Goudsche Courant, donderdag 23 augustus 1900

rVo 8280 Donderdag 23 Augustus 1900 30ste Jaargang HBHMBH BWB mmm mmm ISiehwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 9 CS o Telrroiiii N M ADVBHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg el inecr 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefiinii A o H Be uitgave dez i Courant geschiedt dagelijks van Zon eii Feestdaggen maanden is 1 25 franco der met uitzonder De prijs per dri post 1 70 Afzonderlijke SJtommPi 8 Y1 lP CE ITEN i KÊmTsd Inrichtingen welke i hihdbk kunnen liüRGEMEESTEB in m art 8 der H INI l oen te weten at aij vergunning he Nieiffvveld en iijne rechtvei ecner Kuiperij teaardstraat wijk R I Sctie A Noj 3367I bek Uerilttfs li Drafc van A BRINKMAN Zn Tiendeweg 59 Beveelt iiich beleefd aan tot het leveren en bedienen van ILLUMmATIÈÏÏ Bericht tevens dat h j met NIEMAND zamen werkt ORGELS PIANO S sTRumismuiuiiTmi etc Gramophone Company Limited Enorm Repertoire Prachtig effect STEMMEN BEPABEEREN VERHUREN INRUILEN L € DE LAMG E CASSITO TANDARTS Turfmarkt 18B Gouda Dag jlijks behalve Zondags te spreken tot 4 uur GEEN BETER adres voor alle soorten SCHOENWERK dan het Noordbraknyi Schoen en Laarzeninagazijn Kleiveg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPBUIMINÖ van verschillende soorten Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Een SIIEL Eijwiel is onvermödiSliJk een T S B t en tjlC Hg i tjOOPBm It Op den weg zyn de Yankee Stjle Uijwielen het mm MS i H T o a in het Kampioenschap van Nederland 1ste prjjs bfl hot verbeteren van het zes unr record 157 K M verbeterd mot 25 K M enz enz Fabrikant van WMm eu HOTOHGÏCLEÜ B A JANSEN s Bosch Leverancier dor Cambicr Autonioblclcu e a Agent voor GOUDA 4 C OJS It VITER Vraag daar ook naar het klassieke merk THE 8PARKBR00K Paln Expeller o Daltigjuiwatdtditmiddll rnit Tanunnd inooai lik ptjutillnda innivuic lacmaid torn Bheii Uak iMi t T ii nidh ai W dal var di dtLl l ook U Lplutbtei taii art likai Ad l ï6 76o Mada in I lUMta nothakan Te AmitanUm ko bu Tin TnyU n Sanders Kort oTerzicht onzer PrUscourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless g EOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 p VERMOUTH U Tnrin 1 50 flesch BODEGA CHAMPAGNE 1 75 g COGNAC k t 1 75 I 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 76 en 5 rl SCOTCH WHISKY 2 25 S § Per Fl Per Ank i5 Fl I P a g LIsTRAC t t 0 65 Nto 127 75 vS O i CHATEAU VALROSK 0 78 31 X 2 aa St ESTEPHE 0 85 36 5 St EMILION 1894 1 42 g g PAUILLAC 1893 1 25 53 m S S GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 S 5 S SAüTERNE 1 42 S tS u 3 ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 ffE P BOURGOGNE 1 10 47 P SS De flesschen z n in de prijzen begrepen en wordeBi3 ets per stnk teruggenomen Btj elke hoeveelheid verkrijgbaar bij rLr X ergoVdrrrd i W i i t iw i PRAPPARATEN VAN rirfHW T infï OfiSna l arrtpVlA de meest krachtige en versterkende kina wijn tegen awakte t WUma l anjvin l j i j e i volwassene gebrek aan eetluat alechte pyaverterlng zenuwhoofdpijn ter versterking na ziekte of kraambed koorta en bare gevolgen t OUINA LAROCHE FERRUOINEUX in hel bijzonder tegen Bloedgebrek BleekzucM P kwalen van Krltlschen leeftijd ent Verkrijebttar in flacons a l OO en 1 1pi rfk C i f Sm voedzaam ver8terkend aangenaam van smaak voordagelijkschgeb nik L IIVEI v gt avf kinderen zwakken en kUerachtlge gestellen t De firma T CREBAIS Gouda tl leer aan te be 3sr AK geneeskrachtige drank bij stoorniasen der apljaverterlogaorganen en dlarrbée ook r migclmgen en kleine kinderen Fn s per bu A j Kt r 1 70 i Kgr O OO Kgr 0 50 ChemUch MAllAciiSlrfkf Speciaal voor Kindervoeding u bussen ft 14 KgT 0 90 auivere iTtCIlVaUIIVCl Kgr 0 60 H Kgr 0 35 AcflltTia i taSkff Hs tl Het rookcneentrhahc Cigarette is voldoende ter beatnj f V ding van de hevigste aanvallen van Asthma etc In bosjes a 0 80 en 0 60 TnmarinHl RnnKnnc fruit PURGATIEF tei en Verstopping AamI dmannqe POnOOnb i i Migraine congesties etc vooral ook aUlaxana voor Imderen bewti cii de Tsmartnile Ëctcbons vin KUAFPELIEN HOLM lielangnjke diensten voor liet kind begeerl ijk en de smaak aangenaam is Pnjs per doosje ƒ 0 90 en ƒ 0 60 Ê QaltniaL I SKiïllAG aWemeen erkend aU het BESTE huismiddel V Verkoudheid en Keelp n het een siymoploasend en versachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in □ fieschjes verkrijgbaar Pnjs 0 20 er flcsclije Vt f rmparaitn mKRAEPELIEN ft HOLM te Zeict y footMian ratt krijgbai etiguétfcn waarop dt naam tn kcmdte ktM tia i Apolh keit M Droffül t KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST LOTEN IN DE GOÜDSCHE P4ARDEIVLOTKRIJ ijn a 50 cl per lot verkrijgbaar bij A BUITCMAIT Zn HOOFDPBIJZEIS EijtmgenmeteeiientweePaardeiiljespaiineii Paarden Rundvee euz Xet vooral opd ECHT JiOBdteeJeeninff met rood iBtters Oberlahnstein DIReCTEURDtK VICTOKIABRON OB RlAHIISTm Overal £ ENj erkriigbaap Maaiaehappü tot ExplottaJUe van de FMorüt Brott KanMtr voor JfederkuuL Boompje éO Botterdam FBANSCÏÏE STOOMVEEVEEIJ KN elinnlscbf Wassctierli H OPPË IIEIilËR 19 liruliihaOii Uottcnloni Gebrovatwn d tli cT A M tl in Knaijif der Bel n Hoüfdaepót voor ÜÓUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor bet stoomen en verven van alle üeereii en DameagHrderoben alaoob alle Kindergoederen 1 Speciale inrichtiug voor het itoom n vaD plocbemantela veeren bon enz i G Qordgnen tafelkleeden enz worden naar dl nienwBte en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschidelp voor de geiondlieid volgens staal bewerkt Wie zeker uja nii ao Echte Eikel CuCao te ulvii t3n iDsuum gestald en na vele prtjüfueiuuigen tn dtju handel gekomen umie Av nuim dus iiitviudeni Dr UQohaelia verva rdigd p da beste maohines in iiot woreldbercemde tobblisaedMnt van Qebi StoUwerok ta Keole liKhtp Eik©I eac in vierkmien faaaeB D EikeUlnao b Biat inel en unceiuinÉ geamda drank i nI kaoh bt4 ee li2the Ul t ptete voorfmi kap Chocoltfi eeneeakraebtigt £ uik by nil dianrhM ptBoiiti net water i gébralkai Terkrwt bü ie TO wmMnH H n t e afi I crdig4 liJliHus attmldMH Amtterdam Ealvarstraat 108 St TUiny i WoBdubalitm Iq do geheele wereld bekend en I geroemd UnovertrofTen middel tegen alle Borst Lont Lei erHaagziflkteu enx Inwendig I zoowel a e ooit uitwendig in bijna 118 ziektegevalleu met good gevolg Uan to wenden Pr S perflacuu t 1 per post 1 1 15 TUwry fl Wondewalf bezit een alsnog ongekende geneeikraoht en beilzame werking Maakt meestal elke pijnt ke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een U aar oud voor ongeiieesUik irehoudeii bet nKCZWel en onlangs een bijna SS jaar kankeriydeu geiiezeu Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontstokingeö enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENRI S4NDERN Eokin 8 Amaterdam Wur geOB depdt ia beattlle men direct tan diabohutzenapothek du A rrflEHRY in Pregrodi bel Rohitaoh Oe terreich fieiievo proBpoctui te ontbiedm hy Iwt Ccntrwl Depot Sunder Pokrn 8 Amiteidam Nieuw onovertroften Prof Dr Liebers welbekend ISIÜW SBACBT BLIXIK Ailten eoht met Pabriekumark tot V oortd arende radicale en sekere genezing van alle selfs de meest hardnekkige menuw üiekteitf vooral ontstaan door i iHHH afdwalingen op jeugdigen leeft d Total genezing van elke zwakte Bleeh zucht BenauT dheid Hoofdp n Migraine Hartklopping Maagpy slechte spyavertering Onvermogen Impotenz PoUatione enx Uitvoerige proapectuÖBen IrijaporfMoh a l fl t fl S w dubbelefleaeh Genlrail Depót Matth v d Vegte Zaltboramel Ü pGlT M Cléban Co Rotterdam 1 Hftppei s Gravenhage T llalmm QB de Jong J Czn Kotterdam Gouda Wolff Co flouda rn bii alle drogisten an seint ntó PrOtbttói datjde AVet voor de iflHerakto f4 elsiSttfl jt oei in torag is getJtoPen weigOj pdaViatlte tevoren Naar aanleiding van net spookcachtigo succes van De Wet wijst 1 de WeBlWinster Gazette er op dat de jonggte proalamatie van lord HobèrtB wakrmede de bloeihonden van do Engelsche pers hun zin hobbon gekregen slechts dan wat dan uitwerken zoolang men een sterke legermacht op de been houdt om de noodige kracht bü to zetten In Knf eland merkt het blad op begint men schik te krijgen in Do Wet Zijn daden wekken het sportmansinstinct van den Engelschman op Dit vindt de W Q zeer te waardeeren maar het blad is toch van meening dat men de zaak wat ernstiger moet opvatten Zoolang De Wet als een orkaan door het land vliegt en overal de blaren doet o pdwarrelen die al rustig schenen e slapen zoolang blijft de annexatiepolitiek een onverzwakt groot leger vereischen Men heelt gemeend dat het leger v66r het eind van September grootendeels zou kunnen worden teruggeroepen Maar het Ipt er nn minder dan ooit op De Times heeft van een correspondent te Vaal Station een brief ontyaiigen 16 Juli gedagteekend waarin een alles behalve rooskleurige beschrijving wordt gegeven van den toestand tusschen Heidelbergi en Volksrust In het begin van Jnli hielden de twee Engelsche legeraldeelingen te Flakfontein en te öreylingstad een aldeeling Boeren in het oog maar ondertnsschen bad leen ander volgens den correspondent zeer sterke Boerenmacht vrij spel tusschen Qieylingstad en FEV1LLE 0X = 3 I Ik verhaaatte mijn tred en vcjegde mij weder bij hem ilk moet u dringend verzoeken mij tezeggen waar ik hem kan vinden Ik moet hem omtrent een belangrijke aangelegenheid spreken Het i onnoodig te loochenen dat hij tot uwe vrienden behoort Eerst aarzelde hij doch ten laatste bleef hij staan I Gij sijt zeer lastig sir We licht wilt ge mij wel de reden ggen voor uwe bewering dat de man dien ge zoekt mijn vriend fa lik £ ag u eens gearmd met hem P Mag ik ook vragen waar dat was Te Turijn laatstleden vèoijaar In den omtrek van de San Giovanni Hij beschouwde mij aandachtig Thans herinner ik mij uw gelaat Gij zijt eerj der twee jonge lieden die daar een dame beleedjgden en die tk zwoer deswege te kastijden Kr werd niet de minste beleediging bedoeld maar al ware dit ook het geval jeweest dan zou dit thans voorbU zijn i iGeen beleedigin Ik hebjwel iemand gedood voor minder aan uw vrienq tot mij ide Herinner u ala gij wilt dat ik geen woord gesproken heb Doch dat doet nie 3 ter zake Het js juist met betrekking tot z n nicht Pauline U 1 111 11 L Standerton Daar wlerd de spoorweg voor t eerst opengejiroke don 7en Juli en den volgenden dag gebeurde dat nog eens terwijl ook een bjug op 25 KM vanGreylingstad vernield werd Door een zonderlinge speling van h noodlot zegt de correspondent Imoest generaal Bulier die een paar dageijl te voren geseind had dat de gemeenschaïürftusschen Johannesburg en Natal nu heretip was op zjjn terugreis van Pretoria 24 nrfli te Greylingstad wachten tot delijn f weèr fi ordbjWas gebracht i Een herstollingsilnjjwerd Mschoten éa moeft naar StanïjdeftM terhg Den 12en voismde generaal leu vliegóndo colonne die hier en daat ren verdreef om len den ifolgenden vbor zich te zien Eens zagen do tejlchenlleec konvooi van de Boeren weg iiïï tf dat zi een poging konden p te honden ant de bereden his te zw iik en moest wachten leiie tooil doze ein elyk kwam konvooi ep geen or meer te op go VSikt klaagt Iflezo corres om de Weren tot vBrder verzet aan té mo ligen ftls deze manier van oorlogvooren z worden dan ook lederen dag vermeteler En hif vertelt hoe drie of viter Boeren een kopje beklommen waarop 4 of 500 EngelSchen waren met een groopje officieren de Boeren vuurden verscheiden malen naar het groepje on gingen p a weg toen de officieren uit het gezicht waren en drie Colt s en twee Mijxims hot vuur op do aanvallers hadden geopend Een gewonde die in handen van de Boeren waS gevallen maar later door onze ambulance binnengebradit was d w z door de Boeren teruggezonden verteld hoe oen Boer hom de boodschap had meegegeven dat het vochten van de laatste dagen hun uitstekend beviel In Peking houdt volgens de laatste berichten het vechten nog aan De Chineezon heet het bieden nog weerstand in de binnenstad TweeSrlei kan hiermede bedoeld ziJn In de Tataronstad vindt men de zoogenaamde Keizerlijke stad 10 KM in omvang omgeven door 6 M hooge muren Het centrum daarvan vormt weer de met minder hooge mnren omringd 3Vj KM in omtrek metende verboden stad voor de Chineezon iets als het paradijs waar alles blinkt van goud en zilver de Keizerlpe paleizen tuinen tempels de woningen der hofbeambten en de Staatsgebouwen omvattende Of nu reeds deze binnenstad omsingeld is dan wel do eerstbedoelde Keizerlijke stad is onzeker In elk geval ziet het er voor de Chineezon niet best uit Om dat ik Dr Genen wensch te spreken Zijn gelaat drukte plotseling de grootste verbazing uit Wat hebt gij met zijne nicht te maken vroeg hij op ruwen toon Üat is een zaak tusschen hem en mij Zeg mij nU waar ik hem kan vinden Hoe is uw naam vroeg hij kortaf Gilbert Vaughan Wat zijt gij EngeUch edelman j niets meer Hij dacht eenige oogenblikken na Ik kan u bij Ceneri brengen zeide hij maar eerst moet ik weten wat gij met hem hebt uit te staan en om welke reden gij Pauline s naam noemt De straat is geen geschikte plaats om over zaken te spreken laat ons ergens binnengaan Ik bracht hem naar mijn hotel m een kamer waar wij ongestoord konden spreken Welnu Mr Vaughan zeide iiij beantwoord mijn vraag en ik zal zien u te helpen Wat heeft Pauline March met de zaak te maken Zij IS mijn vrouw dat is alles Hij Sprong overeind een heitige Italiaansche vloek siste van zijn lippen Zqn gelaat was wit van woede Uwe vrouw schreeuwde hij gij liegt t Ik zeg u dat gij liegt Ik richtte m even driftig als hij doch met meer zelfbeheersching overeind Ik zeide u sir dat ik Engelsch edelman ben Ik verzoek uwe woorden terug te nemen ot ik zal u dit vertrek uitwerpen Hij bedwong met de grootste moeite ijn toorn Ik neem terug idfc hij weet Ceneri hetï de vreemdelingen te verzoenen zijn ze maar weer aan t onthoofden vari eenige hoogwaardighddsbokleeders gegaan inei groote onpartijdigheid zoowel vrienden als haters der vreemdelingen treffend Berichten fiouden aan dat de Keizer en de Keizerin niet govlpéht zgn maar veeleer gevaar zullen loepen in handen der vreemdelingen te vallen Het nieuwe Ohineesche bericht dut ztj 100 K M ten W van Peking zijn strookt nietmetuel vroegere dut ziJ in veiligheid zjjn te Sin giinfoe itVaarschijnl llk ziJn beide berichten gemaakt deels ton nutte der Chineezen die dlMi in de vaiifi moeten komen dat t gevangen nemen an die geheiligde personen mog l k is deels in de meening de Mogendhedé te kunnen misleiden Uit heti verzoek vanl u vreemdelinggen weigezinden onderkoning van Nanking om do Keizerin te sparen Spreekt overigens de angst dat zij in de hanjin der jVestorsche barbaren ifcon kunnen adii Onmiddellijk l eeft overigens de onderraning op dit verzoek een irienwe boodschap doen ïolgon dat hj allerminst geen bedrijiging bedoelde en dut hij in olk geval voor de rust in t Midden instond en vrede mot do vreemdelingen wilde bewaren Deze houding van den onderkoning is oen teeken dat do inneming van Peking indruk heeft gemakt Geheel in denzelfden zin zijn de verlöogen der mandarijnen in de Kwang provinoiên die naar aan de Times bericht woritt in publicaties verklaren dat de vetovermg van Peking oen gerechte straf is voor de Boksers en de autoriteiten die met hen gemeene zaak maakten dat de geheole expeditie dan ook tot het Noorden zon beperkt blijven daar in t Midden en Zuiden die oproerige bewegingen geen weerklank vinden dat de bevolking voort moest gaan de vreemdelingen te beschermen Er is dus wel eenige reden aan te nemen dat de kans op ongeregeldheden in t Midden en het Zaiden kies Rps verminherd is Verspreide Berichten Pkaskkijk Zondag werd de Parijscho tentoonstelling bekocht door 344 334 personen Ben der personen die Zaterdagavond op het tentoonstellingsterrein door het breken van de leuning eener passerelle gekwetst werd is overleden Vier anderen verkeeren in levensgevaar Het onderzoek naar de oorzaak van het onheil is in vollen gang Terwgl enkelen beweren den kreet De brug kraakt te hebben gehoord zeggen anderen dat er brand geroepen is Men weet niet of dit roepen plaats had toen in vroeg hij na eenige oogenblikken zéker hjj was bij ons huwelijk tegenwoordig Hij scheen wederom op het punt te staan in woede uit te barsten Traditore hoorije ik hem prevelen Ingannatore I Daarop wendde hij zich met eenigszins spottend kalm gelaat tot mij Indien het zoo is dan heb ik niet anders te doen dan u geluk te wenschen Mr Vaughan Uw geluk 13 bepaald benijdenswaardig Uwe vrouw is zeer schoon en van zelve ook goed Gij zult gewis een aangename gezellin aan haar hebben Ik had er veel voor wiUen geven om te weten waarom hij toen ik hem mijn huwelijk mededeelde zoo zeer in weede geraakte maar nog meer indien ik in staat ware geweest om aan mijne bedreiging om hem de deur uit te werpen gevolg te geven De toon waarop hij de laatste woorden sprak bewees mij dat hij met Pauline s geestes toestand bekend was Ik kon mij nauwelijks bedwingen maar ik wab daartoe wel genoodzaakt omdat ik zonder zijne hulp Cenen met kon vinden Ik dank u zeide ik dus kalra misschien wilt ge mij nu de gevraagde inlichting geven Gij ziJt een voorbeeWige bruidegom Mr Vaug ban zeide hij spottend indien Ceneri bij uwe huwelijksvoltrekking tegenwoordig was dan kan dit eerst eenige dagen geleden zijn Het moeten wel hoogst belangrijke aangelegenheden zijn die u van de zijde uwer bruid wegroepen Zij zijn ook zeer belangrijk Dan vrees ik dat wij eeni dagen zullen moeten wachten Ceneri bevindt zich niet te derdaad de leuning kraakte dan wel kort daarvoor De werkstaking der havenwerkers te Nantes is geöindigd doordien de reederijen het tarief van Hftvre hebben aangenomen Ook do staking der stokers en matrozen te Marseille schijnt tot een bevredigende oplossing te zullen kombn door de bemoeiingen van admiraal Béssora maar die der havenarbeiders dunrt voort Ook te Nantes hebben de werklieden I nn het werk neergelegd ziJ vragen een werkdag van 8 uur 6 francs per dag en 1 franc voor elk uur overwerk benevens 4 francs per nur na middernacht Bovendien willen zij het verbod van vrouwenarbeid BULSHi De Daitschers die bij Tukoe en Tientsin zijn gewond zullen over Antwerpen naar hun vaderland terngkeeron Waarschijniyk komt de Stuttgart waarmede hun vervoer plaats heeft binnen 14 dagen aldaar aan De Duitscho dames te Antwerpen woonachtig zullen den gekwetsten bloemen en andore geschenken aanbieden Het vervoer van het Belgische expeditiecorps voor China zal plaats hebben met een boot van de Red Star Line onder Belgische vlag Voor 700 000 francs is met do firma Tonnelier Co te Antwerpen gecontracteerd Te Ch rierdi Nord is opnieaw een oven uitgedoofd waardoor het aantal stakende glashewerkers met 180 vermeerderd is en thans bedraagt 7 370 man DurrsouLAND De tocht van maarschalk graaf Von Waldersoe door Dnitschland is een ware triomftocht geweest Overal hadden zich aan de stations muziekkorpsen opgesteld waren de autoriteiten aanwezig en juichte de menigte hem geestdriftig toe Sedert den oorlog van 70 71 is het volk niet zoo opgewonden geweest Te Leipzig werden hem de groeten van den koning overgebracht terwijl te Mttnchen de hertog Christopho en de prinsen afscheid van hem kwamen nemen BINNENLAND Men schrijft uit Vlissingen Gedurende de reis zijn op de Hawarden Qastle die met 270 Nederlandeis uit ZuidAfrika aankwam een hofmeester en een kind overleden Ook hebben voel kindoren de mazelen gehad doch de uitstekende behan Geneve Maar ik heb alle reden te denken dat hij binnen een week weder terug zal zijn Ik zal hem zien en hem z gen dat gij hier zijt Zeg mij waar ik hem vinden kan dan zal ik hem gaan bezoeken Ik moet hem noodzakelijk spreken Dat zal naar ik mij voorstel geheel en al van den doctor athangen Ik kan hem alleen met uwen wensch in kennis stellen Uij maakte een buiging en vertrok Ik gevoelde dat het nu zeer twijfelachtig was of het raïj gelukken zou een onderhoud met dien gehemizmmgen doctor te verkrijgen Het hing er geheel van af of hij het mij verkoos toe te staan Hij zou naar Geneve komen en weder vertrekken zonder dat ik iets wijzer geworden was tenzij dat zijn vriend of hij zeil mij eenig berirht zoude zenden Ik bracht een week te Geneve door en begon reeds te vreezen dat Ceneri besloten had mij uit den weg te blijven Dit was echter hict zoo Op een ochtend ontving tk een brief Deie bevatte slechts de volgende woorden Ciij wenscht mij te spreken Een rijtuig iial u om elf uur komen afhalen M C Op het bepaalde uur hield een gewoon huurrqtuig voor het hotel stil De koetoier vroeg naar Mr Vaughan Ik stapte zonder een woord te spreken in en werd naar een klein huis buiten de stad gebracht Nadat ik in een kamer was binnengelaten vond ik den doctor voor een tafel gezeten die met couranten en brieven overdtOtt was Hordt vervolgd