Goudsche Courant, woensdag 15 augustus 1900

Aan het dejenner dat volgde en waaraande officieren van hot expeditiekorps alsmedeeenige senatoren Kamerleden en ambtt narenaanzaten bracht Lonbet een toost uit ophet leger en de vloot waarin hy u m verklaarde dat hij een zoeten plicht was komen vervnlleu n l het misdadig verstandwegnemen dat door partghaat is ontstaanen gevoed eü dat bedoelde een afgrond tegraven tasschen het leger en het volk welkemonsterachtige poging schipbreuk heelt geleden j Ongeveer 6 uur awken de transportscliepen met de expeditietroepen aan boord in zee De Fransche torpedovemicler Framfce is ter hoogte van Kaap St Vincent gezonken tengevolge van een jianvaring mot het pantserschip Tïrennes Het hoet dat van de nit 62 koppen bestaande bemanning slechts 10 k 15 man zgn gered DllITSCKLAHD Zaterdagmiddag hoeft te Berljin de begrafenis van Liebkneclit plaats gehad De afstand vau bet steHhttis tot aan het kerkhofwerd in vier uren afgelegd Achtor doneonvoudigen Ijkwagen liepen de bloedverwanten van den overledene de vertegenwoordigers der soc dem uit bet buitenlanden ongeveer lOO OOO geestverwanten De orde werd door commissarissen gehandhaafd Bebel hield in de zaal van het kerkhof eenlijkrede Do plechtigheid eindigde met hetzingen van vryiioidsliederfn Ween enkelinoidodt heelt plaats gehad v Bbi oie Do shah van Perzië ia Zaterdagmiddag te Ostendo aangekomen De Belgische gezant te Peking Joostens is benoemd tot ofScier in de Leopoldsorde SPAKJI Tc SeviUa stoog Zaterdag do temperatuur tot UH graden in de schaduw In de stra ten en op de wandelplaatson stortten vogels dood ne r In eenige fabrieken moest het bedrijf den geheelon dag gestopt worden BINNENLAND Biykens een bg de directie der Nederlandsche Zuid Afrikaanscho Spoorwcg M atsoilappy ingekomen telegram van don consulgoneraal der Nederlanden te Kaapstad is op 5 Augnstns j l het vyfde stoomschip do niet lartjfcr neer op hot verzamelen van Manhattan van Simonsstad naar VHssingen handteokcningon als hielpen die niets Zg vertrokken met ongeveer K goëmploieor zoggen veol zg helpen voel als zg zyn het den der maatachappg aan boord Ook nu weder zyn do namen der terugkeorenden niet by do directie bekend De miliciens van het biyvond gedeelte van de lichting 1899 worden heden bg do regimenten infanterie in het genot van groot verlof gesteld Wanneer gg alles gedaan bobt wat ggvermocht en gy slaagdot niet waar is dbnuw schuld y Deze vraag wordt gesteld inoen boek van oude Indische wgslioid l ii hot antwoord moet luiden Dan is de ac iuldnergens Hebt gy Nederlanders alles gedaan om 7 86 0 8 l 9 47 ïi Ö9 lo l 11 08 10 18 10 98 10 48 11 9 i 10 64 11 11 11 7 GOOD A A uva T E K D A M iol nna ioaila 6 S9 8 11 9 18 10 10 0 11 08 1 81 46 8 98 4 I 4 48 6 15 8 48 9 81 lO i 16 87 10 ai 07 kDut W 8 01 8 68 9 lt 10 10 11 09 19 48 18 7 9 09 8 86 4 18 4 57 8 6 449 S 0 8t 1 08 U 4T 11 00 irnaLC 8 19 9 18 9 87 10 88 11 94 1 03 1 10 8 84 8 86 4 80 8 18 8 0 9 SI O 1L16 18 0 19 16 Vxit C 6 81 7 16 7 89 8 16 9 18 9 81 11 18 U J7 H 50 8 80 8 10 8 84 4 4 91 7 09 8 10 9 84 9 81 lAmi W 84 6 47 7 80 8 18 8 4i 9 80 9 46 11 80 19 4 1 01 9 tl 3 9 3 4 01 6 36 7 9 8 86 9 40 10 06 liud 7 0 7 81 8 18 9 07 9 89 10 18 10 8 18 611 861 8 8 4 18 4 4 41 7 4 8 09 9 1 10 87 11 88 iyt wa gistermiddag wederom vol stakende diamantbewerl ers saamgekomen om van hnnno leiders te vernemen welke veranderingen er in den stand der zaken zgn gekomen sedert Vrgdag j l Do vergadering werd bygewoond dpor twee der hoofdmannen van de Antwerpsche vakgeaooten Jef Broeser en Jan Bartela Medegedeeld wsrd dat de firma S J Speyer en Bever en eenige andere werkgevers het principe eener nettotariel regeling ia de toekomst waardoor de werklieden bevryd zullen worden van bedrytson kosten en bedrgfsrisico hebben aanvaard By dezen zal het werk dus worden hervat op den grondslag eener tgdelgke regeling Met de firma Vigeveno is onderhandeling geopend De roosjessngdstersvereeniging hééft aympathiq betuigd en haarledeatal gistermorgea zien vermeerderen met 130 Deze veroeniging telt nu 460 leden Van de ascWistische öeheelonthouders Propaganda Club bleek een schrgven ontvangen te zgn waarin do stakers worden aangespoord om zich tgdeuB de beweging te onthouden van alle alcoholgebrnik Het bondsbesluit dat de kloovers die niet uitsluitend voor de open markt m ar by jnwelifir werken het werk moesten neerleggen is ingetrokken De kloovers kannen zoo de patroons hen met ontslag dreigen niet zoo gemakkelgk als slgpers en verstellers eene andere betrekking vinden en zopden dus noodeloos de slachtoffers dor staking worden Bg geruchte was sedert Vrgdag vernomen dat A oenadag alle slgpergen door do fabrikanten gefloten zoud worden Het bondsbestuur meent de verzekering te knnnen geven dat het daartoe niet zal komen Ia deze beweging staan de fabrlekseigenaara niet tegenover maar naast de werklieden De bondsvoorzitter Henri Poiak besprak voorts hetgeen in de laatste dagen in ingezonden stukken en andere artikelen in dagbladen over de staking i 3 gezegd Na afloop gaf het diam autbewerkersfanlarekorps muziek in den tuin steun te bieden aan uwe benarde broederen in ZuidAfrika Ffer moogt gö antwoorden Zonen van ons volk stortten ginds hun bloed wij onze beste mannen en vronwen gaven zich met woord en daad Nog meer deden w j £ n toch nog iets kunt gg doen Verneemt het en handelt In Frankrijk is een machtige beweging vo r de Boeren ontstaan Te I ar s is opgehcht onder de bekwame leiding van den senator Pautiat het Comité pour l Indèpendanco des Boers Dagelijks groeit het in ledental en invloed aan Naar Dnitschlantf plantto de beweging zich over Nederland ia wel het laats te land dat zich afzijdig mag houden Het Algemeen Nederlandsch Verbond ging reeds vóór Het neemt 4c leiding op zieh In het laatst der vorige maand richtten de heeren Dr E F Jonkman Jhr Mr J E Haijdocoper van Maarseveen en Nigtevecht Mr C de Wilde te Utrecht Dr H J Ki wiet de ionge en Chr F Heije te Drftdrecht een rondschrijven aan degenen die hnn naam geleend hadden aan het Beroep op de Natién in de eerste helft van dit jaar met zooveel arbeid on inspanning ontworpen on voorbereid doch onvoltooid gebleven doordat de onmisbare eenheid van handelen niet voor geheel Europa kon verkregen worden In genoemd rondschrgven werden deze ouderteekonaars opgewekt tot oen nieuwe krachtige poging nu in veroeniging met Frankrijk Verreweg de moesten gaven hieraan met volkomen instemming gehoor en stonden hnn naam at Dr Kiewiot de Jonge de onvermoeide secretaris van het Atg Nederl Verbond vertrok toen naar Parga Op dit oogenblik staat hy in onmiddellgke verbinding met het Fransche Comité Hy meldt dat voorloopig noodig is het vormen van Comité s overal in den lande tot het ver amelen van handtoekeningen op con kort en krachtig gesteld adres van dezen inhoud b v Wy owlergetookenden Nederlanders sluiten ons aan by de nieuwe machtige vereeniging van de vrienden der Zuid AfrikaanBolie republieken in Frankrgk en Duitschland in de verwachting dat deze vereoniging zich weldra over geheel dajtbeschaafde wereld uitstrekken en door haK zedelgken druk de EngelsJho staatkunde beletten zal oen misdaad tegen recht on menscheiykhei4 ton eindef toe te bedryven Voorwaarts landgenooten nogmaals op veor Transvaal Niet verlfoawen volhouden Ziet niet laifgcf neer op hot verzamelen van en die menschen posteerden zieh op de drukste pnntcn Wederom is gisternacht te Rotterdam een stnk kade ingezakt en wel een deel der OostuMaskade waaraan de zoogenaamde nachtbooten der firma Van der Schnyt ligplaats hebben De verzakking strekt zich overeen 30 M lengte nit üe Oostmaaskade behoort niet meer tot de jongere kaden doch werd nog geen jaar geleden ten koste van een niet onbelangryk bedrag op dezelfde plaats gerepaireerd De heer Staalman de lt in Extra Tgding een nieuw geval van dienstweigering mede E n Heldorscho adventist weigerde op godsdienatige gronden Zaterd gs dienst t verrichten en werd daarvoor door den Icrggsraad tot twee maanden gevangenisstral f oordeeld In de Haarlemscbe gevangoMB weigerde hy wederom Zaterdags werk te doen en men strafte hem dan telkens door hem Zondags op water en brood te zetten Men Bchrgft uit Haarlem Terwgl ZatSrda en Zondagavond de kermisvreugde in vollen gang was hebben inbrekers hnn slag geslagen Zaterdagavond deden zg dit ten huize van eene jnffrouwin de Dubbele buurt De juffrouw was naar het feest van de Jongelingsvéreeniging en de inbrekers namen van baar f B mode Eergi8toravond was de buit grooter Eerst kwam toen de kruidenier Alewgn aan den Hcorensingel tot de ontdekking dat hem tydens hg op de Jtermia was uit een gesloten kast i 300 waren ontvreemd en gisterochtend bemerkte do vrachtrgder Van Houten in de Spaarnwoudorstraat dat uit een gesloten lessenaar die met een groeten beitel was opengebroken f 150 waten verdwenen Gisteren en Sergisteren waren in do hippodrome z g gedienstige boeren die de dames behulpzaam waren bg het te paard sty gen doch die dit steeds zóó deden dat bg dat opslghen de portemonnaio der dame uit den achterzak in het zand viel Dadelijk werd zg dan daaronder gsduwd Gelukkig Verd do trio spoedig bemerkt en werd een dor gedienstige geesten dadelgk ingerekend Voor het oVerige is alles vrg goed afgeloopen De politie liet menschen loepen met borden waarop stond Past op de zakkenrollers on begin van daden Het Perskautoor van het A N V te Bordrocbt als orgaan dor boweginè in Nederland aangewezen belast zich met hetgeyenvan alle gowonschte inlichtingen aan degenendie Comité s wilden vorraeli Het zal gaarnedo door hen verkregen handteekoningen ontvangen Natnurlgk zyn ook dehandteekeningen onmiddellgk aan dit kantoor toegezonden zeer welkom By een nauwkeurige vergelgkiig van devgf op elkaar volgende telegrammen diestak voor stuk de ge hiedenia verbalen vandea aanval op den spoortrein bg Frederickstad komt men tot een treftende n vreemdeslotsom merkt de Brnsselsche Petit Bleu op Het allereerste telegram dat moldingmaakte van het feit verklaarde dat deBoeren oenigè Engelschen van den trein gedood en gewond hadden doch niemandkrggsgevangen hadden gemaakt Het tweede stelde vast dat de consul generaal detVer Staten in dfn t rein reisde njet 50 man Engèlsche troepen onder kolonel lord Algernon Lennox er werd bggevoegd datdeze troepen eerst krggsgevangen waren gemaakt maar vervolgens door de Boeren op verzoek van den consul en uit eerbied voordezen weer waren vrggelaten Een derdetelegram deelde mede dat de Boeren dieden trclli hadden doen ontsporen daarnadoor Èngelsohe cavalerie achtervolgd en eentiental Boeren gedood en gewond werden Het vierde telegram verklaarde dat deBoeren lord Lennox on de andere gevangelïen hadden vrggelaten omdat de Amorikaansche vlag op den trein wapperde endat de 50 Engèlsche soldaten onder Lennox eenvoudig dienden ter bescherming van denvertegenwoordiger der Ver Staten afgevaardigde van een onzgdige mogendheid wiens peftoon heilig is Aan hot einde vandit telegram werd zelia gerept over de verontwaardiging die zich vah de Amerikanenzon meester maken als zg hoorden dat deBoeren een trein hadden aangevallen waarboven de Yankee vlag woei Eindeiyk bericht een vjfde telegram uit de Kaap dat Lennox door do Boeren in vryheid gesteld als beschermer van den consul der Ver Staten telegrammen by zich had van den Hoogen Britschen yommissaris JB de Kaap air A Milner aail lord Roberts Wanneer men deze vgl stukjes geschiedenis vergeiykt komt men tot deze verfojj Igke waurheid zegt het blad Gemengrde Berichten De Boeren vallen volgens oorlogsrecht een trein met Engèlsche soldatèn aan Men maakt hun wys dat het een onzgdige trein is die den consul der Ver Staten naar Pretoria brengt met eep geleide dat eenvoudig Uit Amsterdam meldt men De groote zaal van het Palets voor Volks gy Nederlanders alles gedaan om ue grooie zaai mu uov Ülrecle SiMMtrwegvcrMndIngen mi GOUÜA ZomerülcBSt 1900 AaDRevaiigeD r Mei TUd vaa GrecDf Icfc I i I l eon D i ROTTIBD AUriai m B d 1 88 8 88 S ti 4 89 4 64 89 6 18 7 86 7 4S 8 14 8 17 6 88 9 14 10 09 10 1 10 40 11 47 01 r 4 J W 1 11 I i r 10 6 18 41 2 10 87 9 46 8 6 4 03 8 87 4f 6 7 47 6 07 r 8 0 8 6 9 83 10 80 10 48 10 8 46 6W f l Eitri lafipUilmt kwrüi 10 66 11 08 11 18 11 10 10 16 11 89 11 16 11 18 8 88 9 11 40 8 10 I 8 67 9 06 9 88 Ilondl 8 88 7 11 7 88 B tl Moordreeht door 7 16 Kieuwnrliwk 7 18 Oaptlle 7 88 tottarduB H 6 16 7 44 EoltordamD P t Kolttrdam B Lift 1 17 l 6 1 86 06 11 86 IJl 7 1 11 8 88 a ll 1 19 t Si M7 10 18 10 6 11 31 1U8 ll l lt 1 S7 1 18 8 88 8 M 89 4 84 1 18 7 88 7 4S 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 1 10 ll ti 11 48 10 18 9 40 8 54 9 08 ll tO 11 84 11 44 10 08 8 09 X 9 11 t 10 16 4 10 84 41I K In n h Uua Eilr bubetdii Op iUn tnlim ijii Uain UUnlm Di Ug sdusulu rt tontMljliB Toot i e l Tirtajgliip tegm iilL metttriji B BolhadKln Spoat 1 0 1 86 9 94 1 4 1 46 1 8 8 08 r 1 09 4S 1 06 U 46 18 8 6 81 j 7 06 7 69 8 81 Rotterdam Beura 7 88 f 48 9 8 9 46 9 8 10 08 6 99 6 89 6 46 6 66 7 08 V48 4 08 84 4 44 4 81 1 6 07 Rotteidtm D F 7 08 f ll 11 81 11 48 19 10 10 16 10 96 lO B 10 48 10 49 a Aotterdam M 4 48 8 80 8 07 7 88 7 48 8 89 9 18 9 4T JapoU 4 8 8 41 f jj 4 I9 t 84 44 HimvKikark 8 01 8 61 U 8 l 06 It Sl 1 81 HoordrMht 11 6 04 H iLa 1 l r ppi a wji a owi r So dt 8 17 6 10 6 18 7 89 7 49 8 84 6 04 9 00 9 89 10 08 10 94 oonDA UEN BAiBrioo 1 16 18 86 1 1 8 8 ♦ J JS 1 10 1 81 1 6 9 8 9 6 10 08 10 17 lO Ï 10 84 8 01 8 9 9 17 8 18 r IT 8 84 1 88 E f 8 48 8 6i 4t ie l9 49 6 18 7 19 i tll n Umo itea I U1m TWllatlrf op loop ku slot gonbiil worlm 9 U 10 00 10 1 10 9 11 8 11 11 11 88 11 86 lO iO 10 4 ri U 1 48 1 8 11 M 4A 4 4 i O 6 7 67 ioada 7 16 8 87 8 41 ZaT ah Hwiro 7 88 8 1 gMtemwtZeg 7 89 9 0 Voorburg 7 88 9 14 Hag 1 8 9 08 9 19 9 87 9 4 10 86 Ss VU T 1 E S E E S = = r r 1 tS = S = Z Tenli M 6 08 l g i BI 6 08 10 48 9 01 imid U l K OH t loonn 18 87 9 16 6 H ♦ 88 8 40 8 S 109 3 08 3 4 l Ot U l D A10 89 18 00 11 16 V ll 10 1 10 49 11 47 1 9 11 07 6 S 43 If 69 10 87 10 51 11 01 11 88 7 10 1 96 7 88 7 4 6 1 6 81 7 7 4 07 9 08 P 94 9 80 10 11 10 64 ll 18 08 18 84 J l 8 09 8 97 4 17 4 47 J l 4 7 0 8 09 8 88 8 45 10 85 10 84 HarmoiJhInl illan 1 8 UaM oUw Waloa 8 0 8 88 48 6 09 OOIlla Otdtw Wowd I trwkt UirwM vvoenl O do 6 11 6 80 6 S4 7 48 8 18 9 07 10 14 11 44 700 a 7 04 8 18 8 18 8 8 t SS 10 08 10 46 11 07 18 Bi 7 47 1 41 9 90 10 10 10 18 11 88 19 08 1 81 8 08 8 80 4 0 4 48 8 8 6 83 7 00 7 8 9 00 07 6 41 8 09 9 87 10 98 11 5 19 87 4 85 7 84 8 8 I 6 88 8 17 10 41 1 S6 4 88 84 1 4 7 08 7 14 tO 8 14 9 8 10 4 ll I 11 11 1 1 M 1 40 8 66 4 46 80 8 18 7 94 7 48 t 8 9 4 10 07 10 18 11 88 ter bescherming diepte Hoew l het verschg lieo van een trein odder onzgdige vlag geenweerga in de geschiedenis kent nemen degoede Boetp met hnn nauwgezet gewetener genoegen mede en laten de 50 vijandeiykesoldaten vrg eeo aristolyratisch officier dieeen belangryko bniu uitmaakt inbegrepen Nauw lgks hebben e Boeren het tooneelvan dèïe ontmoeting verlaten of de Engelschen zenden hun als belooning voor hun edelmoedigheid een detachement cavalerieachterna om hen te achtervolgen en een tieWal Boeren worden gedood en geWtmd Daarna komt lord Lennox die voor hem ende zgnen vrgheid verlangd had alslgfwachtvan oen consul van een onzgdigen staat te Pretoria aan en zyn masker als begeleider an den consul alwerpend overhandigt hyaan den opperbevelhebber van het Engèlsche leger dat tegen de Boeren strgdt telegrammen afkomstig van een andoren verklaarden vgand van de Boeren Sir A Milner En om de maat vol te maken trachten de Engelschen de Boeren de Jeciyke te doen spelen door ben te beschuldigen de onzgdige vlag van de Ver Staten te hebbenaangerand Als men good zoekt zou men in de geschiedenis van den oorlog honderd andere letten vinden die wgzeu op een feeks schandeiyke daden door borgerlgko en militaire overheden in Engeland bedreven Maar dit Jeit geheel afzonderiyk genomen is uit zichzelf welsprekend genoeg Het behoorde in het geheugen van allo menschen gegrift te worden tot eens de dag komt waarop het bgzonder belangryk zat zgn om zich het voorv to herinneren zoo eindigt het Brnsselsche blad Een schildergonproces Wy deelden reeds mede dat de Fransche landschapscbilderTrouillebert dezer dagen op 7Ü jarigcn iecftgd is overleden Twintig jaar geloden wasTronillebert als schilder zoo goed als onbekend doch sedert is zgn naam plotselingbekend geworden Trouillebert had de gave doeken te schilderen die als twee droppels water geloken op de prachtige landschappen van don grooten schilder Corot Knnsthandelaars waren getroffen geworden door de overeenkomst van zgn doeken met die van den groeten landschapscbilder zg bestelden by hem met de opdracht de schilderyen niet te teekenen met zyn naam en verkochten zo voor echte Corota aan ryke liefhebbers vooral aan Amerikanen Men ontdekte de schelmerg eerst toen het aantal te koop aangeboden Corots oAwaarschgniyk groot was geworden en men bemerkte toen dat de grootst helft van delandschappen van Corot van Trouillebert was De jonge Alexandre Dumas bad het genoegen de zaak bekend te maken De zaak wekte groot opzien en veroor zaakte processen tusschen koopera en sommige kunsthandelaars Trouillebert hield vol dat hg ter goeder trouw was geweest en verkUarde dat als zyn penseel zooveel broertjes van Corot a doeken voortbracht zulks onwillekeurig geschiedde en omdat hy hetzelfde temperament had als de beroemde landschapscbilder Minstens had Tronillebert een groot nabootsingstalent dat Darwin in zün overtuiging zou hebben versterkt dat de monscb van den aap afstamt Door de betrokken maatschappgen is bebIoUb de pier te Qneenaboro te herbouwen doeh niet van holit zooala de ofgebrando maar van beton De nieuwe piebjtal waarschgnlgk z66 worden aangelegd darde treintólangszgdevan de schepen kunnen komen Het plan om het zuideiyk deel van de pier tgdelgk in hout te herstellen wat 16 000 pond sterling zon koeten ia opgegeven Waar is nw bruid vroeg onlangs de ambtenaar van de secretarie te Hazerawonde aan een jonkman die zich in ondertrouw wilde begeven Het regende zoo en nu dacht hy ik zal maar alleen gaan Toen de ambtenaar hem aan het verstand gebracht had dat men om aan te teekenen en te trouwen noodzakeiyk met zgn tweeën moet zgn kwam de bezorgde toekomstige echtge noot ees paar uur later niettegenstaande den hevigen stortregen met zyn bruidje aanzetten De twee nienwe getnigen die in do bekende zaak Misseghers voor het hof te s Qravenhage hun verklaringen zullen moeten afleggen zgn een 72 jarige nit Moerbeke en een 80 jarige nit Koewacht De vroeger in de zaak gehoorde getnigen zyn nog niet gedagvaard PosterUen en Telegraphic Benoemd 16 Ang Tot brievengaarder te Bndel G J van Winkel Verplaatst 16 Aug Da klerk der pottery en en tele graphie 2de klasse H W Loep vaftSét tordam telegraalkaptoor naar Waddings veen de telephoijïsten uiej G M C Pontier van s Gravenhage naat Utrecht en niej 1 N Samson van Zwollo naar Venloo l Sept Do commies der telegraphie 3do klasse U Bamevold van Velp naar Nijmegen postkantoor de èomwies dor postergen en telegraphie 4de klasse K F Ehrmonp van Ngmegen postkantoor naar Velp de klerk n der postergen en telegraphic 2de klasse J 0 H Friodericb van hetbooldtelegraafkantoor te Rotterdam iiaarhet bijposten telegraatkaotoor PrinsHendrikkade aldaar en M J Kruithof van Tér Neazon naar Rotterdam te ègraafkantoor Bevorderd 16 Aug Tot klerk der postergen on telegraphie 3ste klasse de klork en 2de klasseH J Coops te Doetinchem öutterswi kte Scheveningen en J P M itattaar te Vlgmen Belast met het beheer 1 Aug Van Bot bgpastkantoor Station teArnhem do commies der postergen 3deklasse C van den Toorn van h l postkantoor aldaar Ontheven van het beheer 1 Ang Van het bgpostkantoor Station te Arnhem de commies der postergen 3de klasse J Huisman met plaatsing san het postkantoor aldaar Ingetrokken De verplaatsing van de tolophoni 8en mej J B Dwars van Hcngeloo naar Utrecht en mej G M C Pontier van 8 Gravenhage naar Hengeloo Eervol ontslagen 8 Juli Do brievengaarder te Noorawgkerhout C Boezel 15 Sept De brievengaarder te Hemmen L Blok 1 Dec Do brievengaarder te Akael A E C van Diahoeck Overleden 5 Aug Do dirccteur briovengaardor te öoedereede J van dCR Handel ATJEH Aan het Bat Nbl werd van 13 Juli uit Kotaradja gïseind By Mangron aan de Olerarivier werd een groote bende uit Binpenkan dóór de onzen aangevallen eb na het gevecht vervolgd waarby de vyand 10 doodon met wapens in onze handen achterliet Onze verliezen bedroegen gesneuveld twoe inlanders zwaar gewond een Europeesoh fuselier twee inlandsche fnsoliors licht gewond Een bende uit Samalangan kwam in groeten g tale opzetten iijaar we d door ona vnnr op eerbiedigen ufstahd gehouden Bg een drietal ontmoetingen van patrouilles in Pedië met den vgand zoo zegt een telegram van den gouverneur werden niet levensgevaarlgk gewond twee inlandsche fuseliora en de Europeesche Inseliers Hagenaar en Rankema iSe vgand liet 12 doeden achter Van de kolonne in Pentoë rnkten twee compagnieën door Boven Qendong overEmbong Blang Mangat en Stónakoero naar Lho Semawe De vgand liet 6 dooien in onze handen Een compagnie bleet te Lho Semaye daar bericht was ontvangen dat do pretendontsnltan nit Pensangan te Lambajoeng in Bovén Sawang yiM teruggekeerd STADSNIEUWS GOUDA 14 Augustus 1900 Beroepen bg de Oereformeejde Kenk te Herwynen ds A Voogel alhier Uit Stolwgk wordt gemeld Gisterochtend verdronk om zoo te zeggen onder do oogon van don vader het twee eneen half jarig dochtertje van den landbouwer J H Het kind aan de waakzaamheid van haren vader ontsnapt viel in het water en ofschoon men hot er spoedig uithaalde en er even spoedig geneeskundige hulp by de hand was mocht het niet gelukken hot leven te doen wederkeeren De Stct bevat de gewgzigde statuten der Veroeniging tot stichting en instandiiouding van scholen met den Bgbel te Nleuwerkerk aan den Ussel Rechtszaken In de gisteren gehouden zitting van do Hoogen Raad concludeerde de advocaatgeneraal jhr mr Rethaan Macaré tot verwerping van het cassatieberoep van de weduwe Sörensen nit Rotterdam tegen hare veroordeeling tot levenslange gevangenisstraf wegens de bekende vergiftigingen van haar echtgenoot en haar dochtertje De advocaat generaal deelde tevens medeadat nog was ingekomen een schryven van dOT je iairante waarin zg nogmaals betnigt da zg onschuldig is aan de haar ten laste Ifolegdo misdrgven en een beroep daet op de meewaardigbeid van den Hoogen Raad De ijittpraafc is bepaald op 2t dezer AMERIKAANSCHE liviAJUIllfUilÜl A VAN 08 Aï Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Teteplutam m tl Bours van 4msU nlaiu II AVa 1 Vikrs Kbi 1ahu Olirt Ned W 8 1 IV4 Slvtkrs 93 dilo dito lllc S 9S l dito dilo ddo 3 93 HomiL Ohl Gondl 188M34 tO0V hALll IiuolfrijrmK 186 8 81 5 88 Oo H OM m papier 1868 5 83 dito iti IvwlBtS t B Vh PoaTUOAL OM met eoupou 8 4 ililu lieluil 3 94 ainUllll Ülil HuneQl 1694 4 8 dito Oeoodt 1 80 4 dito bij ftolln 1889 4 96 dito UijHop 1889 90 4 HC ditu ia goud leau 1883 6 7 iHto ilito dile 18S4 5 lOl ItlrAXll ParpetiaoliulJ 1881 4 7 Toilaij lopr aonv leen 1890 4 9i i Ge l etung lerio 1 1 98 Goc letnin nrieO It JZüiBAuRp oblg 169 S lÖlloo Ob lilt Soh 1890 6 10 VB 0ll 4 OM 4 onbop 1881 84 vtlarUDul Obligatien 1895 8 00 BaniiDAii Steil leeu 1894 8 91 NlD N Afr Unnileflr aand 9eVi ATenilab Tab MQ Cerliii iatan 681 DehMa t ih ppS dito 435 Am Hypolbeeltb paudür 4 eult HiJ dor Vorateol aaod 6S 6r HypSlhookb pandbr 41 1 109 Nederlandaihe baak aaad SOtV Ned Handilmaataeh dito 1 41 198 UOV 90 99 114 1 v m i 65 161 97 loofi 100 114V iï 108 74 104V 87 6l N W k fao Hvp h paudbr 3 M Bott Hypotheekb pandlir 4i Utr H potl eel b dito 4 iOovrBNa OoolHon baak aaud UusL Hyp otbeekbauk paudb 5 AmuKA Kqut bypetb pandb 4 UaxvinL O Pr Li d rert 6 Km Heil U Bpoor r Mij aandUy tot Kipl T at Bpw aand j Nod Iiid Spoorwegro aand Ked Zaid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1691 d a 6 TAI U Spoor 16 9 7 89 AEobl Kaid ltal El oni A H obi S PoiSH Warachau Weonen aand ROK Or RuBi Spw tfy obl 4 Baltisehe dito aand Faatowa dito aand 5 Iwanff Dombr dito aand 6 Knnk Oh Aaoo Sp kap opl 4 dito dito oUig 4 AnaaiXA Cent Pao 8p Mli oiil Chic Il Nortli W pr C y a od dito dilo Win 8t Peter obl 7 Den er k Bio Qr Spm oort r a lllinoia yentral obl in goud 4 LouiBr kNaaliTilllOert y aand 74 7 Vi Mexico N Spw Mg Ie liyp o 6 Mies CS 58V 160 10 108 10 9911 100 117V uï A 101 V 8t Paul Hinii fc Manil obl Dn Pae Hoofiy ob ig 6 ditp dito Lin Col Ie hyp O 5 Oa i iix Oan Soath Okert T aand Vm e lUB k Na lol d o O Amaterd Omnibuo Mij aand Eotlerd Tnim eKMa ti and Ku Stad Amaterdam aand Btad Roltordam aand 3 B u a at d Antwerpen 1667 8 Stad Bruaul 1886 8y Ho o Theiaa Begnllr GpaoUoh Ooilin StaaUleenii 1860 5 K K Ooat B Cr l880 8 Spilije Stad Madrid 8 1188 JUtn Ter Bai Arb BpoeL eett 8 6 tot SPOTPRIJZEN van ZOMERMANTELS DAMES en KINDEROOSTUMES COSTUMES TAILLEUR Blousea en Dameso7erliemden JspoDslofTen en gekl K toeneii ö SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 14 Aug 1900 Vette Ossen en Koeien redel aanvoer prijzen waren voor ie kwahteit 34 ae kwal 32 3e kwaliteit ig cent per half Kilo Magere Oasen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit ay ade kwaliteit 15 3de kwaliteit aa cent per halt Kilo Graiialveren en stieren veel awigevoerd De haoulcl was m vet ve vctle kalveren prijshoudend Melkvee i tadig stieren minder in prijs VERSCHEIDENHEID Men moge met hot Vaderlapd van meaning zgn dat eun ernstig ondarzoek naar de beweerde misbruiken tegenover de mnn chappen der koloniale reserve gewenscht is het volgend geeft een staallje van de eigenaardige opvattingen die soinniigo der reservisten erop nahouden 1 Vow den krijgsraad Ie Arnhem staan terecht wegens dieiBtwoigering drie soldaten van de Kolnïiiaio Reserve uit hot garuizoeli Nymegeri dio nog goen jaar in dienst aja on waarvan oen den leeltgd van 17 en de twee anderen ainds Mei j l den lesttyd van IS jaren bereikt hebben liy een oefening werd na de gehouden thoorio door den instructenr aau de manschappen gelast de wapens on het ledergocd om te hangen aan deze gegeven order voldeden do drie vermelde soldaten niet die ten antwoord gaven ik heb van ag geen zin ik doe het niet Toon de Ie luitenant S belust met de instructio hun ieder afionderlgk gelastte de wapens on hot lodorgui d om te hangen kreeg hg hetzelfde antwoord Hierop werden zg in arrest gesteld Na eonigen tyd werden zh uit het arrest ontslagen en hun ieder afzonderiyk nog eens gelast de wapens en het Icdcrgoed om te hangen bet antwoord was ten derde male hetzelfde De luitenant adjudant H van do Koloniale Reserve die by het laatste bevel tegenwoordig was en zich niet kon oorstellen datjeugdige militaifon zich aan zon n vergrypkonden schuldig maken vre g bun of zesoms ziek waren hy hreeg van allen tonantwoord neen 1 toen stelde hy bun devraag dus je verdomt het on het antwoord van allen luiddu Jal OuAiddoliykwerden y wederom fn arrest gebracht ton einde wegens dienstweigering voor den krygsraad te worden gesteld De nog geen achttien jaron zgnd e soldaat heeft gedurende zgn diensttgd niet meer of minder dnii VM strnfdagen ondergaan waaronder HO dagen provoost waarvan ruim 60 in den tjjd van 5 maanden ADVi HTi TII i Voorsgsadig bevallen vap oen Dochter 1 J fl VAN DK SLOOT gcb VA BK Klbi öoiDi 14 Angnstu 1900 Een SNEL Rijwiel is onvermydelgk oen Ml T fS H N en Ê UC i littOHKIVn Op den weg zyn de Yankee Stylo Rijwielen het H M K IjÜ T o a in het Kampioenschap w Nederland 1ste prgs bjj het verbeteren van bet zes uur record 167 K M verbeterd met 25 K M enz onz Fabrikant van RIJWIELEN en lUTÖHCYGLES B A JANSEN sBoscb Leverancier derCauibler tntonioblelei Ëto Agent voor 80UDA J V UK R l7tTÉm Vraag daar ook naar het klassieke Bieri THE SPARKBHOOK iHeeii Ëngelsch maar Echt BOEHEITBÏIOOD f ent l X a A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Zenuw en flaag Ujders vordt nit orertuïging als een werkelyko holp in des nood het boek I3aa a Êr© vex aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart ordk d t boekje franco per pont toegezonden door BLOKFOEL S Hookh Zaltbominel VAN Bi OMM STEIN S Ink tI is 1 rüifi 3nder indeiii de besteI en volk omen onschadelijkI AP F LfjOO R N H 0 l L A ND