Goudsche Courant, donderdag 23 augustus 1900

boudn 5 80 6 84 7 48 8 16 8 07 B Oudav 5 85 Woerd 6 48 3 88 OtMolit 6 03 7 04 8 18 8 5 8 89 10 14 6 18 6 58 1 7 47 8 41 9 0 10 10 10 1 5 07 4t 8 0 9 87 10 88 6 6 68 8 17 10 41 Gioda 4 7 08 7 M 8 80 8 14 9 56 10 84 ll i Ulrecle SpoorwegverblDdlDgeD luet JfOUÜA Zomerülenst 1900 AangevangeD 1 Mei T l T r VVu lilO a 6 11 8 8 7 86 8 81 8 88 8 1 8 19 9 88 9 87 10 86 10 66 8 40 11 08 t 8 60 8 67 9 06 8 88 8 40 8 64 8 09 9 03 10 08 S klaa Eitea bglMttlfln p Op dele tninea lyn Zondag Maandag ea 1 17 ea a 8 18 a a a 1 J6 8 46 8 86 4 08 B 7 6 4 6 86 7 47 8 07 1 68 a t a 8 10 i 8 06 a a a 8 0 w t t 10 66 11 16 ll 6 Dinadag ndaagaaha r to rbil elU ooI deSeklL eikriigbaat tegen enkelen mektpriji B RoUandialia Spoar L Bitn iniiplanieat kairija BOTTÏRD4K G0BBA a 10 6 a 6 87 a a a 8 46 10 84 6 88 7 06 7 89 8 ii i S 6 8 I 9 46 6 46 8 68 a 6 68 a 10 08 7 08 7 86 8 80 8 48 9 47 10 08 10 18 11 08 a 1 86 a a 8 04 a a 1 36 8 84 8 46 S 48 4 08 1 46 a IM a a a a 8 08 a 11 8 H 08 ll Sl 1 81 8 0 8 45 1 06 4 0 t 84 6 07 6 48 Hollindadia ipoor I IWii mpplementbewiji an de Oampagnle der Wagona Utt 7 88 6 88 11 81 11 48 1 10 7 8 7 4 h m 8 Ó4 9700 9 89 10 08 AUaen la en 8e Uaaae altti Intalnn e Taenltalief op den loop k n niet gerekend worden onllDA IlEN H 8 lae aerai Ï 8 45 4 19 4 60 6 86 £ 4 VA a a 8 I8 a f a a 687 a a 165 4 16 4 4B 6 8 6 65 6 15 10 18 10 88 10 48 U 8 01 8 1 9 17 9 83 8 18 M 8 84 1 8 88 E 8 48 8 68 44 10 19 Qoida 7 16 8 87 8 41 9 09 9 16 lO OO Zeienh Moero 7 18 8 68 t t i 8oetermt Zeg 7 88 9 0 Voorburg 7 88 9 14 a Hage 7 68 9 08 9 19 9 87 9 48 10 18 10 46 10 64 11 11 11 87 4 J0 6 28 6 8 7 41 7 55 8 18 8 48 10 86 8 0 Ü n A A M T B D A M J JJ J S ü 6 88 8 11 8 88 9 a 10 J6 10 6 18 08 1 88 8 4 8 8 4 M Ki 4 48 6 16 8 48 B1 10 19 10 37 10 55 11 07 EiIbT JoBbTssTssTb lOISloT l l 8 86 4 156 18 6 4 7 08 8 0 8 83 8 45 10 88 10 61 j5 j u ss 10 85 1 0811 47 11 00 Am t C 8 19 8 13 9 87 10 95 11 4 1 OS 1 10 4 8 5 4 80 5 18 6 60 S 10 60 11 1 l ai 1 18 4 00 4 80 iHage 8 8 6 04 7 08 7 18 7 89 8 36 8 66 9 08 9 44 10 1111 86 11 86 1 6 1 80 8 40 3 Voorburg 5 8 10 17 1 86 Zoel nn Zeg 6 58 10 88 1 80 ZeTenh Mo 6 08 10 4 8 01 fOimda 8 14 6 S1 7 88 7 4 8 07 9 08 F 8 9 30 10 1110 64 11 65 18 08 1 84 li 8 0 S 7 4 87 4 47 4 Eammikatrain alleen le en 8 Uaaae eitm betalen alee Tern 8 1 4 8 Vm t C 6 88 7 18 7 6 8 86 18 8 81 11 18 11 87 18 5 8 80I 8 10 8 84 4 45 t l 7 0 1 10 4 9 61 A nu W 5 84 6 47 7 80 8 18 8 46 80 9 45 11 80 li 4t 1 05 ti 8 88 3 4 6 0 6 86 7 5 8 16 8 40 10 06 IriuJa 7 80 7 81 8 18 07 9 8 10 18 10 84 l Bl 1 16 1 5 8 88 4 18 4 84 5 47 7 54 8 09 8 li 10 17 11 8S 3 S 3 45 6 04 I 4 48 6 89 6 S 0 8 18 7 deling van den dokter een Amerikaan heeft er voel toe bijgedragen dat alle patiënten betrekkelijk spoedig herstelden Over het geheel wordt met veel lof over dezen medicus gesproken door zijn toedoen kreeg menig kind nn en dan een ei en werd aail moeders stont verstrekt wat bij de meer dan slechte voeding een ware uitkomst was Ongeschilde aardappelen en dan zeer weinig brood met bedorven boter vleesch waaraan de wormen zich vergastten was het dagolijksch menu terwijl pudding wanneer die verstrekt werd ongenietbaar was wegens de walgelijke vethoid Doch niet altaen was dit het geval aan boord reeds te voren was de ellende begonnen in den trein van Pretoria naar East London Vijf lange dagen vertoefde men daar in wagens waarin de passagiers als haringen in een ton waren gepakt Zoo vertelde miJ o a een dame dat zij met hare twee kinderen vertoefde in een slaapwagen van i personen waarin thans gedurende de vjf dagen niet minder dan 14 personen waren opgesloten voeg daarbij dat in den trein het eten zeer slecht was en het laat zich voldoende verklaren dat de lange reis v an 38 dagen een aaneenschakeling van kommer en ontbering was De Hawarden Caetlo kwam gisterochtend te ö uur op de roede aan met do quarantainevlag in top De quarantainedokter begaf zich daarna aan boord te ongeveer 8 unr kwam de boot in do haven en meerde te 8 15 aan den zuidelpon ponton Op den ponton werden eenige familieloden vrienden of kennissen toegelaten De 800 passagiers waaronder ook vrouwen en kinderen vertoonden zich op het dek en werden door vrienden en kennissen toegeroepen Er heerschte onder de passagiers een gedrukte stemming doch later onder het deharkeeren dat te 9 40 aanving toen door een der passagiers het Noderlandsche en Transvaalsche Volkslied werd geblazen dat dapper werd medegezongen kwam or wat leven onder hen Do menigte die aan den wal stond riephnn een Inid hoera toe De Hawarden Castle is een boot in marinedienst ten teeken waarvan in groote letters ter zijde van het schip staat No 29 en do marinovlag ven achteren aan het schip wappert De passagiers ziJn den 15n Juli van Pretoria in treinen naar East Londen vervoerd alwaar zij den 19 Juli aankwamen Do zeereis dunrde 33 dagen De vierdaagsche spoorreis was treurig geweest De Engelsche regeering zou voor hunne voeding zorgen doch aan de stations waar zij aankwamen was niets te koopen Zij die eetwaren hadden medegenomen deelden dat broederlijk met de anderen De voeding aan boord was zeer slecht geweest en do ligging niet veel minder Er waren onder de passagiers 270 Nederlanders Op den ponton stonden eenige Belgische vrienden om de hoeren Van Heek Rotsaert en Soly leden der Belgische ambulance te begroeten In de douane loods werden de ambtenaren der N Z A S M door de directie toegesproken welke toespraak met een driewerf hoera werd begroet Daarna werd met hen afgerekend Op verzoek van den voorzitter van het hoofdcomité van het Ned Roode Kruis heer baron Van Hardenbroek van Bergambacht was op den ponton aanwezig de heer 1 W de Raad secretaris van het plaatsel k 6 68 7 11 door 7 18 7 88 7 86 85 7 44 Oouda Mooidreeht Kieawnkeik Capella aotteidun H BotterdamD F Botteidam U AUna la i 7 06 7 88 4 48 8 80 6 07 4 8 1 41 a 6 01 8 81 a 8 11 6 04 a 6 17 8 10 6 8 w Sottordtun Bears Rotterdam D P fiollerdam M Oapolle Nieuwerkork Itoordreoht 8oada comité van het Ned Boode Kmis te Middelburg om de dimes Westerbeek van Eerten en Hellemans vJn de 2e Ned Roode Kruis ambulance te begroeten In de douane loods sprak de heer De Raad de dames toe en zeide ongeveer namens het hoofdcomité begroet ik n voor t eerst op den vaderlandsohen bodem en roep ik n het welkom toe Nederland is er trotsch op zulke zusters in haar midden te hebben Is het voor u een gewichtig oogenblik het hoofdcomité is u erkentelijk on dankbaar voor al hetgeen n daar hebt verricht om de gewonden en zieken to verplegen Mag ik u hier namens het hoofdcomité deze bouqnetten aanbieden als herinnering aan dit zoo plechtig oogenblik De prachtige bouqnetten waren versierd mot linten in de nationale kleuren Onder de passagiers bevond zich ook een kleinzoon van Paul Krnger de heer T G W Krager met vrouw en twee kinderen Hü was wegens ziekte van Bustenbnrg naar Protoria gezonden en nu kwam hij naar zijne familie in Kampen die hem hier verwelkomde voor herstel van gezondheid De heer Krnger is een spraakzame en minzame man heeft van ziJn 12e tot zijn 20ste jaar zijne opvoeding genoten in Kampen alwaar hij ook is gehuwd Over het succes van den oorlog was zijn hoop maar gering de overmacht is te groot doch de oorlog zal nog lang dnron en zeide hij wie weet als zij volhouden dat ik van harte hoop dan kaïi wellicht alles nog ten goede veranderen Van de vermoedelijke overwinningen van De Wet wist hiJ natnurlp nog niets doch achtte hem daartoe wel in staat In het station en het hotel Zeeland werd het natuurlijk overvol en deed men zich te goed aan vele dingen die men op de reis had moeten ontberen Onder de passagiers was ook de heer A T P van Trotsenbnrg met vrouw en 2 kinderen De bij de Eerste Kamer nog aanhangige wetsontwerpen betreffende het Waterstaatsbestuur en de gemeentelijke belastingprogressie zullen tijdens t bijeenzijn der Kamer na de opening van het nieuwe zittingjaar in September afgedaan worden Men verwacht dat alsdan ook de wetten betreffende de voogdij en de kinderen in de afdeelingen kunnen onderzocht worden 11 18 ll JO ll 9 11 60 11 84 11 44 10 18 9 48 8 68 10 16 10 86 10 88 a 10 48 10 10 4 8 13 8 47 7 48 8 88 a 10 19 10 69 11 88 18 16 U 6 1 58 1 58a 11 11 1 10 11 88 a 1 81 a a 11 86 a a M 10 45 11 41 18 08 1 45 18 56 1 40 8 80 0 I DA U PKÏOH 1 10 14 10 8 1 00 U S7 16 11 1 8 8 11 84 10 49 11 47 U S 1 0 8 08 In de zitting der Algeraeeae Synode van eergisteren werd de behandeling m zake het Reglement op de generale kas ten einde gebracht Het voorstel van dep heer Bronsveld om in art 2 van het reglement te lezei een verplichte jaarlijksche bijdrage van hen die op belijdenis des geloofs worden aangenomen werd na discnssie aangenomen en zal aan de adviezen der classicale vergadering worden onderworpen Daarna kwam aan de orde van behandeling een voorstel van den heer Breunesse tot toevoeging aan art 38 Reglement op het Godsdienstonderwys van een nieuwe alinea aldus luidende de aanneming heeft plaats zonder dat van de leerlingen wordt gevorderd dat zij de verplichte bprage voor de generale kas hebben voldaan De conclusie der hierover rapporteerende Commissie strekte tot afwijzing Deze conclusie werd verworpen en daarop het voorstel voorloopig aangenomen Ter tafel kwam het rapport over het voorstel van den heer Okken tot wijziging van art 27 Reglement op de vacaturen strekkende tot een andere bestemming van een deel der vacatuur penningen De conclusie der rapporteerende commissie strekte tot afwijzing van het voorstel Dienovereenkomstig werd besloten Daarop werd dejnienwe instructie voor den Qaaestor öeneraal en zijn secundus besproken en vastgesteld Benoemd werd tot Quaestor öeneraal om op te treden 20 Jan 1901 de hoer mr I J Hogerzeil In de gisteren te Rotterdam gebonden vergadering van het Nederlandsch Paardenstamboek afdeeling Zuid Holland is o m wijziging der statuten behandeld Uitvoerig is van gedachten gewisseld over het wetsontwerp op de paardcntokkerp met den uitslag dat met gro te meerderheid van stemmen het beginsel in het wetsontwerp gelegd is verworpen Tot afgevaardigden ter algemeene vergadering die Maandag te Rotterdam zal gehouden worden zijn bij stemming gekozen de heeren mr A Ferf en J H van der Torren üeineng de Berichten Een avontuur van Kees de Wit Dat onze vriend de heer Dudok de Wit te Breukelen zelfs biJ wielrpers nog zoo onbekend is dat dezen hem voor een kellner en ziJn Slangevecht voor een koffiehuis zonden aanzien zal aldus het Hbld menigeen betwijfelen En toch is dat dezer dagen gebeurd Op een goeden middag zit de heer De Wit mstig te arbeiden in zijn kamer toen een gezelschap dames en heeren zijn tnin kwam binnenreden Fluks werden de fietsen in de gereedstaande standaards gezet on plaats genomen op de stoelen en banken die steeds op deze gastvrije plek gereed staan om bezoekers gelegenheid te geven tot rusten De heer Do Wit bleef doorwerken in de veronderstelling dat men zich wel zou doen aandienen Hoe werd hiJ echter verrast toen dit geschiedde door een geklop op de tafel en een geroep van Aannemen I Voor den steeds naar grapjes hunkerenden Kees was niet veel tp noodig om een plan te ontwerpen In zjn eenvoudige huisjas met een blad onder den arm verscheen hij spoedig bij het gezelschap en vroeg onderdanigst wat de heeren en dames beliefden De heeren waren over het algemeen belust op een oude klare anderen vroegen madera of port de dames advocaat Onze kellner moest hun zeer tot zjjn leedwezen melden dat laatstgenoemde drank niet aanwezig was Gelukkig bleken de dames geneigd zich met port tevreden te stellen Spoedig was het bestelde in ieders bezit en de heer De Wit verwijderde zich bescheiden Een poosje later moest hij echter opnieuw verschijnen om de glazen weder te vullen 18 46 18 68 4 34 4 44 4 61 8 01 6 07 6 18 7 6 46 1 67 8 86 11 07 5 68 6 80 7 10 7 S8 7 38 7 64 10 87 10 53 11 01 11 8 8 48 8 89 6 11 6 30 7 00 11 44 51 7 00 7 58 9 00 9 35 10 06 10 46 7 84 S 11 07 9 4 I 84 7 48 8 86 48 10 07 10 18 11 83 De bezoekers begonnen intusschen aanstalten te maken om te vertrekken Een van hen die de beurs scheen te houden vroeg En hoeveel krjjg je non wel alles biJ elkaar Niets Algemeene verbazing Maar man we vragen je hoeveel weverteerd hebben Jawel ik heb de heeren goed verstaanen antwoord niets I Maar man ben je gek P Neen ik ben Dodok de Wit Tableau I Onnoodig te zeggen dat zoowel de dames als de heeren zIqJi uitputten in verontschuldigingen en dat de heer De Wit hnn op zijn gewone hartelijke wijze vergiffenis schonk Dat het gezelschap de namen Dudok de Wit en Slangevecht niet meer zal vergeten daarvan houden we ons overtuigd Een ooggetuige schrp aan het Hbld Van Keulen hier aangekomen begaf een jonge man zich naar de trim Sarphatistraat Leidsche Plein gevolgd door een Engelschman die zijn nogal jrooten handkoffer aan een witkiel te drag B had gegeven Bjj de tram gaf de Engelschman zes centen voor loon de witkiel protesteerde doch de Brit wilde niet meer geven no friend I De onge man gaf den drager daarop een dnbleltje en zeide toen opzetteli k in zeer gebroken Engelsch opdat de zoon van Albion er ook tenminste iets van zou knnnen verstaan Doe zoo min mogelijk Iets voor een Engelschman en vertrouwt hem nooit Witkiel af Daarop vroeg de Engelschman npig Yon speak ËngHsch No antwoordde de jonge man 1 only speak Boerrr Groot gelach in de tram de Engelschman woedend 1 Men meldt uit Amsterdam Naar het bnrean van politie aandeOudebrugsteeg zijn gebracht twee personen 1nedeplichtig aan de inbraak op de Brouwersgracht in den ochtend van Zondag j l Men meldt uit Ridderkerk van 20 Augustus Hedenmorgtn te halt twaalf are brak door het vallen van een petroleumlamp brand uit in het huis bewoond door N aan den Eeuigendijk Het huis brandde bijna geheel af De meubelen werden nagenoeg alle gered De spuit van Ridderkerk gaf water Het huis is verzekerd Omtrent den aanval op den Koepel van Blaricum meldt het Hblad nog De beide neven Baas de raddraaiers van de Hnizer schrikbende zjjn gevankelijk naar Amsterdam gevoerd Verder zfju nog een 7tal arrestaties gedaan doch allen te arresteeren die mede schuldig ziJn zal wel zeer moeilijk wezen Wij meldden dat aan de plundering van den koepel slechts enkele Hnizers deelnamen dit is onjnist want daaraan waren zeker een 100tal man werkzaam Aan de resultaten is dat ook wel te zien geen tafel geen stoel geen pendule is heel gebleven Vele Huizers beroemen er zich op mede te hebban gedaan en een der nieuwsgierigen dia eergisteren het vemielingswerk ging aanschouwen hoorde een Huizer zeggen dat het hem speet den stal niet in brand te TUd vae Greenwich 8 88 8 4 10 09 10 11 10 40 lUI 4 a I 10 18 2 a a 10 80 8 41 Jl a a 10 87 a 8 10 8 66 9 86 10 80 10 46 11 88 8 4 a a a a 11 4 a a a a a r a 11 4 a 9 66 10 08 10 17 10 9 10 84 i 0 1 hebben gestoken die was van hont en dat was gauw genoeg godaan geweest De Ini hadden toch het recht dronken te zijn het was immers Zondag zeide een ander Men ziet de gevoelens in Huizen zelf schijnen ook verdeeld te zijn want de meerderheid der bevolking van dat dorpje keurt het gedrag der woestelingen sterk af en verheugt zich dat ten langen leste ten minste eenigen gettraft zullen worden 1 Een vreemde quaestie Kortelings stonden 2 kostbare paarden biJ een hoefsmid toen het eene paard het andere een oor afbeet De eigenaar van het paard zonder oor stelde den eigenaar van het paard dat gebeten had aansprakelijk doch de rechtbank beslist anders en bepaalde dat iemand niet aansprakelijk is voor hetgeen zijn paard buiten zijn opzicht doet doch dat do hoefsmid de schade moest dragen omdat die tot plicht had om de paarden vast te zetten en zoo dat zjl elkaar niet konden verwonden Ons Paard Ds W A Dekker predikant te Hoogeveen waarschuwde in September 1898 in de Hoogeveensche Ct tegen een advertentie waarin tegen hoog loon in een hotel in den Haag een buitenmeid werd gevraagd Deze miarschuwing luidde als volgt Onderttteekende acht zich geroepen onze dieJLboden ten ernstigste te waarschuwen regen de advertentie waarbij tegen een loon van f 200 zegge tweehonderd gnlden in een hotel in den Haag een flinke stevige buitenmeid wordt gevraagd Oit een door miJ ingesteld onderzoek is mij gebleken dat de dienstboden die in handen vallen van het beruchte Amsterdamsche verhuurkantoor als blanke slavinnen werden verhandeld en versjaoheld Door ongesteldheid moet ik kort zjln in mijn schreven de belanghebbenden knnnen nadere inlichtingen bij mij verkrijgen De brieven op de advertentie moesten zooals daarin vermeld was worden ingezonden bij Henny s Advertentiebureau Kerkstraat te Amsterdam Nu wordt door dien heer Henny een huur en verhuurkantoor van dienstboden gehouden en hij stelde daarom wegens beleediging een eisch tot schadevergoeding tegen den predikant in In het Wbl v h Recht No 7467 is nu het vonnis der rechtbank te Assen opgenomen waarbij die vordering ontzegd is op de volgmde gronden dat in den regel het bestuur van een advertentieblad of van een advertentiebnrean al verklaart het zich ook bereid de antwoorden in ontvangst te nemen niet aansprakelijk gesteld wordt voor den inhoud der geplaatste advertentie zoodat ged met zijn waarschuwing nimmer den eischer als bestuurder van een advertentiebureau kon treffen dat de door ged geplaatste waarschuwing slechts beleedigend zou knnnen zijn voor den inzender der advertentie dat echter de inzender zij het wellicht de eischer zelf gebruik makende van de niet eens met des eisohers naam geheel overeenstemmende initialen C H anoniem heeft geadverteerd en ged zijn waarschuwing dus heeft gericht tegen een naamloos stuk de advertentie van een onbekende waaraan de eischer al is hiJ besteder van dienstboden of houder van een verhuurkantoor evenmin in die kwaliteiten een rechtsvordering kan ontleenen indien niet gelijk in het onderwerpelijke geval in de waarschuwing zelve de eischer uitdrukkelijk of ontwijfelbaar wordt aangewezen Aan het verslag van de residentie Oostkust van Sumatra over Juni is het volgende ontleend Ook m deze maand keerden enkele Karangsche uitgewekenen in Tamiang terug onder hen bevond zich paglima Setia Pahlawan een der hoofden van het verzet wiens naam op de proscriptielijst voorkomt Nadat hij te Medan geweest was om vergiffenis te vragen werd hem vergunning gegeven zich weder in Karang te vestigen Door een militaire patrouille van het garnizoen te Seroewai waarbQ zich de controleur had aangesloten werd een Atjeher opgevat die aan den overval in kampong Banton in den nacht van 4 op 5 Januari jl had deelgenomen Rnstverstoringen hadden in Tamiang niet plaats Op de hoogvlakte viel niets bijzonders voor In overleg met de hoofden vanTanah Djawa werd na den dood van radja Maligas bet bestui r over het landschap voorloopig j opgedragen aan diens oudsten zoon Si Djintar M e oneenigheden tnsschen de bevolking der povenstreken van Bila en die van het aankrenzende onafhankelijk gebied zijn door tneschenkomst van den controleur van Lab enn Batoe in der minne geschikt De assistent resident van Bengkalis begaf zich den In Juni op reis naar Goenong Sabilan en was aan het einde dezer ver slagmaand nog niet op zjjn standplaats teruggekeerd De radja van Koento Kota Intan bracht een bezoek aan den controleur van Siak die van Eamba werd verhinderd aan zijn plan om zich biJ het bestuur te vervoegen gevolg te geven omdat zjjn gebied met een vjjandelpe inval bedreigd werd STADSNIEUWS GOUDA 22 Augustus 1900 VERGADERINGvandenGEMEENTERAAD op Vrpag den 24 Augustus 1900 dos namiddags ten ure Aan de orde Het opmaken eener opgave van 6 benoembaren tot leden v in het College vanZetters Ing St No 67 Het voorstel tot verlenging met een jaarder tpelijke benoeming van den heerT J Lugthart tot assistent bij het teekenonderwjjs aan de Avondschool voorAmbachtslieden Ing St No 68 Do rekening van de ontvangsten on uitgaven dor Gemeente over het jaar 1899 Het praeadvies op het verzoek der afdeeling Gouda van den Nationalen Bondvan Handelsen Kantoorbedienden inNederland om subsidie en kosteloos gebruik van localiteit ten behoeve vandendoor haar opgerichten handelscursus Ing St No 66 Het voorstel tot het aanvragen van verlenging der concessie tot het heffen vantolgelden op het Amsterdamsche en Gondsche Rijpad Ing St No 69 De ontwerp vorordening regelende hetopenbaar lager onderwijs Ing St No 70 De ontwerp verordening voor de Commissie van bijstand in het beheer dergemeentewerken Ing St No 71 Aangenomen het beroep by de Ned Herv Kerk te Rouveen door C Eekhof te Gouderak Haastrecht 21 Aug De leerlinginachinist te Hellevoetsinis A de Jong Sz is van het eerste naar het tweede cursusjaar bevorderd MooEDHECHT Gistermiddag is biJ F van Tilburg in den Zuidplaspolder de bliksem geslagen in don hooiberg die daardoor aan het smeulen geraakte Een drietal spuiten zjn er heen getrokken en hebben de smeulende massa gebluscht Te ongeveer 10 uur s avonds was het weer veel erger dan s middags Het licht was fel en de slagen volgden spoedig op elkander tertvjjl do regen bij stroomen neerviel Van onheil of andere aangerichte schade in deze gemeente heeft men gelukkig niets vernomen 364 Staats loterij Se Klawe Trekking van Dinideg 21 Augustiia No 1883 en 8391 ieder 1000 No 7889 en 13S6 ieder 800 No 3170 3438 4084 4143 18 10 en 1178 ieder 100 PrÜMn van 46 88 29 2 5891 8060 W 96 13566 16000 18647 119 6 93 8120 10689 67 78 18748 38 3078 8931 8 81 13636 18114 61 80 8143 76 8836 10868 68 59 99 200 68 94 61 83 76 11847 18941 14 88 6079 64 10943 13736 64 19114 66 3886 98 8416 61 47 16 31 16 876 9S8t 6ln 6SI 61 18840 70 19106 481 46 8207 8678 67 58 16413 40 578 48 16 87 76 61 13 19838 96 16 19 8703 11003 70 68 48 U 31 36 74 99 18941 O 54 5 49 46 3804 11186 14 68 19414 66 73 6307 6 48 14048 68 1899 87 26 9 51 78 16604 19808 788 3608 6489 37 11869 14168 60 8 806 64 96 60 91 78 186i9 38 18 66 6516 63 11361 98 4 76 60 78 84 31 64 4818 78 19661 988 37 0 5 8806 86 30 78 87 44 7 71 81 11496 8 90 89 64 95 76 83 11688 14886 16141 19708 lllS 8816 98 78 96 87 87 84 1885 64 6862 82 11661 60 168 16 88 37 90 6781 9087 11716 83 16 31 91 69 4100 89 44 88 14415 24 19815 1313 4819 47 50 11366 14609 39 36 SI 4818 60 9114 119l t 85 47 63 67 89 86 49 87 14604 iV 64 87 4411 87 58 78 47 87 199031438 60 6968 9806 12079 76 94 6 53 4538 rgil 10 11161 14714 17039 9 11 58 23 U8 76 14810 68 67 26 6j 49 9306 89 49 17888 98 88 4618 7106 56 98 95 17816 80176 1601 61 1 88 18299 149 2 20 80215 69 4704 38 9446 18303 38 71 86 7D 18 76 89 79 16046 17468 46 81 95 93 9630 92 16182 98 47 1786 97 7865 9885 U403 76 I 683 78 67 4888 96 47 18609 168 0 95 90319 71 4902 98 9706 18688 3 17888 17 86 7 7336 16 12788 16847 88 69 1811 18 48 37 12858 6 17718 60 1963 60 66 9800 79 63 68 80433 8 9986 96 7417 10088 IJ 67 98 10167 83 76S0 71 88 81 10842 13 18 88 49 48 7814 10403 61 41 9 68 43 37 13164 49 68 69 77S2 111624 13208 66 13306 3 19 13480 43 85 13M0 71 78 61 16620 79 84 7 88 96 44 178SH a06fO 1 660 78 66 86 18026 78 SS 87 81 16743 60 80700 E6 18 06 10 O 78 84 16818 79 80866 43 90 78 B3 93 20913 99 1 438 67 16902 50 16432 7 IS Ol 1371Bf z 13816 l 23i vervellen 6Ï 5048 80i9 94 84 6208 8U7 6919 68 4t 66 6181 71 Si 2S60 CS86 67 88 2449 93 8631 5883 61 78 7880 7904 S8 8048 91 81 2733 7S9 8836 63 S9S1 n 48 SS7 In de vori o opgaaf stond 143B 01 z 14344 1J22 on Ontvangeen een groote sorteering Heeren en Dames l AKAPLl IKS VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA relephanu X 11 Uoiirs van Anislcrdain Vrlirs Siotkri 81 i 81 9311 987 3 loof 937 88 88 V 88 88j 4 84V 65 98 8 96 1017 67 67 927 8 l l 10 84 900 91 99 691 436 65 108 2047 164 9 T 128 z 110 90 29 114 101 284 836 100 65 66 161V 97 8 lOO V 100 1 114 141 z 68 lOS 20 AÜO NlD LiND Uorl Ned W S 8 dito dito ditc 8 dito dito dito 3 HoHOii Obl Gouill 1881 93 4 iTAULlnsohrgvrng 1868 81 6 OoaTlim Olil in papier 1868 6 dito in zilver 1883 6 PoaTOOAL Olil luet coupon 3 dito tioket 8 RnaLAND Obl Binnenl 1894 4 dilo OeoouB 1880 4 dito biiBotba 1889 4 dito bü Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SpiMJB Perpet iohuld 1881 4 ToEKSU Qepr Conv leen 1890 4 927 Gec leening serie D Gee leenin wrieC ZniD Ari Rp V oblg 1893 6 MliIoo Ob iit Sch 1890 6 VmrzMU Obl 4 onbop 1881 Y STB DUi Obligetien 1895 3 BoTTKUuic 3ted leeu 1894 3 NlD N Afr Handelsv und 74 104V 87 86 T6V 86 4 i 68 160 810 108 108 9911 100 117 117 101 34 Zuid Ital Spwmü A H obl 8 PoLKV Waruihau Weenen aand Buil Gr Rus Spw Mij obl 4 Baltieehe dito aud Fastowa dito aand 6 IwSng Dombr dito aand 6 Kursk Gh AEOV Bp kap opl 4 dilo dito oblig 4 AmaiKA Cent Pao Sp Mij obl 6 Okie i North W pr O v aand dilo dito Win Bt Peter obl 7 Denver h Bio Gr Bpm eert r a nlinoi Centrai obl in goud 4 LoniiT Ie NasbvilliCert v aand Mexico N Spw Hij le hyp o 6 Mis KauFa v 4pCt pret aand N Tork Outaaio 11 We 1 aand Penu dlo Ohio obllg 6 I Ongon Oalif le byp in goud 6 99Vi 81 3M tot SPOTPRIJZEN van ZOMERMANTELSi DAMES en KIN D E B COST U MES COSTUMES ïaili rur Bloiisen en Damesoverhemden JaponslolTeD en gekl Ktloenen ü ü$AM80M VERSCHEIDENHEID Het proces tegen den koningsmoordenaar Bresci zal 28 Augustus voor het Hof van Appèl te Milaan beginnen Bresci heeft geweigerd een verdediger te kiezen Er zal hem dus een advocaat van rechtswege worden toegevpegd Alle Milaneesohe advocaten hebben verzocht van de eer verschoond te blijven ADVEtlTKf TIEN Openbare Verkoomng DcVolarlsll GIlOEXF NDAAL te Gouda is voornemens op MAANDAG 27 AUGUSTUS 1900 des voormiddags tl uui in het Hotel DE ZALM aan de Marktte Gouda in één ntttlng in het openbaar te veilen en verkoopen m niis No 1 waarin TUnGVSNlNO tot verkoopvan sterke dranken in het klein en ERF in de Molenwerf wijk B No 31 te Gouda No 2 Een Huis on Erf in de Molenwerf wyk B No 31 te Gouda vitant perceel I No 3 Een Hiilti en Erf met TUIN voor en OPEN GROND iiehiev aan de Korte Akkeren wijk P No 473 te Gouda Verhuurd aan G Sluiter voor f 1 50 por week Nes 1 en 2 worden bij de afslag gecombineerd aangeboden Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen op 1 October 1900 of vroeger Te bezichtigen drie werkdagen voor den verkoop van 9 1 unr en op den dag der verkooping van 9 11 uur Naderj inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris GKOENENDAAL te Gouda FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ IV clK nitsctie Wassriierij VAN H OPPECVIllDliUEIt 10 KmlshwU Rotterdam öebreviil r l ilnor Z M den KoniRj der Belgen lloofddepAt voor UOUDA do Beer A VAN OS Az Specialiteit Toor het Btoömen en rerren van alle Uesreiien L araei arderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van phiche mantelfl veeren bont enz lordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverld Alle goederen hetzfj gestoomd of gevertd worden onschadelük voor de ge7X Ddbeid volgens staal bewerkt Een SML Rijwiel is onvermijdelijk een HT tC U H en IjIC HMjOOJPB IV Op den weg zijn de Yankee Style Rijwielen het S Hf iC 1 11 T o a in het Kampioenschap van Nederland 1ste prijs bij het verbeteren van het zes uur record 157 K M verbeterd met 25 K M enz enz Fabrikanl va RIJWIELEN en NOTORCÏCLKH B L JANSEN sBoscli Leverancier der Gambler Automobielen c a Agent voor GOUDA J C DE H ÜITBlt Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPARKBROOK GE¥j beter adres voor alle soorten SCHOEN WERK dan hel Noorilbrdbaniscb Schoen m laarüeinnagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPRUIMING van verschillende soorten MCMOKXmiHti Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk