Goudsche Courant, zaterdag 25 augustus 1900

De begrooting van het gem pensioenfonds voor 1901 Ter visie De begrooting van do Sted Gasfabriek voor 1901 Zal worden gedrukt en aan de ledenworden bezorgd Tér visie 7 De begrooting van de gemeente voor 190L Zal worden gedrukt en aan de leden bezorgd De Voorzitter stelde voor de afdeelingetoin de volgende vergadering te doen samenstellen Aldus besloten 8 Eene suppletoire begrooting voor hetHoffmaasgesticht voor 1900 Ter visie 9 Een brief van B on W tot intrekking der jaarlyksche subsidie aan de weorbaarhoidsVereenigiug Burgerplicht verleend Zal behandeld worden by de gemeentebegrooting 10 Een brief van B en W houdendevoorstel om de jaarwedden van de hoofdender scholen Gouda en Huber te verhoogen Zal behandeld worden by de gemeontebegrooting Een brief van B en W tot vermindering van het bedrytskapitaal van de bankvan leening Ter visie Een brief van B en W om de boven lokalen van de Waag in to richten tot wapenkamer voor do dd schuttery Ter visie 13 VoordriSht voor onderwyzend personeel aan de nieuw te openen school in deKorte Akkeren Op voorstel van den heer van Goor wordt besloten de benoei ing nog heden te doen geschieden en wel na punt 1 dor agenda Een voorstel van B en W om T J Lugthart weder voor een jaar te benoemen als assistent aan do Avondschool voor Ambachtslieden Een voordel van B en W tot continuatie van tolgeld op het Goudach en Amsterdamsche rypad Een concept verordening regelendehet lager onderwy in deze gemeente Een voorstel van B en W tot hetbenoemen van een commissie van bystiandvoor dfi gemiionto werken De ingekomen stukken 9 17 zön gedrukt en aan de leden bezorgd 13 17 zyn voor heden aan de orde Wordt vervolg De Beriynsche bakkersgezellen propagan 1 deeren voor een vryen dag in de week Op hèt congres dat binnenkort zal gehouden worden zal dit vraagstuk besproken worden De personen die wegens het pestgevalte Hamburg in observatie waren gehouden zyn allen als gezond ontslagen Ekoei akd Men herinnert zich dat in Januari van het vorige jaar een aanzieniyk bedrag aan papieren van waarde benevens eenig goud werd gestolen uit een gesloten lade van de Parr s Bank te Londen Een gedeelte der papieren bankbiljetten werd per anoniemen brief teruggezonden aan de Bank terwyi een ander deel op even onverklaarbare wyze weer in de lade terugkwam Men meent thans don schnldige van dezen dieftal ontdekt te hebben in den persoon van Edward GosB een vroegeren bediende der Bank die gedurende de 10 jaar dat hy daar in betrekking was voor strikt eeriyk doorging maar intnsschèn toch een valschen sleutel gemaakt schynt te hebben op de lade waar de papieren werden bewaard en wtiarmede liet hem later gemakkeiyk viel geheel op de hoogte met alle gewoonten der Bank als hy was inbraak te plegen Naar wy vernemen heeft de politie mde laatste dagen het toezicht op te s Gravenhage aangekomen of verbljf houdende vreemdelingen zeer verscherpt Meer bepaaldeiyk worden daar ter stede vreemdelingen van wie biykt dat zy komen uit landen welke als verzamelplaatsen van anarchisten bekend staan nitgenoodigd by de bevoegde autoriteiten hunne papieren te vertoonen Kunnen de bedoelde buitenlanders hieraan voldoen dan worden zy verder lyigemoeid gelaten maar anders worden zy met inachtneming der wetteiyke formaliteiten het land uitgeleid De voorzitter van het hoofdcomité van het Ned Roode Kruis ontving den volgenden brief van dr Koster Aan boord s s Mohawk 20 Juli 1900 Als vervolg op mfln korte berichten vande laatste dagen kan ik U H E G op dit oogenblik molden dat we voor Durban voor anker liggen met het transportschip Mohawk met bestemming naar Ceylon Tot het laatste oogenblik van ons vertrek nit Capetown werd onze bestemming voor ons geheim gehouden en eerst na 24 uur aan boord te zyn geweest hoorden we den naam van ons verbanningsoord Aangezien ik dezen brief slechts onder zekere condition kan schry vöh kan ik hierin geen zaken behandelen in verband met onze gevangenneming een uitgebreid rapport daaromtrent moet op dit oogenblik in handen van onzefn consul te Capetown zyn indien het tenminste niet achtergehouden is Ik verzocht hem aan den minister van buitenlandsche zaken een kopie van dit rapport te zenden en tevens per telegraaf mededeeling te doen van onze zending naar Ceylon Het stoomschip Mohawk is een passagiers Beurs van Amsterdam Slotkrs Sl a 98 98 88 A08 I Vrkrs NibMLAND Uort Neil W 8 8 V 81 9S l 93 lOOV 88 8S Vl 88 i 84 66 961 4 6 l 96 löï 67V 98 99 A i4 10 84V 900 91 9 V 631 485 66 108 804V 164 el dito dito due 8 diio dito dito S HoKOl Obl Goudl 1881 B3 4 lTU n In ohrg ing 1868 81 5 OoaTM Obl in pspior 1868 dito in ïiWerl868 6 PoMUSAl Obl met conpon 3 dito tiokot 3 BciLlNl Obl Binn 41 94 41 dito Oeoon 1880 4 dito bij Solhs 1889 4 dilo bij Hopj 1889 90 4 dito in goud leeu 1883 6 dito dito dito 1834 6 Sfahjb Ferpel uhulcl 1881 4 Tduih Qepi Gonr leen 1890 4 Q9P loeoing serie D Gacleenin oerieO Ztip Ara Ep V oblg 189J 5 Unioo Ob uit Sch 1890 6 VimzDiu Obl 4 onbep 1881 ylUTBBDAK Obligation 1896 8 BoRiiiDAli sted laan 1894 8 NlO N kh Handelir asnd Arendib Tab Hü Oertiflcslen DeliUaatioliappij dito Arn Hypotheekb pnndbr 41 GuU MJ der Vontanl asnd I Or Hypolhoekb pandbr 4Vij Kederlandache bank aand Ked Uandelmaatioh dito N W Pao Hyp b pandbr 8 Boti Hypotbeekb pandbr 4 trtr Hypotheekb dito 4 OoBTENK Ooot Hong bank aand BuaL Hypotheekbank pandb 5 Akbuka Kqnl hypoth pandb 4 Max L G Pr Lien fort 6 Kl Holl IJ 8poorw Mij aand Mij lot Eipl 1 St apw aand Ked Ind Spoorwegm aand Ked Znid Afr Spm aand 6 dilo dito dito 1891 dito 5 lUII Spoorvl 1837 89 A Eobl 8 Znid Itnl Spwmij A H obl 3 FoLBN Waraohan Weenen aarid Em Gr Huu Spvr Mjj obl 4 BaltUobe dito aand Fastowa dito aand 6 Iirang Romlir dito aand 6 Knrak Ch Amw Bp kap opl 4 dito dito oblig 4 AuUKA Gent Pao Bp Hjj obl Ckio k North W pr 0 1 aand dito dito Wu Bt Peter obl 7 Denver Ie Kio Gr Bpm eert t b lUinoia Central ohl in goud 4 LomB fcNailnilliClort T aaod Meiico N Spw Mg Ie hyp o 6 104 Miaa Kan a T 4pCt pref aand 87 N TorkOntaaiok West aand 96 Fena dto Obio obUg 6 88 V 84Vi 67 Zomerdleisl 1900 AaDgevangen 1 Mei TUdnTereenwIcli ll ri Ar A jnl 1 M 89 8 8 T U jH M 14 l ij M 10 86 11 08 U l ll 0 11 19 1 01 5 11 04 v r f 8 18 II ir If f J 8 46 8 6 4 08 8 87 5 41 6 S 7 47 8 07 1 88 Hl 8 10 I I I 1 06 8 80 totknigbur togoi ikoloii yrMklpl i B HolUiuUolio Siiost I Bitn v ploa t owüi 1 65 tll f f 9 1 8 04 f 7 1 86 8 84 8 45 8 48 4 0 4 84 8 88 6 89 7 08 7 69 8 l 1 46 4 44 1 8 4 51 t OS rif 5 1 8 09 8 4S 0 4 09 4 84 5 07 5 46 11 80 1 84 H 44 Zondtg Mundif on Diaidag MndugMh ntonrbüjaUaa voor do 80 kl aOBBA Tio io a 9 46 10 84 KO nlEDAlI 9 48 88 18 9 47 I 11 81 11 41 f 188 110 90 8 V lU l 10 834 835V 66 161 97V 88 loofl 100 114 1411 68 106 74 lO It 10 86 10 88 10 48 10 49 11 5 U 0 18 81 1 21 7 8 7 49 i li 8 Ó4 Too 89 10 08 10 84 X Elln npploiiumllioiiiji n do Oompi iilo lor Wogou Lili AU U on 8 U t boulo n lUUof o do 1 h l HoU dK SODDA OEN B A A S TIO rora 1 58 8 88 8 46 4 1 4 60 b 6 5 4 f f 6 08 1 I 8 18 I 6 87 8 5 4 15 4 46 88 56 6 16 8 01 8 89 9 17 9 58 8 1S M ï 8 84 1 8 88 E 8 48 8 S6S 44 10 19 18 16 18 86 18 6 18 86 18 68 1 10 lO lt 10 59 11 81 11 1 Z m lo 45 U l 18 08 18 45 18 56 1 40 0 10 46 10 4 11 11 11 87 6 O U D A A H S T E R D A U Uo toru aoadk t n 8 11 8 88 88 10 95 10 9 19 0 1 98 9 46 8 98 4 I 4 48 6 1 8 4 9 1 10 19 10 87 10 56 11 07 UmstW 8 01 8 8 9 81 10 10 11 09 18 4 18 7 8 08 S 96 4 1 4 7 85 6 44 85 lO SS 1 0811 47 11 00 Lüoit 0 8 19 9 18 9 87 10 86 11 84 1 081 10 8 84 8 8 4 10 i 18 50 tg 10 O 11 16 18 0 18 15 AttD A U TK O H r ioo Ton r oo 8 15 8 188 88 8 40 8 19 0 4S 6 04 19 87 Vmt O 6 88 7 16 7 50 1 16 9 18 9 81 11 11 11 87 l l 8 80 I 1 10 8 84 4 4i 6 91 7 09 10 84 9 1 Lnu W 84 6 47 7 80 U 8 4S 9 10 9 45 11 80 19 4 l 4 4 8 88 8 4 011 6 86 7 86 8 85 9 40 10 06 I louda 7 0 7 81 8 18 07 9 8 10 18 10 8 18 611161 1 1 88 4 18 4 84 5 47 7 4 8 09 9 19 I0 t7 11 8S T M i S i S i 3 B 1 s i t e ï ïï r I big dat een opperstoi raad boven de ministers is gekomen Daarbij heeft Victor Emanuel het talent zich populair te maken Het spoorwegongeluk bij Rome gat hem daartoe dadelijk na zjine troonsbestijging eeno goede gelegenheid Maar hy laat ook verder geene aanleiding voorbögaan Onverwachts overvalt hü de militaire wachtposten en houdt met do soldaten een praatje Hü vraagt vraagt naar hunne lamilieaang legenheden en de officieren worden door hem op zii gesteld Ik kan alleen wel met mgn brave jongens spreken Dan rydt hy door Kome door kurassiors geëscorteord en ook dit is het groote publiek welgevallig Men heeft zich te Rome altyd een beetje geërgerd dat Humbert met veel minder statie rond reed dan de Paus en byna oon vreemdeling in zyn hoofdstad scheen Humbert bleef zoo kort mogeiyk te Rome Victor Emanuel zal daarentegen er het grootste gedeelte van hot jaar vertoeven Dit alles maakt den nieuwen Koning geliefd onder het volk en et is Zï er geen middel waardoor Victor Emanuel gemakkeiyker en ongemerkter zgn persooniyken invloed voor dien van het volk zal kunnen in de plaats stellen dan wanneer hy gesteund wordt door de toegenegenheid zyner onderdanen Verspreide Berichten Erankkuk Het aantal bezoekers der Parnsche tentoonstelling bedroeg Dinsdag 22 5 366 De slachtoffers van het ongelnk op het tentoonstellingsterrein bevinden zich over t algemeen in minder zorgwekkenden toestand Het onderzoek wordt voortgezet By de begrafenis van de vier personen die om het leven kwamen zullen do minister van handel en de commissaris generaal der tentoonstelling vertegenwoordigd zyn De meeste stakende koetsiers van de Comp Générale te Parijs hebben hot werk hervat In Duinkerken heerscht een algemeene staking die zich zeUs uitgestrekt heeft tot de timmerlieden metselaars enz De stakers hebb n op een Engelsch stoomschip de bemanning tot neerlegging van den arbeid trachten te bewegen De consul van Engeland heeft tegen die daad geprotesteerd Te Marseille staken de havenwerkers nog maar de stokers te Bordeaux hebben hot werk weer hervat omdat de reederijen behalve de Compagnie des messageries maritimes zich bereid hebben verklaard hun eischcn in te willigen DurascBLAW Ëergistormiddag heeft de prins van Wales deu Duit chen keizer op Wilhelmshiihe een bezoek gebracht De keizer ontving hem met de meeste harteiykheid en vergezelde hem by zyn vertrek naar het station Te Beriyn is Maandagavond een vergadering door de politie ontbonden waarin gesproken zou worden over de verhouding van den gestorven sociaal democratischen leider Liobknecht tot het anarchisme De spreker een anarchistische boekbinder werd toen hy over den moord op den koning van Italië begon te spreken gearresteerd en eenige rumoerm kers werden insgeiyks ingerekend Z 9 88 Directe Spoorwegverbindingen met tiOUÜA 9 t7 10 8 1 8 88 9 1 19 8 40 6 9 Ml door 7 1 J si 15 7 44 Oondii a io 8 57 08 MoordMokt KiouwOTkerk lO tO 11 16 11 10 1 88 40 GipoUa Botterdtm M 8 84 9 08 10 0 RotterdimD F EoM rdam B 8 09 All 1 U il Opa elni i ia 7 88 7 08 7 48 8 8 3 7 8 8 10 07 1 41 8 81 04 8 10 e is 4 41 4 SI 01 8 11 8 7 9 1 10 00 Qond 7 16 8 87 8 41 9 09 Zarenk Moerc 7 88 8 59 SoatermMrZeg 7 88 9 08 Voorburg 7 5J 9 14 Hage 7 68 9 08 1 9 87 48 10 88 Ham VoorWg Z tenn Z g Zannk Me lO Bamciaiutniii lUooE lo So lil o i oitn koUon 10 59 11 16 11 94 11 47 6 84 T 4i 1 9 07 l 10 14 iO 85 5 48 6 08 londa Ondaw Woerd Utiaokl 8 8 8 68 9 89 10 14 7 04 8 18 Utrackt Wouden Oudow Giuda Eotterdam Beun RoUerdam D P Rotterdam U Oapelle Hiaowerkeik UooTdreeht ooda boot die tusschen St Francisco en Honkong vaart en uitstekend is ingericht Wy de doktoren reizen als Ie klasse passagiers het andere personeel dat als soldaten behandeld wordt heeft een minder benydenswaardige positie Ik heb diep medeiyden met hen vooral met Menleman die zich de zaken zeer aantrekt vooral ook omdat zyn koffers tp Lorenzo Marques zyn achtergebleven toen hj de eerste maal naar Holland terugwilde en zich aldaar behalve al zyn kleeren ook ijn geld in bevindt De reis naar Ceylon duurt + 14 dagen zoodat we aldaar ongeveer den Ten Augustus zullen aankomen Van geld zijn we nog voldoende voorzien alhoewel ik dit niet in handen heb at en toe wordt den doctoren zak of zoo noodig reisgeld uitbetaald I We treffen voorloopig een goede reis met uiterst gunstig weder zoodat we voor ons tevreden zonden zgn als we niet steeds door de meest sombere gedachten achtervolgd werden Intusschen is onze hoop in dezen geheel gevestigd op hetgeen van buiten af voor ons gedaan zal worden want zooals u uit het voorgaande ziet zyn we steeds in de onzekerheid of brieven door ons geschreven wel aan het juiste adrea komen Naar ik gisteren van den heer Toewater ingenieur van de Z A 8 M ook op weg naar Ceylon verneem is ook dr v Dissel op dit oogenblik gevangen te Johannesburg reden onbekend Een overzicht van de verwachtingen van deu oogst in de provincie Zuidl olland is opgenomen in de Stct no 197 Naar wy vernemen ia dr Cartier van Dissel die zooals men weet gevaukelyk van Kaapstad naar Ceylon werd overgebracht in vrgheid gesteld De familie te Zwolle ontving deze heuglyke tyding Zw Ct Laat in den iamiddag is gister naar nit den Haag gemeld wordt aan het ministerie van buitenlandsche zaken van den waarnemendeü consul te Tientsin via Tsjifoe het volgende telegram ontvangen Knobel slightlb wounded on 13th August Mars Brunger Van Znylen all richt other Hollanders no information probably all right Van Zuylen gallantly distinguished himself during fighting at Peking Knobel licht gewond op 13 Augustas Mars Brunger Van Zuylen alien wel omtrent andere Nederlanders geen bericht vermoedelyk allen wel Van Zuylen onderscheidde zich dapper gedurende de gevechten te Peking 1 1 10 1 17 1 16 19 45 18 58 18 10 6 16 7 89 6 46 7 7 11 07 8 86 10 7 10 5 8 48 11 01 11 18 6 80 7 10 7 86 7 88 7 00 7 S4 4 S8 t 58 6 11 6 80 9 S6 1 0 10i46 wy kunnen hieraan toevoegen dat tot de Nederlanders omtrent wie geen bericht is ingekomen in elk geval behoort de heer W J van Duysberg leerling tolk en misschien ook nog katholieke zendelingen uit Tsji li en Sjansi die naar Peking gevlucht kunnen zyn Het is niet waarscbyniyk dat de leden der missie van Oost Mongolië Mgr Abels of van West Mongolië Mgr Hamer by het uitbreken der onlusten getracht hebben zich bmnen Peking in veiligheid te brengen De heer Mars in het telegram genoemd is kapitein H Mars paardenarts Ie klasse O I L enkele maanden geleden naar China gezonden in verband met den aankoop van paarden voor de artillerie de heer J J Brnnger is geëmployeerde van het HollandChina Syndicaat de heer D van Znylen bekleedde een betrekking by de electrische tramwegmaatachappö te Peking N E 0 Gemengde Berichten In de gemeente Tilburg heerscht groote verslagenheid Woensdagmorgen circa half elf verliet het 11 jarig dochtertje van den heer M Eessels fabrikant van muziekinstrumenten de onderiyke woning om aan d n Noordhoek een brief te posten ter hoogte van de post is het kind het laatst gezien Sedert is er geen spoor van te ontdekken Onmiddeliyk zyn door de politie de meest uitgebreide maatregelen genomen tot nu toe zonder eenig gevolg Alle kermistenten en wagens die met het oog op de kermis die a s Zondag aanvangt in TUburg a werden afgezocht de bosschen n onderzocht de ganiche omgeving doorkruist alles iondor eenig resultaat Niemand heeft het kind gezien sedert zy dan brief gepost heeft Elke gedachte aan een ongeluk is uitgesloten Blyft alleen te denken over dat het aanvallig meisje ontvreemd ia Beschryving te geven van den toestand der ouders is onmogelyk Trouwens welk ouderhart zal de diepe smart van den heer en mevrouw Eessels niet beseffen Onmiddeliyk is in alle richtingen getelegrafeerd zoodat de politie o reral een wakend oog zal houdtiu Van zeer geachte zyde werd ons het volgende signalement der elfjarige verstrekt Tamelyk lang slank eenigszins blozende gelaatskleur haar blond lang en knUleiid blootshoofds voorhoofd hoog neus en mond gewoon kin rond gekleed met katoenen rose gestreepte japon met korte mouwen witte schort of boezelaar korte zwarte kousen de kuiten bloot latende hooge lederen knoop Mocht de verspreiding van dit signalement er toe leiden dat het kind aan hare diepbedroefde ouders worde ternggeschonken 1 Moordbrahanter Uit Amsterdam meldt men De uitslag der door de diamantbewerkers gehouden schriftelyke stemming is dat 1296 bondsleden zich in beginsel hebben verklaard vóór uitkeering uit de weerstandskas aan nalatige contribntiebetalers Door 941 leden werd tegengestemd door 82 blanco en 10 stemmen bleken van onwaardo Nu zal nog moeten worden uitgemaakt voor welke categoriën van aohterstalligen deze gunstige bepaling zal gelden Volgens het N v N is de kastelein van het paviljoen te Blarieum na door den officier van justitie gehoord te zyn voorloopig op vrye voeten gesteld 88 2 841 IM 8 i 8 9 S 10 80 10 48 11 4 11 48 1 41 X 9 86 9 46 9 58 io o 7 86 1 80 8 48 9 47 10 0 g 89 6 88 6 46 6 56 7 08 10 15 11 05 10 18 10 88 10 4 11 9 9 56 10 08 10 17 10 10 84 By een uitverkoop in een kleerenmagazyn te Leeuwarden werden broeken verkocht voor f 0 25 waarop de bank van leening f 1 20 gaf Gedurende de Kotterdamsche kermis werd door zakkenrollers de volgende tactiek gevolgd Maandag avond 11 uur ontstond in de Hugo de Qrootstraat by het kennisterrein een oploopje doordat een man en een vrouw hevige ruzie hadden De man diende aan de Trouw eenige klappen toe wat een derom1 standers zich aantrok waardoor het tnmnlt grooter werd en de vrouw ten slotte huilend zich verwijderde De menigte trekt langzaam af toen plotseling een heer bemerkt dat zyn gouden horloge verdwenen is Terstond begrypt hy nu de gefingeerde ruzie en waarschuwt een politieagent Na eenig zoeken wordt de mishandelde vrouw gevonden zittende op een stoep zy wil de politie ziende vluchten maar wordt nog tydig gegrepen en hot blykt nu dat zy een oude bekende is Veel moeite doetjde dan ook niet maar geeft het verdwenen tiorloge terstond terug De vrouw aan het politiebureau gebracht bekende bovengenoemde trnc in vereeniging met den man te hebben gespeeld De laatste had het horloge gerold en daarna handig aan de vrouw overgegeven daar men deze niet zon verdenken Natunriyk is de zakkenrolster nu voor eenigen tyd opgeborgen Men schrijft ons van bevoegde zyde Er is alle hoop dat de abnormaal hooge kolenpryzen nog dozen winter zullen dalen Door de oploopende pryzen van het voorjaar de terughouding der mynsyndicaten de bangmakery der kolenpers eet zyn door de groote afnemers en de groote fabrieken enorme qnantums op zomerlevering gekocht en deze gecontracteerde kolen zyn stipt op tyd geleverd zDodat by de afnemers overal groote voorraden zyn Daarby komt dat de overgroote bedryvigheld in de metaalindustrie is afgenomen In de maandel rapporten van de Board of trade in Engeland zien we dat do export der staalen yzerwaren over Juli slechts 267143 ton bedroeg tegenover 370014 tone in 1899 zelfs de maand Juli in 1898 waa nog 14000 tons hooger dan dit jaar De waarden der stoommachines en andere machines welke verzonden werden was niettegenstaande de hoogere stukpryzen 9 pCt minder en die der schepen 16 pCt minder De vraag naar kolen is dan ook verminderd Het vooruitzicht bestaat daardoor dat de verbruikers die met hunne inkoopen tot na October hebben durven wachten veel voordeeliger zullen koopen dan zy die in het voorjaar en in den zomer kochten De vraag naar hnisbrandkolen is thans buitengewoon groot en was sedert de daro jaren van 1872 nog nooit zoo gejaagd Het publiek schynt zich doordeconran1 enberichten en de praatjes van kolenverkoopers te hebben laten hangmaken en koopt in den zomer tegen de dure pryzen hare wintervoorraad Alles wyst er op dat de styging haar toppunt heeft bereikt en eene afdaling tot meer normale pryzen gaat beginnen D V N B Qieterenmorgen hadden alle treinen welke van en naar Amsterdam Utrecht enHotterdam gingen belangryke vertraging omdat des nachts te Brenkelen de rails over 50 M waren vernieuwd waarmede men s morgens nog niet gereed was Vele aansluitingen werden gemist o a die met Engeland GAZONfi By eiken buitenplaats zelfs by elk bloemtuintje behoort een grooter of kleiner grasveld maar het is dan ook noodig dat het veldje geen verzameling is van allerlei planten maar dat het begroeid is met frisch sappig gras Veel zorg en moeite behoort er toe om e n goed gesloten frisch gazon te verkrijgen en bovenal om het te behouden Aan het zaadmengsel de juiste bewatering het tydig scheren heeft men groote waarde toegekend en terecht maar den hoofdfactor heeft men dikwyls over het hoofd gezien n l een herhaalde krachtige bemesting In verreweg de meeste gevallen laat men de gezon bepaald honger lyden zy worden dientengevolge geel en op verschillende plaatsen kaal trots alle goede verzorging overir M n bedenke dat men den bodem te sneller uitput hoe vaker men de gazons scheert en hoe korter men ze houdt Wil men derhalve een steeds krachtig gevoed weelderig dicht gazon hebben dan is bet noodzakeiyk het flink te bemesten Uitnemend leent zich hiertoe kunstmest al zou men deze alleen kiezen om de onaangename geur aan het gebruik van stalméSt verbonden te vermyden In het najaar bezaait men het gazon met kali en phosphorzunrmest b T per M 70 G Thomasphorphaat en 30 G Patentkali In het voorjaar begiet men het gazon met een oplossing van 20 G Chilisalpeter per M terwyl het wenschelyk is deze besproeiing in den loop van den voorzomer een paar maal te herhalen met een oplossing van 10 G Chili per M Wie die bemesting toepast zal ieder verstomd doen staan over het dichte donkergroene van zjjn gazon B STADSNIEUWS GOUDA 24 Augustus 1900 Lkkkïhkekk 22 Aug De afdeeling Lekkerkerk en omstreken van de Hollandsche MaatBchappy van Landbouw herdac jt heden haar 25jarig bestaan door eene tentoonstelling zoo feesteiyk mogelyk ingericht Op kleine schaal opgezet overtrof het aantal inzendingen de verwachtingen en de inzendingen zelve zagen er over het algemeen keurig uit Paarden in ruim aantal waarby de eerste pryzen goreedelyk toegekend werden onder het rundvee de stieren die aller aandacht trokken enkele prachtige exemplaren zelfs ook schoon jong vee maar geen melkkoeien Men schat zyn melkvee mogelyk te gering om er mee voorden dag te komea op tentoonstellingen en toch is er ongetwyfeld me iig exemplaar in deze streek dat als melkgeefster alleszins uitmunt moge het in stal iets te kort schieten Jammer dus I Schapen geiten varkens ouder de laatste de beeren uitmuntend met eersten prys ook schapen en geiten In de groote uit de hand opgeslagen tent waren zadelmakerswerktuigen in schoone collecties keurig uitgestald ook aan rytuigen betuigd collecties voor hoefbeslag naast touwwerk en gutapercha artikelen voor allerlei doeleinden op het gebibd van den landbouw en do veeteelt Ook producten van het bouwland en den tuin hennep teen zelfs niet te vergeten Maar de znivelproditcten zeer sobertjes evenals het veevoeder Daarentegen was er een schat van werktuigen voor znivelbereidiig En nu nog kippen eenden ganzen fazanten duiven kalkoenen poules pontades deze heele verzameling was welverzorgd in do kooien van Ornithophilia te Utrecht De i lgemeene indruk was zeer bevredigend Treffende oogenblikken van het f eest waren de opening door den voorzitter en de ontvangst van en telegraut van gelukwensching van HH MM de Koninginnen de Hooge Beschermvronwen der Holl Maatsch van Landb By de eerste zette do voorzitter de heer P van der Hoog van Krimpen a d Lek in welgekozen bewoordingen het doel uiteen volgde de afdeeling in hare 2B jarige geschiedenis en gedacht dankbaar de koene oprichters waarvan slechts enkelen nog in leven zyn Het telegram der Koninginnen wekte groote geestdrift Aan de lunch met gaston en juryldden werd met warmte een dronk gewyd aan HH MM en voorts aan den bloei van den landbouw en der afdeeling in het byzonder die haar feest zoo goed geslaagd mocht zien Bbekehwoude J A van dor Stok alhier heeft een stierkalf dat een half jaar oud is verkocht voor den buitengewonon prys van f 130 Op twee tentoonstellingen kreeg het dier den eersten prys VKBGADERING VANDEN GEMEENTEa AD VEIJDAG 24 AUGUSTUS 1900 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig zyn de hh Noothoven van Goor Jager Herman Prince van de Velde van Galen Luger van Iterson Krook Donker Dessing Vingerling en de Raadt Afwezig zyn de hh Bellaart Jaspers met kennisgeving de Lang en Straater De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat door Gedeputeerde Staten waren goedgekeurd de wyziging der verordening op de brandweer en de wyziging der begrooting dienst 190Q Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Het rapport der raads commissie belastgeweest met het onderzoek der rekeningenvan het Hoffmansgesticht en de Volksgaarkeuken tot goedkeuring advisiserende De Voorzitter betuigt de Commissie dank en stelt voor het rapport met de relceningen ter visie te leggen Aldus besloten 2 Het rapport der raads commissie belast geweest met het onderzoek der begrooting voor 1901 voor de dd Schuttery totgoedkeuring adviseerende De voorzitter dankt ook deze commissie en stelt voor de begrooting met het rapport ter visje te leggen Aldus wordt besloten 3 De begrootmgen der gesubsidieerdeinstellingen van weldadigheid voor 1901 In handen gesteld van eene commissie waarin door den voorzitter worden benoemd de hh van Iterson Vingerling en Lnger 4 De begrootingen voor de Volksgaarkeuken en het Hoffmansgesticht voor 1901 In handen eener commissie waWin worden benoemd de hh Deasing Krook en Bellaart Oregon Calif Ie hyp in goud 99 Bt Paul Minn Ml nit obl On Pao Hoof lijn ob ig 48 dito dito Uno Col Ie hyp O i OiLliiDi Can South Ch rt nd 6 Si VlH 0 Ballw k Ka Ic h d o O Am terd Omnibus MiJ aand 1 160 Botterd Tram reK Haata aan4 810 KiD stad Amsterdam aand I 108 Stad Bolterdam aand 8 104 Blu lI atadAntwerp nl887 8 99 1 Stad Bmasel 1866 8 100 HaNe TbeissBegullrQi se1aoh 4 I171 OoiTINl gtaatslronig 18 p 5 117 K K Oosl B Cr l880 8 101 Span Stad Madrid 3 lt68 341 sgl NlD Ver Bai A h aiio 1 rt I Ontvaiig en een g roote sortcering Heeren en Barnes PARAPLUIES A xTi os Az Md Tailleur Kleiweg E 7ji GOUDA Telepkoon 31 364 Staats loterij 83 Augustua 16014 184J9 18188 16648 16686 80 16885 8604 11969 m 4 17 66 98 17SJ7 l 07 8 13 1776 19iÜ96 18891 19634 18345 90 SS 19SS4 3e Klasse Trekking ran Donderdag No H9B0 1000 No 196 9 100 Prijien van 46 619 3798 6319 9848 insSt I8S47 9S9 3 44 69 91 10501 18699 1894 4038 6673 9 10 87 18076 1660 4i8J 1081 68 U113 18186 1784 4881 7il8 9469 73 15496 89 6037 87 9643 U8J9 14348 1947 173 7316 6St 3 I4t61 80 6 S13 839 66 11868 88 8 14 6 e 7935 9741 1 1544 14700 863 5701 834 98 3 11998 ISllS 380 68 6 84 6 68 1 98 1618 3517 691S 8671 lOOSI 131S1 111661 83 II L m im am t V M l tot SPOTPRIJZEN van ZOMERMANTEU DAMES en KINDERCOS ïüilES COSTUMES TAILLEUR Blouses D mesoverliemden JaponstoiïeD eo gekl Katoenen D SAJH80M AOVËRTKNTiM Qerecbtelijke Aankondiging DEINDE PLAATSING By vonnis der Arrondiascmenta Rechtbank te s Gravonbage van 19 Jijni 1900 zijn HMSDUICOS KdUEL UARISQ zich ook noemende en schrgvende HENDBIK KAKEL HARING en diens ccbtgenoote OMPKE BBOH zonder beroep beiden wonendo te s Gravonbage met onderlijig goedvinden en op beider verzoek geicheiden van tafel ea beil met al de 11 gevolgen daaraan b j de wet verbonden De Procureur der Eeijuiranten Mr P J SNEL ATTENTIE Ecnè oude Firma in en aanter unte artikeleu te Rotterdam wenaoht lii relatie Ie treden met Dames of Hoeren uit don deftigen stand genegen zich in eigen kring tegen ruiina provisie met den verkoop te belasten Geheimhouding verzekerd Adrea met franco bricvon onder letter S aan dén Boekhandelaar P M BAZENDIJK Rotterdam EENIB DEPOT TAHTSEL Men wordt verzocht up t HKRK te letten oit BKT Mioizus rm 1 RAVKNSWAAYZÜNRN GORINCHÉM Deze THEEËN worden afgeleverd n verzegelde pakjes van vijt iviee en een füi en een Ned otuf met vermelding vau Nommer en Prg8 voorzien van nevenstaand Merfr volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoenn van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAHT L