Goudsche Courant, maandag 27 augustus 1900

a 82 3 Mdandag S7 Augustus 1000 30ste Jaai iLnii £ St ri GOUMM mmm JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken feleruon ï A D V E U T E T l E N worden yeplaAtst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen üroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzendin van Advertentiën tot 1 uur des midil lelrriiiiii Il S Uc Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzoiidering van Zon en Feestdaggen Do prijs per drie maanden is 1 2 5 tranco der post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CKMEW GEVRAAGD voor eene jonge Dame h b b b koft inwoning en huUéUJk verkeer bü eene beschaafde Familie Brieven zoo spoedig mogeiyk aan MEN8ING en VISaER S Boekhandel te s Gravenhage onder lett P Ji F E mm Tiendewégr 59 Beveelt zich beleefd aan tot het leveren en bedienen van ILLUMIMTIËW Bericht tevens dat hjj met NIEMAND za nen werkt GEEIM BETER adres voor aUe soorten 8CÉ0ENWERK dan JÉ Noordbratiankb Schoen en laarzenmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kloiwegstoog OPRUIMING van verschillende soorten SCBOBmWKHU Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk E CASSITO TANDARTS Turfmarkt 185 Gouda D igelijks behalve Zon lag 8 te sjireken tot 4 uur 1É0JPJ P O IKE OÜDB SCHIEDAMMER GEIIE7EE Mevk Verlcrygbaar bij i M PËETERS Jz NB AU bewiJB van oobthoid i e oaoliot en kurk steeds voorsïon VftD den naam dor Firms P HOPPFï IPain ExpeiUr Dartig juitflrurdt dit midiA net TtfTWMod buocqb U plisftUlnide inwc Ting MO vnd tagaa BhsuifttUk Jldi iTwlÉondl uad p c hl dan fmp al Dit l NIGHTOAP w8mid IKk d l vwrdUatdulSl sl dan rartroaveu Utti letta op hat tabiialniiurk Aokar i4 1 85 76o aaMo defl in da maaata apotbekan Te Amsterdam bn ülotli Oéban Tan tayll m Bandors ft Wio aeker zyu wii de Edf i i £ ik f l €llCaO te ontrangen t iim n C trid en na volo prcüfnemiiigou In don idel gekomen oDtlc doi nnam Uos aitvindera Dr Miuhaelia Torvoarrtigd op da bMte muchinöa in hei wereldbonsmde étabbliBsotoent r n Oebt Biollwerok te ICoulen elsche BikcI eacsLO In vierkanten bussen Sez Eikel CacDo is met ruelk gekookt 1 eene ungename gpzondé d nk vocsr da1 E lijk9oh gabruik een 2 theelepel van I t poeder voor een kop Chgoolat Ala 1 goneoskiaohtigo drank hg geval van diari hee aleuhta met wator t gebrtiiken Verkrygbaar by de Tounaicut B 1 1 Apotheksra ene 1 Priin Kg Vt K pmifbii oa I f UO ÏTÖSö e 0 35 OtnenulTertegenwoordigor root Kedai 1 land Julius RlattenkloiH I i 11 1 tMM ouohiMjillMi I nukk ylcitepoMrabldflvDQriXMn en vooral dARMf n Kind rMho nwtrlc IB de Appntuui nn C M MIHIir fc tr i B rll B ütll 8lr l4 A il IH l 4U 1W op naam en fabrldclmerk Vifferylbaw by flaeren Wlflk u ri h leUiBWirk mUhUHm MHTVM fliu nt SNHu ael OtMt by W lifriMun ArnbM Amraterdam Kalvetstraat 10 1 Indien gy niet wilt hoesten gebratkt de allerw e bekrooade en wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extract dMeiiamk uit de Koninklijke Stoomiabriek De Honingbloem van R i V iiV l§€HAIHi Co Den llaagr Roficmncieni VAK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIE SCHAIK b SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK b Go S Ueliauthe ii liet besta middel der wereld Co s Melianthe geneest Kinkhoest CO S Meli ntbe geneest zoowel oud ftls jong CO S MellftDtttlB mag in geen huisgezin ontbreken Co B JtteUanthe staat voortdurend onder Soheiknndig toezicht Co a lUellanthe helpt onherroepelijk CO S MeUaatbe is bekroond met erediploma s Co S Dtelianthe is bekroond met Goud CO B Uelianthe is bekroond met Zilver Co a Melianthe is verggbaar in flacons van 44 CU tOCU eu ft bg Pirma WOLWF ét Co Westharen 198 Gouda D MIEBIEH Kleiweg E 100 Oouda E B vi MILÜ VeerBtal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrth Ta TORKEN Botkoop B V WIJK Oudtaaier M KOLKMAN Waddinmem H ROLLMAN Sodtgraven PINK8E iVt uKr ri r a d el W J TAH DAM Baaitr M A N VAI1ZBS8BN Schoonhoven Trelclsiin g 20 OctoToex LOTEN IN DE GOUÜSCHE PA ARDEINLOTEHIJ zijn k SO Ct per lot verkrijg baar bij A BEINKMAir Za HüOFDPRIJZEN Rijtuigen met een en tweePaardenbespannen Paarden Rundvee enz X et vooral op d ECHT JiajidteeJcettiiiff mét Jfoode lettertu jOberlahnstein OIRCCTEUKOtRVICTORI IBRON OaCRUHIISWH verkrijgbaar Overal ïïSrS JVfaotsehapp tot HxploUaHe van de FMoria Bmn Kantoor voor Sederland Boompje éO Bottentam Standaard Hypotheekbank Maatschappelük Kapitaal KE MILLIOEN GÜLDKN IHneUuMt Ut E H C CASTBS MJK en B SI RBST ba De Bank verstrekt op zeer billijke voorwaarden geU op eerste hgpotheele en geeft onder contrfile van het Slgemeen MdmtnMratle euTruilkmntoer te Botlerdam 4 PAWUBBIBrBX uU Coupons 1 Januari en 1 Juli verkrijgbaar Correspondenten voor Gonda de Heeren M J 06IER Co s levensTerzekering ïïaatschappiJ DORhRËCnT Goedgekeurd b Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 MaatschappilUk Ka pitaal ƒ 2 000 000 gehd geplaaisi VERZEKERD BEDRAG 36 800000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Sluit ALiEiK soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond Do Tarieven ztjn volgens de laatste sterftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan hot HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bü den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs en bvj de Agenten in alle plaatsen van Nederland ÏÏ 3AIISCHE STOOMVEEVEEIJ eheiitit ehe WuscheriJ VAN H OPPE IIKIMEU 10 KruM rr lf Rotterdam Gebri vKt V l or Z M den Komn 4 der Belgen Uoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het iitoomen en renwi van alle Üeerenen Damesgarderoben alsook alle fCindergoederen Hpeciale inrichting voor het ttooni n Tan plncbe mantelB veeren bont enz Gordgnon tafelkleeden enz worden naar da □ ieowste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gecondh d volgens staal bewerkt TUeny Wo dirbslim n do geheele wereld bekend en geroemd OuovertrolTen middel tegen alle Borst L o n g L e V e r naagzlekten enz Inwendig I zoowel ala ook uitwendig in bijna uUe Eioktegerallen met goed gevolg aan te wenden PrQs per flaCOU 1 l p r post 1 1 16 Thiarry i Wondinolf bezit een alsnog ongekende geneeakraoht en heilzame werkini Maakt meestal alke pönlijko en gOTftarvolle operatie geheel ororbodig Met deze zalf werd een I4faar ouü voor ongeneesltlk rehonden beengezwel en onlaufts een b na SS jaar kankerlUd n fcenezen Brengt genezing en verzachting dor p nen bij wonden ontstekingen enz van aUerlei aard PrijB per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENRI SANOERH Kokin B Amstenlam Wur geen depdt is beaUlle men direct utn dioScbnbienspotliekB dei A THIBRRY in Fregmdt bet RohiUch OoMiemioh Gelieve proapectas te oatbin an bij het Centrail Dtpftt Sanden PoVin 8 Amiterdam Een SEEL Rijwiel is onvermödelljk een S T K H H en lilC s V Bj90P BW Ut Op den weg zijn de Yankee Style Rijwielen het HM K ïïjS T o a in het Kampioenschap van Nederland Iste prijs bij het verbeteren van het zes uur record 15 7 K M verbeterd met 25 K M enz enz Fabrikant van RIJWIELEN en NOTORCYCLÈS B A JANSEN s Bosch Leverancier der Cambier AutoinoUelen e a Agent voor GOUDA J C DUBOITBR Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPARKBBOOK Nieuw onoverlroflen Prof Dr Liebers welbekend IBIOV XEACHT BLIXSB CAUoen eeht met FabrUkunerk tot Toortdorende radiwle en sekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige xenuu Kiekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd genezing van elke zwakte Bleeb Benauwdheid Hoofdpqn Migraine Hartklopping Maagpja slechte spijsvertering Onvermogen Impoteni PoUntione eni uitvoerige prospectussen rrijspor each 1 S 11 S dubbele esch Centranl bep9l Matth d Vegte Mtbomra 1 Dcpöta M Clftan Co Botterdam r Happel s Gravenhage I Ilalmmana de Jong J Osli Eottordam Wolf fc Co Aouda n bü jdle drogisten Zijt Gij Doof ille gGvalleu van DOOFHEID of HARDNODRIQHEIO xUn na Gftiiosibltr IOür oniu nieuw iiitviu linK I liulvo ilüK neii WHike doof KO orcD eIJ Gogons In ds osrèa liswil OnMI op Beschrijft Uw güvali ooOori oei i irt ii ruail vrUi raeu kaa eidi met weinig onl o tei e iiulH guitxieA 4 Dr nKKon li Aariil Institute SM U 8alle Are 0HICA 4 ll t Gouda Drnk van A BBINKMAN Uto nuiiealaudscti Overzicht De Standard verneemt uit Pretoria Twintigduizend Boeren staan te velde tns Bchen Belfast en de Krokodilrivier vijfduizend tusschen Belfast en Machadodorp waarvan tweeduizend bewesten Dalmanutha hetwelk Botha bezig is te verschansen President Krager is te Drinkwatbr ten Z van RoosSenekal Vijfhonderd Heidelbtrgers staan nabij Nooitgedacht vanwaar de Britsche gevangenen gezonden worden naar Komatipoort waarschijnlijk om later over de grens gezet te worden De Boeren bereiden een verderen terugtocht langs den spoorweg voor Achttien kanonnen zgn Nooitgedacht oostwaarts gepasseerd Het vorenstaande behoeft niet per se te beteekenen dat de Boeren naar Lijdenburg terugtrekken Hun doel schjjnt vooreerst te wezen den Spitskop ten Z van de Zandrivier te bezetten De plannen van de Wet zijn onzeker De Wet viel Transvaal binnen met acht kanonnen en 2000 man Sommigen onderstellen dat hij zon trachten zich met Botha te vereenigen Maar dat zou strijden met zgn gewone taktiek Waarschijnlgker is het dat de Wet naar den Vrijstaat terugkeert tenzij beter vindt de guerrilla te voeren langs de lijn Pretoria Standerton of tusschen Pretoria en Vereeniging In elk geval blijkt de Wat een uitmuntenden inlichtingendienst to hei ben Zijn hooldverkenner is een Schot die de Engelscbe kampen in khaki binnentreedt en daar bekend staat als Jack Alle verspieders van de Wet hebben Engelscbe passen President Steyn en Theron vergezellen op het oogenblik de Wet wiens paarden er prachtig uitzien Sommige zonden afgekeurde Engelscbe paarden zijn Een Boerenbestnur is weder in dienst te Zeemst Klerksdorp Rnsteubnrg en Lichtenburg hetwelk een nieuw militair centrum der Boeren vormt vanwaar ziJ Maleking den spoorweg en Vrjburg bedreigen De Boeren staan op 29 KM ten N van Mafeking Visser heeft een korps van duizend man te Koenana du Toit een sterke Boereumaclit te Wolmaransstad Dit belangrijke telegram dat de correspondent der Standard te Pretoria denzelfden 11 Woensdag verzond als Roberts zijn laatste telegram neutraliseert het laatstgenoemde Toor een goed deel vooral Roberts mededeeling dat de Wet nog maar driehonderd volgelingen zou hebben Sommige militaire medewerkers van de bladen zijn van oordeel dat de Wet zelf dergelijke praatjes rondstrooit om de Engelschen en anderen te misleiden ZiJ vragen sarcastisch Waar zijn FEVILLEIODI a6 Ik betwijfel echter ol wij die wel ooit zullen gewaar worden Want Ceneri heeft taal noch teeken gegeven en evenmin heeft Macari zijn belootde inlichting gezonden Deze laatste vrees ik na zijne laatste woorden meer dan mij lief is Teresa die misschien eenig licht over de zaak had kunnen verspreiden is verdwenen Ik beschuldigde mij van nalatigheid dat ik den doctor niet gevraagd had waar ik haar zou kunnen vinden maar ongetwijfeld zou hij geweigerd hebben het m te zeggen Zoo gaan de dagen voorbij Al wat ik doen kan is met behulp van Priscilla te zorgen dat mijn arm meisje zoo gelukkig mogelijk is en te hopen dat tijd en liefderijke verpleging haar eenmaal genezing zal brengen Zoo gaan in onze stille vreedzame huishouding de di n en maanden voorbij tot de winter over is en de geraniums en lelies in de kleine perken voor de huizen der voorstad in bloei staan Het ia gelukkig dat ik een groot minnaar van boeken ben Zonder die zou het leven inderdaad zeer kleurloos voor mij zijn De heb den moed niet om Pauline alleen te laten en mij het genoegen van gezelschap te gunnen Ik breng een groot gedeelte van den dag met lezen en studee de overige mannen van de Wet gebleven Hebben zij soms elkaar weer rendez vous gegeven ten Z van de Vaal De Daily Express verneemt uit Lonren o Marques Volgeas Boeren berichten hebben de Boeren Newcastle bezet Bnller zon Carolina ontruimd hebben en op Ermelo terug ziin getrokken Do Standard vernoemt uit Durban dat president Kruger een proclamatie heeft uitgevaardigd vorklarenil dat Roberts laatste proclamatie de Boeren allesbehalve zou nopen de wapenen neer te leggen LaboQchere s brief aan Chamberlain en de gewraakte stukken worden natuurlijk tamelijk druk besproken in de Engesche pers De Times zwijgt nog vrv wel In een artikel over de Treason Bill in de Kaapkolonie zegt het blad aan het slot dat het de beoordeeling van deze correspondentie met vertrouwen overlaat aan ziJn landgenooten Dat Labouchere Chamberlain vóór is geweest kunnen de Jingoes niet verkroppen Sommigen onder hen met name de St James s Gazette schelden kolommen lang Dit blad is blijkbaar teleurgesteld dat Labouchere er zoo goed afkomt Het geeft toe dat er in deze outhallingen niet veel belangrijks is maar toch zegt bet even te voren dat bewezen is dat er een lid van het Parlement is geweest dat den vertegenwoordiger au een andere rogeering inlichtte hoe hij Engeland schaak kon zetten omdat hiJ hoopte dat daardoor een politiek tegenstander belachelijk zou worden Dat Labouchere er dol veel pleizier in zon hebben gehad wanneer Joe een poets ware gebakken en nog meer als de andere ministers hem hadden laten schieten zooals hij het noemde dat is duidelijk maar daarom heelt hij nog niet getracht zijn land te schaden maar wel dien politieken tegenstander En dat is gelukkig nog niet hetzelfde Over het algemeen maakt het den indruk alsof Chamberlain nog niet het verkiezingswapen gevonden heeft dat bij zocht Zooals de in een der brieven genoemde toenmalige redacteur van den Chronicle Spencer die ook Montagu White ried de door Chamberlain gevraagde gezamenlijke commissie door president Kruger te doen aannemen in de Times opmerkt Is het verraad wanneer iemand als zijn meening gevraagd wordt door den vertegenwoordiger van een bnitenlandsche regeering dezen aanspoort onvoorwaardelijk de voorstellen aan te nemen die de eigen regeering heeft gedaan En dat is toch het eenige dat men dezen journalist en ook Labouchere kan verwijten ren door terwijl mijn vrouw zwygend in dezelfde kamer zit zoo lang ik niet het woord tot haar richt Het ia een groote ontbering voor mij dat ik bijna geheel van muziek of zang verstoken ben Ik kwam al zeer spoedig tot de ontdekking dat de uitwerking daarvan op Pauline van zeer nadeeligen invloed was De tonen die mijn gemoed tot rust brachten schenen haar pijnlijk te treffen en te verontrusten Daarom wordt de piano alleen geopend als zij met Priscilla uit is t de muziekboeken liggen ongebruikt Alleen zij die muziekliefhebbers zijn als ik kunnen begrijpen hoe groot deze ontbering voor mij is Op zekeren morgen toen ik alleen in mijn studeervertrek zat werd my gezead dat een heer mij wenschte te spreken Hy had zijn naam niet genoemd doch aan de dienstbode gelast te zeggen dat hij uit Geneve kwam Macari trad de kamer binnen en groette mij met j ehuichelde vriendschap Ik gevoelde als bij ingeving dat hij niettegenstaande zijn hartelijken handdruk niet veel goeds met zijn bezoek op bet oog had Doch wat stoorde ik mij daaraan Ik had hem voor mijn doeleinden noodig Ik beantwoordde zijn groet dus bijna met dezelfde hartelijkheid verzocht hem plaaW te nemen en scheld om wijn en sigaten Gy ziet dat ik mijne belofte gehouden heb Mr Vaughan zeide hg glimlachend Ja Ik verwachtte niets anders Zijt gij reeds lang in Engeland i Slechts een paar dagen Uoe lang blijft gij hier i Het is vreemd dat het zoo lang duurt voordat er uitvoeriger berichteu van de geredde vreemdelingen komen wier bloedverwanten en vrienden in Europa on Amerika toch verKingeud moeten uitzien naar eenig teeken van de reeds dood gewaauden Ook in de buitenlandsche bladen wordt daarover geklaagd Men neemt aan dat de gemeenschap tusschen Peking en de kust veel te wenschen overlaat hoewel uit e E telegram van MiicDonald niet in c ferschrift opgemaakt wordt dat de telegraaf ten minste voor eenigen tijd hersteld is geweest Tot heden anderhalve week na het ontzet der legatiesl weet men nog niet eens waar de gei edden zich bevinden Vermoedelijk in een der paleizen die do heilige stad vormen maar dan moeten er onder die vreemdelingen toch verscheiden zijn die liefst zoo spoedig mogelijk uit Peking zouden vertrekken Te Petersburg moot een telegram ontvangen zyn het bericht komt echter niet uit de beste bron meldende dat éa gezanten Poking niet zullen verlaten voordat onderhandelmgen geopend zjn over de oorlogsschatting ten aanzien waarvan China een zeer bepaalde belofte zou moeten afleggen Op straat wordt nu niet meer gevochten maar op verschillende punten van de stad is brand uitgebroken De verbonden troepen zoekwiiBU naar prins Toean Hot heet dat do Regentes zich in den omtrek van Peking ophoudt maar d t afdeelingen vreemde troepen haar ingesloten houden De spoorweg tusschen Peking Tientsin was den 19en over een afstand van 60 KM hersteld Nu ook Japan een oorlogsschip met landingstroepen naar Shanghai heeft gezonden zullen allo verbondenen aan de monding van de Yangtserivier militair vertegenwoordigd zjjn Frankrijk en Engeland hebben gelijktpig tor bescherming van hun onderdanen aldaar troepen aan land gezet Doitschland dat in Shanghai geen concessies bezit ziet daarvan Voorloopig af De Pransche bladen uiten er hun blijdschap over dat in deze belangrgke verdragshaven thans ook Fransche soldaten zijn ontscheept zoodat het beginsel van gelijk recht der mogendheden aldaar is gehandhaafd en de door Engeland gewonschte vorming eener legende is tegengegaan volgens irelke Brittanje daar uitsluitend rechten zon kunnen doen gelden Het Berliner Tageblatt heeft onlangs het denkbeeld aan de hand gedaan om de voor Franschen zoo stuitende viering van Tot ik weder teruggeroepen word Het is ons daar ginds zeer slecht gegaan Ik moet wacfiten tot de atmosfeer daar wat rustiger is Ik wierp een vragenden blik op hem lik dacht dat u mijn werkkring bekend was zeide hij Ik veronderstel dat gij samenzweerder zijt ik bedoel het woord niet in beleedigenden zin maar het is het eenige dat ik er voor kan vinden ijuist Samenzweerder hervormer apostel der vrijheid hoe gij het noemen wilt Maar uw vaderland is immers reeds voor eenige jaren vrij verklaard iMaar andere landon zijn niet vrij Daar werk ik thans voor Onze arme vriend Ceneri deed hetzelfde maar hij heeft zijn laatste dagwerk verricht lis hij dood vroeg ik verschrikt Dood voor ons allen Ik kan u geen nadere bizonderheden gevon maar eenige weken nadat gij Geneve verliet werd hij te St Petersburg gevangen genomen Hij wachtte gedurende vele maanden op zijn vonnis Naar ik verneem ii het thans uitgesproken Welnu wat is er met hem gebeurd iWat altijd gebeurt onze arme vriend bevindt zich op dit oogenblik op weg naar Siberia veroordeeld tot twintig jaar dwangarbeid in de mijnen Hoewei ik Ceneri geenszins genegen was huiverde ik toen ik z n lot vernam En gij ontkwaamt vroeg ik Natuurlijk anders zou ik hier niet fijn en uw zeer goeden sigaar rooken en nwen uitmun den Sedandag in t vervolg op te geven Do commandant nu van de militaire aldeeling Hamburg overste Bömack heeft aan de officieren van zijn ressort hot volgende geschreven Ik breng hiermede te uwer kennis dat ik niet voornemens ben dit jaar opnieuw het offlcierskorps tot viering van den Sedandag aan een feestmaal te vereenigon Zulks sclipt mij niet gepast op een tijdstip waarop Onitscbo on Fransche troepen schouder aan schender als wapenbroeders strijden Hit Berliner Tageblatt doelt voorts mede dat het tal van brieven van instemming heelt ontvangen Verspreide Berichten Fraskrue Het aantal bezoekers der Parijsche Tentoonstelling bedroeg Woensdag 218 099 Er is sprake van do sluiting van de ten toonstelling welke aanvankelijk op 6 November bepaald was te verdagen tot het einde van die maand De commissaris generaal heeft echter laten mededeelen dat van een definitieve beslissing in deze voorals nog goen sprake is en dat een verlenging van den duur der expositie in do eerste plaats zal afhangen van do nuaestie of het najaar regenachtig zal zijn en do koude van den winter spoedig zal intreden in wolk geval een langere openstelling zonder eenig financieel voordeel voor de exposanten zou ziJn Vóór de sluiting zullen een aantal feesten plaats hebben zoo op 7 September oen bloementeost en op 16 September een feest van den wijnoogst Op den 22 Sehtember heeft het banket plaats dat de regeering den burgemeesters van Frankrijk heeft aangeboden Niet minder dan 15 000 hoofden van gemeenten zullen tegenwoordig zijn in den tuin van de militaire school waar het banket wordt aangericht Na afloop is er feest in de groote tentoonstellingszaal Do heer Gaillard directeur van de Opera is roet de samenstelling van hut artistieke programma belast Do politioprefeot van Parijs Is van meening dat het ongeluk op do tentoonstelling moet geweten worden aan het afstoken van vuurwerk op hot terrein oen vermakelijkheid waartegen hij in den vervolge zal protosteeren De toegang tot do passerolle was verboden maar zoodra do eorste vnuipijl de lucht invloog stroomde do menigte van alle zijden naar boven wat ten gevolge had dat do leuning bezweek tenden wijn drmken De onverschillige wijze waarop hij over het rampzalige lot van zijn vriond sprak walgde mij Indien mij het afgrijselijk scheen te moeten denken dat de man slaven arbeid verrichtte in de mijnen van Siberië wat moest het dan met zijn voor zijn mede samenzweerder En nu Mr Vaughan zeide hij izal ik metuw verlof tot onze aangelegenheden overgaan Ikvrees dat ik u verbazen zal Laat mij hooren wat gij te zeggen hebt Vóór alles moet ik u vragen w t Ceneri uomtrent mij heeft medegedeeld i Niets dan uw naam Niets omtrent mijne tamilie i Deehle hij u evenmin mijn waren miam mede als den zijne Zeide hij u niet dat die March is en dat P iuline en ik broeder en zuster zijn Ik was verbaasd over deze bewering In verband met de verklaring van den doctor dat deze man Pauline beminde gelooide ik hem geen oogenblik maar omdat ik het beter achtte hem geheel te laten uitspreken antwoordde ik eenvoudig Neen dat deed bij niet Zeer goed welnu dan zal ik u mijne geschiedenis zoo kon mogelijk verhalen Ik ben in het buitenland onder verscheiilen namen bekend maar mijn ware naam is Anthony March Mijn en Pauline s vader was met Cenen s zu ter gehuwd Hy stierf op jeugdigen leeftijd en verma ikte zijn gansche vermogen aan zijne vrouw H oriit vervolgd