Goudsche Courant, zaterdag 18 augustus 1900

4 41 8 80 8 07 4 U 1 41 8 01 8 11 1 11 8 04 8 17 8 10 8 88 Tan den bleekenknecht die eeni e weken geledei in vuorloopjge bewaring i getiteld in Terband met de misdaad hpt vof e jaar op bet juugetje Van Wwuil gepleegd worden voor den aangehoudene boe langer boe meer bezwarend Deie week is er weder een gctnige geboord die tegenover den aangebondenc volboadt dezen in gezelschap van bet kind te hebben gezien t II dan ook zoo goed als zeker dat de tetmS van voorloopige gevangenbooding dezer dagen zal worden verlengd Te Utrecht boog zicb een jongen O te ver uit een pakbniazolder en verloor zjn ovenwicht l e 45 jarige S gehuwd en vader van vjf kinderen wilde h jm grupon maar verloor evenecnn zyn evenwicht Zj vielen beiden maar S kwam onder te liggen waardoor de jongen O zoo goed als geen verwonding opdeed ten koste echter an het leven van den man die hem wilde redden Üeie ia tengevolge van zpn val bezweken JU Oocdercode schrijft men Het aantal door dysenterie aangetasten is tbanti tot 6Ü gestegen ti lyders zgn overleden en Ifi hersteld In 111 van de ai besmette woningen kan met de ontsmetting worden aangevangen Ken twaalftal lijders zjjn tor verpleging in de bewaarschool opgenomen Met uitzondering van 3 i 4 lijders is de toestand niet ongunstig Toen gistemacht te Oosterbont de leestcIjjkhoden ter ecre van de door de Kon mnziekvoreeniging Ue Harmonie aldaar te Zeist bobaaldo overwinning nog in vollen gang waren maakte een diet van de gelegenheid gebraik om bg den horlogemaker v H de winkelmit stak te sngdcn en een aantal horloges te stelen De dader is tot nu toe onbekend doet de politie doet onderzoek Ook bjj de politie te Uotterdam is de opsporing verzocht van 28 zilveren horloges gisterennacht te Oostorhout N B bjj een goud en zilverkashonder gestolen Hooge proceskosten Baron Von Gnstedt te Berlijn heelt een z g millioonenproges tegen een bankinstelling aldaar enz verloren dat jarenlang gednnrd beeft en eindelgk in hoogste instantie Is beslist In t geheel heelt h j nu 176 000 mark aan procesküston te betalen Hg heeft echter oen verzoekschrift tot don keizer gewend om vermindering van deze som te verkrggen In de benedenstad van Batavia is een Chinees Bang Tjang alias Baba Sawaiig gepakt die er als kassier van s Lands kas indertyd met anderhalve ton gonvornements geld van door is gegaan Hy was als hadjie gekleed en scheen er op te rekenen dat men hem niet meer zon herkennen fie Daily Mail verneemt nit Homo dat de politie den vermoedeiyken niodeplirbtigo van Bresci beeft gevat Hg lioüt Dotnsco Blond on was op het pnnt om zich in het gewaad van en priester naar Amerika in te schepen De AmerikaanschQ spoorwegkiming Hun Directe 8 KK rwegverblDdlngen met GOUDA KömerdleDSt 1900 AaDgevaiigeD 1 Nel T d vu Greenwicb I IS Mi 1 41 4 8 4 A l lt l li T 7 4 14 8a7 1 8 14 10 0 lO U 10 40 l 7 11 58 1 17 l H 8 18 ll l l 1 40 fI IO I IT g SK 40 tt 7 11 door l ia 7 l J 1I Ooudl Moetdrrtlil SinvnVerk Oapdie golttidun U KotterilanD P RoUirdsn 1 I t4 B O to Mui ilii 8 Jm Itoi m u KaiH JM tfA rrtoa iljMa na U U H rktwto taf ü l m tll üi g H ll tot Spow I BilH Un l tCTJt 4U 1 I Uaw btn kutauln Or EOTTItDlH SOODa Ti 1 88 Bettardun Beun Roltard m D P Sottordim H Jspiille Hieownkerk Hooritnoht eads 88 8 40 88 10 08 7 88 S I0 8 4a 47 10 0 10 1 ll OS 1 01 7 8 11 81 11 48 18 10 a 11 88 1 0 BallaadaAa apoor 7 88 7 4 l 8 i lUm la 8 UaaM aiCtt bMalaa lUlUUiif af laa laaF ka aM aiakaal ini4ai 80ÜD4 UKN H 4 4 8 iaa laa 10 1 U i 11 8 U 18 18 88 18 88 1 58 8 88 8 48 4 1 4 80 5 88 11 11 1 10 f a 11 8 l l a a a 10 4 11 41 18 08 18 4 H i6 1 40 8 80 8 5 4 15 4 45 Ooudl 7 1 8 87 8 41 9 0J 18 10 00 In nl llo ie 7 88 8 18 8 lOTiMr Z 7 8 US Voorburg 7 18 14 Hsgs 7 8 08 l 87 48 10 88 8 04 7 08 7 U 7 8 8 0 44 10 11 11 85 1 8 18 0 1 80 8 40 8 00 4 00 4 80 4 0 5 8 J 7 1 7 8 8 8 4 lOJ g 3i 0 17 Z Z l1J Z Z I 4 80 43 10 08 g g £ nA Z Z 01 5 11 4 4 lO U u n 7 7 77 577 7 F M 80 loll Ü tJ U 5 08 18 84 üt 8 0 7 V 4 47 l 7 05 0 8 88 45 8i 10 8 Han Voorburg Zodenu Zag Zannh Mo Onuda Haaaaaikatrala aUaaa la a U Vmt atn WtelaO ao L 1I4 U 1 K IDd t TÏaan 11 00 1 87 It 8 1 11 18 11 4 HO 8 4 10 14 iO 4 11 47 lO 8 08 5 41 8 4 8 1 8 4 7 41 8 18 01 tM 10 14 10 5 8 5 48 08 Ooud OuJ w oard UtiMkt Uuwkt Woenlm Oude Ooads 8 11 5 04 8 80 8 88 8 8 7 04 1 18 i8 7 4 Joio jokM n u o f f J 7 IS M lUf l ai u iV 7 7o 8 5 4 1 80 8 18 4 7 4 10 07 I u7 8 07 41 0 8 8 8 8 17 8 4 1 0 I M 40 8 14 tington die plotseling aan een hartkwaal is overleden begon zgn loopbaan als winkelier in Otsego Country in den staat New York Up 28 jarig n leeltgd in het betaamde gondzoeker8j ar 1849 vertrok hg naar UalilorniS waar by in den handel een aardig duitje verdiende Met Lelang Stanford en George Crocker legde hg een spoorweg naar de mgnen aan en in 18 1 begon dit viertal the big four den aanleg van den Central Pacific spoorweg die hen allen tot millionnairs maakte Hnntingtoo s nalatenschap wonit op MO millioen dollars geschat UM eene noodige in het maatschappeiyke leven is toch maar een flets Vroeger was het een kruiwagen maar die tgd is nit Je kunt nu professor z n handelsreiziger kruier verslaggever advocaat inbreker agent een flets hib je noodig Ook als je dokter bent Dit wordt ten levendigste bewezen door een advertentie die De Fiets in het Nieuws vond Daarin wordt gevraagd brievpn by een boekhandelaar te Enkhuizen een arts of semi arts om voor een dag of twaalf de plattelandspraktgk waar te nemen Kr staat niet bg van welke school noch van welken leeftyd noch van welken godsdienst noch van welke verhouding tot het echtelgk even de candidaten moeten zyn Maar er staat wel by dat de reflectanten jnoeten kunnen wiclrgden Het eene noodige Eerstdaags komt in Engeland een groot vaartuig gereed dat als drgvende schouwburg dienst zal doen in de plaatsen aan de Zuidkust van het Koninkrgk Het heeft weinig diepgang en kan dus bgna overal binnenloopen Op het dek is een wandeiplaats met orkest restaurant er znlleiï daar ook bals worden gebonden Onder het dek is de schouwburg met 600 zitplaatsen alles electrisch verlicht en met veel luister ingericht Onder het opschrift Wespensteek komt in bet Hbid het volgende ingezonden stukje voor Heden werd mgn dochtertje in de kweekery van den heer W op den arm gestoken door een wesp De heer W zelf aanwezig nam onmiddeliyk de vrucht van de kamperfoelie de bekende roode bes kneep deze op de door de wesp aangetaste plek nit wreef met het sap het pyniyke gedeelte van den arm en herbaalde dit nog eenige malen Onmiddellgk werd de pyn minder 9 er kwam geen zwelling Eergisteren heeft te Helmond de arbeider J H die beschonken thuis kwam en van zyne vrouw geld eiscbte dat deze weigerde zyne vrouw en zyn schoonvader met een brandende petrolenmiamp geslagen zoodat beiden in brand geraakten en bloedend werden verwond Zy vluchtten do woning nit en sprongen in een nabgzynde sloot waardoor do vlammen werden nitgedoofd zy werden door de buren ered Beiden bekwamen hevige brandwonden De dader is gearresteerd X 11 3 11 18 11 18 lO tl 10 16 I ll Ot 11 1 11 10 lo m ii i n u 11 11 S7 U tO 11 84 11 44 10 11 10 01 ie is l M 10 8 10 48 10 4 B 18 8 41 7 4 8 8 i 8 04 00 S 10 08 10 84 Een biljartmaker te Amsterdam heeft aan Zoster Westerbeek van Eerten zal n n aankomst ui Holland komen opzoeken om u mgn groeten te brengen en verdere bgzonderheden te melden die ik ter wille vip den censor hier weglaat Den dag na onze komst te Pretoria wandelden we onder gewapend geleide naar het station waar we den consul spraken en vertrokken met denzelfden trein als de zusters Waarschgniyk door bemiddeling van den consnl die protesteerde tegen onze opsluiting in een beestenwagen bedekt met een laag versche paardenmest werd ons dokters toegestaan op eerewoord naar Kaapstad te reizen en werd ons een coupé gegeven Te Elandsfontein zyn we die coupé echter uitgejaagd en hebben verder 3 dagen en B nachten in een open truck gereisd eo arriveerden 10 Juli alhier De gevangenschap is hier wel uit te honden het voedsel is voldoende er is genoeg ruimte voor bebooriyke beweging in de bnitenlncht aan dsn eenen kant hebben we een gezicht op de zee aan den anderen een schilderachtig gezicht op Tafelberg en Kaapstad Wy dokters worden als offlcicieren behandeld en hebben ieder een apart kamertje in een pas gezet huis van gegalvaniseerd yzer Verlichting is er niet men moet zeil kaarsen koopen en bg dat licht lezen en schryven Wg kannen hier ook de CapeTimes koopen en daarin zag ik dat de Uollandscbe regeering onM invrgbeidstelling vraagt en tevens dat wy beschuldigd worden ammunitie te vervoeren en inlichtingen aan den vyand geven Deze ammunitie bestaat nit 4 revolvers met eenige patronen en verzamelingen van in dezen oorlog gebruikte kogels speciaal van verschillende soorten explosieve lee metford projectielen De inlichtingen bestaan in brieven van vrouwen en kinderen aan hun vechtende familieleden en behelzen alléén particnliere berichten en on dits De kritiek laat ik aan a over Ik heb gegronde hoop dat onze gevangenschap van korten daar zal zgn en begin te verlangen naar myn laboratoriums Met harteiyke groete enz P S Te Wiebnrg hebben we 15 zieke Engelsche krSgsgevangenen behandeld gekJkiad en geVoed voor rekening van de ambuluce Te Christiana één Bg de bezetting van Winburg brachten de Engelschen 150 zieke soldaten in ons hospitaal en hebben at daar de Engelschen aooder hulpmiddelen waren hen ver pleegd en geyped gedurende twee dagen tot de Engelschen ze konden overnemen De eorste HoUandsche ambulance in Pretoria behandelt tegenwoordig geheel voorrekening vaji het HoUandsche Roode Kruis een veertiental Tommies I In PreCoria voorzagen zoowel wg als de Ie Holl ambulance de Engelschen van verbandmiddelen en van een operatie tafel en leenden hun onze instrumenten en ons Röntgen apparaat In Kroonstad heelt de RnssischHolland scbe ambulance ruim een maand haar hospitaal vol soldaten gehad en deze behandeld gevoed enz geheel voor ambulance rekening Een Haagsch straattooneeltje De nette jnlfronw dierenbescbermster liet den aardappelboer met kar en hond midden gifte gedaan van de verdnistering van een biljart uit een perceel aan de Bloemgracht Aangever had vermoeden op een tapper die spoorloos verdwenen is De dief moet in ieder geval niet tegen bet vervoeren van een lang niet gemakkeIgk te transporteeren bnit hebben opgezien Een noodlottige samenloop van omstandigheden dompelde te Beets 2 gezinnen in diepe droefheid Op twee aangrenzende erVel door een schutting gescheiden zgn buurmeiaios en vriendinnetjes aan t spelen Een daarvan bezig appelen door te snyden boort zich van de andere zgde toeroepen waar ben jelni Met den terugroep hier I wordt het mesje ddor de reet gestoken met het trenrig gevolg dat de kleine vraogster juist in het oog wordt getroffen De kinderen konden elkander niet zien doch een rauwe smartkreet vermeldde het ongelukkig treffen De kleine zal waarscbgnlgk dat oog voor altyd kwgt zgn Geen wonder dat zoowel de ouders van bet gekwetste meisje als die van de onschuldige daderes ten zeerste verslagen zyn Boos opzet was hier volstrekt niet In bet ipel waarom te meer deelneming in het ongeval algemeen is De voorzitter van het hoofdcomité van het Roode Kruis heeft een brief ontvangen van dr F G van Hontum geschreven aan zyn familie van den volgenden inbond Kaapstad Greenpoint 15 Juli 1900 Sinds 4 Juli bevindt het grootste gedeelte van onze ambulance zich in krggsgevangenschnp nl dr Koster dr Pino en ik de administrateur Ihle de verpleger Menleman on do kok van Oosten Op 2 Juli vertrokken wg uit Pretoria mot een pas van lord Roberts om via Johannesbnrg naar Heidelberg en van daar naar de Boerenlinies te trekken Kort na ons vertrek werden we gestopt en werd gevraagd of we brieven bg ons badden voor iemand in Zuid Afrika op bevestigend antwoord moesten we die brieven afgeven Den volgenden ochtend verlangde men ook nog de brieven voor Europa bestemd Nadat die afgegeven waren volgde een visitatie waarbg niets gavonden werd daarna konden wg verder trekken Den dag daarop werden we op telegrafisch bevel nit Pretoria te Kaallontein gestopt en onder gewapend geleide naar Pretoria teruggebracht waar we op 6 Juli binnenkwamen en gebracht werden naar den provost marsball majoor Toore die sons op de mdest onbebbeiyke en onheuiche wgze behandelde een onderhoud met onzen consul weigerde en ons dadeljjk naar de gevangenis liet brengen Er waren vier verpleegsters met ons die op haar verzoek een on derhond met den gonvemenr van Pretoria generaal majoor Maxwell haddon Haar werd gelast den volgenden dag Pretoria te verlaten zoolang mochten ze in de Staatsmeisjesschool biyven naar East London van waar zg naar Amsterdam gebracht zullen worden Een van haar niet tot onze ambnlance behoorende werd vergnnd naar Kaapstad te gaan om daar te verplegen jk 1 17 1 01 f 11 f 18 1 48 8 t MS I7 4 4 i lO 10 f 14 J 10 1 M 10 8U 41 X 10 81 r 8 8 18 8S 10 0 10 48 4I g ll t8 11 48 11 18 8 88 7 47 8 07 1 18 0 1 a ia 10 88 48 I0J4 Op verzoek der zusters hadden wg s middags een onderhoud met haar waarin zy ons dit mededeelden 11 48 18 88 f 1 8 8T 7 06 7 89 8 81 8 8 8 8 8 4 8 81 7 0f 8 48 4 08 4 84 4 44 4 51 i ni 5 07 8 04 S8 8 84 i 4 48 t 1 8 8 08 9 0 8 41 M 5 41 18 81 1 11 l Iilit aappl 4 11 i S4 Ikawija aaji 4a Caaa imla to Wa n UU 4 8 18 7 8 i8 M 10 18 10 8 10 48 11 10 08 10 17 10 8 10 8f lO t t Oi 18 a 8I f 10 54 11 11 11 57 8 01 8 1 9 17 1 18 8 84 88 E = 8 4 8 58 1 41 11 1 8 1 Ht 7 57 S 0 U U 4 1 MSTHD4 iTiaa tm ioud 8 1 8 11 8 8 i 8 10 8 l 1V V 4 KlK 4S 51 lO i 10 87 0 11 07 imatw ixi ii io I Vu 11 07 710 8 18 I0 7 7 5 10 91 7 8S 8 48 U Ol 7 54 r 5 1 88 4 57 5 85 44 85 0 84 1 0 11 47 if OOf 8 50 I IO 50U 16 UM 1 15 1U4 0 7 00 V mat C 8 8i 7 15 M l t l 81 l U 1 7 1 5 M 8 10 4 41 1 7 0 10 4 ikaai W 5 4 8 47 7 80 8 18 8 41 80 48 11 80 1 4 I M l tl 1 8s 8 4 1 01 8 88 7 85 8 15 9 40 1K 08 da 7 tO 7 81 8 1 07 O a 10 18 10 11 11 881 8 8 8 4 1 4 4 8 47 7 54 8 0 J 10 87 ll U in het stonja op de Heerengracht staan en wenkte krampachtig met baar para luie naar een aankomende tram waarop ru itig naast den koetsier een politieagent meereed en die er na af moest Met manachtig gebaar kwam ze met baar agent naar bet verlaten stelletje terug De aardappelboer had er al van door willen gaan maar werd nog bgtyds teruggehouden Wacht s effen vrindje 1 Agent nu vraag ik n zeide ze enstampte betoogkrachtig met haar paraplnle en nu vraag ik u oj het gepermitteerdis dat zoo n stakkerig nitgebongerd béést zoo gruwelgk mishandeld mag worden Zoo nzware kar en dan nog zoo n vent zoo nlinmel d r bg Ldmmel Idmmel k zon maar een beetjebedaren kale medam Jii Inmmel natuurlgk lummel Do julfronw raasde om redenen van veiligheid eenigszins van achter den agent die den eerbevlekten aardappelboer met zgn arm moest tegenhouden Als je geen wgt was had it je al langlam geslagen versta je dat Wat heb jymet mgn bond te maken k Zal m daaresop je afsturen s zien wat je dan voor ugeziggie zet En hg noemde haar voozeblomkool Er was stil genot onder bet publiek Laat dien man met zgn hond doen wattle wil t ia immers zgn eigen hond opperde eenman die partg had gekozen Bemoei je d er niet mee laten die twee t nou maar onder mekaar uitvechten Maar agent ik zal dan niet toelaten dat het arme dier langer voor dekirbiyftl Weet je wat k zal zelf voor de kargaan en den hond er op zetten is t noügoed Een loopjongen had er genoeg van en riep nog met zyn mand aan zgn mg achternit verder loopend Zeg juffie ga je s n avondje met me uit Toe nou De bond stond er strikt neutraal by moe de tong in beweging den bek open De agent had tot nu toe met streng gelaat gezwegen geboord wederboord overwogen en was nu besloten Je spant dien hond af O zoo afspannen Dat wil ik nogwel s zien Span af Waar hebbic mee te maken Je spant m of As k wil altyd I Span je m niet affl Zwygen Dan doe ik t I jy blgft er af met je gore handen en in machtelooze woede begon hg nu zelf zgn bolid af te spannen en streelde werktuigciyk bet dier onderwgl Dat mot je je nou maar zoo laten doen wendde hy zich verbitterd tot de raenschen De juUrouw stond er in triomf en toch ool niet zonder angst stil by Zoo zei de agent met gezag nongaan jullie allebei mee naar t bero on dehond naar t asyl Neem jy je kar Ik neem niks De agent nam toen geveinsd bedaard zelf de kar En zoo gingen ze de politieman met de kar aan de eene en den bond die naar z n baas blafte aan een touwtje in de andere hand De aardappelboer als een onwillige schooljongen eener de juffrouw met haar goed recht anderzgds Er wa een leegte achtergebleven on de menschen uitgekeken gingen verder Dagblad Een eigenaardig proces wordt ingespannen tegen de zeevaartmaatschappg Atlas door de familie van wglen den heer Wormser een rgk koopman van New York onlangs op zee overleden aan boord van de pakketboot Alleghany van deze Ign 48 nren Téér hare aankomst te Jamaica komende van NewYork Zyn lyk werd aanstonds over boord gezet op bevel van den kapitein tegen het advies van den geneesheer die den overledene vergezelde èn die er voor instond het lyk te knnnen bewaren tot de aankomst in de haven daar er veel ys en andere voorbehoedmiddelen aan biord waren De ziekte was niet besmettelgk De New Yorksche bladen bespraken deze zaak met opgewondenheid en het publiek in de Vereenigde Staten hield er zich veel mee bezig want zy raakt een principieele quaestie die vele Amerikanen verontrust omdat zg willen weten of een passagier bet recht heelt na zgn plaats betaald te hebben dood ol levend vervoerd te worden Sommige maatschappgen onder anderede AmericanLine verwittigen de passagiers dat er aan boord barer pakketbooten steeds genoegzaam antiseptische middelen voorhanden zgn om de lijken te bewaren tot aan de bestemmingshaven Andere maatschappgen zgn nog inscbikkelgker als bv de groote pnitsche maaUchappy HamburgAmericA Luue welke laat weten dat de passagiers hun doodkist mogen meenemen evenals hnn reisgoed vrg van vrachtkosten De Amerikoansche wet spreekt niet in deze loak maar onlangs heeft de minister der schatkist besloten dat de lykeu in vaten bewaard vry van douanenrechten moeaten ingevoerd worden Een wet dagteekenend van 1882 verplicht de scheepskapiteins of de conaignatarissen binnen de 48 aren na do aankomst al de overledenen op te geven tgdena de reis voorgekomen en voor elk van hen 10 dollars te betalen De commissaris van politie W H Olivier 4e afdeeling te s Oravenhage vestigt de aandacht op het feit dat na het vinden van bet Igk van den jongen Van Wezel geenerlei bericht tot hem is gekomen omtrent het rgtuig dat op den Uartsonho ekweg in de eerste dagen van Mei 1899 heeft staan wachten Uy verzoekt nogmaals beleefd hem die inlichtingen te geven die tot ontdekking van den moordenaar kunnen leiden STADSNIEUWS GOUDA 17 Augustus 1900 Do uitslag van het eindexamen der hoogere burgerschool alhier is aldus ö J van Beyeren mej E C de Blauw mej J W G de Blanw G J Bon A A Boon A L J Breebaart mej J G Burgersdyk B E Cankrien W M Koster K F Drayer M Eikelboom J C Kaptein L A W Knoppert D C J Kool Adriaan van der Leeden E J Las J J Mnnniks de Jongh J F A Mnzerie G A de Raadt J L C Overboscb mej S C A C J Schouten N L Swart J de Visser J M Rademaker Afgewezen 2 Aan den Zwemwedstrgd op a s Zondag zullen in de verschillende aldeelingen opkomen voor Snelzwemmen jongens beneden 16 jaar 4 Bnikzvemmen voor Jnniores 15 Rugzwemmen om het Kampioenschap van Nederland 8 waarbg de heer Joh Drost die in bet nummer rugzwemmen te Pargs No 3 aankwam Bttikzwemmen Seniores 200 M 9 Rugzwemmen 40 M Janiores 12 Gekleed Duiken diepte 2 M 10 waarby de winners van hot kampioenschap van Nederland dor drie laatste jaren Waterspringon 2 De waterpolowedstryd zal gespeeld worden tusscben de vereeniging De Jongo Kampioen van Amsterdam en de Gondsche Zwemclub De wedstryd begint te precies één ure wy raden het publiek sterkst aan vroeg te komen aangezien bet ijampiocnschap een van de eerste nummers isf MooHüRECHT Gisteravond is een ongeveer 20 iarig jongeling W van don Heuvel genaamd bg bet zwMnmen in een sloot om het leven gekomen Duikende is hy waarschynlgk met het hoofd in den modder terecht gekomen en toen gestikt Hoewel er nog twee anderen bg aanwezig waren hebben deze niets tot zg redding kunnen bybrongen terwgl de inmiddels ontboden geneesbeer slechts den dood kon constateoreu WoBRDKU Een schichtig geworden paard liep met een vaart tegen hel afdak van een schuur aan met bet gevolg dat de schuur en eene ruim 50 jarige vrouw die aldaar eenige bezigheden verrichtte onder bet puin werd bedolven on binnen korten tyd overleed Rechtszaken De ambtenaar van het openbaar ministerie by het Haagscbe kantongerecht vroeg gisteren vryspraak voor e rl eid8ch student die eenigen tyd geleden in een der avondtreinen tusscben den Haag en Leiden aan de noodrem trok waardoor de trein tot stilstand kwam Het bleek nameiyk ter terechtzitting dat b aagde bet noodsein gegeven bad omdat een medestudent in een alideren waggon gezeten zich in zyn hemdsmouwen op de treeplank bad begeven en terwgl de trein in volle vaart was gymnaatische oefeningen hield aan de handvatsels van het compartiment waarin zich zgne medestudenten bevonden De ambtenaar kenrde bet gedrag van beklaa de goed en oordeelde dat hg g n straf verdiende daar werkeiyk gevaar bestond voor bet leven van den trein gymnast De kantonrechter te Amsterdam heeft mej A Bout die op eén werkman de zoogenaamde kikkerkuur had willen toepassen en Toor baar recept één gulden bad gekregen veroordeeld tot f 60 boete subsidiair 30 dagen hechtenis BargarlUka Btttnd Beeuvrtlk GEBOREN Neeltjs oiders U Blanken en G Boere Mochtildis Cornelia ouders Joh de Jong en M M van der Heloi OVERLEDEN H Hagen 6 j GEHUWD A Dgksman en N van Dam AMRUIKAANSCHK iiinii iin Pi uiioiiniiDr A va5 S z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Anislerdaiu I Vrkrs SI tkrs 8IV s Vi a lOOf Itciirs van 18 AUO S 8 4V a NlMELaso Wl Ned W B dito dito dllc 8 dito dito dito 8 Holisav UU Gouill 1881 8 4 JSIi i 101 57 10 00 tl 881 485 8 108 804 154V 8 57 188 llO a 0 114 ia 101 1 4 8 V 1 0 88 181 7V SDaull0 0bl Biaiieal 1804 4 duo Oeeoua 1880 4 dilo bij Soths 188 4 dito bij Hop 1888 I0 4 d to ia goud leeii ls a dito dito dito 1814 5 I1I41IJB Per iet aekul 1 1881 4 Ti aiBU Oepr CoDV leen 1890 4 Oao iL euiuK aarie üao teatnn aarieC luiDArallp r obig 18 S 5 Hnioo Ob il 8ob 8 0 8 VlKuutli Olil 4 oubep 1881 Y BTiR04li Obligntieo 885 8 IIon l 4a 8tad leen 8 4 8 NlD N Afr Handalai aaud Ataadab Tab Mu CerliAoataa DeliMaataehappy dito Am Hypotbeekb puadbr 4 i Oult Ui der Vorateol aand a Or Hypoltookb pandhr 4 i Nedailaadache baak aaud Had Haadelmuitaeh dito N WkPao Hjp b pandbr 8l Bott Hjtpolbeekb paudbr 4 Utr Hrpolhaakb dito 4V Ooarasa Ooat HoDg bank aand Boal Hypotbeokbank paodb i AiualKa Eqnt hypoth pandb 4 Uaiw L Q Fr Li D cart 6 Nas Hall U 8pooTw Uy aaiid Hij tot8lpl T Bt 8pw aaad Ked lad Bpoorwegm aaad Nad Zaid Air Spm aand 8 dito dito dito 18 1 dite 5 MLIlSpoor l 1887 1 A Bobl 8 Va lOon 1 100 lU 141V 88 l 74 104 1 U Zuid Ilal Spwm A H obl 8 POLRX Waraohau Weenan aand BolL Qr Kuaa Bpw Iig obl 4 Balllaoba il ito aand Faatowa dito aand 5 Iwang Dombr Hito aaad 5 Kunk Oh Aioir 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 Aaiaanu Cent Pao Bp Hlj obl Chick North W pr O r aand ditoditoWin 8t feter obl 7 Denaer k Uio Or Bpm oert v a Ullnoi Central obl m toud 4 UuUt fc Na h ilUOert aand Mexico N Bpir Hi Ie b p o llisa Kan aar 4pCt prel aand l 7 K TorkOnl iolWeal uid Fenn dio Ohio oblIg O I Olegon Oalir lehyp ingond 5 8t PauL Hinn k Manil obl Cd Fae Hooriun obig 8 48 udito dito Line Ool Ie hyp O 5 ra4 D4 Can South Ohert T aaDd 581 Vs O Kallw k Na lo h d e O Aailard Omnibua Mjj aand 180 Botterd TraB reKUaala aand 110 NlD BUd Amaterdam aand I 108 Stad Boiterdam aand 8 108 Bsuii SUd Aut erpeu 1817 1 Stad Bruaael 888 8 i 100 Holle Theiaaaegullracaalaeh 4 117 iOoRsn StaauTeenig 1880 8 117 K K Ooat B Cr l 80 8 01 grailJ StadHadnd 8 1881 84 Nl Ver Baz ATb BpaaLaeri I Opx u iaaci izi g tot SPOTPRIJZEN van ZOMERMANTELS DAMES en KINDER 008TUMES COSTUMES TAILLEUR Blousen en Damesoverliemden JaponsloffcD ro gekl Katoenen D SAJHSOM ADVERTKNTICN Openbaar Onderwijs TOELATIHG V fiRUHGIH De COMMISSIE v4K TOEZICHT op hkt LAGER ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de INSCBBUriNO van LBMRLlSaBN wier plaatsing met den iête OCTOmmm M 09 wordt verlangd zal geschieden voor de TDSSCHENSCHOOL KOSTELOOZE SCHOLEN on BEWAARSCHOLEN op DlirSDAa t ADGOHTUa tHOOai voor de SCHOOL voor ON on MINVERMOGENDEN in de Korte Akkeren op DON DKKDAOSa AÜOVSTUatBOO op beide dagen des namiddags ten IJt nnr Verdere bizonderheden vindt men in de aanplakbiljetten Namens de Commissie H MOEHKERK vu Stentari O0UD4 16 Algnatns 1900 AVONDSCHOOL AUSAcnmisiEi IHSCHRIJVIHG TAH LEBHUNGBW De DIRECTEUR der Avondschool voor Ambachtslieden maakt bekend dat hy op IHiisdag 21 Augustus a s des avonds van f tot nur In bet gebouw der school aan de Houtroansgra ht zal zitting houden voor de insrhryving van NIEUWE LEERLINGEN voor den aanstaanden cursus Om tot do laagste klasse te worden toegelaten moet men eene verklaring overleggen afgegeven door bet hoofd eener lagere school in deze gemeente dat men in den loop van dit jaar diens school heelt verlaten na haar tot het einde en met vracht te hebben doorloopen zy die zoodanige verklaring niet kunnen overleggen ol tot eene hoogere klasse verlangen te worden toegelaten moeten voldoen aan oen EXAMEN dat zal worden afgenomen op VONOBUnjOen VRIJ OAO M en 3 AVO VST Va a s des avonds T uur De Directeur voornoemd B E ëPIJKER JAN ROIVD Korto üroenendaal I 202 203 GOUDA UZKKWARKN ERERIKICH PI K UUMHOUO ARTIKELEN FORNUIZEN i Breukbanden § tttOlPji FDIKK UUUK ♦ 8CHIEDAMMEH GEÜfEVEE Uerki NiaHTLX 5AF VerkrDgbM bQi Rf PEETERS il N H Ala howija ran ocbtlinid ia eaehet on kurk letwla ot CHItDAM I ion an dan naam l r Kirna P HOPI K ZiMiuw en YIaa lijdors wordt Bit ofeitniging als een werkeiyke holp in dea nood hot boek aanlievolen Ns onttangat van adrea por briefkaart ordt d t boekje franco per poat toegezonden door BLO KFOEL 8 Hoekh Zaltbommel Zijt Gij Doof 77 0 f lln aa DOOmilD of HaOHOOalCHI l Saaaeabaar d u otii nii iiivi ultviii i ii b t ittv irHu Ik IM a l ri 11 Itnaa I a aaraa taati airaal af ilwcbrijft Uw aval ui tFnAin A 1 nind vrili mm kau Eleb m t wnlnl oiik i l ri t hu H k I run Dr ItiaKoB ii Anral laalllate M U taUa At ClUCA iO JLU