllncliiiir van B CAS8DTO TandartH te Oouda 0VE RA L VEBKR1JQB4AR Agent voor Nederland ö LlSSELSïIJN Blauwstraat Gouda