Goudsche Courant, maandag 20 augustus 1900

ülrecle SiworwegverblDélngen met ttülUA Zomerdleist 1900 Aangévaogeo 1 Mei TUd van ttreenwicli lOTTBiniMalaa aam ff i IMI 11 11 1 17 l lt Mt l ll 4 S9 4 14 1 11 l lt 7 1 7 41 1 14 1 17 MS 9 14 10 01 10 11 10 40 11 47 1 t Ol 1 14 J 10 19 1 10 M 1 11 I H S 10 10 1 17 aa 1 18 1 41 J 10 17 1 1 i I 4S S l 4 01 i l7 t 4 3 7 47 1 07 t I 8 t St lO IO 1I 4I 11 11 Diudai lucaaka lataarklllatt a war 4a la kl aarfcrgzka a r tap aakala maktfiüa ff HalUaJaaka Spaar L tttra i ii laM t ka ga ala W 11 41 ll iS 1 04 10 H li l 11 41 11 10 S 1 14 4 1 41 4 0S 10 11 a f lO M 1 I 10 41 OS a 10 4 11 1111 0 IMl l ll 7 09 1 4 1 1 4 i l4 lO niXDAM SOVDA 1 41 t ti 1 4 ff Balla laaka afaat I Eitn naa a lUw a a Ja Caafa ia to Wa ou Uil OaUDA or N HAASflaanna 11110 00 10 19 10 1911 11 11 1 11 10 IMI 1 1 Ml S 1 ♦ 1 011 119 17 11 11 11 r Il II IJl l 14 111 Ml n = a lt 1Ó II 10 41 11 41 11 01 11 41 Ham t l 04 7 01 7 11 7 1 l lt ï Mi 9 0 1 44 10 11 ll ll ll ll IM 1 101 40 1 00 4 00 4 111 4 tOt j vwSutf 1 11 j 10 17 l l U I 1 ÏM Mm n M t l 1 10 4 10 J Z h ll 1 01 ï i 1 01 i i i Ofludf u Hii ii7 4IK 07a oaP l o 10 1110 14 ii ti ii oiiMi 1 111 011 174 17 4 47 l llWl 4 BamaAitttri iJlaa la a la Ua a aitn katila e o U U t A H s T ISH O A M rlaa aan i n l l t I U 1 81 a ll 10 1110 1 11 01 l ll 1 4 l tl 4 O 4 411 11 1 41 1 11 O ia 10 17 10 11 11 07 AluLW 1 01 1 1 10 10 11 09 11 41 11 17 1 0 M 4 11 4 lt 1 31 44 9 1110 1 1 1 0 11 47 0 00 liukG 11 9 18 JT 10 11 11 111081 1 1 141 114 10111 1 10 a ttl 1011 11 11 01 11 11 U I D i I raiCtf iaaiam 7 l 1 11 M M 10 14 lO t 11 00 11 17 l ll 1 11 4 SI l ll S I1 u ll l ll I M 11 14 1 40 l l l ll l ll 10 14 10 4 11 47 ll ll l oa S el 1 4 t 04 i tü Ml 7 H t l 9 II a ll l ll 11 1 11 10 1 8 1 10 M4 4 41 Ml 7 0a 1 10 1 14 1 11 Anu W I I4 4t 7 10 I II I 4 10 9 41 11 10 11 41 l U l tl l lt 1 4 1 0 1 1 7 11 l ll 9 40 ie O Inula 7 0 7 11 l ll 07 iMkl l l l l 1 I I SI 4 11 4 14 1 47 7 14 lilVl 10 7 U ll 1 11 1 11 7 47 l l I IO 10 10 10 11 ll ll 11 01 l l S M 1 1 4 111 4 a 1 31 11 7 00 1S 9 00 1 07 41 Ml 7 10 81 11 11 11 17 4 IN 1 14 a i 1 11 18 I IJ 10 41 U ll fc 4 1 3M Ml 1 01 T M 1 10 l U l il 10 14 1147 11 11 ll tl M iM I II 4 41 vil 18 7 14 7 4 l l 4I l 7 ho 4 la hoatdbedekkiog in de tropon onpractiscb U In weerwil Tan het verbod Toor den nitYoer van wapenen en amnmnitie naar rbïna wordt de conatmctie van Chineeiche oorlogsichepen op de ÜBitsche werren voortgezet De icbepen znllen warden voltooid en afgeleverd doch zü znllen zoolang de vijandeIjjkheden dnren de bnitsche wateren niet mogen verlaten De bil de beiUinning der forten van Takoe 17 Juni l l zwaargewonde kapitein Lana van de Dniticbe kanonneerboot Iltia ipreekt er in een brief icbaiide van dat zjjn scbip door 17 granaten van 12 24 cM kaliber alle uit kanonnen van de Dnitsche firma Kmpp getroffen i waardoor velen zjjner manacliappen het levon verloren Te Leipzig ia een dronken boekbinder gearresteerd die in een aanval van delirium tremens gezegd had dat bij als anarchist in opdracht had koning Albert van Saksen te vermoorden De man gaat naar een aayl roor drankznchtigeu De groot indnitrieelen in Thüringen hebben de regeering verzocht om toelating van PooUch RD isi9ch arbeiden in het industrieel dedrul chaU en ondergaan zü een straf die boe hard ook hnn rechtmatig ih opgelegd dan zullen wg er ons bg hebben neer te leggen Kn indien niet laten wij ook dat vernemen maar iwjjgzaam deze vernedering te dragen en niet te weten wat er eigenlijk gebeurd i is meer dan men van ons volk vergen kan WÜ hopen dat de regeering niet langer zal wachten met de natie mede te deelen wat z j inderdaad recht heeft te weten Bü dezen wenscb van de N H Ct zal zich dankt ons geheel de natie aansluiten Algemeen is de wenscb dat in deze zaak het volle licht worde ontstoken Geineng ile Berichten De rechtbank te s Gravenhage heeft gister weder met dertig dagen verlengd den termijn van voorloopige gevangenbonding van den persoon die men verdenkt van de misdaad op den jeugdigen Van Wezel Uit Amsterdam meldt men De diamantbewerkers vergaderden giitermiddag in groeten getale in den tubi van het Paleis voor Votksviyt Ditmaal werd in hoofdzaak de nitkecring nit de weerstandskas besproken BINNENLAND Het feit dat er nn eenig licht opgegaan is over de gevangenneming van twee dokters die naar Znid Afrika gegaan zlJn om zieken te verplegen de doctoren Cartier van Dissel en Van Hontum benevens vorder ambulance personeel geelt aanleiding deze zaak te bespreken IJlt Dr Van Hontnms brief in ons nummer van gllter opgenomen hebben onze lezers kunnen zien welke redenen voor hun gevangenneming zyn opgegeven De N R U brengt du zaak thans ter sprake en vraagt of een dergeluk licht vergrjjp zoo het al een vergrgp tegen de bepalingen der Oenoesche conventie mocht heeten niet voldoende gestraft ware met een bevel om dadeiyk het oorlogstoonecl te verlaten en gevangenschap met deportatie niet een onevenredig harde straf was Ook im nog kan die meening niet anders dan in een vraag nitgeaprokeii worden omdat w j de toedracht der zaak slechts van eene zgde vernomen hebben Men zou en dit geldt tevens het geval van Dr Cartier van Dissel die nog minder zich aan eenig vergrgp Hcliuldig gemaakt schynt te hebben ook moeten hoeren wat de Engelsche militaire overheid te zeggen heeft En dat nu is juist wat hel Nederlandsche volk met aandrang verlangt en wjj vragen of do t jd niet gekomen is dat onze regeering op de eene of andere wijze openbaar maakt wat haar van de zaak bekend is Wij meenen te mogen zeggen dat de natie daar recht op heeft Niet alleen heeft zü het geld opgebracht waarvoor de ambulances uitgestuurd ziJn maar meer nog is voor haar eeren rochtsgovoel de onzeksrheid of deze onze landgoHOOtcn op wier arbeid in ZuidAtrlka wg trotsch mogen wezen behandeld liJn overeenkomstig het beschaafde oorlogegebrnik en de bepalingen der üeaoofsche confentio pijnlgk to dragen Hebben zg Kr is eenig gevaar voor oneenigheid ontstaan doordat zeer vele bondaloden wegens achterstal van contributie overeenkomstig het bi fld sreglemont niet in de nitkeering doelen De heer Henri Polak deelde mede dat het aantal slechte betalers bg de 2000 bedraagt en dat onder deze er nog zeer vele ziJn die meer dan 25 weken ten achter zijn met de contributiebetaling Indertyd is vastgesteld dat hg die meer dan 2 weken contributie schuldig was niet zou deelen in eenigerlei nitkeering Deze speling van 2 weken werd destijds gelaten omdat het kan voorkomeo dat een lid zgne contributie door toeval niet kan afdragen dus buiten zgne schuld Vele leden uu hebben hot er op gewaagd die twee weken maar vast achter te geraken en onder dezen zgn er nn die thans hoewel goedgezinde bondsleden inde klom zitten Voor deze categorie zal een maatregel getroffen worden ter tcgtsmoetkoming De echte wanbetalers zullen echter beslist niets krijgen omdat week men te hunnen gerieve van het reglement de gehele contribntiebetaling en daarmede de ganScho organisatie in de toekomst groot gevaar zou loepen Uit hunne rangen waren bedreigingen vernomen men zou spektakel maken in do vergaderingen Polak en van Zutphen verzekerden echter voor geej Jernchtjo van dien aard vervaard te zijn en voor zoolang zg de vergadering konden bijwonen werd de orde niet verstoord Ken ware paniek ontstond er dezer dagen onder de bezoekers van een circus te Hannover tijdens een pantomime die de gewone voorstelling besloot en waarin het in woeste vaart over en door éen waterbassin ging Ken kunstrgdster viel namelijk uit den zadel on bleef met een harer voeten in don stijgbeugel hangen In dezo gevaarlijke positie werd zy eBn eind raedogosloept on het water dat 3 meter diep was ingesleufd O U U D 4 a l7 10 11 lO tl ll C 11 11 11 01 U ll U tO 11 14 11 41 afi a ss Qoidi Ill 7 11 M ordnekl dooi 7 11 Mimwwkerk 7 11 OaHI astlerduB M 1 117 44 Roltard mD F Rolterdim B Zeker zou do bergdster verdronken zyn I II a ll 40 f I IO f M7 r a o l ll X lO ll 8 40 lO ll 10 11 1 14 11 1 i oa a os 10 01 ll ii Allaa la a la Uaaia fctei k al la Of 4 tniaa ii laidai Uaanlai ff Ti 1J I BottanUm Beun RoUerdun D F 1 11 1 41 l l l ll 4I jj f i aa a i J 4 1 14 1 04 a OO l l 10 01 10 14 Ikadtotlal ar la laaf ka lat aiaka 4 aria 07 1 41 04 10 i l KoUaidam U 4 41 M OllHlIl tl Ni w rk rk 1 01 Hoardnolit l U 8o da 1 17 i Allaa la a la Uaaaa aiW ka a OowU 7 11 17 1 41 e 1 10 M4 t U 1 41 OS 7 04 uoud Uadair Woerd Utnaiil Utiwkl Wewdw OiOUw OaiiAi Inenk Mo r i 7 lt I IS 8MI t aZ q 7 11 9 01 Voorburg 7 11 9 14 i Hhi 7 9 01 9 1 9 17 als een brandwacht het gevaar waarin zü verkeerde niet had bemerkt Met eigen levensgevaar begaf hg zich tnsscken de hollende paarden door te water en smaakte het genoegen na eenmaal gedoken te hebben de konetrgdster hoewel bewusteloos weer op bet droge te brengen Zg had ernstige inwendige kneuzingen bekomen Men meldt nit Amsterdam Het syndicaat van ruwverkoopers te Londen heeft te kennen gegeven mede te willen werken era de specalatiftn in het boort het slgpmatcriaal tegen te gaan door aan lederen ruw kooper stormboorts te leveren tegen den vasten prgs van f 4 50 per karaat Daarmede schgnt een der hoofdbezwaren tegen bet juweliersvoorstel tot verhooging van de loontaritoen met 19 pet vervallen daar immers door dezen maatregel ook het boort dat hier nog ten verkoop ligt in prgs zal dalen Het syndicaat heeft de belofte gegeven dat de vermelde boortprys vooreerst niet lal stygen Het stoomschip Harwarden Castle aan boord waarvan zich een aantal nit ZuidAfrika verdreven spoorwegambtenaren bevinden wordt Maandag of Dinsdag te Vlissingen verwacht Een achtjarig meisje te Haarlem dat Woensdag een pnistje openkrabde aan haar neus is Vrydag aan bloedvergiftiging overleden Twee wieirgders werden op den weg tusschon Dmnen en Heusden aangerand door twee personen die met een polsstok gewapend waren De wieirgders die echter voor geen klein gornchtje vervaard schenen werden van aangevallenen aanvallers en sloegen er zoo duchtig op los dat een der aanranders een niet onbeduidende wond aan het hoofd bekwam Het publiek dat zich op den weg van den sultan bevond om diens komst af te wachten vóór de ceremonie van Selemlik de eenige gelegenheid waarby men den zieken man van dichtbg krggt te zien heeft den laatsten keer plotseling bevel ontvangen zich te verwgderen De politie liet niemand tot de nabyheid van den vorst toe dames evenmin als boeren Men schrgft dezen maatregel toe aan den angst die den sultan aangegrepen moet hebben toen bg van de aanslagen op den koning van Italië en den bah van Perzië vernam STADSNIEUWS GOUDA 18 Augustus 1900 In de van de commissie afkomstige opgave der geslaagden voor bet eindexamen in Z Holland komen enkele vergissingen met do namen voor Van de Uoudscne jongelui zgn o a geslaagd W M Coster en E J Los i lO 110 1 11 0 4 34 4 44 4 il t l 1 07 ll ll 7 41 T ll f II a 4ll0 il lA ii a 4 r 4j 10 0 P4 I4 10 V4 7 01 i oa a iiMi lO ii 10 14 11 07 710 l lt 7 H 7 14 10 17 1 11 il SO 41 11 44 7 00 m 10 41 11 07 iMs lO M De kegelclflb Alle Negen alhier heeft by den beer S van Wyngaarden tentoon geiteld de te behalen medailles ongeveei 59 stnki de personeele prgzen zgn tentoongesteld bg den heer F C Bik en Zn Oostbaven Deze medailles en prgzen zyn de bezichtiging waard menig kegelaar zal watertanden bg den aanblik van deze prgzen en trachten er een machtig te worden Wg vernemen dat aan de collectieve inzending der Nederlandsche Stearinekaaraenfabrieken op de Tentoonstelling te Pargs de hoo 8te onderscheiding Grand Prix werd toegekend De Goudsche fabriek nam oai de genoemde inzending deel doch bleef wegens de benoeming van iéa harer Directeuren tot Lid der Internationale Jury buiten mededingiii Het programma der zevende orgelbeepeling in de groote of St Janskerk op Dinsdag 21 Augustus 19 0 des avonds ten 7 uur te geven door den heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking tan Mej H Braner Sopraan Rotterdam is als volgt 1 Praeludium et jFugaBand II No H Adnr J S Bach 2 Er weidet seine Hoerde uit het Oratorium der Messias G F HaeadeL Voor zang met orgelb gel Andante cantabile W A Mozart a Non Credo C M Widor b Caro mio ben 6 Papini Voor zang met orgelbegel 5 Ostern fantasie Musio W Rndnlck Jesns meine zuversicbt Evang Gezang 39 a Andante Allegro moderato b Andante c Allegro C Marche Funèbre et chant Sëraphique Alex Quilmaat No 6 op verzoek Beroepen bg de Gereformeerde Kerk te Waddingsveen ds B Roorda te Bnrum Pastoor P J D Wonterlood te Bleiswyk vierde Woensdag zgn zilveren priesterfeest Onder de vele bigken van belangstelling welke den geachte jnbilaris ten deel vielen was o a een geschenk in geld bg gemeentenaren gecollecteerd voor een persoonlgk geschenk De jnbilaris deelde evenwel mede dat hg een schoolfonds wilde stichten en dat hy die gelden als eerste kapitaal daarvoor wenschte te beleggen om zoodoende de lasten die op de parochianen drukte voor onderhoud der school te verlichten NiBuwiRKKHK a d lIJsKL Eergistormiddag is het 2 jarig zoontje van den glasblazer B aan de s Gravenweg in een onbewaakt oogenblik in t water geraakt De vader miste zyn kind ging zoeken en zag de klompjes dry ven hg sprong in t water en haalde het kind op De gemeentebode Basoski die op de plaal des onheils was deed dadeiyk alle pogingen om zoo mogelgk de levensgeesten nog op te wekken evenzoo de heer J C Bom arts Na anderhalf uur vruchteloos bezig te zgn geweest moest de heer Bom den dood constateeren ll tl 11 4 1 41 X 9 11 f 10 1 4 10 14 s 9 4 a ti t 10 01 7 1 MO I 1 47 10 09 10 U U OI 17 a 7 0 7 19 8 1 1 S9 a 4i II 7 01 10 18 10 11 10 4S 11 1 l tl 10 11 10 17 10 19 10 14 E it ia lO t 10 14 11 11 11 1 Krihpbk i D Lik Namens het Dep Krimpen a d Lek der Maatschappg tot Nut van t Algemeen werd door het Bostaur van genoemd Hep by monde van den beer P van der Hoeg aan P de Jong de zilveren medaille aangeboden wegens 50 jarige trouwen dienst bg dezelfde firma thans onder den heer A de Jong De beer v d Hoog wenschte in feed gekozen woorden den jubilaris geluk met dit byzonder feit en hoopte dat de jubilaris met zgn gezin nog lang onder gelukkige omstandigheden met genoegen aan dezen dag mocht kunnen denken BoDEaKAVE i In de laatste vergadering van de aldeeling Bodegraven en omstreken der Hollandsche maatschappg van Landbouw is besloten om aan de op 6 September te Parmerend te bonden algemeene vergadering voor te stellen in 1901 de vergadering met tentoonstelling alhier te houden AMERIKAANSCHE jlL Aa VAN os Z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Tele o Mt 10 31 Amslerdam lleftrs van Sletkn IV 91 93 Vikr IIV 9S l 93 lOOf 8S 1 s u t 101 17 V 9 l l 10 Va 900 7 91 9 V 31 43 il 101 104 I14V t ll I H II AUG HzraaLAXu Jan Nad W S l i dito dito dllc 3 dito dito dito 8 Uoaaia übl Oosdl l l 934 Italii loiehrgaing 1881 81 1 Ooarin Öbl in papier 1 88S i dito in iilferl 8 tPoamail Obl net ooupoo 3 dito tieket 8 t7 III 110 90 191 11 isiV ir 1 Hl 97V 100 100 114 141 il 101 74 T y I 0 110 101 101 99 100 117 117 lOl a I4V Bualuis Obl Binnenl 1894 4 dito Oeeona 1880 4 dito bii Rotba 1889 4 dito bg llop 1889 90 4 dito ia goud leen 1883 dilo dito dito 1884 I DrAllil FerpetiMbuld 1881 4 ToAiiu Oepr CoDT laaa 1190 t Oae kiening leria D Mal L n Pr Li rarl 1 Van Iloll lJ 8poorir Mg und My tol Kipl V 81 Spw und Nad Ind Spoorwegm ad Nad Ziid Afr Spu und dito dito dilo 1191 dllo I lAUlSpoar l 1887 89 A BobLSl Zttid IUI Sp mij A H obl l PoLlN W raoh u Weunen und Rni Of Ruaa Elpw My obi 4 Balliaoka dito und Futowa dito aud 1 I ug DoBbr dito aaad 1 Kink Oh Atav 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 AaaanA Oent Fae Sp Mij obl l Ckie fc North W pr C r aud dito dito Win gt Peter obl 7 Denver fc Bio Or 8pni eert Illiaob Oentral obl in goud 4 LouUt fc N thfilliOert T uDd 7 I8V Halico N Bp Mij Ie liTp a Min Kuau T 4pOt pref und N TortOiilMiokWe t iid Paiin dto Okio oblig Onfon CAlif Uhn ingond 1 8t P I1I Minn k Muil obl I Db Fu HooflBn ob Ig dito dilo Lino ColJL kjp O 1 Oakasa Cm South C EMt ij ad Tn O Ball k N Ie k d o O Am t rd OlfiiibiuMi Mad Bo atd Tluiw llAAlu ad Hbs ad ABiterdua uad I atad BottMrduii aAid I BlMn StAd Aalwerpan 1117 l J BtAd Bruwl 1 HI 1 Hom Tbaiia Bagulli OomUoIi 4 Ooarm atartdawiig 1I 0 6 K K OoU B Cr lll0S grAlin t l Madrid I IIM Kto Tg B I Avhj lpoal eert 11 tot SPOTPRIJZEN van ZOMERMANTELSi DAMES enKINDEECOSTUMES COSTUMES TAILLEUR Blousea e Dameso7erlieni ie JipeistolTa ei gekl KgtocDeR U $ Aill80M Raadgeving voor bejaarde personen Wanneer men aan zyn levensavond gekomen is en wanneer tengevolge van ziekten of eenvoadigydoor eene verzwakking van het bloed de krachten afgenomen hebben verliest men dikwgls den moed en het leven wordt een last Talrgke gevallen hebbeu echter aangetoond dat men ten onrechte twyfelt en dat men zich ondanks den gevorderden leeftgd zgne krachten en verzwakt bloed weder hernieuwen kan Menigte zieken hebben wg plotseling weder een frische gezonbeid zien terng bekomen Door welk middel mag hg dan de zelve terngbekomen hebben Welnu waarde zers door het regelmatig gebruik der echte Pink Pillen van Dr Williams Zie hier weder een voorbeeld van genezing De Heer C Alle n te Qoetburg Zeeland schryft Reeds lang Was ik Igdcnde aan de maag ohverscbillig welk eten kon myn maag niet verdragen leed veel aan maagznur pgneu in de lendenen en in de ingewanden Véél over de wondervolle en ongehoopto genezingen der Pink Pillen gelezen hebbende kon ik niet nalaten ze ook eens te probeeren onder hartelgke dankzegging kan ik u de genezing mgiier ziekte melden bg de eerste doos gevoelde ik reeds beterschap Hot ware to wenschen dat al diegenen die aan eene dergeiyke ziekte lydende zyn zich eveneens van de Pink Pillen bedienen Verkrygbaar A 1 75 Old de doos en 9 Old de 6 doozen bg J H I Ssabilié 27 Steiger Rotterdam hoofddepothoudor voor Nederland Kranco toezending tegen postwissel Het bloed zgne kracht hernemende geeft nieuwe sterkte aan het organisme door de spieren te versterken gaat men deze storingen tegen die de oorzaak zgn van zooveel Igden Vele ziekten zgn verschuldigd aan de verzwakking der spieren en van het bloed en worden genezen door een spierversterker zoo werkdadig als de Pink Pillen BleekZQcht bloedarmoede ataxie locomotrice rheumatiek verlamming algemeene zwakte by de vrouwen en mannen door lichamelgke en geesteiyko overspanning ok echt verkrygbaar voor Gouda en Omstreken bg Wolf k Va Westhaven 198 BurKorlUke Stand GEBOREN 17 Aug Jacobus Johannes ouders J J van Leeuwen en A C Vergeer OVERLEDEN IB N Steehouwer 86 j 17 A van der Paanw 73 j ONDERTROUWD 17 A Rabouw en T E van t Veld N E de Haan en W van der Klis O Wientjes en H van Klnyve P L Thierens te Monnickendam en H H K Burgorsdyk apverti ntif in De St lelijke Zweminricbting GOUÜA Het BASSIN zal Kouaag 19 MugiuInt ua half ii GESLOTEN ZIJN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT AQENTSN inmm voor een NERlM VtRZEKERlllii MiATSCfiAPPU Brieven franco letter A aan de Drukkerg oekhandel van K MURK Heerenstraat 11 Eotterdam Teleplioonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ryks Intercommunaa burean t p 8 Augnstus ll i verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden vérkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT De Poffertjes T en Wafelenkr am van de Wed J J SIÜBKS is verplaatst naar ACBTESBEWm De MAJOOR GARNTZOENS COMMANDANT te GoiDi zal op WOBSSIiAO aa A V6UaTüa e k des voormiddaga te twaal ure te zynen hureele in de Kazerne op do Varkenniarkt onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog in het openbaar aanbesteden de levering van ongeveer 70 000 K ü Steenkolen 200 H L Jokes 8500 St Lange Turven 50 O Korte Turven 13 000 Vuuriuakers of zooveel meer of minder als zal biyken noodig te zyn gedurende het tydvak van 1 October 1000 tot en met 30 September 1901 ten behoene van ile mlUtalie geboitiaeii eit titriehtingeH te Oouda Do voorwaarden van levering van 7 Juli 1896 VI Afd No 72 met de wyzigingen van 26 Juli 1897 VI Afd No 69 zyn tegen den prys van f 0 15 v lft en eeitt per oxemplaar vorkrggbaar bg de fltnia de Oebroedem rAft CLBBP te a Qravnhage Nadero inlichtingen nopens de levering kunnen bg Jdn aanbestoder worden ingewonnen Gouda den 18 Augustus 1900 De Majoor voornoemd VAN DE VELDE AVONDSCHOOL VOOK AUBACnmiEDEN MSCBRUVING VAH LEBRUNGEH De DIRECTEUR der Avondschool voor Ambachtslieden maakt bekend dat by op IMnsdaK t Augustus a s dos avonds van f tot uur in het gebouw der school aan de Houtm ansgracht zal zitting houden voor de insohrgving van NIEUWE LEERLINGEN voor den aanstaanden cursus Om tot do laagste klasse te worden toegelaten moet men eene verklaring overleggen afgegeven door het lioofd eencr lagere school in deze gemeente dat men in den loop vnn dit jaar diens school heelt verlaten na haar tot bet einde en met vrucht te hebben doorloopen zy die zoodanige verklaring niet kunnen overleggen of tot eene hoogere klasse verlangen te worden toegelaten moeten voldoen aan een EXAMKN dat zal worden afgenomenop noNUKHI UIkkVUIJOAO J3 en H4 AVGVSTVH Ke des avonds 7 uur De Directeur voornoemd B E SPIJK EU te GOUDA Eencn netton goed onderhouden INBOEDEL op DINSDAG 21 AUGUSTUS 1900 de morgens te are aan het Huis wyk C No 46 aan de Gouwe Oostzyde ten overstaan van den Notaris ö C EOSTULIN DROOOLEEVER De Inboedel bestaat in 2 onderscheidene Ameublementen Zwarten Malionie Kantasiestoelen Coulisse en and erc Tafeis 2 twee persoons Ledikanten met Matrassen Linnenkasten Mangel Uaakron n Gaskachels en 3 Lichtsgascomfoor 2 Schrytbureau s Naaimachine Bad met Gegser 2 Schoorsteenlampen Spiegels Gravures In lysten en Schilderyen Pendules Speeltafels eene party Boeken en Mu ek Tapgten en OOrdgnen Huisraad enz en eene partg ZIL VKIIWERK Voorts 2 Brandkasten een zeer goede Fiets 2 Kaaswagens Kruiwagens een Kaaswaag met Gewicht een partgtje Wyn enz Daags te voren van 9 tpt 12 en van 2 tot aren te zien Zevende Or Hjespeling in d Groote ol SI Jaiskerk Op Dinsdag 21 Augustus I9 0 des namiddags f uur door den Heer J H H Spaanderman met welwillende medewerking van Mej H BKAUER Sopraan Rotterdam Programma s tevens bewgzenvau Toegang zyn tegen betaling van M cent verkrggbaar by de Boekhandelaars J vak BENTUM ZOON en by don Koster OEGELS PIAFO S STRIJKINSTRUMENTEN etc MAUKT JW s i 1 4ï STEMMEN VERHUREN REPAREEREN 0 Jfc INRUILEN L € IIE LAUG 31 AUGUSTUS a 8 Voorhanden een groote party iMmpl nt rWMrieerfc fleii raali h emir enz Aanbevelend MAia lOXGKXKKL Magazijn van BRÜILOFI Sen FEKSTAUTIKELEN Gouda Oostharen B 78 GEKN BGTER adres vooralle soorten WHOENWERK dan IhïI NoAnlbnilianLsrI ifim en LaaruDDaguyu Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwogsteeg OPRUIMING van vers liiil de soorten Aanbevelend C B MITS Alle reparatiltn en aangemeten werk WtF Wie wcrkelgk prjs stelt een OKCBLUK te hebbed laat zich fotograteeren In de Foiograflêelu UmutUuHcklltii m V V D WAAl H n SINGEL 61 ItOVjft PO IKK OUDE t 4 t 8CHIEDAMMEH GENEVEE J erft f fïlOHTOAP 1 EKTER S z CHIEDAM AU ImwDi v n iwlitliiiiil ift aiicliot iw kurk ïamU rourï eu n tieu nuiu lor Kp iii P HOPPR Zijt Gij Doof 77 tnti RevHllen vu MOf HIIO of HAIUMWMIOMCID rijn i m SêMiHkiar door dom ril iiw nltvliitlii R lx h v iUK a n kiui licli met wntiiiff nnk iiil n i bal rki tf Dr Dnltoa M Anral InnlUtfU SM U i U Afê CUICA4IO JI U