Goudsche Courant, donderdag 16 augustus 1900

1 d E aoTTIKDAM SOODA Tin nm i ff Kottudao Beun 7 88 t 9 48 t 11 48 1 8 ƒ 1 ff ff 1 18 ff ff l 88 Rotterdui D f 1 0 f 1 9 81 11 88 1 04 ff v r ff ff ff 9 46 1044 9 8 Bollerdun M 4 41 8 80 8 07 1 18 1 48 8 89 9 18 41 IDJt 11 11 11 48 11 10 1 86 1 14 8 48 8 48 4 08 4 84 8 88 89 7 08 7 9 8 81 £ Oipglla 4 88 8 41 10 18 1 48 HUawnklfk 01 81 10 88 r l HootdlMkl 8 11 8 04 t i Z t 10 48 8 08 oad t 10 t M 04 9 00 8 8 10 08 10 84 10 49 11 9 19 06 18 S1 1 91 1 09 1 4 06 4 44 6 89 ff ff 46 ff 4 81 6 46 ff 9 8 8 1 6 8 w ff 10 08 4 0 4 14 1 07 8 48 7 01 7 16 S IO 8 41 9 47 10 0 10 1 11 0 Oin l lei Wairai Liu a OU DA DEN HAASriMnm SoadA 7 16 1 87 8 41 9 09 9 11 10 00 10 1 10 8911 88 18 16 11 16 11 88 1 88 8 18 8 48 4 19 4 80 88 S 48 6 18 7 1 8 01 8 1 9 17 9 88 6 10 18 10 88 10 48 11 11 Iefmli MoMO 7 18 8 88 11 11 1 10 8 01 8 18 M 10 08 8oM lll6 Z g 7 89 9 01 11 11 1 11 8 18 ff ff 8 14 10 11 Vwrburg 7 88 9 14 11 86 1 18 f 87 ff 8 88 P 10 1 H 4 7 88 9 08 9 19 9 81 9 48 10 88 10 4 11 4111 0111 4 11 8 1 40 1 80 1 8 4 1 4 4 81 8 18 6 46 7 7 8 48 8 t6l 4t 1 19 10 84 10 18 10 84 11 11 11 81 Ulrecte iSpoorwegverMDaiDgen met uuiUA KomerdtoDSt 19UU AanKevaigeo i mei lyo vaa ureeiwici I I l eOllDl ROTTIIDAUtia nra B d load 8 81 7 11 7 88 8 81 88 9 18 8 18 8 7 10 88 10 8 11 99 18 18 18 18 18 8 1 87 8 18 8 88 8 48 4 89 4 4 88 8 1 7 18 7 41 8 14 8 17 8 8t 9 14 10 09 10 11 10 40 11 0 M ordnelit door 7 18 i 1 40 11 08 1 t Ol t i f 8 84 10 19 Kimwwknk 7 18 8 80 11 18 i 1 10 3 11 i 8 8t 10 80 0 p Ut 7 88 8 7 t t Z I 11 10 f 1 17 e lS f 8 41 10 87 v leltardua U 8 18 7 44 8 08 9 88 9 40 10 18 10 8 11 89 11 0 11 84 18 44 1 88 8 46 8 8 4 08 8 87 41 8 86 7 47 8 07 r 8 S0 8 6 9 8t 10 80 10 48 11 1 lollerdtmD F 8 4 11 18 f 1 8 10 i 11 48 f loUirdim B 8 00 9 08 10 08 i 11 18 06 10 i 11 4 4 AUtn 1 B 9 UuM Bxtrt ïyWUln f Op im tnlan nj Em4H Mwwflm n DiuAag Mitiaigitlu ntoarbili tMr fwir d 8 kl mkrüglMsr t eii IhIbb nB kl t iL S HolUndxeke SpMr l Bitrt n iplene t wiji 44 10 1111 18 11 88 18 86 1 80 8 40 8 00 4 00 4 80 4 10 18 6 11 7 41 7 1 18 9 48 10 S8 10 17 1 88 4 86 6 88 9 4 10 81 1 0 4 0 6 43 10 08 10 48 8 01 01 6 4 10 14 U 10 4 ll 18 08 18 84 8 188 08 8 87 t 7 47 8 11 8 4 7 0 8 09 8 18 S 4 I0 1i 10 H n 8 81 8 04 7 08 7 1 7 89 8 S 8 0S Voorburg 88 j ï t m l 88 Zewoh Mo 8 08 Oindl 14 6 S17 117 48l 07 9 0t J19 8010 M VÊimnOiiUém tllM 1 la Uhh nta Mal S O O D A A MSTiaDAILSriaa ncaa louda 8 1 8 11 8 8 V IS lO K 10 11 08 1 111 46 t 18 M 4 48 t 8 48 1 lO i 10 81 10 11 01 kmüM 8 01 8 8 9 10 10 11 09 11 41 11 118 081 88 4 18 4 7 8 6 44 8 10 8i 1 0811 4111 08 ttO 8 l 9 18 9 81 10 18 11 141 08 1 10 8 14 8 88 4 80 8 tt 80 810 811 16 18 01 18 18 O l D A ll Ft I U H I tlai ima 10 89 18 00 18 81 8 18 8 18 4 81 11 16 1 88 11 84 8 40 8 8 11 41 11 88 1 09 8 08 S 4 04 Uold 10 0 14 7 41 8 18 9 07 8 88 10 14 Oad w 8 88 W md 8 48 8 88 UttMill 8 08 1 e4 8 18 8 88 9 89 10 14 10 49 VrMLC l ti 7 18 74 i l8 9 11 84111 18 1147 ll 8 8 8 10 8 84 4 4i 8 11 7 0 8 10 8 14 1 km W 8 84 6 47 7 80 8 18 8 4 80 9 48 11 80 11 41 1 08 1 11 8 1 8 49 8 0 86 7 18 8 18 9 40 10 06 iida 7 nO 741 8 18 9 07 9 8 10 18 10 8 11 11148 1 81 i l 4 18 4 84 8 47 7 4 8 09 8 18 10 17 11 88 88 11 88 18 08 1 0 8 08 8 10 4 08 4 48 8 89 t i 7 00 7 8 9 00 9 8 10 08 10 48 ll 11 11 4 1i I J 11 07 lJ J 4 8 14 17 11 11 18 1 1 11 8 40 8 88 4 4 S4n it I8 744 7 48 8 88 8 48 18 07 18 U 1141 UMokl 8 18 8 1 1 41 8 41 9 10 10 10 10 Wowdall 8 07 6 41 8 09 9 81 10 88 Oudaw 11 6 88 8 11 10 41 OMÓA 8 41 1 08 1 M 840 8 14 9 88 10 84 11 H t blgkt dat Bresci de moordenaar van koning Humbert bebalve een ecktgenoote ook eon dochtertje van 20 maanden te Hoboken in de Ver Staten heeft achtergelaten Bresci s vrouv is vrauhopig Zjj kan zich niet begrijpen dat baar man dien zij de goedheid en braalheid in persoon noemt een moord en zulk één kon begaan Zjj zal van naam veranderen en met haar kind ergens gaan wonen vraar haar niemand kent Het heet dat zQ tot koningin Hargherita een smeekschrift heeft gericht waarin zjj gratie vraagt voor baar man BINNENLAND Uit Den Haag wordt geschreven De bevordering van baron Michiels Van Verdnynen commissariBgeneraal van Nederland ter FariJBche tentoonstelling van ridder tot den hoogen graad van commandenr in de orde van den Kederlandschen Leeuw eene onderscheiding tot dusver zelden of nooit aan een Nederlander van den leeftijd van baron Hlchiels toegekend wordt bier byna algemeen toegejuicht Zü is de rechtmatige erkenning van de ontzaglijke moeite die de commissaris generaal zich gegeven heeft on van de buitengewone werkkracht zoowel hier te lande als te Parijs door hem aan den dag gelegd tot verwezenlijking zijner onvermoeide pogingen om ons land op de wereldexpositie een goed figuur te doen maken binnen de grenzen door het Btaatsbudget gesteld een streven waarin de hoer Micblels mocht slagen dank ook den bijstand van de leden van het centraal comité met name van de hoeren mr H Zillesen algemeen secretaris en baron Van Asbeck te Parijs gedelegeerd commissaris generaal wior belangrijke medewerking evenzeer door Koningin en Kegeering zijn erkend Ën ook zal het niet ontgaan zjjn dat tal va inzenden boboorendo tot de nationale nijverbeid gedecoreerd zijn De ÏOste verjaardag van den keizer van Oostenrijk op 18 dezer zal ook en vooral met het oog op de talrijkheid van de OostenriJkscb Hongaarsohe kolonie van badgasten te Scheveningon aldaar op buitengewone wijze worden gevierd De Knrzaal zal feestelijk zijn versierd on te B uur des namiddags daarin een feestconcort worden gegeven door het Philhnrmüniacb Orkest waarop do Kaiserbfmne zal orden esjteeld s Avonds is er bal iu de Karzaal en op het feestelijk verlicht terras terwijl omstreeks 10 uur een groot vuurwerk op don pier zal worden afgeitokeii Gemengde Berichten Uit Oostburg schrdlt men nader omtrent het eerglster vermeld droevig ongeval QOttdl M ordrtekt Ki4aw rk rk OtptUt aeltardua U aollerdtmD F EoUirdim B ïe ongeveer halfzeven des morgens zagen landbonworsknechts die daar in de buurt bozig waren mst het ploegen rook uit de woning van J Tange komen Spoedig gingen zjj er hoen en alras bleek t bun dat er brand van binnen in bet buisje was De ramen stuk slaan was bet werk van een oogen blik daarna brak men de voordeur die gesloten was open onderwgl hoorden zQde drie kinderen roepen en jammeren die aldaar een gewissen dood te gemoet gingen Gelukkig week de deur spoedig en glden de wakkere mannen het hnisje binnen en brachten de kinderen van 8 ö jaar spoedig naar buiten Een lief meisje van ongeveer 3 jaar waa echter reeds gestikt een der kinderen hié ernstige brandwonden het derde was bewusteloos doch kwam spoedig bij Uaandagavond hebben op de Haarlemmerstraat te Leiden opstootjes plaats gehad Men vente een brochure getiteld HetAntimilitarisme Eenige veldartilleristen riepen Leve de Konmgin namen alle exemplaren af verscheurden deze en sloegen den venter De man werd voor eigen veiligheid door een politieageut naar het bureel geleid Tegen de daders wordt proces verbaal opgemaakt L C De nienwe koning van Italië In het Quirinaal het koninklijk paleis te Rome wordt de volgende anecdote verhaald Koning Victor KmmanuM gaf z jn secretaris verscheidene instruotiën te dicteeren De secretaris begon met de door koning Humbert gekozen formule Het is m n wenscb Dadelyk nam hem de koning de pen uit do band schrapte den zin door en schreef Het is mijn wil In Parijs gast het vele vermakelijkheden op de tentoonstelling niet voorspoedig gelijk reeds is gemeld In de laatste dagen is rechterlijke tusschenkomst noodig geweest Zoo bg het gebouw waar Loie Fuller haar kleurendans vertoont en waar nu eea onzijdig persoon is benoemd om uit de ontvangsten telkens een bedrag af te bonden voor een crediteur die een groote som te vorderen heeft Hetzelfde is nu bg beschikking van den president der rechtbank bepaald van het panorama Marchand op de vordering van den bouwmeester die nog 108 000 frcs beweert te moeten hebben De aangestelde requester mag eiken dag 350 francs van de ontvangst als die er is I inhouden en 20 pCt van de ontvangsten in het resr taurant dat in het g bonw zich bevindt De bekende scbaal spelor Stelnitz la Zondag overleden i De schaakspeler fVilbolm Stoinitz werd 18 Mei 1837 te Praitg geboren Op verschillende scbaakcongresben behaalde hg e ite prijzen en gold als den grootsten si f kspeler der wereld Bil het spoorwegongelnk nabij B ome beeft generaal Butfen hoofd van de buitengewone Belgische zending het rechterbeen gebroken Zgu schoondochter word aan het hoofd verwond Een zijner zoSns die ook deel vaa de missie uitmaakte werd licht gekwetst De aide de camp de Beaufort ook lid dor misiie kreeg lichte verwondingen De Nederlanders dl onze Eegeering bg do plechtigheden te Home hadden vertegenwoordigd waren met een vorigen trein vertrokken Het ongeluk gebeurde doordat er teveel treinen in deze drukke dagen liepen Koning Victor Emanuel liet zich zoodra hij van het ongeluk hoorde onmiddellijk naar de pla ts brengen en sprak daar den gewonden en verschrikten moed in Een luitenant afgezonden door grootvorst Peter w w op een losse locomotief naar Rome gereden om den koning te waarsabnwen s Middags brachten de koning en de koningin een bezoek aan de gewonden die in de hospitalen ondergebracht waren Extra uitgaven der couranten la enlntusschen zeer de weinige orde die er bjj t reddingswerk werd in acht genomen De eerste hulptrein toch ging b v zouder licht weg en de artsen kwamen aan zonder verbandmiddelen Ook door de Nederlandsche politie is thans in de hotels het signaleuient verspreid van den vermoedelijken medeplichtige van Bresci den moordenaar van den koning van Italië Het luidt als volgt Naam Lnihi Qrimotti oud 21 jaar beroep wever lengte meer dan middelmatig haar kastanjebruin wenkbrouwen id oogenidem neus gewoon mond gewoon knevel bruin aangezicht mager breed en knokkig kleur bleek Kleeding donkergrijs costuum licht zijden das met blauwe strepen slappe hoed en donkere schoenen Wanneer een persoon overeenkomende met dit signalement zich aanmeldt of gezien wordt zal de politie aan welk bureau dan ook gaarne daarvan spoedig bericht hebben De ambtenaren van de Zuid Atrikaansche SpoorwegMaatschappij die tengevolge van den uitzettingsmaatregel van Lord Roberts in hun vaderland moesten terugkeeren krijgen van de onderneming voorloopig wachtgeld ongeveer i bedragende van hun wedde voor de getrouwde ambtenaren met gezin met een zekeren bijslag verhoogd In enkele gezinnen te Scbeveningen beerschte Zaterdag voor eenige uren een vreeselgke ongerustheid Een logger toch van de firma Hoogendgk te Vlaardingen Zaterdag van de visscherij teruggekeerd bracht het bericht mede dat acht dagen geleden op 59 gr N B door de equipage een bomscbnit zonder bemanning was drijvende gezien Tevens werd daarbg medegedeeld dat het do SCH 17 was De reeders van de bomscbnit de boeren C en M den Dnlk wien het bericht eerst werd medegedeeld namen de noodige maatregelen om do familieleden van de opvarenden met omzichtigheid op de hoogte van het treurig nieuws te brengen Dat allen waren omgekomen achtte men vrij zeker 8 8 6 85 7 10 9 96 10 87 7 18 I0 S 8 11 7 88 8 48 11 01 6 80 7 00 7 4 9 ll IS 11 07 U 4 Doch ziet wat gebeurt Een paar uur later ontvangen de reeders uit Fecamp een visschersplaats in t Noorden van Frankrijk telegrapbisch bericht van den Zweedschen consul dat aldaar geland was de bemanning van de Scheveningsche bomscbnit Nooit Vol maakt schipper Albert Verhey weinige oogenblikken later kwam ook een gelijkluidend telegram van den Nederlandschen consul te HJvre met de bijvoeging dat de St Jean die de bomscbnit in den grond geloopen had de schrip brenkelingcn bad aangebracht Van dezen consul is een nader schrijven ontvangen waarin wordt medege deeld dat de bemanning der bomsohuit voor hem de gebruikelijke scheepsverklaring heeft afgelegd en te Scheveningen kan wordasterugverwacht HWd Nader verneemt de N K Ct De equipage van de Nooit Volmaakt is eergisteravond van Fecamp te Scheveningen teruggekeerd Volgens verklaring van den schipper ligt de schuld van bet ongeval geheel en al bjj den gezagvoerder van het visschorsschip St Jean De aanvaring had plaats Zaterdag i Augustus voorm te 10 uren op 58 20 NB Het was goed weer de zee was k lm De bemanning van de bomschuit was op hot oogenblik d r aanvaring aan het kaken op de St Jean waa al het volk beneden met uitzondering van een dertienjarigen jongen die het schip moest besturen Onverantwoordelijk was het zeker aan dien knaap zulk een taak op te dragen Er kwam nog bg dat de jongen toen hg zag dat er gevaar dreigde door zeuuwachtigheid het rad in verkeerde richting draaide Gelukkig dat de zee een spoedig afdalen van don schipper en de negen matrozen toeliet dat geschiedde met een kleine boot De zeelieden hebben geen tjjd gehad om iets te redden ook hsq eigen bagage einit verloren Door de consuls te Hlvre n te Hijssel qn den burgemeester van Rozendaal zjjn de visschers in staat gesteld Scheveningen per spoor te bereiken De bomschuit bad tachtig kantjes haring aan boord Men meldt uit Amsterdam In de diamantbewerkersvergadering van gisteren is medegedeeld dat de firma s Vigeveno en S de öorter het beginsel van het netto tarief stelsel hebben aanvaard Ook bg deze werkgevers kan de arbeid du worden hervat De bondsvoorzitter Henri Polak klaagde over gebrek aan vertrouwen Een deel der stakers oefent zonder goed op de hoogte der zaak te zijn critiek nit op de handelingen van het bondsbestusr en zaait wantrottwen Polak sprak van perfide oritiek zoo was nu weer het bestuur verdacht gemaakt met het praatje dat men van de heeren Speyer en Soep geene handteekening bad gevergd onder de beginselverklaring dat men toch van anderen wel eischte Polak betoogde nu dat men zulke zaken geheel moest overlaten aan bet bestuur en dat eene belofte van den oen zondermeer vaak meer waard is dan eene onderteekende verklaring van den ander Er bleek overigens niet veel verandering in den stand der staking te zijn gekomen De vergaderzaal was ook ditmaal flink bezet Men schrgft nit Haartea De recherche alhier heeft Maandag den inbreker bg den vrachtrijder v H die daar f 150 stal opgespoord Het was een ondknecht De man had nog f 113 in zjjn bezit Uit Terneuzen meldt men Vannacht is er een detachement infanterie vijftig man sterk met een extra stoomboot uit Vlissingen aangekomen onder bevel van den eorstelniten itet Abresch ter assistentie van de politie De bootwerkers hebben in bun vergadering van gisterenmorgen besloten het werk gisterenmiddag te hervatten be halve bil de firma Everaert wat ook geSchied is Onder sterk geleide is nog een arrestant naar de stoomboot gebracht om naar het huis van bewaring te Middelburg te worden overgebracht Het stoomschip Iris wordt na door de werklieden voor eigen rekening gelost Voor den krggsraad te Arnhem staan terecht wegens dienstweigering drie soldaten van de Koloniale Reserve nit bet garnizoen Nijmegen die nog geen jaar in dienst zijn en waarvan een den leeftijd van 17 en de twee anderen sinds Mei jl den leeftüd van 18 jaar bereikt hebben Bij een oefening werd na de gehouden theorie door den instructeur aan de manschappen gelast de wapens en het ledergoed om te hangen aan deze order voldeden de drie vermelde soldaten niet die ten antwoord gaven ik heb vandaag geen zin ik doe het niet Toen de le luitenant S belast met de instructie bun ieder afzonderlijk gelastte wapens en ledergoed om te hangen kreeg h hetzoHde antwoord Hierop werden zg in arrest gesteld Na eenigen tgd werden ziJ uit het arrest ontslagen en bun leder afzonderlijk nog eens gelast wapens en ledergoed om te hangen het antwoord was te derden male betzelfde De luitenantadjudant R van de Koloniale Reserve die bjj het laatste bevel tegenwoordig was en zich niet kon voorstellen dat jeugdige militairen zich aan zoo n vergrijp konden schuldig maken vroeg hun of ze soms ziek waren bij kreeg van allen ten antwoord neen Toen stelde hg hun de vraag dus je verdomt het P en het antwoord van allen luidde ja 1 Onmiddellgk werden zg weder in arrest gebracht teneinde wegens dienstweigering voor den krijgsraad te worden gesteld De nog geen 18 jaar zgnde soldaat beeft gedurende zgn diensttijd niet minder dan 134 strafdagen ondergaan waaronder 80 dagen provoost waarvan ruim 50 in den tijd van 5 maanden Men vraagt zich af schrijft men uit Arnhem in t Vad of bet niet beter zou zijn dat zoo n onverbeterlijk sujet al lang den dienst ware uitgejaagd en is het wel te verantwoorden dat een korps als de Koloniale Reserve dat jaarlijks zulke groo te sommen aan de schatkist kost en geen reden van bestaan heeft nog langer in stand wordt gebonden Als men de Koloniale Reserve en het Koloniaal Werfdepöt beide belast met de werving voor de koloniën met elkaar vergelijkt dan ontwaart men dat ongemotiveerd hoogere toelagen en traktementen aan de Koloniale Reserve worden toegekend hoewel de werkkring van het WerfdcpOt een veel grooteren omvang heeft De luitenant kolonel te Nijmegen heeft f 700 meer dan die te Harderwijk de le luitenantadjndant f 600 de kapitein kwartierm 1000 de officier van g z f 1000 de kapiteins f 660 en de luitenants f 500 en f 100 De soldaten ontvangen als bandgeld bij het Verfdepót f 200 bij de Reserve f 300 Zullen vraagt de schrijver de leden der Staten Oeneraal bg de behandeling der begrooting van Koloniën nu nog langer het zwijgen bewaren omtrent de ontzaglijk groote gildverspiUing ten opzichte van een inrichting die vrjj algemeen als onnoodig wordt beschouwd en alleen dient als retraite voor diegenen die het volle pensioen aan hun rang verbonden nog niet behaald hebben en van wie het te voorzien is dat z om gezondheidsredenen Indie nimmer zullen terugzien f H Ct Het Politieblad bevat de volgende mededeeling Op 9 Augustas 11 is Johanna Mecheline Weber geboren te Kralingen den 16 Dec 1872 vertrokken van Den Haag met baar dochtertje Johanna geboren te s Qravenbage den 23 Februari 1900 van nit het logement van Butgrink san het Zieke vergezeld van een man met een lammen arm liedjeszanger van beroep des middags te 12 uur naar Delft Ter hoogte van de Hoombrug aan den Delltschen weg is zjj gezien zonder dochtertje Te Delft werd zg op dien zelfden dag des namiddags te 3 uur gezien in het logement De Witte Leeuw weer zonder dochtertje Een logeergast van Kntgrink die wist dat zü e middags met haar dochtertje van Den Haag was vertrokken vroeg haar naar haar dochtertje Haar antwoord was dat raak je niet zg was slecht voor haar dochtertje en yerlangde sterk naar den dood daarvan Van Delft vertrok zg dienzellden dag per boot naar Rotterdam waar zjj in den nacbt van 10 11 dezer logeerde met den bascnlenscherper Antonius van den Hout zich noemende an der Klefl Sedert is niet meer van haar vernomen Te Rotterdam is qj niet weder gevonden Er wordt vermoed dat zü haar dochtertje van het leven heeft beroofd Zg is niet groot en gezet beeft zwart hair met krulletjes op t voorhoofd bmine oo en kleinen n ns en grooten mond Zg ii ekleed met warten rok iwart tricot Ijjlje mettreasea b bloots hoofds Zü vertelt dat haar dochtertje is bg haar vader Dit is niet waar De commissaris van politie 4or 2de afdeeling te s Gravenhage verzoekt beleefd baar te doen doen opsporen en zoo zg niet kan bewjzen waar haar dochtertje is haar met den man die zich bij haar bevindt voor hem te brengen STADSNIEUWS aODDA 15 Augustus 1900 In de heden gehouden Buitengewone Algemeene Vergadering van Aandeelhouders der Soudsche Waterleiding Maatschappij i8 tot Commissaris benoemd de Heer H Straver alhier Programma der Muziekuitvoering in de tent in het Plantsoen door bet muziekcorps der dd Schutterg onder directie van den beer J Q Arentz op Donderdag 16 Aug 1900 des avonds ten 7 ure Marsch Le Retour Reuland Ouverture La Montag narclo T J Scbweinsburg 3 Walzer L Aurore C Faust i Fantasie Nabucbodo nowr Kessels DerScbneidige Marinelientenant Hugo Kloss Ouverture Mignonnette J Boumao Walzer Poletta F Suppé 3 Fantasie Lafeuillede Rose Bouwens 9 Crescent Cycle Galop 6 Mann Gisteravond om 6 uur bjj aankomst van den trein nit Gouda is aan het station Maas te Rotterdam op aanwijzing van een bandelsbediende uit de Mauritsbtraat aldaar gearresteerd zekere K een bekende kwartjesvinder Hij is naar bet politiebureau in de Lange Torenstraat gebracht doch daar na verhoor weder vrg gelaten Op de reis van hier naar Rotterdam bad K die in gezelschap van twee andere kwartjesvinders was bedoelden handelsreiziger tot kaartspel nitgenoodigd hetgeen aangenomen werd en waarbg de handelsreiziger een muntje van f 10 verloor Dit muntbiljet was bij K s arrestatie alweder in andere handen overgegaan Bij de te Ngmegen gehouden kegel wedstrijd welke gisterenmiddag om i uur geëindigd is behaalde op do vrüe baan o a een prgs P V d Waals alhier met 40 p en Van de Ree alhier met 38 punten In den porsoneelen wedstrijd waarin nog was toegekend een extraprjjs voor dcngene die in 15 worpen 3 kaarten de meeste negens hoeft o a J V alhier met 5 X 9 Met bestemming voor de exportslachtergen te Osch en te Nienwerkerk a d IJsel werden Maandag te Gorinchem 160 en te Leerdam 60 varkens geleverd voor 16 i 4 17 ct per half Kg Aanbod grooter prgzen vast veel vraag NiEDWKSKïïK a d IJsEL Het 2 jarig dochtertje van den heer W Verhoef alhier geraakte Zondagavond spelende te water hetgeen door een fietsrijder werd opgemerkt Deze riep om hnip waarop J Bos kwam toesnellen zich onmiddeiyk te water begaf en er met moeite in mocht slagen het reeds bewusteloozej kind te redden Capelle a d IJskl Een arme stakkertmet iiu arm poogde Zaterdag alhier bet medelijden züner medemenschen op te wekken in de hoop eenige ondersteuning te erlangen Ook de gemeente veldwachter was begaan met het lot van den man en gat hem tot niet geringe verbazing van de omstanders zgn tweeden arm terug dien hg van onder s bedelaars jas te voorschgn haalde I OcDEBKKBK a d IJszL Id de Zaterdag gehouden raadsvergadering die door alle ieden werd bijgewoond werd de gemeenterekening over 1899 met bijlagen onderzocht en met algemeene stemmen goedgekeurd met voorloopige vaststelling der ontvangsten op f 16 7 40 00è on der uitgaven op f 15 937 92e Eveneens werd onderzocht en goedgekeurd de begrooting van het Burgerlijk Armbestuur voor 1901 bedragende in ontvangst en uitgaaf f 1343 84 1 met een subsidie post van f 1100 Tot letters der directe belastingen werden vooriiedragen de heeren J Rgkaart Mz en A Qoudriaap Wz Ten slotte werd medegedeeld dat voor een feestelgk onthaal in de scholen op den a s Koninginnedag in aanmerking komen 436 leerlingen welke lUlen in één jaar tgds de school minder dan 10 maal willekeurig verzuimden Tegen P V en züne zuster P is op aanklachtvan den klompmaker F V proceaverbaal opgemaakt wegens opzettelÜke en wederrechtelüke beschadigbig van diens eigendom Eerstgenoemde is kort geleden ook veroordeeld wegens mishandeling van den broer van P V De oorzaak ligt in eene quaestie over eigendom welke men op deze oubeboorlgke wgze denkt te kunnen uitvechten LAiraïKAK Vrgdag had alhier eene niet alledaagsche werkstaking plaats Bg gelegenheid eener fruitverkooping werd nadat de verkoop conditièn waren voorgelezen door C V d Zouwen van Ameide namens de gezamenlüke koopere het woord gevraagd en te kennen gegeven dat bet wenscbelük was dat de verkoopers voortaan de onkosten zonden betalen Toen hiervan geen notitie werd genomen werd door I Verheg alhier voorgesteld zoo iemand een bod deed tot handtastelijkheden over te gaan De kooplieden vonden het verstandiger heen te gaan Na eenig delibereeren werd evenwel bun eisch toegestaan on had de verkooping met dezelfde animo plaats als voorheen Het fruitgewas dat overvloedig is maar door den hagelslag van slechte qualiteit werd tot lage prgzen verkocht ZzvsHHUizEN Zaterdag j l hield de beer W van der Putte uit Gouda eone rede in de kolfbaan van den beer J A Vos alhier over de geest dezer eeuw Aan het debat werd deelgenomen door een der aanwezigen Na afioop gaf de fanfare vereeniging De Kleine Trompetter eenige stukjes ton beste Baao AiiBACHT Reeds lang hadden de kinderen der 2 hoogste klassen van de 1ste O L S den dag met verlangen te gemoet gezien waarop zg een uitstapje zouden maken naar den Haag en Scheveningen te voren was alles daarvoor besteld en het reisplan bepaald Eindelijk kwam die dag en gingen zg Vrgdag jl onder geleide van bet onderwijzend personeel en een paar andere dames per rgtuig naar Gouda met het minder aangename vooruitzicht dat er wel eens een nat pak kon opzitten Jammer genoeg begon het toen men nauwelijks in den trein zat te regenen voorwaar niet erg aanlokkeiyk voor een pleizierreis toch waren allen vroolgk on welgemoed in de verwachting van hetgeen zjj zoudtu te zien krügen Allereerst kregen de bezienswaardigheden in Don Haag oen beurt vervolgens per tram naar Scheveningen dat was een beerlijk gezicht die booge duinen en dio bruisende zee en hoewel nu en dan een buitje het genoegen verstoorde toch genoten de kinderen van het heerlgk schouwspel De terugtocht vaft Scheveningen ging te Voet men landde in den groeten speeltuin de Bataaf aan waar een wjjle word vertoefd om do hongerige maagjes wat te vullen ook daar amuseerden de kinderen zich soms in den regen niet weinig met schommel en wipplank draaimolen en meer Ten 6 uur kwam men ongeveer te Gouda aan en hoewel meer nat dan droog dit scheen den kinderen weinig te deeren ze zongen er duchtig op los ze hadden bjj al het slechte weer toch veel gezien ea genoten en wisten zeker s avonds thuis heel wat te vertellen Ze zullen daarbg niet vergeten zgn zekeren beer Gerritsen een kinaervriend die hen op de terugreis om bgn koud en nat leed te verzetten eene versnapering nl een 90 tal taartjes aanbood welke natuurlijk met een leve mijnheer Gerritsen werden verorberd Was het voor do schooljeugd een slechte dag ook voor de geleiders viel bot dubbel moeielgk hen in zulk weer aangenaam bozig te houden een woord van dank voor hunne opoffering mag bier dan ook niet achterwege blijven evenmin als aan allen die er toe hebben bggodragen dit reisje voor de kinderen mogelijk te maken AMERIKA ANSCHE innniH A VAN lis Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Teleifkoon il 0 ai Amslerdaiu Beurs yan Vikn Slotkra 817 98 98 14 AUO 98 98 lOjf 88 88Ü 88 ♦ 68 961 Vl 96 1017 871 987 10 l 4 i KiauLAHD Crt Ned W 8 8Vi 81 dito dito dltc 8 dito dito dito 8 Homil OU Oondl 1881 98 4 ItaUI luoliluffOig 1861 81 OOfftm Obl io papier 1888 dito 10 Kilver 1868 PoBTUOAl Obl met coupon 8 dilo tiokel 8 81 ïoiuiin Obl Binnenl 1894 4i dito aecoDS 18 0 4 dito bij Bollii 1889 4 dito by Hope 1889 90 4 dito in goad Uen 1888 6 dito dito dito 1884 SFAiin Perpat arbald 1 81 4 TosKlu Oflpr CooT leen 1 90 4 Om leening aerie D Gee lMBiti aerieO ZewAn Bp T oblg 1898 8 MmocOb Kuit Bok 18 0 8 TniFniiLk OU 4 oiili p l8Sl I 84V VWIUOAU Obligatien 1898 8 900 BoTTIlDAM Stad le u 1604 8 91 NZD N Afr Handelar a od 99 AKodib Tab Hg CertidoMeo 681 DsUMaatacliappü dito 488 Afn Hypotb kb pMdbr 4i üóltMij der Voratanl aand 6 i a Or Hjrpollieekb pandbr 4Vi 108 Kederlandaiihe baak aaod 8047 Nad HandelmaaUoh dito 1 4 N W k Pao Hjrp b pudbr 8 96 Rott H otliaekb pandhr 4 Utr llvpotheekb dito 4V 118 110 90 89 114 V 10 114 135 lOOV 1 161V OonaMK Ooat HoQg baok aand RuaL Hypotbeekbaak paodb JÜflAUA Uqut Itypoth paudb 4 Maiv L O Pi Lion reit 8 Km Hall U 8pooiw U9 aiuid My tot Bipl T St Spv aand Ned ïud Spoorwegm aand Ned Zuid Afi Spm aand 8 dito dito dito 1891 duo 8 TAUi Spoorirl 1881 89 A Sobl S Znid Ilal Spamg A H obl 8 PoLKM Waraohau Weegen aand 887 ioofl 100 114 Iluai Qr Ruaa apv Mg obl 4 Baltiaehe dito aand Paauwa dito aand Xwaoff Dombr dito aand Kunü Ob Aaow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Amsaika nt Pao 8p My obl Gkio k Korlh W pr U t aand dita dito Wk Bt Peter obl 7 I 141 Denver k Rio Or 9pm eert r 1 101 74 104V 87 ia 16V lUinoia Central obl in goud 4 liOuisv fc Kaïhvilli Gert r nand Mexiro N Spw Mij Ie hyp o 6 Uiaa Kaaiaa t 4pCt pref aand N Yoik Oulaiio k Weat aand Penn dto Ohio obltg 6 Oiegon Calif le hjrp in goud 99 8t Paul Hinn k Maait obl 481 8 160 810 108 108 99 100 117 117 101 84 On Pae Heoflun oblg 6 dito dito Uno Col le hyp O Oakada Can South Okert ff aand Van 0 RaIIw k Na lo h d e O Attaterd Omaibua Mg aand Rotterd TiamweKMAata aAad NlD Stad Amiterdam aand I Btad BAtterdam aand 8 BlIAIl 8tad Antverpan 1887 8 Stad Biuaaal 18M8 HoMQ Theiia Regullr Oeaataoh 4 OaaTm Btaitalaenii 1860 8 K K Ooat B Cr 1880 8 aPAHn BUd Madrid 8 1888 Nin Ver Bez Arb 8poel eert 88 tot SPOTPRIJZEN van ZOMERMANTELS DAMES en KINDKBCOSTU MES COSTUMES TAILLEUR Blousen en Oamesoverliemden Jtponsloifeii i ii gekl Katoenen 0 SAM80M A DVERTi iNriElN ge ei beter adres voor alle soorten SCHOENWERK dan bel Noonlbraliantsdi Schoen en Laarzeiiniai azijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPRUIMING van verschillohde soorten ACHOKiVirKHM Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk l I0f Wie werkeiyk prüs stelt een IIBCELIJK te hebben laat zich fotografceren in de Fotografiêche Hwn ttnrlehUng STXJDIO Tan P V D WAALfil FI SINGEL 661 Een ware 8chat voor de oogelnkki e lacfatofbrs der Zellbevlekking Onanie an gehe mn nitipnttingen ia het beroemde werk Z Dr Ketau s ELFBEl VABIKti Hollandache aitgave met 27 lib Prgs 2 ijnlden Ieder die aan da nraobnkkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet hei lezen de oprechte leenng die het geeft redt iurlgka duizend van een zekeren dood Te vorkrjjgen bg bobVerlags Magazin ta Leipzig Neamarkt 34 firu eo tegen ioienduig vm het bediag ook in pottugali m in eiken boekhandel in Hollüid