Goudsche Courant, woensdag 15 augustus 1900

Doiiderdag 16 Augustus 1900 mim m m i LANDBOUW TENTOONSTELLING No 8274 39ste tfaargang mmm mwm I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M De CJitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pryg per drie maanden is 1 25 franco der post 1 70 Alzonderlyke Nommers VTJF CENTEN Teleroea No At ADVEKTE NTIEN worden geplaatst van 1 6 r els è 50 Centen ie lere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 7 1 en wordt v rz clit op t RGKK U letten OIT HM MaOIIHII Tl M BAVENSWAAY ZONEN QORIMCHEH É Dmse THEEËN worden fgel etd in versegelde paicjeii van twee en een f if ea een Ned on met veiioelding T n Nommer en Prya Toorzien tan neveastaan Merk Tolgen de Wet gedepo neard Zich tot de uitToeriDK ran g etde arder kanbeveleod J BREEBAADT LZ Gm BKT It Wlro8Voarall oorten SCHOENWERK dan U IbrdliraliaDtsch Sdboea en Laammagazijn Kleiweg E 30 tegeaovor de Kleiwcgsteeg OPHUIMINÖ van YorecIjUlende soorten c oKJVJr fixc AmlMTelend C SMITS ille reparatlên en aangemeten werk E CASSl TO TANDARTS l irfmarktieö Gouda Dd li ik8 behalve Zondags te spreken tot 4 uur aa f o i K o D D n f T ï 8CHIBDAMMEK GENEVEE Merkt NIGHTCAP Verkiüübaar hiji M PEETRRS Jz H B A lt bow s vhn eohtliüid ii oaohot en kurk Btoo U vooreten TUI deii naana dnr Firmi P HOPPK FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ oheiiiiscbo Wtüsclinrij H OPPEi llEIMEU 10 KruUtkade Botterdam Oebniveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddop t Toor CH UDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het itoomen en verven va alle lleerenon Dameagardeioben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het § 10001 n van plnche manteli veeren bont eni QordSnen tafelkleedcn eui worden naar d nieuwste n laatste métbode geverfd Allo goedereu hetïij gestoomd of geverfd worden onschedelök voor de gexondbeid Viilgens staal bewerkt Wie zuker cyn w dd Kchto EUcel Cacao ts ontvangen teuuiKn C ld en na val pratfueaiingiiiu in ia dd gekomen ndei deb nitam dm 1 uitvindm Dr Mlohaelis vervaardigd tp i beat machines ia bot wereldbonomds MabblianiMnt vaa Gebra BtoU trok t Knieii Itdw Bikel Cacao ia Tterkantm biuaon Den Kiküt OMW ia met melk gekookt MD luieunw gcaonde drank voor daMiyknlt gobcoik een t 1 Ibealepdi vao t padn voor en kop Chocolate Ala genecaknolUga drank by val van diarrhee akciiU met water t gobratken Tarkrijgbtar bj de toowimw H 1 Apotaakan ni A Kd V K maftni et mssi toó aass OMHMitfiltageDvoonliiar gr Voiv 1 lullu Rattenkladl Amaterdam Kalveratraat 103 1 Htl bMts oBtoludslykaSs ia a 1 makWykWpeattmUdtlviioillMna o vooral damMmXladsrseboeawtrIc la 4e ARpn nr van C M mHIW k Cl arlla lêalk ttr 14 JMan Mte foed op num en ftüirlifcaiiMilu WiSmt fcMS ys i S £S iitoilK TE ÓOÜDA Ie hoütfeii deii 29 en 30 Aug lOOO De in cnding op deze Tentoon tellin8 is verlengd ot Donderdag 16 Augustus en daarna oHherroepelIJk genloten Aangifte bjj J N BOTH b h Station HET BEISTVUH iRUwielbandvorabrlek Ëilaod Schoonderloo O Rotterdam levert prima kwaliteit RUWIELBAKDEN tegen baitengewoon lage prijzen A Bnitonbandon 1 jaar garantie f 6 50 B Bdtenbanden J jaar garantie f 5 C BttltonbaEden zonder garantie f i D Buitenbanden zonder garantie f B Binnenbanden prima zonder garantie f 2 50 Binnenbanden 1 jaar garantie f 3 25 Onderdcelen en benoodigdheden tot prijzen beneden lke concurrentie of nitverkoop Probeer niiaa prachtige CONC IBKE ÏIE ACYTELEENLAMP 4 f 2 50 Het is de beste der beaten Prima kwaliteit Enkel en Dubbelbnisbanden Ook Cnchonbanden H H Handelaren groot rabat Vraag mijne prijzen aan S S ei O o b a r tcs I wicrisri3 j 3iTr E3L ï E2sr Kort oversicbt onzer Prijscourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 floss ROÜDE en WITTE PORTWIJNEN 1 MADERA S droog on zoet w Y m VERMOUTH U Turin 1 50 scb ie h S u o Cu a BÜÜE 4A HAMPA 4NE l S n COÖNAC i f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 p SCOTCH WHISKY 2 25 m B Per Fl Per Ank 45 Fl I g ai a LIsTRAC t 0 65 Nto f 27 75 H CHATEAU VALROSE 0 76 31 S g 2 St ESTEPHE 0 85 36 g g r St EMIIJON 1894 il e PAUILLAC 18iö 1 25 53 M 5i ORAVES Witte Bordeaux 0 80 34 B 5 o o a SAÜTERNE 1 42 gS 6 ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 § £ D BOURGOGNE 1 10 47 P 5 S Do ftosschen ziJn in do prijzen begrepen en worden 4 3 ets per stuk teruggenomen Bil olke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flrina T ClieBAI§l Gouda JuttidteeltBniaif met rood lettersi Let yoor ï op d ECHT Oberlahnslein omuTeuRDcn victorimbroh oacRiANitSTeiN Overal 4£££i£ft verkrijgbaar Miaatsehappij tot JBxploUatie van tie Fietoria Bro Kaniwr voor JHederlttMO Boompje éO Botterdam T xelclsiiaii g 20 Octoloer IN DE GOUDSCHE PAARDEINLOTERIJ zijn è 50 Ct per lot verkrijgbaar bij A BEIITKMAIT Zn HOOFDPRIJZEN EJjtuigenmeteeneiitweePaardeiibespaiiiieii Paarden Rundvee enz 9t Wie werkelijk prjjs stelt DKCELMK te hebben laat zich fotografeeren in de Votografltehe ünHMurtcIMug STTJIDIO ïaD P V D WAALSE Fl SINüEL 661 Thierty B Wondtrbtlsnii Q do geheele wereld bekeml en geroemd OoovertrofTeQ middel tegea alle Horst L onr 1 Lof erHAiifKlekten enz luvendig I zoowel aU ook uitweudig in bij a uUa ziektegevuUeu met goed gevolg iian te weadoa l r S p r flaco t 1 per post t 115 Thisrrys Woadirialf bezit een alsnog ongekende geneeskracht eu heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke ea gevaarvolle operatie geheel overbodig Met do e zalf wanl euit U jHnr ouü voor Oügeaeeslllk CellOUdeil beeil t ezuel en onlangs een bijna 2S Jatir kaukerlijden ccnezeu Brengt genezing ea verzachting dor pijnen bij wonden ontstekingen ent van allerlei aaid Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker IIEKRI SANDERS Kokin 8 Amstevdaia Watr geeadebftt is beaUlie men direct un dieSohutseuKpotbeke Am A UIBRBY in Pregrad bel llohiUch Oeaterreieh Gelieve prospectui te oatbieJia bfj het Gen trial Depot binden Pokin 8 AmsUsdam Nieuw onovertroffen prof Dr Ijiübera welbekend ESH VW KEACS ILIXia Alleen eoht met Fabriekimerk tot Tourtdnrende radicale ea tekere genezing van alle zelfa de meest hardnekkige menuitf iekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bloeh ïücht Benauwdheid Hoofdp n Migraine Hartklopping Maagpön slechte spflavertering Onvermogen Impotenz Pollutione ena Uitvoerige prospectuasen rryarorflwch fl l fl 2 fl 3 dubbele flosih PaiM Expellcr Dulit jaa erlt ditmid 1 mJ nmmuA saaees I ijjaittllaade Imüvial aaievwl iMta Bheuul Uek JiekV AoedlHU n 1 fi i Oenfrnl Depót Motth v d Vegto Zallbomrael IXpüta M Cléban St Co Rotterdam V Uappel s Gravenhago ï IlalraniBUs de Jong J Czn lUtttorilara Wolff k Oo ftouda n bn alle drogisten eek I 1 dan T tnrawen M letU pliet sbtiekmetljjllikei Adn e iBKIe 4e in Ie meeste pflutaa J Imterlm U IHatk atban TW taju m Beaaen 1 Zijt Gij Doof JTIe gevulliin vu DDOFMEID ofHARDHOORIOKEID sljn GSMMbatr door onae nimivtn Ditvludinft Ixilialve degenen welk iloof gel oreii ilJn Baaont fn éê aarm kaïidt rilraot Sp Benolirijll Uw g rul üiider oiikiuK on raad irij mM kan eicti net weinig onkuntou te Iiota günossn Dr l altoii B Anral InsUtnte SM La Salie Are CHICAGO Jlili Qoada Dmfc van Ae BBmKlCAl Zp KOËPOKINENTIN fi De BURGEMEESTER van Gouda Brengt ter algemeene kennis dat aanstaanden Zondag den 19 Augustus 1900 des middags te 12 uur op het Raadhuis voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheet Iwsteloos rechtstreeks van het kalf te doen inenten of herincnten terwijl zij die verhinderd zijn of bezwaar hebben van die gelegenheid gebruik te maken de kunstbewerking kunnen ondergaan op het Gasthuis Maandag so Augustus d a v des voormiddags te 9 uur Gouda den 14 Augustus 1900 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BulteolaDdscli Overzicht Volgens overeenstemmende telegrammen hebben de Boeren onder de la Bey niet alleen het garnizoen aan de Elandsrivier gevangengenomen maar ook een groot konvooi dat opweg was daarheen vermoedelijk onder kolonel Mahon buitgemaakt Volgens een bericht nit Kaapstad aan de Daily Mail voert de Wet nu het bevel over een legermacht van 3500 Boeren met tien kanonnen die bovendien steeds aangroeit doordat de Boeren die zich onderworpen hadden de wapenen weer opvatten Naar de Standard nit Durban verneemt melden van de Boeren alkomstige berichten uit Delagoabaai dat de Boeren Klerksdorp en Heilbron hebben bezet Uit Kaapstad wordt aan de Daily Telegraph geroeid dat in den loop van deze week v ttienhonderd gevangen Boeren naar Kaapstad gaan De Cape Times betoogt dat voortaan alle gevangen Boeren maar naar de knst moeten worden gevoerd daar dat het eenige middel is om spoedig een eind te maken aan den oorlog Roberts genadigde handelwijze heeft niets uitgewerkt zegt het orgaan De Times verneemt uit Kaapstad dat de toestand van de gevluchte nitlanders wanhopiger en hun stemming verbitterder is dan ooit want zjj lijden honger terwijl menschen die vreemdelingen z n op den Rand daar betrekkingen krijgen De Kölnische Zeitung is vol lof voor de Wet en schrijft Het uitbreken van de Wet is al kan het ton slotte nog mislukken in lyziek en strategisch opzicht een kunststuk In fyziek opzicht daar hg een weg die hemelsbreed van Bethlehem tot Welverdiend reeds 230 KM lang is en door een terrein voert vol hoogten en stroompjes onder groote FEVILLEIOX vHet heeft mij aan de gelegenheid daartoe ontbroken Ik Kïu du ongetwijteld wel gedaan hebben doch zoodra onze kennismaking begon werd zij weggevoerd Ja mijne instructies aan Teresa waren stipt Het was alleen op voorwaarde dat t haar zoude gehoorzamen dat ik Pauline toestond om in Engeland te woaen Hoewel deze man sprak alsof hij het grootst gezag oirer zijne nicht uitoefende had hij nog geen enkel woord gesproken dat van eenige genegenheid voor haar getuigde In dit opzicht had zij evengoed eene vreemdelinge voor hem hebben kunnen zqn tMaar nu veronderstel ik toch vroe ik dat het mij zal worden toegestaan haar te zien r tja op zekere voorwaarden De man die Pauline Mardi huwt moet er in toestemmen en te Treden wjn haar te nemen zooals t is Hij moet geen vragen opperen niets trachten te weten te komen omtrent hare geboorte en tamihe kortom niet omtrent haar vroeger leven Hij moet tevreden tijn met de wetenacbap dat zij een dame is dat zij zeer schoon is en dat hij haar bemint Zal dit u voldoende zijn f Dexe vraag klonk t ó neemd dat ik hoe harti ontberingen want het uitgehongerde land zal nanweliiks iets hebben kunnen opleveren voor de verpleging en alleen door het buitmaken van transporten zal hjj den mondkost dien elke man bjj zich had hebben kunnen aanvullen en onder voortdurende gevechten met zjn vervolgers heelt moeten afleggen Een schitterende strategische marsch is bjj echter omdat hij dwars door een gebied ging dat wemelt van vijandelgke bezettiugen en de grootste voorzichtigheid en waakzaamheid noodig was daar dit hoopje van 1600 man in het geheel twee cavalerie brigades een divisie intunterio en ten slotte nog een brigade infanterie Smith Dorrien tot zich trok en bezighield en omdat het troepje ontkwam aan deze overmacht niettegenstaande een van de meest geroemde Engelsche generaals aan de vervolging deelnam Pat is inderdaad een prestatie die zelfs zijn tegenstander zal moeten waardeeron en die de Wet voor alle tjjden onder de uitnemende legeraanvoerders zal plaatsen De politieke toestand in Kaapkolonie laat nog veel te wenschen over De verwerping der Treasonbill wordt waarschijnlijk geacht ondanks het stroven van den ex premier Schreiner om de wet to doen aannemen Bjj verwerping wordt het Parlement onmiddellijk ontbon Aen en er bcMaat kans dat de grondwet dan ook gesehorst zal worden Charles Williams heeft in de Morning Leader een krachtig protst geuit tegen een bloed en wraakbeleid te Pretoria evenals hij protesteert tegen het verwoesten van alle Boerenerven binnen een strook van 16 K M aan weerszijden der spoorwegljn van Pretoria naar Middelburg gelegen enkel omdat eenige Boeren op een trein schoten wat zij volkomen gerechtigd waren te doen en daarbij twee passagiers gewoed hadden Williams hoopt dat hei bericht afkomstig van den correspondent der Standard te Protoria onwaar moge blijken Is het inderdaad juist dan herinnert hjj zich geen soortgelijke wraakzucht uit den Fransch Duitschen oorlog Schuldigen en oaschnldigen worden bier geIpelijk getuchtigd WiJ verwoesten eengeheele landstreek en dat noemen wü vrede maken I Zon het wonderbaarlijk wezen indien een dergelijke bejegening de Boeren tot het smeden van complotten tot wraakplanden dramatische wraakplannen dreef f Zelfs de aardworm zegt het spreekwoord keert zich eindelijk tegen zijn vervolgers De lersche Bond üi Amerika heeft aan president Mac Kinley een schrijven gericht waarin zijn aandacht wordt gevestigd op de ernstige schending der internationale wetten tochtelijk ik haar ook beminde desniettemin aarzelde nik wil er dit nog bijvoegen vervolgde Ceneri i zij is rein en goed hare geboorte sÈaat gelijk met de uwe Zy is een wees en ik ben haar eenige nabestaande lik ben tevreden riep ik hem de hand bjestekende om de overeenkomst te bezegelen t geef mij Paulme meer vraag ik niet Waarom zoude ik niet tevreden zijn i Welke behoefte bestond er voor mij om hare tamiUe of hare geschiedenis te kennend En nu Mr Vaughan zei de Italiaan zijn liand uit de mijne nemende zal mijn volgende vraag u verbazen Gij bemint Pauline en ik geloof ook dat zij omtrent u niet onverschillig is Hij zweeg een oogenbltk en mijn hart sprong op van vreugde Zulten uwe omstandigheden u veroorloven zeer spoedig in den echt te treden ja zelfs onmiddellijk i Kan ik haar wanneer ik binnen eenige dagen naar het Vasteland terugkeer voor de toekomst geheel aan u overgeven Indien dit mogelijk ware zou ik haarzel nog heden willen huwen riep ik ifZoo overijld behoeven wij wel niet te wezen maar zoudt gij het op laat ons s gen overmorgen kunnen stellen Ik staarde hem als verbijsterd aan Ik kon nauwelijks gelooven dat ik goed gehoord had Binnen eenige uren met Pauhne gehuwd te zijn dat geluk leek mij onbestaanbaar 1 Ceneri moest krankzinnig zijn Maar hoe kon ik zel aan een krankzmnige mijn geluk weigeren i iMaar ik weet niet of i mij bemint sou i ml toe door de Engelsche regeering die krijgsgevangenen huofdzakolilk lersch Amerikanen naar Ceylon laat brengen Do Bond verzoekt de regeoring der Ver Staten de onmiddellijke invrijheidstelling dezer gevangenen te eischen alsmede schadeloosstelling voor do beleedigingeu waaraan zjj hebbon blootgestaan e Tot de benoeming van Walderseo hebben allo Mogendheden thans officieel haar toostemmüig gegeven de Fransche Reg het laatst om het te doen voorkomen alsof zij ten slotte niet anders kon lutnaschen is bekend dat lij onder de hand reeds lang haar toestemming gegeven had Voor de nationalisten is t weer een niet te versmaden wapen in deu binnenlandschen politieken Btrgd De Liberti zelfs een blad dat meenden iry anders nogal verstandig was discht het volgende bakerpraatje op Rasland zou ter wille van Frankrijk ernstig bezwaar tegen de Duitsche benoeming hebben gemaakt maar hoorde tot zjjn verwondering dat Frankrp een der allereersten was geweest om de benoeming toe te juichen Zelfs on frankrijk haar helften uitgelokt daar de Keizer eerst had aangeboden een Fransch generaal te benoemen Dat wilden WaldeckRousseau en Miilorand de bêtes noires der nationalisten volstrekt niet omdat ee frar sch geueraal dls joet a iiwerei J laden terugkwam hun wol eens gevaarltjk OU kunnen ziJn l oen nu Rusland zag dat Frankrijk zoo onverschillig was nam het zijn bezwaren terug De politieke bedoeling vau dit verhaal komt wat al t plomp om den hoek kijken Den meesten tegenstand ondervindt de benoeming van Waldersee eigenlijk in Duitschland Vrijzinnige bladen vreezen dat het op den voorgrond dringen vanhetDuitsclte Rijk ten gevolge zal hebben dat Duitschland veel verder in de avontunripe politiek in China wordt meegesleept dan gewenscht is De persoonlijke politiek des Keizors heeft zegt men het van Bfilow s bedachtzamer politiek gewonnen De FrankJ Ztg begrSpt niet dat niet van alle zjjden op bijeenroeping van t Parlement wordt aangedrongen opdat men althans wete wat de Rijks regeering wil Maandag is door tusschenkomst van den Chineeschen gezant te Berlün een nader cijfertelegram van don heer Knobel ontvangen gedagteekend 4 Augustus en afgezonden to Tsi of Tchi Nan prov Chan Tung waaruit 0 a bljjkt dat alle Hollanders te Peking hebenden zijn stemmen i stamelde ik iPaulinc is gehoorzaam en zal doen wat ik verlang M ar kan men we in z 5ó korten tijd een wettig huwelijk gesloten krygen tik geloof dat men m bizondere omstandigheden soodanig recht kan koopen Mijn voorstel zal a gewii bevreemden Ik ben verplicht zoo spoedig mogelijk naar Italië terug te koeren Nu laat ik het aan uw oordeel over kan ik onder de gegeven omstandigheden Pauline hier onder toezicht van één enkele dienstbode achterlaten i Neen Mr Vaughan hoe vreemd het ook moge schijnen ik moet haar vóór mijn vertrek m t u gehuwd zien of ik zal genoodzaakt lijn haar met mij mede te nemen Het laatste moge onaangenaam zijn voor u maar hier kan ik slechts met mij zelf te rade gaan terwijl bet ginds noodig zou kunnen zijn anderen te raadplegen en mocht ik wellicht van inzicht veranderen Laat ons dan naar Pauline gaan en haar oordeel vernemen zeide ik vol ongeduld opstaande Zeker zei Ceneri ernstig wij zullen on iiddellijk tot haar gaan Tot nu toe had ik met mijn ru naar het venster gekeenl gezeten Toen ik mij in het licht pUiatste bemerkte ik dat de Italiaan mij doordringend aankeek Uw gelaat komt mij zeer bekend voor Mr Vaughan hoewel ia mij niet kan herinneren waar ik u meer geiien heb Ik zeide hem dat hij mij voor de San Giovamïi gezien moest hebben terwijl hij met Teresa in gebrek wai Hy heriniwrw xich deie omitan Verspreide Berichten FauiKRUK Het ongeluk dat de torpedovernieler Framëe overkomen is moet het gevolg ztjn van een verkeerde manoeuvre De C ramëe voer ter hoogte van Kaap SL vincent evenwpig aan het pautserschip Brennas Doordat de man aan het roer op de Framie in plaats van naar rechts naar links en nog wel met groote snelheid keerde stootte zg tegen den boeg van bet pautserschip sloeg lek en zonk onmiddellp Volgens een andere lezing waa d verkeerde manoeuvre een gevolg van een defect aan de machine De Frhmëe die 1 661 575 francs heelt gekost bezat een snelheid van 26 kuoopen Slechts H ma van de equipage ziJn gered de overigen 17 in getal onder wie 3 officieren kwamen ia de golven om De gezant van Engeland en die vaa Duitschland te Parijs hebben de regoering hun deelneming betuigd over het angalak met de Fram6e Behalve te Marseille hebben nu ook te Rouen en ta Dieppe fe stokers der zeeschepen het werk gestaakt Men maakt zich in handelskringen zeer ongerust over deze stakingen in de handelssteden DuiTscin un De begrafenis van Liebknecht werd bijgewoond door alle sociaal democratische rijksdagafgevaardigden Aan de groeve spraken Singer namens de Duitsche Lufargue on UèraultRichard namens de Fransche Van der Velde namens de Belgische en Mans namens de Zwitsersche soc dem De gewezen minister van marine van Frankrp Lockroy is te Dantzig aangekomen waar hjj tegenwoordig zal zjjn by het van stapel loopen van den nieuwen Rnssischen kruiser Nowik Qeneraal veldmaarschalk Vod Waldersee de opperbevelhebber der geallieerde troepen in China heelt voor zp verbljjf in het Hemelsche Rp van keizer Wilhelm verlof gekregen eenzelfde uniform te laten maken als die welke de keizer heeft gedragen tijdens zp reis in het Oosten Voorts neemt de generaal een electrische leeslnrap mede Zp echtgenoote zal hem vergezellen naar het oorlogsterrein y het afscheid van Von Waldersee zal te Beriyn een kerkelpe plechtigheid plaat hebben waarby de keizer tegenwoordig zal zyn dighetd en scheen voldaan Daarop liet ik een rijtuig voorkomen en reden wij naar Pauline a nieuwe woning Het was met zeer ver Het verwonderde mij dat ik op mijne ojiderzoekingstochten noch ï idtine noch Teresa ontmoet had Wellicht wai El beiden thuis gebleven teneinde eene ontmoeting te vermijden Zoudt gij eenige oogenblikken in de voorzaal willen wachten vroeg Ceneri toen wij het huif binnen traden dan zal ik Pauline op uwe komst gaan voorbereiden Ik zou voor de beluoning die mij wachtte volgaarne een maand in een onderaardsch gewelf gewacht hebben ik zette mij dus op een stoel en vroeg mij af of ik wel bij mijne zinnen was Onmiddellijk kwam de oude Teresa bij mij Zi zag er eenigszins vriendelijker uit dan vroeger Vleb ik goed gedaan f fluisterde zij in het Italioansch Gij Iwbt zeer wel gedaan ik zal dit niet v r geten Gij zult mij betalen en mij van niets beichutdigen Doch luister ik zeg u nogmaals de Signorina ïs niet geschikt voor lle e ot huwelijk Bijgeloovige oude zottin I Moesten Fauline i bekoorlijkheden dan onder een sluier verborgen worden r Er werd gescheld en Teresa verliet mij Na verloop van eenige minaten keerde zij terug en geleidde mij de trap op naar een kamer waar ik mijn beeldachoone Pauline en haren oom aantrof