Goudsche Courant, dinsdag 14 augustus 1900

CLEVELAND RIJWIELEN zp de beste Eeulg ügent voor COUUA en Omstreken f HÉ ltYTI n R Bondsrijwielhersteller Ie klasse Ij IfKi nu im Kill Korte Tieiideweg GOL DA Dinsdag 14 Augustus I9 NI rVo 8272 39stë Jaargang ieu9vs en Adterte ntiehl d voor Gouda en Omstreken TeleToon Sa M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelij ts met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco derpost 1 70 f Afzonderlijke Nommors VI tF CENTEN TeleTooR M At ADVERTENT IE N worden geplaatst van 1 6 regels k 60 Centen iedere regel iSeer 10 Centen Groote letters wonleri berekendnaar plaatsruiBite i Inzending vtin Advertentiën tot 1 uui de s nüdAi 0 6111 8X6 Verkooping te GOUDA op MAANDAG 20 AUGUSTUS 1900 desBoi eens te elf uren in het Koiflehnls HAEMONIE aan de Markt ten overstaanvanl den Notaris e C FOKÏÜIJN DBOOGLEEVEB i van No 1 Een op aangenamen abind gelegen goed onderbonden WOONHUIS EHP en fra ien TUIN aan de Gonwe Oistiijde WSk C no 61 groot 2 Aren 86 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1900 Het Hnis bevat beneden Voorkamer Binnenkamer Tuinkamer Kenken met Zolder en Dienstbodenkamer Binnenplaats en Kelder met Uzeren Kluis en boven 2 Kamers Bergplaats en Zolder het ia van vele Kasten en verdere gemakken voorzien No 2 Een op gnnstigen stand gelegen go onderhouden WINHËLHUIS WOONHUIS en EEF aan de Hoogstraat te Gónda wp A No Hé groot 1 Are 17 Cehtiaren met een gemeenschappelSken gang naar het water der Zeugstraat Terstond te I aanvaarden £ et Huis van Gas en Waterleiding voor bevat beneden de Winkel met Opstand en Toonbanken 2 Kamers Keuken en Binnenplaats en Achterkatoet net Zolder en boven 2 Kamers en Suite Opkamer en Achterkamer met Zolder en vorder een Zolder met Dieustbodenkamer No 3 Twee WOONHUIZEN een steeiien en een houten SCHUUR en groeten TUIN in ié Mertte Kade aan de Karnemelkeloot te Ol uda wijk S no S58 en 359 te zamen groot 9 Aren 67 Centiaren Het hnis wgk B no 369 is te aanvaarden 1 October aanstkande w k B no 858 is verhuurd bg de wpek des zomers voor i 1 90 en des iviuters veor i 1 80 iNo 4 Een HUIS ERF en TUIN in de Vierde of Baggnonkade an de Karnemelksloot te Gouda wp B no 459 groot 1 Are 66 Centiaren Te anvaarden 1 Oqtober 1900 I En no 5 Een HUIS en EEF in de Lange Dwarsstraat te Gouda wgk H no 162 Terstond te aanvaarden De perceelen zgn te bezichtigen te weten perceel No 1 den 14en 16en en 16en Augustus van 10 tot 1 uur en de overige perceelen den 16en 17en en 18en Augustus Van 10 tot 3 uren en al de perceelen op den verkoopdag van 9 tot 11 uren De ter verkoop aangekondigde perceelen aan de Blauwstraat en aan de Vest worden niet verkocht Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOETÜUN DROOGLEEWEB te èonda ATTEÏTTIE Eene oude Firma in WMJUKU en aaneencanfe artikelen te Botterdam wenscht In relatie te treden toet Dames ol Heeron uit den deltigcn stand genegen zich in eigen kring tegen t nime Jirovisie met den verkoop te belasten Geheimhouding verzekerd Adres met anco brieven onder letter S aan éen boekhandelaar P M BAZENDIJK Kotverdam Zijt Gij Doof 77 iMu Kt vitlleu VKD DOOFHEID of HARDHOORIQKErO k Jii nn fitMeibHr tloor onao iileiim uttvfn llf iM huh doKtiiinii walku lonr gaUoTt u Qefftiii H da ooren houdt dirtol tp tBNclirijn Uw tfö iilj oii Ujr o kliiB i ii raad vriJi nieu kim tioh met wululf oukontoii litiln k Dr Dnlton B Xnral ImUtnie UM U SftUe AT € JU€A iO JI E Goudsche Melkinrichting gevestigd TURFSINGEL 7 ets per Liter 31 Volle Zoete Melk Geroomde Room Karnemelk 3 Gepasteuriseerde Melk 10 Gepasteuriseerde Hoomboter 7ü Keukenboter 65 Goudsche Kaas 15 3U Leidsche ZO O s P B Tl s CS t O k s Roofflkaasjes 4U Kort overjilöÈt onzer Prijseouraut SHEREIES Pale en Gold Drv van af f 16 60 per 12 fles ROODE en WITTE POBTWIJNBN 16 12 MADEEA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH 1 Turin 1 60 Besch BODEGA CHAMPAGNE 1 76 B gaq Per Fl Per Ank 45 Fl 1 g COGNAC 4 1 1 76 1 2 26 i 2 75 1 3 26 1 3 75 en 6 SCOTCH WHISKY 2 26 1 0 66 Nto 0 75 0 85 1 1 25 0 80 1 0 90 1 10 t 27 76 31 36 42 53 34 42 37 50 47 LIgTRAC © CHATEAU VALEOSE St ESTEPHE St EMILION 1894 PAUILLAO 1893 GEAVES Witte Bordeaux SAÜTEENE ZELTINGEE Moezel BOUEGOQNE De flesscheu zgn in de prijzen begtepen en worden A 3 ets per stuk teruggenomen Bjj elke hoeveelheid verkrtjgbaar b Oe flrma T CREBAIS Gouda RUwtelbandcofabrlek Eiland Sehoonderioo 9 Rotterdam levert prima kwaliteit EIJWIELBANDEN tegen buitengewoon lage prgzen A Buitenbanden 1 jaar garantie f 6 60 S Buitenbanden i jaar garantie 6 C Buitenbanden zonde r garantie i 4 D Buitenbanden zonder garantie 1 3 Binnenbanden prima zonder garantie f 2 60 Binnenbanden 1 jaar garantie i 3 25 Onderdeden en benoodigdheden tot prjjzan beneden elke concurraitie ot uitverkoop Probeer mvjne prachtige CONCÜBEENTIE ACYTELEENLAMP k t 2 50 Het is de beste der besten Prima kwaliteit Enkel en Dubbelbuiabanden Ook Cnchoubanden H H Handelaren groot rabat Vraag m jne prgzen aan ijjüuniijj uuuulIL ÏIIIË MrlüfiL Laan van Meerdervbort 104 s Gravenhage Driejarige voorbereidende Cursus voor jongens van ± 13 16 jaar Tweejarige Cursus voor Handel en Administratip Spreekuren DINSDAGS en DONDERDAGS van 2 4 unr Proapeotus verstrekt gaarne de Directeur F TIJMSTRA tOoedkoopste en solledst adres voor Vervoer van Inboedel Zoowel binnen als buiten de hUcI met gesloten wagena bS A GRAVBSTEIJN Bleekerssingel 287 AUen vore tege Tranêportschade vertekerd mmsL mmm VAS Eenen netten goed onderhouden INBOEDEL op DINSDAG 21 AUGUSTUS 1900 des morgens te ure aan het Huis wjk C No 45 aan d Gouwe Oostzode ten overstaan van den Notaris G C POETÜIJN DEOOGLEEVBE De Inboedel bestaat in 2 onderscheidene Ameublententeu Zwart en Mahonie Fantasiestoelen Conlisse en andere Talels 2 twee persoons Ledikanten met Matrassen Linnenkasten Mangel Gaskronen Gaskachels en 3 LiohtBgascomloor 2 Schrpbureau s Naaimachine Bad met Getjser 2 Schoorsteen lampen Spiegels Gravures iu Igsten en Schilderjon Pendules Speeltafels eene partij Boeken en Muziek Taptjten en Gordgnen Huisraad enz en eene partg ZILVEIIWKRK Voorts 2 Brandkasten een zeer goede Fiets 2 Kaaswagens Kruiwagens een Kaas waag met Gewicht een partijtje Wp enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien STVIVËRSZGËP en Sultane Zeep aan SGIIII FKRS gesneden en dit met warm water in een overdekten pot tot een pap opgelost is niet alleen beter doch ook VBKC GOBUKOOPKR dan elke andere zachte zeep mm ZEEP m gemaakt k st slechts 4 it S cl per pd De uitslag der 6d6 premieverdeeling is vsfschenen en wordt aan alle deelhebbers deze week toegezonden Op ranco ainvraag aan de fabriek zijn de uitslagboekjes gratis te bekomen De premien zullen den winners spoedig worden tóegezonden EENIBBEFgiTMTlEl Oeu wordt verzocht op t HGKK telettea DIT HOT MASUeUH VA M R4VENSWÜY ZONEN OOBINCHSH Deze THESEN worden a alt rerd in verzegelde pakjes v a o IwM 1 em tudf en em ed imi imet vermelding van Nommer en Prjs voorzien vao novenstaandMerk volgens de Wet gedeponeerd y Zich tot de uitToeriDg v i geeerde orders anbevelende J BREEBAART W Overheerlijke Citroen 40 et Franiboi B 45 Sinaasappel 4 Limonade bij P MIKBIEI KLEIWEG E 100 Gouda DruK van A BEINKMAN Zn Buitenandsch Overzicht Eoberts seinde 11 Augustus nit Pretoria Kitchener is te Gatsrand en in verWnding met Methnon De Boeren vlncjtten voor Kitchener s en Metbuen s legers it en trachtten in den vroegen ochtend den spoorweg over te steijen bij het station Welverdiend Smith Dorrieii was met hen in gevecht Den 9en is Hethnen slaags geweest met hun achterhoede bij Butfelshoek hij veroverde zes wagens en twee ambulances Het verbaal van de Samenzwering te Pretoria beslaat in de Bngelscbe bladen heel wat ruimte doch bevat geen bijzonderheden van eenig bel 4g die Eeuter ons niet heeft geseind Merkwaar Ug is dat wij nergens een naam vonden van een hoofdaanlegger terwijl er toch tien gevangen zjjn genomen Een der bladen heeft het zélfs geschikt geoordeeld in zjn verhaal de bijzonderheid te vermelden da de namen der hoofdaanleggers niet hekend z n Lord Eoberts zwijgt nog altijd over de beruchte samenzwering waarschijnlijk is de zaak hem nog te mal Nu Eoberts zob lang wacht met te seinen dat De Wet gevangen is rijst de hoop dat het den dapperen Vrgstater gelukt is naar t noorden te ontkomen en zich vermoedelijk in Transvaal ergens ophoudt Waarschynlijk is het de achterhoede geweest VQU de Wet die met Methueii even in aanraking is geweest Nu de Van Eeenenpas in handen van de Engelschen zal het den Vrijstaters in den noordoosthoek op den duur te benauwd worde en zullen zij evenals De Wet trachtten Transvaal te bereiken Dit moet o a t geval ziJn met kommandant Haasebroek die met zijn afdeeling stond tusschen Harrismith en Vrede De Engelsche berichtgevers voegen er bij dat Haasebroek voor hj Hairismith hij de nadering der Engelsche overmSrcht verliet alle goederen uit de winkels gecommandeerd en alle bruikbare paarden van daar gevestigde Engelschen meegenomen heeft De laatste aanval der Vrijstaters op den spoorweg bij Kroonstad moet gedaan zijn door kommandant Theron met niet meer dan 60 map De Engelschen achtervolgden hem en beweren zonder eenig verlies hunnerzijds van die 60 man drie gedood tien gewond en elf krijgsgevangen gemaakt te hebben De bewijzen zijn ver te zoeken Hoe t precies in het Westen staat weten wS niet Er wordt beweerd dat de Engelschen daar bij verschillende gelegenheden goed klop hebben gehad maar dat het verzwegen wordt om de gemoederen te Londen FEUILLETON 15 Pe wetenschap dat mijne mede bewoonsters op het punt stonden te verhuiien bewees mij dat indien ik mijne liefde voor Pauline tot een gewenscht resultaat wilde brengen ik mij tot eiken prijs in verbinding moest steUen niet deze onbehagelijkej oude boschwachtster Toen ik haar dienzelfden avond de trap hoorde afkomen wierp ik mijn deur wagenwijd open en stond van aangezicht tot aangezicht voor haar rSignora Teresa zeide ik met overdreve beleefdlwid zoudt u de goedheid willen hebben even in mijne kamer te komen Ik wenschte u gaarne een oogenblik te spreken Zij wierp een nellen achtsrdochti en blik op mij maar voldeed desniettemin aan mijn verzoek Ik sloot de deur en bood haar een stoel aan Is uw arme knie weder geheel hersteld vroeg ik op deernisvollen toon in het Italiaansch fGeheel en al signor antwoordde zij laconiek ïMag ik u een glas zoeten wijn aanbieden Niettegenstaande onze onvriendschappelijke relatie had Teresa daar niets op tegen ik vulde dus een glas en wachtte tot zïj het onder een goedkeurend hoofdknikken geledigd had iVaart de signonna Miss March wèl Ik heb baai heden nog niet gezien r niet te veel te verontrusten Het aantal zieken te Pretoria moet heel Ijoog zjjn en daar het steeds oiigezondor worit naarmate raen meer noordwaarts komt zijn de Boeren olstrokt liict ongcruit over den tocht van de Engelschen iSaar Lij denbnrg De typhus is daar der Boerefi beste bontgenoot Ou China zjjn dö berichten nog steeds schaarsch De telegrammen dêr gezanten dje nu en dan door mazen van de Chineesche censuur sluipeh bevatten niet veel ni iiw zóó weinig dat men zelfs tw Iel begint te koesteren aan de echtheid dier telegrammen Niet dat men de Chineesche Jingo s er van verdenkt ze zelf te maken dan zouden ie alllcl minder scherp tegen de ühineeschfi regeering meer geruststellend zjjn Maar het vermoeden wint veld dat het oude b richten ziJn door de gezanten voor vele weken verzonden doch door de Chineesche autoriteiten achtergehouden en die nu om de fictie van het nog in levon zijn der gezanten vol te houden met gewijzigde dagteekening werden voorzien en verzonden Dit is mogelijk maar de hoop dat de gezanten nog leven aoekt in de schrale telegrammen een stroohalm om zich vast te klemmen Bovendien wordt gemeld dat de Amerikaansche consul te Tsjifoe do heer Fowler het volgende bericht zond aan zjjn regeering Gisteren heb ik aan don gouverneur geseind om te protesteeres tegen de beperking om met den heer Conjiér te correspondeeren H t volgende antwoord werd door mü ontvangen Een nota van den Tsoeng li Ya Men van 5 Aug jneldt dat by den Ya Men ontvangen was een edict waarin aan de gezanten werd toegestaan rustig met hnnne regeeringen in geheim schrift te correspondeeron Alle gezanten te Peking hebben telegrammen gegeven om aan hunne regeeringen te zenden Voorgesteld is na het overseinen de orl neelen aan de consuls te zenden voor verificatie Zoo brutaal zullen de Chineezen niet zijn om dit voor to stellen indien zjj de origineelen zelf gemaakt hadden of als ziJ daarin hadden geknoeid om de data te wijzigen Bij de eedsaflegging in het parlement heeft de Koning van Italië do voorzitters van Kamer en Senaat beantwoord met het voorlezen van een toespraak waarin hij allereerst sprak over het rouwbetoon in Italië en in het buitenland Hij wees op de iZij is wel Het is omtrent haar dat ik u wensch te spreken dat hebt u zeker wel verwacht Ik heb het verwacht Terwijl zij dit zeide wierp ze mij een toomigen blik toe Ja vervolgde ik uwe w kzame trouwe oogen hebben reeds gezien wat ik niet wensch te verbergen Ik bemin de signorina Paulina Zij is niet geschikt om bemind te worden antwoordde Teresa norsch Een zóó beelschoon meisje moet bemind worden Ik tenminste bemin haar en wil haar huwen Zij is niet geschikt om gehuwd te worden Luister Teresa Ik zeg dat ik haar tot mijn vrouw wil nemen Ik ben edelman en rijk Ik bezit een vermogen van 50 000 lire per jaar Het bedrag van mijn inkomen nog ver root doordien ik het tot hare munt specie herleidde miste zijne uitwerking niet Hoewel hare oogen toen zij de mijne ontmoetten even onvriendelijk stonden als steeds las ik in hun uitdrukking van verbazing en toenemenden eerbied dat ik m gevoeligste snaar in haar ziel had doen trillen de geldzucht En zég mij nu ng ik voort om welke reden ik de signorina niet zonde kunnen huwen Noem mij hare voogden of vrienden opdat ik hun kunne spreken en haar ten huwelijk vragen Zij is niet geschikt om te huwen Dit was al wat ik van de oude vrouw kon vernemen Zij wilde mij niets omtrent Paulina s familie of vrienden mededeelen Zij bleef alleen standvastig bij hare uitspraak i dat het mei e on vriendschappelijke betrekkingen van Italië met alle mogendheden Do Italiaansche staatsmstoUingen zullen zoide de Koning een vooi treffelijk midd li blijven tot verzekering der binnenlandschè t eAdracht De mon rcjiie en het parlement moeten altijd samengaan De Koning beseft zijn rechtenen plichton en zal altijd volkomen vertrouwen bl jven stollen in de vrijzinnige instellingen van Italië Sterk door zijn begoortoen ijn kfacht o de instellingen te verdedigen roept de Kaning God tot getuige vansi ii belofte dat hü van gansoher harte zalwerken voor do grootheid en de welvaartv n het l J Verspreide Berichten FuxKaui Dondtodag werd de TeutoonsteUing bezocht door 156 332 personen Deshah van Perziö heeft DonderS8 g weder oen lezook gebracht aan de Tentoonstelliti en biJ die gelegenheid tal van inkoopen ged an In hot geheel ziJn te Parijs reeds 20Ö kisten npf voorwerpen door Z M ingekocht De lijst van personen die door hem met de orde van den Leeuw en d Zon zfln begiftigd draagt meer dan 360 namen BIJ decreet van den minister van marine is bepaald dat het den zeeofflcieren voortaan weer vergund zal zijn een baard te dragen De opheffing van het verbod om een baard te dragen voor de minderen bij de marine wordt spoedig verwacht De toestand in de staking der Farjjsche hnurkoetsiers blijft ongeveer onveranderd De Compagnie générale heeft besloten haar koetshuizen te sluiten on heeft haar stakende koetsiers uitgenoodigd te komen afrekenen en hun dionstkleeren in te leveren De staking der bootwerkers machinisten stokers en zeelieden te Havre is geëindigd De eischen zjjn grootendeels ingewilligd DüITSCnLAND De betooging die de sociaal democraten bij de begrafenis van Liebknecht heden te Berlijn denken te honden zal enorm zjjn Vier muziekkorpsen znllen in den stoet meegaan en deze zal geheel Berlijn over een lengte van ongeveer 11 K M doortrekken De politie heeft de betooging toegestaan op voorwaarde dat geen roode vlaggen of vaandels zullen worden ont geschikt was om bemind te worden ot om te huwen Er bleet mij nog slechts één kans over Teresa s begeerige blik toen ik haar mijn vermogen noemde had my ten zeerste getroffen ïk moest hoezeer mij dit ook tegen de borst stuitte mijn toevlucht nemen tot ontknooping het doel zou de middelen heiligen Daar ik gewoon was veel te reizen had ik meestal veel geld bij mij Ik haalde mijfi portefeuille uit mijn borstzajc en legde honderd pond in nieuwe ritselende banknoten op tafel Teresa keek er naar met begeerige oogen Weet gij hoeveel die vertegenwoordigen vroeg ik Zij knikte toestemmend Haarlieenderige hand scheen zich slechts met moeite te weerhouden om er naar te grijpen Zeg mij maar waar de vrienden van Miss March wonen en gij kunt twee dezer banknotennemen het venge zal u op onzen huwelijksdag geworden s De oude vrouw zat een poos zwijgend voor zich uit te staren maar ik wist dat zij niet tegen de verleiding bestand zoude zijn Weldra hoorde ik haar prevelen 50000 lire 50 000 lire per jaar Het toovermiddel werkte Ten laatste stond zij op Zult gij het geschenk aannemen vroeg ik Ik kan niet Ik durt niet Maar Wat maar Ik zal schrijven Ik zal wat u gezegd hebt aan il dottorc mededeelen Wie is die dokter i I an kan ik het hem zeil schrijven of zeggen fZeide ik il dottore Dat was een vergissing Neen u moet niet schrijven Ik 1 hem vragen plooid of geen kransen met roode tinten medegevoerd znUen worden Keizerin FVederika llg ernstig ziek Haar toestand wekt ongerustheid Tot dusver zjjp tot leden van den staf van graaf Waldersee d h opperbevelhebber der geaillieerde troepen lin China benoemd de luitenants graaf Eulenburg van de huzaren vrijheer Von Knigge en graaf K nigsmarck van de uhlanch en graaf StolberWernigerode van de gardejagera Generaal Von GrossSchwartzhoff de bevelhebeer van de eerste Duitsche brigade die naar China vertrokken is zal Waarschijnlijk worden benoemd tot chef van Waldersee s staf De Karlsn r kooplieden waarschuwen U kun orgaan tegen een zekeren Milan vroeger koning van Servië wat betreft het verleenen van crediet en voegen er den riiad bij bg bestellingen van den ex koning altji i contante betaling te eischen en anders de waren niet af te leveren SpiHJE Eenige verdachte personen die in vorband met de ontdekking van wapenen te Plasenoia waren gearresteerd zijn voorloopig opvrije voeten gesteld In de provinciën trachtten de carlisten propaganda te maken BINNENLAND Naar aanleiding van het kon besluit waarbij art 113 van het algemeene reglement voor den dienst op spoorwegen zoodanig werd gewijzigd dat aan het spoorwegpersoneel meer rusttgd werd toegekend doet het hoofdbestuur der Nod Ver v Sp en Tr personoel zoo nu on dan op de verschillende stations onderzoek instellen naar de handhaving van dat K B waarbij OK wel eens van overtreding blijkt bovenal by de H S M maar ook bfl de 8 S De raad van toezicht op de spoorwegdiensten voorgelicht door bovengenoemde vcreeniglng doet krachtige pogingen tot invoering van de wettelijke regeling Een gevolg hiervan is reeds dat bü de S S thans 60 conducteursplaatsen moeten worden bezet Volgens het 0 D is door de directie der a 8 ook een onderzoek ingesteld naar de levensomstandigheden waarin het in haar dienst geplaatste mindere personeel verkeert en htj moet beslissen Zult gij onmiddellijk schrijven rerstond En Teresa wendde zich met een loerenden blik op het geld naar de deur üij kunt deze twee biïletten gerust nemen zeide ik ze haar toereikende Zy verborg ze met koortsachtige vreugde ift haar kleed Zeg mij Teresa vroeg ik vleiend zeg mij of gij denkt dat de signorina Pauhna mij een iMinig genegen is V Wie et antwoordde de oude vrouw voorzichtig ik weet het met r maar ik herhaal unogmaals zij is niet geschikt voor lielde of huwelijk I Niet geschikt voor liefde of huwelijk I Ik lachte luidkeels toen ik aan de dwaze en zoo vaak herhaalde bewering der oude vrouw dacht Indiër eene vrouw ter wereld meer geschapen scheen om bemind en tot echtgenoote gek en te worden dan was het gewis mijn schoone Pauline I Ik werd nieuwsgierig wat l eresa daarmede kon bedoelen toen ik mg daarop herinnerde hoe vurig zij in de San Giovanni gebeden had maakte ik daaruit de gevolgtrekking 3at zij een godsdienstige dweèpster was en wenschte dal Pauline den sluier zoude aannemen Nu ik Teresa had omgekocht verheugde ik mij op het vooruitzicht het gezelschap van Pauline te kunnen genteten zonder gestoord of ge ionneerd te worden