Goudsche Courant, woensdag 22 augustus 1900

Directe SpeorwegverMDdingen aet GOUDA Zomerdlenst 1900 AaDs cvaDgen 1 Mei TUd vao Greenvich t L GOCDA KOTTXBDlHTiaa nm B i 9 1 9 88 9 67 10 86 10 68 11 Ï9 18 18 18 88 18 18 1 87 1 S6 8 86 S 41 4 89 4 64 6 88 8 15 7 18 7 41 8 14 8 17 8 88 9 14 10 0 10 11 10 40 11 47 B Ol 3 ff I ff ff 6 11 ff ff ff ff ff ff ff ff 6 i8 ff ff ff ff J 1 46 8 88 4 08 6 87 6 4 8f 7 47 8 07 1 68 ff ff 6 10 ff ff ff ff ff 0 6 80 ff ff ff ff ff 11 08 1 11 18 1 10 ff ff 11 10 ff 17 9 40 10 18 10 I8 11 19 11 50 11 84 11 44 1 16 ff n le ff ff 1 68 6 10 ff ff ff 8 45 ff 10 08 11 15 AlUaa la an la Uuaa Bxtn bglieUlen y Op dua treiiua lijii Zondag UundiK an Dioadag jindugwha ntonrBU att n vaar de Sa kl Tarkrjjgbaar tagan enkalen rmhtpr a B HalUndwIia Spaar l Bitra anttplaniBnt kaw B BOTTEBDiM SODDA Tia T r i I ff ff l 6 ff ff ff ff ff ff ff I ff 9 19 ff ff 0 88 8 04 ff ff 87 ff ff ff 9 48 10 84 36 1 14 146 8 48 4 0S 4 34 5 86 8 1 7 06 7 69 8 81 i 9 86 46 ff 4 44 8 3 ff r ff ff l S ff 4 51 6 48 ff ff f 9 58 ff r ff 6 01 6 64 10 08 1 4 06 4 09 4 14 5 07 6 41 7 I3 7 86 S IO il 4i 9 47 10 09 lO U 11 06 11 46 13 68 10 18 11 81 11 46 11 10 ff 10 18 f ff ff 10 8 ff ff ff 10 48 ff fff 10 4 11 61 U 06 11 81 1 11 7 88 7 89 7 49 8 84 8 04 9 00 9 89 10 08 10 84 i iflaaa 1 la Uuaa elttt baUlan t TmlMiO o dan laop ba niet gtrakaad araan B Holbadiolia po or L Hilr npplaa alta iia m de Campagnia dar WagnM lit DEN HAAOviae vezaa 8 45 4 1 4 50 6 86 SUU Dl 10 19 10 69 11 88 18 16 11 16 11 58 1 8 8 18 ff ff ff 11 11 ff ff 1 10 ff ff ff ff ff 11 11 1 11 ff ff ff ff ff 11 86 1 85 ff ff ff 9 48 10 88 10 45 11 41 18 09 11 45 11 66 1 40 1 10 1 66 4 16 I OI 8 9 178 18 8 14 fc 88 E 8 48 M t 44 in l aHan 6 81 04 7 01 7 16 7 89 8 86 8 66 9 03 9 44 10 1111 15 11 86 11 08 1 80 1 40 8 00 4 00 4 10 4 80 6 11 8 11 7 41 7 65 8 ZoatMin Zeg 6 68 10 81 1 60 4 50 4J Sa 6 14 n ï 1 8 P l lO ll 10 64 llls 11 08 18 34 l ll 3 09 8 87 4 87 4 47 6 11 6 4 7 05 8 09 8 93 8 46 10 15 10 54 fi Haimanilatnin alleen Ie au la kliaie eitta botalea O o U A A STEBBIVI Jiiaa lena i oudk 8 9 8 11 8 8S 9 88 10 85 iO 11 08 1 81 8 48 8 88 t O 4 48 6 16 8 48 9 61 10 19 1 I S7 10 66 11 07 Lmal W 8 01 8 68 9 ï 10 10 11 08 11 48 18 57 1 09 8 88 4 16 4 67 6 85 e 44 9 8510 3 i 1 081147 11 00 lA n t O 8 1 9 13 9 87 10 15 11 14 1 08 1 10 1 14 8 16 4 80 6 18 6 60 18 10 60 ll lS 18 08 18 16 e O l D A U V R B C H L ilae varia 9 89 10 14 10 69 18 00 18 87 1 16 S ll 4 81 8 68 81 7 10 8 26 11 16 8 88 ï 86 11 84 8 10 8 1 8 11 SS 8 t nil C 632 7 1 1 69 I69 189 81 11 16 18 17 11 601 80 8 10 8 S4 4 4i 8 11 7 0 8 10 9 14 9 51 Ama W 6 84 6 4 7 80 8 18 8 4 9 80 V 46 11 80 18 41 l OB 8 41 8 8 8 4 6 01 88 7 16 8 16 9 40 10 08 Ixuila 7 0 7 31 8 18 9 07 9 89 10 18 10 84 18 511 88 1 1 8 88 4 18 4 84 5 47 7 64 8 09 9 11 10 17 11 18 8 08 7 04 8 18 t it 9 89 10 14 10 49 1U47 11 88 1 09 8 08 iW 6 04 6 80 7 00 7 B4 6 18 6 51 7 47 8 41 9 80 10 10 10 56 11 88 11 08 1 50 8 08 8 80 4 01 4 48 6 89 8 S1 7 00 7 68 9 00 9 85 10 06 10 46 S 07 6 44 8 09 9 87 10 88 11 65 11 87 7 84 9 8 1M7 iA 7 08 7 M 8 80 9 T O Tb IO b 11 87 18 11 11 61 l ♦ 6 18 7 84 7 41 8 86 9 48 10 07 lO M U 88 straks za 1 ook og de Kngelache rooioorlog verheorlykt worden als een der middelen om tot den wereldvrede te komen I Wat de taak van Waldersee moet z jn de Keizer heeft het blijkbaar voorzichtig geacht zich daarover slechts in het vage uit te laten Verspreid Berichten Fbankbue Vrpag werd de tentoonstelling Ie Parjjs bezocht door 248 546 en Zaterdag door 428 043 persdnen De grootfi toeloop op Zaterdag was toe te Bebrijven aan de nitdeeling der prijzen die zon plaats hebeen des middags in tegenwoordigheid van president Lonbet van verschUlende leden van het corps diplomatique en tal van andere autoriteiten Het aantal prijzen bedraagt 45 000 gouden zilveren en bronzen medailles eervolle vermeldingen en bovendien 50 000 belooningen voor medewerkers Natuurlijk kon de eigenlijke uitdeeling daarvan niet op eon middag plaats hebben De Ip st der bekroningen telt alleen 360 pagina s en er zouden 58 uren voor noodig geweest zijn om ze geheel door te lezen Daarom bestond het eigenlijke feest in eenige redevoeringen die de minister van handel Milterand en president Loubet hielden Alle gebouwen vlagden de monumenten waren gepavoiseerd en de menigte juichte Loubet geeatdrittig toe Minister liillerand wees er op dat nimmer een tentoonstelling grooter succes had dan deze Parijsche en dankte allen die tot dit succes van het feest van den arbeid hadden bïgedragen in t bijzonder den vorsten en regeeringen De Alexanderbrng en twee der paleizen zonden blijven bestaan zeide hjj en alzoo het verleden met het tegenwoordige blijven verbinden en de herinnering bewaren aan het onvergelijkelijke feest van deJi arbeid en den vrede dat het repnblikeinsche Frankrijk der menschheid geboden heeft President Loubet dankte alle medewerkers en hoopte dat de geest waardoor de tentoonstelling tot stand kwam het werk zelf zou overleven Do tentoonstelling heeft gediend tnsschen de regeeringen en de volkeren de duurzaamste betrekkingen te bewaren Het buitenland had gezien dat Frankrijk het land van den vrede en van den arbeid gebleven was De tentoonstelling had do solidariteit der volkeren doen toenemen en de solidariteit zou in de toekomst voeren tot een vriendschappeljke regeling van internationale conflicten en tot een bevestiging van den vrede Deze toespraken verwierven enormen bijval Des avonds was er gondelfeest op de Seine Boeren met veelkleurige lampions met zangvereenigingen en muziekkorpsen aan boord voeren af en aan De Bey v4n Tuniswoonde het feest b Na afloo i erd ervuurwerk afgestoken Jamitaer dat een klein ongeval voorkwam Twee Vaartuigen kwamen met elkander in aanvaring waardoor het eene omsloeg en t va jonge man die erin zat verdronk België t 7 85 8 11 8 88 9 11 8 40 ff 8 50 ff 8 87 ff 9 C6 9 83 8 54 ff 8 0 9 08 Qondi 5 68 7 11 JCooldreoht door 7 18 Xieawerkark 7 18 Oapella 7 85 Bettmdui M 6 86 7 44 BotlordamD P Botterdam 41 Botterdam Beora Rotterdam D F Sotterdam U OapellE Hiauwerkeik Hoordreclt Soida 1 06 7 18 5 80 8 07 41 ff 5 61 ff 8 04 6 10 6 18 4 41 4 61 6 01 6 U 5 17 Souda 7 16 8 87 8 41 9 0 9 16 10 00 Z nah Moerc 7 88 8 68 BmtótmMi Zeg 7 89 9 01 i Voorburg 7 58 9 14 t Hage 7 58 9 08 9 19 9 87 w ttoka 6 10 6 84 7 45 8 16 9 07 Oudo 6 86 5 43 8 88 Woord UtrMkt UifMht Woortlon OudoTi G ad Onder degenen die zich voor het Belgi sche vrijwDlige eipeditiecorps hebben aangemeld zjn 2 Hollanders Het aantal onderotócieren en minderen bedraagt nu infanterie 1645 man cavalerie 210 man artillerie 158 man enz tot een totaal van 2761 man OosraKEUK HosoAKUï Bij gelegenheid van den TOsten verjaardag van keizer Franz Joseph werd Zaterdag overal druk gevlagd In Weenen had een schitterende illuminatie plaats Tengevolge van een overstrooming is het verkeer in Hongarije nabij Petrozseny geheel gestremd De arbeiders in de kolenmijnen ten getale van 3000 man zijn voor geruimen tjjd broodeloos Men schat de schade op 1 millioen gulden Bij Agram is een spoorwegbrug ingestort juist toen er een trein passeerde Het aantal slachtoffers is nog niet bekend maar reeds zijn verscheidene zwaargewonden te voorschijn gehaald uit het water waarinde waggons ziJn neergestort De stoker en de machinist ziJn de eenigen die het gevaar ontsnapt zijn BINNENLAND Naar wij vernemen keeren kapt jhr Ram en leluitenant Thomson attache s uit het Nederlandsche leger bij do Boeren binnenkort uit Zuid Afrika terug Van den le luitenant Asselbergs die met wijlen den le luitenant Nix het Indische leger bij de Boeren vertegenwoordigde hebben wiJ het laatst vernomen dat hiJ te Durban langzaam herstelde van een zwaren aanval van typhus B en W van Haarlem hebben b j den Raad een crediet aangevraagd om over te gaan tot de plaatsing van een drinklonteiu op den openbaren weg Te Nijmegen had gister de uitlevering plaats van zekeren P A uit Oeffelt die op verzoek van onze regeering in Duitschland was aangehouden als verdacht van bedriegelijke bankbreuk Hij is naar sHertogen bosch overgebracht Het bericht van den dood van president Steyn met den dag onwaarschjnlijker geworden en nu zelfs geen andere correspondent te LourenQO Marines het voorbeeld van dien der Daily Mail gevolgd heeft en van het zoogepaamd uit het consulaat v n den hoer Pott afkomstige niesws ovorgeseind heelt kunnen wiJ wel aannemen de genoemde correspondent voor de mal is gebonden Al is er dns nog geen volstrekte zekerheid toch mogen wij nu als vriJ zeker aannemen dat president Steyn nog leeft Ware t niet zoo de ontsnapping zelfs van de Wet zon niet opgewogen hebben tegen het verlies dat de zaak der republikeinen had geleden Vroeg men ons wien de Boeren op het oogenblik nog beter konden missen Kruger of Steyn wfl zoudep aarzelen wat te antwoorden En bovendien Steyn is nog jong en in de toekqmst van str d die Zuid Afrika tegemoet gaat hoe de oorlog ook loose kan hij voor de Alrikaanders van onbereKenbaar nut zijn De hjer Timmer nit Amsterdam heeft on 4B 9 58 7 43 8 89 a 9 18 9 47 X langs in ons blad voorgesteld president Kruger op zijn verjaardag 10 October geluk te wenschen De heer Timmer schrift ons nu dat hiJ zich vergist heeft en niet de Oeneral maar de Admiral van de Duitsche Oost Afrikaansche Ljjn den len September van Amsterdam naar Lonrenfo Marques vertrekt Nn schrijft ons iemand anders Br is reeds een paar malen in nw blad gesproken van een hulde te brengen aan den grjzen staatspresident van Transvaal bj gelegenheid van ziJn 75en verjaardag op 10 October a s Misschien is het n niet bekend dat de sympathieke president teyn den 2en October 43 jaar wordt 0p de receptie den 2en October U zeide de president in antwoord op den gelnkwenBch van hooldambtenaren en anderen o m het volgende Het is best mogelijk dat ik hier in het presidentshuis te Bloemfontein het volgende jaar niet meer sta als uw president want donkere wolken pakken zich boven ons land en volk ja boven geheel ZuidAfrika samen De oorlog dreigt hoewel ik nog hoop dat de vrede bewaard kan blijven Doch wat ook gebeure nimmer nimmer zullen we onze onafhankelijkheid onverdedigd afstaan 1 Heeft president Steyn geprofeteerd wat het eerste gedeelte en heeft hiJ voor zich woord gehouden wat het laatste gedeelte der aangehaalde woorden betreft Ieder weet hoe hij zich nog te midden der commando s bevindt en de ellende van den oorlog met zijn burgers thans de armsten onder de armen deelt in den strijd voor vrpeid en voor recht Kan er ook een hulde gebracht worden aan den heldhaftigen president van den Oranje Vrijstaat f Wü vermeeaen dat indien ons volk zijn gelukwenschen en zijn betuiging van eerbiedpresident Kruger wil aanbieden het dat zeker ook gaarne president Steyn zal doen Metde Admiral verzonden zouden de brievenvoor den 2en October stellig te laat komen Maar de Kanzler is den Hen dezer uit Antwerpen vertrokken Te Napels neemt het depost aan boord Verzendt men nu zijn brieven enz uiterlijk den 27en dezer laatstebuslichting te Rotterdam om 2 16 nm m het adres ZHEd M T Steyn presidentvan den Oranje Vrijstaat p a den beer ö Pott consulgeneraal van den Vrijstaat teLourento Marques dan is er kans dat de bezending tijdig op zijn bestemming komt Misschien is president Steyn dan niet rechtstreeks te bereiken maar al krögt hij dehuidebetuigingen iets later dan is het kwaadnog niet groot Trouwens bet is ook mogelyk dat de brieven aan president Kmger hemover eenigen tp slechts langs een omwegkunnen bereiken De Engelschen zullen zoospoedig mogelijk trachten den spoorweg bijKomatipoort af tè snijden N R Ct Gemeng de Berichten Men meldt nit Den Haag F 49 6 18 7 89 6 01 6 18 ff 6 87 6 81 6 65 16 8 46 7 S7 18 9 48 10 86 9 49 10 08 10 14 11 07 10 87 10 6S 11 01 11 81 69 Gisternacht is naar het Ziekenhuis overgebracht een man die an straat liggende werd aangetroffen met fffti wond aan den buik vermoedeiijk door een messteek veroorzaakt HiJ wist niet op te geven wie hem verwond had In Huizen worden des Zondags de kroegen gesloten Meent daarom niet dat de Huizere Zondags niet drinken integendeel alle nitspanningen in de buurt hebben Zondags van feestvierende partijtjes Hnizers te Ipen als wanneer zg Ue schrik van de conducteurs der Qooische S S zjjn Het zg n meest dezelfde ook in Huizen zelf ongunstig bekend staande menschon die gauw klaar met hun messen de omstreken onveilig maken De oppassende eU eerst kortelings gehuwde kastelein van den koepel van Blaricnm had reeds meermalen des Zondagsavonds aan deze rondzwervende w estelingen geweigerd tetappen Doch ZondagaVond hebben zij zich hjj die weigering niet neergelegd Eerst hadden een vijf of zestal jonge mannen die een borrel op hadden maar niet dronken waren eenige wielrijders aangebonden en hun rijwielen beschadigd Dezen vluchtten in den koepel van Blaricum gevolgd door de Huizers De waard van den koepel weigerde den menschon te tappen wat reeds direct tot ongeregeldheden aanleiding gaf Eenige miten werden stuk geslagen Het krachtig optreden van den met een stnk hout gewapenden kastelein had ten gelige dat de kerels toen aftrokken Eenigen tp later kwam een drietal met messen gewapend echter terng en begon een formeelen aanval op den koepel De denr werd ingetrapt en de kellner nam toen overhaast de vlucht beducht voor de messen der Huizers De kastelein was ondertnsschen ziJn revolver gaan halen om zich zelf te verdedigen en door een schot de aanvallers bang te maken Toen hij boneden gekomen de Hnizers de gang zag binnendringen loste hij in zijn verwarring een schot en de belhamel Dirk Bakker Kz stortte doodeiyk in het hoofd getroffen neder Een uur later was hi dood Op raad van eenige dames logees die in doodelijken angst in de één verdieping hooger gelegen gelagkamer waren nam de kastelein met ziJn jonge vrouw over da heide de vlucht weldra door de dames gevolgd De kerels hadden zich eerst met hun kameraad beziggehouden doch sloegen toen zij bet terrein vrg zagen aan bet plunderen Alles tot de piano toe werd kort en klein geslagen doch toen 67 militairen nit Naarden op bet terrein kwamen trokken de menschen snel af Twee der belhamels Peter Baas nit Huizen en zijn neef Bartje Baas nit Blaricum werden echter s nachts nog in hun huis gearresteerd Algemeen gevoelt men medelijden met den jongen kastelein van den koepel van Blaricum die zjn broodwinning voorloopig en waarschijnlijk voorgoed kwijt is en wiens meubels vernield ziJn Hg beeft zich te Laren in handen der politie gesteld en is in hechtenis genomen De verslagene Bakker stond zeer ongunstig bekend hy was als marinier wegens wangedrag ontslagen en was pas kort geleden nit de gevangenis op vrjje voeten Er moet gister een zwaar onweder boven Zwolle gewoed hebben De Zw Ct schrgft 1 14 J ff ff 10 19 8 84 i ff T0 8a 8 41 X ff ff IM 8 i0 8 66 9 86 10 80 10 46 11 19 11 11 11 46 10 18 10 18 10 43 11 89 8 58 5 10 08 10 17 10 89 10 84 10 16 10 4 11 11 11 57 Er ontlastte zich tnsschen half vijf en vgf uur een allergeweldigst onweder boven onze stad Felle bliksemstralen werden onmiddellgk gevolgd door zware donderslagen terwijl de regen door hagel vergezeld in stroomen neerkwam en de straten blank zette t Was zoo duister dat op bureau en werkplaats t licht moest worden ontstoken Om de stad zgn verscheidene hoornen ontworteld of afgebroken o a op den hoek van de Veerallëe nabg de twee cafe s waar twee boomen ontworteld en een middendoor gebroken is Telefoondraden zgn afgeknapt en vele zware takken versperren verder den weg Te Meppel is gistermiddag tijdens een hevig onweer de kapitale boerenhefstede van den heer H Robaard een half uur van Meppel door den bliksem getroffen In weinig tijds lag het fraaie solide gebouw met hooivoorraad enz in de asch Wel kwam de brandweer zoo spoedig mogelgk doch aan blusschen viel niet te denken Alles was verzekerd persoonlgke ongelukken kwamen niet voor Voor een paar jaar brandde de vorige hofstede door hooibroei af Een vrouwtje van ürk bad ter gelegenheid van de vlootrevue voor het eerst met manlief een uitstapje naar den vasten wal gemaakt Zoo was ze altp per water ook in Haarlem beland Manlief was intusschen met zgn botter naar de Noordzee gesteven en zou Woensdag de vrouw in IJmnideu weer ontmoeten Per spoor zou het vrouwtje van Haarlem naar IJmniden reizen Maar ze had nog nooit in den stoomwagen gezeten en hoe dat alles in elkaar zat dat wist ze niet recht In het station te Haarlem ziet zo een groot ding waarop staat dat ze 2i cent in een gleufje moet gooien dan krggt ze een kaartje Dat was gemakkelgk Vlug alzoo gedaan Met dat kaartje gewapend komt ze na veel gescharrel in den trein en komt bleek van het harde rijden in IJmniden aan Aan de controle wordt baar kaartje gevraagd waarop ze na veel zoeken in haar diepe zakken het perronkaartje te voorschgn brengt Stom van verbazing ziet de controle man haar aan Je andere kaartje mot ik hebben Andere kaartje Andere kaartje f Ik heb geen ander mensch Dns je bent op dit kaartje gegaan Ja man dat hoeft me zoo n ijzeren ding in Haarlem gegeven Inidt bet angstig bescheid Dan mee naar den chef en o schrik of ze al honderd maal verzekerde dat ze nooit in t spoor gezeten had ze moest betalen f 1 85 en anders werd er verteld kost t maar 35 centen En de chef zei dat ze maar een briefje moest Bchrgven aan t spoor dan zon ze t misschien wel terug krggen omdat zo nog neoit in het spoor gezeten had Dat zal manlief nn doen en ze hoopt dat het spoor wel medelijden met r zal hebben N V d D Do wereldtentoonstelling te Parjjs is weder hot tooneel geweest van een ernstig ongeluk dat eenigszins herinnert aan de ontzettende ramp van de brug naar de Globe Céloste kort nadat de expositie voor het publiek was opengesteld Ook deze maal was de plaats des onheils een z g passerelle een brug voor voetgangers die met een vrg sterke helling van de straat oploopt tot een hoogte van 4 meter achter het paleis van Italië Maar was de catastrofe bfl de GlobeCéleste aan de slechte constructie van de brug of althans aan een te vroeg openstellen voor het publiek te wijten het ongeluk dat Zaterdagavnnd te 11 uur plaats had schijnt op rekening gesteld te moeten worden van de nalatigheid der beambten die met de regeling van het verkeer van voetgangers over de passerelle waren belast Zooals namelijk gemeld wordt vermaakten de meesten hunner zich met te kijken naar het gondelfeest dat op de rivier plaats had en waren de overigen slechts twee in getal niet hg machte voldoende controle te houden op den Btro9m van wandelaars Er zouden bg de ramp niet minder dan 1500 personen op de brug geweest zijn Onverwacht begon er een in het midden der brng te roepen De brug kraakt I welke uitroep dadelijk met ontzetting door honderden monden herhaald werd en aanleiding gaf tot een verschrikkelijk gedrang naarde beide nitgangen Tegen zulk een kracht was het zwakke bouwwerk niet bestand Juist op de plaats waar de brug naar beneden ombuigt brak de leuning af en stortten een aantal personen in de diepte Dè palen van de lenning die in de brug op een afstand van 3 meter bevestigd waren werden door het steeds voortdurende gedrang gebroken Een groot aantal personen volgens sommige berichten 50 volgens andere 100 buitelden de een op den ander op straat en werden voor het meerendeel aan hoofd armen en beenen gekwetst opgenomen 27 Personen zonden gewond en 2 gedood zijn Van de gekwetsten verkeeren er 5 in levensgevaar De hulp die aan de gekwetsten werd verleend was snel en afdoende Verscheidenen werden naar de hospitalen gebracht De president heeft 1000 francs ter beschikking van de slachtoffers gesteld Een streng onderzoek wordt ingesteld naar den persoon die het eerst De brng kraaktl geroepen heett Men weet niet of dit inderdaad bet geval was dan of men met oen grappenmaker te doen heett In het laatste geval zal hg een voorbeeldige straf niet ontgaan De dames van Pietermaritzburg hebben besloten een geschilderd raam met een koperen plaat or onder te plaatsen in de garnizoenskerk van die stad ter herinnering aan luitenant Roberts die hg Colenso sneuvelde Een verbroeding tnsschen Duitsche en Fransche soldaten heeft reeds plaats gehad te Port Said Het Duitsche stoomschip Wittekind met troepen naar China aan boord daar aan de kade gemeerd toen het Fransche transportschip Atquitaine naderde Do Duitsche bevelhebber liet zijn mannen zich naar bakboordzijde in rg en gelid scharen en drie hoera s aanheffen voor de Fransche kameraden terwgl de muziek aan boord de Marseillaise speelde De Franschen met hun levendig temperament geraakten bij deze begroeting schier buiten zichzelf zij juichten zij klapten in de handen zjj wuifden met zakdoeken en riepen Vive l AUemange au revoir en Chine Leve Dnitschland tot weerziens in China Ook de Fransche officieren lieten zich geenszins onbetuigd STADSNIEUWS GOUDA 21 Augustus 1900 Zondag 26 Augustus des avonds 5 uur zal Ds G Wisse Jr zijn afscheidspreek honden in de Ger Gemeente Kerk A Bï de Ger Gemeente A alhier is gisterenavond tot predikant beroepen Ds Sap te Wirdnm Door de Ged Staten van Z Holland is de weg van het Oude Dorp te Waddingsveen naar do Brug en verder de Bruggeweg tot de Baars en de Kleiweg door Bloemendaal naar Gouda alsmede de Dorrekenskade langs het Kanaal onder Waddingsveen ongeschikt verklaard voor het berijden met automobiles Bg de Hoogere Krggsscbool worden gedetacheerd met ingang van 1 November de le luits H K Hardenberg en M T H de Brouwer beiden van het 4de Bg Kon Besl is wijziging gebracht in sommige bepalingen nopens het reservekador bg de infanterie en do artillerie en allo op dat stuk bestaande bepalingen Haastkecht 21 Aug 1900 Gisteren deden de leerlingen der Kinderzangschool onder directie van den Heer J J Wensveen met bun directeur en eenige genoodigden een reisje naar Zeist Driebergen en omstreken De gelukkige gezichten gaven bij bun vertrek te kennen dat zij den regen en de zeer bewolkte lucht trotseerden Eenige Inwoners brachten hen op brikkon naar Gouda vanwaar ziJ per spoor naar utrecht vertrokken Daar waren een drietal Jan Pleiziers aanwezig om hen rond te rgden Eerst werd Utrecht zelf goed bekeken alles werd daar goed in oogenschonw genomen en toen de reis naar Zeist ondernomen De choone omstreken gevoegd bg het schoone weer gaven hen genoegzame stof tot veraangenaming en komende bg de pnnt van Austerlitz werd hun nieuwsgierigheid zoo groot dat allen die verhevenheid moesten beklimmen Jammer dat de lucht met zooveel waterdamp was bezwangerd de verrekijker liet hen nieuwsgierig daar alles onzichtbaar bleef Voor den iuwendigen mensch was uitstekend gesorgd Komende bg het Rijsenburgsche bosch werd ben verversching aangeboden daar werd hen eens vrijheid gegund zich te ontdoen van alle banden en de Haastrechtsche jeugd genoot toen in volle mate Bg Austerlitz werd hen warm eten geoffreerd dat hen inwendig goed deed 6 uur keerden zg weer terug naar Utrecht en omstreeks 8 verlieten zg Gouda waar dezelfde brikken weer gereed stonden om hen daar de ouderlijke woning terug te voeren Hoewel het weer niet zeer uitlokkend was bii hun aankomst in het dorp kon men toch niet bemerken dat dit invloed uitoefende zij waren zeer vrcrplgk gestemd en komende op de bovenzaal van Het Huis Den Hoek waar hen nog iets aangeboden werd toonden zg oprecht dankbaar te zijn voor het vele goede en aangename dat zg dien dag hadden genoten Dank aan den directeur maar vooral aan den heer D Reneman die dit alles voor hen vooraf had geregeld Hij bracht hen daar voor hem bekende schoone streken en verklaarde voor zooveel in hem was als zij iets merkwaardigs bezichtigden Dank ook aan de inwoners die hen dat hebben doen genieten en aan die luidjes die hen kosteloos en zoo echt vroolg k naar het station brachten en van daar weer huis waarts leidden In een woord mlke reizen doen niet alleen den kinderen maar ook den ouders goed Ontvangen een groote sorteering Heeren en Dames PARAPLÜIES A VAN OS z Md TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA Teleitboa Sn 3t 364 Staats loteriJ Sa Klaaaa Trekking ran Maandag 10 Auguatua No 8687 1000 No 88 1874 en 11878 ieder 400 No 11808 on 18879 ieder ƒ 800 No 968 1006 3080 en 7891 ieder ƒ 100 PrlJMn Tan 46 4 1864 6611 8084 108l6 18854 15574 1858 109 19 6 36 88 60 85 15686 77 16 88 6714 8186 81 69 15708 81 1 mU 61 99 81 96 38 18665 47 60 5 00 SI07 10940 18304 48 86 65 69 6983 81 45 67 71 18716 818 77 46 8 11017 77 1E801 60 msierdam Itpurs van 10 AUG NramtAïDv Cert Ned W 8 IV dilo dito dilc 8 diu dito dito 3 UoKsiE M eoadl 1881 98 4 iTALlLlawKr naciUBlBl 5 OoaTm Ohl m papiar 1868 5 tita m nWgr 1888 5 FonnAii 04 l met empoii 8 dito tnkal 3 BoiLAjns OU BimMil 1994 41 dito OMMia 1880 4 dilo bij Botba 1889 4 dito bf Uop 1889 90 4 dilo ia goad laon 1883 6 dito dito dito 1884 5 SpAllJi Parpet acbuld 1881 4 Toaiiu Gopr Con loon 1890 4 Gae leeoitig Bflrie D GflD teomn lerie C ZuiDAn Kp T oblg 1898 ó Mllloo Ob lit Sob 1890 6 VaNEiraLA Obl 4 onbop 1881 T a uliAM Obligatieii 1896 8 BonnDAM Stod leou 1894 8 NlD N Lft Hudalav aand Arendib Tab Hjj Celtiloateo Dali Haatacbanp dito km Uypolbeokb pnodbr 4Vi Ïuid Iul Spumij A H ob 8 FoL H Waraobau Weenen aand Boai Or Rum Spv Mtj obl 4 Baltisebe dito aanil Paatowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Kurak Ch Aao r Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AntilxA Cent Pao Sp Mg obl 6j Ohio It Nortb W pr C aand dito dito Win St Polor obl 7 Denver b Eio Gr Spm oorl ï a IHinoia Central oh in goud 4 LouisT St NaibffilliCeit r aanj Meiioo N Spw Mij Ie kyp o 6 Miaa Kama v 4pCt pre aand l N Tork Ontaaio k VVoat aand Ponn dto Obio oblig 6 Oregan Calif lo fayp in goud 6 99V Bt Paul Minn k Hanit obl On Pao HooflijB ob ig 6 dito dilo Lino Col Ie hyp O 6 OaKada Can Boutb Chert v aand Tm o Ball fc Nai lo h d o O Amilerd Ommbua Mg aand Sotterd TramwO Maata aand KlD Stad Amaterdam aand 8 Stad Botterdam aand 3 BlwIl SUd Anttrerpen 1887 S l Stad Bruaael 1886 8 Hoxo Theisa Bogulbr Geaolaob 4 OoRin Staatalaeoig 1860 6 K K OoBt B Cr l880 8 SrAHJl Stad Madrid S 1868 Nm V r B i AT b Spoel oert 80 3113 56 344 46 95 96 18649 80 16 69 98 66 13408 16976 71 Slotkn 81 98 8 Vikrs 81V 3 lOOV 88 961 Vl 9 V 101 t 10 841 900 91 6S1 436 861 108 104V 1641 t 63 63 8480 11107 67 18017 78443 61 87 8507 It 18 03 86 1 517 31 1 6004 11 80 13 95 18988 8318 93 8686 11182 43 99 68 in 33 6116 73 87 13631 6 69 19038 98 35 4 8701 78 18 00 18849 40 714 6 74 10 1 314 16 16416 61 8811 65 3405 6308 iO 7 70 67 66 91 6 87 71 1141 13865 90 19183 810 3630 6381 8876 11618 64 16968 68 965 71 95 96 18 13907 84 78 77 603 6477 f916 31 43 16804 I JIH 1091 17 6634 30 3 14004 18 71 1114 78 61 9016 11649 91 16764 1980S 1813 3711 86 63 11718 93 16868 18 47 8858 0 9 46 99 76 86 t 8940 11648 9167 IISIO 14116 81 98 67 1818 46 87 9852 61 89 17001 10487 61 4000 6707 63 86 14 17 84 49 1441 44 4 9509 11901 18 11131 64 1616 96 6808 9609 89 97 40 19685 5 4178 71 69 1800114330 47 19658 1634 4115 74 63 36 56 17184 19808 4B 18 96 H 41 66 88 11 51 40 930 9 07 66 74 17S0S 80 1746 77 81 86 11106 14470 10 81 ISIS 4373 66 49 4 l 83 46 l J918 93 4407 74 9887 7 11511 56 68 1916 10 87 40 91 14630 17436 lOOll 31 42 7164 71 1 116 81 39 60 87 48 80 80 86 14703 65 10101 39 70 7106 99SS 1 141S8 70 FO 1014 86 18 10060 67 61 96 78 S 62 4 04 24 10116 11339 14911 17 67 10136 68 18 58 20 71 29 17643 43 188 uov 90 191 10 124 1861 66 161 97 90 21 7808 28 1146 49 67 481118 97 7418 63 66 16091 17701 103 8 1320 4694 46 68 Ut6s 16101 7i 28 49 47 O 68 10113 68 6 17931 80 8403 4804 76 0 10335 11648 16 8S 80446 11 61 43 83 6b 42 98 10611 14 4976 t7 85 12707 81 18001 S0801 40 83 7640 10117 66 16215 61 6077 6033 73 83 18861 56 8106 1070 2S48 88 78 10611 64 16369 7 81 69 III 7778 58 91 6 18119 48 71 81 80 64 11 35 16450 60 78 79 49 7901 10646 60 61 18838 10818 86 71 61 08 13019 76 80 66 2621 E2I8 74 66 8t S3 92 70 loofl 100 1141 iTlV 61 106 74 104 87 il 48 5488 89 10726 i 169 16601 14482 20960 47 64 8010 41 13281 66 18589 8398 6568 17 88 Burgerlijke Stand 76 161 QEBOBEN 17 Ang Margaretha ouders P C van der Waeter en G van Bnnren l4 pirkje Maria onders C Micliaëlis en Mi ioijBam Willemijntje Jolian onders A WEijk en N M Ockhorst Johannes Geèurdos ouders Ü Streng en W Tonnissen 681 160 110 108 108 9911 100 1171 117V 101 Alberta Geessien Johanna onders R Kuitert en J Boesma 19 Gijsbertus Jacobus ouders A Bakker en M Verwaal Eoelofjo onders L D Motten en P IJ broekhuizen Tresia Cicilia onders T Balk en A E HontUoIf 20 LoonardaJacoba ouders H Vos en L J Jongeneel OVERLEDEN 17 Ang J 0 Bokhoven 68 j 18 B Cats Wed van C Groeneweg 76 j ADVEIITEP TIEIN V Vrouwe E I M N C WIGGEESDE ViLLE en de Heer en Mevrouw DE JONG VON BiHL geven kennis van het overladen te Panrian residentie Probolingo van den door hen diep be trourden Heer rederik llenri Joh an von Bihl G nr Bezoeken worden niet ontvangen 8 61 Opr cLÏaan inn g tot SPOTPRIJZEN van ZOMERMANTELS DAMES en KINDEECOSTÜMES COSTUMES TAILLEUR Blousen ea D meso7erhemden JaponslolTeo engekl Katoenen V Getrouwd LAMBERT H A J M QUANT EN MINA C M VAN BAAREN die ook namens beider Familie harteljjk danken voor de ondervonden belangstelling D SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Dinsdag ai Aug 1900 GOODA 21 Ang 1900 Vette Ossen en Koeien redel aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 34 2e kwal 33 3e kwaliteit 30 cent per half Kilo ScnOOHHOVES Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien red aangevoerd j rl Het beate onechaiiBlytate an f niakkalrklta poetemlddel vooc He re an vooral damaa en Klnderadioeawerlc Ie da Appraluw van C II Millar k Ca Barlla SaatbSlr 14 Man latta oail op naam en fabrlakaouriE r by I HeerMi WtaUUan hi lOteawerfe MiaaUriaa aiawM wa iM aa lo a i aHa aK w S Vette Kalveren goed aanvoer ie kwaliteit 27 2de kwaliteit 25 3de kwaliteit 32 cent per halt Kilo Stieren en Gaskalveren redelijk aangevoerd De handel was in vet Vee en Melkvee vlqg prtjshoudendj Stieren en Vette Kalveren raatigrlleta minder m priji jV