Goudsche Courant, vrijdag 17 augustus 1900

i ff 10TTIX04X SOCDA tIm nnt t 7 18 48 11 48 1 88 7 08 t f 8I l 8 1 04 8 10 8 07 T I8 7 48 8 8 18 47 10 1 11 11 11 48 11 10 1 88 1 14 i 48 41 f i 2 l J ff ff 48 1 61 ff ff 19 88 r t ff t 1 S8 8 04 ff 10 41 ff e 1 08 8 10 18 7 8 7 4 8 84 8 04 Too 10 08 10 14 10 4 11 81 1 0 ll Sl 1 11 1 0 1 41 l flO De gemeente Hermeskeil beiit groote uitgestrektheden woesten grond die voor korten tijd niets opleverden Op de volgende wgze werd hij in ciiltuur gebracht In den herfst werden ongeveer 7 Heet bemest met 1600 K G kalk 600 K G slakkenmeel en 400 K Q kainiet welke meststoften biJ de grondbewerking werden ondergebracht In het voorjaar werden tegeljk met het zaaien der haver nog 400 K O slakkenmeel en 200 K G kainiet flink ingeSgd De Chilisalpeter tot een hoeveelheid van 100 K O per Heet werd in tweemaal uitgestrooid In het 2e jaar werd naast eene goede grondbewerking slechts 150 K G slakkenmeel en 100 K G graniet gegeven Als vrucht werd verbouwd haver met een klaver en grasmengsel In het 3e en 4e jaar werd hooi gewonnen terwijl in het 5 jaar weer haver werd gezaaid Gedurende die 5 jaar bedroegen de kosten van bemesting grondbewerking enz f 1524 terwgl de totale geldelijke opbrengst f 2673 beliep alzoo een zuivere opbrengst van f 1149 of per Heet en per jaar van f 32 82 terwijl vroeger de opbrengst per Heet nauwelgks f 2 50 bedroeg Een dnidelgk sprekend verschil Ka dan zulke gronden worden voortdurend beter 11 B Gemengde Berichten Men meldt uit s Gravenbage Aan de politiebareelen en op andere plaatsen in de stad ziJn biljetten aangeplakt waarin vermeld wordt dat f 50 belooning wordt uitgekeerd aan den vinder van een te Amsterdam verloren kortharig hond e veel op een hazewindhondje gelijkende dech zwart van kleur Het is een black and tan terrier Dit zou nn 6p zich zelf niet bijzonder vermeldenswaard zijn ware t niet dat door de te Amsterdam wonende eigenaars een onderpaar een dringend beroep wordt gedaan op den eerlijken vinder en op tpnbliek in het algemeen omdat het vinden van het diertje het leven kan redden vui een kind dat ziek is geworden na het verlies van het hondje en kwijnend blijft nn tot dusver zijn speelkameraadje niet teruggevonden is L M Hermans secretaris van het Landelgk Hogerhuiscomité schrijft aan Het Volk Het Landelijk Hogerhuis comité heeft nog niets besloten omtrent het aanvragen van gratie voor de Hogerhuizen evenmin omtrent het behoemen van een commissie die dit op 30 Augustus zog doen De Fransche ministerraad heeft de bi zoaderheden vastgesteld van de feesten voor deuitreiking der tentoonstejlingsprgzen welkeZaterdag a s zullen plaats hebben De Igstbevat 43 790 bekroningen op 75 531 tentoonstellers Er zgn 2827 hoofdprijzen 8166 goeden medailles 12 224 zilveren medailles 11 615 bronzen medailles en 7968 eervollevermeldingen i Men vraagt zich ozwillekeurlg af i at de waarde is van een tentoonstellingsondertchei ding wanneer meer dan de helft der inzenders tot de gelukkigen behooren Directe SpoorwegverblndlDgeo met GOUDA Zomerdienst 1900 iangcvangeD 1 lUci Tyd laa tircenwicb t L eot 04 I0TTI nilIfiii nia amAt 1 11 7 11 7 88 1 11 8 88 ll l 88 87 10 81 10 l M lt li ll llJS 11 68 1 17 t lt S SI 1 41 4 89 4 84 8 18 8 18 7 l Mcordnekl door 7 11 40 11 08 t i 1 r f 1 01 uwerlrwk t 7 18 8 80 i j 11 18 1 10 3 S ll 0 p llt 7 88 1 17 3 11 10 1 17 f 8 18 ïotleidua H 0 18 7 44 08 S8 40 10 11 10 8 U l 11 10 11 84 11 44 l l l 4 1 8 4 08 8 17 4 8 7 47 BotterdamD P 4 11 18 1 88 8 10 Rotterdun B 8 0 08 10 08 11 18 0 8 10 lUm I n h kUui bin bgkMalu Op taa Man lun balif lluiila n DiuUg idugHk ntoirUlittte nor d 8 kl mkrüsbiu tisn nlnln TncktprOi 8 HolUndKk ff ll ff 10 l 8 17 i 10 14 7 01 7 1 8 11 S ff ff 0 48 g 8s ff 10 08 ff 7 K ito f 18 47 10 0 tO Ik U 0 i 411m 1 M 8 Hm Mtn t Ul i hwllitlrf of lu Imji ku tlrt knl nrta ff HdMnta pon X bin B l tk rüi i d Ci ng i ix Wi ou UU SOODl DBN BlA6rla Tmi ll 10 80 10 10 10 80 U 81 U l ff ff 11 11 1 10 ff ff ff 11 11 1 11 ff 8 18 11 1 1 18 fff ff 0 48 10 18 10 41 11 41 11 01 11 48 11 88 1 40 1 10 t 8 4 18 4 48 i SI 8 88 Htn 1 11 04 7 01 7 15 7 10 8 81 8 81 0S 44 10 11 U S 11 88 ll l IO 1 40 8 00 4J 0 4 10 4iS0 11 8 11 7 41 7 SI 1 11 4t 10 18 Voorburg 8 18 jcu l J 88 8 88 ÏMUnil Z g 8 88 a 10 81 l BO 4 80 4J 10 08 ZiMuh Mo 08 i0 4a 101 Snl 8 84 lOll l ♦ P 10 11 10 84 11 81 11 0111 84 l ll O 1 17 ♦ 7 4 47 iu 4 7 08 8 0 8 18 8 48 lo li lO llj OI DlOniM 8 10 8 84 7 41 8 18 07 1 11 10 14 10 8 11 00 0 d w 8 18 11 18 Vrowd I 11 li l4 t tnckl 08 7 4 8 18 8 81 8 10 14 10 4 11 47 11 11 U r K 1 c H r tIm nra 11 87 1 18 8 11 4 81 8 81 Il 710 8 38 10 17 11 07 8 81 10 8 1 1 40 8 11 7 1 48 11 01 1 0 8 08 8 4 8 0 8 80 7 00 7 4 8 l l 11 44 Ulrockl I II 7 47 8 41 I0 10 10 10 88 11 88 11 01 1 81 8 08 8 10 4 01 4 48 8 1 SI 7 00 7 M 00 8S 10 08 10 48 Woerdaa 8 07 8 41 8 0 87 10 88 11 88 11 17 4 I1S 7 14 U 11 07 OidffW 8 11 88 8 17 10 41 1 88 4 I8 Ondl Ml 7 01 7 M MO 0 14 88 10 84 lijf 11 11 IMl 1 11 8 40 1 18 4 48 f l 8 11 7 14 7 48 t lO 10 07 10 18 UJl I Verspreide Berichten a i I Fkukbuk Zondag werd de Tentoon telling bezocht door 421 003 Maandag door 240 849 liersonen Op de lijst der belooningen Toor de EentoonstelliDg komen 42 790 bekroonden voor ran de 7 5 531 inzenders aitgereikt aallen worden 82827 groole prjjzon 8166 Ï onden medailloe 12 224 zilveren médailles 1 815 bronzen medailles en 7058 eervolle yenneMingen Generaal Servière bev elhebber n do legerdivisie van Algiers heelt op d terugreis Tan een inspectie Adrad de voornaamste stad van Dimmi in Harocco zonder slag oi stoot bezet Het onheil den torpedovemieler Framée overkomen wordt door sommigen toegeschreven aan een defect aan een stoomketel Het aantal verongejnkten bedraagt 45 onder wie 3 officieren De werkstaking der stokers en zeelieden U Marseille Dieppe Duinkerken en lionen breidt zich nj vooral in eerstgenoemde stad waar een bataljon tro pen dat eergisteren naar China mossif vertrekken niet ingescheept kon worden omdat bet transpo ft8chip CalédoniBn geen bemanning had Uit TonJon worden stokers der marine gezonden om hot wark te ialki Men vreest dat de bootwerkers ten getale van 7500 de algemoene staking zullen proclameeron Corsica is gelsulo iiït en de postverbinding met Algerie is yièi gebrekkig DUITBCHUKD 81 Aug 4 on 7 Sept a s vertrekken uit Bremerhaven weder troependetachementen naar China ter gezamenlijke sterkte van 7000 man Professor Virchow van de Berlijnsche universiteit viert 24 dezer zijn gouden bruiloft De studenten zullen dat feit na de vaesntie schitterend vieren De arbeiders op de Hamburgsche werven hebben het aanbod van het nüverheidsgerecht om bemiddelend op te treden in de geschilion met de patroons aangenomen Op olte werven werken nog slechts 600 man In 1901 zal te Berlijn een internationale tentoonstelling worden gebonden voor brandweer on reddingswozen Het laatste nummer van de 7 akaaU is In beslag genomen omdat een artikel getiteld De Strijd met den Draak als majesteltsehenuend wordt beschouwd BlLOIB De shah van Perzie schijnt zich te Ostendo polk te amnsoeren Kergisteren woonde hiJ een te zijner eer gegeven gymkhana in het HippodrOme bij daarna bracht bij oen bezoek aan prinses Clementine Rottardua Beun Rotteidtm D F Solterdtm M 4 41 Oapalle 4 81 Kiwwetktr k 8 01 Hoordrwkt 11 oeda 8 17 Qiiud 7 10 1 87 8 41 t O Imnlii Moete 7 18 8 8 BwlamowZeg 7 8 U1 Voorban 7 1 14 Ih 7 8 0 08 l 0 87 Voor het voor China bestemde vrijwilligeiscorps hebben zich reeds 3000 personen aangegevon BINNENLAND De Stichtscbe Ct over de onrustbarende staging van de steenkolenpru en schrgvende en die ton deele wijtende aan de achaarschle van het product ten deele aan knnstmatige opdrijving dier prijzen betoogt dat om het steenkolensj ndicaat ip bedwang te houden Staats exploitatie der in Limburg aanwezige steenkolenmijnen ongetwijfeld voortreffelijk zon kunnen werken Ungelakkig genoeg zegt bet blad wordt deze gewichtige aangelegenheid met zoo onverklaarbare langzaamheid behandeld dat men er bet geduld bjj verliest In April 1899 is cene commissie benoemd om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van staatseiploitatie van een deel derLimbnrgsche mijnen en tevens is een nieuwe mijnwet ingediend die de ontginning door particulieren op beteren voet regelt 8 Augustus 1899 is het voorloopig verslag van het aldeelingsonderzoek van dit wetsontwerp reeds verschenen Maar bet antwoord der Regeering laat nu een jaar later dus zich nog steeds wachten Inderdaad z66 gr ote langzaamheid waai zulke a lergewichtigste belangen op het spel staan is eenvoudig onverantwoordelijk Vie koren inhoudt dien vloekt het olk zegt de Schrift Dit geldt natuurlijk in de eerite plaats hen die opzettelijk door allerlei kunstgrepen thans de steenkolenprg zen opdrijven Maar ook onzo Begeering mag aan deze krasse uitspraak wel eens denken waar ziJ wetende welk een rijke schat van onmisbare brandstof onder Limburgs bodem ligt verborgen zoo traag is om te doen wat in haar vermogen is om den toegang tot dien schat te ontsluiten en daardoor tevens paal en perk te stellen aan het gewetenloos drijven van mijneigenaars en steonkolonhandelaars Het Handelsblad heeft eeii artikel over de houding der regeoring me betrekking tot de ongevallenwet naar aanleiding van het voorloopig verslag van de Tweede Kamer Na herinnerd te hebben wat in de beide Kamers is voorgevallen bij de behandclmg van het door de Eerste Kamer verworpen wetsontwerp zegt het blad dat het in de regeoring te prijzen ia dat zg zelve heelt voorgesteld wat beter van het initiatief der Tweede Kamer ware uitgegaan Het ziet er geen bewijs van zwakheid in dat zij uu voordraagt de verzekering jegen ongevallen in oen enkel opzicht in toTiel tén op een wijze welke zij zelve niet voop d bese houdt Zij toont hierdoor meer tart e hebben voor de groote zaak elf de verzorging der invaliden van den arbejd dan voor het vasthouden aan een enlcel onderdeel waardoor de gevoelens zoozeer niteoBloopen Wij zullen niet eens beweren dat voor zulk een besluit groote moed wordt vereischtl Het berust enkel op een juist perspectief op het zien der dingen naar hun werkelijke niet naar hun schijnbare grootte Over de wijze waarop de vergoeding zal worden verzekerd aan den berkman is het meest getwist en daardoor is dit punt uitgezet tot een groote schijt die de hoofdzaak hot verkrijgen vwi vergoeding in de schaduw heeft gesteld Enkel een onbenevelde blik een onbeslagen bril is noodig om te zien wat bier de hoofdzaak is on dat is zeker niet hoe naar de werkman na ongevallen in den arbeid hem overkomen niet meer enkel van de genade van den werkgever afhankelgk zal zgn Dat de regeering door de indiening van haar gewijzigd ontwerp getoond beeft dien onbenevclden blik te bezitten is een bewijs dat zg baar plicht als regeering juist begrijpt en alle eigenliefde op zj heeft gezet om een belangrijke sociale regeling die schipbreuk dreigt te leiden weder vlot te krijgen Daarvoor zal de natie haar dankbaar zgn en indien de beide Kamers der Staten Generaal haar hierin niet de h nd reiken wat wg vertrouwen dat zjj wél zullen doen zullen waarlgk niet zü maar zal de regeering in deze aangelegenheid te beau rOle hebben vervuld De afd Utrecht van den Ned Kleermakersband zal een circniaire aan de patroons zenden het verzoek inhondende de loenen met 15 k 20 pCt te verhoogen in verband mot de stijging van de prezen van materialen enz Het voornemen bestaat een rechtstreeksche telephoonlijn Amsterdam Pargs aan te loggen De ensemble repetitiSn van de Profeet en de Meesterzingers van Neurenberg zgn aan de Nederlandsche Opera in vollen gang en doen de beste verwachtingen koesteren Ook de weeken van het vorige seuoen waarbij verzuimd is op te geven de opera Helga waarvan de voorstellingen ten vorigen jare door de ongesteldheid van den Bi Urlus moesten worden onderbroken warden aan nauwgezette herziening onderworpen Het groote voordeel der zomerrepetitiën ofschoon zeer kostbaar springt daarbü dnidelgk in het oog immers door deze maatregel is de Dirojctie met een zevental opera s gereed en op alle gebeurlijkheden gewapend Heideverbelering Het ligt volstrekt niet in ons plan hier een uitvoerige beschrijving te geven van heideontginning alleen een enkel voorbeeld om ieder in staat te stellen te begrijpen van hoe groot belang kunstmest daarbij is D ligging en andere omstandigheden is het vrgwel ondoenlijk voldoende hoeveelheden stalmest aan te voeren of te prodnceeren en daarom moeten onze handelsmeststoffen dienstbaar gemaakt worden aan de ontgiining Om het humnsgehalte te verhoogen verbouwt men groenmeatplanten die al spoedig een flinke blad en stengelmassa geven geholpen als zij in hun groei worden door de bulpmeststoffe De kunstmeststoffen die op den voorgrond treden ziJn k a i n i e t en slakkenmeel waarbij om in het tekort te voorzien nog k a 1 k wordt gevoegd Heeft men hierdoor een betrekkelijk goeden natuurkundigen toestand verkregen dan wordt een ijverig gebruik gemaakt van Chilisalpeter om iu de stikstofarmoede te voorzien En welke prachtige resultaten men dan verkrijgt blijke uit het volgende a i 7 41 8 14 8 17 1 81 I4 10 01 11 1 10 40 II t 4 J 10 1 t i i 8 41 10 87 8 07 r 8 1 1 S S 0 8S 10 80 10 48 11 10 f 11 11 11 48 3po l Zitn Ua l kawti 8 18 4 84 4 44 4 11 8 0 8 07 18 4 11 4 14 81 4 S 8 7 01 10 18 10 18 10 49 U l 4 0 18 7 1 8I 8 10 01 10 17 10 1 10 84 8 01 8 l 17 8 18 8 14 8 E f 8 41 l 4t IM 18 48 7 87 lO tl 10 14 tl ll 11 17 O O D U t 4 MHTE 04li ba mH loU U 3 8 11 8 8 98 10 18 lO i 11 01 l li l 4 8 11 4 1 48 8 ll 8 48 1 81 lO i 10 87 10 8 11 07 AmstW 8 01 8 8 1010 ll M 11 41 11 17 1 0 l t 4 114 87 8 88 44 8810 Sf 1 0811 4711 00 MuLa 81 18 S7 101111 14 1011 11 1 141 114 10111 8 80 0 H O 11 18 11 01 ll U Vout 0 8 81 7 1i 7 8 I t8 18 8l 11 1111 17 U l 1 1 8 10 8 84 4 41 11 7 0 8 10 0 14 8I lAm W I M 0 47 7 10 8 18 8 4S0S0 48 11 80 11 41 1 08 1 1 18 8 4 8 00 80 7 18 8 18 40 lo Oi loud 7 0 7 11 8 18 07 10 18 10 8 1 11 811 181 81 Ml 4 18 4 84 8 47 7 84 8 0 0 11 10 17 11 11 Het Utr Dbl bevat een brief van zijn berichtgever te Pretoria 12 Juni over den intocht van Roberts aldaar na t ontmimen van de hootdstad dooi de Boerentroepen Om half 2 hield lord Roberts een klein schraal grijs mannetje met een intelligent uiterlijk aan het hoofd van zgn staf zgn intocht in Pretoria Efitchener de held van Khartoem een logge whiskey massa zonder eenige distinctie reed op een hoog wit ros gezeten aan zgn zjjde twee Indische prinsen wier kleurige kleeig de eentonigheid van het khaki eanigermate verbrak volgden onmiddellijk achter hem Onder het oubarmonienze gepiep der bagpipers doedelzakspelers begaf zich de stoet naar het goBvernementsgebonw waar onder de tonen van het God save the queen de Engelsche vlag in top geheschen werd en lord Boberts op het balkon verscheen Het enthonsiasme was uiterst gering hinderlijke tooneelen zooals zich bjj den intocht van Bloemfontein hadden voorgedaan kwamen bijna niet voor Alleen van het Grand Hotel dat evenals het Transvaal Hotel voor de Engelsche officieren gereserveerd was van de Natal Bank en van eenige private huizen door Engelschen bewoond wapperde de union Jack Onder de geboren Afrikaners waren er slechts zeer weinigen die indien zij zich al innerlijk verblijdden over den zegevierenden intocht van het Britsche leger dit door Uiterlijke blijken durfden toonen De Engelsche bandelaren die op bun smeeken bij de gratie der Trans vaalsche regeering in het land hadden mogen blijven gaven gelijk men trouwens van deie lieden niet anders had kunnen verwachten vriJ uiting aan hun reeds zoolang onderdrukte gevoelens Hier en daar ook mocht een jong meisje of een oude vrijster door het knapp e voorkomen der Engelsche officieren geprikkeld zich tot een hoeratje of een toewniven met den kdoek laten verleiden maar daartoe beperkten zich dan ook d bijvalsbetuigingen der blanke bevolking De Kaffers die met den intocht der Engelsche troepen zich plotseling geëmancipeerd gevoeldennen thans voor zich het gouden tijdperk van vrijheid en gelijkstelling met de blanken waanden aangebroken brachten met luide hoera s hulde aan het Britsche gezag Hoe spoedig echter werd hnn die illusie benomen to pn de stadspolitie aan wie door het militaire gezag de handhaving der ordi ia de stad bleef toe vertrouwd faun met de zweep op allesbe halv e zachtzinnige wi ze deed gevoelen dat het onderscheid tusschen blanken en kleur lingen nog piet wae opgeheven Steinitz de griote schaker wiens ovdrIgden wü bericht hebben was in 1836 te Praag geboren hg volbracht zijn studies aan het Polytechnische Instituut teWeenen Eeeds vroef maakte hjj zich naam als schaakspeler en door zijn overwinning op Anderssen in 1866 verkreeg hg den titel van wereldkampioen dien hij tot in den laatsten tiJd beeft behouden Tot de groote wedstrijden waaraan hg deelnam en waarbij biJ altijd 6f alleen het grootste aantal punten of met en ander die eer deelde behooren die van Dublin in 1866 Parijs in 1867 Dundee in 1867 Baden in 1870 Londen in 1972 en 188 Weenen in 1873 en 1882 In ♦ 1883 vestigde hg zich in de Vereenigde Staten waar hij redacteur werd van The International Chess Magazine Drie jaren geleden vertoonde hg t dens een scbaakwed strijd te Moekou plotseling teekeneu van verstandsverbijstering hS moest toen ineen i gesticht opgesloten worden maar herstelde in zoover dat hü naar Amerika kon terugkeeren Een van de grootste kunststukken heeft Steinitz eens te Weenen vertoond waar hij in een tomooi tegelijkergd twee en twintig partgen speelde De twee en twintig borden waren geplaatst op een hoefijzervormige tafel en Steinitz liep van het eene naar het andere bord Se eerste speler werd na een uur geslagen Na vijf uur waren de twee entwintig partgen uitgespeeld Steinitz had er twee Verloren Zeventien gewonnen es drie waren onbeslist gebleven Na vele vrachtelooze pogingen is het den heer H Engehimau gezagvoerder van de Generaal Pel der Kon Paketvaart Mg met veel moeite gelukt een paradijsvogel levend naar Batavia over te brengen Aldaar au de zorgen van den heer C A Bakker gezagvoerder van de Koning Willem n der stooravaartmaatschappij Nederland toevertronwd kwam Artis nu in het bezit ran genoemden vogel die zich in uitmuntende otaat bevindt Het is de gewone pasadjjavogel van NienwOninea een voor het genaotfehap zeer welkome aanwinst Het is reeda een groot aantat jaren geleden dat ean exemplaar dezer soort daar werd aangetroffen Ofschoon jaarlijks dnizendtallen hmden dezer fraaie vogels ter wille van hun prachtige oranjegele vederbossen naar Europa worden gezonden behoort het overbrengen van een levend exemplaar nog altüd tot de groote nldxaamheden STADSNIEUWS GOÜDA 16 Augustus 1900 De muziekuitvoering van heden avond is afgelast Drietal bij de Geref Gemeente alhier vac Wisse W Kapteijn te Breda A Boorda te Scbarnegoutum T Bap te Wirdum De heer E Westenhof te Woudsend is benoemd tot enzerwijzer aan de school met den Bijbel te AUen aan den Rijn Aangenomen het beroep bij de Luth kerk te Bergenop Zoom door J W K Hoevers te Graft MooKDMCHT 15 Ang Heden vierde de ZeerEerw Heer P A Lejeune Pastoor alllier zgn Ïi5 jarig Priesterfeest Voor deze gelegenheid was de kerk prachtig met bloemen en groen versierd Den vorigen avond was hem een welkomstlied toegezongen en wenschte de Kapelaan de ZeerEerw Heer Huibers hem geluk met zijn aanstaand Zilveren Priesterfeest waarna een plechtig lof volgde verdienstel k voorgezongen door den jongeheer Dessing uit Gouda Op den herdenkingsdag s voorm 10 uur hield Pastoor Krul van Fijenoord de feestrede opgeluisterd door een plechtige mis en het zingen van een feestlied door alle aanwezigen Vele bewijzen van sympathie en waardeering ondervond de jubilaris op dezen feestdag welke eindigde met een serenade hem gebracht door het harmonie gezelschap Euterpe alhier Moge het den Eerwaarden Pastoor gegeven zijn nog vele jaren in deze parochie werkzaam te zijn WAnDisoBVEEH Boroepon bij de öerf kerk alhier B Boorda te Bernm Lijst van de brieven en briefkaarten aan het postkantoor gedurende de 1ste helft der maand Augustus 1900 ter post bezorgd welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen worden worden uitgereikt BRIEVEN Broekman Amsterdam Raversborgen Boskoop Hijman s öravouhago A Borst Papendrechtj C Vos Pnttershoek J Bonninga Rotterdam Wed v d IJssel Zevenhuizen BRIEFKAARTEN Mej M Ebeling Oravenhage A C Groenendal Rotterdam Uit het buitenland terug ontvangen A F Schijvenaars Kragting GEWEIGERD G Lichtenstein Amsterdam Bram de Groot Groningen De Directeur M C HENNEQOIN HAR TBEBICHTEN aouda i6 Aug 1900 Granen met voldoenden aanvoer Tarwe belangrijk hooger Van het nieuwe gewas werden enkele monsters Rogge en Gerst getoond De kwaliteit liet vrij wat te wenschen over Kooluad komt dit jaar niet voor Tarwe Zeeuwsche 7 25 i f 7 65 Mindere dito 6 90 il 7 20 Atwijtende 6 501 6 75 Polder b ifii 7 20 Rogge Zeeuwsche 5 0 i 6 Polder 4 Buitenlandsciie per 70 kilo i Gerst Winter 5 a 5 50 Zomer jt Cbevallier 5 5 5 75 Haver per heet 4 ƒ pet 100 kilo 7 60 4 8 Hennepzaad Intandsche 11 50 4 13 Buitenlandsche 6 4 6 50 Kanarieiaad 7 J5 4 8 25 Koolzaad f 4 Erwten Kookerwten f Niet kookende 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 4 ƒ Boonen Bruinebgonen 4 ƒ Witte boonen 4 ƒ Paardeboonen ƒ 4 Duiveboonen 4 Mals per ïoo Kilo Bonte Amerikaansche 5 50 4 5 65 Cinquantine 7 50 4 8 Odessa 6 50 4 6 75 Karweiiaad per 50 Kilo 4 Veemarkt Melkvee aanvoer handel van geene beteekenia Vette varkens goede aanvoer handel vrij wel 30 4 33 ct per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vrijwel i6 i 4 i7V ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel inatig 0 80 4 1 30 per week Vette Schapen goede aanvoer handel flauw 14 4 34 LamOieren weinig aanvoer handel traai ƒ 4 Nu btereI lveren redel aanvoer handel vlug ƒ 6 4 10 Graskalveren red aanvoer handel matig js 4 f 35 Fokkalveren 8 4 15 Kus aangevoerd 78 partijen handel lt r vlug i kwal 37 4 39 ide kwal 3 6 zwaardere 31 NoordHollandsche 4 Boter red aanvoer handel vlug Goeboter f 30 4 ija Weiboter i 4 i o AMERIKAANSOHE VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA relei kMa m ai Amslerdaiii Vikrs Slttkrs 81 J V 100 88 Vl 8 Beurs van 14 Aua 81 l MVl TiDiauaD Owt N l W 8 IVil dito dito ditc 8 dito dito dito 8 IIamil Obl Gouai l88l S4lTauj In oliruiinjl8 l81 8 Oonixi Obl in papier 1888 8 dito in nWer 1888 8 Poanaai Obl net ooupon 8 dito Uokai 8 8 w Vi V 101 87 ij 00 81 488 101 104 184 S7 111 110 0 1 114 101 114 188 lOOV 88 88 Hl KDU un Obl Binoeal l8 4 4 dito Oeeoas 1880 4 dilobijBotL 188 4 dit bij Hop 188e t0 4 dito ia goud Imd 1888 8 dito dito dito 1884 8 Spu Perpet schuld 1881 4 Tontll Qepr Coor leen 1890 4 6 C loening tflriü D Gae lewin tarioO ZWe Aia Bp V oblg 18 i l ioo 0b i nt 8ek 18 0 Tiaiieiu Obl 4 onbep 1881 yiimaiiui Obligstion 18 8 BoniaDui Stad l n 1884 8 Nin N ktT Hindelsr und Aien l b Tab Hu Oerlit iaten DsliHutsehanpy dito Ara Hrpotlieekb puidbr 4 i CnlLMlj dor Vontanl und Qr Hvpotlieakb p ndbr 4 Kodsrludich baak uad Ned Huidslm laeb dito N W k P 0 Hjrp b paudbr 81 Balt Uypothwib psndbr 4 Utr HypothMkb dito 4 i Oonui 0 i t Uong buk und Suil H iothMkb nk psudb 8 Akbeiki Equt hjrpotk pudb 4 Huw L O Fr Lioa eert Man Hull U Spoorw Hi uad Hg tot Kipl T St Spw und N i Ind Spoorwagra ud NwLZaid Afr 8pni ui d dito dito dito 18 1 dito 8 lauiSpoorwl 1887 8 A Itobl 8 8 lOon 100 114 141 8i 108 74 104V 87 r Zuid IUl apwng A H obl 8 Polen W rsoh u Weenen und EOM Qr Ru Spw Hg oU 4 BaltiHh dito aud 7 rtaw dito und 8 Iwui Dombr dito uad I Kuifk Ch Alow 8p kap opl 4l dito dito oblig 4 AkHhea Oent Pu 8p H i obl 8 Olio il North W pr O v uad dito dito Win 8t Petsr obl 7 Danver k Bio Sr 3pm oart vjuj Illinoi Ceutnl obl in oud 4 I ouUv fc N ibTitli Oert vjund Heiico N Bpw Hu lo hrp o Si Hiu Kuui T 4pCt praf uud N TorkOntM ofcWo t und Penu dto Obio oblig 8 Ongoa Oalif Ie bjrp b goud I 8t l aul Uian l li nit obl On Pu Hoofljiu obig 8 48 dito dito Uno Ooi la hyp O 8 Oixana Oan South Oksrt v und 8 8 Tek o Ball fc Na lo h d 0 0 Am Urd Omnlbui HIJ uad 1 1 0 Bottord Tr mwaK Mul uud 110 Keu Blad Am terd m uud 1 108 Btitd Sottardam und 8 108 BlMIE Stad Antwerpen 1887 l J Stad Bruasol 1888 1 1 100 lIaKa Tliei B gullrOMalMk 4 117 OosTBin SUsUlMnig 1880 8 117V K K Oo t B Or 1880 8 101 18 gpu 8ladHadrid 8 1888 84 Keu Tcr B z Avb 8po Loait tot SPOTPRIJZEN van ZOMERMANTELS DAMES en KINDER0OSTUME8 COSTUMES TAILLEUR Bloüsen en I ameso7erliemdeD Japoastoffeg ea gekl Ktloeiieo D SAM80M VERSCHEIDENHEID zg die toevallig op dat oogenblik in het dorp Amsteg aan den Gotthardatraatweg waren hebben in de vorige week een geweldig brok gletacher naar omlaag zien lïoraen van den Bristenstock den bergreus die aan de overzgde van het dorp aan den ingang Tan het Maderaner dal staat Op een avond terwijl er onweer in de lucht was zag men op den top van den berg 3000 M boven het dorp donkere stolwolken naar omlaag komen Toen zjj naderden zag oen dnidsiyk i t een geweldige neerstortenae ns inat4a was Daar waar de Bri tenlanlbeek eai waterval vormt viel do zwarthrtwe nu i4l donderend geweld in de 8e4imend Jtenss die het vnil vaa d i gletieber meenw en ji en sigk in iMtoy nam en naar t Vierwaldstitter meer meenam Alleen groote rotsblokken bleven achter all getuigen van het grootsehe veraebijiisel Naar aanleiding der voorgenomen heriiening van de wet op bet L O heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de schoolopzieners opgave gevraagd van a het aanvangssalaris der huidige seboolhoolden b het huidige salaris e het aantal dienstjaren en d het aantal jaren waarin de onderwijzer in t bezit der hoofdakte is Over bjjakten worden geene intormaties gevraagd Hoe de toestand soms is blijkt b V in eene Friesche gemeente Het aanvangialaris van een onderw ier was in 1879 f 600 sedert haalde de man de heotdakte die voor teekenen en wiskunde en nu heelt hy na ruim 20 jaren dienst nog I 600 salaris Burgerlijk Stand GEBOREN 11 Aug Pieter Willem onder T Broer en F van Wilgen 12 Bebekka ouder D Frank en E van Creveld Oertrnda Theodora ouders ï H van IJiendoorn en W J Vermeulen Hendrika ouders A van dor Stam en A H v d Heuvel 13 Johanna Ailegonda aders J Hoonhout en P J Brnikman Margaretha ouders W van der Horst en H deJong Leendert ouders L de Vries en W de Vries 14 Johanna Maria ouders C G Thoen en J M van Hoorn Maria Johanna Sebilla ouders W C F van derSloot en J H van der Klein Cornelia Dina onder P Verkaik en J A Nieuwland Hermanns Henricus Marins ouders B J van Raaij en A M M Schouten OVERLEDEN 12 Aug L G van Velzen 87 j 15 C I Groo 6 m GEHUWD 16 Aug C C A van Borg en M A Schneither F Metaal en M den Ouden C van Es en J Blanken W C Bosman en C C de Zeenw N Groenendijk en J C Vergeer C van Kekem en A J van Ujje ADVERTKNTIEN AVONDSCHOOL VOOB iKBACBTSLIEBEH WSCHRUVIHfi yiH LBHBLIifSMI De DIRECTEUR der Avondachool voor Ambachtslieden maakt bekend dat hy op Dinsdag 21 Augustus a s des avonds van t tot uur In het gebouw der school aan e Houtmansgracht zal zitting houden voor de inschryving van NIEUWE LEERLINGEN voor den aanstaanden eursus Om tot de laagste klasse te worden toegelaten moet men eene verklaring overleggen algegeven door het hoold eener lagere school 1 in deze gemeente dat men in den loop van dit jaar diens school heeft verlaten uabaar tot bet einde en met vracht te hebben doorloopen zy die zoodanige verklaring niet kannen overleggen of tot eene hoogere klaue verlangen te worden toegelaten moeten voldoon aan een EXAMEN dat zal worden afgenomtaafnONDJiBÜAatüVaiJItAO 3 en 4 AVOVSTUa a 8 des avonds 1 uur D Directeur voornoemd B E SPIJKER Soci6teit Oiis Genoegen Het Concert 19 Augustus van de Kon Mil Kapel Grenadiers en Jagers iAAT NIET nOOK wegens U weimtg deelneming HET BESTUUR Gymnasium te Gouda CURATOREN maken bekend dat het twetde toelaUng €xnmen voor den volgenden cursus zal plaats hebben Of 3 ea 4 aeptembar e k AanmeMing by den Rector Ds A VAM YaSNDUE vöOr den Auguttui a