Goudsche Courant, woensdag 15 augustus 1900

1 SOsiie Jaargang JNo 8273 Woensdag 15 Augustus 1900 mimm JSieuwS en Admrte ntiehlad voor Gouda en Omstreken Teleleon o M De Jifg ave dezer Courant geschiedt dagelijkn met uitzondering van Zon en Feestdagpn De prijs per drie maanden is 1 25 h anco der post 1 70 Afzonderlijke Nommers YTJF CENTEN Telefno Na M AD VER TEN TIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Qroote letters worden berekendnaar plaatsiruiinte Innending van Advertentiën tot 1 uur des niidd PEMSCHE STOOMVEEYEEIJ If cbemiscbe WasscberiJ TAM H OPPEI IHEIAIEK 19 Kruiskade Botterdam Gebreretaerd door Z M den Koniu der Belgen Hoofddepét voor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit Toor het ttoomen en Terren ran alle üeeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het itoom n fan plnche mantele veeren bont ens Qordgnen tafelkleedea enz worden naar de nienwtte en laatete methode geferid Alle goederen hetzj gestoomd of gererld worden onschadelijk voor de gezondbeid Tolgens itaal bewerkt Tbiony B Wondtrbtlitm n do gülieele worolii bokoniï ea i geroemd OuovortrofFon middel Ujgeii alle Borst I OuK Le V erHaagzlehten enz Inwendig I zoowel bIb ook iiitwemlig in bijna iillfl ziektegovalloQ roet good ijevolg Mn te wenden Prys ier llacon t 1 per pust 1 lis Thliny i Wo dtnolf bezit een aUnog ongekende geneeBkracht en heilzame working Mankt meestAl ttlke pijnlijke en govftarvollo operfttie geheel orerbodig Met de7 o znlf werd een üjaaroud voor onsene sll k rehonden beenipezwel en onlnnffB een li jnn 33 tftar kankeriyden genezen Brengt genezing ea verzuchting dor pïjiion bij v nden ontatekingon enz Tan allerlei aard Frtfa per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nadorland Apotheker UENftl 8ANI £RH Kokin 8 Amsterdam Wmt geen d n At ii buUUe men direct aan die SchatzeDapolfacVe du A THIERRY in Pregradi bel Rohitsch OoHterriüch QelUvA prtnpMtua te ontbieJan bij het Cflutrul Dep6t Sauderi pokm 8 AioilenUm Een SfflL Eijwiel 1 onvermijdelijk een BT KRti on l iC êjOOP urn U Op den weg zijn de Yankee Style Rijwielen het SK E léHV o a in het Kampioenschap van Nederland late prijs bij hot verbeteren van hot zes uur record 157 K M verbeterd met 25 K M enz enz Fabrikant van RIJWIELEN en HOTOKCYCLES B A JAKSEN s Bosch Leverancier der Canibler Automobielen e a Agent voor GOUDA J C VM li VITBU Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPAEKBKOOK Nieuw onovertroften Prof Dr Ijiebora welbakonil lEXUW SBACBÏ BLIZia XUmh echt met Fkbriclumu k tot Toortdnrende radicale en zekere genezing van alle zeifs 4e meest hardnekkige zenutv tiiekten Tooral ontstaao door afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing Tan elke zwute Bleel zucht Benauwdheid Hoofdp n Migraine Hartklopping Maagp n slechte gpjIsTertering Onrermogen lïupotenz PoUutione enz Uit Toerige prospectussen rrijipcr f Mol fl li fi = fl 3 dubbele floach n 6 A OentranlDepöt Matth v d VeRto Zaltbomraol OepÖtB M Clóbau Oo Botterdam Happoi B Gravenhoge J IlalmmanB de Jong J Csu Bottordam Wclff Co Oouda rn bM alle drogisten Paiii ExpelUr t D tu jMi weidt dit middal BM l Ui MW A aaoaea als f4 tilUn h lawniyini aiapwaad tiiw Slinil tUk Jich t Verkoaill aid pijn la dm E SI niC Dit U lfr£yi ptoeM il 2 iiilililliil I ook ia date Tertronwan tf a latte ea hat akdakssurk ixkaf JLd l K na eaBOa ilell la ds oieaste anothakaa Ia lAmsUitea W Tnatli Oi ban TBa TarO w SandoTs j jK a Hat baste onaobaiMj ksta aa a L maldnlykats iieetanMdal voor Heacaa en vooral damaa anl aaraelioanwark IsdaAppratuarvanCII mlUtr fc Cs Bsrils BB tll 8lr l4 Man letta r a4 tu op naam en fahrieksmeifc SMScMSaat by i Maana WktkaUara ta lahsaawark lalaatartaa Sras aaaaa aaa aaBaraal eatatlin Sai aiaaa taaa LOTON IN DE GOUDSCHK P4AKDElMLOTEmJ zgn k SQ Cla per lot verkrijg baar bij A SHIÜFKMM Zn HOOFDPRIJZEN Eytuigen met een en tweePaarden bespannen Paarden Rundvee enz Indien gij niet wilt hoesten gebrnikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlionig Extract Meiiamhe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloeni van H I VAU SCHAlK COa Den llaaff Hofleveranciers SCHAIE SCHAIK 8GHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VA N VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co 8 Melianthö ia bot bosto middü dor worold Co B MelianthO geneest Kinkhoest Co a HLoliftntbe geneest zoowel oud nis jong Co S Mellanthe mng in geen huisgezin ontbreken Co fl MoUanthe stant voortdurend onder Scheikundig toszicbt Co S Mellanthe lielpt onberroepolijk CO a Mölianthö is bekroond mrst Ëerediploms s Co 8 Meliauthe is bekroond met Goud Co 8 Mellanthe is bekroond met Zilver Co 8 MelianthO i vorijgbnar in flacons van 40 Ct tOCtt en ft by J Th TOttKRN Bwhoop B V WIJK OiidewaifT M KOLKMAN Waddinxveen n aOLLMAN Bodegraven PÏSKSE Nieuwerkerk a d Ut e W 1 TAB DAM Haaitr cht A N ïAiiZESSBN Schooiiltoa Firma WOLFF Jb Co Westhaven 198 Gmuia D MIFBIBS Kleiweg E 100 Oouda E H ï4 MILÜ Veerstal B 120 te iouda A BOUMAN Moordrekl Levensverzekering laatschappij Goedgekeurd bj Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 iMaatschappiHIk K apllaal ƒ 2000 000 gWgeplaaM VERZEKERD BEDRAG ƒ 36 800000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Slnit AVliK soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zijn volgens de laatste sterftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bij den Hoold en de Provinciale Inspecteurs en bfl de Agenten in alle plaatsen van Nederland Standaard Hypotheekbank MaalscliappeHJk Kapitaal EE MILLIOEN GULDEN BinaUSNO Ut E B C CASTimm en B 01 MQT M De Bank verstrekt op zeer billijke voorwaarden geld op eertte hypotheek en geeft onder controle van het MIgémeen Mdmtnittralie en TruHkantoor te Botteraam 4 j P iMOBHMBrBX uU Coupons 1 Januari en 1 Juli verkrijgbaar Correspondenten voor Gouda de Heeren M J OGIER Co Xet vooral op dé ECHT JtandteeÊcaainff snet roodo ïattarg Oberlahnstein OIRCCTeURDtR VICTOK ABROH OBCRIAHHSWH Overal Ssndoni ia o JlfoafwAapp tot SxploUaUe fmn de FMorüt Biwt Kaninar toorXfedarlattO Boompie éO BoUerttam E CASSrTO TANDAllTlr Turfmarkt leB Gouda D igiliiks behalve Zondag te spreken tot 4 uur ttOI J F O IKK OUD t SCHIEDAMMER GEHEVEE Merkt NIGHTCAP Vorkrqgbaar bq i PEKTER8 Jz Ala bewijs raa echtheid is oaohet en kurk steeds toofsioQ van dea nsam der Firms P HOFFS Wie zeker jn wii da Echte EUel CnCae te ontvangen taaamengesteld en na v proefnemingen in den handel gekomen onder den nsam des oitvinders Dr Miohaelis vervaardigd op de beste maohinea in het wereldberoemde étabblisaenent van Qebr £ Stollwerok te Kenlen alscha J rTI2Ie iLeIH Cikel eacao in vierkanten hnsaen Deze Eikel Oaoao ta met melk geksokt eene aangename gezucde drank voor dagelijksoh gebruik een i 2 theetepda van t peeder voor een kop Ghoooll Ala geneeakraohtige drank bij geval van diarrbee sleohts met wftter Is gebruiken Verkrijgbaar bij de vboniMmite H 71Apotheken esi pj t Kg 4 K ftceftmlea TTSÖ e 0 90 ëTSM Oenerailvuttgenwoordiger voor Baderland Mat MattenkfoiH Aionterdam Ealveretreat 103 MT Wie werkelijk p r ij s stelt een llECELIdlH te hebben laat zich lotograleeren in de Votografiiehe tiun$tinrtehtiug STTJ3DIO van P V 9 WAALISi Fl SINGEL 661 Zenuw en Maajjlijders wordt uit orertniging als een werkelgke hnlp in den nood het boek ïSaacLg e vea aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart ordt d t boekje franco por post toegesonden door BLOKPOEL S Boekh Z altbomioel Geen Engelsch maar EcM BOEUENBROOD g eent de K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 iN BlommlSTEIn s Inkt pr3 fonüeAln eli l de BESTE Il volkomsn ONSCHADELIJK Gouda Druk van A BEINKMAN Zn BuUeolaDdscii Ovcrzicbt Lnit kol C de Wit schrijft in de N B C Hoewel het niet tegengesproken is of wordt zoo hel ik er toch hoe langer hoe meer toe over om te golooven dat het geheele verhaal omtrent een komplot te Pretoria te dankon is aan dezen of genen die tot eiken prijs een sensatie wekkend bericht in de wereld wilde zenden Van den beginne aan kwam het mg ongelooflijk voor omdat het geheel niet in den aard der Boeren ligt om zoo SiciliianscheVesperachtig op te treden en omdat zelfs als het hun gelukt ware oen dergelijk bloedbad aan te richten het nut zeer twvfelachtig de vergelding niet te vermpen zonde zijn geweest Nu Lord Roberts in zijn telegram van 10 dezer niet van een komplot rept kunnen wj er vrij eker van aïn dat oo er al iets van aan is de zaak toch zeef verdreven is voorgesteld Volgons ditzelfde telegram rukt Bulier naar Ermelo op en naar op denzelfden datum gemeld wordt is hij biJ Begin der Lijn ongeveer 28 K M ten zuiden van Ermelo over de Vaal getrokken en kan dus spoedig laatstgenoemde plaats bereikt hebben Bundie en Hunter zenden voortdurend voor de Engelschen gnnstige berichten uit het oosten van den Vrijstaat de burgers blijven zich onderwerpen geweren en patronen worden ingeleverd enz maar van Olivier wordt niet meer gesproken zoodat wij gerust kunnen aannemen dat hij zijne vervolgers ontkomen is Wij zullen nu wel spoedig meer van hem hoeren Het bericht dat de Boeren weer in bet bezit zouden zijn wn Heilbron Frankfort en Viliiersdorp eischt nadere bevestiging ofschoon het niet onmogelijk is dat zij gebruik hebben gemaakt van het samentrekken der Engelsche troepen bii Fouriesbnrg om noordelijker zoowat 14 K M een slag te slaan Ook omtrent de Wet kunnen wij vrjj gemst zijn Kitchener heeft tegen zijn achterhoede gestreden en dat hij toen in het noordwesten kanonvnnr hoorde wil niets leggen Hoe hij kan weten dat het vnnr 14 K M v n hem verwijderd was en dat het veroorzaakt werd door de kanonnen van Methuen is iets dat niet wordt verklaard en mij zeer onverklaarbaar voorkomt Het bericht of liever de onderstelling dat de Wet wil trachten zich met Botha te vereenigen dunkt mij weinig waarschijnlijk Ik blijf W 8 houden dat hij noordwaarts marcheert om de la Rey de band te reiken De berichten nit Pretoria luiden steeds ongunstiger voor de Engelschen de Boeren FEVILLETOX i6 De oude vrouw had mijn geld aangenomen en ton nu gewis haar best doen om meer te oogsten Indien ii van het meisje telf verlbt kon verwerven om dagelijks eenige uren in haar gezelschap te mogen doorbrengen behoefde ik niet te vreezen daarin door Teresa verhinderd te worden De omkoop prijs werd aanvaard en hoewel ik mij schaamde over het middel waartoe ik mijne toevlucht had moeten nemen was dit mij toch gelukt Dajir noodzakelijke bezigheden mij tot den volgenden avond van huis riepen was ik verplichtmijne poging tot nadere kennismaking voorloopiguit te BteUen Toen ik eindelijk naar m jn logies in Maida Vale terugkeerde werd ik als door den donder getroffen door het bericht dat mijne mede bewoonsters het huis verlaten hadden De hospita wist niet waar nij heen gegaan waren Teresa die naar het scheen altijd het geldelijke beheer gevoerd had had het door haar verschuldigde betaald en was met hare jonge meesteres vertrokken Meer kon zij mij niet zeggen Ik wierp mij onder het verwenschen der Italiaansche sluwheid in mijn stoel toen ik echter t kalmer werd keerde de hoop in mij terug zonden bij Vereeniging de spoor hebben opgebroken zoodat de gemeenschap met Bloemfontein weer verbroken is ten zuiden van Vereeniging seint Lalfan en spreekt van den spoorweg naar de Vaal daar nu laatstgenoemde plaats slechts 2 3 K M ten noorden van de rivier is gelegen ligt het vermoeden voor de hand dat de spoorwegbrug ter plaatse is opgeblazen zooals de Boeren het uitdrukken Ook Springs 34 K M ten ooste van Johannesburg is door hen bezet zoodat er op den Rand gebrek aan steenkolen begint te ontstaan Altijd volgens Laff n staan de Boeren 13 K M ten oosten van Pretoria en in verband met al deze tijdingen klinkt de mededeeling van de Daily Mail niet vreemd dat te Pretoria gebrek aan levensmiddelen zou beginnen te heerschen Van alle kanten dus gnnstige en in verband met de laatste gebenrtenissen beschouwd volstrekt niet onwaarschijnlijke berichten omtrent de Boeren en meer dan ooit is het te betreuren dat de capitulatie bjj B ouriesbnrg heeft plaats gehad en dat niet allen zich bij de Wet of Olivier hebben aangesloten Ook een gevecht tusschen Middelburg en Lijdenburg behoort volstrekt niet tot de onmogelijkheden ofschoon het ons vreemd voorkomt dat Roberts wetende dat BuUer uit het zuiden in aantocht is niet op hem hbeft gewacht ten einde Botha gelijktydig van twee zijden aan te vallen Zonden wij uit de omstandigheid dat Baden Powoll zich bü Commandonek verschanst mogen opmaken dat de la Rey uit het westen naar de hoofdstad oprukt f In dat geval is de onrust die daar klaarblijkelijk onder de Engelsche bezetting heerscht alleszins verklaarbaar Het schijnt niet juist te zijn dat de benoeming van graaf Walderaee tot commandantgeneraal in China geschied is nadat de goedkeuring der verschillende mogendheden was verkregen Integendeel langzamerhand komen bij de Duitsche regeering de goedkeuringen der mogendheden in en het Berl Tageblatt verneemt dat nog niet eens van alle regeeringen antwoord ontvangen is Engeland heeft geantwoord met bevrediging kennis te nemen van de oplossing der moeilijke qaaestie betreflende hot opperbevel en de verwachting uit te spreken dat ook de andere mogendheden haar goedkeuring aan de benoeming zullen schenken Naar diplomatiek spraakgebruik beteekentdit dat Engeland toestemming verleent mits ook de andere mogendheden de benoeming goedkeuren Nog niet ontvangen is het antwoord van de Begee dat Teresa wellicht nog zoude schrijven ot zelve komen Ik had de begeerige blikken die ze op mijn geld geworpen had nog niet vergeten Maar de eene dag verliep na den anderen zonder tij ding ol boodschap Deze dagen bracht ik voor het grootste gedeelte door met langs de straten te wandelen in de hoop mijn vluchtelingen weder te ontmoeten Eerst nu ik haar opnieuw verloren had begreep ik de hevigheid van mijn hartstocht Ik kon mijn verlangen om dat schoon gelaat weer te zien onmogelijk beschiyijven En toch vreesde ik dat de liefde slechts van mijne zijde kwam Indien Pauline ook maar een voorbijgaande genegenheid voor mij zoude gekoesterd hebben zoude zij mij niet op zulk een geheimzinnige wijze hebben verlaten Maar die g negenheid was nog te winnen en ik was er zeker van dat indien hare liefde mij ontzegd werd ik nimmer weder zou beminnen Ik zou nu wel naar m n vroeger logies in Walpole Street zijn teruggekeerd indien ik niet gevreesd hadde Maida Vale te verlaten wijl dan Teresa indien zij haar woord mocht houden my niet zoude vinden Zoo verliepen er tien eindeiooze dagen maar toen ontving ik juist toen ik begon te wanhopen een brief Deze was in beschaafden Italiaanschen stijl geschreven en ondert Jtend Manuel Ceneri Hij bevatte eenvoudig her bericht dat de schrijver de eer zoude hebben mij dien middag te bezoeken Er werd met geen enkel woord melding gemaakt omtrent de aanleiding tot dit bezoek doch ik begreep terstond dat het in verband stond met den wensch van mijn hait Dus bod Teresa mij ring te Washington doch hierover wordt uit NewYork aan hot Tageblatt geseind Afgezien van de vraag der deelneming van do V S aan de staatkunde der mogendheden na de bevrijding van de gezanten te Peking wordt de kenze van graaf Waldersee tot opperbevelhebber in China algemeen aangez n al de beste keuze die mogeiyk was en m een verstandige zet van den Duitschon Keuter i Ook andere berichten uit Washington stBBmen hierin overeen dat deze keuze een gunjtigen indruk maakt Graaf Waldersee is in Vereeiiigdo Staten heter bekend dan cenig andSr Earopoosch generaal vooral ook daar zijn echtgenoote een Amerikaanscho is Het schijnt dat de Frnnsche regoering reeds hare toestemmiijg gegeven hocft zoodat weldra de eenheid der mogendheden op dit punt een feit wezen zal Op dit oogenblil orden allerlei praatjes verspreid die zoudJrdoon denken dat Frankrijk iet in den zin heeft Bewegiugen der Prauscbe vloot Engelsche schepen die een oogje in het zoil houden in Lancashire geruchten over eèn landing van Fransche troepen met het gevolg dat de lerche landboBwersknechts hun werk in den steek lieten om ijlings naar hun land terug to koeren En daarop vinden wij een bericht van de Rappel dat do Franache ministers verzocht werden de eerstvolgende zitting van den ministerraad bü te wonen daar deze bijzonder gewichtig zal zijnl Stof te over alzoo voor combinaties die gelukkig geen steun vindon in de rede bjj het vertrek der troepen naar China door president Loubet gehouden Zjjn woorden waren toch zoo kalm mogelp Do vaandels uitreikende zeide hiJ dat deze troepen Itijd moeten doen denken aan de groote taak die Frankrijk zijn leger heeft opgedragen HiJ wees op de schending der beschaafde gebruiken door China op noodzakelpheid de schuldigen te straffen en waarborgen voor de toekomst te krijgen Daarna wees hiJ op Frankrijk roem en op den plicht der Franschen om in het internationale leger btj niemand achter te staan Van meer belang was dunkt ons de rede die de president na de plechtigheid hield aaneen dejeuner dat hij den officieren aanbood Hij zeide naar Cherbonrg en naar Marseille te zjjn gegaan om de schandelijke verdachtmaking te vernietigen die door de partijgeest is verspreid on die een klooftnssohenhet leger en het volk wil graven een poging die gelukkig is mislukt I Het leger komt uit het volk voort en is niet valsch behandeld Pauline zou de mijne worden Ik wachtte met koortsig ongeduld op de verschijning van dien onbekenden Manuel Ceneri Eenige minuten over twaalven werd hij aangediend en in mijn kamer gelftten Ik herkende hem terstond Het was de man van middelbaren leeftijd met eenigszins hoogen rug die in de nabijheid van de San Giovanni te Turijn met Teresa gesproken had Ongetwijfeld was hij U dottore die mij door de oude vrouw als de beslisser omtrent Paulina s lot genoemd y geworden m Hij maakte bij net binnenkomen een belee de buiging wierp een haastigeh blik op mijn pei r als wilde hij zich overtuigen of hij mij ook en plaatste zich toen in een stoel dien i aanbood Ik zal wel geen verontschuldiging behoè te maken wegens mijn bezoek zeide hij TtT gist gewis de reden die mij tot u voert Zijn Engelsch ifas vloeiend doch met een zeer merkbaren vreemden tongval Ik hoop de juiste reden te gissen antwoordde ik Ik ben Manuel Ceneri geneesheer van beroep Mijn zuster was de moeder van mïss March Ik ben te uwen behoeve van Geneve hierheen gekomen irDus gij weet wat de wensch de grootste wensch mijns levens is Ja dat weet ik GQ wenscht mijn nicht te huwen Welnu Mr Vaughan ik heb vele redenen om te wenschen dat mijne nicht ongehuwd bl ve doch uw voorstel hitctt mij er toe bewogen de met het volk een Beide ziJn doordrongen van dezelfde toewijding aan het land en aan de republiek Over het algemeen hoeft hot optreden van Loubet ook in militaire kringen een gnnstigen indruk gemaakt terwjl inzonderheid de opperbevelhebber der expeditie toonde allerminst tegenover de regeering te staan Verspreide Bcriclitcn FaANKBUK De Tentoonstelling werd Vrijdag bezecht door 316 871 Zaterdag door 182 228 personen Gisterenmorgen kwam president Loubet in gezelschap van minister president Waldeck Rousseau den minister van marine De Lanessan en den minister van oorlog generaal André te Marseille aan om de vaad dels over te dragen aan de Fransche troepen die naar Ohina zouden vertrekken Nadat de troepen het geweer hadden gepresenteerd sprak Loubet den bevelhebber van liet expeditiekorps generaal Voyron toe als volgt Ik draag de korpsvaandels aan u over Weldra zult gjj in hun plooien kunnen schrjven den naam van een veldtocht die neodzakelQk is gemaakt door de schending onzer rechten en de miskenning van onze wettige belangen en den brntalen aanval die in China heelt plaats gehad op allen die de beschaving en den vooruitgang vertegenwoordigen De vaandels zullen n herinneren aan de hooge zending die Frankrijk aan uw moed heeft toevertrouwd in een land waar de voornaamste wetten der beschaafde staten op afschuwelijke wgze zjjn geschonden de tuchtiging der schuldigen te eischen en dat land tot schitterende voldoening te dwingen voor het heden en tot waarborgen voor de toekomst De vaandols zullen u ook zeggen dat het erfdeel van de eer waarvan uw voorouders n de bewaring toevertrouwden in uw handen niet mag verminderen en dat in het internationale leger dat gevormd is om de beschaving te verdedigen do Franschen voor niemand nit den weg behoeven te gaan wat betreft discipline volharding en moed De dag van den terugkeer wordt met ongeduld verwacht maar zonder ongerustheid om n onze voldoening en onze dankbaarheid uit te drukken De toespraak maakte groeten indruk op de troepen en de enorme menigte Geestdriftig werd gejubeld Leve het leger I Leve de Republiek I En toen generaal Voyron diep bewogen den president omhelsde steeg het enthonsiaBme ten top zaak nader te overwegen Pauline kon wel een baal katoen geweest zgn zoo onverschillig sprak haar oom omtrent hare toekomst In de eerste plaats vervolgde hij heeft mqnmij medegedeeld dat gij van eden huize enrijk zijt Is dat zoo Mijne familie is hoogst ichtfflSwaardig Mijne connecties zijn zeer aanzienlgk en ik raag rijk genoemd worden Ik veronderstel dat gij mij omtrent dit laatste punt voldoende zult willen inlichten Ik maakte een koele buiding aam een vel pa er en schreef eenige regels aan mijne notarissen pa het verzoek aan toonder de volledigste in ities omtrent mijne middelen te geven Ceneri tie het papier op en stak het bij zich Weimerkte hij mijn alkeer over het koopmans fchtige zijner vraag Ik ben verplicht dit punt vooral op den voorgrond te plaatsen zeide hij idaar mijne nicht niet het mulste vermogen bezit Ik verwacht noch verlang dit Eens bezat zij een groot fortuin doch dit is reeds lang geleden verloren geraakt Gij zult niet vragen hoe of waar Ik kan slechts mijn vorige woorden herhalen Zeer wel ik gevoel dat ik het recht niet hebom uw aanbod te weigeren Hoewel zij half vanItaliaansche geboorte is zijn hare manieren engewoonten Engelsch Bij gevolg zal haar een Engjelsch echtgenoot zeer goed passen Gij hebt naartk gelQof nog niet over liefde tot haar gesproken f Wordt vtrv lgd