Goudsche Courant, dinsdag 28 augustus 1900

No 8284 Dinsdag 28 Augustus 1000 39ste Jai rgan r VERHUIZINGEN BINIVEN en BUITEN DE STAD mmm mmm MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 03 H eft m M Is LA OrJi ZX JlfT TTiLlSr Tl n w Ö W SO Tapijten Gordijnstoffen Tafelkleeden Behangselpapieren enz enz Firma B DË JOi G Aanbevelend Telefnoii o H Ue Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Fee stdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco der post 1 70 Afzonderlijke Nomniers VT IF CEWTEN Telefonii o Ui ADVEllTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 lenten iedere regel meer 10 Centen troote letters worden beiekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Openbare Verkoomng De te öoüDA is voornemens op MAANDAG 27 AUGUSTUS 1900 des voormiddags 1 uur in het Hotel DE ZALM aan de Marktte GoüDA in éétie xlltlng in het openbaarte veilen en verkoopen im m No 1 waarin FJÏKGPiVJV JVG tot verkoopvan sterke dranken in het klein en ERF in de Molenwerl wijk B No 31 te Gouda No 2 Een Huis en Erf in de Molenwerf w ik B No 31 te Gouda iinant perceel No 3 Eeu Huls en Erf met TUIN oor en OPEN GROND iichter aan de Korte Akkeren wgk P No 473 te ÖOCDA Verhnnrd aan G Sluiter voor i 1 60 per week Nos 1 en 2 worden bil de afslag gecombineerd aangeboden Aanvaarding bij do betaling der kooppenningen op 1 October l JÜO ot vroeger Te bezichtigen drie werkdagen voor den verkoop van 9 1 nnr eft op den dag der vsrkooping van 9 11 onr Nadere inlichtingen t en kantore van voornoemden Notaris 6R0ENENDAAL to Gouda OPENBARE VRIJWILLIGE VERROOIMi C wegens sterfgeval De Notaris J J A MONTIJN te Gonda zal op Maandag 17 September 1900 V m 11 uur in het Kolflehois van den heer A Timmer te Hekendorp publiek verkoopen Perc 1 Een LANDBOUWERSHUIS c a door 2 gezinnen bewoond met ERK Tuingrond Bqoragaard met ongeveer 50 Vrucbtboomen te Goejanverwellesinii gemeente Hekendorp a d Wiericke en nabij den IJsel Een der binnenmuren van het huis is geheel bedekt met geglazuurde tegeltjes te zamon vormende 2 bpelsche voorstellingen dragende het jaartal 1640 en bovendien een Bchüorstoonstuk voorstellende de rechtspraak van Salomo Pern 2 Een perceel Tuingrond en BoomjHard eveneens mot ongeveer 50 Vruchtboomen gelegen aan de dorpsstraat te Hekendorp nitmnntond geschikt voor BOUWTERREIN Hot geheel is groot 35 Aren 28 centiaren Te aanvaarden bij do betaling dor kooppenningen op 15 October 1900 Te bezichtigen den laatsten Maandag en Dinsdag v66r de verkooping Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen bÜ Notaris MONTIJN voornoemd Hollandsche Maatschappij van Landbouw Afdeeling LEKKERKERK en Omstreken Teiitooa§telltiig 92 Aagustus lOOO TEEEEIN SLUST DEE VERLome Lotn Prijm Lotn ft in Pniin Lotn 40 Een hooisnijmes 46 2802 Een suiker en lepel 5Ö51 Twee gegalvaniseei 139 Een paar leidsels 23 potje 96 de emmers 70 145 Een paar strengen 63 2952 Een roerhek 32 5054 Een paardedek 24 154 Eene beschnitbus 88 2969 Een waterstel 99 5065 Een thermometer 59 185 Een kaartenbak 92 3028 Een boerenjongens 5092 Een schaap 14 332 Een paar emmers 80 pot 86 3095 Een theeblad 103 5113 Een bloempot 91 348 Een voor enachter 5133 Een presenteerblad 85 bing 55 3383 Eene zweep 44 5157 Een bloempot 90 420 Een schaap 15 3441 Een geëmailleerde 5211 Een thermometer 60 451 Een paar leidsels 56 kofüepot 77 5256 Een toom kippen 20 466 Een hoofdstel 21 3484 Een bietensnijder 18 5257 Een buiksingel 61 473 Eene zweep 48 3580 Een paar leidsels 57 5265 Een zilveren bit 30 491 Een rijwiel 7 3581 Een kaasvat 31 6287 Een paardedek 37 544 Een hoofdstel 22 3607 Een paar emmers 39 6363 Twee cognackraften 102 980 Een paar emmers 41 3682 Een rijwiel 6 6456 Een thee on lepel 1Ü42 Een paardedek 29 3993 Een thermometer 58 doos 98 1066 Een l jarig paard 2 4068 Een kaasvat B5 5528 Ken volledig paarde 1242 Twee presenteertrora 4083 Een sigarendoos 84 tttig 11 mels 7 4229 Eenchocoladekete 79 5666 Ëèn fietsbel 65 1266 Een hoofdstel 26 4258 Een chocoladeketel 95 5687 Twee rntuiglantaarns 25 1447 Een paar strengen 62 4883 Twee dekschalen 89 6691 Een fletslantaam 51 1652 Eene zweep 47 4599 Een paar emmers 54 5786 Een schaap 16 1686 Eene mestvork 75 4582 Een vette koe 3 5813 Een advokaatstel 82 1807 Een paar emmers 40 4622 Ben rijwielbel 73 5849 Een rijwiel 6 1883 Een kaasvat 13 4623 Een vet varken 8 5969 Een rgwielbel 66 1896 Een graskall 4 4647 Eene worstmachine 68 6985 Een kaasvat 34 1898 Een paar emmers 53 4681 Een theepot met 6386 Een paar strengen 64 1979 Een kaaspers 12 licht 01 6478 Twee bloempotten 87 2057 Een paar emmers 71 4694 Ben schaap i 18 6799 Een kaasbrik be 2302 Een roerhek 49 4730 Een schaap 17 spannen met paarc 1 2451 Een kookstel 93 4808 Een kaasvat 42 6819 Een karn 10 2471 Een rijwiellantaarn 67 4822 Een botervloot 38 6824 Eeh sigarenpot 78 2538 Een riiwiolbal 74 4877 Een fletshoorn 69 7181 Eene beschuitbns 83 2679 Een blik met veger 81 4882 Een paar leidsels 45 7418 Een kaasvat 28 2689 Een kaasvat 43 4921 Een kaasvat 27 7490 Een presenteerblad 94 2708 Een vet varken 9 4924 Een paardedek 36 7536 Een wandthermo 2711 Een rijwiellantaarn 52 4938 Een paar emmers 72 meter 50 2770 Een mestvork 76 4984 Een toom kippen 19 7876 Een waterstel lüü VerecBlgius t loralla te Gouda Tentoonstelling Zondag 26 Augustus1900 in Ie Lu KUNSTMIN der Sociëteit UNS GüNOëUKN D TENTOONSTELLING zal geopend zijn van 10 uur v m tot 10 uur u m Ten Ui uur Matinee lUut$eale te geven door het Muziekcorps van de D D Schutterij alhier onder Directie van den Hoer Jon G Akestz Ten ö uur Prljguitdeelini Des avonds MutiUlmUBoeTing afgewisseld door llcMbeeMeu Bij ongnnstig weder gaat de vertooning der Lichtbeelden niet door Inschrijvers hebben persoonlijk steeds vrijen toegang en van 5 uur af met hunne Hnisgenooten Leden der Vereeniging persoonlijk en Donateurs met hunne Hnisgenooten hebben steeds vrijen toegang Entree voor Leden der Sociëteit Ons Genoegen Niet Leden van Floralia hunne Dames en Kinderen 10 cents per persoon Niet Leden ZS cents per persoon Cioudsche PAelkinrichtingl gevestigd TURFSINGEL Volle 7mU lclk 7 cis per Lller icroo si lc 3 Room KarnemiRik GcpaslKurlsi cDie Melk 10 1 LUerfleFCh Gi pastcurisüenic Uooinboti 70 1 K G lieukcnboter 65 1 Goudsche Raas 20 40 1 Leidiiclie 20 Is ilüonikaasji s 4ü Paiii ExpeUer D ttc jitt w tdt dit midd l mti Tammnd niocM pÜBitiUmd iawtÜTiof atafMnnd twan Shvui tiA 3idt ty ttoaa wi4 wa is d Cl § ö dan TKtroavKi ld l 25 TSa aSÓtt d fl in im mMoii uethalcwL Te AmstoréuB W ülotli aébu vta T117Q 1 Snitdei USUrtff Ct iMttrIiQm a m r Wie werkelijk pr js stelt een UECKLMK te hebben laat ziyli fotograièeren in de Voiograftacite HunsUurtchHng STTJIDIO m V V D WAALIS Fl SINGEL 661 Ovcriicerlijkc Ciiroen 40 cl Fiaiiibo x ii 45 Slnaasa i i l 45 Limonade bij I MIEBIKSi KLEIWEG E 100 i AAk umm bil WOLFV € 0 WESTHAVEN 198 Tiendeweg üO Bericht de ontvangst der nieuwe modellen PetroUumlampen en Gauglantaarns Specialiteit in L nOII vernikkeld Brittannia METAAL CEISTAL met NICKEL MESSEN LEPELS VOEKEN etc 31 AUGUSTUS as Voorhanden een groote partü ÊMmpUmr rnarteerk Uengaalteh vuur enz Aanbevelend ALBs JONGH EEL Magf zijn van BUUItOFTS n FEESTARTIRELEN Gouda Oosthavea B 78 1 Zijt Gij Doof 77 tlle gevHllea vu DOOFHEID of HUDHOOftimclO sUa na GtiiBethaar door oiue nieuw ultviurilnc belialve deganea welkn doof K6 ioreD xljii Qqb In da soran handt llrast ap BeBohriJrt Uw gfna oiideri oakJDK en rnad TrUi b D luD iloh met wsfnlK onknsteii ie hais gorK seii Dr l altoB s i nrAl Instltnte 6M La Sftlle Are CHICAGO JIjI Gouda Druk van A BRINKMAN Zn P KËi L lSGEVIKG Verkiezing aii een Lid VOOR de KANER Tan KOOPHANDEL en FABRIEKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat de Verkiering van EEN LID van de Kamer van Koophandel en Fabrieken aldaar ter voorziening in de vacature ontstaan door het overUjden van den Heer A C C Verzijl zal plaats hebben ten Raadhuire op Dinsdag den 3 5n September 1900 De inlevering der stembnetjes door de kiesge rechtigden zal aanvangen des namiddags ten één ure en voortduren tot des namiddags ten vier ure na welk tijdstip geene stembiljetten meer zullen worden aangenomen dan die van de in de zaal tegenwoordige kiezers zullende onmiddellijk daarna met de opening der biljetten worden aangevangen Aan ieder kiesgerechtigde zal acht dagen voor den dag der verkiezing een stembiljet worden toegezonden Den kiezer die zijn stembrietje verloren of er geen ontvangen heeft wordt gelegenheid verschaft om er aan het Stembureau een te bekomen Gouda den 24n Augustus 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Inrichtingen welke gevaar schade of hinder kunnsr veroorzaken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art 8 der HINDERWET Doen te weten Dat zij vergunning hebben geweigerd aan K van Vliet tot het oprichten eener slachterij in eene schuur achter het perceel ain de Oude Gouwe wijk S No 84 kadastraal bekend Sectie A No 2896 Gouda den 27 Augustus 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BuUenlaodSGh Overzlchi üit China een paar berichten Van Peking gedateerd 19 Angustns Vandaag zyn verkenningen gedaan Men Terneemtdat gewapende Chineezen in t zuiden on westen aan t plunderen ztjn Bengaalsche lansiers hebben te Hou si een dorp zes kilometer tenzuidwesten van hier een goed FEVILLETOX 27 Eenigen tijd daarna Icwam colt izij te sterven en stelde op haar beurt het gansch vermogen in handen van mijn oom als eenigc voogd over mij en mijne zuster Het is u bekendp wat er met 4at geld gebeurde Mr Vaughan Ur Ceneri heeft het mij medegedeeld antwoordde ik ondanks mij lelf onder den indruk gerakende van de nauwkeurige wijzi waarop hij de feiten tbelichtte Ja het werd besteed voor Italië Er werden vele roodrokken van onderhouden en menig trouw Italiaan van gewapend Onie geheel fortuin werd door onzen voogd verbruikt Ik heb hem er nimmer om veracht Toen ik wist waar het gebleven was schonk ik hem volgaarne vergiffenis tLsat ons daar dan niet meer over spreken Ik beschouw het uit een geheel ander oogpunt Victor Emanuel s regeering staat nu op hechten grondskg Italié is vrij en zal elk jaar in rijkdom toenemen Welnu Mr Vaughan ziehier mijn idee ik gekiof dat wanneer de Koning et deze aangelegenheid in kennis zou worden gesteld er wel het een of ander voor ons gedaan zoude worden Gij bezit ongetwijfeld vrienden in Engeland die u met Victor Emanueh in verbinding kunnen stellen Ik heb vele vrienden in Italia Garibaldi verschanst leger ontdekt Men geloolt dat ziJ door de beste Chineesche bevelhebbers worden aangevoerd Generaal Dorward seint den 23en uit Tientsin Ik heb den 19en 13 kilometer ten zuidwesten van Peking met duizend Amerikanen Japanners Oostenrökers en Engolschen een sterke Chineesche legermacht aangevallen Zy vluchtte na een gevecht dat twee nnr dnnrde en liet 800 doo den en 60 gevangenen achter Achthonderd man vluchtten naar t zniden de hoofdmacht die veel sterker was naar t westen Wü hadden elf gewonden De verbindingslijnen in den omtrek van Tientsin zyn nu veilig De Chineezen hebben in de dorpen erg huisgehouden en by ban legerplaats zijn verscheiden onthoofde lijken gevonden De dorpelingen uit den omtrek stroomen naar Tientsin toe een duizend per dag Wij hebben er niet meer dan een maand levensmiddelen voor de bevolking loodat binnenkort een hongersnood voor de deur staat Koberts seint dd 84 Augustus van Wonderfontein Pole Carew heeft heden Belfast bezet zonder dat de Tjand die de kopjes tusschen Belfast en Dalmanutha bezet hield zich daartegen verzette De colonne van BuUer is tien K M ten westen French beweegt zich oostwaarts naar Machadodorp naar het oosten vfin Machadodorp Methuen is te Zeemst in verbinding met Carnngton gekomen Boller werd den 23sten krachtig door den vijand die een hinderlaag had gelegd aan de cavalerie en op korten afstand bet vuur opende weerstaan De kanonnen der Boeren werden echter tot zwijgen gebracht en de hinderlaag mislukte Ten gevolge van een misverstand geraakten twee compagnieën infanterie van de hoofdmacht af Zij werden omsingeld en verloren 12 iftan en een officier aan doeden 57 man en i beieren aan gewonden terwijl 33 man worden vermist De brieven van de heeren Clark en Ellis staan nu in Engelsche bladen evenals die welke Chamberlain in handen heeft gekregen van Sir J H de Villiers hoofdrechter van de Kaapkolonie van den heer Melius de Villiers hoofdrechter van den OranjeVrijstaat en van de tegenwoordige oudmi nisters van de Kaapkolonie Merriman en Te Water Er biykt in de eerste plaats uit dat van verraad niet de minste sprake kon zyn Het meest antiEngelsche zinnetje dat over de bezetting der passen door de Boeren komt zou bijvoorbeeld volgaarne kwijting geven voor het bedrag dat Dr Ceneri hem verschatt heeft iMaar ik bezit geld genoeg zeide ik Ja maar ik niet antwoordde hij met een gullen lach lik vermeen dat gij in het belang uwer vrouw verplicht zijt in deze met mij sa m te werken Ik heb tijd noodig om de zaak te overwegen tZeker ik ben niet gehaast Inmiddels zal ik mijne papieren en het request in orde brengen En nu mag ik mijne zuster zien ï Indien gij wachten wilt zy zal wel spoedig thuis komen Is zij beter Mr Vaughan Ik schudde droevig met mijn noofd Arm meisje 1 Dan vrees ik dat ze mij niet zal herkennen Wg zijn slechts zelden m elkanders gezelschap geweest sedert onze kindsheid Het spreekt van zelf dat ik veel ouder ben dan zij en ik heb mij sedert mijn achttiende jaar met niets bezig gehouden dan samenzwering en strijd Onder zulke omstandigheden worden do familiebanden vergeten Ik was er nog verre al om eenig vertrouwen in den man te stellen bovendien waren zijn vroegere woorden te veel in strijd met zijn tegenwoordige iMr Macari zeide ik Met uw welnemen March is mijn naam Welnu dan Mr March thans moet ik verzoeken mij de bizonderheden te willen modedeelen omtrent dien schok die mijn vrouw van hare rede beroofde Zijn gelaat nam een ernstige uitdrukking aan voor in den brief van dr Clark Hy schrift aan president Kruger Ik wensch n of uw volk niet te raden ten aanzien van de handelwyze die u moet volgen Het zou n misschien een voordeel gaven in dezen stryd die onvermydeiyk schynt indien gy alle passen bezettet om u tegen een aanval te kunnen verdedigen maar wanneer gg dit deedt béng ik bang dat het moreel een slecht effect zou hebben in dit land en do beschuldiging zal doen ontstaan dat gjj voortdurend van plan zyt geweest vyandeljklicden te beginnen om een antiEngelsche Zuid Afrikaansche republiek te stichten van de Kaap tot de Zambesi Maar het doet er niet veel toe wat gy doet of niet doet gy zult in elk geval belasterd en verkeerd voorgesteld worden Toch acht ik het wenscheiyk te zeggen dat tcrwglhet u in uw land zou kunnen versterken het n in zekere mate tegenover Europa zou verzwakken Men weet dat dr Clark consul van de Z A Eepubliek te Londen geweest is dat hy de relaties met Transvaal had aangehouden en het vriondschappeiyk gezind was Hy hoeft zeker getracht president Kruger in zyn belang te raden maar dat hy daarbj iets zon hebben geraden ten nadeele van Engeland is zeker niet gebleken zyn raad over de passen die de Transvalers oit een Strategisch oogpunt natnnriyk niet noodig schuwt tegen een bezetting wanneer de Transvaal niet de sympathie van Enropa en een deel van Engeland wil verliezen Een ding heeft deze correspondentie op schitterende wyze bewezen de leugenachtigheid van de bewering dat een Zuidafrikaan sche anti Engelsche samenzwering zou hebben bestaan Meuschen als To Water en Merriman hoofden van den Afrikaander Bond zouden deze brieven nooit zoo geschreven hebbon wanneer zy samenzweerders waren om de Engelschen uit Zuid Afrika te jagen zy hebben allen den vrede willen bewaren en als hun dat niet gelakt is men krygt er hier nog eens weer zeer sterk den indruk van dan heeft dat aan niets anders gelegen dan aan Chamberlain s kwaadwillige politiek van telkens meer vragen van niet willen begrypen van spreken op een hoogen toon van vallen over een font in den vorm Zaid Afrika en China hebben in den laatsten tyd de aandacht van andere zaken afgeleid Zeggen wy een woord over de Italiaansche aangelegenheden Het ronwbetoon van tVaticaan by den moord op Umberto had hier verwachtingen gewekt op oen betere Dat kan ik nu niet doen zeide hij later zal ik u volledige opheldering geven Dan zult gij tenminste uw woorden verklaren die gij mij bij uw laatste afscheid te Geneve toevoegde Daar vraag ik u vergiffenis voor omdat ik gevoel dat ik toen in overijhng en onnadenkend gesproken heb maar daar ik ze vergeten heb kan ik ze natuurliJK niet nader verklaren Ik bewaarde het stilzwijgen omJ at ik niet zeker was of hij al dan niet een spel met mij speelde Wel weet ik vervolgde hij dat ik woedend was toen ik Pauline s huwelijk vernam In haren toestand had Ceneri dat nooit moeten toestaan en dan Mr Vaughan ik had vurig gewenscht dat zij een Itahaan zoude huwen Indien zij hersteld ware dan droomde ik voor haar van een echtgenoot uit den aanüionlijkgten stand Ik moest daarop het antwoord schuldig blijven doordien PauUne juist in de kamer kwam Ik was hoogst nieuwsgierig om te zien welke uitwerking de verschijning van haren zoogenaamden broeder op haar zoude hebben Macarï stond op en naderde haar Pauline zeide hij herinnert ge u mij i Zij beschouwde hem met verbaasde oogen doch schudde twijlekchtig met het hoofd Hij nam hare hand Ik merkte op dat zij instinktmatig voor hem terugweek Arm arm meisje zeide hij dat is erger dan ik verwachtte Mr Vaughan Pauline het is wel lang geleden sedert wij elkander ontmoet hebben maar gy kunt mij toch niet vergeten hebben verhouding mot de Curie Dat heeft echter niet zoo mogen zyn Clericalo bladen hebben het den jongen Koning kwaiyk genomen dat hy in zyn rode hoe godsdienstig van toon ook hot Boma intangibilo als symbool van Italié s oenheid dood weerklinken Alsof anders verwacht kon wordon Maar daarop heeft de Osservatoro Romano een artikeltje geplaatst om de kerk schoon te wasschen van de blaam naar t blad zegt in t bnitenland haar aangewreven dat do lieiligsto kerkelijke wetten geminacht waren door de kerkeiykc plechtigheid voor Umberto en t gebed voor zyn zielernst De kerk had dat lykfeost maar geduld als protest tegen den afschuweiykon moord en ook omdat de Koning in den laatsten tgd bewyzen van godsdienstig gevoel liad gegeven Deze kondwaterstraal heeft de Italianen btiitengeineen geërgerd en misschien meer nog liot slot van dit notatje waarin van t gebed der vereerde Koningin wordt gezegd dat het niet strookte met de wetten der liturgie en door de hoogste kerkeiyke overheid ook nooit erkend was Do Tribuna uit haar verontwaardiging als volgt In t aangezicht van een treurspel dat hoel Italië ja de lioele wereld geschokt heeft na de oprechte bewondering on het diepste modoiyden dat zich in allo vormen tegenover de doorluchtige weduwe openbaarde op een oogenblik dat een moordenaar hot aan de kerk immers steeds zoo heilige gezag in dit koude wreedo woord uit den mond van hem die alle barmhartigheid moet verpersooniykenl Dat is zoo afschuwelgk dat goon kühstige phrase het ooit meer nitwisschen kan En de Osservatoro weer aan t antwoorden dat de geschiedenis van een halve eeuw niet door een begrafenis en oen oogenblik van droefheid Jiy een graf kan worden tenietgedaan en zoo voorts Trouwens het was wel wat naïef te denkon dat de kerk iets van haar oisohon zon laten vallen maar oven naïef dat de Koning van het veroenigd Italië zou kunnen toestemmen in het prgsgeven van zyn hoofdstad Verschillende verhalen loopcn dat de Koning zich in den Ministerraad duchtig doet geldon on dat djt sommige Ministers maar niets bevalt Of deKeiiing een meer persooniyko politiek zal willen i unnen voeren de tyd zal hot loeren Een Bulgaarsch staatsman geelt in een brief aan de Neue Froie Prosso ala ziju gevoelen to kennen dat al de bonipging in Boomenië tegen Balgarye tweo redenan heeft ten eerste wil minister Carp de penbarc meening in Roemenië bezighouden net oen Hare groote onrustige oogen blevenl op zijn gelaat gevestigd doch zij gal geen enkel Iblijk dat zij hem herkende Denk eens goed na wie dit is Paulinfc zeide ik Zij streek met haar hand ov r haar vborhootd doch schudde opnieuw het hoold N n me rirordo prevelde zij daarop zonk zij all uitgeput door deze inspanning op een stoel neder Het verheugde irï haar Italiaansch te hooren spreken Zij miuikte steoU bij noodilwang van deze taal gebruik Dat zij die thans bezigde bewees raij dat zij den bezoeker onliewust met italic in verband bracht Dit was voor mij een nieuwe glimp van hoop Ik merkte nog iets anders oji Ik heb reeds gezegd hoe zelden Panline hare oogen tot iemands gelaat ophief maar heden gedurende al den tijd dat Macari zich in het vertrek bevond liet zij geen oog van hem at Hij zat dicht bij haar en nadat hij nog eenige woorden tot ha ir geproken had richtte hij zijne opmerkingen uitsluitend tot mij Voortdurend zag ik dat mijn vrouw hem met een onderzoekenden onrustigen blik bleet aanstaren verscheiden malen hield ik mij er van overtuigd dat er vrees uit hare oogen sprak Zij mochten vrees haat onrust zelfs lielde uitdrukken indien ik er slechts den torugtieer barer rede in kon wiyirnemen Ik begon zelfs te denken dat indien Pailhne ook mocht beratellen dit door tusschenkomst van mijnen bezoeker zoude geschieden H orttt vervolgd