Goudsche Courant, donderdag 23 augustus 1900

Vrijdag 84 Augustus 1900 No 8281 30ste Jaargang fiOüDSCHE COIMNT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelFfoan Ho ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon o f De Jitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon ea Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco dër post 1 70 Afzonderiijke Nommers VT TF CENTER Geen Engelsch Echt BOEUENBUOOD t cent de K Q A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 JtAl HOMO Korte Groenondaal I 202 203 GOUDA IJKEaWAREIM iKREEasCII KVVm HIJISUODU AKIiHELEN FORNUIZEN Breukbanden E CASSITO TANDARTS TurfmarktIBB Gouda Djo el jks behalve Zondag te spreken tot 4 urn Tiendewegf 39 Beveelt icli beleefd aan tot het leveren en beilienen van ILLUMlïïATIËir Bericht tevens dat hö met NIEMAND zaïnen werkt EEMBE7ÖTTMIEBL Hcii worilt verkocht op t nËUK tclettpii UIT HKT Mag WIJN TAK M RAVENSWAAYZONE J Deze THEEËN worden afgeleJ rerd ia verzegelde palrjes van vijt twee en een ïtalf en een Ned on met vermeldin j van Nommer en iPrya vooriien van nevenataam Merk volgens de Wet gedepo neerd Ziofe tot de uitvoerinK van geëerde orders aanbevelende J BRËERAART LZ 9 P Wie werkelyk p r y s stelt een te hebben laat zich fotograleeren in de tfotografitehe UunttinrichUng STTJIDIO van P V D WAALS e o IKK ODDL 8CHIBDAMMEK GENEVEE Merk NIGHTOAP Fl SINGEL 661 VerkrijgSlMr biji PEKTERS CHItPAM r k n liuwija van eotithoid i oaohet eii kurk steeda voorElen van den naam der FirniA P HOPPK ATTENTIE Eeno oude Firma in KfUXIC en aaneerieanie artikelen te Rotterdam venscht ill relatie ie treden met Dames ol Heeren uit den deftigen stand genegen zich in eigen kring t gon ruime provibic met den verkoop te Velasten Geheimhouding verzekerd Adros met iranco brieven onder letter S aan den ISoekhandelaar P M BAZENDIJK Rot terdam Vereeniging Floralia te Goudü Tentoonstelling Zondag 26 Augustus 1900 in Ie Zaal KUNSTMIN der Sftoieleit ÜNS GKNOEGEN Be TENTOONSTELLING zal geopend zijn van 10 uur v m tot tO uur n m Ten 3i uur nattnee ntulcale tb geven door het Muziekcorps van de D D SchnUeriJ alhier onder Directie v n den Heer Jon G Abentz Ten uur JPrUmlUleeHna Des avonds imutHefsultcoerlng afgewisseld door UcMbeeMeu Bji ongunstig weder gaat de vertooning der Lichtbeelden niet door Inschrijvers hebben persoonlek steeds vrflon toegang en van 5 nar al met hunne Hnisgenooten Leden der Vereeniging persooniyk en Donateurs met hunne Hmsgenooten hebben steeds vrijen toegang Entree voor Leden der Sociëteit Ons Genoegen Niet Loden van Iloralia hunne Dames en Kinderen JO cents per persoon Niet Leden Z5 cents per persoon Indien gy niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior DruiveH Borstlionig Extract mmh mt de Koninklijke Stoomiabriek De Honing bloem van II 1 VAN l§l€HAIii €o Benliaa Hoilevsraiims SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN CO B Meliaattie ia h@t beste middel der wereld Co S Melianthe genomt Kmklioest CO S Ifleli ntbe geneest zoowel oud als joni Co S BdeliatltllO mag ïd geen huisgezin ontbreken Co S Jfteliantbe staat voortdurend onder Scheikundig toezicht Co S Klelianthe helpt onherroepelijk Co 8 SSelianlhe is bekroond mot Eerediploma a Co S MeUantUe is bekroond met roud 8l Co s MelianthO is bekroond met Zdvor Co S Mslianthe ia vonjubaar iu flaooris van 40 CU 70CU en ft Vi Firma WOLFF Co WeathsTen 198 out a D MIEBIES Kleiweg E lÖO Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 to iauda A BOUMAN Uoordrtkl J Tb TOBKBN BoiJ oop B y WIJK OudeKalrr M KOLKMAN Waddinmet U KOLLMAN Bodegravm PINKSE Niiuwerkeriad JJiel W J VAN DAM HoMtr cht A N TinZESSEN Sdioonhmen Aiitl§eptl8ciie Tandpoeder en Antlgeptlseh moiidiiiictiiiir van E CASSVtO Tandarts te Gottda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwatraat Gouda Tare3s 3si3n 20 Odto ex JJOTW IN DE GOUÜSCHE P4AIlbEiNLOTKRIJ zyn a 10 Cl per lot verkrijg baar bij A BElijKMAN Zn HÜOFDPIIIJZEIS Rijtuigen met een en tweePaardenliespannen Voedings Eiwit 1 lUlo Tepoll heeft ermvecl ii hna wa ircle als 5 Kilo best J 5 lenn T onon wordt In het liol aam oumiildolyk tot plerweelliei en WoM om e et i n it T vet te vennen Tto o heelt b n rPBoKl sehruix eene i f J lan krau ten te levotae loowel ty irezoi ilin als bj leken en £ W loeBcvoe a worden sender daarvan den si i ik te hederven Doof HM MHnl utm prya van Tropon liau iedereen het tlth versehaffeoL T rkr Eb r b l f tli t r irotlal U wl M lt Generaal Agonteiï voor Nederland en Kdöniea Boest Gips v u der I fj é Hotterdan Paarden Rundvee enz Openbare Yerkooping te GOUDA op MAANDAG 10 SEPTEMBER 1900 ies morgens te elf nren in het Kofflehnis HABMONIE aan de Markt ten overstaan van den Notai is G C FORTUI DROQGLEEVER van Nes 1 en 2 Een op aangenamcn staad gelegen goed onderhouden WOÜNHUIS PAKHDIS ERVEN en fraaien TUIN aan de Oostzijde van de Gouwe te Gouda wjjk C Nos i en 45a te zamen groot 4 Aren 5 Centiaren Het Huis bevat beneden 3 Kamers en Serre en Keuken en boven 3 Kamers Badkamei 2 Zolders met Kamer en Dienstbodenkamer het is van Gas Kook en Lichtgas en Waterleiding van Electrische Schelgeleiding en verder van vele gemakken voorzien en te aanvaarden by de betaling der Kooppenningen uiterlp 11 October aanstaande Na afzonderlijke veiling worden dj porceelen Nos 1 en 2 gecombineerd No 3 Een goed ofljorhouden EAASPAËHÏÏIS en üEP in den Langen Groenend aal te Gouda wijk I No 78 Te aanvaarden bij de betaling der Kooppenningen De Kaasstellingen en planken moetöh door den koope worden overgenomen voor do som van f 250 No 4 Een HUIS en ERF in den Langen Groenondaal te Gouda wijk I No 77 Verhuurd bü de vyeek voor I 1 60 No 6 Een HUIS en ERF achter de Vischraarkt te Gonda wijk I No 131 Verhuurd bj de week voor f 1 10 No 6 Een op vroolijken stand gelegen goed onderbonden WOONHUIS ERF on TUIN aan de BUnwstraat Turfmarkt te Gouda wijk H No 11 groot 2 Aren 12 Centiaren Verhuurd tot 1 Mei 1901 vo r t 300 per jaar Het Hnii kevat 5 Kamers Keuken en Zolder en velerlei gemakken No 7 Een naast het vorige perceel gelegen goed onderhouden EÉF en groeten TUIN wijk H No 13 met een gang daarnevens wjjk H No 12 groot 2 Aren 46 Centiaren Verhuurd tot 1 Mei 1902 voor f 300 per jaar HetV Kuis bevat 5 Kamers Keuken gelder Provisiekamer en 2 Zolders en het is van Gasen Waterleiding en van vele gemakken voorzien No 8 Een GEBOUW en ERF achter het vorige perceel aan het Water van de Naaijerstraat te Gouda Verhuurd voor 1 65 per jaar bjj de m and te betalen De perceelen Nos 6 7 en 8 te zameS groot 5 Aren 2 Centiaren worden n afzonderlijke veiling gecombineerd Nos 9 10 en 11 Drie nevens elkander staande HUIZEN en ERVEN in de Heerenk de te Gonda wp P Nos 509 510 en 511 Allea verhuurd bij de week elk voor f 1 60 No 12 Een PAKHUIS KANTOOR en i F aan het Nonnenwater te Gouda wjk O No 2 groot 1 Are 4 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1900 En No 13 Een PAKHUIS ERF en BOVENWONING aan de Bogen te Gouda wlJk O Nos 133 en 138a Te aanvaarden 1 November 1900 De perceelen zjn de laatste 3 werkdagen vóór den verkoopdae van 10 tot 3 uren te beaichtigen wat dfeterceelen Nos 6 en 7 batreit vooraf aan de bewoners beiet vragende en op den verkoopdag van 9 tot li nren G uda Druk van A BRINKMAN Za Nadere inlichtingen geeft voornoemde Netaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Buttenlandscli Overzicht De American Association of China seint nit Sjanghai De toestand in het dal van de Yangste wordt hoe langer hoe kritieker De militairen ramen dat 15000 man noodig znllen zijn om Sjanghai afdoende te beschermen Dring er bij de regeering op aan dat zfl onmiddellijk troepen zendt Het telegram is aan het departement van buitenlandsohe zaken meegedeeld De president Mc Kinley minister Root en de onderstaatssecretaris Adee hadden een langdurige conferentie over een telegram van generaal Chaffee waarvan de tekst niet gepubliceerd is Men verneemt echter dat Chaffee heeft gemeldt dat waarschijnljk nog heel wat zal gevochten worden rondom Peking en tnsBchen Peking en de knst en dat het daarom onmogelgk is ook maar bij bonadering den datum te bepalen waarop de Amerikaansche troepen uit China kunnep teruggetrokken worden De telegrafische gemeenschap van Tientsin met Peking is nog niet hersteld zoodat er geen nader nieuws is over dfen toestand in de hoofdstad Er schijnen weer veel gewapende Chineezen tusschen Tientsin en Peking te staan en in eerstgenoemde stad liep reeds eenige dagen geleden het gerucht dat 5000 soldaten uit Soenglioe tsjing op Pei tjsang aanrukten terwijl nog 5000 allen uit de provincie Honan Toengtsjon bedreigden Al kunien de Engelschen niet nummer één zün bji de gebeurtenissen in China toch pogen zj dat te wezen op het gebied der reclame Niet minder dan 12 telegrammen werden eergisteren door groote uitgevers te Londen naar Peking gezonden aan de leden der legatie aldaar met verzoek om opgave van den prgs waarvoor zjj hun aanteekeningen tijdens het beleg voor openbaarmaking willen afstaan De slimme Amerikanen tracjiten hun echter die vlieg nog al te vangen Drie impressario s te Newyork hebben den gezant der Vereenigde Staten te Peking den heer Conger reeds per telegraaf gevraagd hoeveel hij moet hebben voor deze rondreis van drie maanden door de Vereen Staten tot het houden van voordrachten Het antwoord zal nog wel eenigen tp uitblijven want het verkeer tusschen Peking en Tientsin moet geheel gestremd zgn naar het heet tengevolge van overstroomingen Ongewettigd is het vermoeden niet dat de Chineezen de verbindingslgn der verbondenen bedreigen Want Japansche convooien FEViLLETOM MiMïoliiili 4 Hij Btond op en na mij de hand geschud te hebben verzocht hij mij plaats te nemen iNaar ik vernomen heb zijt gij naar Geneve gekomen om mq te spreken Mr Vaughan Ja ik wenschte u eenige vragen te doen aangaande mijne vrrouw Ik wil u al wat ik kan beantwoorden maar er zijn er een menigte waarop ik u onge twijfeld het antwoord zal weigeren Gij fterlnnert u gewis mijne voorwaarden jja maar waarom steldet ge mij niet in kennis met den bizonderen geestes toeatand mijner vrouw ï Gij hadt haar zelve meermalen gezien Haar toestand was dezelfde als toen gij de eerate genegenheid voor haar had opgevat Het zou mij leed doen als gij u als misleid zoudt beschouwen tWaarom mij niet alles gezegd Dan had ik niemand iets kunnen verwijten Daar had ik zeer vele redenen voor Mr Vaughan PauUne was een groote verantwoordelijkheid voor mij en een geldelijke last die mij ten zeerste bezwaarde want ik ben arm En alles wel beschouwd is de zaak dan zoo verschrikkelijk i Zij il schoon goed en beminnelijk Zij zal u een liefhebbende vrouw lijn werden op weg naar Peking aangevallen en er is een dringend verzoek om versterking te Takoe ontvangen Berichten uit Jhpansche bron schilderen den toestand der verbondenen allesbehalve roosklenrig al zgn ziJ zoogenaamd meester van de stad De Amerikaanscho gezant Conger heeft het een en ander verteld over het beleg In de dagen vóór het ontzet was nog een laatste poging gedaan om den tegenstand der Europeanen te breken en waren de verbondenen een dag later gekomen dan zouden zg misschien de gezanten niet meer gevonden hebben In elf dagen tijds werden op de legaties 2000 bommen afgeschoten De Chineesche troepen stonden onder bevel van den vertrouwden raadsman der keizerin Prins Tsjing had zgn officieren op straffe des doods verboden op de gezantschappen te doen schieten maar de andere troepen verdubbelden dientengevolge in ijver Naar het oordeel van den heer Conger isde geheele beweging niet anders dan eenregeeringsomwenteling De Boksers dienenslechts als voorwendsel Er zijn zoo goed als geen berichten van het oorlogsterrein in de Engelsche ochtendbladen Wat er eigenlijk gehcnrt in Transvaal blijft duister Zgn de Engelschen mot lamheid geslagen door de stoutmoedigheid van De Wet die vlak langs Pretoria Is getrokken om lord Roberts te laten zien dat hg nog vrij in zgn bewegingen is Is de rnst in het AVesten van Transvaal waar het de vorige week zoo roerig was op slag teruggekeerd na de groote overwinjiingen die Carrington beweert te hebben behaald f Rust Buller te Twijfelaar uit van de vermoeienissen van een dag marcheerens zonder vechten P Wacht French met zijn aanval op Botha s troepen totdat De Wet zich gereed heeft gemaakt om hem de een of andere poets te spelen waarvan men nog niet kan vermoeden wat het zgn zal Doet lord Roberts ook nog wat anders dan de troepen van BadenPowell te Waterval inspecteeren voor zich laten paradeeren en hun prijzen om hun kranig uiterlijk terwijl ze toch waren uitgegaan om De Wet te vangen f I it zgn altegaar vragen waarop we nog geen antwoord vinden Misschien zullen de volgende dagen van deze week nog iets brengen waaruit ten minste wat valt op te ma ken Maar voorloopig weten we niets Professor Lombrosn heeft in de North American Review een belangwekkend opstel Gij wenschtet dus feitelijk van haar verlost te zijn iDat was niet alles Er zijn ombtandigheden ik kan ze u met verklaren die het mij tot een vreugde maakten haar aan een welgesteld Engelschman ti kunnen uithuwelijken Zonder te bodenken hoe die man zich zoude gevoelen bij zijn bevinding dat de vrouw die hij beminde weinig meer is dan een kind Ik was verontwaardigd en Uet hem dit duidelijk blijken Ceneri nam daar echter weinig notitie van Hij bleef volkomen kalm lEr is een geheel ander punt om te worden overwogen Pauline s toestand is volgens mijne meening verre van hopeloos Inderdaad heb ik een huwelijk altijd als een groot middel voor haar herstel beschouwd Indien haar geest zich op een of ander uiterste bepaalt dan geloof ik dat zij langzamerhand zal herstellen Of wel i hare geestvermogens zullen even plotseling lerugkeer n als zij haar verlieten Mijn hart sprong óp van blijdschap bij deze woorden van hoop Hoe wreed ik mij ook misleid gevoelde en hoe ik ook als werktuig was gebruikt voor de zelfzuchtige doeleinden van dezen man was ik toch gaarne bereid om in dien toestand te berusten zoo ik nog eenige hoop mocht koesteren Wilt ge mij al de bizonderheden van den toestand mijner arme vrouw mededeelen Ik veronderstel dat zij niet altijd zoo geweest Is iZeker niet Haar geval is zeer buitfengewoon Eenige jaren geleden onderging zij een grooten schok en leed zij een plotseling verlies De uitwerking daarvan was het volslagen verlies van geschreven over De eindeiyke zegepraal der Boeren De inneming der Transvaalsche hoofdstad brengt geenerlei verandering in zijn overtuiging dat do toekomst aan de HollandsQhe Afrikaners behoort Van een historisch standpnnt ziet prof LomorOso in de opkomst van het militair imperialisme het voorspel van Engeland s ondergang In Dnitschland en Frankrijk vindt de veroveringszucht een zwaar tegenwicht in de socialistische partgen Maar tegen de imperialistische woede dor Engelschen kan geen volkspartij iets uitrichten Het imperialisme zal misschien Engeland een groote denkbeeldige kracht geven maar in waarheid zal het de Engelsche beginselen omstooten Enfteland is niet langer de voorvechter der vrijheid onder de volken wat nu de Boeren aangaat Lombroso geeft toe dat voor t OQgenblik het artikel werd in Juli geschreven de krijgskans hun zeer ongunstig is Maar zelfs zoo Engeland na nog een paar jaren den oorlog te hebbon volgehouden wint geeft Lombroso zijne overtuiging niet prgs dat de nederige Boeren de grootste helden der eeuw en de grootste martelaars der vrgheid zgn geworden Tot dusver zijn de eenige kunsten waarin zg geoefend worden oorlogvoeren en staatsbestuur Daarin hebben zij zegt Lombroso waarlijk verbazingwekkende bewgzen van beIcwaMabeil gitgavao Wat Fmgeland betreft niet het beminde en heilige Engeland van Gladstone en Spencer maar het bedorven Engeland van Chamberlain en Rhodes voor Engeland zal deze onderneming in Afrika zelfs indien zg slaagt noodlottig worden omdat zij het gezag en aanzien sterkt van de imperialisten die de meest reactionnaire partij zijn De heer Conwright Schreiner steunt in hetzelfde tgdschrift concinsièn van professor Lombroso Hg kent den toestand in ZuidAfrika en weet dat de Hollanders er de Engelschen met 170 000 zielen overtreffen Ja eigenlijk zijn zjj er nog talrijker want er zgn vele huwelijken gesloten tusschen het Hollandsche en het Britsche element en bgna zonder uitzondering is iemand die HoUandsch bloed in do aderen heelt op de hand der Boeren Voegt men hierbij dé Engelschen die zooals de hoor Conwright instemmen met de Boeren dan blijkt dat de kansen zeer gering zgn dat er ooit in Zuid Afrika een zuiver Engelsch sprekende meerderheid zal bestaan Indien wg de Republieken inlijven zullen wiJ ZuidAfrika verliezen Dat is het laatste woord van den hoor Cornwright De schrijver acht het gewenscht dat Enge haar geheugen Na een ziekte van eenige weken herstelde zij doch het verleden bestond niet meer voor haar Plaatsen kende zg niet meer vrienden waren vreemdelingen voor haar geworden Haar geest stond zooals gij zegt gelijk aan dien van een kind Maar de geestvermogens van een kind nemen toe en indien zij in deze richting behandeld wordt zal dit bij haar evenzeer het geval zijn fWat was de oorzaak harer ziekte waarin bestond die schok Dat is een der vragen die ik u ntet kan beantwoorden Maar ik heb het recht om het te weten Gij hebt het recht om te vragen ik om te zwijgen Noem my hare familie hare betrekkingen Naar ik geloot heeft zij geen andere dan mij Ik deed nog andere vragen maar kon geen afdoende antwoorden meer verkrijgen Ik zou dus niet veel wijzer dan ik hierheen gekomen was naar Engeland terugkeeren Er was echter één vraag op welker afdoend en duidelijk antwoord ik ten zeerste aandrong Wat heeft die vriend van u die Engelsch sprekende Italiaan met Pauline uitstaande Ceneri trok glimlachend zijne schouders op Macan Het verheugt mij u op één vraag ten minste volledig te kunnen antwoorden Mr Vaughan Een jaar of twee vóór de ziekte van Pauline verbeeldde Macari zich dat zij hem beminde Thans is hij woedend op mij omdat ik haar heb toegestaan met een ander te huwen Hij verklaart land de eindregeling aldus tal inrichten lo de buitenlandsche betrekkingen der Repnblieken worden volkomen in beheer genomen 2o in beide staten wordt het kiesrecht toegekend na vgf jaren vestiging en de Nederlandsche en Engelsche taal worden op gelijken voet behandeld 3o zware kanonnen moeten weggeruimd en de forten moeten ontmanteld worden Maar aan geweren rake men niet en er moet genoeg geschut van bepaalden omvang en aantal toegelaten worden om de inlanders in bedwang te houden Verspreide Berichten Pbankrijk De tentoonstelling te Pnrjjs werd Maandag bezocht door 199 516 personen Het gerucht loopt te Parijs dat den 5 November een aanvang zon worden gemaakt met het afbreken der tentoonstellingsgebouwen Alleen eenige paleizen voorFransche kunst zullen blgven bestaan Weder is een der gekwetsten van het orgelnk dat Zaterdagavond op de tentoonstelling plaats had overleden waardoor het aantal dooden geklommen is tot 4 Het aantal stakende koetsiers te Pari S neemt geregeld al doordat velen weer in dfensf gaan EB de bn ijememers die hun eischen hebben ingewilligd en vele koetsiers die alleen gedurende hot zomerseizoen naar Parijs komen naar hun dorpen terugkeeren De werkstaking der stokers en matrozen te Marseille is met hun overwinning geëindigd Bij contract hebben de reeders zich tot de nieuwe conditiën verbonden zoodat heden het werk zal worden hervat Het aantal stakende havenwerkers te Duinkerken bedraagt 3000 De roeiers zeilmaker en kolenwerkers aldaar hebben eveneens het werk neergelegd President Loubet is eergistermiddag vertrokken naar Rambouillet EsaBLAND Met bestemming naar Engeland is van Amerika vertrokken een Amerikaansch schip geladen met steenkolen een gebeurtenis die haar precedent tot heden toe gemist heeft Er blijkt namelijk nit dal in Europa de prjjzen dezer brandstof zóó hoog zijn opgevoerd dat het vervoer van kolen van Amerika nog winstgevend zijn kan dat hij slechts haar hm tel alwachtte om zijn eigen geluk bij haar te beproeven Waarom zou hij uw doel niet evengoed hebben kunnen dienen als ik dit schijn gedaan te hebben Ceneri keek mij scherp aan Hebt gij berouw Mr Vaughan Neen niet mdten er nog hoop zells de geringste hoop bestaat Maar dat zeg ik u I r Ceneri aij hebt raij op schandelijke wijze misleid Met deze woorden stond ik op om te vertrekken Toen nam Ceneri met meer gevoel dan hij tot nu toe getoond had het woord Mr Vaughan beoordeel mij niet te streng ik beken dat ik u slecht behandeld heb Er zijn echter zaken waarvan gij niets weet Ik moet u meer mededeelen dan ik voornemens was te doen De verleiding om PauHne in een rijke en genoeglijke positie te plaatsen was onwederstaanbaar Ik ben haar schuldenaar voor een zeer groot bedrag Op zekeren tijd bedroeg haar vermogen omstreeks vijftig duizend pond sterhng Dit alles heb ik verbruikt En durft gij u daarop beroemen viel ik hem verontwa ardigd in de rede Hij verzocht mij met waardigheid te zwijgen Ja j ik durf er van te spreken Ik besteedde het geheel voor vrijheid voor Italië Ik had er JUS voogd de beschikking over Ik die mijn eigen vader mijn eigen zoon berooid zoude hebben zoude ik aarzelen om haar geld voor zulk doeleinde aan te wenden f Elk muntstuk werd voor de groote zaak gebezigd en droeg goede vruchten ilTerdt vtntlgij