Goudsche Courant, maandag 20 augustus 1900

No 8278 Dinsdag 21 Augustus 1000 30ste Jaargang m mm wmm I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken SIMPLEX RIJWIELEN w de M TeleroM a St De IJite ave dezer Courant geschiedt dageHJkn met uitzondering van Zon en Feestdagfcn De prijs per drie maanden 18 1 25 franco der post J 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTKN TtlehtoR Ri A ADVERT E NTIE JV worden geplaatst van 1 5 regels A 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lett i s warden bcsrekcnd naar plaatsruimte Inzending van Aavertentiën tot 1 mir des mirtd Eeiilg Agent voor GOUDA eo Omstreken R MT I r 1 R Bondsrijvviellu rsteller Ie kla8 e OPENBARE yERROOPING te REEUWIJK op WOENSDAG 12 SEPTEMBER 1900 bü opbod en op WOENSDAG 19 SEPTEMBER 1900 biJ combinatie en afslag telkens des morgens te elf uren in het Koffiehuis van C BLONK op Nienwdorp ten overstaan van don Notaris G C FOBTUIJN DROOGLEEVER van cene goed onderhouden BOUfUANSWOlIINS Wp A No 11 ZOMERHUIS met annexe SCHT UR 4 ROEDEN HOOIBERG TUIN on eenige percoolen best Wei en Hooiland alles staande en liggende te Randenborg in de gemeente REEUWIJK en op Zuidwijk in de gemeente BOfilliOOP to zamen groot 8 Hectaren 42 Aren 38 Centiaren waarvan ruim 5 Hectaren onder Boskoop gelogBn geschikt ziJn voor BOOMKWEEKERIJ benovens een gedeelte BERM van het Jaagpad under Boskoop groot 17 Aren 32 Ceittiaren strekkende van eigendom van den Voreenigden polder aan do Oostzijde van de rivier de Gouwe en van de Molenvliet Noordopwaarts tot voor den eigendom van den Heer B B C Felix En znlks in 8 perceelen bij Notitiën nader omschreven Te aanvaarden do Landerijen mot Kerstmis 1900 en do Woning verdere betimmering en Erf den 1 Mei 1901 Betaaldag der kooppenningen 8 November 1900 D Woning is te bezichtigen 3 werkdagen vóór de veilingdagen van 10 tot 3 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda bij wien van den 7en September a s a Notitifen dezer verkooping te verkrijg zijn B es a o s b s O a QFEOARE TE SQOFUII te GOUDA op DINSDAG 28 AUGUSTUS 1900 des morgens te 9 uren aan het Huis WJk B No 237 aan den Bleekerssingel van een eeuvoHdlgen uettem Inboedel ten overstaan van den Notaris O C FOETUUN DROOGLEEVER ta Gouda ATTElfTIB Eeno oude Firma in ÉTIJMKl I M eeririi fe MUkelen te Rotterdam wenscht In relatie te treden met Dames of Hoeren uit den deftigen stand genegen zich in eigen kring tegen ruime provisie met den verkoop Je belasten Geheimhouding verzekerd Adres met fralico brieven onder letter S aan den Boekhandelaar P M BAZENDIJK Rot Goud Druk van A BRINKMAN Zn Ik deelde Pauline roede dat het noodzakelijk was dat Vij Onmiddellijk naar Londen terugkeerden Zij yerried niet de cninste verwontfcring noch maakte eenige tt enwerprng Zij maakte terstond hare toebereidsefcn èn was gereed mij elk oogtnblik dat ik dit zoude verlangen t verpMcUen Dit was ook een onbegrijpetp ieta in m diver verp kkin en terkrjgbaar bS J 1 F HKCüKKKIl Hoog § Gomée O HSS él Ij peiil are Yerkooping te GOUDA Op MAANDAG 20 AUGUSTUS m dos morgeni te cl uren in bet Koiflebui ThABMONIK aan do Markt ten overstnan tan don Notaris G C FOBTUUN DEOOÖLEEVER V Ko 1 Een op aaagcnamon stand gelOgen ifxA anderhonden WOONHUIS eBF en raaicn TUIN aan de öonwo IfOoeape Wi k no 61 groot 2 Aren 8fi ticntiarcn To aanvaarden 1 November ll9 KI liet Huls bevat benuden Voorkamer Binnenkamer Tuinkamer Keukon met Zolder en Dif nstbodcnkamer llinncnplaat en Kolder met IJzeren Kluis en boven 2 Kamers Borgplaat eu Zolder het is van velo Kasten n verdere gemakken voorzien No 2 Een op gaoitlgeu stand gelegen good oaderliouden WOONHUIS e ERF aan de Hoogstraat to Gouda wijk A No 114 groot 1 Are 17 enliaron mat een gomeenschappeiykon gang naar hot water der Zeugstraat Terstond I te aanvaarden Het Hui van Gas on Waterleiding voor illen bevat beneden de Winkel met Opstand e Toonbanken 2 Kamer Keuken en Bijinonplaal s en Acliterkamor et Zolder 1 on boven 2 Kopers en Suite Opkamer in Acbtcrkamor met Zolder en vorder oen older mot Uicnstbodonkamer No ÏWV8 WOONHUIZEN oen teencn osi eeri bonten SCHIIIIR en grooton TUIN in de Vitirtifi Kade ain de Karneraelksloot te Gouda ök ft no 358 en 369 te i men groot 9 Aren 7 l entiaren Het huis wjjk H no 359 is te a nvaarden 1 October aanstaande wgk K no 35H is verhuurd bö de week des 8me B vootvl 1 90 n des winters Toor I 1 60 No 4 Een HUIS EEF en fÜIN in de VUrAe o Bagijuenkndé aan de Karaemelksloot te Gouda wjik U no 459 groot 1 Are 66 Oentiaren Tc annyaarden 1 October 1900 En no 5 Een HUIS on ERF in do Ungo UwariMitraat te Gonda wjk H no 162 Terstond te aanvaardon Ko percoolen zijn to beiicbtigon te weten perceel No 1 don Uen iBen on 16on Augustus van 10 tot 1 uur on de overige percoeleu don leen 17en n 18en Augustus van 10 tot 3 nron en al do perceelen op don vorkoopdag van 9 tot 11 uren De tw verkoop aaiigekontligfd Ijinccelon aan de Blauwstraat en aan de Mest worden niet verkocht Nadere inlichtingen geelt vobrnoemde NoUris fc ORTUUN PROOOLBEVER te Gonda Havana Uitschot Oiiuvertiefbaur hi kwalUnit Krijtwille bri wl ierpakt IM kf Uei tian AO iMlra 4 4 fO cent f per kistjo S van Wijngaarden KORTE tlKNDEWEG Coiffeur Dubbele Buurt B veelt zich aan tol het maken van allo soorten Salon iDoi IlAAltRNlPPK N ii S HKI HEN Abtmnementeii teer bUlijk o Si i D z o s koiie Fiendevveg GOLÜA V7 IJ Isri3 j j TI3E3LiLT B lNr Kort overzicht onser Frijscoarant SHERRIES Pale en Gold A Dry van af I 1 0 per 12 fles KOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog on zoet 18 12 VERMOUTH la Tnrin 1 50 flesch BODKGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC A l 1 75 2 26 I 2 75 I 3 25 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 § Per Fl Per Ank 45 Fl I LlyTRAC f 0 65 Nto J 27 75 oK ij CHATEAU VALROSE 0 75 31 2 B St KSTEPHE 0 86 36 g St EMIMON 1894 1 2 i 5 a PAUIIJ AC 1893 1 25 63 ta GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 S t SAUTERNE 1 42 8 ö O ZELTINGER Moeïel 0 90 37 50 BOURGOGNE 1 10 47 B g Do fiosBChen ztjn in de prijzen begrepen en worden A 3 ets per stnk teruggeuQwen Bti elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De firma T CRF BAIS Gonda Aotiseptliehe Tandpoeder en Anllgeptteeh Mondtinctuur Kun Ji CASSVTO T K orf te Oouda ÖVEKAL VKBKRIJGBAAR Agont voor Nederland G LISSELSTLIN Blauwstraat Gonda tGoertkoopste en solledst adroa voor Vervoer van Inboedel ü0welbinnen buiten d stad mot gesloten wagem A G RAVKÖTEIJN Bleekerssingel 287 Allen wonlt tegen Tran mrt chade èertekerA Paitt Expeller Dtrtig ju wtrdt dit miq Ul net T rra a od buoom Il p4ostill Dde invtgrioK Mftvwl t g a iüitiuutkk Jiat tYwfcQttdh wdrTOn io d gMw ni lu Dtt U iNf pnwM t f 8 1 18 Tiendeweg S9 Beveelt zich beleefd aan tot het leveren en beiHenen van ILLUMINATIEN dm T tna aB Ïa Istto In d mtefta ipothakui Tt Amitenlam bu Ulotb Gaban Tkn Tayu m Uftsderu Bori ht tovens dat hij met NIEMAND zamon w erkt Ovcrhecrlljltc CUrocn 40 cl Franbozcn 45 V Sinaasappel 45 Litnonade by D MieBIEfil KLl IWEG E 100 BuUcnlapilséli Ov erzicht Een ongedagteekend telegram uit Pretoria dat meldt dat De Wet in noordwestelijke richting is ternggetrokken bot heet nu aie t eens meor een vlucht stalt de sterkte van zgn afdeeling op 7000 man Do Boeren w het district waardoor hij is getrokken hebben de wapens eer opgenomen en zich bij hem aangesloten Dat is volstrekt niet onmogelijk en zelfs waarschijnlük maar toch zal de getalsterkte van Do Wet s leger wel wat hoog zijn opgegeven Oorspronkelijk heeft hij slechts 1500 man medegenomen uit het district Bethlehem Do correspondent van de Standard te Pretoria die De Wet s krijgsmacht ook op 70ÜÜ man stelt verzekert dat de achtervolging van dezen Boerenaanvoerdcr voorf loopig is opgegeven Men zal haar voorzeker eerst hervatten wanneer Do Wet zijn tegenwoordigheid weder eens flink heeft doen gevoelen Charles Williams die te recht een loopje neemt met de verontschuldigingen van lord Roberts ovor het ontkomen van generaal Do Wet schrijft het volgende over don toestand in ZttidAtrika Hot atelletjo genoraals te Aldershot had de zaak niet slechter kannen doen dan do onfeilbare Kitchener die gekomen is om den edelen Mothneu aan te vullen of te vervangen Behalve het feit dat Do Wet ontsnapt is on op het oogeiiUik zich waarschijnlijk met De la Rey heeft vercenigd is er geen enkel bericht van het terrein ten Westen van Pretoria waaraan men een touw kan vastkuoopen In het Oosten gaan de zaken beter maar zelfs in Buller s rug maken Boerenafdeelingen uitstapjes in Natal Zeer waarschijnlijk heeft Olivier oen deel van zijn commando afgezonderd om eerst de krachten te beproeven op den Natalschen spoorweg en dan de terreinkennis te gebruiken die zoo merkwaardig is in de oogefl van lord Kitchener tegenover de verbindingslijnen op de rechterflank van Buller s opmarsch Zoor weinig van onze generaals hebben genoeg verbeeldingskracht om ich te stellen in de plaats van den vijand en te bodenken wat lij zouden doen onder do gegeven omstandigheden Zoolang wij geen generaals van dit type hebben zullen wü slechts overwinningen kunnen behalen ten koste van veel menschenlovons en veel geld Vast staat thans dat de verbonden legers te Peking zijn binnengetrokken on de FEVILLETOX 21 Zij ftcheen volkomen tevreden te rijn aU eij aan mijn zijde mU ot raet mij wuudelen of rijrt n mocht ronder echter een wobrd te spreken Haar gansche bestaan was negatief Ën daarbij was zij zachtaardig en gewillig Zij volgde elke mijner nwijzingen op stemde i met elk plan was onmiddellijk bereid overal heen te gaan waar ik wenschte maar hare gewilligl etd eo gehoorzaamheid waren die van eene slavir voor een nieuwen meester Het scheeti mij toe dat zij haar gansche leven gewoon was geweest iiemand te gehoorzamen Deze gewoonte was het tuist die mij misleid had en mij had doen nken dat Pauline mij beminde daar zij anders niet in dat overhaast huwelijk zoude hebben toegestemd Thans echter wist ik dat hare gehoorzaamheid aan het bevel van haren oom in waar thcid all n het gevolg was van de wakte van hare geestvermogens die haar niet in staat itelde om weerstand te bieden en de ware beteekenis van den stap dien z deed te begrijpen Zoodanig was Pauline mijne vrouw Eene vrouw vol schoonheid en gratie een Hnd met omsluierde onontwikkelde ot venttjorde hersenen I En ik haar echtgenoot een krachtig man die imachtte na r liefde nu weUicbt t tt lutite tUt gezanten bovrjjd zijn Hoe alles precies in zijn werk is gegaan en wat do Europeanen gedurende het beleg van acht weken geleden hebben daaromtrent zullen de bijzondorhodOn nog moeten komen Voorstellen kan men zich intnsschon hoe groot de vreugde moet geweest zijn der geredden na don namolnozen angst gedurende dien langen tijd als men bedenkt dat ziJ geen bericht van do buitenwereld ontvangende wel moesten gelooven door Europa in den steek te worden gelatcfn en dat zij vreezen moesten in handen te vallen van ten barbaarsche overmacht niet in eerlijken kamp hot loven verliezend maar raet een ondraaglpen marteldood als misdadigers in het verschiet Hoe overi ons de machtf verhondingen in de Chineesche hoofdstad waren is ook nog verro van duidelijk Van dsn Keizer Weet men nog niets Keizerlijke troepen en Boksers maakten gemoone zaak en zijn dan ook samen met de Keizerin VVeduwe e Prins Toean nit Peking geweken maar doorgetast hebben de aan do vreemdelingen vijandolijko kringen toch ook niet want dan hadden z6 door M overmacht de gezantschappen wel kunnen vermoosteren Zijn de Engelsche berichten uit Shanghai juist dan ïou de vlucht der Keizerin nit Peking ree s don 7n geschied zijn dat is op denzolfdOn dag dat de verbondsncn te langtsoon krijgsraad hielden Waarschijnlijk wist men toen te Peking at het met t oprnkk n ernst was Li Hnog Chang heeft al het mogeH ke gedaan om do Keizerin te bewegen in Peking te bltjvpn hü achtte het van belang om tot een vor zoening te komen De Keizerin echter wil blijkbaar blijven steunen op de oudChinec scho partij on haar anti vreemdelingen politiek Dat zj naar 8ili gan fu govlncht is is nit dit oógpnnt niet zonder bète ekenis Dit ia nl een der oudste steden van China reeds in do twaalfde eeuw voor Christns gebouwd de oude hoofdstad van het land on als zoodanig voor de Ohineezen iets als de heilige stad ook thans nog mot haar millioen inwoners en haar groot handelsverkeer na Peking de voornaamste stad in het Noorden Zü ligt ton Z W van do hoofdstad hemelsbreed ongeveer 1000 K M daarvan verwijderd De vraag zal voor do Mogendheden nu zijn of er te Peking een Kegeering is waarmee kan worden onderhandeld Alvorens de Keizerin na te zetten zal raon zich in elk geval nog wel eens tweemaal bodo iken Sir Robert Hart de chef der Chineesche douane moet vóór de inneming van Peking onder Cbineosch geleide vertrokken zijnj een kruiser is uitgezonden om hem op te nemen als hü de kust bereikt Maar weet men zoo precies waar hij aankomen zal geno Tan haar verwerven wat by de genegenheid van een kind voor zijne ouders of van oen hond voor zijn meester kon vergeleken worden Ik schaam mij geenszins om te verklaren t ik toen ik deze verschrikkelijke waarheid ten volle begreep weenend er neder lag leMi nu ik alles wist beminde ik haar en zou ik het huwelijk niet ongedaan hebben willen ma ken Zij Was mijne Vrouw de eenige die ik ooit had liet gehad Ik wilde mijn gelofte houden haar beminnen en verzorgen tot de dood ons zoude schelden Haar leven lou tenminste zAó gelukkig zijn als mijne zorg 4iet kon maken Maar desniettemin d ed ik ook de gelofte dat rit dien sluwen Italiaan rekenschap zou vragen voor de verwoesting mijner toekomst Ik gevoelde de noodzakeJÉj heid om hem onmiddellijk op te sporen Hem zou ik dWe bizonderheden ontwringen Ik wilde vernemen of Pau line altijd zoo geweest was of er eenige boop bestond dat de tijd on een geduldige behandeling haar zouden kunnen gtew wn Vooral echter wilde ik de reden zijner geheimzinnigheid leeren kennen Ik zwoer hem de waarheid ten koste van alles te ontrutken Zoolang ik niet vari jjangezicht tot aangezicht tegenover mij geen rust bestaan nd angezicht tegenover Ceneri stond zou er voor B j do ontvanlgst van graaf Waldersee met ztjn staf op hot residentieslot van Kassei wenschte de Keizer den veldmaarschalk en zijn staf geluk met het voorrecht den veldtocht in China te mogen medemaken Hij wees er op dat de benoeming van graat Walderseo was geschied op voorstel van keizer Nicolaas en op diens verlangen Dit was weder een teokon hoe nauw verbonden de oude wapontraditios van botdo keizerrijken iju De Keizer heeft metlfreugdo gezien dat op voordracht van don Ozaar de goheelo bo schaalde wereld zonder onderscheid nit vrije beweging graaf Waldersee mot het bevel over haar troepen hooft belast want daarin ligt oen algomoone erkenning uitgesproken van het Duitschc militaire loven on van het militaire stelsel de opleiding on de kunde van Doitsche generaals en officieren De Keizer ovorhandigdo daarop graaf Walderseo den maarschalksstaf mot den wenach dat hij hora met de hulp der Voorzienigheid zou mogen voeren met de van ouda bokondo flinkheid en zekerheid Z M besloot met den wensch dat het graaf Waldersee gegovon moge zijn do hom opgedragen taak zoo ta vervullen als hjj zelf on allen hot wenschsi en dat in hot belang dor volkeren de gemeenschappelijke expeditie voor do Europooscho mogondhodon een vaato waarborg moge worden voor ondorlinge waardecring en voor dan vrede geljjk de Ozaar verleden jaar op ander gebied hoeft trachten te verkrijgen Wat In vrede niet tot stand kon worden gebracht is misschien niot do wapens iu de hand te bereiken Onder voorzitterschap van Koning Vlttorio Emraannele is Donderdag te Rome de eerste ministerraad van 4ions regeering gehouden Do Koning erzette zich krachtig tegen uitzondoringswetton togen do anarchisten on spoorde de regeeri g aan haar zorg vooral te wijden aan de binnenlandscho aangelegenheden In hot buzondor vestigde hjj baar aandacht op do landswotton Do jonge vorst diakte op de ministers den indrulL van een krachtige persoonlijkheid wie de zorg voor het welzijn van zijn volk na aan het harte li t Mag men echter de gemchten gelooven dan zou de bijzondere belangstelling van den koning voor sommige onderwerpen van wetgeving aan enkele ministers heel onauigenaam zijn geweest Z M zou naar enkele ontwerpen hebbon gevraagd waarop het land met ongeduld wacht en zou zijn misnoegen niet verborgen hebben toen hjj vernam dat deze ontwerpen nog lang niet j ereed zjjn haar In alles wat werktiugelijjt nioe st gesfhieden was zij geheel gelijk aan andere menscnen Kvcnmin i4s bij haar toilet had zij hulp no x ig om aanstalten voor eene reis te maken Al hare handelingen waren die van iemand die volkomen bij zijne tinnen is alleen wanneer er inspanning van den geest ol hel denkvermogen vereischt werd vertoonde zich haar ongelukkige toestand onmiddellijk Het was vroeg in den morgen toen wij het Kuston Station b retVten Wy hadden den ga jschen nacht doorgereisd Ik grimlaf hte fïitter toen ik op het perron stapte grimlac hte wegenu het verschd tuiscbcn mijne tegenwoordige gedarhten en die van eenige dagen geleden toen ik de yrouw die ik op zoo vreemdsoortige wijze verkregen had in den trein hielp on bij mij zeil dacht toen ik na haar instapte dat nu een leven van louter geluk voor mij aanstaande was Kn toch hoe beeldschoon was het meisje dat daar naast mij tond op dat uitgestrekt perron Hoe vteemd oortig cze uitdrukking van rust dat lief edel en kalm gelaat dat onverschillig uiterlgk sterk afstekend bij de Inikke bedrijvigheid om ons heen terwijl de trein zich van xijn inhouU ontlastte O kon ik tocK de wolken van haren st verdrijven en haar doen wordeu wat ik zoo mnig wenschte liet Vas mij eenigazins moeielijk gevallen om te bepalen waarheen ik mij zoude begeven Nadat ik verscheidene plannen verworpen had besloot ik Pauline naar mijne eigene kamers in Walpoleatreet te brengen Ik kende de bewonei zeer goed x was er zeker vuif dat si fedurtnde m n De betrokken ministers moeten vaomemens zijn heen te gaan Trouwens hun aftreden zou geheel in de bedoeling van don vorst liggen als waar is wat in polltioko kringen omtrent do bedoelingen van den monarch wordt vermeld Men zegt daar dat do Koning duidelijk to kennen heeft gegeven ijn verlangen om te handelen en te besturen Hg zou verklaard hebben dat hij jongo ministors noodig hoeft die initiatief hebben Van hot Balknnschiereiland komen nog voortdurend tijdingen welke wijzen op spanning in verschillende deolon van hot Oosten Do Boelgaarscho agitatoren roeren zich e laatste weken vooral in Roemenie Uit hoeft tol oonigo verwikkelfngon tusschon beide regeeringen geleid terwijl Roemeouscho pers roods op een oorlog aandringt Hot geschil vindt gelooven wjj zijn oorsprong in den vrede na don Russisch Turkschen oorlog Rusland hoeft ileatyds zgn grondgebied uitgebreid door den linkeroever van don Donau Bea Arabië te bezetten waartegenover het de pobroedsja op don rechtcrDo nauoever aan Roemeniö afstond Wjjl de Dobroedsja uit een ethnogl aphisch oogpnnt Boolganrsch was zijn daaruit wel moor mooiolijkhodon ontstaan Gen andore aanleiding tot spanning ligt in het volgende Voor eenige weken werd oen Rocuioonscho hooglooraar dour een Boolgaar vermoord wegens eenige geschriften dio tegon do Boelgaron waren gericht Do moordenaar Dimitrof hooft in de gevangenis geklapt on onthullingen godaan omtrent een samenzwering togen het leven van koning Carol van Rumenlë Het revolutionair comité te Sofla besloot tot don dood van dezen vorst on droeg aan eon barbier Karakof geheoten de uitvoering van dit besluit op Karakof vertrok naar Bucharest on kroeg twee man mede die hem moesten nagaan en zlon of hg zich naar bebooron aan zyn opdracht hield liy en zyn twee bcspiedors worden in do Rumconsche hoofdstad gegre on Karakof beriep zich by deze gelegenheid op vorst t ordinand verklarende dat dio hem wol zon beschermen Hoewel het to bogrypen is dat dergeiyko dingen er niet too bgdragon om de Roemenen kalmer to stommen zal men oclilor wel niet zoover moeten gaan als de Daily E ipres die don vrede reeds ernstig bedreigd acht luist hadden wg dit geschreven toen do tyding tot ons kwam dat ook do Wcener bladen den toestand minder gunstig inzien Het Extra Blatt betoogt de noedzakoiykheid dat de Mogendheden tusscbenbeide komen terwgl hot Wiener Tagoblatt con artikel bc alwezigheid Rorg voor haar zouden dragen uj nt mijn voornemen was om na eenige uren gerust te hebben mijn onderzoek naar Ccneri aan te vangen Ik had van uit Edinburgh nan de goede lieden in Watpote street geschreven dat zij oni konden verwachten bovendien had ik mijn oude trouwe dienstbode Priacüla van mijne komst in kenniü gfsteld en haar verzocht mijne aankomst af ti wachten Ik was er zeker van dat ttj om mijnentwille mijn arm mei c alle mogelijke vriendschap zoude betoonen Bijgevolg begaven wij ops naar Walpóle street Alles was voor ons in gereedheid l riscilla ontvmg ons met onmiskenbare Iwvreemiling Ik zag dat Pauline s verschijning onmiddethjk al hare sympafhie verwiert Nadat wy een kop thee gedronken en een ontbijt genuttigd hadden verzocht ik Prtsctlla mijne vrouw naar hare kamer te geleiden opdat zij de ruit waaraan zij zoozeer beboette had mocht genieten Pauline stond op hare klndwlijk volgzame wijze op en volgrie de oude vrouw AU gij Mrs Vauglian verzorgd hebt ICora Jan weder ij mij zeide ik lik wensch i te spreken Ik was overtuigd dat PrisciUa braadde van nieuwsgierigheid naar mi n onverwacht huwelijk Zij keerde dus zeer Hpoedig tfrug en mijn gelaaid verkondigde aar dat ik haar niet veel genoegeUjks haif mede te deelen Zij zette zich neifer en luisterde wntler mij zelfs een enkel maal in de rede te vallen naar myn verhaal