Goudsche Courant, zaterdag 18 augustus 1900

itelt een i o 8876 Zaterdag 18 Augustus 1000 SOste Jaargau O Si M l O 6 D t O B 1 f5 e uGmparui mimm mium JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TMeroon o ft De Citgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Qf3 prijs per drie maanden is 1 26 iranco der post 1 70 Alzonderlijke Nomraers VIJF CENTEN Telefoon Ko H ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meeïr 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van dvertentiën tot 1 uur des midd WW Wie Terkeltjk prt s te hebben laat zich totografeeren in de Fotografitehe MiumiUmrickUng STTJTDIO Tas P V D WAALS Fl SINGEL 661 ♦ 8CHIEDAMMEK GEHEVEE Herki NIGHTOAP Jz K B A 18 bewija van eclitliuid ii each t uu kurk taodi v o lifln ran don naam dor Firma P HOPPK M PEETER8 TUiny i Wotidorbtliim I n de geUeele wereld bekoml en eriwmcl Onorortroffïn inuMel tegen iille Korst Lont LeverNuatilekten enz luwamtig oowet iiIb ook uitwendijf in bijna iille ziektegevallon mot goed itovolg Mb i aan te wowlen PrUs per flacon UiiyU t 1 pet peat I lis TUirrj Wo dinalf bwit eon alinog o ti gekende goneeikrnolit en heilzanta werking Maakt nteeBtal slke pynl ko an gorfiarvuUo operatie Koliool orerbodig Met de o znlf werd iwu 14 juar oud voor ungeneeslljk rfehonden lieeilgfitHCl en cmiIauks oon h n m ar kankeriydeii genezen Brenitt gouezuig eo rorzaoUting dor pijnou bij iroQdon ontatekïngen enz TAU allerlei aard FrUs pfl pot f 1 60 per post r 1 80 Oentroal Dopdt voor Nederland Apotheker HENttI SAKIIER TU kin 9 Amflterdam Wht geen dppdt ii beiUlicitivn direct laii idUbcbutxeiiipoUtaks du 1 THIBItRY in PreKrtdi bel RubiUcli OeiUrreicli 0 Ucr protpeetmtflontbladanbij BtCaatrul OepAtSaDderi Pokin 8 iiDit rdsia raiSBEFOTTMmii Urn wordt verzocht op t MEUK te letten aiT HIT Miouim tak N RAVENSWUY ZONEN QOSINOHEM Deze THEEËN worden afgele terd in veriegelde pakjes van vijl twM n ten Italf en éen Nod om niet remleiding van Nomnier en IPrga voorzien van nevenstaanr IMerk voigeui de Wet gedepo neerd Zich tot de aitroerio van geeerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ iutomatiseheTalleli voor Mtfra k Mi voarmiil ii M voor teravn VakharlAliken I K fl lu vangen voor durend oiiilar toasiolit Va fs rulti nu an nf Itiiiandtt k vat in vfcn MuUt t ll n aish vuBMlEa wwlar 4 n UkUa niat da minst rank n VM koop Ufcn toMaiMliDff na i t bMmg of ftnd r ramboan Yenendliula Meriinar Oommandi llMt h ppr t i war jw iii MA Taotteaiywal ua o o iC WT ar2sria A isri3ELjö ï E 3 r Kort overcioht onzer Prijscoarant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Tnrin 1 BÖ flesch BODEGA CHAMPAGNE 1 75 u S u o Q s COGNAC i f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 n ZBORIDE J TJX er O o S Per Fl Per Ank 45 Fl M LIgTRAC f 0 65 Nto f 27 75 H CHATEAU VALROSE 0 75 31 S St ESTEPHE 0 85 36 St EMILION 1894 1 42 IP 2 PAUILLAC 1893 1 25 53 S GRAVES Witte Bordeanx 0 80 34 fi 8AÜTERNE l 42 ü ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 BOURGOGNE 1 10 4 De fiesschcB zvjn in de prijzenbegrepenenwordoni SctB per stnk teruggenomen B j elke hoeveelheid verkrS aar bjj De flrma f CREBAfil Couda Levensverzekering laatscliappij DORDRECHT Goedgekeurd bjj Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 Maatschappelijk K apitaal 2 000 000 gehd geplaatst VERZEKERD BEDRAG 36 800000 30 September 1899 ESERVE 6 196 000 Sluit ALliK soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond Do Tarieven zjjn volgens de laatste sterftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFÜBÜRKAÜ te Dordrecht en de BI 7KANT0REN te Amsterdam en te Rotterdam bfl don Hoofd en do Provinciale Inspecteurs en bï de Agenten in allo plaatsen van Nederland X et vooral op d ECHT iumdteeleertinQ met rood letterst JOberlahnslein OIRCCTEUKDtli VICTOKIABftOM OBCRIAHMSWH Overal T verkrijgbaar Maataehappff tot ExpMialie van de rtetoHa Bron Kamtnor toof JSfederloMtL Boompfea éO Botterdam LÖTÈN IN DE GÓtDSCHE P4ARDEINL0TERIJ zijn è 50 cl per lot verkrijgbaar bij A BUINKMAN i Zn HOOFDPRIJZEN Rytuigen met een en tweePaardenbespannen Paarden W undvee eHae mum 11 IR liiBi i niiisiii Laan van Meerdervoort 104 s Gravenhaige Driejarige voorbereidende Cursus Voor jongens van ± 13 16 jaar Tweejarige Cursus voor Handel en Administratie Spreekuren DINSDAGS en DONDERDAGS van 2 4 uur Proiptetu verstrekt gaarne de Directeur F TIJMi TRA C eeii Engelsch maar Eclit BOEHEHBHOOD tX eent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Een SML Rijwiel is onvermgdeiyk een S T fü R H en liMCUTMiOOPmmn Op den weg zjjn de Yankee Style E3ji 7ielen het Hm K il ft T o a in het Kampioenschap van Nederland 1ste prjs b het verbeteren van het zes uur record 167 K M verbeterd met 25 K M enz enz Fabrikant van RUWIILKN en lOTOilCYClES B A JANSBK sBoscL Leverancier der Cambler Anlomobielen e a Agent voor GOUDA J C UE RVIIBU Vraag daar ook naar bet klassieke merk THE SPARKBROOK FEANSCEE STOOMVEEVEEU oheiiiisclie Wasscberij TAS 11 Pl E liPJMËK 19 Kruiskade Botterdam Gebrev toerd door Z M den Koning der Belgen Boofdijepftt voor OODDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit toot het itoomeo n verreti tsu Ue Heeren en Da eigarderobera alaooki alle Kindergoederen Speciale iorichting roor het atoom n vnn pludie mantela veeren bont ene Oordgnen tafelkleoden enz worden naur d nienwate en lantale methode gevBrfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onacbadelijk voor de gezondtQJd Tolgena ataal bewerkt Wie zeker yn mi do Echte Wk EUcel Cacao te ontrangen leumen 9 C teld en na T le prcB iemingen in düu idd gekomen onder dm naam doe aitvinderB Dr MiohaelU verraardigd 9p é beate maohines in het wereldberaemdo Atabbliasemant ran 0ebili StoUwmk tft Kealen tltohe J p n2iel2aeIH Bikel Cacao In vierkanten bonen Se Eikid CKiao ia met melk kookt aeno oangeaame gezonde drank voor d gelqkiah gobruik een 1 2 theale van t pcedar voor en kop Chooolato Als geneeakraebtig diank bij val van diarrbae tlceiits met vater ta gabralken Tarktygbair b ie vsoaaaari B 1 Apottaakara eoa pji f go V Ka fittlhii le TvSSr ër 036 OneiaalT ri t iro rdig v ar Kedat iand g Jultut lattenkladi Amsterdam Katvetstraat 103 NIeaw onovertroten Prof Dr Liebora welbekend UIVW KaACBT UIZIB CAUmd mM net Fabriakunnk tot TOortdorende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige xenuw tieMen vooral ontstaan door ummmmm afdwalingen op jangdigea teeftjd Totale genezing van elke zwakte Ifleeh joht Benauwdheid Hootópjjn Migraine Hartklopping MaagpSn slechte spijsvertering Onvermogen I lmpoteni PoUatione enz Uitvoerige prosp otQssen frijspor Umi 1 l S 4 bb l e8ch CenteuaTBepSl Matth t fl V gt Mthommel Depto M Cléban fc Co Botterdim P Happel i GniTenliage J Halminani de Jong J Can BoltMdam ITolff k Co Gouda CU bH alle drogiateo Gouda Dnk van LVBSSKHÜS i BuUeulaodsch Overzicht Een hencheiyii en veelbeteekeneud bericht komt uit Znid Afrika De Wet is reeds benoorden Ventersdorp Ventersdorp ligt een goed eind ten Noordwesten van don spoorweg Krngersdorp Klorksdorp waarvan hem de overgang door Smith Dorrien is betwist Hieruit bljjkt dns dat SmithDorrien te vergeefs getracht heeft De Wet te slniten en aangezien wj bericht hebben gehad van een ontmoeting tusschen die twee by Welverdiend ligt de veronderstelling voor de hand dat De Wet zich daar door de troepen Van Smith Dorrien moet h bben heengeslagen Daar het land ten noorden van De Wet op t oogenblik geheel van Engelschen gezuiverd is kan men gerust zeggen dat hg opnieuw is ontsnapt Lord Kitchener en andere geueraals men schjjnt het niet oons meer de moeite waard te vinden hen te noemen ztjn als vervolgers dit is reeds gebleken niet zeer te vreezen Er moet daar in het Westen van Transvaal heel wat gebeurd zgn dat niet wordt geseind Carrington en Baden Powell haastig af naar Mafeking dat zich op verdediging voorbereid en reeds is aangevallen waarby een Engelscho patrouille is geknipt De colonne Hoare zoek Hamilton temggetrokken tot onder do rook van Pretoria De Wet vry En De la Roy in Rnstonburg Hoe zijn de Engelschen daar zoo opeens niteengestoven f Bnlkr s troepen kwamen den 15en teTwjfslaar twintig mtjlon ten Zuiden vanWonderfontein aan zonder noemenswaardigen tegenstand Achthonderd Boeren met zes kanonnen bevonden zich in do bnnrt van Lake Chrissie ten Zuidoosten van Carolina Generaal De Wet moet nu zooals uit Krngersdorp bericht wordt voorbjj Ventersdorp z jn Éy inkt Noordwaarts op om zich met De la Rey te vereenigen die Rustenbnrg bezet houdt Generaal Kitchener on de andere generaals zitten bom op de hielen Het moet erkend worden dat de internationale troepen doen wat zy kunnen In enkele dagen hebben zy onder oen ondrageiyke warmte den tegenstand van de Chineesche troepen de vyandschap der bevolking een moeiiyk terrein en allerlei ontberingen het grootste gedeelte van den weg afgelefed die Tientsin van Peking scheidt Voortdurend langs de Pei ho oprukkende FEVILLEIOX 9 Zoo wij dus toch de aandaclit tot ons trokken WBS dit het gevolg van de buitengewone schoonl eid mijner vrouw doch geenszins als een jong paar dat zich op zijn huwelijks reis bevon4 Totn wij Londen verlieten was de coupé b a vol en daar er rich geene ttekendcn onder de reiiigers bevonden bewaarden wij beiden het stilzwijgen tot wij alleen waren waagde ik het slechts eenige woorden in net Italiaanich tot haar te fluistcKti Bij het eerste statioa waajr de trein eenigen tijd stilhield pleegde ik weder het misdrijf van omkoopittg en verwisselc en wij onze coupé roet een compartiment dat aan de ramen het tooverwoord afgehuurd vertoonde Pauline en ik wij waren alleen Ik nam hare hand in de mijne tMijne vron tei ik hartstochtelijk de mijne alteen de mijne voor eeuwig Hare hand rustte bewegenloos in de mijne Ik drukte mijne lippen op haar wang Zij week niet terug doch beantwoordde mijne be fkoozingtevenmin tij verdroeg die slechts Pauline fluisterde ik zeg eens Gilbert mijn echtgenoot Zij herhaalde de woorden gelijk een kind dat een nieuwe let leert Het wat of mijn hart atil waren zg Zondagochtend reeds to Too gtsjou aangekomen een aanzieniyke plaats op 16 of 17 kilometers van Peking ïerwyl wy dit schryven kan dus de groote kwestie die twe maanden laAg de wereld spanning gehouden heeft beslist zyn wsnt nu de Chineezen na de verovering van Peitsang weinig tegenstand geboden hebben gelooft men in het algemeen ook niet dat zy zich ernstig zullen verzetten tegen den intocht der geallieerden binnen Peking Het is de vraag of iemand den toestandte Peking en het karakter van de Chineezen goed genoeg kent om een iCenigszinsaannemeiyko voorspelling te wagen van Wat9r nu gebeuren zal of de vreemdelingen ophet laatste oogenblik nog vermoord of verder ongedeerd aan het ontzettingsleger nitgeleverd zullen worden Te Washingtonwas men eergisteren weer mismoedig gestemd want er was oen telegram van dengezant Conger ontvangen dat do regeeririgniet dadeiyk openbaar gemaakt heeft daarop was aan Chaffee geseind om snol voort to maken en men vond dat een onrustbarend teeken ook in verband met het aanMacDonuld toegeschreven uit Kanton overgeseiudo telegram da t den toestand hachelyk voorstelde Maar het ontbreekt ook nietaan aanwyzingen in gunstigeu zin er worden nu door tnsschenkomst van de Chineesche gezanten geregeld tetegrammen gewisseld door de regeeringon en hun ge tanten to Peking de onderkoningen in het zuidenhebben er bg de Regentes op aangedrongen te Peking te biyvw en men zegt nu datde Chinoesche regeering een aanzieuiyk ambtenaar naar Toeng tsjou zal zonden of reedsgezonden heeft om over de uitlevering dervreemdelingen te onderhandelen Met hetoog op den gehelen toestand komen dezegunstige men zal in elk geval binnen enkeledagen weten of men zich gevleid heeft metl ele hoop Een nota vnn Haifas meldt De Frauschb Regeering heeft aan Duitschland laten weten dat dft Fransche opperbevelhebber van het expeditiekorps generaal Voiron niet ingebreke zal biyven zich ter beschikking van don veldmaarschalk graaf Waldersec te stellen assurer ses relations avec Ie marèchal zoodra deze in China is aangekomen en in den raad van do bevelhebbers van het internationale leger de hooge plaats zal hebben ingenomen waarop zgn hoogo rang hem recht geeft Admiraal Rcmey heeft den 15en dezer uit stond toen ik de toonlooze klanken vernam Mijn taak zou zeer zwaar zijn I Ik kon haar niets verwijten Waarom zou zij my ook beminnen Mij wieia voornaam zij gister voor het eerst vernam f Onverschilligheid was immers oneindig beter dan gehuichelde liefde Zij was alleen mijne vrouw geworden omdat haar oom dit wenschte Het eenige wat mij troostte was dat het huwelijk haar niet opgedrongen was geworden j en dat zij zoover ik kon zien geen afkeer van mij had Ik wanhoopte dus nog niet Ik moest dus thans door voorkomendheid en gedold hare liefde zien te winnen Het was zeker dat ik mij als haar wettige echtgenoot in geen erger positie bevond dan als haar mfedcbewoner toen de oude Teresa elk mijner bewegingen met hare zwarte achterdochtige oogen volgde fit wilde haar dus trachten te winnen maar hoewel ik de rechten der liefde kon eischen besloot ik daarop geen aanspraak te maken voordat zij mij seschonken werden Pauline zeide ik wilt ge raij een kus geven Ik vraag het u slechts één maal Het zal mij gelukkiger maken maar mdïen gij liever wachten wifi tot gij mij beter kent dan zal ik er in berusten Zij boog zich voorover en kuite mij op mqn voorhoofd Hare fraaie lippen wUren kersrood en warm maar zij deden eene koude rilling door mijne leden gaan in dezen kus was geea xxxr te ontdekken van het duizendste deel van den l tstocht die mij verteerde Ik liet hare hand los en altijd naast haar zittende begon ik mijn best ta dóen een genoegelijk Takoo geseind dat sedert 11 Aug geen berichten van het front zgn ontvangen Volgens de laatste berichten uit Japansche bron hebben de verbondenen den 12en Tungtsjan bezet eu zouden zj heden 13 Poking aanvallen Bet Evening Jaurnal behelst het volgende telegram uit Kotoe Do Japansche Regeoring heelt een wapenstilstand voorgesteld tusschen de mogendheden en China China zou do voorwaarden der mogendheden hebben aangenomen waaronder begrepen is de veilige aflevering der gezanten aan de poorten van Peking of verlof voor de verbonden troepen om de stad binnen te gaan en de gezanten to halen Japan zou de onderhandelingen hebben geopend De ministerraad stelde gister hot antwoord op LiHun Tsjang s oproep vast Men gelooft dat de Verecnigdo Staten geneigd zyn iea wapenstilstand toe te staan met het doel de gezanten en do overige vreemdelingen te Peking te bevryden en nadat zy veilig zullen zyn zullen de vyandeiykheden een bepaalden tyd gestaakt wordon met het oog op het vaststellen der vredesvoorwaarden Verspreide Berichte n Frahkruk Do Tentoonstelling werd Dinsdag bezocht door 166 842 personen Op do Place Clichy is een paardetram aangereden en omvergeworpen door een untomobiel er Werden 14 passagiers gekwetst Naby Persan Beaumout aan de NoorderIgn is eergisteren een spoortrein gederailleerd tengevolge waarvan twee personenwagens in elkaar schoven Elf personen werden gewOitd onder wie eenigen zwaar A B Maandag of Dinsdag gaat president Loubot naar Rambouillot om te jagen doch slechts voor korten tgd omdat medio September hoog bezoek verwacht wordt Er is oen commissie van onderzoek gevormd inzake de ramp van de Framëe onder presidium van vice admiraal Ronstan Te Dieppe en te Reuen is de werkstaking der stokers geëindigd met de overwinning der werklieden doch daarentegen is er een uitgebroken onder do stokers on de kolendragors te Bordeaux Te Havre hebben de geiprek met haar aan te knoopen ten einde mg te overtuigen wat met haren smaak overeen kwam of wat haar tegenstond har wenschen te leeren kennen hare gedachten te raden kortom om haar te doen begrijpen dat ik mijn leven zou willen geven om haar tot de gelukkigste der vrouwen te maken Wanneer kwam voor de eerste maat de gedachte bij mij op de verschrikkelijke gedaclite dat zelfs het ongewone en nieuwe der positie niet als verontschuldiging kon gelden voor Pauline s ongevoeligheid en lusteloosheid i dat schuwheid alteen niet kon gelden als oorzaak der moeite die ik ondervond om haar aan het spreken te krijgen zeUs wanneer ik er op aandrong dat zij m ne vragen zou beantwoorden i Zk zocht elke moge lijkc verontschuldiging voor haar Zij was vermoeid en overspannen z ij kon aan niets Anders denken dan aan den plotselingen en haastigen step dien tg heden gedaan had meer overijld voor haar dan voor mij daar ik tenminste overtuigd waa dat ik haar beminck Ten laatste verzonk ook ik in gedachten en mijlen en uren gmgen voorbij terwijl bruid en bruidegom zwijgend en bewegenloos naast elkander zaten Voorwaar het was feen vreemdsoortige toestand een zeldzame reis Ën de trein snelde voort naar het Noorden al verder en verder totdat de schemering ver het voorbgvliegend landschap l egon te vallen en ik zat daar en keek naar het lusteloos doch onbeBchrijfehjke schoone meisje aan xa nc egde en vroeg mij af wat er van ons toekomstig leven worden moe t maar ik wanhoopte niet hoewel zeilmakers en de bootwerkers den arbeid neergelegd beide categorieën eiscbeu loonsverhooging de eerste ook invoering van den 8 nrigen werkdag Te Marseille wordt d toestand steeds slimmer Er liggen 40 stooinschepon stil wegens gebrek aan personeel 3000 Passagiers on eenigo honderden voojr China bestemde soldaten kunnen niet vertrekken Te Duinkerken staken de stokers blusschors scheepsjongens en hofmeesters DUITBCHLASD Het heet dat de skah van Perzie na zyn bezoek aan Brussel op uitnoodiging van den koning van Saksen naar Dresden komt Op de Bcheepstiramerwerf van Blohm en Voss te Hamburg staken telkens moer arbeiders het werk Het totaal der werklooze werfurbeiders bedraagt 5 400 Tussohon Russische grenswachters en een troo Duitscbe smokkelaars is dezer dag n op een nacht bloedig gevochten Do aanvoerder van do smokkelaars werd ernstig gewond en viel in handen van de Rds en De vyt andere smokkelaars ontkwamen door het overzwemmen van een rivier Hot stoomschip Wittekind van de Norddeutsche Lloyd die Zich te Takoo iu China bevind zai ingericht worden als hospitaalschip £ ri I AND Door geleel het Vereenigd Koninknjk is het weder sedert enige dagen prachtig bg obn tomperaiuur van gemiddeld 80 graden Men voorspelt dat voor West Europa het fraaie weder nog wel een weekje zal duren BINNENLAND Terwyi nu reeds seïorf verscheiden jarenEngeland Duitschland geheel voor deninvoer van vee nit Nederland zyn gesloten endie invoer in België slechts onder beperkendebepalingen kan geschieden neemt blgkensofncioelo cyfers ontleemi aan de verslagenvan do Kamers van Koophandel en Fabrieknn de uitvoer naar Engeland van geslachtVOO van jaar tot jaar in groote mate too Het meest van schapen vette en nucbt renkalveren en varkens Gemengde Berichten Men schrijft uit don Haag De getuigenverklaringen algelej d in de nog steeds gevoerde instructie in de zaak het geratel van den trem zich m een droomerie rhythmus scheen op te lossen en onophoudelijk de onhetUpellende woorden van Tereti scheen te herhalen Zij is niet geschikt voor liefde oi huwetijk 1 Daarbuiten nam de duisternis hand over hand toe en toen het licht der coupé op het onschuldig wit Relaat van het meisje naast mij viel toen ik de nimmer veranderde uitdrukking er van gadesloeg overviel mij een unbeBchrijtelijke angst de angst dat baar hart in een omhulsel van ijs huisvestte dat geen liefde zou kunnen ontdooira Vermoeid van droeve overpeinzingen viel ikeindelijk in een soort van staap Het laatste watik mij kon herinneren was dat ik niettegenstaande mijn genomen besluit haar witte fijngevormde kleine hand in de mijne nam en insluimerde Ja hel was slaap ten minste als slaap nog iett anders beteekent dan rust en vrede I Nooit sedert den nacht waarin tk het werkelijk 4 vernam had het onderdrukt geween eener vrouw weder zoo duidelijk in mijnt ooren geklonken nimmer waren mijne droomen de werkelijkheidvan den angst dien de blinde voor jaren liaddoorgestau tAÖ nabij gekomen Ik was dan ookrecht daflUaAr toen dat geween al scheller enscheller klonk en zich eindelijk oploste in het gefluit van de locomotief die mij aankondigile datwij Edinburgh iiaderden Ik liefde hand mijner vniujik los en verzamelde mijne toedachten Die drooBboest wel zeer levendig zijn geweest wanttoen 0 ontwaakte parelde mij het zweet op het Toorhooid li ardt vtrvoifd