Goudsche Courant, maandag 27 augustus 1900

lichtingen te geTen van den zonderlingen brand van twee bergen en een schuur welke op eene onbewoonde hofstede toebehoorende aan G Stolker onderlaatst heeft plaats gehad Ontvangen een groote sorteering Heeren en Dames PARAPLUIE8 A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA retepftoaw Ula 3Ë Beurs vau Amsterdam nie en dan blgf je diezelfde Hg bad dat toch die generaals en die onderofficieren steeds God voor oogen zonden bonden en dat allen bezield mochten wdrden met cliristelgken moed Hg vergeleek den geloovige en den ongeloovige bg een schapie en een zwgn Een schapie dat wil drink nit die zeer stille wateren stapte ook wel eens in die modder maar dan ging t er gauw uit en zgn pootjes werden afgeschud want t goudt nie van die modder nie En t kwgnt weg van berouw dat t niet verstandiger is geweest Maar die zwgn wil maar in die modder kruip en wil niet eens dat je hem terug trek maar wil met die heele snuit in die modder want dat is z n schat Hg heelt nog meer gesproken doch ik weet t niet meer zoo precies Ook moesten we nog van Psalm 105 vers 1 en 2 zingen De president is een verbazend dikke man met een hoofd vol grgs haar Aan zgn linkerhand ontbreekt de duim Beven doet hg heelemaal nog niet t geen ik opmerkte toen hy wat water dronk Ook kan hg nog lang achter elkaar staan VKIJDAG 24 AUGUSTUS 1900 Vrkrs 81V 98 98 lOOV 88 8S Vl 88 4 ii 65 9 V 96 96V 101 671 9 V a 10 S4V 900V 91 99V 6S1 436 Slotkrs 81 98 14 AÏÏG 1 trimuHD üart Ned W S I dilo dKo due 8 I dito dito dito 3 lioMSjl Olil Goudl 1881 S 4 TALU InaehriJTiDglSSi Sl 6 OoHiNm Obl in papier 186S I dito in zilTOrl888 I PoBTvau Obl mot coapon 8 dito ticket 8 R0aAin Obl BlaDeiil l8t4 dito Qwont 1880 4 dilo bij Boths 1889 4 dito bij Hop 1889 0 4 dito ia goad leen 1888 dito dito dito 1884 8 ÜPiXn Perpet ickniil 1831 4 l vuiu Oepr OaQy loeu 18 0 4 Ooc leeniDg aorio B j Geo lMnin serieO iSaiBAmllp T oblg 189 1 Mnico Ob nit 8ch 1890 VlHEEUlLA Obl 4 onbep 1881 V UTMSU Obligitien 1896 3 I KoTTimnAK Stgd Imu 1894 8 MiD N Afr Hand lir und Argndtb Tsb H Certifiwtea DeliMaAtschAppij dito Am HypotbMkb piDdbr 4 C11U MÜ der Vontanl und Gr Hypothoekb pendbr 4Vi liederUodarhe bRDK aand Ned Handelmaatsoh dito 1 N W k Pao H p b pandbr 8 Sott H iotheekb pandbr 4i Utr Uypotheebb dito 4V OoaTKMK Ooat Hong bank aand I KOBL Hypotheekbank paadb 6 AmmiKA Equt hypoth pandb 4 Maiir L O Pr Litn re t 6 Km HoU U 8pooi Mij aand Mg tot Eipl V St Spir aand Ned lud Spoonregm aau Nad Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 mSpoorwl 1887 89 A Robl 8 B ld Ital Sp nitj A H ob 8 l olKH Waraohau Woenen aand lloaL Gr Riua Spw Hij obl 4 Baltiaohe dito aand Pastowa dito aand 5 1 Iwang Dombr dito aand 8 1 Kurak Oh Aiow 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 AxnncA Cont Pao Sp Mij obl Okie fc North W pt 0 t aand dito dito Win SI Peter obl 7 Denver fc Kio Gr Spm eert v a Illinoia Central obl in gond 4 Loniav fc N hrilliOert VMn l MeiiM N 8p Mi Ie hyp o 6 UUa Kanaaa T 4pCt pret a id N ToikOntaaiokWeatamd Ponn dto Ohio oUig i Oregon Oalif Ie hyp in goad St Paid Minn fc Itanit obl Jn Pae Hooflijn obig 6 dito dito Lino Col 1e hyp 0 S OuiiJiA Oan South ahert r auid Vm 0 Eallw t Na lo h d 0 0 Amatwd Omnibua Ug aand I Rotterd TramweKMaaUj nd I Hn Btad Amaterdam aand I Stad Rotterdam aand 8 Busn Stad Antverpen 1887 l J Blad Bruaael 1888 i 1 HoUO ThoisaRegnllrGoaolao 4 Oomn ataataleenig 1880 8 K K Ooat B Cr l88aS EfFlIlII Stod Madrid S 18 8 Hao V B i Arb Spool eert 84 Vervolg Aan de orde 1 Het opmaken eener opgave van 6 benoembaren tot leden van het College van Zetters Ing St No 67 Tot leden van het stembureau worden benoemd de hh NoothoTen van Goor van Galen en Donker Voor Ie persoon op de aanbeveling werd gekozen de heer C van Veen aftr met 12 St 1 blanco Voor 2e persoon de heer A W Eoes aftr met 11 St 2 blanco Voor 3e persoon de heer J van Dantzig Az aftr met 11 st 2 blanco Voor 4e persoon de heer P W Kamphuizen met 18 st Voor 5e persoon de heer A Jaspers Lz met 12 St 1 blanco Voor 6e persoon de heer A Vingerllng met 11 St 2 blanco Aan de orde De benoeming Tan drie onderwyzeressen en drie otiderwyzers aan de nienw te openen school Benoemd worden de dames W J Siliakns J G de Mol en G W Schriek allen met 13 st en de hh P S van t Hoff te s Graveland met 13 J P van den Bosch met 12 en 1 blanco en H Klegn met 13 st Aan de orde 2 Het voorstel tot verlenging met een jaarder tgdelijke benoeming van den heerT J Lugthart tot assistent bg het teekenonderwys aan de Avondschool voorAmbachtslieden Ing St No 68 Wordt zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd Aan de orde 3 Do rekening van de ontvangsten en uitgaven der Gemeente over het jaar 1899 De rekening bedroeg in ontvangst f Alvorens tot stemming werd overgegaan vroeg de heer van Galen het woord en wilde niet over de rekening zelve spreken hg vroeg slechts eene kleine opheldering en I gaf den raad achter het stadhuis een standpgp op te richten De Voorzitter deelde mede dat er reeds een geplaatst is naast het stadhuis maar de lieve jeugd maakt deze atandpgp dikwerf onbruikbaar Het ontwerp besluit tot vaststelling werd daarop in stemming gebracht en aangenomen mot 11 st De beide wethouders onthielden zich ingevolge de gemeente wet Tan stemming Aan de orde 4 Het praeadvies op het verzoek der afdeeling Gouda van den Nationalen Bond van Handelsen Kantoorbedienden in Nederland om subsidie en kosteloos gebruik van localiteit ten behoeve van den door haar opgerichten handelscursus Ing St No 66 Hierover voerden het woord de hh van Galen Herman Yingerling Jager Donker Noothoven van Goor Dessing en de Voorzitter De heer van Galen stelde voor het verzoek der vereoniging om subsidie van f 200 en een verwarind lokaal aan te nemen en met het voorstel van B en W nog te wachten In stemmmg gebracht wordt het voorstel van den heer van Galen aangenomen met 8 tegen 5 stemmen Voor de hh Tan Iteraon Tan Galen Tan de Velde Dessing Vingerling Krook Luger en Donker Tegen de hh Herman Jager Prince NoothoTen van Goor en de Raadt Aan de orde 5 Het voorstel tot het aanvragen Tan Torlenging der concessie tot het heffen Tan tolgelden op het Amsterdamsche en GoadBche Rypad Ing St No 69 Wordt zonder bootdelgke stemming goedgekeurd 67 65 lOJ 04 A 164 g H 188 llOV I 90 89V 114 V 101 884 Ï86V lOOV 68 66 161V 97V 8 looft 100 114V iTl l 68 108 74 104V 87 la 99V 681 160 SIO 108 108 8911 100 117 117 101 841 v 88 2000 Havana Uitschot Opr o iaao iarü g tot SPOTPRIJZEN van ZOMERMANTELS DAMES en KINDER COSTUME S C08ÏUME8 TAILLEUR Élousen en Dunesoverhemden J ponsioffen en gekl Katoenen D SAMSOM BurgerlUke Stand GEBOREN 24 Aug Heiltje Henderika ouders A Bos en J W Karreman OVERLEDEN 23 Aug H C Vonk 11 m 24 H van Reede 3 m M P Tan der Kooran wed E de Reni 77 j 26 G Jansen 75 j ONDERTROUWD 24 Aug C de Visser te Bergen op Zoom n M H Seston D Keel en E J PaBtoor T R Lunenburg l erpakt in kityea can So atiikê A f 1 per kistje verkrggbaar in het Sigarenmngazgn KORTE TIENDEWEG D 2 S van Wijngaarden coitiliLÜ had een prachtig raaémer beeld gebroken en wist geen raad S Hg Igmde het onl reekbaar vast met de wereld beroemde CEMEETT OF KITLIJM verkrggbaar in flacons met gebruikiaanwgzing van tO CEMT bg J VAN OIJË Kleiweji No 2 Gtiula Aan boord van een stoomschip te Marseille z jn vier personen vergiftigd door hot drinken van water waarin zij ter verfrissching een vloeistof gedaan hadden welke zj voor Gentiaan hielden Drio hnnner zjn onmiddoUyk onder heftige verBcbgnselen Tan vergiftiging overleden DBITBCIILASTr Als candidaten naar den vacanten zetel Tan deo sociaal democratischen rgksdag afgevaardigde Liebknecht wordon genoemd Arons doctor in de rechten en de advocaten Victor Fraenkel en Charles Liebkneclit laatstgenoemde een zoon van den overledene Candidaten van de tegenpartijen worden no g niet gemeld Te Berlijn dreigt een werkstaking nit tezoUen breken van de barbiers en kappersbedienden De patroons hebben namelijk afschaffing van hot fooienstelsel besproken waartegen de bedienden willen protesteeren als hun geen verhooging van loon wordt toegezegd EHOELiSB Het Amerikaansche kolenschip dat naar Engeland gekomen is schijnt gecharterd te zijn door de gasmaatschappij te Londen die 400 ton Amerikaansche kolen heelt besteld wegens de hoogo prijzen die in Engeland worden besteedEen aantal grootindustri eelon zonden dit voorbeeld willen volgen totdat het kolensyndicaat ziJn prgzen verminderd heeft Voorloopig echter zijn de prijzen weer met 3 shilling per ton opgevoerd BINN ENLAND Het Christelijk Nationaal Boerencomité be stanndo nit de heeren H Bijleveld roorzitter dr Joh C Breen secretaris J C Weisz Jr penningmeester H J Emons Jb van Oversteeg ds J C Sikkel R C Verweijck en P J W WoUeusiek heeft een rondschrijven verzonden aan de kerkeraden van alle Ned Herv Luthorsche en Geref gemeenten en ivoorts aan de hoofden van scholen waarin gewezen wordt op het door het comité geopende Afrikaansche Tehuis waar meer dan twintig uitgewekenen zijn ondergebra ht Ter vookoming van misverstand is het wellicht goed mede te deelen dat dezen voor de overgroote meerderheid leden der Kaapsche Gereformeerde Kerk zijn zij bezoeken hier te lande de Ned Herv Kerk Slechts zeer enkelen behooren tot do Dopperskerk of de Gereformeerde Doel van het rondschryven is op te wekken tot het verleonen van steun ten einde het Tehuis in waarheid tot een oord te maken waar bannelingen eenigermate verzachting vinden van het doorgestane leed Br worden nog een tiental nieuwe gasten verwacht Onder de twintig die er nu zijn bevinden zich zes dames en vier kleine kinderen j de jongste veertien maanden de oudste zeven jaar Ze leven gezellig in eene groote mime woning waar een beginnetje van een bibliotheek hun lectuur biedt en alles gedaan wordt om het hun aangenaam te maken Do Afrikaners zgn erg dankbaar voor do opofferingen die onze landgenooten zich getroosten Krnger heeft hen biereen verwezen omdat hy overtuigd was dat onbaatzuchtige vrienden gereed zouden staan Het Boerencomité is zeker dat dit vertrouwen niet beschaamd zal worden Hbl Naar wy vememen jieaft de minister van Jnstitie dezer dagen aan al de hoofden van rgks en gemeentepolitie hier te lande een schryven gezonden waarin die ambtenaren worden nitgenoodigd nauwlettend op alle vreemdelingen die ons land binnenkomen toe te zien hen zoo zg een eenigszins verdacht niterlgk hebben naar hunne passen of andere legitlmatiebowgzen te vragen en hen zoo zg deze niet by zich hebben met inachtneming der gebruikelgke formaliteiten over de grenzen te zetten De heer Smeenge heeft naar de Ass Ct meldt verklaard dat hg voorloopig bereid it het Kamerlidmaatschap opnieuw te aanvaarden Blgkt het hem dat zyn nieuw ambt van griffier hem het goed vervullen van zgn Kamerlidmaatschap onmogelgk maalt dan zal hij voor zyn zetel bodanken Het hoofdbestuur van de HoU Maatschappy van Landbonw heeft toegestaan het verzoek van de afdeellng s Gravenhage om subsidie ten behoeve van den door haar op te richten provincialen cursus in hoefbeslag nn ryk en provincie geldelgken steun geweigerd hebben Het heelt tevens ondersteund een vernieuwde aanvrage der afdeeling om een geldelgke bgdrage aan de Provinciale Staten van ZuidHolland Het hoofdbestuur is van meening dat een cursus als de afdeeling zich voorstelt nl een die gedurende een half jaar onder leiding van den kapitein pnardonarts Laraéris in de cavalerie kazerne te s Gravenhage zon wor den gegeven alle reden van bestaan heeft en alle waarborgen geeft dat de leerlingen die dezen cnrsns met vrucht volgen tot bekwame hoefsmeden zullen worden gevormd De ligging van s Gravenhage in verb nd met het bezoek van de leerlingen nit alle deelen der Provincie acht het hoofdbestuur zeer geschikt Gemengde Berichten Het Hbl verneemt dat het vermoeden bestaat dat het dochtertje van den heer Kessels to Tilburg ontvoerd is door twee ontslagen Zwitsersche werklieden f 1000 belooning is uitgeloofd voor het vinden en f 500 voor het geven van inlichtingen die tot ontdekking leiden De marechaussee en een groot aantal belanghebbenden zoeken tot zelfs in Duitschland tot nu toe te vergeefs Nader meldt men De berichtgever van de Noordbrabanter is overtuigd dat in de zaak van het verdwenen dochtertje van den heer Kessels te Tilburg gedacht kan worden aan een wraakoefening van de allerlaagste soort en dat het politieonderzoek in die richting moet worden geleid Hy spreekt van mogeiykheid van rancune tegen den heer Kessels als patroon Dat een meisje van 11 jaar zich door een geheel vreemde zou hebben laten meetrooaen acht hij onwaarsohijniyk Hy meent dan ook dat er grond is voor het vermoeden dat de ontvoerder van hot kind haar niet geheel onbokend moet zyn Het resultaat van zyn nauwkeurig onderzoek versterkt naar hy verklaart dat vermoeden doch er zyn punten die z i wel de hoop wettigen dat het kind nog in leven is Hg schrüft vervojgens Vast staat dat het kind de boodschappen waarvoor zy is uitgezonden niet heeft verricht Do briel geadresseerd Sittard is niet ter bestemming gekomen en ten huize van den heer S is zy niet geweest om hare boodschap te doen Hoewel èn de brievenbus èn het huis van den heer S geen drie minaten gaans van hare woning zyn heeft zy die geen van beide bereikt Dit maakt de verdwyning raadselachtig Woensdag 22 Aug ten 10 J uur s morgens verliet ziJ het onderlak hnis en er word de eerste twee uren geen onderzoek gedaan omdat de familie niets kwaads vermoedende meende dat de kleine naar grootma was gegaan t geen zy wel meer deed en daar eenigen tgd bleef Ten half een vernam de moeder eerst dat haar kind niet daar was en van dien tgd begonnen de nasporingen De aHertogonbossche Ct Naar wg met zekerheid knnnen meedeelen zgn de geruchten als zou vermbeden zgn gerezen tegen twee ontslagen Zwitsersche werklieden onjuist Aan de N E Ct meldt men nog Aan de onzekerheid waarin men blgkens het bovenstaande nog ten aanzien van het lot van het meisje K verkeerde is thans een einde gekomen Gisteravond althans hebben wg van twee kanten de mededeeling ontvangen dat te Tilburg het Igkje is ontdekt In eene kerk de Nieuwe of van het Heilige Hart werden de kleederen gevonden verstopt in eene verwarmingsbuis I en by een nader onderzoek vond men het naakte Igk Biykbaar was het meisje geworgd De koster van de kerk is in hechtenis genomen Aan een brief uit Waterval Onder dd 8 Jnli ontleent de de Zw Ct het volgende over president Krnger De president houdt hier s Zondags van 10 U uur kerk Hg logeert by Mathes t Ia een apart gebouwtje waar de president met andere heeren verbiyf houdt t ZJn twee ryen kamers ieder vier die samen een vierkant vormen met een veranda rondom zoodat Oom Paul altijd nit den wind kan zitten Hy zit ook nog altgd achter een kamerschut en dr Heyman zgn lyfarts is steeds vol zorg voor hem t Is toch ook al zoö n oude man Van morgen zyn H en ik naar de kerk geweest en ik heb hem zoodoende van aan gezicht tot aangezicht gezien na driemaal er op nit te zgn geweest en maar enkel z n rug en hoed te hebben aanschouwd Die kerk wordt holten gehouden op de veranda staan stoelen en de president zit er met een tafeltje voor zich waarop kerkboek bril en glas water Dr Heyman kwam hem met een zakdoek zyn oogen uit vegen want hg heeft een oogziekte en heeft meesttyds z n oogen dicht Toch ziet hg iederen bekende en wenkt dien 0 a de zg voorzanger moest wat dichter by komen Hg zat maar rnstig aan zjjn pgp te trekken Rondom tnsschen de hoornen kwamen Boeren met kistjes aangedragen die huu tot rustplaats moesten dienen Eerst moesten we vers 1 van Psalm 95 zingen n hg zei daarna hg zou nu maar heel plat spreek dat niet een kan zeg nie ik het nie verstaan nie want menig mensch wil wel Gods woord hoor maar niat verstaan Aan de orde 6 De ontwerp Terordening regelende hetopenbaar lager onderwys Ing St No 70 Hierover voerden het woord de hh van de Velde Noothoven van Goor Vingerling van Galen en de Voorzitter Tgdens deze discussie verliet de heer Tan Iterson de vergadering Besloten werd op voorstel Tan den heer Tan Galen dit voorstel aan te houden tot eene volgende vergadering Aan de orde 7 De ontwerp verordening voor de Commissie van bystand in het beheer dergemeentewerken Ing St No 71 Wordt zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Niets meer aan de orde zgnde sluit de Voorzitter de vergadering STADSNIEUWS GOUDA 25 Augustus 1900 De eerstvolgende vergadering van de onderstandscommissie van Armenzorg zal wegens H M s verjaardag niet Vrgdag den Sisten maar Donderdag den 30sten dezer plaats hebben Naar wg vememen zullen reeds vin 29 Augustus af programma s tevens toegangs tewgs voor het orgelconcert op Vrgdag 31 Augustus verkrijgbaar zgn De solisten Mej Seret de hh A van der Stap en Carl Nolte zgn in Gouda geen onbekende Reeds meermalen traden zg hier op en wel met veel succes Wy raden daarom ieder aan zich vroeg tgdig van een programma te voorzien Heden middag werden wy genoodigd een voorloopig bezoek te brengen aan de tentoonstelling Tan Floralia Volgaarne voldeden wg aan die uitnoodiging en hoewel de tentoonstelling nog wel niet in zgn geheel klaar was merkten wg op dat er meer inzendingen waren dan een vorig jaar toen bedroeg het aantal planten 440 en nu zyn er 560 ingezonden De heer A Steenama die ieder jaar veel ter opluistering inzend heeft nu eene buitengewone collectie planten ter opluistering ingezonden hetgeen dat van vroegere jaren overtreft Een bezoek aan deze tentoonstelling durven wg ten volle aanbevelen In ons volgend nummer zullen wg een meer uitvoerig Terslag daarTan opnemen De commissie voor de gondeltocht met verlichte vaartijigen op 31 Aug a s verzoekt ons mede te deelen dat t haar aangenaam zal zgn als de personen die deel willen nemen aan genoemde tocht en Terlichtingsartikelen wenschen te ontTangen zich zoo spoedig mogeiyk opgeven en wel om teleurstelling te voorkomen daar de commissie de verlangde artikelen tgdig moet aanschaffen en zg die te laat komen wellicht niet geheel naar hun zin geholpen knnnen worden Dank zjj den gver en de toewSdWg van den kant van het bestuur der afdeelins Gouda en omatreken van de HoU MaatscK van Landb belooft hare tentoonstelling op 29 en 30 Aug a s zeer belangrgk te worden Van kaas en boter zal vrijwat worden ingezonden terwgl 150 stuks paarden en Tee en een 60 nos pluimvee ter mededinging zgn aangegeTen Ook de expositie aan land en tninbonww rktuigen rytnigen en zadelmakerswerk belooft Teel Maar de clou der expositie zal wel zijn een volledige inwerking zgnde kaasraakery De tentoongestelde koeien leveren de melk voor het bedrgf Tot naricht diene ten slotte dat de tentoonstelling wordt gehouden op het terrein achter nu café Welgelegen aan de Spoorstraat met den toegang langa dit café Veel belangstelling zich toonende in een druk bezoek looue nu het bestuur voor zjjn nieuwe poging die èn het landbonwhedrgf èn onze gemeente ten goede zal komen Benoemd tot tgdeiyk l eraar in het Nederlandsch aan de H B 8 met 5 j c te Rotterdam Dr C O N de Voog Tot klinisch assistente van den hoagleeraar dr H Treub aan de gynaekologische afdeeling der vrouwenkliniek in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam is voor het studiejaar 1900 1901 benoemd mej J W C van Kesteren BoDKOBATïii 24 Aug Op 18 Ang iA tot lid van het bestuur van den Meye polder alhier gekozen de heer C Verduyn m t 277 Tan de 465 geldig uitgebraehte stemmen De heer A C Hoogendyk verkreeg 188 stemmen Papsxop 23 Ang Naar men verneemt zyn tegen a s Maandag een 10 tal peno nen nit deze gemeente opgeroepen om in en G F Llselstgn B Tan Loon en J Koeman D van Leeuwen on G Uithol ADVERTE1MTIËIN I V Mgn hartelgken dank aan den WelEd I Heer 6 D HEIJ het Hoofd der School e j aan allen die mg op 7 Augustus j l zoovel kwgzen van belangstelling hebben gegeven Wed A E ZOETI I Beblun I ATTEHTIEr Eene oude Firma in H iJlMC ei 1 mitujerieanle arllkeleu te Buttordun I enscbt 1 In relatie Ie treden met Dames of Heeren uit den deftigen stand genegen zich in eigen kring tegsn ruim I provisie met den verkoop te belasten I Geheimhouding verzekerd Adres me t I franco brieven onder letter S aan den Boekhandelaar P M BAZENDIJK Kot I terdam 1 BELANGRIJKE Tapijtveiling I De Notaris J J A MONTUN te Gouda I zal op OiiiDdrtg en Woenitdng ÜH en 39 1 I Augustus 1900 telkens aanvangende de I voormiddags 10 ure precies in hat Katte 1 I huia Dk Koeïnbeübs van den Heer HJ DE 6E00T aan de St Anthoniestraa I te Gouda L ubllek verkoopen een boogst belangrijke solide partij AXMINSTER VELVET BRUSSELSCHE BALMORAL KOEHAAE en andere TAPIJTEN PERZISCHE FLUWEELEN VENETIAAN SCHE SAYETTEN en andere GANG en TRAPLOOPEES OVERLOOPEES AXMINSTEE GEBLOEMDE NATÜEEL PEEZISCHE SMYENA en andere KARPETTEN KLEEDJES MATTEN GEBLOEMDE ROSE en BLAUWE WOLLEN DEKENS SATINET en GEWATTEERDE DEKENS ITALIAANSCHE SPREIEN GEKLEURDE OVERGORDIJNEN ENGELSCHE FLUWEELEN en andere 10 00 EL Crème en Wille Vitrages en Gordijnen Vele restanten TAPIJTEN voor kleine Kamers en vele andere Goederen Betaaldag der Kooppenningen 1 December 1900 Te zien op Maandag 27 Augustus 1900 van 1 6 ure terwgl alsdan tevens gelegenheid bestaat tot het opdragen van Commissién TAFELKLEEDEN ORGELBESPELIÏÏG In de Groote ot SI Janskerk op VrUdag 31 Augustus 1900 des avonds t uur ter gelegenheid van den Verjaardag van Miiimii door den Heer J H B Spaanderman met welwillende medowerkmg van Mejuffrouw MARIE SERET Mezzo Sopraan Amsterdam Den Heer A vah der STAP Bariton Delft CARL NOLTE Viool Rotterdam Programma s tevens bewgzen van Toegang zgn tegen betaling van f O ZS Tan af Wfaentdag iO tu wsfMf Terkrggbaur bg de Boekhandelaars J vm BENTüM ZOON en bg den Koster Telephoonnet Qouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommunaalburean Op 3 Augustus 116 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT ilDJEMI 11 II Mil ffl Ifiiilll Laan van Meerdervoort 104 s Gravenhage Driejarigre voorbereidende Jursus voor jong ens van i 13 16 jaar Tweejarige Cursus voor Handel en Administratie Spreekuren DINSDAGS en DONDERDAGS van 2 4 unr Prospectus verstrekt gaarne de Directeur F TLTMSTRA I 9 ¥ au af Jlfaaudag 27 J uguitus Groote tJitverkoop TUT T K1 IN DE ROODE LAARS S Laoge Tiendeweg D 71 Q EN DE O g GOEDKOOPE WINKEL 2 X Kleiweg hoek Turfmarkt q Ö tot Spotprijzen @ I Aanbevelend J yaH ZONNEVELD g er o S 9 O I e ai B iS CS 2 ë a b 9 V § a v ricrisrH isriDE3i j TE Ei T Kort overzicht onzer Prijgcourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoot 18 12 VERMOUTH a Turin 1 50 fiesoh BODEGA HAMPAGNE 1 75 COGNAC i f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 H BOï IDEA TJX sa g Per Fl Per Ank 46 PI 1 K LIsTRAC f 0 G5 Nto f 27 75 g j CHATEAU VALROSE 0 75 31 5 a St ESTEPHE 0 85 36 Jf St EMILION 1894 1 i2 5 PAÜILLAC 1893 1 25 53 ÖW e s n o S GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 g t o 2 a SAüTERNE 1 12 O ZELTIN6ER Moezel 0 90 37 50 J5 BOURGOGNE 1 10 47 Ba De flesschen zgn in de prgzen begrepen en worden 4 3 ets per stnk teruggenomen Bg elke hoeveelheid verkrggbaar bg Antlseptlsebe Tandpoeder en Antlseptlscli MoiidtliictHiir van E CASSDXO Tandarts te Gouda OVERAL VEBKRIJQBAAH Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blauwstraat Gouda De firma T CREBAIS Gouda t Goedkoopste en aoliodst adreo voor Vervoer van Inboedel zoowelbiunen als huittiu de sUd met fjealoten waneiii A GrRAVEÖTEIJN Bleekerssing el 287 dUe teordt tegen Transport seliade verxeheril OPENEAKl mEODFINSI ie GOUDA op DINSDAG 28 AUGUSTUS 1900 des morgens te 9 nren aan het Huis Wijk R No 237 aan den Bleekerssingel van oen eenvoudige neiteit loboedel ten oTerstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gonda per Liter f 2 50 2 1 50 1 20 Flesch f 2 1 60 1 25 1 AanbeTelend V SLOTëNAKËR Go