Goudsche Courant, dinsdag 21 augustus 1900

Woensdag S2 lugustus 1900 30s e Jaargang No 8370 mWim COIRANT J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeleraM M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco der post 1 70 AlzoBderlijke Nommers VIJF CENTEN Teler Mt M A D V E 11 T F N T I E N wonlen geplaatst vim 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettfire worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 9 Tiendeweg 59 Beveelt lich beloeJd aan tolk het leveren en bedienen van mUMIÏIATIEN Bericht teven dat hS met NIEMAND zamen werkt m NSCHE STOOMVEEVEEIJ ekemisele Wuukerij Ik H OPPENIIEIMER Rotterdam U den Koning 19 Kruiêkad OebTtvetaetd door Z du Balgen Boofddeptt voor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Bpwialiteit voor het rtoomen n verven vau alle tteerenen Dameegardaroben liwok alle Kindergoederen Bneciala inrichting voor het atoom n an plncba mantali veeren bont am aordgnen talelklaeden ani worden naar da aianwite en laaUle methode gevarld Alle goederen hetig geatoomd of gerertdworden onachadelgk voor da gotondbeidTolgani ataal bewerkt m R7 WondnbkliMB S 11 M in dü goKawlu wRrwlil bokwnd en Boruiimil Onovertniltun miiUol toüon llo Borat Lonf lever Haafilekten cm luwanaig i oowül o ik iiitwomlig in liijim iilla ii klege nlluii mcit goi il vuig I i n t wenden l rU r Bacon iM I 1 per poit I 1 IA ThlMty i Woadin f lH il emi alinog o n g o k n d o g e n o o k r ƒ U t an heilMnio werking Mwkt 00 1 1 elke pjnljike an ger r ll6 nparntio gebo otorbodig M l doM lf w r 1 m u laar oud voor odtcueMll tehonden beenteiwel en mdoiig emi injn w laar kankerlO l n ltene n Brengt genewng n Venmiliting der pijno bij wonden onUtok ngon miï Tan üUerlei hard PrtJ per pot f 1 BO por post f l eo Oantrniil Depftl voor Nederlnnil A n tl ek r IIRSIIII SIKIIHnS l k IT r i A TllïtHRÏ m Pr Wl KokiUoh li l rt k ftliiw l U 11 C t ri ü p t S d rr EENIBIEFOTTAHTSEi KIen wordt vertocht p t HERK te letten tiiT HIT MiovM vm M RAVKNSWAA Zü VEN QOHIHCHBM üe e THEBËN worden afgele erd in voriegeUe pakje van w 7 lw n een hall en Ned tme mat vermelding ran Nommer en Prga voorèien van nevenataimi Merk volfena de Wet gedepo neerd Zich tot de qitvoenng tn geëerde orders aanberelende J BREEBAAHT tX Geen Ëngeli cli maar Eckt BOEEElirBEOOD iM eeM de K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 1 e II maktalvkaie tnaiiniHilil voor Hwm vooral aMBM n rKilK W fc a da Aepr 4uar van C M ttallar k Ca arlla Baalt Str 14 M um g TxeMsiarxg 30 OctoTDOx L CASSrTO TANDAUTS Turfmarkt 1 B Gouda D j li ks behalve Zondags te gjireken tot 4 uur Een SEEL Eijwiel is onvermgdclgk een M T fC H H en lé i C JU T gj O 1 ÊS l ¥ tt Op den weg zgn de Yankee Style Eijwielen het gHf K IjH T o a in het Kampioenschap van Nederland late prgs bg hot verbeteren van het zes nnr record 157 K M verbeterd met 2 5 K M en enz fabrikanl raD RIJWIELEN en lOTOilGYCLES B A JANSEN sEoscL Leverancier der Cambier Aatoniobleleu e a Agent voor GOUDA J C OJBBVITBU Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPARKBROOK LOTEN IN DE GOUUSCHE P4ARDKINLOTK11IJ zjjn k SO Cla per lot verkrijgbaar bij A BEINKHAIT Zn HOOFDPRIJZEN Eijtuigen met een en tweePaardentepanneii Paarden Rundvee en LevensYerzekering laatsctiapp DORBRECBT Goedgekênrd bjj Kon bcsl van 10 Nov 1873 No 21 iMaatschappi HJk Ka p laal ƒ 2 000 000 fi Paltt ExpellerJ Daltig jacx wardt dit mid 1 iti Hat Tanaaaand nieoos ala l iaatiUawla iaw i ia aaagawvd tagaa Ehamaialiak lleli t Tarto dl i i pÜ talm nif aai sa baIrSJNl praaW VERZEKERD BEDRAG 3G 80ü 00O 30 September 1899 reserve 6 196 000 Slilt ALKiR soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zijn volgens de laatste stcritetalela berekend dal rar ii t f Bifc l nok iadaaa Tartiotiwaa Ilaa lette es kat takci ki arlc intai 11 1 96 T5 e aa 50 o lel tadanaaalaaMtlukaa Ie lauitardam bS IHatk Oéhan Tn TqtÜ en Saadere tH Uimiifa l ttnlr in Inlirhtingpn te bekomen voor Nederland aan hot HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BI JKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bg den HooW en de Provinciale Inspecteurs en bg de Agenten in alle plaateen van Nederland I It Indien gy niet wilt hoesten gebmikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior DniiYen Borstlionig Extract wetaH Miéiw onovertroOen Pftf Dr Liebere welbekend IIHUV KBACBT ILIXSE AllMO eekt met K l ri V n rV tot yoortdnrendo radicale en xekere genexing ran alle zelta de meeat hardnekkige xttnuw Miehfen rooral oniataao door 1 afdwalingeo op jeugdigen leeltjid Totale genezing fan elke iwakte Bleeh lücht Benauwdheid Hooldpgn Migraine Hartklopping Moagpgn slechte mijavertoring Onvermogen Impotenj Pollntione enz Uctvoerige prospectnsaen lrij irorfa h 1 Si dubbolfllloKh 11 O uit Ie Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H X VAÜ SCnAIH COa üenlIaaff BAvMfim VAN SCHAIK VAN 8CHA1K VAN SCHAIK VAN SCHAIK VAN SCHAIK VAN SCHAIK VAN SCHAIK VAN HCHAIK VAM SCHAIK VAN SCHAIK ft Co b MöUatlthe w liet bente middel der wereld ft Co 8 MeltaOthe genoost Kinkhoeit ft Co s Mellèiathe guneo t mowol ond lü jong Co S Mellanthe mag m geen huUgoiiin ontbroken Co B MellanthO sl t voorUkrond ondet Scheikundig tuoziolit Co B Meliftttthe liolpt onliorroepelyk ft Co 8 MoUaDlhO t bekroond nn t Eorodiploma i Co B Mellantbe is bekroond mot Gond Co B Meliauths U bekroond met Zilver ft Co B Mellanthe li verijgbnnr In flaoon J Ta TOKKEN Dottaop B v WI lK Oadeumirr M KOLKMAN Waddinxmen U ROLLMAN Bodegraven PINKSE Nieuwerkerk a d l htb W J ï a DAM JlaaUT Ml A N vA ZEa3KN SeAoonAiw n Firma WOlfV Co Weatharen IQS Gouda V MIKBIES Kleiweg E 100 Oouda B H ï MlLl Vaar Ul B 129 ta Ooudit A HÜUMAN Afoordr A van 40 CU rO€tÊ e f r bg r Onlra ü DepSt Malth d Vegte ZaltbomraaU üipots M OlAan k Hotterdam 3 v SS Patent h Stollen V Happol j n enhago r lUlmmani do Jong Ctn Bottarda Wdl Co Gouda n bi all drogisten Zijt Gij Doof tne gevancn VMi DOOFHEID of HARDHOORieSElO Kijn nu fl ia kMr door on e iilitrnvc ultvlTKliiiR Xi lmlv rlfL neii Iki lour Kelioren tijii Gagvna in it oren houdt dlml Of Hwcl ri ft Uw gevnlj oiii er ot kin i i ru id vrij mwj kau ilcb iiiat wfiQlg nukoet iv huis K V Dr Dnlton a Anrnl IttHlItntc 60a U 8aUo ire CHKAHO Jht IfcOfft F o 1KB 0 15 GENEVEE I Merk i NiairiTJAi Verkrijgbur bij t PEETERS h All bewü v o echrtoid ia oaahet en kurk ilaoda vooruien Tan don naam der Finaa mr Wie werkelijk prgs stelt te hebben laat zich Jotograleeren in de fVilo0ra l cke UtuuUnriehUmg ifao P V Da WAALS Fi SINGEL eei MfuasehappfJ tot ExploUaUe v n de FMortiP Broii KttiUtot voor XfederhauL fioampfeê 40 Batterdam Gonda Druk van A BRINKHAN p Hopnü Kleinhandel io sterken drank BURGEMEESTER on WETHOUBERS van GOUDA brengen ingevolge art 5 der Wet van 38 Aug 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennia dat bij hen is ingekoraeit een verzoekschnit v in de navolgen le peraoon waarbij VERGUNNING wordt gevraagd om m de bij haar naam vermeide localiteit sterken draidt in het klein te mogen verkoopen als Naam van de Aanduiding der Verzoekster localiteit M Verbruggen Boelekade huisvrouw van A IJsselsteijn R 87 Gouda den 21 Augustus 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd K L MAKTENS De Secretaris BROUWER i ii misgëvi ig Itsrichtinoi m welkk gbvaar schadk of hindkr kuhnun vceoorzakek BURdEMEKSTER en WETHOUDERS T n Gouda j Gelet op de artt 6 en 7 der HINDERWET Brengen ter algeineene kenni dat op d Secretarie ter visie is gelegd een vcrxoek met bijlagen van A Jonker alhier oRi vergunnms tot liet plaatsen van een gasmotor in het perceel gelegen aan den Turfuingel wijk P No 135 kadastraal bakend Sectie E No 1543 Dat op Dinsdag den 4 Sépteinberi90o des namiddags ten a ure op het Raadhuis gelegenheid IS om bezwaren tegen de gevraagde verdunningen in te brengen en dat gedurende drie dagen vöór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den n Augustus 1900 Burgemeester en Wethouders roornoemd H L MARTENS t De Secretaris BROUWER BuUeolaDdscb OverzIcbU Roberts seinde gister nit Pretoria dat Hamilton s leger den 17en Olilantsnek in de Magaliesbcrgen bezette en drie gewonden kreeg Hg veroverde de lemoenen van twee Krnpp kanonnen één krggsvoorraadwagen en twee troBwagens Zgn voofhoede onder Mahon vocht den 19den den gol elen dag met den vgabd bg Boodekopjes ten westen ven de Krokodilrivier veroverde twee wagens en nam zeven Booren gevangen Bundle meldt nit Harrismith dat Ah in dat district tot den Uen 684 Boeren hadden overgegeven FEVILLETO X ïk was gciux di aakt eeniuszins vertrouwelijk t wezen Ik wist dat de oude vrouw mijne aangelegifflheden geheim zoude houden I wege deelde ik hlar bijna alles mede Ik verklaarde haar too goed ik kon den bizonderen geestestoestand van FauUne e smeekte haar om ter wiUe der genegenheid die ze mij van af ragne dsheid had toegedragen tijdens mijne afw zighev een liefderijke en trouwe bewaakster voor mijn gelietde vrouw te ZQD Nadat ik hare belofte hieromt ent ontvasgen had strekte ik mg op de sofa uit en had een tamelijk nistigen sLaapa In den namiddag zag ik Pauline weder Ik vroeg haar of tij wist waarheen ik aan Ceneri kon schrijven Zij schudde haar hoo 0 Trsoht het u te herinneren mijn lieveling leide ik Zij drukte lïare tecdere vingcrtopjien tegen haar voorhoofd Ik h d reeds opgeraeikt dat de inspanning om te denken haar altijd ten eerste vermoeide Tereaa weet he zei ik dus om b v te hulp te komen Ja vra haar Mfar ij heeft ons verlaten Paulina Kunt gij OW Vggen waar zij zich bevindt Wederom schudde aij wtabopig het hoofd De Wet die den 15en Augustus evea voorbij Ventersjlorp was deed Lord Roberts den 17e reeds seinen Meu heelt het laatst van hem gehoord hg Rustenburg Haar op dienzellden dag dook de Vliegende Boer alweer bg den Commando Nek op die 35 Engelsche mglen ten oosten van Rastenbnrg ligt aan den weg van die laats naar Pretoria Hieruit bljjkt tweeeerlei lo dat De Wet s troepenmacht in weerwil van de algelegde ontzagltjko kometenbaan van luid oost naar noordwest volstrekt njet uitgeput was want anders was zy blijveu rusten in Rnstenbarg aitlokjiende naaral waar De la Rey heet te staan en dat in allen gevat in handen van de Boeren is 2e dat De Wet s doel niet was zich tot eigen veiligheid met De la Rey te vereenigen Wel verre van op een armen algetobden vervolgde te geleken maakt hij veeleer den indruk van iemand die onbekommerd om wio or achter jÊfin aanholt zoo hard mogel jk loopt om een Iwllgesteld doel te bereiken En daarom lijkt het ons alsot A Wet inziende dat op t oogenblik de Delagoa baan voor de Boeren van meer belang is dan de lyn PretoriaBloemlontein noordwaarts is f emeld om van daar nit de aanvallers van otha in de flank te nemen Weinig nieuws uit China voor heden en de bgzonderheden met zooveel ongeduld verbeid laten nog op zich wachten Volgens den correspondent van do Standard te Sjanghai melden herichten nit betroawbare Chineescbe bron dat de Keizer en de Keir zerin reeds den en F uit Peking vertrokken zgn naar ui gan Toean voerde de achterhoede aan s keizers lijtwacht bestond voor 65 percent nit Boksers voor 25 percent uit Mantsjoes de overigen waren Chineezen Generaal Toengloe hsiang bleel te Peking achter om de tad te verdedigen on een laatsten aanval doen op delegaties Onder de vrijwel eensluidende olflcieele berichten over het ontzet der gezanten onderscheidt dat van den Japanschen admiraal te Tsjiloe zich nog dooii eeuige niet onbelongrgke bijzonderheden Hy meldt dat Peking den 15e aan do Oostzgde werd oangavollen Er werd maaf matig tegenstand geboden Tegen den avond drongen de troepen de hooldstad binnen en omsingelden dadelgk de gezantschappen De bewoners waren veilig Het verlies der Japanneezen was meer dan honderd man de Chineegche verliezen bedroegen 300 man Een Lottdensch blad vernam weer dat de verbonden troepen te Peking uiterst vriendelgk werden ontvangen dopr prins Tsjing Alle vgandeiyke elementen waren toen uit Hij ïcidc dat hij te Geneve woonde zeide ik is u ook de straat bekend V Zij hief hare verbaasde oogen tot mij op Ik zuclitte wijl ik begreep dat mijne vragen nutteloos waren doch vinden moest ik hem Ik zou naar Gehève aan indien de man een geneesheer was ziooals hij haa voorgewend dan meest hijger bekend zijnMocht ik z jn spoor niet te Geneve kunnen vinden dan zou ik tet te Turijn beproeven Ik greep de hand mijner yrouw Ik ga voor eenige dagen op reis Pauline Gij zult Ui $ mijne temgkomsl hier blijven Elkeen zal zeer goed voor u zijn Prisctlla zal u alles veTsch fien wat gij mocht vertangen Ja Gilbert antwoordde zij bijna onhoorbaar Ik had haar geleerd mij Gilbert te noemen Na nog eenige laatste tnatructtes aan Priscilla te hebben gegeven b af ik ïnij op reis Toen mijn rijtuig we eed wierp ik een blik naar het venster waar ik PauUne had achtergelaten Zij stond er voor en keek mij na een ongekende vreugde bezielde mij want ik verbeeldde mij dat haar oogen droef stonden gelijk die van iemand die afscheid neemt van een geliefden vriend Het kon wel louter verbeelding geweest zijn maar omdat ik mij tot nog toe nimmer verbeeld had dusdanige uitdrukking op hait igelaat waar ta nemen geleek mij dit een troo die mij op mjk nen tocht zoÜ vergezellen En nu naaf Geneve en il dottere Ceneri I HOOIDSTüK fl Onvoldoeade antwoordene li reiade io vliegende vaart loo nel de itoom de stad vertrokken Het hol was den 11e heen gegaan met de hooge mandargfien De Kansoetroepen gingen naar het Zuidwesten in do hoop de verbonden troepen daarheen te lokken en te voorkomen dat ie hot hol achtervolgden Het laatste bericht is van admiraal Bruce uit ï BJiloei den 19on ontvangen en houdt in dat een deel van Peking in brand staat dat er nog wordt gevochten in de straten en dat de verbondenen de binnenstad omsingelen en beschieten waar de laatste tegenatand wordt geboden Uaar dat bericht komt nit Japansche bron en de betrouwbaarheid daarvan staat ooknog niet als een paal bovou water t Besteis dus maar geduldig do olScieele berichtenaf te wachten die ons don waren staat vanzaken inPokhg zullen loeren kennen Dit iszeker en voor t oogenblik van het meestebelang de gazanten en de andere Europeanen zgn In veiligheid De laatst ontvangen berichten luiden als volgt 1 De Japansche gezant heelt een telegram onBranjien uit Tokio van den l l n Xan dezen inho adr Nadat de bondgenooton Peking waren hinnengerukt trokken de hineesche troepen terug naar het palew van den Keizer en bl ven daivr Een affiueling Japanners die aaogewezen werden om het paleis te bewaken stuitte p hardnekkigen tegenstand van de Chineescbe troepen De stryd dnnrt nog voort Het hooldkwartier van het Japansche leger is gevestigd in het gozaiitschapgebonw De divisie is grootondools gelegerd in dorpen in den omtrek Volgens een Aiincosch regeeringibericht zyn er weer drie keizeriyke hoogwaardigheidsbekloeders onthoofd nl Hsu toeng voorzitter van het bnrgeriyk bestuur Li sjan minister van de holhonding en Ji lien joean De beide eersten waren de vreemdelingen vyandig gezind de laatste was hun genegen Friks Msjlnh heeft Joeng toe voorzitter van het beheer van de flnancien in de gevangenis laten zetten De keizer en de Keizerin zyn 100 kilometer ten westen van Peking onder bewaking van Toean Li hoon tsjang lal onverwgld naar het noorden vertrekken Het spel der Waldersoe comedio wordt inmiddels met den grootsten ernst voortgezet Heet de benoeming van den generalissimus een verblgdend beivgs van de eensgezindheid der Mogendheden het is te verwachten dat de rede waarin de Keizer te Kastel zyn gemoed lucht gal nu jnist niet strekken zal die eensgezindheid te bevorderen In de eerste plaats verbaast hierin de voor mij slechts vervoeren kon naar Geneve waar ik onmiddellijk mijn onderzoek naar Doctor Ceneri aaoving Ik had gehoopt dat het mij niet inoeilgk soude vallen hem uit te vinden Zijne woorden hadden den indruk b mij achtergelaten dat h in deze stad tijne practijk uitoefende Ind n dit bet geval was dan moest hij bij vele InwoiMrs bekend zijn Maar hij had mij misleid of ik had mij vergist ivant gedurende verscheidene dagen lOcht ik in hoogere en lagere standen en ondervroeg elkeen doqh niemand kende den man Ik bezocht el en geneesheer der plaats doch geen hunner was zelfü de naam van dien collega bekend Ten laatste hield ik mij overtuigd dat hij mij een vatschen naam had opgegeven ot dat hij niet te Geneve tehuis behoor k Ik besloot du mijn geluk te Turijn tb gaan beproeven Op den vooravond van mijn vertrek zwierf ik door de stad met een zeer bed nikt £e moed toen ik een man opmerkte die aan de overzijde van de straat liep Daar zijn gelaat en voorkomen mij bekend schenen stak ik de straat over ten einde hem beter te kunnen zien Daar hij het gewone coatuum der Kngelsche touridten droeg dacht ik reeds dat ik mij vergist had Maar toen i t hem van naderbij bcscnouwde herkende ik hem niettegenstaande zijn zonderlinge kleediag Het was man met wien Kcnyon dien woordenstrijd gehad heeft voor de San Giovanni de man die ons had lastig gevallen wegens onze onmiskenbare bewondering voor Pauline de man die ch toen arm in arm met Ceneri verwijderd had De kans wu te goed om hur verioTCft te Uten stelling dat Rusland het initiatief tot diebenoeming heelt genomen iets wat heelemaal niet strookt met het vuor eeniga dag nvermelde artikeltje van de Russische Regeeringsbodo Terwyi nu de Keizer by dievoorstelling der zaak er een krachtigen waar borg in ziet voor de handhaving der aloudeRnssiscbDuitsche overeenstemming beeftjnist hot Russische blad zorg gedragen Iedoen uitkomen dat de toestemming vanRusland in niets te kVt dood aan KussiscbKranscbe ultspt aken In de tweodo plaats talhet nogal tegenspraak ontmoeten wat deKeizer beweren wil dat de algemeene toeastemming in Waldersoe s benoeming eenhulde ia aan do bgzondore verdionaten vanhet Dnitsche logentelsel Andere gezichtspunten zyn blpbaar maatgevend geweest Algemeen erkent men geiyk de Russische Rcgueringsbode deed uitkomen datDnHschland de moreele aanspraak op deopperste leiding kon doen gelden omdatDuitschland door den moord op don gezanthet zwaarst Is boleodigd Daar komt by waarop de Temps nadruk legt did bolast waa met de taak om t besluit der KranscheRegeeridg voor de Kransche natie smakeiyk te maken dat het in den aard dor zaak ligt dat waar legers van verachillendo nationaliteit móeten samenwerken d bevelen moeten gevolgd worden vaa dien opperbevelhebber die het hoogst Is In ran £ en dat wasde Duitscho veldmaarschalk In dien zin is dun ook de instructie van generaal Voyronopgesteld Do beweerde buitengewone voortrelleiykheid van het Dnitsche leger heelthiermede niets te maken By elke erkenningdaarvan zal men toch wel liever hebben gezien dat niet de Dnitiche Keizer zeil kat gb zoo in de hoogte stak v Elndeiyk zal nogal erg Aiila wekken tencfl men het liever bcscliouwt als een carlssBm van Keizeriyke welsprekendheid dat in deze rede gezinspeeld is op de Hnagsche vredosconlerentie met de opmerking dat bet toen door den Tsaar beoogde doel nu mlneUen langs anderen weg door eon gemeenschappeiyke eipeilitie zal worden bereikt Niet door congressen maar door oorlogen tut den vrede Als de Keizer een beetje den spot had willen dryven met den Tsaar had hg t haast niet anders behoeven te zeggen Als men bedenkt hoe het bestrallen van een volkenrochtoiyke misdaad wel de naaste aanleiding was tot de expeditie maar de grondoorzaken toch te vindon zyn in den onverzadeiyken landhonger in t concurreerende imperialisme in de egoïstische boBchïvingswoedo der Enropeeschc Mogendheden dan ligt er eigoniyk een betreurenswaardig cynisme in die Keizeriyke woorden gaan Hij zou ten mmatc weten waar de do tor te vinden was Ik naderde hum en beleefd m n hoed afnemende verzocht ik hem om een kort onderhoud Ik aprak hein ïn het Ëngelsch aan Hij wierp een snellen doordringenden blik op mij beantwoordde mijn groet en drukte in dezelfde taal zijn bereidwilligheid uit om nitj raftdientit te i ijn tik tracht het adres te vinden van een heer die naar tk meen hier ter stede woonachtig it en ik geloof dat g j in staat tijt mij daarin behulpzaam te zijn Hij antwoordde lachend Zuo het mij mogelijk is wil ik dit vol aarne doen maar daar ik een Engelachman ben even als gij en hier met ulet ts zeer weinig lieden bekend ben vrees ik dat mijne hulp u niet veel zal baten Ik zoek een zekeren drwrtor met name Ceneri De heftige beweging die hij maakte bij het vernemen mijner woorden en de blik dien hij op mij wierp bewezen mij dat de naam hem bekend was Doch in één oogwenk herwon hij zijne zelf beheersching lk kan mij dezen naam niet herinneren Het spijt mij u te moeten leggen dat ik niet instaat ben li te helpen Maar hernam ik thans in het luliaansich ik heb u eens in zyn gezelschap gezien Ik ken niemand van dien naam zeide htj op minachtenden toon Goeden avond Hij lichtte den hoed op eh liep voortMaar ik zon hem zoo gemakkelijk niet loslaten Wordt vtrvotgit V