Goudsche Courant, dinsdag 28 augustus 1900

2 Joh T Dam 3 8 Lnitjes 4 A WiUers Eerv Term A de Weger a a II Plomp J Schoonderwoerd a P Nootenboom Fuchsia Daniel Lambert 1 prys F IJsselstyn hernieuwd onderzoek door het hoofd onderworpen alvorens verhoogd te worden Arnh Ct De voorzitter penningmeester van het Ned Roode Kruis bericht dat het totaal der buitengewone bydragen voor de algemeene kas thans bedraagt f206 989 63 Ter voldoening aan een nader ingekomen aanvraag zal er met dr Lingbeek nog een tweede arts tegelyk met hem vertt ekken naar de ambulances in ZuidAfrika In verband daarmede is het vertrek Tan beide geneesheeren nader vastgesteld op 10 September a s via Napels met bet stoomschip dat den len September van Amsterdam afvaart en de goederen meeneemt voor de ambulances De heer Lingbeek is bereid zich te belasten met brieven voor de leden der ambulances onder de nitdrnkkeiyke voorwaarden dat de schryvers der brieven zich onthouden van politieke of krygsknndige beschouwingen in verband met de toestanden in Zuid Afrika Maandag den 20en dezer viel dr Lingbeek de onderscheiding te beurt ten gehoore te worden ontvangen door H M de KoninginMoeder In een langdurig onderhoud mocht de voormalige leider der Ie Nederlandsche ambulance die weldra daarheen terugkeert het voorrecht hebben Harer Majesteits nitvoerige inlichtingen te verstrekken over den arbeid van het Ned Roode Kruis op de slagvelden in Zuid Afrika weinig mede om de kleine harddravergen nog sneller te doen afnemen Maar er moet dan wat anders voor in de plaats komen op de kermissen in onze dorpen waar de harddravergdag gewoonlg k de groote dag was van de merke Het gevolg hiervan is dat meer dan ooit te voren ringrydergen gebonden worden wedstrgden Tan Hollandschen oorsprong maar in Friesland waar men nog wel eens het vreemde wat wantrouwt reeds zeer hoog gewaardeerd Dit ringrgden dat hier hoofdzakelgk nitgeschneven wordt voor paartjes vindt hier reeds trouwe beoefenaars en het is reeds zooiver dat de heer H Herrema en mej P Herrema te Marsnm op dergeiyke wedstrgden worden nitgwloten wegens meerdere bekwaamheid in bet Spel Aan die wedstryden verbindt men vaak nog een concours een prgs wordt nl nitgeloofd voor het schoonste gerg en het is te begrgpen dat daardoor de dag der ringrgdery er nog drukker 9p wordt Echt Friesche paarden voor krompaneelensjeezen aangespannen vaak heel oud en beschilderd met stilleventjes aan verschillende zgden komen nit hagelwitte leidsel hangen er ij en vaak heeft het paartje zich gestoken in Friesche kleeding Een optocht van de deelnemers levert dan ook een prachtig gezicht op en in menig dorp ja zelfs in sommige onzer steden is men wat ingenomen met den mil nl dat de hardraverg heeft plaats gemaakt voor een wedstrgd in het ringrgden en concours Natunriyk is de pret des avonds nog grooter want de paartjes de jeugd van 1000 weken gaan na den wedstrgd uit zy zgn de heKien van den dag en hun ongedwongen pretmaken werkt aanstekeiyk op de onderen zoodat het een losse boel wordt en vaak blglt tot den volgenden morgen waarover de kasteleins tevreden zg n en dus trouw de commissie steunen om de ringrgdery elk jaar op het prdgram te doen verscbgnen die meer en meer een geliefd Priesch volksfeest wordt den kampioenwedstrgd snelzwemmen op den buik den 3den prgs in 2 m 49 sec evenzoo in snelzwemmen op hnik en mg in 1 m 19 sec terwyi genoemde heer in dé afdeeling gekleed duiken de zilveren medaille behaalde die door H M de Koningin was uitgeloofd in 40 sec Haastrecht Na r men verneemt is onze vroegere inwoner Nic de Jong te Pretoria door een Engelschman doodgeschoten Hy was met 48 man gev anÉ en genomen die allen achter aan de paarden waren gebonden om zoo naar Pretoria gebracht te worden Daar kom de uitte hy de onmenschelykheid van inlk vervoeren waarop hg dadeiyk door één der Engelsche seldaten werd vermoord ScHOOHHOVEN Do hoor A W Lazonder wethouder alhier voorzitter van het waterschap Willige Langerak en voorzitter van dei polder Vlist Oost en Wostzgde en Bonrepas is door de gecombineerde vergadering in de plaats van wglen den heer A P H A de Kleyn benoemd tot voorzitter van het waterschap den Hoogen Boezem achter Haastrecht VLOKALIA De sedert een zestal jaren alhier opgerichte Vereeniging Floralia neemt meer en meer in bloei toe haar tentoonstelling van aangebrachte planten wordt ieder jaar Toltalliger en ieder jaar bespeuren wg de zorg die de inzenders zich hebben getroost om met wat moois voor den dag te komen en elkander den loef af te steken De tentoonstelling van dit jaar overtrof die van de vorige jaren de planten zagen er allen fraai uit en deden het oog aangenaam aan Des avonds tëb 6 uur had de prysuitdeeMng plaats die door den heer M Spraytwerd geleid spreker gaf een overzicht vande inzenifingen en daartit bleek dat van de 923 planten die waren uitgegeven aan 183 inschryvers er 6a0 waren ingezonden door 126 inschrgvors dus 70 pCt planten en 70 pCt van de inschrgvers een vorig jaar wasdit 50 pCt en 60 pCt een i rdige vooruitgang Genoemde heer dankte daarop de firma flebr Steensma vpor de ryke versiering palmen en planten die ter onlnistering waren ingezonded De rangschikking van deze palmen en planten deed de firma allo eer aan De Gondsche Waterleiding Maatschappy die de fontein had daargesteld de firma Clemens en Zoon voor de collectie beelden en vazen de heeren M Esser W van de Weg M van den Broek en A de Goey allen voor hunne inzendingen ter opluistering De Juryleden de hh A Steensma G J Bier Jr en A Steensma werden door den spreker op harteiyke wgze dank betuigd voor hunne lang niet gemakkelgke taak en verder dankte spreker allen die door het schenken van cadeanx ol de Vereeniging financieel steunen en beval Floralia aan in de prndentie van allen Daarop ving de prgsnitdeeUttg aian Serie 8 planten 1ste prgs H van der Kemp A de Jong M Esser i Wilh Bode Eervolle vermelding B Hageman e F IJsselstyn Ö J de Mol f A H Roest L Niewveld A Keiler Serie 5 planten prys W van Hofwegön A J de Mink P Rietkerk D J Hordgk Eerv verm H Wiezer a e J V d Smeeden e D V d Tooren M V d Broek e Joh van Egk a M Hageman 3 Lankhorst Serie 3 planten prys J Schoonderwoerd J van Dam P Nootenboom B V d Kemp Eerv vermelding O de Jong a M J de Jong 1 a M A Bezem a a G W van Ouderkerk a A Werkhooven a a Joh van Loon Zonaal Hac Mahon 1 prgs H van iet Kemp De heer Mr Troelstra heeft aan de Ministers van Binnenlandsche Zaken en Justitie ern schrgven gericht waarin hy verzoekt de woning van den winkelier G A Vader te Weesp tegen overlast te beschermen Gezegde Vader is biykens den iB Het Volk afgedrukte brief van Mr Troelstra by het bezoek der Koningin aan Weesp op 3 Augustus dag der vlootrevue zeer onhebbeiyk bejegend Opgewonden Weespers hebben voor s mans hnis een samenscholing gebonden er is een ruit stuk gegooid en tegen de deur geschopt omdat de man niet vlaggen wilde Met veel moeite heeft de politie de volksverzameling uiteen doen gaan Nu staat zegt Mr Troelstra een herhaling van deze feiten doch in erger mate te wachten op den verjaardag der Koningin en voor dat vermoeden heeft de verzoeker allerlei gronden o m dat door een schietvereeniging onlangs als schyf zon zyn gebruikt een beeltenis van gezegden Vader en nog wel een antirevolutionair gemeenteraadslid de heer W Kuiper zou dat beeld in het hart hebben geraakt Het verhaal komt van iemand die er bg geweest is maar staat DijKoaar ftiei neei vast vvtj zonden daar nog zoo dadelgk geen geloof aan slaan Maar goed de heer Troelstra vreest ernstige ongeregeldheden en vraagt voor zgn geestverwant afdoende bescherming Natnuriyk hopen wij dat die verleend zal worden en keuren wg elke manier van doen als boven omschreven ten zeerste af Onze geestverwanten behoeven we niet tot kalmte aan te sporen zg zullen zich daarvan zyn wy overtnigdj van zulke straattooneelen verre houden Wie niet vlaggen wil vlagt nietj dat heeft niemand het recht een ander lastig te vallen Dat do Socialisten die vroeger slag op Aaneen schrg Ten van een Boerenstrgder nit het kamp te Balmoral ons welwillend ter inzage medegedeeld ontleenen wy zegt t N T d D bet volgende als eene nieuwe bgdrage tot de schandgesohie d ni der Britsche wijze van oorlogvoer tegen de Boeren Voor het navolgende sta ik in In den krOgsraad van 28 Juni is het officieel besproken en door generaal P Blignant voor het kommando den volgenden dag medegedeeld Eenigen van onze menschen waren op rerkenniugsdienst naby Donkerhoek toen het ongelnk wilde dat een Engelsche macht 6 4 7 maal sterker hen van de verbindingslinie afsneed De meesten echter wisten daar zy op die plaatsen goed bekend waren en beste paarden hadden te ontkomen Eèn echter kan om welke reden is onbekend niet mede komen waarschyniyk was zjn paard gewond Hy verbergt zidh toen in een kraal plaats waar Boeren het vee opsluiten en schiet op een 10 tal EngelBchen die op hem afryden Hg doodt er 3 en wondt enkelen De overigen waren intnsschen bg hem gekomen en hg zag zich genoodzaakt zich gevangen te geven daar meerdere tegenstand toch roekeloos zou zyn geweest Als strgder die overwonnen was legt hg de wapens neer en de Engelschen nemen hem gevangen Wat moesten zg nn doen Hem natunriyk na ontwapening opzenden naar Pretoria Maar neen dat gebenrde niet integendeel De bevelvoerende officier gelastte een kuil te graven om daarin de drie gesneuTelde Engelschen te begraven Toen dit was feschied honden de barbaren den Boerenrggsman die voor zyn vaderland had ge treden zooals het een mensch betaamt aan handen en Toeten zetten hem Toor het geopende graf waarin de doode Engelschen lageil en schoten hem op drie yards afBtands door het hoofd zoodat hy dood in het geopende graf neerviel Zy bedekten het graf toen met klippen en gingen heen Iemand die in de woning bg de kraal verborgen lag had dit droeve tooneel zien afspelen en haastte zich onmiddeliyk na het vertrek der Engelsche onmenschen naar generaal Botha Deze gaf last het Igk op te graven wat dan ook onverwgld ge chiedde En ja daar lag het Igk Tan den held met een schot wa zgn hoofd doorboord handen en voeten waren gebonden De dokIers ter plaatse aanwezig verklaarden eenparig dat het schot dat den man neervelde op hoogstens drie yards afstands moest zgn gelost STADSNIEUWS GOODA 27 Augustus 1900 In de Zwesiinrichting aan da Boompjes te Rotterdam iad gisteren ter gelegenheid van het 10 jar bestaan der Zwemcinb een nationalfn wedstrgd plaats De heer A L J Breebaart behaalde in Directe 8poorwegverblndlugeD met tiülüA Zonerdiegst 1900 Aaogevangen 1 iVlei Tyd vai Qreenwtck eODDl KOTTIBDAHTin nrau 7 85 8 81 8 88 9 18 9 19 9 88 9 57 10 85 10 66 11 29 19 1 18 88 18 58 1 87 8 86 8 85 8 48 4 89 4 64 5 88 8 16 7 18 7 48 5 01 t t § I 3 f 5 11 Ê H g g f 8 18 r f V 9 48 8 6 4 08 6 87 5 4 8 86 7 47 8 07 1 58 fff 5 10 f f f f f 08 f f 5 80 f f f f 11 08 1 U lt t 1 10 U i i 17 11 89 11 80 18 84 18 44 1 98 Alloui lo BB So Uu Bitrx bybaUlan y Op dwo treinoa lijn Zon Mwndtg nn Dtnadsg JadugMlia ntoarbUjettsii voor d Se kl TBrkrügbav togen oikelsa TraektprÜL ff HolUndooke Spoor L Ettro plomMtt how i BOTTEaDAH SOCIIA Tioi 18 46 18 68 7 88 f 1 55 f f 8 04 f 1 88 8 84 8 46 46 f 1 8 8 08 1 09 B 4S 1 08 10 18 11 81 11 45 18 10 10 88 f f 10 88 r f frif 10 48 f 7 89 7 49 8 84 8 04 9 0 9 89 10 08 10 84 10 49 11 68 19 08 18 81 1 81 8 48 4 08 4 09 4 84 4 Alloea lo en So klaaio oxtrt betiloB 7aonltoUo op den loop kia niet gerokoBd werden B BolUndlslio ipoor L Extn lapplementbofriji f m de Qompognio der Wogou Lite eOODA DEN H A A a rieo nrea Souda 7 16 8 87 8 41 0 03 9 U 10 00 10 18 10 5911 88 18 18 19 86 18 58 1 58 8 98 8 45 4 19 4 50 6 86 B 49 8 18 7 89 8 018 19 9 17 9 58 letanh Mooio 7 88 848 t f t 11 11 f f 1 10 f f f e 6 08 fff 8 18 m S tenBe r Z 7 89 9 08 f f t 11 88 1 81 f f 8 18 f f f S 84 4 Voorburg 7 58 9 14 fff f 11 88 1 86 f f 6 97 f f f f 8 88 C F Hage 7 58 9 08 9 19 9 87 9 48 10 98 10 48 11 4118 08 18 45 18 66 1 40 8 90 8 58 4 16 4 45 5 815 56 8 16 40 7 57 8 48 8 58 9 44 19 19 4 10 5 98 8 88 7 41 7 65 8 4 88 88 4 60 8 43 6 01 8 64 6 18 5 4 7 05 8 09 8 18 8 18 9 48 10 86 9 49 10 08 10 14 45 10 86 10 54 Hue 6 88 04 7 Q8 7 15 7 89 8 85 k 8 65 9 08 9 44 10 1111 85 11 85 18 08 1 80 8 40 8 00 4 00 4 80 Voortuig 5 88 j 10 17 1 88 Zo leim Z g 6 68 J 10 89 1 60 Zo ollh Mo 8 08 I 10 48 8 01 Qoudt 8 14 BI 7 88 7 48 8 07 9 08 F 9 88 O 80 10 11 10 64 11 65 18 08 18 841 18 8 09 8 87 4 17 4 47 el Hanaoniketnln lUeen lo oa 8o kleeeo oit kotalen eO VDA UTIIG 5 80 8 84 7 46 8 18 9 07 9 89 10 14 10 59 18 00 18 87 8 ll U 9 8 88 11 84 8 n T iae ni 15 8 18 88 40 S S9 8 08 7 04 8 18 8 59 9 89 10 14 10 49 11 47 18 88 1 09 8 08 S 4S 11 07 8 68 80 7 10 7 86 11 7 88 8 80 7 00 7 54 10 87 10 63 11 01 11 88 1 48 K 69 11 44 9 85 10 07 10 88 11 88 10 05 10 48 11 07 8 18 8 58 7 47 8 41 9 80 10 10 10 56 11 88 18 08 1 80 8 08 8 80 4 08 48 6 89 6 53 7 00 7 53 9 00 6 07 8 41 8 0 9 87 10 88 11 56 18 7 4 9 7 94 9 8 5 88 58 8 17 10 41 lï 85 4 83 9 84 6 48 1 0i lM 8J0 8 14 9 55 10 54 11 87 11 11 U 81 8J8 8 40 8 56 4 48 t lo 8 18 7 84 7 43 8 88 9 48 chanTinistiache bnitenlandBchi aangelegenheiii om haar aandacht af te leiden van den trearigen binnenlandschen financiëelen toestand en ten tweede wil de minister Bulgarije zwartmaken bjl de Porte opdat de e liet niet te Teel voordeelen toestaat bij het handelsverdrag waarover in Konstantinopel onderhandeld wordt De schrijver van den briel gelooft niet dat er gevaar bestaat voor een ernstige botsing tnsschen Roemenië en Bulgarije Van hetzelfde gevoelen is markgraaf Pallavicini do Oostenrijksch Hopgaarsche gezant te Boekarest geiyk hij aan een medewerker van het Wiener Tagblatt verklaard heeft Koning Carol is naar Ischl vertrokken en vorst Ferdinand is in Zeil am See Ee eerste zal in Ischl den Keizer van Oostenrijk bezoeken volgens Pallavicini staat dat bezoek niet in verband met de moejjijkheden tnsschen de beide Balkanstaten maar l et is ondenkbaar dat die niet ter sprake zonden komen De afwezigheid van de beide vorsten hit hnn tónd bewijst intnsschen dat zij niets ernstigs verwach 6n V erspreid e Berichten FEABKEuk De Parlsche tentoonstelling werd Donder d ag b ocht door 17i 918 personen Do medailles voor de bekroonde inzendingen op de tentoonstelling zijn nog niet klaar zoodat er misschien nog wel eenige weken zullen verloopen voor de exposanten ze in handen hebben Er heerscht ontevredenheid onder de bewakers op de tentoonstelling inzonderheid onder hen die met de bewaking van het paleis der fraaie kunsten zijn belast ZiJ zullen zich met hun klacht over de verzwaring van hnn arbeid tot hot ministerie van handel wenden en dreigen met een staking als er geen nota van genomen wordt De nog stakende koetsiers te Parijs beweren dat hun collega s die het werk hebben hervat juist degenen zijn die nimmer vrijwillig gekaakt hebben zy beschuldigen den politieprefect blanco vergnnningen aan de Comp des voitures te hebben uitgereikt om onder nieuwe koetsiers uit te deelen Eergisteren reden er weer 800 koetsiers De Libre Parole weet mede te doelen dat president Loubet aan de Kamer zal voorstellen om het jaar 1900 waardig te besluiten een algemoene amnestie af te kondigen voor Dreyfus Picqnart en de veroordeeld n nv het Hoog öerechtshof over St Etienne on omstreken heeft een hevig onweder gewoed waardoor spoor tram en telegraafverbindingen zijn gestoord verscheidene personen zjn gedood en een aanmerkelijke flnancieele schade is aangericht Enoelakd De lading kolen van het Amerikaansche stoomschip voor de gasmaatschappij te Londen bljjkt te bestaan uit 3700 ton Het voorbeeld schijnt behalve in Engeland ook in het bnitenland met name in Italië en Zweden navolging te zullen vinden Er wordt bericht dat zich te Oenua een syndicaat met een kajitaal van 10 millioen gulden gevormd 6 68 7 11 door 7 18 I 7 88 7 85 86 7 44 louda 8 40 8 k0 8 87 9 C 9 88 Moordrecht Kiettwerkerk 0 p lle Sottordun M 8 64 8 09 9 08 EoltordaraD P Bottordam Beurs Rotterdam D P Botterdam M Oapello Kieuworkerk Uoordreeht Bosdi 7 05 5 80 e 07 6 41 f 5 61 f 8 04 f 8 10 88 4 48 4 69 6 01 6 11 6 17 1 88 Ooudib Oudaw Woatd UtTMht 6 86 6 48 Ulreokl WoordoD Oudov Oouda Botterdam B heeft dat aankoop van Amerikaansche kolen ten doel heeft BINNENLAND In zijn pas verschenen Nieuwe Staatkundige Brief voorspelt de oud minister Van Houten hoe het met de behandeling der Kieswet in de Tweede Kamer zal gaan nn Mr Borgesnis reeds onomwonden heeft te kennen gegeven dat hiJ door de meerderheid van den Ministerraad is weerhouden van grootere veranderingen Ik zie in gedachten al de Veegensen en Binken Kuyper s en Van Alphens Troelstra s en Schapers aangemoedigd door eene welwillende houding van den Minister met elkander in overleg om die groote veranderingen voor te stellen en door te drijven en mr Pierson dan genoodzaakt en 6f zooals hiJ bij de gemeentewet schflnt te willen doen zich landabiliter te onderwerpen M eenconflict met mr Borgesius en de zijnen te accepteeren tof het in t leven roepen waarvan hiJ ware hy oen goed leider geweest door een andere verdeeling der portefeuilles dezen heoren de gelegenheid had moeten afsnyden My dunkt mr Pierson moet zelfs inzien dat hy op de wyze waarop hy in den laatsten tyd handelt zich zelf tot een speelbal verlaagt voor de sociaalliberaalantirevoluti nair democraten en zich daardoor voor de liberalen onmogeiyk maakt En zoo hy zelfs hiervoor geen oog heeft dan zullen de liberalen in zyn kabinet er toch niet blind voor zyn Al zg het ons lottydeiyk minderheid te zgn laat ons het met eere wezen Laat ons de nationale politiek in de groote lynen houden aangewezen door de voorname tegenstellingen van onzen tyd als daar zyn kiesrecht der economisch zelfstandigen of kiesrecht van allen inclusief armen en bedeelden vrijhandel of protectie neutraliteit van den Staat in geloofszaken of clericalisme Naar wy vernemen hebben de provincialeingenieurs in Zuid Holland opmetingen gedaanvoor e n kanaal door Overschie Schicbroeken Hillegersberg dat de Schie met de Botteverbindt ten westen van de ceintuurbaan derH IJ S M om de gemeente Rotterdam Dat nieuwe plan zou in verband staan methet dempen van eenige singels en binnenwateren te Rotterdam waardoor de communicatie van de Ma s met de Rotte verbrokenzou worden Tel öia xx a t u ni ueze week eeiiropm ductio van het portret dat Tan Veth vai koningin WUhelmina heeft geteekend en dal op duurzaam perkament in het prentenkabinet van het Ryksmnsenm berust en tot model zal dienen voor een gravure op zeer verkleinde schaal op de nieuwe mantbiljetten 10 18 lO tt 11 18 10 08 11 86 9 45 9 68 7 48 8 89 9 18 f 53 9 47 5 04 In dezen tyd nu door doctoren en onderwyzers wakker de strijd wordt nangebouden tegen de overdreven examens mag het als een merkwaardige byzonderheid vermeld worden dat te Tiel herexamens bj het lager onderwys zyn ingevoord Aan school C moesten zich na de vacantie 11 jongens aaneen slag allerlei meetings door hnn geweldenargin de war stmtrden nu ook gaan inzien datvrgheid moet heerschen is intnsschen eenverblgdend verschgnsel Stand jremeng ile Berichten Men Bchrgft uit Wiersse gemeente Vornen aan de Zntph Ct Toen do koetsier van baron Van Dorth van t Medler het jonge paard dat in de weide naast het kasteel graast Dinsdagochtend het gewone maal haver wilde brengen bemerkte hg met ontzetting dat het dier de tong meer dan een vinger lengte was afgesneden Volgens den veearts den heer Thien onmiddellijk ontboden moest het reeds den TOrigen aTond geschied zgn t Is te hopen dat de onverlaat gpvonden wordt en t loon voor zgn lage daad ontvangt Een 6 jarig meisje van den heer M te Venlo da f i sinds 2 dagen vermist werd is door haren broeder te Straalen Dnitschland gevonden Een Duitscher had haar medegenomen Deze werd onmiddellgk gearresteerd Het bericht dat de heer van Kemmerde kastelein der rotonde te Blaricnm in vrgheid gesteld zon i is naar men mededeelt onjuist Zaterdagavond bevond hy zich nog in hechtenis De politie te Rotterdam bericht dat dezer dagen door een persoon zich noemende James Watson kapitein oj een koopvaardgschip bg verschillende winkeliers aldaar bg wie hy bestellingen deed zgn aangeboden cheques groot 3 A 5 £ van the National Provincial Bank of England Liverpool Deze cheques die in betalling werden aangenomen worden door de bedoelde bank niet betaald omdat een boekje met blanco cheques waaruit de aangebodene afkomstig zijn in Engeland verloren of gestolen i Dit boekje althans een dergelgk is in t bezit van den zich noemenden Watson gezien Watson is volgens opgaaf 11 jaar doch ziet er jonger nit kort en tenger van postuur gezonde kleur blond haar en zware knevel blauwgrgze oogen ronde kin spreekt Engelsch en is gekleed in blauw kostuum de jas vermoedelgk met koperen knoopen de blauwe pet met verguld koord aan de voorzgde een vergulde kocarde In Friesland gaat de belangstelling Toor harddraveryen op de kgrte baan verloren zoowel van de zpde van het publiek als van den kant der Fnesche paardenhonders De laatsten honden er geen harddravers meer op na omdat het meer en meer gewoonte wordt dat afgedankte renners aan de wedstryden op de korte baan deelnemen en daar gemakkeiyk den prgs behalen Werd vroeger jaariyks in bgna elk dorp in onze provincie eene harddraverg gebonden tal van feestcommissies hebben een dergeiyken wedstrgd niet meer op haar programma omdat er geen paarden kwamen opdagen en het publiek elk jaar minder werd 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 11 10 40 11 47 f 8 84 J f f 10 19 f f 8 81 f f 10 80 f f 8 41 J f f 10 87 f 8 0 8 58 9 85 10 80 10 45 f 11 88 8 48 f f f f f 11 4 f f f f f f f 11 45 I Waar in onze provinèie in den laatsten tgd ook wedrennen gehouden werden die zeer drnk bezocht werden werkt ook dit niet X I f f f f 0 18 f 10 88 f 8 87 f f 8 48 10 84 6 88 4 84 4 44 4 51 5 ni 5 07 8 89 7 06 7 59 8 9 L 9 88 89 fff 9 4 f 8 48 f f f t 8 58 f 8 66 f f 10 08 f 6 48 7 09 7 88 8 80 8 48 9 47 10 09 10 18 11 05 9 6 10 18 10 88 10 48 11 88 10 08 10 17 10 89 10 84 10 48 10 64 11 11 n 57 6 O U ti A A If tTBRDAU fiae rana ouda 6 39 8 U 8 8S 9 98 10 85 lO tO 18 08 1 89 8 48 8 88 4 4 48 6 15 8 48 8 51 10 19 10 87 10 66 11 07 JtmiLW 8 01 8 68 9 99 10 10 11 09 19 48 18 57 8 09 8 88 4 18 4 57 5 86 6 44 9 8510 86 1 0811 47 It OO AmatO 8 1 9 18 9 87 10 96 11 84 1 08 1 10 8 84 8 86 4 80 5 18 5 60 9 58 10 50 11 10 18 08 19 15 mit C 6 81 7 15 7 69 8 18 9 18 9 81 11 1118 87 18 60 9 80 8 10 8 81 4 41 8 81 7 09 8 10 9 84 9 8l Allu W 5 84 8 47 7 80 8 18 8 4S 9 80 9 46 11 80 18 48 1 06 8 41 8 SS 8 4 5 0 8 88 7 85 8 86 9 4 1 lO Ot louda 7 tO 7 81 8 18 9 07 9 8 10 18 10 8 1 18 511 88 1 5 8 88 4 18 4 84 5 47 7 54 8 09 9 19 10 87 11 81 S Lnitjes J Schoonderwoerd J van der Ka 5 A KeUer Eerv 3 Eerv 1 prgs J K den Blgker verm A de Jong a M Esser a a H de Jong a a J van der Pool Coleus Verschaffelte 1 prys P LTsselstgn H V d Kemp J Schoonderwoerd L Nieveld verm Wilh Bode a A H Roost a J M Verhoef a D de jong Agerathnm d Kaa J van Rgswgk o Wilh Bode i a K den Biyker a A de Jong a M Esser Eerv vermelding H de Jong a a A H Roest a a D Louwerier a A Keller 1 prgs 2 3 4 6 Begonia Verivm J V d Kaa H V d Kemp B Lakervehl A de Jong A I de Mink Eerv vermelding M Esser a a 3 Lakerveld a J Lankhorst Coleus Grootbladerig J le prgs M Esser a H van der Kemp i WUh Bode t a W van Hofwegen Eerv verm G H de Peer a a J van der Kaa a a P Rietkerk a a Alida de Weger a a A Keller a a L Reparon Zonaal Zilverbont le prgs P Egckhof i a H T d Kemp a Rabouw i a D vail den Toom 6 a Bern Hageman 6 a F IJsselstyn Eerv vermelding Wilh Bode a a A J de Mink a a L Nieveld a a B C Lg ster Fuchsia Schneewittchen le prgs A de Jong 2 0 Knoop a C Lnitjes a W van Hofwegen Eerv vermelding P IJsselstgn a J V d Kaa a a J V d Pool a A H Roost a a G L Vos a a B Lakerveld Door de muziek der dd Schatt ery onder directie van den beer J G Arentz werd des middags ten 2 uur een Matinee gegeven die druk bezocht was en waarop op zeer uitmuntende wgze de verschillende ummers worden uitgevoerd Enkele bezoekers deelden ons mede dat naar het hnn voorkwam de muziek der Schnttery lang niet slecht was maar dat op te merken was dat zg onder leiding van den kapelmeester zeer hard vooruitging en met andere korpsen kon concureeren en wg beamen dit volkomen Ten 7 unr gaf de muziek een Soiree Musicale en ten ongeveer 8 unr werden door den heer van Staveren lichtbeelden vertoond en muziek en lichtbeelden voldeden uitstekend het talrgk opgekomen publiek geen zitplaats was meer te krygen velen moesten zich met een staanplaats tevreden stellen gaf door uitbundig applaus uitdrukking voor het genotene Ons rest nog de plicht het Bestuur van Floralia geluk te wenschen met het behaalde sncces en de vereeniging toe te wenschen dat het wakkere bestuur nog Ihng aan het hoofd daarvan zal z yg Veemarkt te Rotterdam Maandag 21 Aug 1900 Vette Ossen en Koeien redel aanvoer pnj zert waren voor ie kwaliteit 35 3e kwal 33 3e kwaliteit 30 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 38 jtde kwaliteit 26 3de kwaliteit 3 cent per halt Kilo Vette Varkens goeden aanvoer iste kwaliteit 23 ade kwaliteit 2i i 3de kwaliteit 30 cent per half Kilo Schapen en Ijimmeren goed aangooerd De handel was in al het aangevoerde vlug p ijshoudend Ontvang en een groote soi teering Heeren en Dames PARAPLÜIES A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA TelephooH iVo 3t Beurs van msterdain Stottrs 81 93 93 84 AUG Vrkrs l innLAND üort Ned W S 9 l Ji dito dito illtc 8 dito dito dito 8 HoNOia Üld Qouill 1881 98 4 s Vi a loov Italib Insehri Ij f mg 1869 81 i 88 8 n OoaTIllx Obl in papier 1868 5 dito in zilver 1868 6 PoBTUBAL Obl met coupon 8 dito tiokel 3 Buiuiis Obl Btuneol 1894 4 dito Gecona 1880 4 duo bij RotKs 188 4 dito b Hop 18B9 B0 4 dito ia goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 Hpamji Por wl achuld 1881 4 Ttnillll Oepr Oauv loeu 1890 4 GoR leeoing aorio D Gao lMuin serie C ZviDArs Up T oblg 1894 r Mliloo Ob lit 8oh 1890 6 ViNriD i i Obl 4 oiibi ii 1881 VuniaDAK Obligslien 189 3 BoTTlBUiH Stad leeii 1894 3 NlD N Afr Handel land Arondab Tsk Hg Cartlfioalen De iM4ataol ao ij dito Am Hjpolheekb pandbr 4 i Cult Mij derVoratenl aaud 88 Vl 89 Vl 6t 96 101 I7V 99 8 l 10 84V 900 91 631 438 65 Gr Hypotbeekb pandbr 4 109 904 1541 4 9 198 110 90 9V 114 10 7 994 I 9351 100 55 65 181 f I 98 lOO Vl 100 114 141 59 105 74 104 87 76 96V NederlandBohe bank aaud Ned HandelmaatKh dito N W It Pao Hyp Ii pandbr s Rott Hypotheeicb pandlr 4i ütr Hypotheekb dito 4 Oomi a 0o t Hong bank aand KUBL Hypotheekbank paudb 6 AnuiA Eqnl hypofh pnndb 4 Ma w L O Pr Lien rert 6 NlD Holl IJ 8poi rw li jj aand Mjj tot Bipl r 81 Hpir aand Ned lud Spoonregm aand Ned Zuid Afr Spro aand 6 dito dito dito 1891 dilo 6 Iil n Spoorwl 1887 89 A Kobl S Zuid Ital Spvmij A H obl 3 POLRN WaiBobau Woeiicn aand Euai Gr Ku Sp Mii obl 4 Baltisobe dito aaml Fastowa dito aand 8 Ivang Dombr dito aand 6 Knrak Ch Aaolr Bp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ahihia Ceat Pao SfMij obl 5 Chic Nortb W pr O r aand dito dito Win Bt Peter obl 7 Denver Se Rio Gr 8pm eert t ïllinoi Central obl in goud 4 Louisv b NashfiUiOert r aaod Mexico N Spw Uij le byp o 6 Mias Kama f 4pCt pref aand N Tork Onlaaio k Weit aadd Penn dto Ohio obhg 6 Opr u iasa izi g tot 8P0TPBIJZEN van ZOMERMANTELS DAMES enKINDEBCOSTUMES COSTUMES TAILLEUR Blousen en Damesoverhemden JauonslofTeD en gekl Katuencn 11 SAMSOM AÖVËRTEINTfËN ORGELBESPELIUG in de Groole of St laiiskerk ip Vrijdag 31 Augustus m des avends T nnr ter gelegenheid van den Verjanrdag van iJllLiUlUIUa door den Heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van MejnHronw MAEIB SEKET Mezzo Sopraan Amsterdam Den Heer A van der STAP Bariton DeUt CAEL NOBTE Viool Botterdam Programma s teven bewjjzenvan Toegang zj n tegen betaling van f O tS van al WftenêOag f H rti fttt verkrggbaar bil de Boekhandelaars J v s BENTUM ZOON en bjj den Koster