Goudsche Courant, dinsdag 21 augustus 1900

Tat oyer De boxers te Sofia vaarin wordt gevaagd dat de Mogendheden aan de Boelgaamcbe revolotionnaircn een erniitige waarschnwing toedienen Fkaickkuk De tentoonstelling werd Donderdag door 228 922 personen bezocht De pr js drr toegangHbewgzeu is opnioaw gedaald van 40 tot 3S continioü OomaRRUK Hoiouiux Do loden van een Daitiiche wielrijdor clab ait Troppan zijn op een picziortocbt naar een aitspannlngsgelegonhoid door Tschocblocbe boeren onder wie drie soldaten nit een nabnrig dorp ovorvallen en ernstig mishandeld met Hteenon stokken en bajonnetten Ëon gendarme die te hotp wilde koropn werd met bajonnetstokcn bedreigd Toon er hnip kwam opdagen werden de soldaten ontwapend en naar de kazenie gebracht Onder de Dnit cbe bevolking hoerscht groote verbittering Ja het dorp woont een bekende l schccbische agitator Volgens bet Neoos Wiener Tageblatt is czaaf Nicolaa fl van plan ikeizer Franz Joseph de volgondo maand O Weonon een bezoek te brengen In t begin van September zon de czaar volgens rariJHche bladen volgens andere den 16 oJ don 17 dezer maand in do Fransche hoofdstad verwacht kunnen warden DlIIT80Bl Ain Door onbekende oorzaak is brand ontstaan in een boerdory bg Karlsrnlio in het doqije Hofstetten Van de twee gezinnen tezamen met U personen die do boerdory bewoonden worden er slechts 7 jpersonen gered Een blinde daglooner van 64 jaar diens 61 Jarige vrouw een boerin van 2S jaar en een kind van één jaar oud kwamen in de vlammen om Ken der bewoners en diens 28 jarigo dochter bekwamen ernstige brandwonden Bovendien verbrandde veol veo en pluimgodierte Het het troopontrnnsport dat eerlang van Duitschland naar Cüina zal vertrokken zullen ook een aantal postduiven niedogenomcn worden om dienst to doen bg de overbrenging van berichten Itauk De politle inspectenr Onloazzi die met den veiligheidsdienst yoor don porsuon van koning Humbert is belast geweest on eon oogcnblik juist toon do aanslag door Bresri plaats had de zgd van den kuning verlaten had om de menigte terug te dringen is uiitslugen Ook hy den aanslag van Acciaritos zou Oaleazzi niet genoeg op zgn qui vive zyii geweest ZwiTZBKI ilID De heer Hamazza die Lucebeni na den moord op den koning van Italië aan een verhoor onderwierp zegt dat do moordenaar van keizerin Elisabeth hem onthullingen godaan heeft welke van het hoogste gewicht zyn on openbaar gemaakt zullen worden als do geschikte tyd daarvoor ge komen is Zoffl erdleBSt 1900 AangevangeD 1 Mei TUd vao Greeiwich SODDA ROTTBIOAUriM H d 10 18 ll ta 11 18 18 88 18 8 1 87 8 8t 8 88 S IS 4 8 4 4 8 88 8 18 7 JS 7 48 8 14 8 17 8 88 H lO OS 10 18 10 40 11 47 n jn 1 M f t f 8 84 jj i i u t I t r i J i i IIM 1110 18 88 18 44 1 88 i 8 48 8 8 4 08 8 87 4 8 88 7 47 8 07 S tO 8 8 St t 40 10 48 11 8 1 i 1 8 10 8 48 1 8 8 SO Qonda 9iioidr ehl Hliamrkaik OapoUe RotlgrdMi U tM 7 44 08 t ltS 40 10 18 10 88 aoll nUniD P 8 64 11 18 Rottardun B 8 0 08 10 08 11 88 O t UtM 1 S tk lib b WUln 0 am M g 8 4 UuiiiMt Oi JH U ltft rrtorttlirtM r 4 M mtnitli r li Mm Tf Hyg Jf HrtUadK Spow L 8 1 lwl to jjj t a is KOTTtlDtV SOtflll Tl rm 46 ff 11 68 ff ff 18 8 I 10 18 11 81 l t8 18 10 10 88 f ff 10J 8 i 10 48 ff 10 84 10 48 U 8 ll OSl ff 1 88 ff ff ff ff ff ff ff ff a lS ff ff 10 88 8 04 ff ff SJ7 ff ff ff a 48 10J4 S8S t4S 48 8 48 4 08 4 84 8 U 8 8 7 0 7 88 8 81 f 8 1 46 ff ff ff ff 4 44 8 8 ff ff 4 1 8 ff ff ff ff 4 81 ff 8 46 ff ff 8 8 08 Iff 01 8 6 ff ff 10 08 t S 8 41 4 0 4 84 07 8 48 7 08 7 88 80 8 48 L47 M 10 16 1I 0 ik rg 1 Oompi l to W a Ui Bottordsm Boun Kotlanlun D F Jlottonltm H 4 48 Oapallt 4 8 Niouwwkork 01 Heordnolil 11 Boada 17 4 Allm 1 M 8 Uhh ub Intaln fMIUU gp lu l p bn M imtnl iwto B BJlMtoS po l tUn v T 8011DA nüN HAA tl Wm 1 10 88 11 88 18 18 18 86 lt 6i 1 8 8 88 8 48 4 18 4 80 6 86 5 4 ff 11 11 ff l l ff ff 11 88 Ml ff ff t ff lo 48ll 41 U 08 18 46 lT l 1 40 8 8 8 68 18 4 4 8 01 t l7 8 18 8 84 It aa l U 8 87 8 41 a O 8 18 10 00 10 Zevuk Uoen 7 88 8 88 t r f i 8oetemo wZag 7 81 0i r Voorburg 7 8 14 t Hh 7 88 08 8 87 48 10 88 6 84 ff S IS p K 7 8 48 8 SSP 44 y l 0 11 11 88 11 88 18 06 1 80 l S OO 4 M 4 80 4 0 88 8 88 7 41 7 S8 8 18 48 10 8 S O U 11 A A STERDAM riM nm f ini 8 8 8 11 8 88 88 10 86 10 18 18 06 l SS 8 48 8 88 8 4 48 6 16 8 4t 8 1 lO i 1S S7 10 11 07 iauLW 8 01 8 8 S SS 10 10 11 09 18 48 18 67 8 018 8 4 16 4 67 8 44I S 10 8 ï 1 0811 47 K OO WÊtJO 8 IV a lS J7 10 86 11 84 1 081 10 t 84 8 J 4 80 18 10 18 10 O 11 16 IttOt It K 88 8 04 7 08 7 1 7 88 S J 8 8 08 8 44 10 w V0 17 1 88 8 88 r 8 88 a loist i 1 0 4 80 8 4 10 08 ÏOTMh Mo 8 0S Sf 10 48 8 01 r 18 11 Ckwd 8 14 11 7 88 7 48 07 0 p8 8 8 80 10 11 10 4 ll 18 08 18 848 18 8 08 8 87 4 J 4 HvapidbMi iUm 1 Sa Uan ob Ubla Huo Voorbvrg ZooIwb ïW mÏ 5 dm Oadow Woord Ulr k l 8 8i7 1S l 8 18 841 1 18 847 18 8 8 8 S IO 841 4 41 8 81 7 0a 8 10 8 84 41 r 84 8 47 7 80 8 18 8 4 80 48 11 80 18 48 1 88 S tl 8 81 8 48 8 0 S SS 7 86 8 88 40 11 08 7 iO 7 81 8 18 07 t in lS lO St IS St 1 181 8 1 88 4 18 4 84 8 47 744 8 08 lt 10 87 11 18 8 18 e l 7 47 8 41 0 10 10 10 86 11 88 18 08 1 8 08 8 80 4 08 4S 6 S 8 ii 7 00 fc S 9 00 8 SS ie O 10 48 I 07 41 8 0 87 10 8 11 K J8 4 86 7 84 8 11 07 88 68 8 17 18 41 1 88 4 88 Uireekl Wojinlon Oado Chirria 8 48 7 08 i4 8J0 14 8 8 10 84 11 87 IMl l 81 84 8 40 8 68 4 48 S tO 18 7 14 7 41 84 4 10 07 I UU BINNENLAND Verwpreide Berirhten In de zitting der Al enieene Synode van de Ned Herv Gem werd de behandeling geëindigd van het ontwerp reglement op de wykgemeenten Het ontwerp werd artikelsgewgze behandeld en ten slotte met 10 tegen 8 stemmen aangenomen Het hooldbeginael hiervan is de verdeeling van groote gemeenten in wgken ieder met een eigen predikant en eigen kerkeraad Daarna kwam aan de orde het rapport over de bezwaren ingediend tegen het reglement op de generale kas De meerderheid der rapporteerende commissie concludeerde het reglement onveranderd te laten de iainderheid wilde bet verplichtende der jaarlgksche bgdrage zien weggenomen Verschillende amendementen werden ter talel gebracht De heer Bronsveld diende het voorstel in een ond rzoek in te stellen naar de juistheid van het rapport van de iSjnode des vorigen jaars omtrent de consideratiCn en adviezen der classicale vergaderuigen en 2 de vraag te bespreken of het reglement al oi niet wettig is ingevoerd Deze voorstellen werden aangenomen terwijl den heeren Hulsabos en Breuneso door den president bodoejd onderzoek werd opgedragen om van het resultaat mededeeling te doen Heil Bchryft uit den Haag Zaterdagochtend is aan het departement van bnltetatandsche zaken een draadbericht dd IH Augnstn uit Sjanghai van den consul aldaar ontvangen luidende Peking ontzet alle ministers wel Dat de bewering der anti revolutionairen als zoude het absoluut schoolverznim zoo groot niet zgn niet opgaat tenminste lang niet overal biykt weer voor de zooveelste maal uit het feit dat te tiroesbeek op 1 Jan onder do 744 kinderen van 6 12 jarigen leeftyd niet minder dan 203 van alle onderwys verstokon waren Echter schynt tevens hot aantal scholen niet groot genoeg te zgn Wedcpnteerde Staten van Gelderland van oordeel dat do gemeente Oroesbeek niet heeft voldaan aan het voorschrift van art 15 al 1 der wet op het lager onderwgs dat er in elke gemeente een genoegzaam aantal scholen moet zijn bobben na krachitens art 18 dier wet bevolen dat ih die gemeente het getal openbare lagere scholen met één moet worden vermeerderd door eprichting van een schoolgebouw aan don Bruukschen weg in de nabgheid van de Pruische grens il Oemengde Berichten Do stryd tegen de zending komt meer en meer op den voorgrond Von Brandt de vroegere Öuitsche gezant te Peking heeft in een artikel een scherpe kritiek geoefend op de zending in China j ook hy bigkt bet daarmede eens te zyn dat de Protestantscha zonding erger is dan do Katholieke Den vreemdenhaat in China Hchryft hg voor een groot deel aan de zending toe hy gewaagt van hnn onderlinge onverdraagzaamheid en vraagt aan de redactie van een zendiagsorgaan Uirecte SpdorwegverhlDdlngen niet GOUDA M 7 88 8 81 8 18 7 11 door 7 18 7 88 7 88 8 86 7 44 S 88 S 18 f 8 10 8 87 r 08 a lS t 40 X 10 18 7 18 f W 8 80 8 07 7 06 1 ff 7 48 t 8 18 9 47 8 41 8 61 8 04 8 10 8 88 r 7 8 7 48 ff ff i 84 ff 1 8 04 00 sa 10 08 JX O L D A b ra BC tf I fit nn 8 88 18 14 19 8 18 00 18 87 8 16 8 18 4 88 11 18 8 88 r 11 84 8 40 8 10 14 I0 4 11 47 18 88 1 08 8 0 45 8 04 80 tM 7 48 8 16 07 88 48 8 88 8 7 l 4 8 18 8 88 88 87 l 8t Wat zon Uwe Hoogwaardifjheid en Uwe ambtsbroeders doen als op grond van met geweld afgedwongen verdragen aan Boeddhistische zendelingen bet recht was verleend overal in Duitschland zich neder te zetten en op de beste aan het volksgeloef heilige plaatsen Boeddhistische kerken te bonwen Ook deelt hg mede dat V van de door de gezantschappen en de consulaten behandelde zaken betrekking hebben op klachten der zendelingen De Neue Bayerische Landeszeitong een katholiek orgaan verklaart zich mede tegen de zending in China wgl de personen die zich laten bekeeren in don regel tot het uitvaagsel behooren dat zich doet doopon om daardoor Enropeescbe bescherming te genieten Het blad erkent dat de zending ongelgk beeft door den eersten den beste die zich laat bekeeren onder haar bescherming nemen Inderdaad dat lezende zal men moeten erkennen dat het hoog tyd wordt dat de geloofsverdeeldheid worde geschrapt van de Igst der exportartikelen van het beschaafde en verlichte Europa Hen meldt uit Amsterdam Zondagochtend omstreeks half vier t begon te dagen werd de brigadier van politie eerste klasse Van Straalcn door een agent van politie gewaarschuwd dat zich op de Brouwersgracht by den Singel den ganschen nacht een paar verdachte personen badden opgehouden Van Straalen lette op en weldra trok het zgn aandacht dat de deur van perceel 3 der Bronworsgracht aanstond welk huis onbewoond doch yoor pakhuis en kantoorlokalen van vericbillende Irma s ingericht is Dat die deur niet gesloten was kwam hem al dafdelgk verdacht voor en even wachtende op de komst van een paar agenten die volgens bet controleregister hier moesten verscbgnen trok Van Straalen de deur dicht toen hy in de verte een der verwachte politie dienaren zag aankomen Unmiddellgk echter werd de deur van de binnonzyde weder geopend en loste een persoon een pistool k bout portant op Van Straaten die daardoor in de kin getroffen werd on een groote bloedende wond bekwam Onder het tumnlt dat hierdoor ontstond vluchtten twee personen het verlaten huis nit inmiddels nog een paar schoten lossende door de Rosmolensteeg In de Langestraat tusschen Bronworsgracht on Blauwburgwal werd een der boeven door de hem achtervolgende en te hulp gesnelde agenten gepakt en naar het bnreau aan de Oudebrng gebracht waar de waarnemende commissaris van politic de beer Daman spoedig verscheen on den booswicht in verhoor nam Een porder verscheen weldra mede aldaar die een revolver aanbracht welke hg op de plek der arrestatie had gevonden De revolver was nog met dde patronen geladen Do van de moordaanslag verdachte persoon is etü welbekende bg de politie en logé van Lammetje Zondag Van Straalen begaf zich vervolgens naar het Binnengasthuis waar do kogel nit do wond verwyderd werd die niet levensgevaarlgk bleek 6 16 7 88 08 8 1 ff 8 87 ff 6 88 8 88 8 18 8 4 7 88 81 7 10 6 18 10 87 11 01 1 8 7 88 lO SS s a 8 48 11 01 8 80 7 00 7 4 1 9 ll SS 11 44 K ii l d 4 In t Haandblad van de bh Van Hamel Roos en Harmsen leest men t volgende Ouden van dagen weten te vertellen van den tgd toen de dienstboden bg het verhuren de voorwaarde stelden dat zg niet me r dan hoogstens éénmaal pe week zalm wilden eten Dat schijnt in onzen tyd een labeltje niet zoozeer omdat de dienstboden nn geen condities stellen dan wel wat de zain aangaat Intassehen daagt er toch weer hoop voor de zalmliefhebbers nu enkele groote firma s in het verre WOston van Amerika en it Britsch Amenkt aan hun visscberyen langs de zalmrijke Frasser en Col mbiarivierea koelkamors gaan veTbioden waarin de zalm in bevroren toestan verpakt wordt In dit geval houdt zg zich 10 maanden lang go Niets belet ons dus ze ook hier te laten komen Hoe het daarginds toegaat beschrijft de firma Seufert Bros Cy i3n Oregen aan de Colnmbiarivier als volgt De za wordt onmiddelgk n i de vangst styf bevroren en in da koude depotlokalen gelgk vademen hout opgestapeld tot er tgd ia gelegenheid is om ze te verpakken Dan worden ze in kond water gedompeld maar dadelijk weer er uit opgehaald Daardoor vormt zich een dunne laag gs er om heen waarna zg in goBlied papier en vervolgens nog eens in een bgzonder sterk papier worden gewikkeld Zoo worden ze gelegd in kisten die mat papier zgn bekleed Deze bevatten ieder 300 pond zalm netto verpakt en worden in de koelkamers nedergezet om ter verzending bewaard te blijven Worden zo in koelwagens geladen dan wordt de bodem daarvan bedekt met een laag zaagsel van 6 duim dik De kisten zgn zoodanig gemaakt dat er langs de beide zyden van den waggon een tnsschenrnimte van 2 i 3 dnim overblgft Ook deze ruimten worden met zaagsel opgevuld en dan komt er op de bovenzyde der kist nog een laag van 6 dnim Hetzaagsel moet fijn en goed droog zyn Twee tonnen y3 en twee zakken zont worden in de waggons gebracht waarna do bezending klaar is voor do reis dwars over het Amerikaansche vasteland die 11 14 dagen duurt fcodra de bezending te NewYork aankomt wordt zg overgebracht naar de koelkamers Is zy bestemd voor het vervoer naar het buitenland zoo wordt alles direct overgeladen in de koelruimten van het stoomschip alwaar alles ongeopend biyft tot do plaats van bgstemming is bereikt In verschillende landen is de warmte weer ingetreden in Amerika was het de vorige week het ergst Te New York zoo verzekert een correspondent worden or all eischen der convennnco door vergeten De deftige Yankee s irer toonden zich tot groote ergernis van veleeenzatne burfers in de bnitensporigdte costunms In Chicago verschenen hoeren nit deftigste kringen aan het middagmaal gekleed in ben gefleurd overhemd een lichtoa broek en een riem ll 4S 10 18 10 18 10 4 1148 8 8 6 10 08 10 17 10 88 10 84 10 8 10 4 11 11 11 87 Te Newport zag men in een der hooldstra ten den bekenden miiUbnnair Belmont op dergelijke w z6 gekleed wandelen en vele dollarkoningen volgden zyn voorbeeld De elegante dames te Newport badden Qpk witte pantalons aangetrokken als ze gingenvyen en dez dracht beviel haar zeer go d zeiden zi In de badplaatsen was het nog I Il I erger p r wandelden de dames in haar badco tn ii s door de straten lond Velen klaagden over dergelgke onWchaamdheid Ook in Duitschland schgnt de warmte weer bgzonder hevig te zgn De Pgiisische minister van onderwijs beeft een besluit bekend geijiaakt om de wannte vaeantie voor de scholen te regelen Daarin wordtgezegd Als de temperatuur s morgens om 10 uur 2 gr Celsios in de schaduw aanwgst mag het onderwgs in geen geval langer dan 4 uren achter alkaar duren es mogen de kinderen ouk niet tweem ial den weg naar school aflpggen Ook als fe temperateur lager ia is hot ooodig de lesuren te verkorten als het schoollokaal klein of laa en de klasse wat vol is Ais een klasse den vollen tp onderwgs heeft moeten toch de kinderen die een verren zonnrgan wOg af te leggen hebben dien niet twaom al doen eerder w dt voorgesteld i l tusschen de lesoren op de ruime speelpKMsen niet nu en dan g teeld kan worden Naar wg vernemen heeft het gerechtolgk onderzoek naar de schuld van personen aan het ongeluk met de stoomtram van de Staatsspoor aan het Kanaal tegenover de Snmatrastraat te s Gravenbage op 24 Juni jl niet geleid tot eenige gevolgen Het name moot de proefrid door het gerecht gedaan geen aanwgzing van schuld van den machinist hebben opgeleverd Vad Men meldt nit Almelo In eene Zaterdagavond gehouden confontio tusschen de firma Klttck en het comité uit de arbeidersbesturen is de kwestie tusschen de firma en eenige barer sigarenmakers gerezen in der minne geschikt zoodat de ontslagen arbeiders behalve één die de oorzaak was dat het geschil ontstond in den loop dezer eek weer aan t werk zullen komen en daarmee de boycot is opgeheven Een ooggetuige heeft nog de volgende bgzodderbeden over het spoorwegongeluk bg Rome verhaald De trein bleef op de Campagna onverwacht stilstaan ten gevolge van een gebrek aan de rem dat hersteld moest worden voordat do reis kon worden voortgezet Een aantal reizigers stapten uit de propvolle coupe s om zich wat te verpoozen Op eens zag iemand in de verte twee roodo lichten Hg wees ze een conducteur aan die dadelgk riep Uitstappen er komt een trein aan er gebeuren ongelukken Haar reeds de vojgende minunt hoorde men een donderend gekraak oen o igenbli srhoot ecu hel licht op en toen was alles pikdonker Oeweeklaag en gejammer vervulde de lucht Wagens lagen op elkander gestapeld ter weerszyden van het spoor waren hoopen puin geworpen enkele waggons waren omgekeerd en lagen met de wielen omhoog Hier en daar werd een gekwetste weggedragen of een doodo opzg gelegd maar over het algemeen werd er weinig voor de gekwetsten gedaan Niamand hield het hoofd bg elkaar Een der reizigers ried aan naar Rome om hulp te seinen maar de telegraafdraden waren gebroken Toen zat er niets anders op dan een boodschappen te zenden Ken offisier nam deze taak op zich Drie tot vier uur verliepen zonder dat het mogeiyk was iets van belang te doen Plotseling weerklonk de kreet De koning komt Evviva Dit gaf den mensohon nieuwen moed Bgna op hetzelfde oogenblik kwam een hulptrein uit Rome en toen werd een geregelde reddingsdienst georganiseerd Koning Vittorio Emanuel liep bleek en ontroerd langs den trein gaj bier raad en stak daar zeil de handen uit de monw De Koningin was medegekoraen maar kon den aablik van zooveel jammer niet doorstaan zy was een onmacht nabg De koning overreedde haar r r Rome terug te gaan en nanwelgkl was weg of de vorst ontdeed zich van zgn jas en pakte fiink mee aan De Grieksche regeering heeft door haargezondheidsraad saccharine als schadeiykvoor de gezondheid doen verklaren en deninvoer er van anders dan als geneesmiddel verboden Het mag alleen in apotheken verkocht worden maar to een hoeveelheid van ten hoogste 820 gram per jaar Wie saccharine in wil voeren moet een scbrifteiyk bewy van het gemeentebestuur overleggen waarin verklaard wordt dat degene voor wien het bestemd is eig aar is van eenapotheek De berichtgever van Central News die twee maanden lang gevangene Is geweest te Nooitgedacbt beeft daar voortdurend vriendschappelgk gesproken met aonvoerders van de Boerea A en zonder uitzondering verzekerden dat ïfl tos besloten waren om tot het uiterste te vechten Zij vertrouwden vast en stellig het nog zes maanden te kunnen uithouden in het district Nooitgedacbt dat volgens den correspondent een eer lastige streek is ifiet lydt geen twyfel ol de Boeren bebbm a BrTlo d van voorraden waarvan groote hoeveelheden veiligheidshalve zijn begraven en het laat hen kond als de toevoer uit Delagoabaai wordt afgesneden De correspjudent verklaart stellig dat president Krugef naar vrede verlangt maar de i vephtgeneraals dringen er op aan iSm den oorlog voort te zetten De Boeren hebben negentig kanonnen te Hacho erp Hun stelling te Komati jp i ct is zeer versterkt STADSNIEUWS ÖOÜDA 20 Augustus 1900 Als vervolg op de mededeeling in ons vorfg blad betreffende de hooge onderscheiding op de Tentoonstelling te Pargs toegekend aan de collectieve inzending der Nederlandsche Stearine Kaarsenfabrieken maken wg volgaarne melding van bet feit dat aan dr A l Geitel de gouden medaille en aan Mej Jacoba Klerks de zilveren medaille werd toegekend als collaborateurs d w z tot erkenning van hnnne verdienstelgko medewerking aan den bloei der Koninklgke fabriek de Stearine Kaarsenfabriek Gouda 437 personen werden gisteren ton raadhuizo rechtstreeks van het kalf gevaccineerdof gerevaccineerd Onder begunstiging van mooi weder haddon gisteren in de Stedelgke Zwéminrichting de Nationale gecostumeerde zwemwedatrgden plaats De uitslag was aldus Snelzwemmen op do Borst voor jongens beneden de 16 jaar 40 Heter Ie prys A Verraey in 41 en 1 Samsom in 42 sec beiden van de Gondsche Zwemclub Snelzwemmen bp de Borst opengesteld voOr Juniores 80 Meter Ie prgs P L Ooms in 1 min 20 sec 2e prgs F H Sardeman in 1 min 20 sec beiden van de Jonge Kampioen Voor dezen wedstrgd was nog uitgeloofd een medaille voor het lid van do Goudsche Zwemclub die de baan het snelst afzwom Deze medaille werd behaald door J Samsom in 1 min 21 s sec Snelzwemmen op den Rog om het Kampioenschap van Nederland uitgeschreven door de Ned Zwembond 80 Heter lo prys A L J Breebaart van de O Z in 1 min 18 sec 2e prgs Joh Drost van de Rotterd Zwemclub in 1 min 18 sec 3e prys P Kimman van de Zwemver het IJ in 1 min 20V sec Snelzwemmen op de borst 200 Meter Ie prgs Jac Comelissen van het IJ in 3 min 33V sec 2e prgs H H Veerhoff in 3 min 37 i sec 3e prgs H F Sandermnn beiden van de Jonge Kampioen in 3 min 44 sec Snelzwemmen op den rug voor Juniores 40 Heter Ie prys T J H Polman in 39 sec 2e prys P Boys Az in 40 sec beiden van de Jonge Kan pioen Gekleed duiken diepte 2i meter lo prys A L J Breebaart in 38 sec 2e prys Joh Drost in 39 sec 3e prgs P Kimman in 43V sec Watorspringen van de drie deelnemers trokken zich 2 terug de prys werd toegekend aan W J van Hasselt van de Rott Zwemclub met 135 p Waterpolo Matcli tusschen de Jonge Kampioen en de Gondsche Zwemclub De Jonge Kampioen behaalde de nitgeloofdo zilveren medaille met 4 0 Na afloop van den wedstrgd werden de prgzen onder gepaste toespraak aan de winners uitgereikt Joor de hh A J L Breer baart A C CoSgn C W van Hasselt on J Mnsly Men scBrgft aan het Hand Sedert eenigen töd is de visschery op vele onzer rgke plaatsen als proefneming toegepast maar tevens zgn er mannen gevonden die direct de koe by de hoorns hebben durven te vatten en visch op grootere schaal hebben uitgezet Zoo heb ik m edeeting gedaan van de exploitatie van den Polder Snel en Pilanen te Woerden waarin de heer G Knyten heeft uitgezet 32 000 spiegelkarpertjes Die diertjes waren destgds zeer kleine exemplaren waarvan er wel eenige door de daat nog woelende roofvisch znllen zgn opgegeten De grootte van de wateroppervlakte van V dezen polder wordt geschat op 25 hectareuyi zoodat de uitgezette vischjes aanvankelgk misschien voedsel genoeg hadden maar nu niet meer De heer G Kugten beeft dus wgs gedaan door met het terug vangen van een gedeelte zyner karpers een begin te maken De door hem verkregen resnltaten beantwoorden aan de stoutste verwachtingen Ik kreeg een brief ter inzage dien b aan een vriend hreef en waarin ik den volgenden zin aa rof i De kleine ItarpertjesJ die ik voor twee aar in de polders Siuf en Pilanen gezet leb ben ik nu aan het vangen ze wegen nn 2 t 3 pond per stuk het is een lust om te visschen Ik zal my veroorloven nogmaals de aandacht van zooveel honderden belanghebbenden op doze resultaten te vestigen Vooral irtiterschappen polderbesturen enz om zich in Snel en Pilanen op de hoogte te stellen van de daar verkregen winst en het daar gegeven voorbeeld dat tot zulk een goeden uitslag leidt zoodra mogelgk na te volgen Al wat in Nederland wordt geproduceerd is een deel van den nationalcn rgkdom Laat ons dien vergrooten waar wij kunnen bgzsnder waar het met zoo weinig moeite en kosten gepaard gaat Haar laat ons tevens de hoop uitspreken dat een nieuwe goede wet op de visscherj weldra zal mede helpen om dit productievermogen te steunen Ontvnngen een groote sortcering Heeren en Dames PARAPLUIKS A VAN OS Az Hd Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA I rtflthoau ita Af iti iirs vuil Aiiislurdaiii Slotkrs Sl a 98 3 Vrkrt 81 KS Vl s loof 88 S Vl 6 6ll 6 101 Ad 10 84 900V 91 631 4S 108 804V tl 18 AUO SzDSZLAKD Umi N 1 W 8 81 ilito dito iltic 8 dito dito dito S ♦ i HoK AS Ühl aou ll 18S1 984 iTALll IaarlirgT Qf tSflS Sl OoniKt Obl in ptpier tSSS 6 dito in iilnr ISSS 6 PoftTOQAL Obl met coupon 8 lilo tiskol S W 186 110 90 9 100 181 auiuxs Obl Biunonl 1894 4 dito a oa 1880 4 dito bij Rolhl 1889 4 dito h j tlop 1669 90 4 dito in goud leen 18SS S dito dito dito I8S4 6 rAllii Per t Khuld 1881 4 TumiJ OBpr OooT loon 1890 4 G n lacning Mrie 1 1 Ooc leonin MreO I ZeiDAffE Kp T obig 189 6 Hnico Ob iiLSlgh 1890 S VlNPEVILA Obl oiitwp 1881 VlaratotH OblIipiUoo 1896 S OoTTlBDAli atffd Ii u 1894 8 NlD K Afr Il ndal uud Araod b T b H i Cerli8o tan D liMut hu pij dito Am HvpotbMkb paudbr 4 Ciilt MS der Vontonl Mud Or Uypothiiokb n ndbr 4 100 100 114V I z 88V V 160 810 108 101 99 Zaid llBl Sp mg A 11 obl 8 PoLRH Warwhau Weonen aaad Busz Or Ku 3pv liy obl 4 BaltiHbe dito aan i Faaioira dito aand 6 IvauR Dombr dito aand Kunk Ch Avw Sp kap opl 4 dito dito l lig 4 AaialIA Cent Pao BfM obl 6 Chio k Nortb W pr U t aao4 dito dito Win 8t Peter obl 7 I Kl i DeuTer k Rio Qr Bpm eert rut t tllinoU Central obl in rond 4 10 LoaU kNatlitilllOert T aod 74 Uelira N Spir Mg lelirp a 8 I04 Ifia Kama r 4pCt pref aand 87 N ïorkOnla iokWoat Mnd 1 Pe n dto Oliio oblig On on Calif Ie bjrp In goud 99 i 8t P lll l ip kMaDit obl S ad Bruaael 1SSSS J 100 np Uoila TheiM Begullr Oiwlaoh 4 OotTin 3taaUleeni 1880 6 K K Oo l B Or 1880 8 SpAHn Stad Madrid 8 1 88 KlD Vfr B t Aib SpoeLeert tot SPOTI RI IZEN van ZOMERMANTELS DAHES enKINDEECOSTÜHES COSTUMES TAILLKUR BlouseK en Oamesoverliemden Juponslol D ia gekl KtloeiiitD U SAM80M PERSCHpiDENHEID Een buigbare schroefas is voor het eerst toegepast door eene Berignsche flrma Bg een machinebootje wordt do kracht derjnaptha machine aan den voortstnwer medegedeeld door een buigbare as die door een gekromde stalen buis loopt over den achtersteven der boot Deze gekromde buis die ook de schroef draagt is ook v oorzion van een roer en wordt bewogen door een roeipan De ge hecle toestel kan naar men zegt gcmakkeIgk aangebracht worden op elk klein pleiziervaartnigje Veemarkt te Rotterdam Maandag 30 Aug iqoo Vette OdscQ en Koeien redel ftaovoer prijzen waren voor ie kwaliteit 34 2e kwal 33 3e kwatucit 30 cent per hair Kilo Vette Kalveren redel aanvoer 10 kwaliteit 37 ide kwaliteit 25 3de kwaliteit a cent per halt Kilo Vette Varkens goeden aanvoer isite kwaliteit 3 jde kwaliteit at 3de kwaliteit ao cent per half Kilo Schapen en Lammeren goed aanKe ocr4L De handel wu prijshmidend Scqapen minder in prijs Hot NnVKMBI R zag zich gaarne CK PI AAT8T een Onderlooze BlIROERDOCHTER I G voor gtmeUehap olvemoryUtg ernsr hulpbehoeveitile ofMtektHlke Heer of Unme Salaris geen vereischte Brieven franco adres letter H aan t Hurean dezer Courant Het Cadeau door de Inge zolenen van Jouda den Kdel Achtb Heer KOOTHOFKK OOOH by yn Ed lubileum aangeboden geleverd door do Hoeren BEGEER on m VOOI IS alhier en het daarby gevoegd Album zal voor ben dio daaraan bobben meegewerkt ter bezichtiging gesteld worden aanstaanden Woensdag 22 Aug van des voormiddags l tot des namiddags vter uren op de lovenzaul van het Café het Nohaakoorii Kleiweg alhier DE COMMISSIE GVM BGTKII adres vooralle soorten HCIIOKNWKUK dan hM K nlhralKiiitab ürboen c n Laiirzeniiiai azijii Kleiweg E SiO tegenover do Kleiwegsteeg OPROlMINtï van verschillende soorten Aanbevelend C SMTTS Alle reparatlên en aangemeten werk ATTENTIE Keno oude Virma in ll IJMK on mtHeerieanle artikelen te Rotterdam wenscht In relatie te treden mot Dames of Hoeren nit den doftigen stand genegen zich in eigen kring tegen ruime provisie mot den verkoop to belasten Oeheimhonding verzekert Adres met franco brieven onder letter S aan den Boekhandelaar I M HAZEN Dl IK Kot tcrdam VAN B 1 0 M Wt8TÉ I N è i K is roefon lcrVin f l jkvdV B EöTE en volkotnè n ONSenAlie UK APELDOORN HollAND Zenuw on llaagplijders wordt ait orertuiging als een werkelgku hulp m dea nood bet boek aadg e ver unbeVSlen Na ontvftngat van sdroiiper briefknartHordt d t boekje trance per pMt toegezQnden door BhOKVOBVB Bookh Zaltbommel