Goudsche Courant, maandag 20 augustus 1900

Maandag 20 Augustus 1900 30s e Jaargang i o 8277 E CASSITO TANDAUT S Turfmarkt l Ö Goudn l igïHjks behalve Zondag te spreken tot 4 uur FEMSCHE STOOMvilVEBII ckemisckc Wusrberij VA H OPPEt HEIMER 19 HruUkade Botterdntn Uebrereteerd door Z M dsn Koning der Belgen HoofddepJt voot GOUDA de Heer A VAN OS Az ripeciaiiteit voor het stoomeii en verven vaa alle Ueerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van piache mantelB veeren iKint ene Oordgoen talelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatst methode geverfd Aile goedere n hetzg gestoomd of geverfd worden onscUsdelgk voor de gezondheid volgens staal bewerkt Een SNEL Eijwiel is onvermSdOliJk een KT Kit H en IjIC ê IjÖOÊ MCIV Op den weg zijn de Yankee Style Eijwielon het UW K ItK T o a in het Kampioenschap van Nederland Iste prjjs bj het verbeteren van het zes unr record 157 K M verbeterd met 2 5 K M enz enz Fabrikanl van HiJWIELE en HOTOKCÏCLES B A JANSEN s Bosch Leverancier der Cambier Aulouiobielen e a Agent voor GOUDA J C DUUÜITEli Vraag daar ook naar hot klassieke merk THE SPARKBKOOK JL mmsm courant ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teletaon Sn Ht ADVERT EN TIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Grwïte lettere wortlon berekenii naar plaatsruimte luijending van AdVertentiën tot 1 uur des midd Telrfuun a Kt De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondeling van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco der post IJO Afzomlerlijke Nommors VT IF CKISTEN l lcuw unovertroflea Prof i r Lieber wotliekend 2SS1 W SSACST II tZia allMn Mbl met Ftbricksuiek tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkigi xenuw itiektea vooral ontstaan d r afdwalingen op jeugdigen leeftyd genezing van elke zwakte Blee Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spHsvertering Onvermogen Irapotenj PoUutione en Uitvoerige prospectussen l rgspor ïeKh 0 1 2 8 S dubbele ifcwh 11 61 OentranlDepót Mntlh v i Vocto Zaltbommel Uipöta M Cléban Co Uotterdam F Huppel B G nnenh BC J Kelmrasne de Joog 1 Ctn Botterdam Wolu It Ca ouda rn bH alle drogisten EENIBSEFOTTMISEL Sen wordt verzocht op t HEKK te letten I T HST MaOVZUN vak M RAVENSWAAY ZONEN QOBINCHEH Deze THEEËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van e liTM SN een half en ten Ned one mot vermelding van Nommer en Prjs voorzien van nevenataanrt Mert volgen8 de Wet gedepo ueerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende ABREEBAART LZ GoBda Druk vaa A BRINKMAN Zn Geen Erigelseh maar EcM BOEREIJBEOOD i2 cent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 W Wit werkelijk p r jj stolt een te hebben laat zich fotograloeren in de l otttgrafiicke HtmaUnrichUng STTJIDIO m V V o WAALIS n SINGEL M GKe M BETKR adres voor alle soorten SCHOENWERK dan bel üooriratiaatiidi Schrn eD Laarzemaagazijii Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OI RUIMINU van verschillende soorten HCUOKW WKHU Aanbevelend C 8MIT8 Alle reparatiën en aangemeten werk r PaiH ExpelUr Duti ju w dl blmld M nt T MUmnil noMi all pijiatlUnila linn iru ufftwMid tMM Blirama dlaotdul dol T rtniu n op lut ttbciaimuk Aik rl 14 1 86 76o 60 defl IndtiiiMtouiotliikni Anutwdais W Clolk Oibu TU TUTU m Budcn f t4ta b ittntra Wie eekor lijn nii da Ëcbte Klkel Cucao te oiit7Hn in lesainin C ld u na vel prcofiioraiogeu in d i el gekomen oude dun num des nitvlndera Dr Hloha Ul verraardi d op i besla maohino in het woroldberonnd étabbliaaanMnt van Gebr Stollw rdk te Kenleo l ch etkel eacao in vierkanten bassen Dsn SikuMlKiaa is roet melk gekookt ene aangename gesocde drink voor d nlijkaeh gebruik een d 3 theole iel van t pasder voor een kop ooulate Als gonoeskrarbtige drank bij g v vaa diarrhea aleeflta met water t gebruiken Verkri gbaar bij da TOoniMraita B Apotnekam enii pj Vt K x K fcceft usje i è6 O ÖÓ 6 ójr a nalv teg mToordig r voar Keder knd Jinut HattenModi Atnnterdam Kalveiatrai TUtR7 i Woadnbtliin i i do pil 6 le weruld bökond en erooiit 1 Oiionirtruffeu midtlM tts Q nlW Berst long lever I Haagtlrkten eni Iri Tvnai ir owi l it s ot k uitwoudig iu bijim tills r ioktflgevallou im l ifood Kuvolg I lj ii t wwiiloii Pr Js perflaroR M t l per post I IIA lUKry Woad n lf liMil Mil laiiog uniiokeuil j eniicikr olil 1 lioilmnm werkiiin Miiiikl ium I 1 Ike pijnlijko tl loviUirvoUe np r tio Rolioiil erüodig Mfl I L riilf wmil 0 I1 14 Jaar oud voor ungfue sll k trhiindeu lirengf el oiilni mi Injiin aj laar kaukerlUd u teneieu Ilroniii nouiiiiig cu omidittng liT pgnon lig wonden onUUikingolt fiiK viiu itllurloi nnrd PrUs per pol 1 150 per post f 1 60 Conlraiil Dopill vuur Kodorliuiil Afniilluikor IIK Ki Sl M lili S Kiikin 8 Ain tonUm Wwr uren Uliöt ii ücfUllelili inl r t n air ehiiueiiiIiolh kt ia k TlilBKHV lu n rti Wl licbiteli Indien gy niet vilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde u wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract mém uit de Kpninklijke Stoomfabriek De Honingblocm van II 1 ¥ Ail I IIAIIi € o llenlIaa HollefMcim VAN SCHAIK Co 8 Meliautlie u ket beete miiUel der irereld VAN SCBAIK Co 8 Uellanthe gcueeil Kinkhoeet VAN aCHAIK Co s HeUilntbe geueeit zoowel oud si jong VAN 8CHAIK Co S Heliaikthe msg in geen buiigezin ontbreken i VAN SCBAIK b Co S Heliantba tut toortdorend onder Scheikundig toeriehl VAN SCHAIK s Go s MelUinthe helpt onherroepelijk VAN SCHAIK Co 8 MeUanthe i bekroond met Eerediplom VAN SCHAIK Co 8 Mellantba bekroond met Goud VAN SCHAIK b Co S Uolianthe u bekroond met Zil er VAN SCHAIK b CO B Kelianthe n verijiibaar in flseou van 40 CU tOCU en f bg Firma WOLVV Jk Co Westhaven 198 GowSa 1 MlEBIBa Kleiweg E 100 Qoiula E U viH MILU Veerstal B 128 te Gouda A lUlUUAN Moordfêlu J Tb TOUKBN Éoitoop B ï WIJK Oudeuai M KOLKMAN Wadditmeet ü BOLLUAN Bodtaravm PINKSE Nuuwerkerka d Uil W J VA DAM BttMtrh A N visZESSEN Sciwonhn LoraN IN DE GOUÜSCHE PAAIIDKINLOTEIUJ zijn AO Cl per lot verkrijgbaar bij A BEIIKMAIT Za HGOFDPUIJZEIS Rijtuigen met een en tweePaardenbespannen Paarden Rundvee enz Wfr ifTf nnr Jl l ii Of ii li Blgcn n r nbcvi kn V Mtl Ui Hlilome en Gout R kr oi t e PRAEPARATEN VAN Olllna l at r oh tlemecjitkrachUge en veritcrkendeKINA WIJN tegen wakte V U ina l arUCI IC 1 k Kl reu v lwasset t gebrek aar eetlust slechte apUiverterlni HnüwKoómpIjn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en liart jt vol pn OUINAT AROCHE FERRUOINEUX ii htt l iwoiicJcr tegc Bloedgebret Blcekaucht kwalen van Krltiachen leeftyd en Vcrkrijt lmar ii Hacoiia a 1 90 en 1 P i tS mC a f a i Toedxaam veraterkeAd aangenaam an smaak voor tiagelijkichgeb nik llVCI Ve gygy vooral cm kinderen zwakken en klierachtlgegestellen leer aan te bcvekn AK geneeskrtcbtige drank bij ttoornlisen der spiJi Mrteringaorganen en dlarrbée ook voor migelinjien en kleine kimicreii t nis per bus t j Kgr 1 7 ff t Ji Kgr O OO Ji Kgr O ÖO i Melksuiker f VS w 1f wa Aftthma tf ltf8kt Aé4fkn 11 ruulcen ecncr haUc Cigarette U voldoende ter bestrii Mfinia V lgairCUCII I hevigste aanvallen van Asthma etc In düoije a Ö 8Ö en U BÓ TfittlJirlttH RAtlKnntï fruit PUROATIEF tctrcn Verctopplng Aam I amarinUC PUnOUnb beien MIgrame Congestiesac voorMookarsUxana voor kinderen Utv i u n Ie Tamarinde Bonbons s ui KKAI PEI IEN HOI M Wan jrijke diensten daar de vorm vtwr liet kiml begeeriyk er de sninak aangenaam i i l njs per doosje O BO en ƒ 0 50 V QalmSsilr PaciillaC aluemt cn erkend ak het BESTE huismiddel A y M = tl i I Cb J Ho Verkoudheid en Keeipyn bet s f K Ta t alUtnoploBsend en versachtend middel bü uitnemendheid muluitend in I P Hl □ flrachjcï verkrijgbaar ï rijs 0 20 per fleacbjc AT £ W frmmaraltM ran KRAEPELIEN ft HOLM te Zeist 0h alh roortUn ra KRAEPELIEN HOLM Hüfleveranciers ZEIST AlJlJd 7 a ï Ns Pateüt H Stollen h9t Muu iH r N aivtiintaWMrh Urn isufc itthtr utmr at t rJuir eH H WoI Hf roti u n MrMt odtr M loieim lüminvmiuniMt Standaard Hypotheekbank Haatscbappeltjk Kapilaai EE MILLI0ËN6ULDEN UiMtwtn Mr H € C CASTmiJS b 6 01 USf ha 4 De Bank laajrpkt op iser büljko voorwaarden geld op eertte bypotkeek on geelt onder dtr61e van het ilyemeeH SdmtnMratU eu I rutlkamtvorIe H tterêmm 4 fSkUUBIUrKX uil C oapon 1 Jhunari en 1 Iuli verkrijgbaar Correspondenten voor Gouda de Hearei M J OOIER Co Buitenlanüseli Overzicht Het is de Wet gelukt de vervolging van Kitchener te ontkomen niettegenstaande alle wagens van Kitchener dubbele spannen uitgezochte paarden hadden De W t heelt zegt een Keutertelegram zgn ontsnapping voornamelijk te danken aan zyn grootere kennis van bet land waardoor hij s nachts kon trekken terwjl de Engelschen het alleen overdag konden Ook Lallan s correspondent te Pretoria bevestigt dat Wet ontkomen is in de richting van Kustenbnrg Het heet thans dat do Wet s krijgsinacht 7000 man sterk is doordien de Boeren die zich reeds onderworpen hadden de wapenen weer opgevat en zich bü zijn korps aangesloten hebben terwijl de onwilligen opgecommandeerd werden De Wet heelt 80 Britsche gevangenen vrij gelaten en alleen de oJScieren medegevoerd Kleine Boerenkorpsen nab tohannesburg hebben do Engelsche voorposten by Snchswald verdreven Viljoen staat met 800 Boeren ten noorden van Pretoria Lord Roberts seint van den 17en uit Pretoria Ik vrees zeer dat de Wet er in ia geslaagd aan zgue vervolgers te ontkpmen naar ik vermoed door zjjn korps te verdeelen in kleine troepjes Toen men het laatst van hem hoorde was hy in de bunrt van Rustonburg Kitchener s laatste telegram gedateerd van den ISen Aug behelsde dat hy sterk aandrong op Horo s bijstand uit bot zuidoosten Carrington was gisteren te Ottoshoop en een beetje oostelijk daarvan hield ErroU s yeomanry den vijand bezig Dé Daily Mail verneemt uit Louren o Marques dd 16 dezer Volgens een bericht dat afkomstig is van het kantoor van den heer Pott consul van den Oranje Vrijstaat is president Steyn op weg om president Krnger te bereiken gestorven De correspondent van de Daily Mail te Lonrenijo Marques verneemt nog dat president Steyn bezweken is aan een wond in het gevecht opgedaan Deze berichten zullen wel blijken praatjes te zijn Boerenberichten nit Lonrenf o Marques blijven gewagen van voordeden die j in het westen van Transvaal behalen Zjj heb FEVILLEIOK o Daar ik nimmer te Edinburgh geweest was en ik het een en ander van deze stad wenschte te bezichtigen had ilt mijne vrouw voorgesteld er twee of drie dagen te blijven Zij had daarin toegestemd op cene wijze alsof tijd en plaats haar volkomen onverschillig waren Het scheen mij toe dat niets ter wereld har belangstelling kon gaande maken Wij reden naar het hotel en soupeerden te xamen Kaar de wijze waarop wij ons gedroegen zoude men ons als vriend en vriendm hebben aangemerkt Pauhne dankte mij voor elke kleme attentie die ik haw bewees en dat was alle De rei was lang en vermoeiend geweest rij nag er afgemat uit G lijt vermoeffi Pauhne zeide ik zoudt ge naar uwe kamer willen gaan ï Ik ben zeer vermoeid antwoordde ze op bijna klagendeo toon Goeden nacht daii hernam ik imorgenzult gij u wel beter gevoelen en dan niUen we de merkwaardigheden der plaats gaan bezichtigen Zij stond op reikte mij de hand en wenschte mij igoeden nacht Pauline trok zich m hanr apartement terug terw l ik een wandeling ging makeq door de verlichte straten en ovcrdacbl met ben de voornaamste dorpen bezet o a Ottoshoop Intosschen verneemt do Times vandaar dat een bereden troep van Carrington met kanonnen het dorp zonder strijd weder bezet heeft maar een sterke Boerenmacht is In de Buurt De Daily Mail verneemt uit Loaron o Marques dat er daar vijftig Boeren zjjn aangekomen meii weet niet waartoe De Standard verneemt nit Twijfelaar Troepen van BuUer hebben zonder stiij l Carolina bezet De Standard verneemt nit Darbai Kleine Boerenkorpsen vallen voortdareud in Natal De dragonders hebben gevochten met zestig Boeren van de Ingogo Naar het heet is een Engelsche patroelje gezonden naar de Boerenwoning waaruit de laatstgemelde aanval op de spoor ten N van Newcastle gedaan is met bevel de woning te verwoesten Het telegram uit Sjanghai dat Ie Enropeesche troepen te Peking zijn en dat de gezanten zijn ontzet is nog niet officieel maar men mag aannemen dat het ministerie van bnitenlandsche zaken te Berlijn het niet met de bijvoeging vertrouwbaar openbaar zou maken indien er gegronde reden bestond om aan de echtheid van bet bericht te twijfelen De dagteekening van het ontzet wordt niet opgegeven maar oen bericht van een der commandanten te Toeng tsjon eergisteren ontvangen bevatte de mededeeling dat men vermoedelijk den 13on Pelling bereikt zou hebben zoodat het ontzet naar allo waarschijnlijkheid Maandag of Dinsdag plaats gehad heelt Twee of drie dagen hoeft hot bericht ook zeker wel noodig gehad om Sjanghai te ibereiken De vreemdelingen te Peking ongeveer 800 in getal zijn bijna twee maanden met tnsschenpoozea aan de aanvallen van de Boksers e de Chineesclie troepen blootgesteld geweest De Dnitsche gezant en een secretaris van de Japanscho legatie zijn vermoord de gezantschapsgebonwen zijn op twee of drie na vernield overigens heeft de soms zeer hevige beschieting der legaties aan de Enropeanen betrekkelijk weinig verlies toegebracht en nog b jna uitslnitetld zijn do bewakingstroepen daardoor getroffen Maar de ontberingen die in de laatste maanden door de vreemdelingen te Peking geloden zp waren ontzettend en men kan zich moeilijk voorstellen hoe de angst de afwisseling van hoop en vrees tot op den laatsten dag die ongolukkigen moet hebben geschokt een bezwaard hart de voorvallen van den da Man en Vrouw Welke spotternij was voor mtj in deze woorden gelegen Want m elk opzicht behalve wat de wettigheid onzer vereeniging betrof waren wij nog even ver van elkander verwijderd als toen ik haar voor de eerste maal te Turijn gezien had Rn toch hadden wij deeen morgeïi de gelolte gedaan om elkander te beminnen en te steunen tot de dood ons zoude scheiden Waarom was ik zoo overijld geweest om Ceneri op zjjn woord te gelooven Waarom met wacht tot ik mij vergewist had dat het meisje mij kon liethebben of ten minste dat zij in staat was te beminnen i De lusteloosheid en onverschilligheid die z aan den dag legde viel mij loodzwaar op het gemoed Ik had eene dwaasheid begaan een zaak die nimmer ongedaan kon worden I lt moest er dus de gevolgen van dragen f t ti tdch wdde ik nog hopen vooral hopCn op h een de dag van morgen zou open bar r Zpó Jinkende wandelde ik een groot deel van den aifond rond Ten slotte keerde ik naar het hotel teriig en zocht mijn eigen apartement op Dit grensde zooals ik den suite besteld had aan dat mijner vrouw Ik aene zoo goed ik kon alle hoop en vrees uit mijn gemoed en sliep eindelijk in Mijne bmid en ik wij bezochten de meren niet zooall ik voornemens was geweest In den tijd van twee dagen had ik de geheele waarheid ontdekt wist ik 41 wat ik wetxn kon 41 wat ik ooit omtrent Pauline weten zou De bedoeling va de herhaalde wur uwing do ottde vrouw Wat ons Nederlanders natuurlijk in de eerste plaats voldoening geeft is dat ook onze gezant de heer Knobel en de secre taristolk do heer v Duysberg zich onder de geredden bevinden Omtrent de nadere samenwerking der Mogendheden na do uitlevering der gezanten is metterdaad niet beslist De berichten uit Shanghai toonen dat de samenwerking wel iets te wenschen overlaat Engeland beschouwt die plaats zoowat te behooren tot z n invloedssfeer en schijnt nu het ontschepon van andere dan Engelsche troepen niet te dulden De groote Enropeesche kolonie waarin alle naties vertegenwoordigd zijn wonsoht daarentegen als het voor bescherming der Kuropeanen noodig is liefst niet van Engeland alleen afhankelijk te zijn Do drukte over deze qnaestio gemaakt doet vermoeden dat het daar weer minder veilig Is Figaro heeft oen plaatje van een nationalist die met den trein terugkeert van Marsoftlo en ontzet uitroept i o Loubet devienttrop populaire 11 faut l accaparer Onmiddellijk daaronder komt oen zeer lang enenthousiast verbaal over do wijze waarop deBonapartiston hun Napoleons dag hebbengelierdl Het is zeker een bcw s van depopulariteit van do liopubliek en van Loubetdat men die botoogingen maar stilletjes laatgaan en dat ze naar buiten volstrekt geeninvloed hebben De hceren dineeren fijn enmaken mooie speeches en gaan dun naarhuis Ditmaal een verrassing Een jongetjevan U jaar zoontje van den socretaris dorredactie van l Aiglon verscheen als Hertogvan Reichstadt gekleed geheel in Lot costunm van Sarah en haar volmaakt nabootsende Ilij klom op een stoel riep Vive la France en Vive l arraée en mocht toen moe aanzitten Baron Logonx vertelde aan het eind van een lange speech De man door de natie geroepen zal slechts moeten donken aan Frankrijk zal slechts in het oog moeten vatton het belang van Frankrijk slechts moeten werken voor het heil van Frankrijk Die man mijne vrienden heet Napoleon I Men Schreeuwde Leve Napoleon I en deed alsof men het geloofde Overigens is men het in deze kleine wereld zoo weinig eens dat een deel der party elders dineerde onder presidiam van Paul de Cassagnac die geen kwaad genoeg van don hoer Legem en zijn pleblscitaire vrienden wist te vertellen Prins Victor laat hen beide praten en denkt er niet aan iZij i niet geschikt voor liefde of huwelijk was mij geopenbaard Pc reden waarom Dr t neri uitdrukkelijk verklaard had dat Pauline s echtgenoot zich tevreden moest stellen met liaar bezit zonder naar haar verieden te vragen werd mij duidelijk PauHne mijne vrouw mijne verlieJde bezat geen verleden L Of beter gezegd zij kende geen verleden b erst lafigzaam doch later met rassche schreden kwam de waarheid tot mij Thans wist ik waaraan ik dien vreemdsoortigen verbaasden blik in die Bchoone oogen moest toeschrijven evenals de aanleiding tot die onverschilligheid en lusteloosheid Het relaat der vrouw die ik gehuwd had was lietcUJK ais de morgenster hare vormen waren zoo volmaakt ah die van een Gricksch beeldhouwwerk hare stem zacht en welluidend maar het eenige dat elke bekoorlijkheid bezielt de gee t was afwezig Hoe zal ik haar beschrijven ICranktinnigheid is geheel iets anders Onnoozelhetd kan ik het evenmin noemen Ik kan er het juiste woord ntet voor vinden Kr ontbrak eenvoudig iets aan haar veri tand evenab er somwijlen étfn lid aan een overigens volmaakt lichaam ontbreekt Herinneringsvermogen scheen zij slechts voor be trekkelijk oogenbükkeÜjke voorvallen te bezitten i e kracht tot redeneeren overwegen en gcvolgirekkingeA te maken scheen buiten haar bereik te liggen Zi scheen niet in staat om het belang of de strekking van hetgeen er in har omgcvingplaats vond te ondericheiden Zij scheen ongevoelig voor vreugde en leed Niets scheen haar te treffen ZooUng bBX € aandacht niet op penonen of lMt te handelen Ook de roynlisten dineerden als naar gewoonte Inmiddels gaat Loubet voort onvermoeid zich kwytende van de plichten van zyn ambt deputaties te ontvangen en toe te spreken die van heinde en ver naar Pargs stroomen om de wonderen der expositie te zien en wonderen by te wonen Dat is de levende en werkende wereld die haar gang gaat en die oude hoeren rustig laat eten Vcr sju cide Bericlilen FalltKRUK Woensdag dag van Maria Hemelvaart is de Tentoonstelling bezocht door 458 115 personen In het rapport dat admiraal Fonrnler heoft uitgebracht over het zinken van den torpodüvernieler Framée wordt gozngd dat het ongeluk te wUten is aan een vergissing in hot sturen Den commandant der Farmie Dnplessis treft geen schuld Toen de kwartiermeester van de Brennos hem oen reddingsgordel wilde toewerpen antwoordde Dnplessis Straks I keerde zich tot zyn manschappen en verdween byna onmiddeliyk daarna met zyn vaartuig De stakende koetsiers te Parus liobben minister president Waldeck Rousseau verzocht als scheidsrechter op te treden In bet geschil met de maatsohappyen Waldeck Rousseau hooft zich daartoe bereid verklaard mits ook de patioons het hem vragen De koetsiers van de Ubraine 1600 in getal hebben linn oischen grootendeols ingewilligd gekregen en zyn aan hot werk gebleven By onderzoek is gebleken dat Salson de dader van den aanslag op den shah vun Perzie wel degeiyk te Pont snr Neiiio geweest is op den dag dien hy verklaard beeft daar te zyn geweest era Casimir Périer te vermoorden De staking der zeilmakers en bootwerkers te HSvre is geëindigd met de overwinning der arbeiders l e Malo los Baina hebben de patroons de eisciien der stakende stokers on blusschors eveneens ingewilligd Nu hebben de zeelieden op de schepen in do haven van Nantes het werk gestaakt Te Marseille en te Bordeaux is de toestand onvermderd DuiTscni n Voor 1 0 soldaten van het expeditiekorps in China is een groote hoeveelheid mnts n besteld van byzonder model daar de stroo sen gevestigd werd merkte zij ze zelfs niet op Zij lectde als loor instinct stond op at dronk en legde zich weder ter rust alsof zij niet wist waarom zij dit deed Vragen of opmerkingen die binnen het ene bereik van haar vermogen vielen werden door naar beantwoord j die dit te boven gingen scheen zij niet Ic hooren of anders zochten de schuwe onrustig wordende oogen het gelaat van den vrager en vcrbaastlen hem evenzeer als mij toen ik voor de eerste maal dien vreemdsoortig vragenden blik had op Eeroerkt En toch was zij niet waanzinnig Iemand zou haar in een gezelschap hebben kunnen ontmoeten en na uren in hare omgeving te heblien doorgebracht mets erkers van haar hebben kimnen getuigen dan dat zij teer schuw en terughoudend was Wanneer zij een enkelen keer sprak dan waren hare woorden die eener vrouw die volkomen bij hare zinnen was rpaar hare stem werd nooit anders vernomen dan wanneer de noodzakclyke behoeften des levens dit vereisohten ol om op de een ot andere vraag te antwoorden Wellicht zou ik haar geestvermogens het best bij die van een kind vergelijken maar helaas het was de fee t van een kind in het lichaam eener vrouw en die vrouw was myn echtgenoote Zoover ikziAi kon bood het leven haar even weinig genoe n als smart Wat lichamelijke invloeden betren bevond ik dat zij het meest gevoelig was voor hitte OP koude De zon lokte haar naar buiten i de open lucht terwijl de koele wind haar in huii d ed blijven