Goudsche Courant, donderdag 16 augustus 1900

No 8275 Vrijdag 17 Augustus 1900 30ste Jaargang mimm mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teltfoiin N Kt ADVEUTEINTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centfn iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Talefoon M H De Uigave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco der post 1 70 Alzonderlijke Nommers VTJF CENTEN De Notaris H GROENENDAAL te Gouda ia ToornemenB op MAANDAG 27 AUGUStTüS 1900 deBvoormiddags ïl uur in het Hotel DE ZALM aan de Markt te Qovvk tn ééne zitting in het openbaar te veileb en verkoopen EEN UIJIS wtLUrinlrUROVyyilfO tot verkoopvan rterke dranken in het klein en EEP in de Molenw rl wjk B No 31 te Gouda No 2 Een Huls en Erf is do Volenweri wyk B No 31 te Gouda naaêt oeel 1 No 3 jEeii Huls en Brf met TUIN voor en OPEN GKOND achter aan del Korte Akkeren wijk P No 173 te ÖOOOA Verhjwrd aan G Biuitbe voor ƒ 1 50 per we k No 1 en a worden bfl de afslag gecombineerd aangeboden Aan aardlng b j de betaling dor kooppenningen op 1 October 1900 ol vroeger Te bezichtigen drie werkdagen voor den verfcoof van 9 1 nur en op den dag dor verkoojping van 9 11 uur Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemd Notaris GEOENENDAAL te Gonda I II I Géeii Engelsch maar EcM EOEEEITBHOOD ga cent da K G A $ LEGT OTEtWE HAV EN 28 EL CASSITO TANDARTS Tutfmarktieö Gouda D k lijks behalve Zondags te sweken tat 4 uur Een SNEL RiiwieT la onVermijdeiyk oen A T fS R K en liléa IjOOfBMU Op den weg ijjn de Yankee Style Rijwielen het gHf B fdH V o a in het Kampioenschap van Nederland late prjj bj het verbeteren van het los nnr record 167 K M verbeterd mot 25 K M enz enz Fabribt vao RIJWIELEN en HOTOKCyCLES B A JANSEN sEoscL liovjjrancier dor Cambier Automobielen e a Agent voor GOUDA J C DE BÜITSH Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPARKB ROOK FEAirSCHE STOOMVEEVERIJ I ehenilsohe Wasscherlj Ih OPPEi IIEIlMËIt M Kruiskade Rotterdam Uebrtivetaord door Z M den Koning 1 dar Belgon HoofddepSt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az ipeiiUlleit voor het itoomen en verven van lie Ileeran en Dameagarderoben alsook alle KiDdht Knederflti Spctale inrichting voor het itootu n van Mucne mantels veeren bont enz Gordöneu taJHlkleeden enx worden naar de nienwIitB en laatste methode Keverid Allf goederen hetzy geetoiund of geverid vordep onaehadelflk voor de geiondbeid volKaai itaat bewerkt Zetiuw en llaa rlijders wordt nit overtuiging als een werkelgke hnlp in de nood het boek aanbevolen Na ontvangat van adres per briefkaart ordt d t boekje franco per post toegezonden door 1 BU f POEL S Boekb Zaltbommel I LOröN IN DE GOUÜSCHE PAARDKINLOTKRIJ zijn a 40 Ct per lot vorkrijg baar by A BlilSKKM Zn HOOFDPRIJZEN Eijtnigen met een en tweePaardenbespannen Paarden Rundvee enz Indien gy niet wilt hoesten gebrnikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extract mmH uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honing bloem van H ¥ Ai V § i€HAIIi € o Den HaasJA itmm VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN 8CHAIK BCHAIK 8CHAIK 8CHAIK BCHAIK SCHAIK 8CHAIK SCHAIK BCHAIK SCHAIK JE Cb B Meliatltbe liet beste middel der wereld ft Co B Ittelianthe geueeat Kmlhooit Co s Jttoliiltltbe gtiiieeBt zoowel oud ala jong Co S lileliantlia m g in geen huisgezin ontbroken Co S Melianthe taat voortdurond onder Sohoikundig toeziolit Co S lUelianthe helpt onhorroepelijk Co S Meliantbe bekroond met Eerediploms a Co S Melianttle bekroond met Goud Co 8 Melianthe u bekroond met Zdver Co S Melianthe ii verygbaar in flaoona vaa 40 Ct $ tOCt en f Ê J Th T08KEN Boikoop a v WIJK Oudmiaur M KOLKMAN Waddmmeni H KOLLMAN Bodtgravm PlflKhË Nieuu erkerk ad JJi W J Vin DAM Haatlrcht A N ïiüZESSEN SelMonltoo Firma WOLFV Co Westhaven 198 Gouda D MIMBIES Kleiweg E 100 Gouda ff H ViK MILD Veerstal B 128 te Gouda A BUUMAN Uoordrtkt m Groole voorraad STA LE BALRI U I Draagbaar Spoor 70 e JU en KIpwagona ÏE KOOP en TE HUUR H E OVIN ü Kantoor O liloraobuVadc 31 33 Vlan O 8la iel ila ts n Binnenimvon O Foyeiioord HOTTEBDAM DtltivuliHtds i U i Pl tn rmoUUudi lu tn Antlsepllscbe Téndpoeder en Anti§eptlscli Mondtlnctuur van M CA8SVTO Tandartn te Goudaf OVERAL VEBKRIJQBAAR Door Qcncuh altfemwn anbcvoten Met Ciirt Diploma en douil B iroöiti e PRAEPAI TEN VAN Agent voor Nederland Q IJ8SEL8TIJN Blanwstraa t Gouda KINA WIJN tegen twakte gebrek aan eetlust slechte oFkraambed koorta eii hare gevolifeii bijzonder tegen Bloedgebrek BlCcluucht kwalen van Kritiachen leeftijd taz Verkrijgbi m flacons a 1 90 en ƒ 1 p I If aI f O pa f voedzaam versterkend aangenaam van smaak voor dagelijksch geb 1 11 V €l v v xnora voor kinderen wakken en kltef achtlge gestellen eeer aan te be vclcn Au geneeakrachtlge drank bi itoornlsflen der spijsverterlngaorganen en dlarrfaée ook voor imgehngen en kicme kmcltTen ï njs i er bus i Kgr 1 70 it U Kgr O OO A Kgr 0 50 Chemlich Molk Uiker Speciaal voor Kindervoeding m buwn i H Kgr O OO tulvcre inCIÜ mKCr Ki r ƒ O BO Kgr ƒ 0 26 A ih tnJl C t Ora rpHAtl Het rooken ecner halve Cigarette ii voldoendt ter b trij V £ hevlgBte aanvaUen van Asthma etc Indooijc k f 0 80 en O BO ZZIL Tamarinde Bnnhnn fruit purgatief tegen verstopping Aam 1 giliai IIIUC UmiUUfl beien Migraine Congesties etc vooral ook aUtaxana voor kinderen bc iJ7o k Tamarinde Bonbons van KKALl LLIh N HOLM belanj rijke diensten daar de vorm voor liet knid begeerlijk en de smaak aangenaam is Pnjs per doosje 0 00 en ƒ O BO QsiltflSsilr P£IG é fllAG alecmoen erkend als Iiel BESTE huismiddel f SIl 11 es Hoest Verkoudheid en Keelp n het U H een siymöpIössenüF m veraachtend middel biy uitnemendheid uitsluitend in HJi D fleschjes verkrijgbaar Pnji 0 20 per fleschje ftwparahn ram KRAEPELIEN ft HOLM te Zeist a to foofttn atifitiftirH mtarop Oê naam tn êand Mteniitff t t Jtrvftaar bfy m iüÈÈJÊ KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST tQoedkoopste en soliedst adres voor Vervoer van Inboedel iQOwel binnen als buiten de BUd met gesloten wageni A aRAVESTEIJN Éleekerssin el 287 AU t wordt ttgen Tramtport mhade vernekerd JTAIl BOMD Korte öroenfendaal I 202 203 GOUDA UZKRWylREN GEREEDSCHAPPEN HIIMHOIJO AKTIKELEN FORNUIZEN i Breukbanden NlcDW ooovertroflCB Prof Dr Lioben wolbekend JUIUW SBACaT ILIZU ui II UUns Kbt met Filinikinuik tot Toortdnrendo radieide an ukere ggneiing Ttn alle ulf de meest hardnekkige xenutetlekten rooral ontetaau door p afdwaliagea op jeagdigen leeitgd Totale genezing van elke cwakte Bleeh acht Benaowdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spjjsYertering Onrermogeu Impotens Pollntione enz Uitvoerige prospectussen Irijipcr imA 1 1 a 1 ll 8Vi dubbele lewh Oenlranl bepdt Mattb i d VeRta ZaKbpmnul OepOU M Cléban 11 Ce Sotterdam F Happel B Gra eobage J Halmmans de Jong J Ced Bottardam Wolff fc Ca Gouda n biï alle drogisten TIui 7 i Wondirbali n n do gebeele wereld bekend en geroemd OuovertrolTeu middel tegeu alle Horit h on LeveïHaagzlektea enz Inwendig zoowel a i ook uitwendig in bijna alle ziektegerallen mot good i evolg aan te wenden Pr S per flacon 1 1 per post 1 1 IS TUirry s Wondirialf bezit een alsnog ongekende geneeikraoh en heilzame werking Maakt meeetal elke p nlqko en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een U aar oad voor ongeneesUlk tehooden beentezwel en onlangi een bijna gg tatl kaukeriydeu KCiiezeu Brengt genezing en verzaflkting der pijueu bij wonden ontstekingen enx Tan allerlei aard Prljs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker IIEIVRI Jtl DEit8 Rakin 8 Amsterdam WMr geen depot 1 bestelle men d reet un dl SohntleDtpothek iu A THIBRRY in Pregnde M Rebitfeh Oeatnreieli eeheve pro peotU t oatbiwlaa bg het Cutraal llepAt Sinaera V tin 8 Imiteidiuii Wie zeker zijn wu de Echte Elkei CaCOO te ontrangon tasamennstold en na vale pn amiogen is dun handel gekomen onder de naam dee nitrindars Dr Hlobaelif Terraardigd tg da besta maohines In het Trereldbensmda éubblisaenant ran 6ebr StoU v rok te Eenlep iNha J pTDie aeUV Cikel eacao lln Tierkanten boasea Oen Sikxl OMu h met melk gekaokt jeen aangename gezonde drank toot d lykaeh gebruik een i 2 ihede iala tu t poadar roer aen kop Chocola AU geneeakraoktige drank by geval Tan dianhee sleoiita met vator t gebnlten Terkiügbaar M e toniwubiI H n ApQtliaksr ma A Kd V g rK H aa f 130 c 0 90 e aS6 iQiiwmlTMUigsniraardigaf vow IMa I land Mus MattenMwN Amaterdam Kalv striuit 103 Fff Paifl ExpelUr D lif M weidt dit middel aM TarauMod suioiS als lüialllbnb iawiiinel ssoftwasd tsna Bhiaauiasll JleA t Trfendl Mid rt hd Dit be den TeKtïë ïr ö l m epkalU ieksBU k AaM IndsMM ssetkdna Ie jLBStodaia tSTtnoth UUn vrn Tnrt m sadon tH Htg ra MlB ia an n rt M Hrt healB oudiadeMM i fa 0 makttlTfcMstwu dMnacHNna ennorel damae SB Dnitraehovnnit lediApprrtimtraneil MUsrkCS arils Isatt Sir M MsalsHsfeel op naam so lUirlskSBtadE rm kliJMrm Wlafcrtlwt la wsswefrti iiliill H ia i Ac SM sMa i rwSSïi Gouda Druk van A ÖKINKMAN Zn In7oer 7a Exmd7ee enz in Belgig De BURGEMEESTER van Gouda brengt ter kennis van belanghebbenden dat met ingang van 8 Augustus 1900 het douane kantoor Esschen dorp den isten en den isden v tn elke maand des voormiddags van 8 tot 9 aren geopend zal zijn voor den invoer van Nederlandsch melkvee en voor dien van schapen paarden geiten en slachtvleesch lederen Woensdag van 8 tot 9 uren des voormiddags Gooda 14 Augustus 1900 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BultenlaDdsch üverzictit Be bevriJdingB kolonne van de gezanten in China wae volgens het laatste olflcieele bericht Hosiewoe gevorderd dat halverwege tnsBchen Tientsinen Peking in ligt Het ia een klein oeverstadje aan den Peiho en de groote heirweg van Peitsang naar Peking leidt er doorheen Na hot ernstig treöen bj Peitsang zjjn dus de verbonden troepen flink opgeschoteB Deze slag heelt weer dezeUde nitverkiug gehad die de gevechten in den oorlog tnsscheu Japan en China haddon de Chineezen zgu in wilde vlucht oiteengestoven maar het heelt bloed gekost Dat verhelen ook de aanvoerders der bnitenlandsche troepen niet Waar de verbondenen nü zijn f De Daily Express rekende uit dat ze Zaterdag in de buurt van Peking konden wezen als alles goed ging Maar na de eerste hellt van het traject zonden jnist de transport moeilijkheden zich krachtig doen gelden daar de verbondenen den spoorweg verlaten hekben en met de Pei Hfl tot basis verder oprnkten Dat Zaterdag kon dos wel Maandag warden misschien Zaterdag déze week 1 Do gezartten beweerden het tot den 16en dus tot heden te kunnen uithouden De Britsche consul te Canton de heer Scott heelt toch een telegram in cijjerachrilt ontvangen van air Claude Mac Donald gedateerd van 6 dezer waarin gezeg wordt Onze toestand hier is wanhopig Over tien dagen zullen wij met onzen voorraad voedsel aan een eind zgn Hoewel wij ons verlicht voelen is een algemeene moord waarschjjnlgk De Chineezen bieden ons een escorte aan tot Tientsin maar met de herinnering aan Cawnpore grnwelflker gedachtenis uit den Britsch Indischen opstand hebben wij dit geweigerd Er z jn meer dan 200Europ8esche vrouwen en kinderen in het gebouw van dit gezantschap FEViLLiaiOX 8 Zij sloeg haie donkere droomerige oogen op en keek mij aan doch de ingebeeldate dwaas tou zich niet hebben kunnen vleien dat er de minste zweem van liefde in te bespeuren was Ik verwachtte nu dat Dokter Cenen ons de zaak alleen zou hebben laten bespreken doch neen hij nam mij bij de hand en voerde raü op plechtstatige wijze tot zijn nicht Paulina gij kent deze heerï Zü maakte een buiging Ja ik ken hem fMr Vaughan vervolgde Ceneri idoet ons de eer om u te vragen of gij zijn vrouw wilt worden Ik kon onmogelijk Uoger een ander voor mij laten praten dus deed ik eenige stappen voorVaarts en nam hare hand in de mijne kPauline fluisterde ik ik bemin u van af het eerste oogenblik dat ik n gezien heb heb ik u lief gehad wilt gij mijne vrouw worden Gij kunt mij nu nog niet lieOiebben maar langzamerhand zult gij dit wel beginnen te doen niet waar mijn lieveling Zij gaf geen antwoord op mijne toespraak maar zij maakte ook geen ontkennend gebaar noch deed zij een poging om mij hare hand te onttrekken sij bleef even kalm en onverklaarbaar Hnlp was alzoo dringend noodig Deze week niteriyk Ot djtn de verbondenen in Peking zullen z jnf De laatste telegrammen van lord Roberts die door het departement van oorlog zijn bekend gemaakt zijn bijzonder nietszeggend Men vindt er niets bepaalds in omtrent de Wet slechts de mededeeling dat Kitchener n Methnen hem nog altyd volgen en een belangwekkende statistiek van Smith Dorrien omtrent het aantal mijlen cen paar dagen geleden door een deel van zijn troepen at gelegd in do hoop Do Wet al tesnjdenaan den spoorweg van Krugersdorp naar Potchetstroom Men mag uit deze redactie wel afleiden dat zelts de hardloopende mannen van Smith Dorrien daarin niet geslaagd zijn Overigens leest men daaruit piets omtrent den toestand in het Westen der Zuidalrikaansche Kepubliek Meer te denken geelt ons een telegram van de Midland News nit Vrijburg meldende dat Sir Froderik Oarrigton it Zeerust naar Malmani is teruggetrokken na devoorraden in eerstgenoemde plaats te hebben verbrand Lult kol C de Wit schrp aan de N R Ct Men kan den man die de berichten van het oorlogstooncel gereed maakt om ze ter kennis van bet pabliek te brengen de eer niet ontzeggeh van een bizondere geschikiheid te wezen om die zoo in te kleedan dat zelfs de gebenrtenissan die ongunstig voor de Engelschen verloopen nadeelig voor de Boeren lijken Dit blijkt weer duidelijk uit het verhaal van den tocht van de Wet nadat hfj door de insluitingslinie was gebroken vervolgd dior Broadwood 2e cavalorie brigade bereikte hy Reitzbnrg waar hg zich verschanste waarschijnlijk om zijn commando eenige rust te laten nemen en werd hier door zijn vervolgers in het oog gehouden Intusschen naderde Methuen ten noorden van de Vaal en zoo had de dappere konvooien oplichter een rivier in den rug vijanden voor en achter zich Toen verscheen Kitchener ten tooneele en lyn ondergang was zoo goed als zeker Hij wist echter over de rivier te geraken en leverde een achterhoedegevecht waarbij Kitchener eenige wagens buitmaakte maar Methnen was er nog altijd niet biJ te pas gekomen Eindelijk daagt deze op en strijdt weer tegen de achterhoede en maakt wagens en ambulances buit schitterende uitslag Van Broadwood hooren WQ niets meer Summa snmmamm zgn de drie hierboven als steeds doch ik sloeg mijn arm om haren leest en niettegenstaande de tegenwoordigheid van Ceneri kuste ik haar hartstochtelijk Alleen toen mijne lippen de hare raakten zap ik hare wangen blozen en begreep daaruit dat zij aangedaan was Zij maakte zich uit mijne omarming los keek naar haren oom die even onbewogen daar stond als ware hij van iets geheel alledaagsch getuige geweest en daarop snelde zij de kamer uit Ik acht het beter dat gij thans vertrekt zei Ceneri ik zal alles wel verder met Pauline rege n terwyl gij van uwe zijde alles voor overmorgen in orde moet brengen Het is zeer haastig zeide ik Dat is zoo maar het moet zoo geschieden Ik kan geen uur langer hier blijven Het ware beter dat gij mij thans verliet om morgen terug te komen Ik verwijderde mij terwijl mijn hoofd duizelde en ik wist niet wat te doen De verleiding om Patüine binnen zóó korten tijd de mijne te noe men was groot maar ik kon mij tot nu toe niet misleiden met de gedachte dat zij iets voor raij gevoelde Maar zooals Ceneri zeide zou de liefde ongetwijfeld wel na het huwelijk komen Eo toch aarzelde ik nog De overijling was zoo vreemd Hoe vurig ik ook verlahgde om Pauline te huwen wenschte ik toch haar erst gewonnen te hebben Zoude het niet Ixter zijn om haat met haren oom naar Italië te kten vertrekken en haar dan te volgen om te onderzoeken of zij mij zou kunnen liefhebben i Tegen dezen voorzichtigheidsmaatregel verzette zich Ceneri s bedekte bedreiging dat hij in dit geval van mzicbt zoude kunnen genoemda Engelsche aanvoerders steeds te laat gekomen De Boeren vluchten voor Kitchener s en MetUïen s legers uit seint Roberts triomfantelijk maar dat is juist hetgeen zg moeten doooi alleen is het woord vluchten slecht gekoïen zg gaan in de richting die van den aanving was uitgekozen zonder dat de legers als overwinnend voorgesteld het konden beletten Bij Welverdiend een station van den spoorweg Krugersdprp Potchelstroom en ongeveer 10 K M ten noorden van laatstgenoemde plaats is de Wet in gevecht geweest met Smith Dorrien 19o brigade die hem wilde beletten daar den spoorweg over te steken maar volgens den correspondent van de Standard is de la Rejr nn uit het noorden gekomen zoodat de ytiwachting niet ongegrond is dat de twee Boerengenoraals thans vereenigd zijn hetgeen de onrast der gemoederen te Pretoria wel niet lal verminderen al worden nog zooveel vrouwen en kinderen uit de stad naar bet kamp van Botha gezonnen Bullet heelt Ermolo bereikt natnurlgk Botba heelt er nooit aan gedacht bier slag te leveren en is terng getrokken voorloopig naar het 50 K M noordelgkor gelegen Caro lina Wanneer wy nu lozen dat BuUer s troepennacht een Iront inneemt van 32 K M dan zien wij in dit bericht weer den toeleg om indruk te maken op het groote publiek m ar jammer genoeg hooren w niets van de aaeht waarover BuUer besehikt Van de i divisiën die hü in Natal onder zijne bevelen had ziJn er 2 belast met de bewaking van den Natal spoorweg een taak die klaarblijkelijk boven hunne krachten gaat daar telkens de spoorwegverbinding wordt verbroken zoo 11 dezer bij Paardekop ongeveer 50 K M ten ooiten van Standerton Kil hondt dus nog 2 divisiën o ongeveer 12 000 n n over en zonder nu een hoog denkbeeld te hebben van do veldhoerstalenten van den gewezen opperbevelhebber kan ik toch niet aannemen dat hij de troepen over zulk een breed Iront tegen den vijand zoude voeren Op die wijze handelende zon erop geen enkel punt der linie eenige kracht kunnen worden ontwikkeld Als er van het bericht iets waar is moet het zoo worden opgvat dat bij den marsch noordwaarts het terrein zijwaarts door patrouilles wordt verkend en dat men op die wijze komt tot een rontbreedte van 32 000 M Van Carolina loepen twee wegen innoordalgke richting de westelüke gaat over Bergendal naar bet station Dalmanutha de oostelijke over Vlaklontein naar dan spoorweg Pretoria Lourenco Marques en bereikt de Ign tnsschen de stations Machadodorp en veranderen terwijl ik roeer dan ooit verliefd was Het noodlot had ons tezamen gebracht Zij was mij tweemalen ontsnapt en nu voor den derden keer werd zij mij als h t ware aangeboden Ik was bijgeloovig genoeg om te denken dat indien ik deze schoone gave thans niet aannam zij voor eeuwig voor mij verloten zoude zijn Neen er moge gebeuren wat wil binnen twee dagen zal Pauline mijne vrouw wezen i Ik zag haar den volgenden dag weder doch geen oogenblik alleen Ceneri bleet voortdurend bij ons Pauline was liet stil en schuw Ik had zeer veel te doen zeer veel te verzorgen Nimmer was eene verkeering zoo kort en vreemdsoortig als de mijne Op den avond van dien dag waren alle schikkingen getroffen en den daarop volgenden morgen ten tien uren waren Gilbert Vaughan en Pauline March man en vrouw deze twee die gedurende hun gansche leven geen drie uren in elkanders gezelschap hadden doorgebracht waren op goed geluk aan elkaar geketend totdat de dood hen zoude scheiden Dadelijk begaf ik mij met mijne schoone bruid naar de Schotsche meren om de verkeering aan te vangen die eigenlijk voor het huwelijk had moeten plaats hebben HOOFDSTUK V Dcjbr de wet doch niet door liefde Hoe trotsch en gelukkig ik my ook gevoelde toen ik naast Pauhne in de spoorweg coupé zat die ons naar het Noorden voerde hoe groot mijne lietde ook was voor het lieltallig wesen Waterval Boven Op de punten waar 1 $ den spoorweg bereiken zgn do twee wegen ongeveer 8 K M van elkaiidor vorwgderd on Botha schijnt een stolling te hebben gekozen die beide toegangen baiëikt De berichten uit Traasvaalsche bron ova een nederlaag der Engelschen tnsschen Middelburg en Ljjdenburg blijven aanhouden In aanmerking genomen dat de alstand tusschen deze plaatsen ongeveer 125 K M bedraagt is het gerucht wel wat h6el onbepaald maar daar de Engelschen het everseinen hebben toegestaan zells i et opgave van de door hen geleden verliezen het is wel waarschijnlijk dat er een gevecht is geleverd en dan naar mijne moening in de buurt en ten noordoosten van Middelburg ten noorden van het station Pau Ook omtrent den stand van zaken om Pretoria bewaart Roberis het stilzwijgen Van de overwinning door Qrobler behaald vermeldt hy niets maar zooveel is zeker dat de Boeren nit het weston komen opzetten In het wostoiyk gedoolte van Transvaal schgnt bet aantal stryders mot den dag toe te nemen loodat de Engelschen naar Maleking terugtrekken Zouden wy soms het schouwspel te zien krygen dat die stad voor de tweede maal word ingesloten P De tocht van de colonne Carrington van Beira uit gedeeltelijk door Portngeesch gróndgebied heelt blgkbaar niet het minste nut opgeleverd Voor het ontzet van Mafeking was het te laat dat heelt BadenPowell te danken aan de voortvarendheid en onverschrokkenheid van Mahon ou aan de besluiteloosheid van Snyman Van don inval in het noordon van Transvaal is niets gekomen en nn Carrington eiudelgk ten tooneele verschynt doet hg niet veel anders dan terugtrekken Hoevelen zouden er nog over zyn van de ongeveer 5000 man waarmede hij uit Beira is vertrokken f Ook in den Vrjstaat vertoonen zich hoe langer hoe meer en op de meest verschillende punten gewapende Boeren nu weer by do Zandrivier I Het einde van don oorlog ligt hoe langer hoe minder in het gezicht t Kan verkeeren kannen de Engelschen met Breedero zeggen In Zweden wordt eerstdaags de indiening van een wglsontwerp op den algemeonen weerplicht tegemoet gezien De oeieningstyd is gesteld op éen Jaar en wel 8 maanden in het eerste jaar en telkens twee maanden in de beide volgende jaren dat zich zoo even voor cêüwig aan mij verbondcn had klonken mij toch voortdurend Ceneri s onbegrijpelijke woorden in de ooren de man die Pauline March tot vrouw neemt moet zich tevreden stellen haar te nemen zooals zij is en niets omtrent haar verleden verlangen te weten Ik dacht er geen oogenblik aan dat zulk eene voorwaarde op den duur kon worden vervuld Zoodra ik er m geslaagd zoude zijn de liefde van Pauline te winnen zou zij gewis zelf verUngcn my hare levensgeschiedenis mede te deelen ik zou er zells niet om behoeven te vragen dit vertrouwen zou een noodzakelijk gevolg van ons samenzyn wezen er zouden geen geheimen meer tusachen ons kunnen bestaan Mijne vrouw zag er schooner uit dan ooit Coen zij daar zat met luar hoofd tegen de donkerkleurige kussens van de coupé geleund Hare edele trekken kwamen in deze hooding nog voordeeliger uit Haar gelAat was als steeds bleek en rustig eo hare oogen neergeslagen VVsarUJk wel eene vrouw om trotsch op te zyn Toch geloof ik dat niemand ons voor een pas gehuwd paar zoude hebben aangezien Onze medereizigers schenen er tenminste geen vermoeden van t hebben De plechtigheid was zoo overijld geschied dat men zells niet getracht had Pauline als bruid te tooien Hare kleeding hoewel uiterst net was eenvoudig eo alledaagsch Ook ik houd er van elk bizonder in bet oogloopend costuum te vermijden il ttrdt vtrvolgil