Goudsche Courant, vrijdag 24 augustus 1900

Zaterdag 35 Augustus 1000 No 8S8d 30ste Jaargang mmm mum JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefosn 9 M ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 60 Centen iedere egel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoou i S De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijg per drie maanden is 1 25 franco der post 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN 14 Wie werkelp p r jj s stelt een nECieL ieiK te hebben laat zich lotograleeren in de Wetografitehe Ktm$Ut ricMing STTJJDIO Tan P V D WAALS Fl SINGEL 661 Gouda Dmk van A BRINKMAN Z FEMSCHE ST00MVEE7ERIJ RN oheniisclie WasscheriJ VAN H OPPEKHEIMEH 19 KriHukmle Botteriiam Gebrevetji r l iloor Z M den Koninit der ESelgen HoofddepOt voor GOUDA de Hiwr A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven vaii alle UeereDen Damesgarderoben alsoolf alle Kindergoederen Bpeciale inrichting voor het atoom n van plnche mantels veeren bont enz Oordynen tafelkleeden enz worden naar de nieavrete en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg geatoomd of geverfd worden onaehBdelflk voor de gezondheid Tolgena staal bewerkt ORGELS PIANO S SIEUEraSTRUUeNTEN etc Enorm Repertoire Prachtig effect Gramophone Ciompany Liimited STEMMEN BEPAREEREN INRUILEN L C DE LAIG f Nlemr onovertrAlteli Prof Dr Liebers welbekend ISIIVW KSACBÏ ILISSE AIImd echt met Ftbrieltimork tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige xenuw tfiekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleelïdcht Benauwdheid Hoofdpan Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spysvertering Onvermogen Jmpotenz PoUutione en Uitvoerige prospectassen Tryaror twoh fl 1 fl 3 fl 8 dubbüleflescli fl CV CentraiilDepot Matth v d VeRte ItbommBl Depots M Cléban Go Eotterdara Happel s Grravenhage T l almmaDS de Jong J Cin Eotterdam Wriff Oo aouda n bil alle drogisten Tlüiny i Woadnbalitm V do gebeele wereld bekend on 1 geroemd Onovertroffen middel tegen aU Borst Long Le erMaagziekten enz Inwendig ioowel ais ook uitwendig iii bijna dte Eioktogevallen met goed gevolg aan te wenden Ptijs per llACOn t 1 per post 1 llö TUury g Wo dersalf bezit een alsnog ongekende geneeskracht en heilzamo werkmg Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvoUe operatie geheel OTerbodig Met dene m werd een U jaar oud Voor onKeneeslijk relioudeii beengezwet en onlangs een bijnn sa laar kankeriyden euezeu Brengt geneKing en venaoliting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs por pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HESKi SAJIIIEHS Sokin 8 Amsterdam W r geen depot 1 be t lle men direct Mn die tohntzenttpothek de A THIBRRY lu Pregrad bel Hohitsch Oeaterreich Gelieve iiroapeetus te ontbieden by het Centrwl Uepflt h ndere I okin 8 Amiterdom j l i Hat beste o sch deIyli n KmÊ makkclykite poetamlddel voor Heers en vooral dames en Kinderselioenwtrk la de Appreluur van C llllllsr k Ca mr ï Beril B ulli 8lrl4 M nl J joei iiP op naam en fabrleksmeric Vertmlsw b Hnm Wimellen H io e li lelejIeH aiarw ni m leMraal lleMI rMaiaa Anke O o 99 B o O 0 o s ai n = s s CS o o Gmpofu wij isrH A iNr3DEii j ï Ei3sr s Kort overzicht onzer Prijscourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless KOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADEEA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH U Turin 1 50 flesch 1 b 9 V h O o a BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC 4 1 75 i 2 26 i 8 75 I 3 25 1 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 S pas Per Fl Per Ank 45 Fl s LIgTKAG f 0 65 Nto 1 27 75 CHATEAU VALROSE 0 75 31 St ESTEPHE 0 85 36 St EMILION 1894 1 2 2 PAUILLAC 1893 1 26 63 £ GRAVES Witte Bordeau 0 80 34 © o u SAÜTERNB 1 42 ü ZELTINGEE Moezel 0 90 37 50 BOURGOGNE 1 10 47 De Sesscben zjjn in de prjizenbogrepenen wordenA3ct8 perstnk temggenomen Bü elke hoeveelheid verkrijgbaar bfl Pe arma T CWEBAS Gouda XreüsilcianLg 20 Octo ber LOTEN IN DE GOUDSCHE P4ARDKNLOTERIJ zijn a 40 Cl per lot verkrijgbaar bij A BUINKMAIT Zn HCOFDPR IJZEN Rijtuigen met een en twee Paarden bespannen Paarden Rundvee enae B f w f i ww ii mw r T r t iwwifpwmww PRABPARATEN VAN Q II a no I a xph A de meest krachtige en versterkende KINA WUN tegen awakte UIIICt l ll WVIIV zoowel bij kinderen als volwassenen gebrek aar eetlust slechte apljsverterlne zenuwhoottlpijn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen ÓUINA LAROCHE PERRUGÏNEUX m het bijzonder tegen Bloedgebrek Bieeksucbt kwalen van KrWsehen leeftijd en Verkrijgbaar in flacons a 1 90 en X Pïl fbl or artvoedzaam versterkend aangenaam van smaak voor dagelijkschgeb aiV l llVd l V Il vooral voor kinderen zwakken en kUerachtige gestellen zeer aan te bevelen Als geneeskrachtige drank bij stoornissen der spijsverterinesorganen en dlarrhée ook j voor tuigehngen en kleine kinderen Pnjsper busA Kgr ƒ 1 70 A ii Kgr CÖO H Kgr O OO Chemisch JÜkoWrcttWre Speciaal voor Kindervoeding in bussen k Kgr O 0O zuivere JTt CIKOUII CI gr 0 6O Kgr ƒ 0 26 zuivere A c Vlt na fO Or AiéAfl Hetrooken eener halve Cigarette is voldoende terbestrij 9lllllla X i IK CllCU j j g van de hevigste aanvallen van Asthma etc Ia doosjes ft 0 80 en 0 50 TamarSnHo Rnnhrinc FRtjrr purgatief tegen verstopping Aam I glllgriimc IJmiUl IIO beien Migraine Conge3tieaetc vooralookalslaxans voor kinderen iiewijieii ilc Tamarinde Bonbons van KRAEPELIEN Si HOLM belangrijke diensten beien Migraine Coni ons van KRAEPELIEN daar de vorm voor het kind begecfi yk en de smaak aangenaam is l rljs per doosje 0 90 en ƒ 0 60 ColM Sob D lc4S11oC algemeen erkend als het BESTE huismiddel J giniiaii raaUIICO J Hoat verkoudheid en Keelpijn het is sUJmoplossend en tenachténd middel bij uitnemendhoid uitsluitend in I C3 fleschjes verkrijgbaar Prij g ƒ 0 20 per ftesch je a ftMtaraltn via KKAEPELIEN U HOLM te Zeist v vipotluktri an fhogttten KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST 4 üy Levensverzekering laatscliappij DüRimECBT Goedgekeurd bj Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 WaatsciiapplUk Rapllaal n OOÜ OOO gehd gapbisi f VERZEKERD BEDRAG 36 800000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Slnit ALiIiE soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zjin volgens de laatste sterftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan bet HOOFDBUREAU te Dordrecht en do BIJKANTOREN te Amsterdam en te Eotterdam bS den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs en by de Agenten in alle plaatsen van Nederland ADYEETEITIÏlïf in alle Couranten worden aang enomen door het tdvertentle Burean van A BHINKMA 4 ZOON te aOUDA GEEN BETER adres voor alle soorten SCHOENWEEK dan bet Noordbrabantdi Schoen en Laarzenmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPRUIMING van verschillende soorten HCUonmwKRU Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk lënlm lflwïêi is onvermpelijk een STERK en l IC r ÊjOOPBm Op den weg zfln de Yankee Style Eij ieleri het tuf B KjS T o a in het Kampioenschap van Nederland 1ste prys bij het verbeteren van het zes unr record 157 K M verbeterd met 25 K M enZ enz Fabrikant ran RUWIELEK en MOTOBCYCLKS B A JANSEN sBoscL Leverancier der Cambler Antomoblelen e a Agent voor GOUDA J C DERUITBB Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPARKBROOK Zenuw en JMaagfiijdeis wordt nit orertaiging als een werkelyke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adrea per briefkaart ordt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL S Boekb Zaltbommel Wie aeker zijn wu de Echte BlKel Cacao te ontruigon tesamengeateld en na vele prtsfoemlDgen in d u handel gekomen onde dei niuun des uitvinders Dr Mloha lia vervaardigd 9p de beste macbinea in het wet ld1wrosmde étabblisseraent van Oebrs Stollwerck te Keulen lacbe J p n21el2iieIH Cikel eacao in vierkanten bu aen Deze £ iktd Wa h met melk gekookt eeno ungenaroe gezonde drank voor dag ilijksob gebruik een t 2 theelqwla nu t pojder voor een kop OhoooUtc Ala goneeskracbfige drank by geval ran diarrht o sleciits met tvater to gcA miken Verkrijgbaar b de voonuamste B Tl Apotheksrs eni TT8ó ooSÖi e 0 36 G neraalv rtegen roonligm voer Hedear and Junus MattenModt Amuterdam Kalveistraat 103 EEMDEFOTTANTBEtl Sfeu wordt verzocht op t HGRK te letten OIT HET MaOUSXJÏ TAW M RAVEN8WAAY ZONEN QORINCHEU Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van n 7 Iwee én een half en een Ned ona met vermelding van Nommer en kPrgs voorzien van nevenstoand Merk volgens de Wet gedapo neerd VAN BlOMMESTEIN S INKT I i ro fon le Vinilelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende 1 BREEBAART LZ Rli ISGEVL G Inrichtengïn welke gevaar schade of hinder kuknun vbroorzaken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der HINDERWET Brengen ter algemcene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van do firma H Zwartjes Co te Gouda om vergunning tot bet plaatsen van eene gasmotor ten dienste Imrer pottcnbakkcnj in het perceel gelegen in de Drapiersteeg achter de perceelen Wijk O Np 273 274 Kadastraal bekend Sectie D No 801 Dat op Vrijdag den 7 September 1900 des namiddags ten 2 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagd vergunning in te brengen en dat gedurende ffdrie dagen vóöri dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake mgekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 24 Augustus 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER li t WW lil 1 mmmmmi m BuUeolaodscb Overzlcbt Lord Roberts seint uit Pretoria van 22 dezer Baden Fowellluald i tsEeBd cktariieade van Grobler den geheelen dag bezig Grobler werd teruggedreven Gedurende het gevecht galoppeerden Baden Powell en de voorhoede van den v and op elkander in Het Rhodesia regiment leed zware verliezen de kolonel en vier man werden gedood en zeven gewond De Boeren hadden vele dooden en gewonden zï wordem dicht nagezeten Het schijnt vrg zsker dat De Wet het hopeloos vindt naar de oostkant weg te komen Hij is den Magaliesborg weer overg etrokken met de bedoeling naar den OranjeVrijstaat terug te koeren De mannen die met hom zijn kunnen niet veel meer dan 300 in aantal zijn Het heet dat Steyn met een klein geleide op weg is om zich te Machadodorp bij president Kruger te voegen De Boeren lieten acht mijlen ten noorden van Newcastle den spoorweg in de Incbt vliegen en beschadigden de lijn 30 mijlen ten zuiden van Newcastle Latlan seint uit Durban Een kleine Boerenmacht heeft bij Dannhauser den spoorweg over 100 meter vernield Een gemengde goederen en passagierstrein ontspoorde dientengevolge Er gingen geen levens verloren Alle HoUandsche ambtenaren uit Harri FEVILLETOIM PiiUil SQiiili 5 Het was de daad van een misdadiger eene wees te bestelen sNoem het zooals gfj wilt £ r was eld noodig Waarom zoude ik niet even vrij mijn eer voor mijn vaderland ten oHer brengen als ik dit mijn leven zoude hebben gedaan Het ia nutteloos er langer over te spteken de zaak is geëindigd Ja maar ik zeg het u om u te bewijzen waarom ik Pauline verzorgd wenachte te zien Bovendien Mr Vaughan en bier ging zijn stem in fiuisterenden toon over ik wenachte dit onmiddellijk te bewerkstelligen Ik ben verplicht een reia te ondernemen een reta waarvan ik het einde niet kan voorzien veel minder of ik er wel ooit van zal torugkeeren Ik betwijfel of ik er andera wel toe besloten zoude hebben u te ontmoeten Doch hoogatwaarschiJDlijk zullen wij elkander nimmer wederzien Bedoelt gij hiermede dat gij in een f ander comptet of samenzwering gewikkeld zijt Ik bedoel wat ik gezegd heb niets meer en mets minder Ik moet u nu vaarwel zeggen Hoe boos ik ook op den man was kon ik de hand die hij mij toestak toch niet weigeren Vaarwel leide hij ihet kan gebeuren dat smith zitten te Ladysmith in do gevangenis De transportschepen Dilwara en Mongolian 2000 krijgsgevangenen naar Ceyloh vervoerend zijn te Durban binnengevallen om een bataljon Gloncesters en een bataljon Beldfords aan boord te nemen vormende het gewapende geleide van de gevangenen Central News verneemt uit Pretoria Op Roberts bevel is er weer een groote partij Boeren van daar weggezonden o a Esselen Onder Bnllor s gewonden te van Wijksvlei was Dinsdag ook Herbert correspondent der Times De Times verneemt nit Ottoshoop Cafrington heeft een verkenning gedaan naar Zeernst en Lichtonbuïg Telkens ontmoette hij grooto commando s Boeren zoodat de verkenner versterkt moesten worden Uit Zeerust onderhielden de Boeren den geheelen dag een hevig vuur De Daily Telegraph verneemt uit Durban De Boeren hebben den spoorweg voorbij Newcastle opengebroken en zelfs een Lange Tom nabij Ingogo geplaatst waarmede zt op de spoorbrug schieten Kruger overweegt om Roberts voor te stellen de Engelsche gevangenen te Nooitgedacht naar Engeliind te zenden onder voorwaarde dat zij niet verder deelnemen a£ n den oorlog Jla Djóly Telegraph vMnaemt uit van Wgksvlei French en Bnller rukken samen langs den weg van Ermelo naar Belfast noordoostwaarts Benigo honderden Boeren schermutselden maar boden geen ernstigen tegenstand verward trokken zij op Machadodorp terug na overal het veld in brand te hebben gestoken Slechts vrouwen en kinderen blijven op de erven achter Een telegram van gisteren over de correspondentie van Labonchère zal hot begin zijn van de volledige ophelderingen in deze Zooals men zich zal herinneren had Chamberlain in het laatst van do Parlemontszitting verklaard dat te Bloemfontein brieven waren gevonden waaruit bleek dat Engelsche Parlementsleden met den vijand hadden geheuld Twee van die brieven die van Labouchore zijn heeft Chamberlain dezen in kopie natuurlijk toe ezonden met de vraag of hü er ook ophelderingen over wenschte te geven Labonchère publiceert nu in zijn weekblad Truth de ganscho correspondentie en de St James s Gazette deelt naar aanleiding van deze publicatie mede dat ook de andere Parlementsleden die Chamberlain om ophelderingen heeft gevraagdjirhebben geant ik u na verloop van eemge jaren zal schrijven teneinde u te vragen of mijne voorspelling omtrent Pauline s herstel is uitgekomen geef u echter geen moeite om ingeval ik het stilzwijgen bewaar navraag naar mij te doen Zoo scheidden wij van elkander Het rijtuig wachtte om mij naar het hotel terug te brengen Op mijn weg daarheen passeerde ik den man die door Ceneri met den naam Macari was aangeduid Hij gaf den koetsier een telken om stil te houden sprong in het rijtuig en zette zich naast mij neder Hebt gij den doctor gesproken Mr Vaughan vroog hy Ja ik kom juist bij hem vandaan En ge hebt naar ik hoop alles wat gij wenschtet te weten van hem vernomen Hij heeft verscheiden mijner vragen beantwoord Maar niet alle Ceneri wilde op alle geen antwoord geven Dit laatste zeide hij met een valsch spottenden lach Ik bewaarde het stilzwijgen Hadt gij mij gevraagd vervolgde hij ik zou u meer hebben kunnen vertellen dan Cenen Ik kwam hierheen om aan Dr Ceneri al de inlichtingen te vragen die hij mij omtrent den geestestoestand mijner vrouw kon geven en ik geloof dat ook gij daarmede bekend zijt Indien f ij iets kunt zeggen dat mij van dienst kan zijn an verzoek ik u beleefd dit te willen doen Hebt gij hem gevraagd wat er de oorzaak van was Ja hij zeide mij een aware ichok woord en dat al deze stukken reeds in handen van den drakkor zijn Ze zullen weldra verschijnen Voorloopig hebben wij nog slechts het dossier Labonchire dat als do brieven van de andere betrokken parlementsleden zoo onschuldig zijn als die van hem de beweringen van den heer Chamberlain niet veel beteekenen Inderdaad is in deze correspondentie niets landsverradorlijks te vinden Chamberlain ïal waarschijnlijk pogen het tijd winnen te verklaren als tvjd winnen totdat gij Boeren gereed zyt voor den oorlog Doch Bit het verband waarin die raad wordt gegeven bljkt duidelp dat Labonchère alleen bedoelde Als gij de zaak maar sleepend hondt dan zakt do oorlogzuchtige stemming 4e Jingo s krijgen wel weer wat anders om zich druk over te maken en de quaesties kunnen zonder bloedvergieten geregeld worden Dat is de bonding van een eerlijk en rechtvaardig Engelschman die den oorlog wil voorkomen Voorts staan er in die correspondentie zooals men ziet dingen die voor Master Joe niet genoeglijk zju om te lezen Maar dat is toch geen landverraad De heer Chamberlain zegt Labonchère i schijnt inderdaad zulk een hoogte van zelfenoegzaamhcid te hebben bereikt dat hg al rat maar IJkt op afkeuring van de gekkenjlfolitiek die hj volgt hoogverraad acht Als die waan toeneemt dan zullen we nog zien gebeuren dat hj eischt evenals de Romeinsche imperators te worden beschouwd als een godheid Mag men de verschillende dagbladen gelooven dan zal inderdaad Italië onder Victor Emanuel eon nieuwen koers inslaan WiJ wezen er met een enkel woord reedsop dat de proclamatie door den Koning by zijne troonsbestijging tot het volk gericht op eene geheel andere persoonlijkheid en opeen geheel verschillenda opvatting van hetItaliaansche Koningschap duidde dan bij Humbert kon worden nagewezen Deze hieldzich strikt aan hetgeen hem door l et ministerie gevormd nit de meerderheid van devolksvertegenwoordiging werd voorgelegd Victor Emanuel althans zoo stollen de bladen hem thans voor moet een veel krachtiger persoonlijkheid bezitten en van planzijn ook zelf veel meer aandeel te nemenaan de binnen en buitonlandsche politiek Indien dit werkelijk op den duur het gevalis en Victor Emanuel de kracht en de begaafdheid bezit zoo noodig den wil dervolksmeerderheid te doen wijken voor zjjn m iiii j iiL Jiu Gij vroegt hem toen gewis welke schok Dochdat heeft hij u niet gezegd ïk veronderstel dat hij gegronde redenen had om dit te weigeren Zeker afdoende redenen m verband met fa milieomstandigheden Indien gij mij kunt inlichten wees dan zoo goed het te doen Niet hier Mr Vaughan De doctor en ik wij zijn vrienden Gij zoudt terug kunnen snellen en hem aanvallen en dan zou ik geblameerd zijn Ik veronderstel dat gij naar Engeland terugkeert Ik vertrek terstond Geef mij uw adres dan zal ik u misschienschrijven of liever als ik mij niededeelzaam gevoel zal ik u den eersten keer dat ik mij teLonden zal bevinden bezoeken en terzelfdertijdmijn hulde aan Mrs Vaughan betuigen Ik was zóó verlangend om tot den grond der zaak door te dringen dat ik hem mijn adres gat Daarop liet hij het rijtuig weder stil houden en tapte uit Hij lichtte zijn Iioed en er lag een zegevierende trek in zijn blik toen hij den mijne ontmoette Goede reis Mr Vaughan Wellicht is alles wel beschouwd een gelukwensch waard dat gij met etne vrouw gehuwd zijt in wier verleden men met kan doordringen Met deze laatste pijl een pijl die diep en snijdend trof verliet hij mij Het was zeer goed dat hij dit deed alvorens ik hem bij de keel kon grijpen om hem te noodzaken zijn laatste woorden te verklaren Vurig verlangend mijn arme vrouw weder te zien keerde ik met den meeaten spoed 1 i l i i P i W persoonlijke inzichten dan laat het jich aanzien dat ook de rol welke do or Italië in het Europe sch concert wordt gespeeld in belangrijkheid zal winnen De democratie loopt altijd gevaar door wisseling der meerderheid in stabiliteit van politiek bö de monarchie ten achter te staan Do invloed van oen krachtig monarch heeft dit voor dat hot staatsbestuur gemakkelüker kan worden gebonden in dezelfde liJn Ook Italië heeft do nadeelen der democratie niet kunnen ontgaan Indien het dns aan Victor Emanuel mag gelukken zich de stelling te veroveren dio hij naar het schijnt zich tot doel gesteld heeft mag worden verwacht dat natuurtijk niet met een slag maar op don duur Italiö weder eeno macht zal worden waarmede in do Europeesche politiek valt rekening te houden Alles zal er echter van afhangen of Victor Emannel tegen de democratie die in Italië meer in de traditie is gevestigd dan in de grondwet uitgesproken zal weten op te rooien en ol niet op den duur zij zal blijken onder de regeering van de vorige Koningen te vast te ziJn geworteld in do overtuiging van bet volk dan dat thans verandering nog mogelijk zal ziJn In ieder goval sclijnt de Koning de zaken flink aan te vatten In den laatsten ministerraad moet het het wordt echter officieus tegengesproken maar do bladen hechten daar niet voel aan warm zijn toegegaan De jonge Koning zou dadelijk bobben verklaard dat hij niet van zins was om evenals zijn vader deed maar alles te teekenen wat hem door het ministorie wordt voorgelegd Ten minste drie dagen te voren wenscht hy nlle stukken te ontvangen want zonder een nauwkeurig onderzoek ook door hem ingesteld teekent hy niets meer Daarby moet de Koning tal van inlichtingen hebben gevraagd waarop onderscheidene ministers die te zeer in de oude sleur war ingeroest het antwoord moesten schuldig biyven Zij waren gewoon don Koning ja en amen op al wat hom werd voorgehouden te hooren zeggen Ook ontving de Koning in uniform terwyi zyu vader dat nooit deed Ben besluit dat tyden lang in do pen bleef waarop jaar in jaar uit by de Kamer werd aangedrongen om aan eenige duizenden oudgodiendeu een pensioen te verleonen dat hun volgens recht en biliykheid toekwam is door des Konings invloed thans in eens afgedaan Dit alles indien het waar is wyst er op dat Victor Emanuel van plan is zich to doen gelden En voorloopig wordt dit door de groote meerderheid toegejuicht Men is naar Engchind terug HOOFDSTUK VIII Een indringer Ja zij was blijde mij weer te zien I Zij heette mij op hare onzekere benevelde wijze welkom Mijne groote vrees dat zij mij in den korten tijd mijner afwezigheid zou vergeten hebben bleek ongegrond Zij herkende en verwelkomde mij Mijn arme Pauline Zoo ik den weg slechts kon vinden om deze trage zinnen weder in werking te brengen Gedurende verscheidene maanden gebeurde er niets belangrijks Indien Oneri s voorspelling dat de geest mijner geliefde zich langzamerhand zoude ontwikkelen waarheid bevatte dan waren de vorderingen al zeer gering Nu eens vond ik haar beter en dan weder minder doch inderdaad was er weinig verandering in haren toestand waar te nemen Uren achtereen zit zij in hare gevoelloosheid lusteloos antwoordende als men het woord tot haar richt doch gewillig om mij overal heen te volgen en alles te doen wat ik verlang wani ger ik hebas 1 mijne wenschen uitdruk in woorden die zij begrijpen kan Arme PauUne I De beroemdste geneesheeren van Engeland hebben haar gezien en allen verklaren hetzelfde Zij kan herstellen maar allen zeggen mij dat de genezing meer mogelijk zoude worden gemaakt indien de juiste omstandigheden die don noodlottigen stilstand van haren geest hadden veroorzaAt JSekend waren ordt vervolgd